æ

Æææ
æ

æ
 

 

Æ

(1888 1928)

ÆÆÆÆ ÆÆ
Æ  Æ
 
 
æ   ÆÆÆ (, ææ )

 

ÆÆÆÆ ÆÆ

æ, æ æ æ.
()

æ æ æææ æ 1908 1- . ææ æ æ æ æ æ. æææ æ æ ææ; æ ææ ææ æ, æ æ æ æ, ææ æ æ æ æææ æ? æ, æ.

ææ æ? ææ æ ? æ ææ ææ æ? æ æ æ, æ æ æ ææ ' æ?

ææ ææ. . æ æ, ææ ææ, æææ ææ æ 1888 18 . 1904 ææ æ æ ææ æ, æ ææ æ ( æ )[1]. æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ ææ. 1908 æ ææ ææ, ææ æ ææ æ æ æ æææ æ ææ 1905 , æ æ -, æ ææ, ææ æ ææ ææ. Æ ææ ææ , [2], æ ææ æ 'ææææ æ æ , æ æææ æ. ææ æææ, æ.

ææ, ææ æ - , æ æ æ -æ-æææ. Æ ææ æææ æ æ æ ææ æ æ æ æææ æ ææ.

1909 æ ææ, æ æææ æ æ ææ æ æ, æ æ, ææ æ æ. æ 1910 æ æ. Æ æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ , æ ææ , æ ææ æ, ææ æ æ, ææ.

1914 æ æ ææ. ææ æææ æææ æ ææ, æ ææ , æ, æ æ. Ææææ, æ æææ ææ. æ ææææ æ æ æææ , æ 1915 2- . æ ææ ææ, æ ææ ææ æ ææ æææ æ ææ æ ææ æ .

ææ æ æ ææ, æ ææ æ- ææ , æ ææ, æææ æææ , æ ææ -æ, æ.

æ æ æ ææ æ æææ æ æ - - æææ. ææ, ææ æ ææ æ, æ ææ. æ ææ ææ æ . Æ ææ; æ ', æ ææ. æ , , - æ, . æ , æ æ ææ ' æ, æ æ ææ . 1919 æ, æ æææ ææ, æ æ æ æ æææ æ æ . æ æ æ. æ æ æ æ æææ æ æ; æ æ æ, æ ææ. æ æ ææ æ æ æ; ææ æ æ ææ æ æ, æ æ ( ', 'æ) ææ ææ æ ææ æ æ ææ ææ ææ ææ . æ 'ææ ææ, æ ææ æ. æ ææ ææ æ, æ æææ ææ. 1920 æ æææ æææ æ ææææ ææ æ æ. æ ææ ææ æ ææ æ æ æ ææ. æ æ æææ ææ æ æ æ, æ æ æ æ æ. ææ æææ, æ æ, 'æ , æ æ æ æ æ, , æ. æ , ææ æ æææ, ææ' ææ ææ, ææ ææ ææ æ. ( æ, ).

Æ , æ ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ, æ ææ, , æ æ æ æ æ æ 'æ æ ææ, æ ææ ææ. æ æ ææ æ , ææ æ ææ , æ. Æææ æ 'ææ æ æ 'æ - æ, æ æ, æ æ æ æ 1920- æ 1925 ææ æ æ æ . æ ææ æ æ æ æ, æ ' æ æ æ , æ ææ æ æ æ, ææ, æ æ æ æææ æ[3].

æ, æ ææ ææ æ, æ æ æ æææ æ 'ææ: æ 'æ, æææ ææ ææ, ' æ ææ, ææ ( æ, ).

1925 æ æ ææ , , ææ , ,... ææ, ææ æ æ æ -ææ, ææ æææ æ' æææ , ææ, æ. æææ æææ , æ æ æ æ ææ æ , ææ, 1926 .

æ æ æ æ. 1926 æ 1927 æ ææ æ ææ æææ, æ æ æææ, æ , ææ. 1928 æ æ . æææ 1928 7- : æ, ææ. , æææ, æææ æ ææ. ' , ææ æ ææ. ææ æ æææ æ. æ æ æ, æ ææ æ æææ ææ [4]. æ , æ ææ. ææ æ æ æ, æ æ æ, ææ æ . .

