æ

Æææ
æ

æ
 

 

( æ, 2007, 3)

Æ Æ ÆÆ

( )

æ ææ, æ æ æ æ ææ, æ æ ææ , æ. ææ æ æ ææ, æ ææ æ, æ æææ ææ, -æ æ ææ. 1915 æ æ - æ ææ . æ æ, æ æ 1902 . æ, æææ, æ ææ, ææ, ææ æ-æ, æ-æ ææ æææ. ææ ææ æ, æ æ æ, æ æ ææ æ ææ, æ æ ææææ, æææ ææ æ æ, æ ææ, æ ææ ææ.

æ æææ æææ æ. æ ææ . . Æ æ- . æ ææ, æ æ æ æ æ æ, æ æ. æ æ ææ ææ æ, ææ æ æ, . æ ææ æ ææ, ææ æ æ æ æ, . æææ æ æ ææææ.

æ, ææ æ æ æ, æ. æ ææ æ . æ ææ æ. Æ æ ææ, æ, æ æ . æ æ, æ ææ æ. ææ æ æ æ, ææ. æ æ ææ æ æ ææ. Æææ æ, æ , ææ æ æ æ.

æ ææ ææ æææ ææ, ææ æ ææ æ, æ æ ææ ææ, ææ. æ æ ææ, æ æ æ æ ææ æ æ æ : æ ææ ææ æ æ ææ ææ. æ æ , ææ æ æ, æ æ æ æ æææ , ææ. æ æ æ æææ. æ ææ, æ ææ ææ ææ æ æ æ ææ!

æ ææ , æ æ æ æææ ææ, ææ æ æ ææ æ æ æææ, ææ æ, .

æ ææ æ æ æ æ: æ ææ, æ , , æ æ æ ææ æ!

æ ææ ææ ææ Æ æ- . æ æ æ æ, æ æ æ ææ. ææ æ, æ æ æ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ, ææ, ææ æ æ , æ æ, : Æ ææ æ, ææ ææ æ, ææ æ.

ææ æ , ææ æ , ææ ææ .

ææ ææ, æ æ æææ ææ æ æ æ.

æ æ- ææ æææ , æ æ : æ æ? ææ æ : æ ææ . æ, ææ æ, æ æ , æ.

ææ, æ- æææ æ æ, æ : æ ææ æ. æ æ æ æ ææ, æ æ æ ææ, æ ææ, æ- æ, æ. æ, æ æææ æ æ æ, æ, æ æ æ æ æ ææ, æ æ . Æ æ æ , æ æ æ ææ, æ æ æ, , æ æ, æ æææ , æ æ, ææ, , æ, ? ? æ . æ ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ ææ. æææ . æ æ, ææ æ æ : æ æ æ æ æ , æ.

æææ æææ ææ æ, æ , æ . ææ æ : æ æææ, ææ ææ, . , æææ ææ ææ ææ æ æ æ æ ææ, æ ææ æ, æ æ æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ, .

æææ ææ ææ Æ æ- æ. æææ æ ææ æ, æ æ, ææ æ ææ æ, æ æ æ.

æ- : æ æ æ ææ, æ ææ ææ? ææ, æ æ æ ?

ææ? æ æææ. ææ? æ ææ æ ææ æ, æ ææ æ- æ ææ, ææ æ.

æ æ, æ. æ æ ææ æ ææ, æ æ æ æ , æ æ . æ ææ, æ æ, æ æ æ æ ææ, æ ææ, ææ, æ, ææ æ, æ æ æ, æ æ æ æ , æ æ. , æ, æ æ æ, æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ.

ææææ ææ ææ, æ, æ ææ, ææ æ ææ, æææ ææ ææ , ææ, ææ Æ æ æ ææ æææ, .

æ , æ : æ æ, æ æ æ. æ æ, æ æ, , æ, æ æ ææ. æ æ, æ æ æ æ ææ ææ ææ. ææ , æ æ ææ ææ ææææ.

æ æ ææ æ. ææ, æ æ æ.

æ . ææ æ , æ æ æ . æ ææ , æ æææ æ ææ æ ææ.

æ ææ ææ æ æ æ. ææ, æ, ææ æ ææ æ, æ Æ æææ æ ææ ææ Æ æ-æ.

æ ææ æææ ææ ææ Æ æ ææ, æ æ æ æ, æ: ææ, æææ æ, æææ æ æææ. æ æ, Æ æææ ææ æ Æ æ. ææ æ æ ææ, æææ ææ ææ æ æææ. æ, ææ ææ , ææ, ææ æ-, æ : æ, æææ ææ, æ, ææ æ . , æ æ , ææ ææ, ææ æ ææ æ. æ æ, æææ ææ. Æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ æ, æ , , ææ, æ, ææ ææ æ. æ æ æ, æ æ æ, æ ææ æ æ-. ææ ææ Æ- , , ææ , æ æ , , æ ææ, ææ æ : æ æ, æ æ ææ ææ æ, æ æ æ æ. ? , ææ, æ ææ? Æ æ æ, æ, æ æ, æ, ææ æ, æ æ æ æææ, æ æ æ æ æ æ ææ!

æ ææ. Æ æææ, æ æ, ææ æ . æ- æ æ: æ æ ææ .

Æ- ææ, ææ æ æ æ, ææ æ Æ æ-æ, . æææ æææ, ææ, æ æææ , .

æ, ææ , ææ æ æ æ, ææ æææ ææ, ææ æ , æææ æ æ æ. ææ . ææ æ , ææ , æ ææ, ææ æ æ æ æ, ææ. æææ æ æ, æ æ. æ æ , ææ æ ææ, ææ, æ æ æ Æ æææ, æ æ æææ.

ææ æ ææ ææ, æ æ æ æ æ ææ .

æ , æ æ Æ-, æ ææ ææ. æ æ æ, æææ, æ- æ æ. ææ æ æ æ æ ææ. æ, æ æ æ, : ææ , æ æ. æ æ ææ æ æ, ææ! ææ æ æ ææ , ææ æ! æ æ Æ-æ.

Æ- æ æ æ ææ, ææ , ææ æ æ æ, æ ææ æ æ, . Æ ææ, æ ææ æ ææ, Æ- : æ æ! ææ ææ , ææ ææ æ, ææ ææ æ æææ.

ææ ææ æ æ æææ æ- æ. æ æ æ ææ æ Æ-. ææ æ , æ æ ææ, æ æ , æ æ æ Æ-, ææ. æ æ æ æ æ æ æ. æ ææ, æ æ æ ææ ææ.

æ æææ Æ-, æ æ æ æ æ, Æ- : ææ , æ, æ æ ææ æ, æ, æ æ, æ ææ . æ æ ææ ææ. Æ- æææ æææ æ æ Æ æ- æ æ æ æææ. æ , æ æ æ æ ææ . Æ- æ ææ , æ, æ æ, , ææ ææ ææ æ, æ æ æææ æ æ, æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ, Æ- æ æ æ æ, æ. ææ, æ æ æ ææ æ æ ææææ, ææ æ æ, æ. æ Æ- , æ , æ, ææ. æ æ æ æ æ : ææ, æææ-ææ, æ æ æ æ. ææ ææ , ææ æ , æ æ, æææ , æ, , ææ ææ ææ, æ ææ, æ æ æ æ æ æ æ æ. Æ æ Æ . ææ ææ ææ, ææ , æ æ æ æ æ, ææ , æ æææ æææ.

æ ææ æ æ æ ææ æ. ææ æ ææ, æææ æ æ , ææ. ææ ææ, æ æ . æææ æ, ææ, æ æææ æ æ æ æ æ æ ææ!

Æ- æ ææ, æ ææ-æææ æ æ æ, ææ æ æ , æ æ, æææ æ ææ æ æ æææ æ æ æ, . Æ- æ æ æ ææ, æ ææ ææ, æ æ æ æ ææ æ, æ , , ææ, ææ. æ æ , æ æææ æ, æ æ æ æ, æ æææ æ, æ ææ æ. æ æ ææææ ææ ææ, æ æ, æ Æ-æ æ, æ æ æ æ.

æ æææ æ æ æ æ æ æ ææ. ææ æ æ, ææ, æ æ ææææ æ ææ.

ææ ææ æ, æ æ æ æ ææ . æ- æ æ æ æ, ææ æ-æ ææææ ææ æ, æ æ æ æ -æ ææ æææ-æææ æ æ. æ 4 æ 2 . æ 3 æææ æææ. æ æ ææ æ æ , ææ ææ æ æ.

æ æ æ æ æ æ. æ ææ æ, æ ææ ææ. æ ææ æ, æ ææ ææ ææ.

æ ææ æ æ. æ æ æ ææ. æ- æ æ æ æ, æ æ æ. æ æ, æ æ ææ ææ: , æ, æ . Æ ææ ææ æ : Æ æ æ ææ æ æ . æ, æ æ æ æ æ æ, ææ æ ææ. æ æ æ æ æ. æ æ æ æ, æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ, æ æ ææ. æ æ, æ ææ , ææ, æ æ. ææ æ æ æ. æ æ ææ, æ ææ , æ ææ, æ æææ , æ ææ æ æ , æ æ, æ æ , æ æ, ææ æ æ, æ , æ æ.

ææ æ. æ æ æ. ææ æ æ. æ Æææ æ æ æææ æ ææ æ æ. æ æ æ æ.

***

æ æ æææ ææ, æ , æ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ, ææ Æ , ææ, ææ.

æ, æ æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ.

æ æ, ææ æ æææ ææ, ææ æ æ æ .

ææ æ æ, Æææ.

æææ æ æææ, æ ææ. æ æ æææ ææ æææ æ. æ æ ææ æ æ ææ. ææ æ ææ, ææ, æ æ. ææ, æ æææ æ. æ ææ æææ.

æææ æ, ææ, æ æ æ æææ. Æ æ æ, æ : æ ææ æ, æ, æ æ ææ ææ.

æ ææ , æ æ æ: æ ææ æ, ææ ? ææ : æ, æ æ, æ ææ. æ ææ , æ æ æ æ æ æ æ æ.

ææ æ æ , ææ, æ , æ æ : æ æ æ, æ æ ææ , æ æ æ æ , æ ææ æ ææ. , , æ æææ ææ.

æ ææ, ææ, æ æ æ æ æææ. ææ æ æ, ææ æ æ æ .

æ, æ, æ æ æ. Æ æ æ: æ, æ æ æ, ææ , æ æ æ æ æ æ , æ æ æ. æ æ, æ æ æ æ, ææ, æ, æ æ ææ .

æ æ æ ææ æ æ, æ æ ææ : æ ææ ææ æ, æ ææ æ æ , ææ. æ æ æ æ: ææ æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ.

æ æ æææ, æ æ æ, , æ æ æææ ææ æ æ æ æ .