ææ æ ææ ææ ææææ æ. ææ , æ æ ææ æææ æææ ææ ææ, æ æ æ æ æ æ-; 'æ æ æ æ æææ. æ æ æ æææ æ æ æ , ææ. æ æ ææ ææ ææ , æ æ, ææ , æ . æææ ææ æ 'æ.

1928 7- æ æ æ æ. ææ , æ æ ææ, æ æææ æææ .

æ æ æ, ææ ææ æ æ, æ, æ ææ æ æ ææ, ææ æ - ææ ææ æ æ ææ æ ææææ . æ æ æ , æ æ ææ æææ æ æ ( ææ-æ , æ æ. ææ , ææ , æ æ: ææ, æ , æ æ ææ, æ ææ æ æ æææ 'æ, ææ æ æææ, æ ææ æ - ææ ææ. æ ææ ææ æ æ æ æ æ, ææ æ æ, ææ ææ æ ææ æ, , ææ æ, ææ ææ æ.

'æ ææ æ, æ, æ, æ æ æ ææ æææ.

æ ææææ æ ææ ææ. æ æææ . æ æ, æ, æ, æ, ææ æ ææææ æ æ.

'æ æ ææ æ æ æ . æ ææ ææ ' ææ ' ææ , æ ææ ææ ææ.

æ æ æ ææ æ , æ æ æ -æ 1978 æ ææ æ ææ æ æ æ æ, ææææ æ; æ æ æ æ ææ æ ææ ææ, æ æ.

æ æææ æææ æ ææ. Æ æ æææ æ æ ææ ææ 'æ æ æ ææ. æ ææ æ æ ææ æ, ææ ææ æ ææ, æ æ æ æ æææ æ æ æ ææ. Æ æ æ æ ææ æ ææ, æ æ æ ææ, æ æ æ æ ææææ. æ æ æææ æ -:

     Æ æ ææ,
     æ æ æ æ
     æ æ æ ,
     æææ ææ,

ææ, æ æ, ææ , æ ææ æ æ ææ. ææ æ æ ææ æ : æ æ ææ æ ææ æ: ææ!.. æ æ æ æ ææ. Ææ ææ, æ ææ æ , æ æææ 1923 2- , -æ æ æ? ææ, , ææ - ææ , æ. ( ææ æ). , ææ' æ æ ( -, , 1929 , 6).

Æææ æ ææ æ ææ ææ: ...æ æææ , ææ æ æ , ææ æ 1928 19 - æ ææ.

ææ æ - (1928 ) : , æ, æ æææ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ æ æ æææ, ææ, æ, æ æ æ æææ æ æ .

æ æ æ. ææ æ , : . -, , , 1908 . , , 20- (19081928, .) , , -, æ ( ) . , . (æ 3 (203) 29 1928 ). , , , . , , , , .

æ -æ æ , æ: ææ , ææ. æ æææ 1926 6- æ : ææ æ æ , ææ , æ æ . æ æ , ææ , æ ææ, ææ ææ, æ ææ æ ; æ æ, , æ, æ ' æ, æ æ æ. æ ææ æ æ ææ. æææ æ æ, æ æ ææ, æ æ æ ææ, æ æ æ æ, æ, ææ æ, ææ æææ. ææ æ, æ æææ æææ; æææ æ æ, æ ææ ææ, ææ... æ æ ( æææ ææ), æ ææ æ æ ææææ æ æ. æ , ææ æ æ: æ, ææ æ æææ ææ æ æ, , æ æææ ææ. æ ææ, æ æ æ .... æ - æ æ : æ æ æ, æ æ æ , æ æ æ ææ æ, æ ææ... ææ æ ' æ, æ ææ æ: æ æ , ' æ æ, æ æ æ æ . ææ æ 'ææ æ: ææ 'æ, æ æ ' ... æ æ, æ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ . æ æ. Ææ ææ æ æ æ æ æ. æ æ ææ æ ææ, æææ æ ææ, ææ æ æ æææ ææ, æ 'æ, æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ æ 'æ. æ ææ æ æææ, æææ æ æ æ, ? ææ ææ, æ ææ æ æææ. æ ææ æ æ, æ. æ æææ æ æ æ æ ææ. Æ æ æ Æææ, ' æ æ, æ æ, æ æ æ ææ, æ ææ æ ææ, æ æ ææ ææ, ææ æ ææ -ææ, æææ ææ.

æ æ æææ ææ æ æ æ æ ææ. , ææ , æ æ ææ ææ æ; æ ææ æ, æ æ æ æææ (, æ æ). , ææ , æ æ æææ æ. 'æ æ æ æ æ, æææ, æ , ( æ ææ, æ , ææ, æ æ, , æ æ, æ, æ- , ææ æ, , æ æ ææ æ æææ).

æææ, ææ æææ æ æ æ ææ (æ, æ, ææ, ææææ æ æ, æ æ æ, æ æ, æ, æ?, Æææ; . , Ææ, ææ ææ?, æææ, æ ææ, ææ, ææ, ææ æææ æ æææ).

æ æ æ æ æææ (æ, æ, , æ æ æ, , æ æææ, æ, Æææ, æ ææ æ æææ).

ææ æ æ æ æææ (æ, æ, ææ, ææ, ææ æ, Ææ, æ ææ, æ æ, ææ, , ææ ææ), Æ æ ææ, æ ææ æææ).

æ ææ æ ææ , æ ææ ææ, Æ æ æ, æ æ, æ, ææ ææ, æ ææ, Ææ æ, æææ, æ æ, æææ, -, , æ, æ æææ, æ æ, æ ææ, ææ æ, æ æææ, ææ æ æææ).

æ , æ æ ææ æ æ , æ ææ ææ æ æ æ 'æ , ææææ (Æææ, ææææ).

Æ æ ææ ææ æ ææ ææ (ææ, æ, ææ, , æ, æ æ).

æ ææ æ æ , æ æ æ ææ (æ æ, , æ, æ, ææ ?, ææ ). æ æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ (æ æ , Ææ, ææ, , ææ, æ ææ, æ, ææ, , æ, ææ, æææ æ æ æææ).

æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ (, æ, ææ, , æææ æ), æ: , .

æææ æææ ææ, æ æ æ ææ, æ ææ æ, ææ æ æææ æææ æ æ ææ æææ. Æææ ææ æ 1917 21 . ææ æ æ æ : æ æ, æ æ ææ, æ ææ ææ.. æ æ ææææ æ . ææ ææ. æ æ ( -). æ æ 1988 : , . , . (æ , æ , , 1988, . 35).

, ææ æ , : ææ ææ ææ æææ æ æææ æ. ææ , ææ æ?, æ ææ, æ æææ ææ æ. ææ æ ææ, ææ ææææ æ ææ .

æææ æ, ææ, ææ æ æ æ æ . : æ æ ææ æ ææ æ æ. æ æ 'æ æ æ, æææ æ æ æ. ææ, æ æ , æ æ, æ ææ... æ. ææ ææ æ ææ æ ææ, æ æææ æ , æ ' æ, æ æ. ææ ææ æ, , æ æ, æ, ææ ææ æ. ...ææ æ æ æ æ, æææ æ-æ ææ æ æ ææ æ , , æ; æ- æ æ , æ æ æ æ æ æ æ... ææ æ æ 20- æ ææ æææ . -ææ, æ ' æ æ , ææ æ ææææ æ. Æ ææ æ ææ æ. æ ææ, æ ' æ æ æ æ, 'æ æ æ, ææ æ æ ' æ æ ææ ææ, æææ ææ-ææ ææ, æ æææ, æ æ æ æ, ææ.

, æ æ ææ, æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ æææ ææ æ æ æ æææ, æææ æ ææ æ æ, æ. Æ æ, ææ æ, ææ ææ, æææ æ æ æ.

æ æææ , æ. . æ æææ æ . æ , ææ, æ ææ , æ æ æ. æ ææ æ : . æ æ æ æ C æææ. æ æ æ!, æ ( 26(198) 19.07.1928 ). ææ ', ææ æ- æææ ææ æ. ææ æ æ æ æ, ææ æ æ. Ææ æ, ææ ææ æ. (æ, 3 2 1928 ). æææ æææ æ æææ ææ . æ æææ :

ÆÆ Æ

(æ æ)

Æ æ
æ æ æææ æ.
æ ææ
          ,
æ ææ
æ.
Æ æææ .
æ,
æ ææ.
æ, æ æææ,
æ æ ææ ...
æ æ ,
æ æææ æ æ.
          , !
æ æ
          æ æ æ æ.
, !
æ æ !
          æ æ æ æ,
          æ æ ,
æ ææ æ ...

( . Ææææ ææ æ.
æ . . 1962.).

1928 16 æææ, 23 æ æ ææ æ ææ. æææ æ æ æ æ ( 35(207) 30.09.28. ) :

 æ æææ.