æ, æææ ææ, æ ææ æææ. ææ æ Æææ æ ææ æææ. ææ, æ, ææ , æ æ æ ææ æ. Æ æ, ææ æ, æ ææ æ, æ æ, æ , ææ ææ- æ æ, æ æ æææ, æ. æ ææ æ ææ ææ.

, æ æ æ æ, æ æ æ, æ æ, æ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ ææ, æ æ æ ææ ææ æææ, æ ææ.

æ Æææ æææ æ, æ ææ ææææ, æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ æ.

æ ææ æ æ , Æ æææ, æ æææ æ. ææ æ æ.

æ ææ æ æææ æ, æ æææ Æ, æ æ æ. æææ æ æ ææ æ æ ææ, ææ , æ æ- æ.

ææ ææ æ æ æ ææ æ æ ææ, æ , ææ æ , æ. , æ æ ææ, æ æ. æææ ææ ææ.

ææ æ. æ æ æ æ, æ æ æ æ æ, æ æ ææ.

æ æ æ æ, æ æ ææ-æææ, æ ææ. æ , æ. Æææ æ æ æ æ æ. æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ .

ææ ææ æ, æ æ ææ æ æ.

-æ æ æææ. æ æ ææ æ æ ææ. ææ ææ, æ æ æ, æ, æ, æ æ , æ. ææ ææ ææ, ææ æ.

Ææ æ æ, æ ææ ææ , æ æ. ææ æ æ - æ ææ æææ, ææ, ææ. ææ æ æ, æ æ ææ æææ. ææ , æ ææ æ ææ, æ æ.

æ æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ, ææ æ , ææ, æææ ææ æææ, ææ æ æ, ææ.

æ æ, æ ææ ææ æ æ æ ææ æ .

ææ, , æ, æ æ æ , æ æ æ, æ æ. ææ æ æ ææ æ æ, æ ææ, ææ æ, , æ æ æ, ææ æ æ æ ææ, æææ.

æ æ æææ æ æ æ æ æææ.

æ æ, æ ææ æ, ææ, æ æ æ æ æ æææ .

æ æ æ æææ æ , ææ ææ, ææ æ .

ææ æ, æ æ ææ æ . ææ æ æ, ææ æ æ.

æ æ ææ æææ , , , æææ-æææ ææ æ æ æ æ. æ ææ. Æ ææ ææ æ æ æ, æ æ æ ææ.

ææ æ . ææ æ ææ, æ æ ææ.

æ æ æ. æ æ, æ ææ æ æ, æ æ æ æææ, ææ. æ æ æ ææ æ æ, æ æ æ.

æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ. æ æ, æ æ æ . æ ææ æ ææ, 1935 . æ æ æ æ, æ æ æ , æ æ æ, ææ -æ æ æ, æ, æ.

: æ æ ææ, æ ææ ææ æ æ æ, æ, æ æ æ ææ ææ , , æ æ æ. Æ ææ æ. ææ ææææ ææ, æ æ æ.

æææ æ : æ æ. æ - æ æ æ æ.

æ ææ æ æ. Ææ æ : æ æ æ æ æ æ æ , æ!

æ æ æ ææ, ææ æ æ æ . æ æ ææ æ , æ æ æ, ææ. æ ææ æ æ . æ æ, æ ææ ææ: æ æ æ, æ æ , æ æ 5 æ æ! ææ æ, æ ææ æ, æ ææ , æ æ ææ ææ , ææ.

ææ 5 ææ.

ææ æææ, æ æ æææ ææ æ æ æ æ æ , æ æ, ææ. æ : æ æ. ææ, æ æ ææ æ æ.

æ ææ æ, æ . æ, æ, ææ æ. æ æ æ. : ææ æ, æ æ ææ ææ æ æ, æ æ æ. ææ , ææ æ æ.

æ æ , æ æææ æ æ, ææ æ, æ æ, æ , æ æ æ , æ æ, æ æ , ææ æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ, æ ææ æ æ, ææ.

Æ æ æ : æ æ , æ æ, ææ. æ æ: Æ , æ æ æ æ, ææ, ææ æ æ, æ . æ æ ææ , æææ ææ æ æ æ, æ ææ , ææ . Æ æ ææ ææ, æ æ æ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ. æ æ ææ ææ, æ ææ, , æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ ææ æ. æ æ ææ æ .

æ ææ æ æ æ æ, - , æ æææ : æææ æ, æ æ æ æ æææ, ææææ æ ææ æ æ æ æææ. æ ææ, æ æ æ ææ æ.

æ æ æ æ æ æ. Æææ æ æ æ æ , ææ æ , ææ æ, ææ.

æ, , æ æ ææ 5 æ. æ æ æ æ æ æ æ ææ. ææ æ, æ æ æ, æ æ. . æ æ , æ æ æ æ ææ.

æ æ , æ ææ æ : ææ æ ææ æ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ æ. Ææ æ ææææ ææ æææ.

æ ææ æ æ æ. Æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ ææ . æ ææ æ, æ æ ææ , . æ æ: ææ æ, ææ ææ , æ æ æ , æ æ æ æ æ.

ææ æ æ æ. æ æ æææ ææ , ææ, æææ æ æ. Æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ ææ. æ æ, æ ææ æ, æ æ æ æ æ æææ.

, , æ æææ ææ, æ æ æ ææ, ææ ææææ, ææ.

æ æææ æ æ ææ ææ, , ææ æ, æææ æ , ææ .

30- æ æ æ ææ æ æ, ææææ æ.

ææ æ æ æ æ æ ææ ææ æ ææ. æ æ æææ, . 1931 æ æ, æ ææ æ ææææ æ, æ æ æ , æ ææ æ æ æ ææ æ ææ, ææ ææ æ æææ 333 æ ææ æ ææ æ æ.

æææ æ æ, æææ - æ æææææ æ! æ, æ, , ææ æ ææ æææ ææ-æ, ææ, æ, ææ-æææ, æ.

æ æ æ, ææ æ æ æ æææ æææ æ, æ æ æ æ ææ ææ, æ æ æææ æ ææ. Æ æ . æ ææ. ææ, ææ ææ ææ æ, ææ æ, æ. ææ ææ æ æ æ.

æ æææ , æ æ æ æ, æ æ æ.

æ æ ææ æ, æ ææ ææ ææ, æ æ, æ ææ æ æ ææ, ææ ææ æ , æ æ æ, æ, æ ææ, æ æ æ æææ , æ æææ ææ, æ. æ , æ (333 ), æ æ æ, æ æ. æ ææ æ ææ ææ.

æ æ, ææ- () æ æ æ ææ - (), æ. æ æ ææ, æ æ , æ.

æ æ, æ æ, æ æ . Æ ææ æ, æ : ææ æ , ææ æ ææ æ æ. ææ æ , æ ææ æ æ.

æ ææææ, æ æææ æ. æ æ æ... ææ æ: ææ æ æ , æ ææ æ æ ææ æ 333 æ. , æ æ ææ æ æ ææ. æ ææ æ æ . æ ææ ææ-ææ, æ æ , æ.

ææ æ æ æ æ æ , æ.

æ ææ, æ ææ æ æ ææ ææ, ææ , æ, æ æ æ ææ æ . , æ æ ææ æ , æ ææ æ, : Ææ æ æ, æ, æ æ, æææ, ææ æ ææ ææ æ ææ, æ ææ, . ææ æææ, æææ æææ æ æ, æ æ æ æ æ.

æ ææ ææææ æææ æ, æ ææ æ æ, Æ()- ææ- . æ æææ æ ææ æ æ æ æ ææ. æ : æ æææ ææ ææ. æ æ ææ æ æ. æ ææ ææ æ æ ææ. , ææ, ææ æ æ, ææ æ æ æææ æ . æ æ æ ææ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ. æ æ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ, æ ææ æ, ææ æ , ææ ææ æææ, æ æ ææ.

æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ ææ.

ææ æ æ , æ æ æ æ, æ æ æ æ. æ ææ ææ æ: æ, æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ æ æææ-æææ. ææ æææ æ ææ æ, æ æ. æ ææ ææ æææ. æ æ æææ æ ææ æææ, æ , ææææ æ, æ, æ, æææ , ææ ææ ææ, æ æ ææ. æ, æ æ æ æ ææ æ æææ, æ æææ ææ ææ æ æ æ ææ, æ ææ. 1937 æ æææ, æ æ æ æ ææ æææ æ, æ, ææ ææ æ, æ. æ æ , ææ æ ææ æ, æ æ æ 1937 .

æ æ 1937 æ æ æ ææ. æ æ, æ æ ææ, æ æ æ æ æææ.

æ æ æ, ææ æ ææ æ ææ æ æ æ, , æ æ æ. Æ æææ æ æææ æ: Æ ææ æ, ææ æ, æ ææ, æ æ ææ æ ææ æ ææ, æ æ, æ. - ææ ææ æ æ æ, ææææ, ææ ææ æ , ææ.

æ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ, æ ææ æ æ ææ.

æ æ, æ æ ææ . 1937 12 ææ ææ. , æ, æ æ æ ææ 30 (æ) ææ. ææ ææ æ æ ææ. æ 1931 æ ææ, æ, ææææ ææ æ.

æ æ ææ æ, æ , æææ ææ, æ ææ ææ, æ æ æ æææ. æ ææ æ ææ æ . æ ææ æææ 34 æ ææ. æ æ ææ æ, ææ æ ææ. æ æ ææ ææ ææ æ æ æææ æ æææ. æ æ.

ææ 1937 . ææ æ æ æ ææ . æ æ æ æ-ææ ææ æ, æ æ æææ ææ æ ææ. ææ æ æ æ, æ æ : æ ææ ææ ææ æ , æ ææ æ , . 1937 æ ææ æ æ ææ æ. æ æ , ææ ææ æ, æææ æ æ æ, ææ ææ, æ. æææ æ æ æ . æ æ æ æ , æ æ æææ æææ æ . æææ ææ æ ææ, æ æ æ æ ææ. æ æææ æ , æ æ æ æ.

æ æ æ ææ 19351937 æ æ æææ. æ : æ æææ æ, æ ææ ææ æ æ , ææ ææ æ ææ æ. ææ ææ, æ ææ æ, æ, æ ææ. ææ æ æææ ææ ææ. æ æ, æ æ æ æ, æ ææ æææ æ æ æ.

æ ææ æ æ, æ æ æ, æ æææ-ææ æ æ æ æ, æ. æ ææ ææ æ æ æ ææ æ ææ. æ ææ æ æææææ æ, æ ææ æ.

, æ æææ, æ, æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ ææ. Æ æ, ææ, æ æ ææ, æ, æ ææ æ æ æ æ ææ , ææ ææ . æ æ ææ æ æ , æææ æææ, ææ, ææ ææ æ æææ, 1937 . ææ, æ æ æ, æææ æ ææ æ æ, æ æ ææææ, æææ, æ -æ æ æ , æ æ æ ææ. æ-æ ææ æ, æ æ ææ ææ, æ æ ææ ææ, æ ææ ææææ. æ æ æ , æ æ æ æ, ææ, æ - æ æææ æ æ æ æ, æææ æ æææ, ææ ææ, ææ, æ æææ æ æ, æ ææ æ. æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ æ æ. Ææ æ 33 .