  16 ææ, æ , æ æ æ æ æ. ...æ ææ ææ ; æ ææ ææ æææ.

ææ æ æ ææ æææ æ (æ , æ).

ææ , æ . ææ ææ æ. ææ æ æ æ æ: , , , . ææ ææ.

...æ æ æææ 12 . ææ æ æ æ....

æææ ææ æ æ æ; 1949 'ææ ææ æ (æ æ ææ , 'æ ææ æ æ æ æ æ æ æ, ). 1978 ææ ææ æ æ æ æ ; 1988 æ ææ . æ æ ææ æ ææ , æ ææææ ææ . ææ æ ææ ææ æææ: æææ, ææ, , , æææ, -, æ, æ æææ, ææ, æ ææ, , æ, , Æææ æ æææ.

æ , ææ , æ, ææ , æ ææ æ æ, æ æ ææ, æ, æ: ææ ææ ææ æ, æ ææ ææ , æ æ, ææ. æ æ ææ æ æææ æ, æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ, æ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ æææ æ ææ ææ, æææ ææ æ. ( æ ææ).

'ææ æ æ æ æ ææ. æ ææ ææ æ ææ ææ, æ ææ æ, ææ æ æ æ æ æææ.

æ ææææ æ æææ æ .


[1] æ 20- æ ææ .

[2] . æ ææ. -ææ æ æ æ , XXX, . 117.

[3] . æ æ æ.

[4] Æææ: æ æææ, æ-æ ææ

 

Æ

Æ

ææ ææ æ æ. ææ, æ ææ- æ æ æ ææ ( æ, æ ), ææ - æ ææ : æ æ æ (), æ æ ææ (), æ ææ (, æ, ææ, Æ ææ ææ), æ (æ, æ), æ ( ) ææ æ æ.

æ æ æ, ææ ææ æ ææ. (ææ æ æ æ æ, æ æææ ææ æ æ). æ æ ææ æ. æ æ ææææ, æ ææ æ, æ æ æ æ, ææ , ææ ææ æ . æ ææ æ æ æ æ æ æ , ææ æ æ, ææ .

æ æ æ æ æ. 1904 æ æ ææ æ æ. 1908 æ æ ææ, ææ æ , ææ æ. ææ æ , ææ æ æ æ æ æ , æ ææ æ ææ . æ ææ æ æ æ. æ æ. æ 1916 æ, æ ææ æ æ. 1918 - æ, æ ()-æ. æ æ æ. æ, æ ææ æ ææ ææ. ææ æ æ æ , -æ æ æ æ ææ æ ææ ææ . æ (19211925) æ æ .

1928 ææ , æ ææ ææ ææ , ææ: ææ æ æ ææ æ ææ. æ , ææ, ææ æ. Ææ æ ææ ææ æ ææ æ. ææ, æ : ææ : æ æ, æ ææ ææ ææ ææ ææ æææ.

æ æ ææ 1926 . æææ æ æ æ ææææ, ææ 1939, 1949, 1978 . 1988 æ æ ææ ææ (, ). æ ææ ææææ 1991 (æææ, ) ææ æ æ æ.

 

ææ ææ, æ æ æ æææ, ææ æ æ æ æ æææ, æ ææ ææ æ æææ æ ææ. æ æ. æ æ ææ , , æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ , ææ æ æ, æ ææ, ææ ææ æææ.

ææ æ, æ æ æ æ æ ææ æ æ æ, ææ ææ æææ ææ, ææ æ ææææ ææ æ æ æ, æ æ æ æææ ææ æ æ, æ ææ æ ææ ææææ, æææ æ æ . æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ.

æ æ æ æ.

æ ææ ææ ææ æææ. æ æ ææ æ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ ææ .

æ æ! æ æ! æ æ , æ! æ-æ æ, æ- æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ.

æ æ æ æ ææ , æ ææææ æ æ. æ æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ . ææ æ ææ, æ æ ææ, æ æ æ, æ æ æææ ææ. ææ æ æ, æ ææ æ æ, æ , ææ æ ææ æ æ , æ, æ æææ æ ææ æ æ.