æ æ ææ... ææ , æ æ, æææ- æ ææ, æ ææ æ æ æ ææ æ. - æ , æ æ æ æ æ. æ æ æ æ, æ æ æ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ ææ.

æ æ æ-æ, æ, æ, ææ ææ æ. Æ æ, ææ, æ æ æ.

æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ . æææ æ æ 9 æ æ æ ææ ææ , ææ- æ æ, æ æ æ ææ æ, ææ.

æ æ, æ æ æ æ æ æææ. æ, , æææ, ææ æ ææ æ, ææ ææ, ææ æ æ ææ. ææ ææ æ . æ ææ , æ, ææ æ ææ æ: , æ æææ , æ æ ææ? æ ææææ? æ æ æ.

æ æ ææ: , æ æ æ, æææ.

æ æ :

Æ ææ æ æ. ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ æ . Æ ææ æ æ æ æ, æ æ æ. æææ, æ æ æ æ, . æ ææ : æææ æ, æ , æ, ææ æ æææ æ. æ æ æ, æ , æ æ æ, æ æ . ææ æ ææ æ æ æ. æ æ æ, æ ææ æ , æ æ æ æ æ. æ ææ ææ æ, æ æ , æ æ , æ æ æ . æ ææ æ æ æ.

ææ ææ ææ æ, æ æææ æ æ, æ æ ææ æ . æ æ æ æ æææ æ, æ, æ æ . æ æ, æ æ æ ææ æ æ , æ æ ææ ææ æææ æææææ, ææ, æ æ ææ ææææ æ æ æ ææ.

æ ææ ææ, æ æ æ ææ, æ, æ æ: 17 1937 æ æ - , ææ 17 ææ ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ, æ æ ææ æ. æ æ æææ æ. æææ , æ æ æ æ æ æ.

æææ æ æ . æææ æ, æ , - æ, æ æ æ æ . æ æ , æ æ æ æ ææ æ æ æææ ææ æ ææ : ææ?

æ æ æ : ææ ææ , ææ æ æ -? æææ ææ æææ æ: ææ? æ ææ: Æ æ! æ , - æ ææ. æ æ .

æ, ææ æ æææ æææ, . ææ ææ æ æ. æ ææ . Æ æ ææ æ, æ, æ ææ æ æ æ ææ, æ ææ æ, ææ. æ æ ææ, æ, æ æ, æ.

ææ æ, æ : æ æ? æ : æ æææ ææ æ æ ææ .

æ æ ææ. æ ææ ææ æ æ : æ, æ æææ æ æ æ, ææ æææ. ææ ææ. ææ æ. ææ æææ , æ æ. æ ææ ææ.

æ æ ææ æ, æ æ æ æææ . æ æ æ ææ ææ. Æ æ , æ æææ æ æææ æ, æ, æ ææ æ æ, æ ææ, ææ.

ææ ææ ææ. æ ææ: , æ, æ ææ ææ, æ æ æ. æ ææ - æ, æææ æ ææ æ ææ æææ, æ æ. ææ æ æ æ, æ ææ ææ. æ ææ, æ ææ æ æ, æ æ æ , ææ æ æ.

æ ææ æ æææ æææ æææ. ææ æ æææ æ æ. æ æ æ, æ æ, , æ æææ æ æ. æ æ æææ æ , æ æ æ, .

æ, , æ , ææ æ, ææ. æ , ææ, .

, æ æææ : ææ æ, ææ æ ææ æ æ , æ ææ.

æ ææ ææ , æ ææ : æ ææ æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ æ.

æ æ: ææ ææ , æ æ æ, æ ææ ææ, ææ.

æ ææ æææ, æ : æ æ, ææ æ. æ æ ææ : Æ ææ æ, æææ ææ, æ ææ ææ æ. æ ææ æ, æ æ, ææ, æ æ æææ , ææ ææ: æ, æææ ææ æ æ. æ æ ææ, æ æ æ , æ. æææ ææ ææ ææ æ, . ææ? æ, æ æ æ æææ ææ, æ ææ, æ æ æææ, æ æ. æ æ æ æ ææ. æ, æ æ æ æ. æ æ, , ææ æææ, ææ , æ, æ ææ æ, æ æ æ, æ æ.

, æ æ ææ æ , æ æ æ, æ ææ æ , æ, æ : æ æ, æ æææ æ æ æ æ. æ ææ æ ææ, : ææ , æ, .

æ ææ: ææ ææ æ, , ææ, ææ ææ . Æ æ ææææ æ æ æ æ. æææ ææ æ æ , æææ æ æ. ææ ææ ææ, ææ , ææ 67 . æ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ. æ ææ . ææ, ææ æ æ. ææ-ææ ææ æ æ æ ææ-æ æ, æ æææ : æ , æ æ æææ ææ æææ.

æ ææ ææ æ æ: æ ææ ææ , æ æ æ æ æ æ. Æ æ æ æææ, æ æ æ, æ æææ, æ æ æ, æ. ææ æ ææ æ, ææ æ: æ, æ æ; æ ææ æ æ ææ? æ æ æ ææ : ææ æ æ ææ, æ æ, ææ , æ ææ æ æ æ.

æ æ æ æ ææ æ ææ ææ æ. æ æ . æ æ ææ æ. æ æ æ ææ. æææ ææ. ææ æ æææ æ -æ æ ææ, æ. æ æææ æ ææ.

Æ æ æ ææ æ - æ æ ææ æ æææ. æ æ æ æ ææ æ æ ææ, ææ. æ , æ ææ, æ æææ æ æ. ææ æ ææ æ æææ æ ææ ææ æ ææ.

æ ææ ææ æ æ . æ ææ æ -æ æ. æ æ . æ ææ ææ ææ - . æ æ æ æ, æ ææ ææ, ææ. æ æ æ.

- æ : ææ ææ æ , æææ æ ææ, æ. æ æ ææ æ : æ, æææ æ ææ ææ, æ ææ, æ. æ ææ ææ æ, æ æ æ, æ. æ æ æ æ ææ æ æææ ææ æææ æ æ: æ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ ææ, æ : Æ ææ æ , æ æ æ , æ æ æ, ææ æ ææ , ææ æ æ-æ ææ æ ææ æ. æ ææ ææ ææ, æææ æ æ æ ææ , ææ æ æ , æ. æ ææ, æææ æ! , æææ ææ, æ : ææ æ æææ æ æææ, ææ, æ, , æ æ ææ.

æ æ ææ, æ æ æææ ææ æ, æ ææ æ, ææ. æ æ ææ æ æ, ææææ æ.

æ æ -æ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ ææ.

æ , æ ææ ææ, æ æ ææ ææ ææ ææ.

ææ æ, æ æ æ æ, ææ æ æ. æ æ æ æ æ æ æ æ ææ. æææ æ ææ æ æ æ!

æ æ æ æ æææ ææ æ æ , æ ææ ææ æ æ, æ æææ.

æ æææ æ ææ æ æ, ææ. æ æ ææ æ æ ææ ææ, ææ ...

...æ, æ , æææ ææ, æææ æ , æ æ æ . Æ æææ æ ææ æ, æ æ, ææ æææ æ ææ, æ ææ ææ, ææ ææ æ æ, æ.

1938 ææ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ ææææ .

æ æ æ æ, æ æ æ æ æ ææ, æ æ 70100 æ æ, æ æ æ , . ææ ææ æææ, æ æ ææ æææ æ, æ æ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ ææ, æ ææ æ ææ æ ææææ , ææ ææ æææ ææ æ , , ææ ææ æææ, ææ æ æ æ. æ ææ, æ æ æ ææ ææ, æ æ æ. æ ææ, æ æ ææ, ææ, æ ææ æ: æ æ æ ææ æ, æ æ æ, æ æææ æ æ.

æ æ, æ æ æ æ. , æ æ æ ææ æ. ææ æ ææ æ ææ, ææ, æ , ææ æææ ææ æ ææ ææ, ææ. Æ æ æ ææ, æ æ æ. æ-æ æ æææ æ æ ææ, æ æææ, æ ææ , .

Æ ææ æ . : æ ææææ æ , æ. æ, æ æ æ æ, æ æ æ, æ ææ æ.

æ ææ, æ æ æ æ-ææ - , æ æ æ æ, æ æ, æ, æ æ.

Æ ææ æ æ æ, æ ææ ææ. æ æ æ æ æ æææ , æ æ ææ, æ æ ææ ææ, ææ...

ææ ææ æ æ (). æ æ ææ, æ , æ , æ, æ, ææ æ æ, ææ. (æ æ æ). æææ , æ æ , . ææ , æ : æ, æ ææ. æ æ , æ æ, æ. Æ ææ ææ . æ æ æ : æ , ææ, æ, æ æææ ææ. æ æ æ æ , æ ææ æ, æ ææ æ.

æ , , æ ææ æ ææ. æ, æ : Ææ ææ ææ ææ, æ æ æ æ æ æ æ. Æ æ ææ æ ææ æ æ. ææ æ: æ æ , ææ æ æ æ æ. ææ? æ, æ æ æ æ, æ ææ ææ æ. Æ æ æ æ æ ææ, æ æ. æ æ æ æ æ, æ æ . æ æææ ææ æ. æ, ææ æ æ æ æ æ, æ. æ æ æ, ææ æ. ææ æ, æ, æ, æ æ , æ æ ææ ææ, æ æ, ææ. æ ææ . æ æ ææ æ, : æ ææ æ . æ æ , ææ æ ææ æ ææ . æ ææ æææ æ æ æ , æ æ æ. æææ ææ æ , æ , æ æ ææ æ, . æ æ æ æ, æ. ææ , æ : æ æææ, æ æ, æ æ æ . , æ ææ , ææ, . æ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ. æ æ æ æ: æ ææ ææ æ. Ææ æ æ æ. æ æææ- æ ææ, ææ æ æææ, ææ æ æ ææ , æ. æ ææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ ææ ææ æ. Æ ææææ: æ, æ æ, æ ææ æ, æææ-æ æ æ æ æ, æ -ææ æ ææ. ææ, æ æ æææ æ æ æææ. Æ æ æ æ , æ æææ, æ æ, æ ææ, æææ æ æ æ, æ æ ææ, æ æ, æ æ, ææ ææ æ æ æ. æ æ, æææ æ, æ æææ æ , æ æ ææ æææææ, æ æ, æ, æ ææææ æ , ææ ææ, ææ æææ. æ ææ æ æ, ææ æ, æ æ æ æ, æææ. ææ ææ, æ æ æ ææ ææ æ æ, æ ææææ, ææ, ææ, æ. Ææ æ ææ ææ æ, æ æ ææ ææ æ, æ æ, : æ æ ææ æ æ ææææ, æ ææ, æ ææ, æ æ æ ææ ææ .