æ æ æ æ , ææ æ ææ . Ææ, æ ææ ææ ææ æ, æ æ ææ æ æ ææ æ, æ æ ææ: æ, æ æ æ (æ æ) æ æ. ææ, æ, ææ æææ, æææ ææææ, ææ , ææ ææ æ ææ, æ ææ æ, æ æ æ, æ æ æ ææ æ. ææ ææ æ, , æ æ æææ ææ ææ, æ, æ æ , æ æ æ, æ æ ææ .

Æ æ æ æ æ, ææ æææ, ææ ææ. æ ææ ææ, æææ , æ æ, æ æ, æ æ, æ æ ææ ææ, æ æ æ æ æ ææ ææ, æææ æææ æ æ, æ ææ. æ ææ æ ææ æ . æ , ææ ææ , ææ: æ æ æ ææ, æ æ æ æ æ. æ , æ æææ ææ, æ ææ æ, ææ æ æ æææ, æ. æææ, æ ææ, æ æ ææ ææ, ææ.

Ææææ, æ æ æ æææææ, æ , æ æææ æ æ ææ. ææ, æ æ - æ, æ æ ææ ææ æ æ, æ æ ææ ?! æ, æ ææ æ ææ ææ æ æ æ æ !

æ , 1926 , æ æ, æ ææ:

æ æ æ,
æ æ!
æ ææ,
æ.

ææ, æææ ææ æææ ææ , æ æ æ æ æ æ ææ æ.

æ- æ æ ææææ æ æææ ææ æ, æ, æ æ ææ , æææ æ, æ ææ æ . æ æ, ææ ææ .

æ æ,
æ æ.
æ æ,
æ...

æ ææ æææ æ, ææ æ æææ, ææ ææ , æ, æ.

æ æ , æææ , æ ææ. æ æææ æ, æ æ ææ æ æ æææ æ, æ æ æ ææ. Ææ æ æ æ ææ , ææ æ æ, æ ææ æ , æ æ, ææ, æ æ ææ æ ææ.

æææ, ææ æ ææ, æææ æ æ , æ æ æææ, æ æ , æ æ , æ æ.

æ æ æ æ, æ æ æ -. æ ææ æææ ææ .

1988- æ æ - : , , , æ . . , , .

æ æ, æ æ, ææ ææ ææ æ. ææ ææ æ, æ æ æ æ æ æ æ, æææ ææ. æ ææ æææ ææ, æ, ææ, -æ æ æææ ææ æææ.

æ, ææææ, æ æ , ææ æ æ, æ ææ, ææ. ææ æ , æ- æ æ æ . æ æ , æ æ, ææ æ , æ æ æ æ , æ æ, , ææ æææ æææ, æ æ ææ æ.

æææ æ ææ,
æ æ æ æ;
æ ææ, æ æ,
æ æ ææ.

æ

æ æ , æ?
ææ ææ, ææææ.

Æ æ

æ æ, æ æ æ æ æ,
æ æææ æ æ.

ææ

Æææ Æ æ æ æ æ -æ æ æ:

æ!
æ æ æ,
æ æ,
ææ
ææ æ?

Ææ æ ,
, ææ æ
æ æ
æ, æ
ææ æ?

æææ ææ æ æææ æ, æ- ææ , : æ æ, æ æ, æ æ ææ.

* * *

æ 1888 ææ ææ æ 18 . ææ ææ æ 116 , æ æææ, æ æ- ææ ææ æ, æ æææ. ææ æ æææ æ ææ, æ æææ æ.

æ ææ, æ æ- æ æ æ, .

æ æ , , æ ææ æ æ æ, ææ æææ æ æ. æææ, æ æ æ, æ æ ææ æ æ . æææ æ ææ æææ æ. æ æ æ æ æ æ. 1904- 16-æ ææ æ , ææ æ, æ ææ æ . æ æ æ ææ ææ, æ æ ææ æ æ æ æ æææ. æ æ æ æ æ æ æ.

æ ææ ææ ææ: æ ææ, æ æ æ ææ æ æ æ æ. 1908- æ ææ æ. Æ æ æ, æ æ æ , ææ æ æ, æ. æ ææ ææ æ ææ æ, æ æ æ. : æ , æ æ ææ. æ ææ æ, æ ææ æ æ ææ. æ æ , æ æææ. Æ æ æ æ ææ, æ ææ ææ. Ææ æ æ æ æ , æ æ ææ æ ææ æ æææ . Æ æ ææ ææ æ, æ æ, æ æ æææ æ ææ. æ æ æ:

ææ æ æ ææ,
æ, æ æ æ:
æ , æ æ ææ,
ææ æ æ æææ.