æ æ, æ æ æ æ : ææ æ ææ, æ æ, æ ææ. ææ æ. Æ æ æ æ æ, æ ææ. æ æ æææ æ , ææ æææ, ææ. Æ æ, ææ æ æ ææ æ. ææ æ. ææ , ææ. æ ææ æ, ææ æ ææ æ. æ æ, , æ æ æ . æ æ æ , æ ææ, æ ææææ ææ æ, æ æ æ , æ æææ ææ æ, æ æ ææ ææ æ ææ æ æ æ æ ææ ææ æ æ, ææ. æ æ ææ, æ , æ æ æææ æ æ ææææ æ æ: ææ -æ ææ, æ æ , æ æ æ.

Æ æ æ æ , æ æ. ææ æ æ æ ææ æ , æ ææ æ æ æ æ æ æ , ææ æ æ æ æ , ææ æ, æ ææ. æ æ æ, æ æ æ æ. Æ æ æ , æ , æ æ ææ æ, æ æææ æ æ ææ ææææ, ææ. Æ æ æ ææ , æ æ æ.

æ æ, æ ææ - , æææ æ ææ æ, æ ææ æ æ æ æ, . æ æ æ æ, æ , ææ æ ææ æ æ ææ .

æ æ, æ æ, æ æ æ ææ. æ , æ æ æ æ, ææ, æ ææ æ ææ æ. ææ æ, æ æ ææ æ. æ, æææ æ æ, æ æ æ. æææ æ ææ ææ æ, ææ . æ æ ææ æ æ . ææ æ, æ æ æ æ æ, æ, æ æ . æ æ ææ æ æ æ , æ æ æ æ , ææ, . æ, , ææ ææ. , æ , ææ ææ æ æ æ. æ æ . ææ æ æ . æ æ æ æ æ, æ ææ æ, æ. æ : æ æ æ ææ æ . æ ææ æ, æ æ æ ææ æææ æ, æ . æ æ, æ æ æ æ ææ, ææ æ ææ æ, ææ. ææ æ æ æ, ææ æ æ æ. æ æ, æ æ æ æ æ, æ, æ ææ , æ æ æ. æ æ, æ æ ææ æ æ, æ æ æ. ææ , æ æ, ææ æ æææ æ æ ææ.

ææ , æ æææ æ æ æææ æ æ ææ æ ææ , æ. æ æ ææ ææ æ, ææ æ, æ æ ææ, .

æ ææ, æ æ , æ, ææææ æ æ æ ææææ ææ . æ æ æ æ ææ , æ, æ æ æ æ. ææ æ ææ , ææ æ æ ææ, æ ææ, æ æææ, æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ, æ , æ, æææ. æ æææ, æ æ æ. ææ? æ æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ ææ ææ. ææ æ æ , æ ææææ ææ ææ.

Æ, æ , æ (ææ æ æ), æ ææ æ ææ æ æ. ææ æææ. æ ææ : æ æ ææ æ (æ), ææ , æ æ æ ææ æ, ææ. Ææ æ æææ æ, æ , æ , æ ææ æ ææ æ ææ ææ æ, æ. ææ æææ ææ, æ . Æ , æ æ æ ææææ. æ æ æ ææ , æ æ æ æ ææ ææ, ææ ææææ. æ æ ææ, æ ææ æ ææ - . Æææ æ æ æ æ æ æ . æ æ æ, æ æ æææ! æ æ ææ æ ææ æ æææ æ ææ. Æ ææ, æ ææ æ æ. æ æ æ æ , æ æ æ æ : , æ, æ æ , æ æ æ. æ ææ ææ ææ, æ æ ææ ææ, ææ æ æ æ æ. Æææ æ. æ æ, ææ, æææ, æææ æ æ. æ æ, æ æ ææ ææ æ æ ææ, æ æ , æ æ æ. ææ æ æ æ, æ ææ, æææ æ ææ. æ ææ æ ææ æ. ææ ææ æ æ, æ æ æ , ææ æ ææ æ, ææ. æ æ, æ æææ, ææ, æ ææ ææ. æ æ æ æææ æ æ. æ ææ æ, æ æ ææ, ææ æ ææ. æ æ . æ æ æ æ æ, æ æ æææ, æ. ææ æ ææ . æ : æ æ æ æ æ ææ ææ æ. ææ æææ æ, æ ææ æ æ ææ æ. ææ æ æææ æ, æ æ æ, æ æ æ ææ æ, , æ æææ. æ æ æ , æ, æ, æ ææ æ. ææ æ æ - æ, ææ æ , ææ. æ æææ, æ æ æ æ. ææ ææ æ.

æ æ ææ. æ ææ æ, æ ææ ææ æææ ææ, : æ ææ, ææ æææ. Æ æ, æ æææ. æ æææ æ æ æ æ æ . æ æ æææ æ æ æ, æ æ, æ ææ : æ, ææ, æ, æ æ. æ æ ææ. æ : , ææ æ? æ æ æ?

æ ææ : Æ æ æ . æ ææ æææ ææ, æ : æ æ? æ : Æ ææ. æ, ææ, æ æ æ æ æ æ?

æ, ææ, æææ, æ: Æ, æ æ æ , æ æ, , æ ææ, æ, æ, æ æ æ ææ , , æ æ æ.

æ ææ æ, æ -æ ææ. æææ æ æææ æ ?

æ ææ, ææ, æ æ, æ. Æ ææ æ, æ æ æ æ, . Æ æ æ æ : , ææ, ææ , æ æ æ æ, æ æ , æ æ, ææ ææ æ, ææ æ ææ, æ æ æ æ æ , ææ ææ æ. Æ æ æ .

æ ææ æ æ, æ æ ææ æ. æ æ æææ. æ æææ, , æ æ æ, æ.

Æ æææ, æ æææ æ æ æ, . æ, ææ, æ æææ, æ æ, æ æ æ æ æ ææ æ.

æ æ, æ . ææ æ æ æ ææ, æ æ-æ æ ææ æ æ, æ . ææ , æ æ æ ææ. Æ , æ æ æ æ, . æ æ, æ , ææ, æ æ æ, æ æ æ, ææ æ. æ ææ æ æ, æ æ æ ææ , æ ææ æ, ææ æ, æ, æ æ æ ææææ, ææ. æ æ æ ææ æ. æ æ, æ æ æ ææ æ. ææ æææ, æ æ æ æ æ. æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ æ æ æ, ææ , æ, æ æ æ æ : æ? ææ æ? æ æææ æ æ?

Æ ææ ææ . æ æææ, æ æ , : Æ æ , æ æ ææ æ. æ ææ ææ, æ æ æ æ , ææ ææ, æ æ æ, ææ.

Æ æ æ, æ æ æææ ææ æ, æ æ æ æææ æ æææ æ.

ææ ææ æ, æ æ ææ ææ ææ æ æ, æ, . æ , æ, æ æ æ æ ææ, æææ æ æ ææ .

æ æææ æ æ æ æ ææ, æ æ æææ , ææ æ æ æ æ, ææ ææ æ , .

Ææ æ æ, æ æ æ æ, ææ æ æ , æ æææ æ ææ ææ ææ.

ææ æææ, æ æ æ , ææ, æ ææ, 1940- æ æææ , :

Æ Æ

æ ææ æ ,
æ æ,
Æææ æææ
æ æ ææ.

Æææ æ ææ.
æ æ æ.
æ æ , æ,
ææ æ æ .

æ ææ:
ææ ,
Æææ ææ æ æ
.

æ, æ ææ,
æ æ :
ææ?
.

ææ æ
Æ æ æ,
Ææ æ æ ,
Æ æ ææ ...

ææ , æ ææ ææ æ ææ æ æ. ææ æææ æ æ æ, æææ æ ææ ææ. ææææ æ æ 10 , æ 3- æ. æ ææ æ, æ ææ. æææ æææ æ æ æ æ æ ææ: æææ-æ , .

ææ ææ æ æææ. æ æ æææ-æ . ææ , æ ææ æ, ææ æææ æææ-æ æ æ æ: æ , æææ æ, ææ æ , ææ æ æ ææ : æ ææ æ ææ. ææ , æ æææ, æ ææ, æ æææ-æ æ ææ ææ æ æææ ææ ææ æ, æ ææ, æ æææ ææ æææ æ æ æ, æ. æææ æ æ æ æ ææ æ .

æ 1943 . ææ æ ææ æ æ ææ ææ 1943 , æ æ æ 14 , 1944 æ æ æææ . æ æ æ æ-æ æ æ æ. æ-æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ. ææ æ æ æ, æ ææ. æ æ ææ æ 20- æ. æ æ æ æ: æ æ æ æ, ææ .

æ ææ æ ææ : æ æ æ. æ æ æ. ææ æ æ æ , ææ, æ æ æ. Æ , , æ , ææ, æ æ æ æ, æ æ æ æ. æ æ ææ. ææ æ ææ, æ æ, æ, æ æ ææ æ, æ. ææ, æ æ æ. æ ææ, ææ æææ, æææ ææ-ææ æ æ æ. æ æ æ æ ææ, æ æ , æ æ. ææ æ æ æ, ææ æææ æ æææ. æ ææ, æ ææ æ, æ æ æ . ææ æ; æææ ææ æææ, æ æ æ æ æ, æææ ææ ææ æ æ: æ æ, æ æ, ææ æ ææ ææ.

Æ æ æ æ æ, æ ææ æææ ææ ææ.

æææ æ ææ ææ, æ ææ æ ææ. æææ æ æ æ ææ æ æ, æææ ææ ææ æ, æ, æ, æ æ æ æ æ, ææ, æ ææ æ. ææ æ. æ æ, æ æ æ, æ. æ ææ æ. æ æ ææ ææ ææ, ææ , æ ææ , æ æææ , , ææ, æ : ææ ææ, ææ ææ, ææ æ, æ æ æ . Ææ æ æ æ, æ, æ æææ . æ æ æ æ, æ æææ . æ ææ æ ææ, æ æ æ ææ.

æ ææ , æ æ æ æ ææææ : æ ææ æ, æ æ , æ æ æ! æ æ æ æ ææ æ ææ æ, æ, ææ ææææ, æææ ææ æ ææ ææææ.

æ, æ ææ ææ, : æ æ æ, æ æ æ æ , æ ææææ æ, æ æ æ ææ æææ.

æ æ ææ, æ æ æ æ æææ æ: æ ææ æ, æ æ ææ æ, æ. æ æ ææ.

ææ ææ æ ææ. ææ, æ ææ æ æ æ! æ æ æ ææ , ææ . Æ æ æ. æ æ ææ, æ æ æ æ: ææ ææ ææ , æ ææ æ ææ æ ææææ, æ ææ. ææ æ æ æ æ æææ æ.

Ææ æ æ, ææ æ æ, ææ æ, æ. ææ 5 ææ ææ ææ æ, æ æ æ ææ. æ, æ æ ææ æ, ææ, æ æ. æ æ æ ææ æ ææ. æ æ ææ æ? æææ ææ æ æ. ææ æ ææ. æ . æ æ æ æ ææ. , æ ææ ææ æ, æ æ. æææ æ æ. æ æ æ æ . ææ ææ, æ ææ æ, æ æ æ.

æææ æ æ , æ ææ æ, æ, ææ, æ, ææ æ ææ, , æ æ, ææ æ ææ, æ æ æ , ææ. æææ æ æ æ ææ.

æ æ æ ææ, ææ . æ æ, , ææ ææ ææ ææ, æ. æ æ , , æ.

æææ , æ æ , æ æææ , ææ ææ, ææ.

æææ æ æ, æ, ææ, ææ æ æ ææ, æ ææ æ ææ . æ ææææ : Æ ææ ææ ææ æ ææ, æ æ ææ ææ, æ æ ææ.

æ æææ. æ æ æ æ, æ . ææ æ æ ææ æ, æ æ, æ æ ææ .

æ æ æ æ . æ æææ æææ : æ æ æ, , -æ-ææ ææ, æ æ æ. ææææ : æ æ æ , ææ æ ææ æ. ææææ æ ææ æ æ æ. ææ æ æææ ææ. ææ æ: ææ æ ææ, æ æææ æ !

æææ ææ æ-ææ ææææ.

æ æææ æ, æ, æ æ æ æ æ æ : ææ, æ æ æ ææ. æ ææ æ æ ææ ææ , æææ æ? æ æ?

æ: æ , ææ æ æ æ. æ, æ æ æ æ , æææ æ æ æ æ æ. -æ æææ , ææ. æ æ æ , æ æ : ææ æ? æ ææ, æ , æ , æ æ æ: æ æ, ææ æ ææ!

æ æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ , ææ ææ æææ, æ æ æ æ, ææ ææ ææ æ , æ . ææ æ ææ , æ ææ æ æ, . æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ, æ.

ææææ æ æ æ, ææ æ æææ ææ æ æ æ. ææ æ ææ æ. æ ææ ææ ææ, æ ææ æ æ, æ.

ææææ ææ æ æ æ, æ, æ ææ æ æ æ ææ æ æ æææ, ææ æ, ææ æ ææ ææ æ. ææ, æ ææ æ , æ æ æ, ææ. æ æ æ. æ ææ æ æ æ æ, ææ, æ.

æææ æ ææ , , æ æ ææ æ ææ, ææ ææ æ æ ææææ æ ææ ææ æ.

æ æ æ æææ ææ æææ æ æ: ææ ? æææ æ , æææ æ. æ æ ææ æ æ æ: ææ æ ææ æ. Æ æ ææ, , ææ, ææ æ. ææ æ æ ææ. æ , ææ æ, æ, æ æ ææ, æ æ, æ ææ æ ææ ææ, æ æ? ææ æ æ, ææ . æ ææ æ æ, æ æ æ ææ. ææ æ æ, æ, æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ, ææ, æææ æ.

æ æææ ææ, æ , ææ æ , ææ.

Ææ æææ æ: æ æ æ, æ ææ æææ æææ æ ææ. æ ææ , ææ æææ æææ, æ ææ.

æ æ æ. Æ æ æ, æ æ. æ æ, æ æææ æ æ, æ æ ææ æ æ æ æ æ.

ææ æ : ææ æææ, æ, ææ, æ æ, æ , æ æ.

æ ææ æ æææ, æ æææ æææ ææ : ? : æ. æ, æ . ææææ æ. , ææ æ ææ, ææ. æ æ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ , æ , æ ææ. æ æ, æ æ æ æ æææ.

æ ææ æ. æ ææ æ. Ææ ææ æææ æ æ æ ææ æ ææ ææ, æ æ æ.

ææ æ, æ æ: æ ææ, ææ æææ, ææ , æ æææ ææ ææ. æ æ ææ. æ æææ æ ææ æ æææ, æ æææ æ , , ææ æ ææ, ææ.

æ 1943 18 . ææ æ. æ æ ææ. æ ææ ææ, æ æ æ , æ ææ. æ ææ æ . æ, æ , ææ ææ ææ æ æ ææ æææ ææ. æ æ æææ, æ æ : ææ ææ ææ, æ. , ?

æ æ æ. æ .

æ ææ æ æ ææ æ, æ ææææ : ææ æ, æ æææ æ, æ æ æ. æ, æ ææ.

, æ æ, . æææ æ, æ , æ æ : ææ æ. æ æ æ Æææ. ææ , æ ææ æ æ ææ. æ æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ æ. æ , ææ æ ææ æ æ. æ æ ææ. æ ææ æææ æ.

æ æ æ. ææ Æææ ææ æ æ æ æ, ææ æ , æ, . ææ: , æ, ææ, æææ, æ , -, æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ æ. æ, æ æææ æ æ ææ. æ æ æ. æ ææ æ.

æ, ææ, ææ ææ , æ ææ ææ æ ææææ æ ææææ æ.

ææ : æ ææ æ, æ ææ æ. æ æ æ æ, æ æ . æ, æ æ æ .

æ æææ æ æ æ . æ, æ . æ ææ, æ æ, æ ææ. æ æ, æ æ. æ, æ æ æ æ. ææ æ : æ æ æææ, æ ææ ææ æ æ.

æ æ, æ æ æ, ææ ææ, æ. æ ææ-æ , ææ ææ, .

, æ , æ ææ, ææ æææ, æ æ.

æææ æææ ææææ ææ ææ æ. æ , ææ ææ æ. æ ææ ææ. ææ æ, æ æ æ. æ ææææ 87 , æææ ææ, æææ æ ææ, æææ æ, ææ æææ. ææ ææ æ ææ æ Ææ ææ ææææ, æ æ æ ææææ.

ææ æ æ æ æ ææ ææ. æ æ ææ ææ æ. æ ææ ææ æ ææ æ æ æ ææ. æ æ ææ , æ ææ æ æ æ æ ææ . æ æ æ : æ. æ, æ æ ææ ææ, æ, ææ æ æ æ. æ ææ æ æ ææ æ æææ. ææ ææ æ æ ææææ.

ææ ææ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ ææ ææ ææ, ææ ææ æææ æ æ. ææ æææ ææ ææ. æ ææ ææ , æ ææææ ææ æ -æ ææ, æ ææ æ æææ æ æ.

æ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ æ, æ ææ æ, æ æ æ æ æ, æ æ æææ æ, ææ æ ææ. ææ æ , ææ æ æ: ææ æ æ, æ æææ ææ æ æ, , ææ ææ æ æ æ? æææ , æ æ ææ ææ, æ æ , æ ææ æ, æ æ ææ?

æ æææ ææææ æ.

æ ææ ææ. æ æææ, æ ææ æ.

æ , æ æ æ æ, ææææ æ : Æ æ æ æ, æ æææ , æ ææ, æ æ, æ. æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ, ææ, æ ææ, æ æ ææ ææ æ ææææ. æ ææ , ææ ææ , ææ æ æ, æ ææ æææ Æææ ææ æ.

æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ ææ. æ , æ ææ æææ ææ, ææ æ ææææ.

æ, æ ææ æ æ æ, æ, æ ææ, æ ææ æ æ , æ æ, ææ æ æ æ, æ. æ æ æ æ æ æ ææ.

æ æ æææ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ æ , æ ææ æ æ æ æ, æ æ, æ, ææ æ æ.

æ æ , æ ææ ææ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ ææ æ æ æ , æ.

ææ , æ æææ, æ æ ææ ææ, æ ææ ææ æ æ ææ , æ, ææ, ææ ææ ææ ææ, ææ ææ Æ , - æ .

æ, æ , æ , æ æ ææ, æææ- æ ææ, ææææ, ææææ ææ æ.

æ æææ æ æ æ, æ, æ ææ æææ æææ, , ææ æææ.

æ æ . æ æ, æ æææ ææ æ æ, æ æ ææ, æ æ æ æ æ , ææ æ æ!

æ ææ æ æ (), ææ, ææ æ æ. , æææ æ æ æææ, æ-æ ææææ ææ æ, æ ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ. æ æ: ææ æ, æ, æ ææ æ, æ ææ , æ æ ææ æ æ, æ æ æ. æ ææ æ æ ææ æ æ , æ æ, æ æææ, æ ææ ææ, æ ææ. ææ, ææ ææ æ æ æ æ. æ æ , æ ææ æ ææ ææ, ææ, æ ææ æ æ æ æ. æ æææ, æææ.

æ æ æ. æ æ æ æ ææ ææ ææ. æ ææ ææ æ æ, æ ææ æ ææ æ ææ. ææ ææææ æ, æ æææ ææ, æ, æ.

***

ææ æ, æ æ æ æ, æ ææ, æææ æ æ ææ, ææ æ-æ æææ, æ æ æææ ææ. æ æ, æ ææ æ æ æ ææ. ææ ææ æ æ, ææ, . æ æ, æææ æ æ ææ æ æ, æ æ, æ æææ æ ææ, æ ææ æ. æ ææ ææ æ. , æ æ, æ æææ ææ æ ææ , æ ææ æ æ æ æ ææ.

æ ææ æææ ææ ææ ææ ææ, æ æææ æ, æ æ ææ, . ææ: æææ æ ææ ææ ææ, æ. Æ æ , ææ, æ æ æ æ æ æ æ æ!

ææ æ æ æææ ææ æ ææ ææ ææææ ææ.

Æææ æ æ æ æ ææ æææ æ æ æ æ. æææ æ ææ: æ æ æ æææ æ, æ æææ, , æ ææ, æ, æ æ æ æ æææ. æ æ ææ ææææ æææ, ææ ææ æææ, ææ æææ. æææ æ ææ ææ : æ æææ ææ æææ æææ, æ æ , æ æ ææææ æ .

æ æ æ æ ææ ææ, ææææ ææ æ æ æ ææ.

æ æ ææ ææ æ ææ æ æ æ æææ æ æ. æ ææ ææ, æ æ æææ æ æ æ ææææ æææ. ææ , æ æ ææ ææ æ æ ææ ææ.

ææ æ æ , æ æ æ æ, æ æ æ ææææ æ æ ææ æ æ æ.

ææ ææ , .

æææ æ æ æ. Æ, æ æ æ (ææ æ æ æ æ , æ æ æ ææ æ), æ ææ æææ, æ ææææ ææ ææ æ . ææ, æææ æ, ææ æææ, æ æ, æ æææ æ. ææ æ ææ. ææ, æ ææ æ æ ææ æ æ ææ ææ, æ æ. ææ æææ æ, æ æ æ, æ æ ææ æææ æ æ ææ æ æææ æ æ æ æ ææ æ, æ ææææ æ. ææ, æ æ æ ææ . æææ, æ , æ æ, æ . æ æ æ ææ ææ . ææ æ ææ æ æ, æ æ æ. æ æ, æ æ æ ææ æ, æ æ ææ, æ ææ.