æ, æ æ æ æ, æ æ . æ æ , ææ æ; æ æ, æ , æ , æ æææ. ææ ææ, æ æ ææ æ. ææææ ææ æ ææ. æ æ æ æ æ. ææ ææ, æ æ æ æ æ. Æ æææ ææ æææ. æ æ, æ ææ æ æ, æ ææ æ æ. æææ æ æ, æ æ æ, æ æ æ ææ . 1910- . 1914- ææ æææ ææ ææ, æ æ ææ, ææ æ . æ ææ, æ æ æ æ æ æ . Æ ææ æ - , , ... ææ æ ææ. 1917- æææ ææ . ææ æ ææ æ. Æ ææ ææ, æ æ æ æ. ææ ææ æ, ææ æ æ æ. ææ æ ææ æ, ææ æ æææ æ æ ææ æ æ æ æ æ, ææ, æ, æ æ, æ , æ æ æ æ, æ ææ æ. ææ ææ æ æææ æ ææ ææ æ ææ , ææ, æ.

æ æ æ æ æ 1926 æ æ 2 . æ æ æ æ æ. æ, æ æ ææ, ææææ æ æ æ ææ, æ æ ææææ. æ æ æ æ , æ ææ ææ æ æ æ æ. 1928 æ æ 7- æ æ æ æ æ ææ . æ æ, æ æ æ æ æ æ. æææææ æ 7- æææ æ æ : æ, ææ! , æææ, æææ æ ææ. , ææ æ ææ... ææ æ æ æ, æ æ æ, ææ æ .

æ æ æææ æ æ æ ææ, ææ, æ, æ ææ , æ ææ æ æ , ææ æ æææ æææ, æ æ æ ææ æ ææ æ. æ æ æ æ æ , æ æ æ, ææ æ ææ , æ, æ æ æ ææ æ , æ æ, æ . æææ ææ æææ, æ ææ æ æ æææ æ æ æææ ææ æ, ææ æ ææ æ , æ æ æ ææ. , æææ, ææ ( ææ ) æ ææ ææ. Æ æ æææ , ææ ææ, æ æ æ , æ ææ, ææ ææ æ. æ æ ææ, æ ææ, æ ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ æ , æ æ ææ, æ, æ æ æ æ, ææ, æ, æ ææ æ æ æ, æ, æ ... æ æ æ æ æ .

æ æ ææ ææ ,
æ ææ æææ ææ.

æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ ææ:

æ æ æ ,
æ æ ææ æ.

æ ææ æ æ ææææ ææææ ææ æ, ææ æ, ææ, æ æ æ æ ææ æ æææ æ æ ææææ æ æ æ æ æ, æææ æ ææ, ææ ææ æ. æ æ æ ææ ææ æ æ æææ ææ æ æ. ææ æ æ ææææ æ æ . Ææææ, æ æ , æ æ æ, ææ ææ æ æ æ æ , ææ æ æ ææ æ æ , æææ ææ:

æ æ æææ æ æ ææ,
.

ææææ æ ææ æ æ . ææ, ææ æ æ æ æ. æ (, æ æææ ) æ æææ æ æ æ æ æ. æ æ æ ææ æ. æ ?! , , æææ æææ ææ æ , ææ æ æ æ : . æ æ ææ , æ , æ æ, æ ææ æ ææ, æ æ. Æææ, æ æ ææ æ æ æ æ ææ, ææ æ , æ æ æ æ æ, æ æææ æ ææ æææ ææ?! æææ æææ æ æ ææ æ æ , æ æ, æ ææ ææææ ææ:

ææ æ æ ææ æ æ
.

ææ æ æ - æ æ æ æ æ. æ ææ ææ æ ææ, ææ æ ææ æææ æ ææ , æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææææ , æ æ ææ æ æ. , , æ ææ ææ æ ææ. , æ ææ, æ æ æ, ææ æ, æ æ æ æ æ. ææ æ æ æ. ææ æ ææ ææ æ . æ æ ææ ææ æ æ ææ æ ææ ææ.

æ, æ æ,
æ æ æ.
æ æ,
æ.

æ æ ææ ææ æ æ æ ææ. æ æ, æ æ ææ . æ, æ æææ ? æ ææ æææ æ ææ, æ æ æ, æ æ æ æ... ææææ æ ææ æ æ , æ , æ æ, ææ ææ ææ ææ æ æ æ?!

Ӓæææ æ
æ æ.
Æææ æ
æ æ.

ææ

æ æ , ææ, æ, æ æ æ, æ æ æ æ, æ, æ æ æ æ, ææ æ. æ æ, æ æ. æ æ, æ æ , æ æ, ææ æ, æ æ, ææ, æ æ æ ææ æ æ æææ æ æ æ, æ æ æ æ:

æ æ,
æ æ.
æ, æ æ,
æ æ æ.

æ, ææ æ, ææ æææ æææ, æ æ æ æ, æ, æ ææ æ , æ æ, æ æ æ æ æ æ. Æææ ææ-æ ææ ææ æ ææ æ. - æ æ æ æ æ æ æ æ æ æææ.

ææ ææ,
æ ææ.
æ æ æ,
ææ.

ææ ææ æ, ææ, æ, æ æ æ , ææ ææ ææ æ.

æ æ æ,
æ æ æ æ.
æ æ æ æ,
æ æ æ æ.

æ- æææ ææ ææ , æ ææ æ ææ æ æ æ, æææ æ æ æ, æ ææ æ ææ, æ æ æææ, ææ , æ ææ. æ æææ ææ æ:

ææ æ æ,
æ ææ ææ æ æ?
ææ, æ æ æ æ æ,
æ æææ æ æ.

æææ, ææ æ æ : æ æ ææ, æ, æ, æ, æ æ æ æ æ ææ, æ ææ æ ææ, æ æ æ. æ æ æ æ, æ ææ , ææ ææ æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ æ . ææ æ, ææ æ ææ, ææ æ æææ, æ æ, æ æ ææ, ææ ææææ. , æ æ æ æ æ , ææ ææ æ ææ, ææ æ æ ææ ææ æ æ. æ ææ æ æ ææ æ ææ . æ ææ æ , æ ææ, æ ææ æ æ, ææ æ , æ æ ææ æ, ææ. æææ ææææ æ æ æ:

æ æ
ææ æ æ,
æ æ
æ æ.

æ ,
æ æ,
æ,
ææ æ æ.

æ æ æææ æ , æ æ æ æ . æ æ ææ æ, æ ææ æ æ:

æ æ ,
æ ææ,
æ æ ,
æ æ ææ.

ææ æ æ æ æ æ æ æ? æ ææ ææ æææ æææ. ææ æ æ:

æ æ
æ, ææ.
æ æ
æ ææ.

æ ,
æ .
æ ,
æ æ.

æ æ æ æ, æ ææ æ æ , æ ææ æ, ææ , æææ æ æ, æ æ ææ ææ ææ, æ æ ææ æ, æ ææ ææ:

Æ æ ææ
æ .
æ æ
æ æ.

, æææ æ æææ ææ- æææ æ æ ææ æ: æ, ææ æææ æ, æææ æ ææ. ææ æ, æ ææ ææ, ææ ææ æ æ æ æææ æ æææ.

æ æ æææ.
æææ æ æ .

ææ æ æ, æ æ æ æ. æææ æ æ ææ æ:

æ, æ æ æ ,
æ æ ææ æ.
æ æ ,
æ ææ æ.

ææ ææ æææ ææ æ-æ. æ ææ ææ æ:

æ æ ææ æ,
æ ææ ææ.

æ æ æ æ æ æ ææ . æ ææ æ æ æææ Æææ- æ æ:

ææ, ææ æ
æ æ æ.
ææ, æ
æ æ ææ.

æ æ
ææ æ, æ æ,
ææ ææ
æ æææ .

æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ ææ, æ æ . æ æ æ, ææ ææ æ, ææ æææ ææ, æ, æ ææ ææ ææææ æææ ææ. æ ææ æ æææ æææ , æ æ æ, ææ æ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ æææ æ ææ ææ æ æ:

æ, æ, ææ æ .
ææ, æ æ æ.
ææ, , æ æ æ ,
æ ææ æ æ .

æ , ææ, æ æ æææ ææ æ, ææ, ææ æææ ææ, æ ææææ æææ æ, æ æ ææ ææ, æ, æ æ ææ æ, ææ.

ææ ææ æ æ æ,
æ æ æææ æ æ.

, ææ , ææ , ææ æ æ, æ æ ææ æ , æ æææ æ ææ æ:

æ, æ, æ æ æ æ,
æ ææ ææ æ æ æ.