æ ææ, æ æ æææ æ ææ ææ . Ææ ææ ææ æ æ æ. æ 9- æ 10- æ ææ æææ ææ, æ æ æ. æ æ æ , ææ, æ ææ ææ æ.

ææ æ, æ æ ææ ææ æ, æ ææ æ, æ.

, æ ææ , æ æææ ææ æ, ææ. æ æ æ æ æ . ææ æ. æ æ, æ , ææ æ. ææ æ æ, , æ , ææ. ææ ææ , æ ææ ææ æ ææ æ, æ : Æ æ æææ æ, æ , - æ ææ.

ææ ææ, æ ææ æ æ, æ ææ ææ-ææ æ, æ ææ æ, æ, ææ.

æ ææ ææ æ æ, æ ææ : æææ æææ , æ ææ æ æ æææ.

Æ ææ æ æ æ ææ. æ æ æ. æ, æ æ æ , ææ. Æ : æ , ææ æ. : æ æ æ æ, æ ææ ææ æ. ææ ææ, æ æ æ, æ, æ æææ æ. ææ ææ æ, æ æ ææ æ æ. ææ æææ æ æ, æ ææ æ. Æææ æ æ, ææ æ æ.

Æ æææ æ æ, ææ ææ æ ææ æ. æ ææ æ.

, ææ- æ æ æ æ æææ ææ æ ææ . æ æ æ æ æ æ . ææ æ: Æ , æ ææ æ æ æææ . ææ æ æææ, æ æææ, æ ææ ææ æ æææ ææ. æ æ ææ, æ æææ æ æ, æ æ ææ æ ææ, æ.

æææ-æææææ æ æ. æ æææ æ æ. æ æææ ææ æææ æ ææ ææ æ æ.

æ æ, æ æ æææ, ææ ææ, æ æ æ ææ ææ æææ. Ææ æ , æ ææ ææ æ : ææ æææ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ æææ.

Æ æ æ æ. æææ æ ææ, æ æ æ, æ ææ æ : æ æ æ, æ æ æ æææ æ æ ææ æ ææ. Æ æ ææ ææ, ææ. , æ æ ææ æ, . ææ æ ææ æ, ææ-ææ æ ææ : ææ æ , æ , æ æ æ æ.

ææ, æ : æ æ? Æ , ææ.

æ æ æ, æ æ æ æ, æ ææ æ æ æææ æ. Æ ææ æ: æ æ æææ æææ, æ æ ææ æ ææ, æ æ æææ æ æ ææ æ æææ, æ æ ææ æ ææ.

Æ ææ æ, æ ææ ææ ææ, æ ææ æ , æææ æ æ æ æ æ æ æ. ææ æ ææ æææ. æ æ æææ, ææ æ , æ : æ ææ, æ æ , æ ææ, æ æ æ æ.

Æ æ æææ æææ ææ, ææ æææ æ.

æ æ ææ æ ææ æ æ æææ. æ æ æ , æ æ, æ ææ , æ. Ææ ææ æ æ æ æ æææ æ æ. ææ æ æ . ææ æ æ æ æ . ææ , æ ææ æ ææ .

Æ ææ æ æ .

Æ æ æ ææ æ. æ æ . ææ ææ æ æ. æ, æ ææ æ, æ, æ , æ æ , æ ææ æ, æ ææ , , ææ ææ, ææ. æ æ : æ ææ æ æææ æ? æ æ æ æ ?

Æ æææ ææ , æ æ æææ ææ, æ æ æ æ, . ææ æ, ææ, æ æ æ 1937 æ ææ, æ. æ æ , , æ, æ æ ææ æ æ, ææ, æ ææ æ. ææ ææ ææ , æ : æ ææ. , 1- æ, æ æ, 25 . Ææ æ æ ææ ææ æææ. Æ æ æ æ æææ. æ æ æ æ, æ æææ æ, æ æ. Æ , æ ææ æ æ : ææ æ .

æææ æ æ, æ ææ æ: æ æ ææ æ ææ, æ ææ æ, , ææ, ææ. , æ ææ æ æ. ææ . æ ææ æ æ ææ æ.

: ææ, æ æ, æ ææ ææ, æææ æ . ææ . . Æ æææ æ æ. -ææ ææ æ, æ æ æ. ææ, æ, æ æ æ æ, æ æ ææææ, ææ, æ . Ææ : æ æ ææ.

ææ æ : ææ æ? ææ æ . æ æ , : ææ ææ æ æ, æ æ. æ æ ææ .

Æ ææ æææ æ æ, æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ.

æ æ ææ , , ææ ææ æ , æ : æ æ ææ ææ, æ , æ æ æ æ æ. Æ æ æ æ ææ. æ æ æ ææ, æ ææ æ æ, ææ ææ æ ææ, æ ææ æ, , ææ. ææ ææ æ, æ 9 æ æ æ æ. æ 9 æ æ æ æ , æ ææ ææ, ææ, .

æ æ æ æ æ : æ æ æææ? ææ æææ. ææ æ ææ , æ æ, æææ. æ 9 æ. . , ææ : ææ , æ æ ææ. æ æ æ æ æ æ æ. , æ æ, æ æ : ææ æ ææ æ ææ æææ æ.

Æ , æ æ, ææ . Ææ, æ æ æææ æ, æ æ æ : ææ æ æ . æ ææ , æ.

ææ ææ ææ æ, æ ææ æ æ, ææ, æ .

æ ææ! Ææ, ææ ææ æ æ æ, æ æ.

æ æ æ æ.

ææ , ææ æ , . ææ æ æ æ, æ æ, ææ.

æ æ: --ææ æ, æ æ ææ æ ææ, ?

Æ æ ææ æ, æ æ ææ - , æ ææ ææ ææ, ææ æææ æ ææ : æ ææ, æ ææ æ , æ æ æææ æ ææ æ , æ æ ææ, æ æ.

ææ ææ æ, ææ. Æ æ ææ æææ : æ ææ ? . æ æ æææ æ , ææ , ææ.

ææ æææ ææ : æ æ, æ æææ æ æ , æ æ, æ ææ ææ, , ææ, æ . Æ ææ æ ææ : æ æ æ æ? Æ : , æ æ. ææ, æ ææ , æ, ææ æ ææ æ æ, æ?

ææ ææ æ. . Æ , æ æ, ææ æ . æ ææ æ , æ, æ æææ. æ æ æ ææ-æ æ, ææ ææ æ, ææ æ æææ æ ææ, .

Ææ æ æ : æ ææ æææ æ æ æ, æ ææ, ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ. æ æ, æ , æ æ . , æ : ææ æ æ, , æ.

æ , ææ ææ.

æ æ : æ æ ææ æ æ æ, æ æææ, æ æ ææ . ææ æ: æ ææ æææ æ, æ æ æ, æ æ, æ æ ææ ææ ? æ, æ ææ. æ , æ : æ æ æ?

æ ææ æ . æ æ æ : æ , æ æ ææ æ æ . æ : æææ ææ. , æ æ ææ æ æ, æ æ æ, ææ. , ææ æ, æ æ ææææ, æ æ æ æ, .

æ , æ, æ æææ, æ æ ææ æææ , ææ.

, : Ææ æ ææ ? æ æ ææ æææ æ ææ æ æ. æ æææ æ ææ ææ æ æ, æ, æ æ, æ ææ ææ.

ææ . Ææ æ æ æ, æ æ 7- æ.

Æ ææææ æ ææ, ææ, æ ææ, æ ææ.

æ, æææ, ææ ææ ææ ææ æ, ææ æ. æ æ æ æ æææ, ææææ æ æ, ææ, ææ æ æ, æ æ, æ æ æ ææ æ ææ, æ, æ , ææ æ ææ, æææ, æææ æ, æ æ ææ æ æ , æ. ææ æ æ æ æ, ææææ ææ, ææ, æ æ æææ æ æ.

æ, æææ ææ æ, æ æ ææ æææ æ æ.

æ æ æ æææ æ , æ ææ ææ æ.

Æ æ æææ : ææ ææ æ æ æ? : æ , æ æ æ ææ, , æ æææ æ æ. æ æ, æ, , æ æ æ æ æææ , . æ, , æ ææ æææ.

æææ ææ , æ æ æ : ææ æ æ æ. æ æ æ. ææ æ, æææ, , , æ -æ , æ æ ææ, æ, æææ æ, æ. ææ æ æ ææ æ, æ, , , æ, æ ææ ææ, æ æ, ææ æ ææ ææ.

ææ , , æ æ æ æ ææ æ.

æ æææ æ ææ, ææ , æ ææ æ ææ: æ . -æ-, æ æ æææ æ, ææ, ææ æ æ. ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ æææ æææ ææ æ æ æ, æ æ æ æææ æ æ æ.

æææ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ æææ æ ææ, æ æ æ æ.

ææ ææ ææ, æææ æ, æ æ æ, æ ææ æ, æ , ææ , æ, æææ æ æ ææ æææ, æ. Æ æææ æ æ æ. ææ æ ææ ææ æææ æ. æ ææ æ ææ ææ. æ æ æ , ææ æ æ , . æ , æ ææ, ææ æ, ææ æ ææ, ææ æ, ææ ææ æ, æ æ æ æææ æ, æ æ ææ.

æ æ æ æ æææ ææ, æ æ ææ ææ, ææ æ ææ, æ . ææ ææ æ, ææææ , æ, ææ, ææ, , ææ æ æææ æ ææææ . æ æ æ ææ, ææ , ææ æ , æ æ æ æ . Æ æ æ æ , æ ææ æ æ. Æææ æ ææ æ. æ æ æ æ, æ æææ ææ ææ æ, æ æ æ ææ æ æ . æ æ æææ æ æ æ, æ æ, æ ææ, æ. æææ æ æ æææ æææ: æ æ æ æ æ, æææ æ æ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ ææ æææ, ææ , æ, æ æ ææ, ææ.

ææ æææ æ . æ æ æ æ æææ æ. æ ææ, æ æ æ æ, æ æ æææ , æ æ æ æ æ æ æ: ææ æ ææ ææ æææ (æ) ææ; ææ, æ ææ æ (æ) ææ ææ æ. ææ ææ ææ æ ææ, æ æ ææ, æ æ (æ) æ æ ææ, æ , æ ææ æ, æææ æ æ, æ æææ æ æ ææ. ææ ææ æ æ æææ æ ææ æ, æ æ ææ, ææ æ æ ææ, ææ æ ææ, æææ-æ æ. ææ? ææ æ æææ æ æ æ æææ æææ ææ.

æææ æ , æ æ æ æ, ææ ææ æ æ ææ, æ æææ æ, æ ææ ææ æ æ , ææ ææ ææ ææ ææ, æ ææ. æ æ, æ, æ æ æ. 1937 æ ææ ææ æ ææ. Æ æ, æ æ æ æ æ ææ. ææ ææ ææ, æ æææ, æ æ æ æææ, ææ .

æ æ æ æ ææ ææ ææ: ææ æ æææ æ, æ æ æ ææ . Æææ æ, ææ, æ . æææ ææ æ æ æ. æ æ, æ æ æ, ææ ææ æ, æ æ æ, æ. ææ æ ææ æææ. æææ ææ ææ, æ , æ æææ æ ææ. æææ æ ææ ææ æ æ: æ æ æ, æ æ, æ, æ æ Æ æ æ æ ææ æ. æ æ Æ ææ æ æ æ ææ æ ææ æ æ , ææ, æ ææ. æ æ , ææ æ ææ. æ , æ , . æ æ ææ, æ æ ææ , æ æ æææ. æ æ , æ , æ æ æ. æ æ ææ , æ æ æææ æææ, æ æ ææ æ æ ææ æ. Æ, æ æ , æ . ææ æ , æ æ ææ, æ æ æ æææ æ æ æ. Æ ææ æ æ æ æ ææ æææ ææ. Ææ æ ææ æææ æ ææ, ææ, ææ , æ, æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ ææ æææ æ ææ. Æ æ ææ æ æ ææ æ æ æææ æ. æ ææ æ æ , æ, ææ, æ , æ æ æ ææ, . Æ æ ææ æ ææ æ. æ æ æææ, æ, æ. æ ææ æ æ æ. æ æ æ, æ æ æ . ææ, ææ, ææ, ææ æ æ ææ, ææ ææ æ æ. æ ææ æ æ. ææ æ æ. æ æ æ æ , æ æ æ æææ ææ æ æ ææ ææ, æ æ æææ ææ ææ æ.

æ ææ . æ æ æ 1937 æææ, æ æ æ ææ , ææ , æ ææ æ æ æ æ: Æ ææ, æ ææ æ æ æ (æ ) , ææ. æ æ æ ææ ææ. æ æ. æ æ ææ. ææ æ, æ æ æ æææ æ æææ , æ ææ æ æ æ ææ, æ ææ æ , æ ææ. ææ , æ æ æ ææ , ææ æ ææ, ææ æ, ææ, ææ ææ æ. Æ ææ æ . ææ ææ, æ æ æ. ææ æ. æ, æ æ æ, æ æ, æ, ææ, æ æ æ . Æ ææ ææ, æ ææ æ æ æ. Æ ææ æ, æ ææ, æ , ææ, æ æ : æ æææ ææææææ, æææ , æ , æ, ææ! æ æ ææ ææ ææ, æææ æ æ, æææ. Ææ, æ æ æ æ æææ, , æ æ æ ææ. æ ææ ææ : , æææ, ææ! æææ æ æ , æ , ææ ææ ææ, ææ ææ, æ æ ææææ, ææ. ææ æ -æ ææ æ. æ æ æ ææ æ, æ æææ ææ. æ æææ æææ, æ æ, æ, æ æææ æ æ æ ææ, æ ææ, ææ æ æ. ææææ æ æ æææ æ ææ ææ.

ææ, æ æ , æææ, ææ. ææ ææ æ , æææ , ææ, ææ. æ æ, æ æææ, ææ-æ æ . Ææ æ ææ , ææ ææ ææ, æ æ ææ æ æ æ . æ æ, æ æ æææ ææ.

, æ ææ æ ææ ææ ææ, ææ , ææ ææ æ ææ æææ æ ææ ææ æ ææ æ æ æ æ, . æ ææ, æææ, æ æ , æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ ææ æ æ ææ æ æ ææ æ...

Æ ææ ææ æ?! ææ æ æ ææ ææ, æ, æ æ, æ æææ æ æ æ æ æ æ æææ æ æ, æ æ æ, æ æ ææ , æ æ, æ æ ææ æ. ææ æ æ æ , æ æ æ : æææ æ , æ, æ, æ æ. Æ æææ æ æ. æ æ æ, ææ æ æææ ææ ææ æ æ.

æ , ææ , æ, æ, æ æ. æ æ. æææ . (). ææ æ, æ æ , æ æ æ. æ æ æ, ææ, æ æ æ, ææ ææ ææ. , ææ , : æ æ æ æ, æ æ æ , æ. ææ æ æ æ ææ.

Æ æ æ , æ ææ ææ ææ, æ , ææ, æ æ , ææ. æ æ æ æ æ : æ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ.

, æ , æ ææ æ æ, æ ææ æ ææ, ææ æ æ ææ, æ.

æææ æ , æ æ æ .

æ æ æ æ æ æ ææ, æ æ ææ æææ æ ææ ææ æ æ æ : æ ææ ææ, æ , æ? Æ : . æ ææ ææ æææ.

Æ æ-æ æ æ, ææ ææ, ææ, æ, ææ, æ ææ, æ ææ æ. æ æ æ æ : ææ æ ææ æ ææ ææ. , æ æ æ æææ- æ ææ, æ æ ææ, æ æ . æææ, æææ æ, æ æ æ, æ æ. Æ æ? Æ ææ æ, æ, æææ æ ææ, æ ææ, æ æ .

æ. ææ, æ æææ . æ ææ æ æ. æ æ . . æ æ æ ææ ææ ææ. æ æ, æ æææ æ æ, æ ææ æ (, , , æ, æ æ ) æ ææ , æ æ, , æ. æ ææ, æ æ æ æ æ æ. æ ææ ææ, æ, ææ æ . ææ æ ææ, æ æ. , ææ æ : æ æ æ ææ æ æ. æ ææ , æ æ ææ æ æ ææ ææ æ.

ææ æ, æ æ, ææ æ . ææ ææ æ . æ ææ : æ æ ææ æ, æææ ææ ææ æ, æ æ ææ ææ æ æ. æææ æ , --æ , æ ææ , æ, æ : æ ææ , æ æ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ Æ- () æ, æ æ ææ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ . æ ææ . ææ æ, 1937 ææ æ ææ, æ æ æ. ææ æ æ, æ , æ : ææ ææ æ. ææ æ ææ ææ æ, æ æ. æ æ æ æ, ææ ææ. æææ ææ æææ. ææ æ, , , ææ æææ æ ææ æ æ ææ ææ æ æ. æ ææ æ . æ ææ ææ æ, ææ æ æ . æ ææ : æ æ, æ æ æ æ æ, æ ææ. æ ææ , ææ ææ æ, ææææ, æ æ æ . -æ, æ ææ æ , æ ææ, æ æ æ , æ æ æ : æ ææ æ , . ææ æ ææ . æ ææ æ, æ æ æ æææ , æ . æ æ æ æ , æ ææ, ææ.

æ æ æ æ æ . æ æ æ æ ææ æ, æ æ æ , æ æ æ æ ææ.

æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ, æ . . Æ ææ . . ææ ææ æ æ , æææ æ, . ææ æ ææ æ æ æ æ æ . ææ æ æ ææ. ææ æ æ. Æ æ æ ææ , æ , æ æ æ ææ, æ æ æ æææ. æ æ æ , æ Æ- æ 1- æ. æææ æ , æ , æ , , ææ. Æ , , . ææ æ, æ : Æ æ æ æ, æ 13 æ, æ. æ, 13 æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ, æ ææ ææ , æææ æ, ææ, , ?.. æ æ æ ææ æ æ. æ ææ ææ æ, æ æ: æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ, ææ ææ? ææ æ æ ææ æ, æ æ ææ ? æ æ , æ, ? æ æ æ , ææ æ æ, æ, æ, æ æ , æ , æ æ æææ æ ææ æ. , æ æ , æ ææ ææ ææ. æ æææ ææ æ , æ æ æ ææ. æ æ æ, æ æ æ æ æ.

æ, æ ææ æ, æææ æ æ . æ, æ æ æ, æ æææ-ææ . Ææ ææ æ, æ , æææ, ææ æ .

ææ . æ ææ æ ææ, ææ æ æ æ ææ æ : ææ ææ æææ æ, ææ æ æ æ æ, æ, . ææ æ æ æææ, ææ æ æ æ. Æ æ æ. æ ææ æ , æ ææ, æ æ , æ ææ, æ æ æ æ æ? æ æ ææ æ æ æ, æ æ ?

13 æ æ , ææ æææ, ææ æ, æ æ æ , ææ æ , ææ æ ææ.

Æ , æ 7- . æ , æ æ æ ææ æ, æ . æææ æææ æ æ æ ææ æ æ æ, 1961 . æ æ æææ æ ææ, : æææ æ æ æ æ. ææ æ ææ , æ æ, æ. Æ æ æ , æ æ ææ , æ, ææ , æ, æ ææææ æ æ æ, æ æææ æ.

Æ æ æ ææ æ , æææ æ æ æ, æ æ . æææ æ , æ . æ æ . , æææ, æ æ, ææ æ. æ æ æ æ. æ , æ æ æ. æ æ æ æ ææ. æ æ æ æ. æ ææ. ææ æ æ, æ æ æ. æ æ ææ , æ æ æ ææ. -æ-ææ ææ, æ ææ.

æ ææ! æ ææ æ ææ ææ. æ æ æ æ æ æ æ æ æ , æ æ ææ, æ . æ æ ææ (æ) æ. æ æ æ, æ ææ. æ , æ ææ æ æ , ææ æ.

æ ææ, æ æ ææ ææ, ææ, æææ, æææ.

æ ææ ææ ææ: æ, æ, . æ ææ ææ. ææ ææææ, ææ, , æ .

æ æ æ , . æ ææ æ , æ æ ææ. æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ.

æ ææææ ææ ææ: ææ æææ æ, æ æ ææ ææ, ææ ææ æ . æææ æ 510 ææ, æ æ æ.

æ æ. æ æ ææ æ ææ æ, ææ ææ, ææ æ, . æ æ ææ æ æ æ æ, ææ ææ , æ. ææ æ ææ æææ ææ , æ æ æ æ ææ, ææ æ , æ. ææ æ-æ æ ææ, æ æ æ æ . æ æææ ææ. æ , ææ, ææ : ææ ææææ, æ æ ææ 10-ææ . Æ æ . æ , ææ. ææ æ, , æ. æ ææ ææ æ æ ææ. æ, æ ææ ææ ææ, ææ. ææ æ æææ, æ æ ææææ, ææ. æ æ æ æ, æ æ æ. æ æ æ æ æ . æ æ æ æ æ . æ æ æ: æ ææ. ææ ææ, æ æ, æ æ æ, æ ææ æ, ææ æ, æ ææ, æææ æ , æ. æ. æ ææ .

æ æ, æ æ, æ æææ æ.