æ- ææ æ æ æææ ææ. ææ æ æ :

æ æ æ, æ æææ
æ æ ææ.
æ ææ ææ.
æ æ, ææ.

æ, æ, æææ æ
æ ææ æ æ,
æ æ æ ææ,
æ æ: æ!

ææ æ . æ æ ææ, ææ æ ææ æ æ æ, æ , ææ, æ ææ, æ æ, -æ ææ æ æ, ææ æ æ ææææ, æ. ææ æ æ ææ ææ. æ ææ ææ æææ -æ.

æ æ æ,
æ ææ æ .
, ,
ææ æ .

ææ , ææ
æ æ, æ ææ.
Ææææ ææ,
ææ æ ææ.

æ ææ æ æ æ ææ æ, æ ææ , ææ:

æ æ æ æ,
ææ æ ææ.
, : æ æ!
Æææ ææ.

Æ æ æ
æ æææ æ,
ææ æ æ æ
æ ææ æ.

, æ æ æ æ , æ , ææ æ :

ææ æ ææ:
æ æ ææ,
æ æ
æ æ ææ.

æææ æ æ, æææ æ æææ æ. æ æ ææ æ æ æææ æ ææ æ:

æ æ ææ æ æ.

ææ ææ æ ææ æ:

ææ æ æææ æ.

æ:

Æ ææ æ æ æ,

æ ææ ææ:

æ ææ æææ æ.

æ æ æ ææ ææ æ , ææ, æ æ. æ æ ææææ æ, æ ææ æ æææ, ææ æ æ, æ ææ .

æ æ ææ æ æææ æ æ, æ æ æ æææ æ æææ æ æ:

æ æææ ææ ææ æ.
Æ ææ æ æ.

ææ , æ æææ æ æ, æ ææ æ. ææ æ æ æ æ æææ, ææ, æ ææ æ. Æ æ ææ , æ æææ æææ . ææ æ, æ æ ææ æ, ææ æ æææ ææ æ, æ æ æ æ æ ææææ ææ æ, æ æ æ, æ æ æ æ. Ææ, æ ææ æ æ, æ æ, æ. ææ ææ, ææ æ ææ, æ æ æ, ææ æææ æ æ, æ æ, ææ, æ, æ æ æ æ, æ æ æ æ æ, ææ ææ. æ æ æ ææææ, æ, æ æ, æ ææ, ææ ææ æ, æ ææ.

æ æ ææ æ?! æææ æ æ , æ ææ æ. æ æææ ææ ææ 1917 ææ ææ æ 21 . æ ææ æ æææ æ æææ æ æ æææææ ææ. æ æ ææ, ææ, æ ææ æææ ææ ææ ææ æ, æ æ æ, æææ ææ æ æ ææ æ. æ æ ææ ææ, æ æ, ææ ææ. æ ææ æ æææ ææ, æ ææ ææ. ææææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ, æ ææææ æ ææ ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ, æ, æææ æ æ æ æ æ. æ æææ ææ ææ æ :

ææ æææ
ææ æææ,
ææ æææ
ææ æ-ææ...

Ææ, , æ æ, æ, ææ æ æææ.

ææ , æ æ æ, æ ææ æ æ, æ ææ ææ. æ æ æ ææ ææ æææ ææ æ. æææ æ æ ææ, æ ææ æ æ, ææ æææ æ æ æ, æ æ ææ æ æ, ææ. ææ ææ æ æ. Ææ æ ææ æ æ, ææ æ, æ ææ ææ, ææ. ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ - æ æææ. æ æ ææ æææ ææ ææ, æ æ-æ æ æ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ æææ æ æ æ ææ æ æ .

 

. , , , . , , .

, , . . , .

. . . , , . , , , . , , , , .

. , . , . , , , , , , . , , , .

, , , , .

, . , . . , . , , , . . . , .

, , . , , . , . , .

, . , , .

. . , . , , , . , , , . , .

, , , , , , , . , , , , , ?

, , , , . , . , . : , !

, , . , , , ?

, , . , , , , . : , , , ! , , , . . , . , , . , , . , , , .

, . . , 20- ! , , , , , , , , , , .

, , . , . . , , . , , , . , . .

, , : , , , , , , , , , , .

, , -, , , . . , . , , . , , , , .

 

      
         
  * æææ *