Æ . 10- . æ æ æ æ æ. æææ æ ææ. æ ææ æ æ æ æ. æ æ - æ. æ æ ææ æ æ ææ. Æ ææ , æ æ æææ ææ æ æ. æ æ æ , æ æ ææ, ææ. æ æ. æ ææ æ ææ ææ ææ , æ ææ æ ææ : æ æ . Æ , , ææ. , æ, , æ ææ ææ , . Æ ææ , æ æ æ æ. æ æ , æ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ æ æ , æ ææ æ, æ æ æ, æ, ææ. ææ, ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ, ææ. æ æ æ ææ, æ æ æ æ æ, ææ.

, æ, æ æææ æ æ. æ ææ æ æ æ . ææ 1950 . æ æ æ æ æ æ æ æ, æ: æ, æ , æ æ, ææ ææ æ æ, æ.

æ ææ ææ æ, ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ ææ. ææ æææ æ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ æ, æ æææ æ 75 . æ 25 æææ æ ææ ææææææ. ææ æ æ. æ, æ ææææ. æ æ 25 æ, ææ, æ æ ææ æææ æ æ ææ æ, ææ, ææ ? æ ææ : 25 æ, æ æ, ææ, æææ æ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ, æ , æ æ æ æ. Æ ææ æ ææ æ æ, ææ æ.

ææ, ææ, æ ææ, æ æ. ææ ææ æ æ. æ æ æ æ æ ææ æ ææ. Æ æ æ æ æ, æ, æ æ. ææ æ ææ æ æ, æ, æ ææ, æ æ æææ æ æ æ, æ æ, æ æ.

æ æ æ ææ æ æ, æææ . Æ . æ æ æ ææ ææ ææ ææ. æææ ææ, æ æ æ æ 1-æ æ, æ æ, æ.

æ æ æ æ æ æ æ ææ ææ ææ. æ æ 7- æ. æ æ æ æ. æ æ , æ æ æ æ æ ææ æ, æ æ æ , , æ æ, æ æ , ææ æ ææ, ææ.

æ æ , æ ææ æ, , æ ææ æ ææ æ.

æ æ, ææ, æ æ ææ æ. æææ æ, ææ æ ææ, æ ææ. æ ææ ææ æ, æ ææ æ, æ ææ ææ ææ æ ææ: æ æ æææ æ æ æ æææ æ, . ææ ææ . æ æ ææ æ æ æææ æ æ, æ ææ æ æ æ, ææ æ æ.

æ æ æ æææ æ ææ æ æ ææ, æ ææ æ æ æææ, æ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ ææ.

æ ææ, æ æ ææ ææ æ æææ æ ææææ æææ, ææ ææ æ. æ æ, æææ, ææ, æ , æ æ ææ æ . Æ ææ æ æ æ æ æ. , ææ, , æ , æ æ, ææ.

æææ æ æ ææ , æ æææ ææ æ, . ææ æ ææ æ æ , : ææ æ 12 æ, æ æ, 7- æ ææ æææ æ æ æ æ ææ æææ. ææ æ ææ æ, æ ææ æ æææ, æ ææ ææ, ææ, æ æ æ ææ æ æ æ æ.

æ ææ ææ : æ, æ , æ æ , ææ.

æ, æ ææ æ æ, æ, æ , ææ æææ. æ , æ æ æææ ææ, æ æ æææ. Æ æ æ ææ æ, æ ææ æ, ææ, æ.

æ æ æææ ææ æ æ : , ææ æ æ æ æ æ æ æ. æ ææ, æ , æ æ. æ æ ææ, . æ ææ æææ ææ æ æ, , æ : æ æ æ? Æ æ, æ. , ææ, æ ææ æ æ ææ, æ æ, æ ææ .

æ æ æ æ. æææ æ, æ , æ , æ. Æ æ æ æ, æ. æ æ æææ : æ æ, ?

, æ. æ æ æ ææ æ , æ ææ, æ ææ. ææ, æ, æ æ æ ææ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ ææ, , æ æ æ ææ æ æ. Æ ææ æ ææ. æ ææ æææ æ : æ æ æ, æ æ æ, æ ææ ææ æ ææ, ææ æ æ. ææ æ æ æ æ ææ, æ æææ ææ æ, æ æææ, æ æ, ææ. ææ æ, æ.

æ æ æ ææ. ææ , æ æ ææ ææ æ, æ ææ æ , æ æ æææ æ æææ æ.

æ, , ææ æææ æ, . æ æ æ æ ææ. æ ææ æ. æ ææ . ææ ææ æ, æ 1937 æ æ æ ææ. æ ææ æ æ. æ æ æ æ, æææ ææ, æææ: æ æ , ææ æ æ æ æ, ææ. Æ ææ æ ææ æ. æ æææ ææ æ, æ ææ , æ, ææ, æ æ ææ æ æ. æ æ æææ æ , ææ, æ ææ æ ææ.

ææ ; æææ æ æ, æ ææ æ ææ, ææ æææ æææ ææ .

æ , ææ æ æ, ææ æ æ æ æ .

ææ ææ æ æ æ ææ : æ æ æ ææ æ ææ, æ ææ, ææ æ æ, , æ æ æ ææ , ææ æ, ææ, . ææ æ, æ æææ ææææ. ææ ææ. : æ ææ æææ, ææ æ ææ , ææ æ æææ, æ ææ, æ æ æææ æ.

æ , æ æ æ, ææ ææ æææ æ æ-ææ æ ææ ææ ææ (, æ, æ æææ, æ æ ææ æææ æ). æ æ æ æ æ, æ ææ . æ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ æææ, æ ææ æææ æ, æ ææ æ æ, : ææ ææ æ ææ æ ææ æ æææ ææ ææ, æ ææ æ, æ æ æ æ ææ, æ .

æ æ ææ, ææ ææ ææ . æ : æ ææ, æ ææ, æ, æ æ ææ æ , æ ææ ææ æ, æ ææ æ!

ææ æ , ææ æ. æ æ æ æ ææ ææ.

æ æ æ , æ æ æææ æ æ. æ æ ææ æ .

æ æ æ æ . Æ ææ æ, æ ææ ææ æææ, æ æ , æ.

ææ æ æææ , Æ , æ.

ææ ææ ææ æ. ææ? ææ æ- ææ ææ, æææ,æææ, ææ æ æ , ææ æ æ , æææ, ææææ , æ.

ææ æ æ æ æ æ æ.

æ ææææ, æ ææ, ææ, æ æ, , ææ æ, æ æ æ æ æ, æ ææ æ.

æ ææ æ. æ : æ æ æ , , æ, ææ , ææ æ. Æ ææ ææ ææ ææ, æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ. ææ æ æææ: , , !, æ ææ.

Ææææ æ ææ ææ. æ æ ææ . ææ, æ ææ ææ , æ ææ æ æ. æ ææ -, æ æ æ æ, æ æ æ, , æ æ ææ. Æ æ ææ ææ, ææ ææ, æ æ. , æ æ ææ, æ æ æ : ææ æ , æ æ, æ æ æ æ, æ ææ .

3- , æ æ ææ, æ , , æ æ æ, æ æ æ : æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ.

æ æ ææ æ æ æ . 3- ææ, ææ, æ æ æ æ, æ æ æ , æ. æ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ, æææ æ , æ ææ æ .

ææ, æ æ æ æ æææ æ æ æ- æ, 1950 æ æ ææ æ æ , æ æ, . æ, ææ ææ, æ æ æ ææ æ , ææ. ææ ææ æ æ, æ æ æ æ, . æææ æ æ æ æ æ ææ, æ æ , æ , ææ æææ, æ æ æ : æ æ æ æ, æ æ æ æ æ, æ, æ æ ææææ. æææ ? . ææ ææ æ æ, æ æ æææ æ ææ.

æ ææ-æ ææ æ, æ ææ, æ æ æ ææ , æ, ææ æ æ ææ, æ æ æ æ æ æ æ: , , æ æ ææ 2- æ, , . æ . Æ ææ æ ææ æ ææ, ææ, æ æ æ æ æ æ æ æ ææ, . ææ æ æ : æ, ææ æ . Æ æ ææ ææ ææ æ æ æ æ æ æ æ æ. Æ æ ææ æ æ: æ æ, , .

æ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ ææ. æ , ææ æ æ , æ æ. ææ , æ æ : , æææ æ æ. ææ æææ æ? Æ : æ æ æ æ, æ , æ æ , æ: ææ, æ ææææ æ æææ, æææ æ æ . æ æ, ææ æ æ ææ æ æ, ææ æ , ææ, æ ææææ æ, æææ æ, . æ æ ææ. ææ , æ æ æ : , æ æ ææ , ææ ææ, æ æ ææ, æ . æ æ æ æ: ææ, æ ææææ æ æææ, æ. Ææ ææ æ æææ æ - æ æ ææ.

Æ æ æææ , ææ æ æ æ æ æ æ æææ.

Æ æ ( æ æ). Æ ææ æææ, æ æ æ æ æ ææ . Æ, ææ ææ ææ , , æ .

æ ææ ææ ææ ææ:

, æ æ æææ,
æ
æ .
æ æ ææ,
æ ...

***

æ æ ,
ææ ææ .
æ æææ
æ æ .

æ æ æ , , æ æ æ , æ ææ ææ æ. æ , æ, æ æ æ ææ æ. æ ææ ææ, æ æ æ æ æ. æ ææ, æ æ, æ æ æ æ æ , , , . æ ææ æ,   æ æææ æ æ ææ æ æ, æææææ ææ ææ ææ, æ æ, . ææ! æ ææ ææ æ, æ æ æ æ æ ææ æ.

æ æ æ æ, æ æ æ æ æ æ æ ææ.

æ æ æ æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ æææ ææ, æ æ æ æ æ-æ, æ-æ æ, ææææ æ. Æ æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ.

, æ æ, ææ ææ æ æ, ææ, . ææ æ ææ ææ æ, æ ææ , æ .

æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ : æ æ ææ æææ æ, ææ æææ æ, æ æ æ, æ æææ, æ ææ ææ æ. æ æ æ æ ææ æ, æ ææ æ, . ææ ææ ææ ææ , æ æ æ ææ. æææ æ, æ æ, æ æ. æ ææ æ æ æææ æ. æ, æ, æ ææ æ ææ ææ, æ æ æ ææ ææ. æ æææ æ, ææ æ æ æ æ, æ ææ æ æ ææ ææ, æ.

æææ , æ æ æ ææ æææ : æ æ ææ ææ , æ, æ, æ. æ ææ, æ æææ , , æ æ, æ ææææ, æ æ ææ.

æ æ æ æ æ ææ, æ, æ æ, æ æ æ-æ ææ æ, æ æææ ææ æ æ.

æ æ æ æ ææ æææ, æ ææ ææ ææ æ.

æ æ, æ
æ æ æ ææ,
æ æ ææ
ææææ ææ.

***

ææ æ æ,
æ æ ,
æ æ æ æ?
æ æ æ!
æ æ æ
æ !
Ææ æ ,
æ
ææ .

, ææ æææ æ ææææ ææ æ æ æ, æ æ ææ.

æ, 19942000 ææ

 

      
         
  * æææ *