æ

Æææ
æ

æ
 

 

æ

Æ

 

 

ææææ æææ æææ 'æ æ, æ æ æ ' æ æ æ æ æ ææ æ . æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ , æ æ æ æ, ææ æ ææ æææ æ ææ, ææ æææ ææ, æ .

æ æ æ ææ æ ææ. æ æ, ææ æ ææ æ ææ.

æ æ æ æ æ ( , ææ ææ æ ) 1885 (æ- ææææææ ææ 1886) . Æ æ, æ, æ ææ, ææ æ æ, ææ. Æ æ æ . ææ æ æ æ, æ æ æ ææ ææææ. æ æ æ ææ ææ æ ææ, æ æ ææ.

ææ æ , . ææ ææ æ ææ æ, æ ææ ææ æ , ææ ææ ææ: æ æ æ æ. Æ æ æ æææ æ æ æ. , ææ-ææ æ, æ, ejq æ ææ æ. æ æ æ æ æ, æ ææææ. æææ æ ææ æ æ æ . æ ææ æ . æ æ. æ æ æ æ, ææ . æ æ æ. æ ææ .

æ æææ æ æ æ æ ææ æ ' æ æ ææ æ . Æ æææ æ, æ æ, , æ æ ææ ææ æ.

æ æ ææ. ææ æ ææ ææ . æ æ, æ , æææ æ, æ æ æ æ æææ ææ.

ææ ææ æ ææ ææ 'æ. æ ææ æ æ æ æ æ ææ. æ ææ æ ææ æ ææ æ æ. æ æææ æ ææ. æ æææ æ æ, æ æ æ æ, æ æ æææ æ æ æ . æ ææ ææ -æ æ ' ææ æ. ææ ææ ææ æ ææ. æ æ æ æ, æ ' æ æ ææ. Ææ æ ææ æ ' 1909 æ æ.

ææ æ æ . æ. Æ ææ æ æ æ. æ æ ææ ææ ææ æ. æ æææ ææ æææ æ æ, æ ææ . æ æ æ 'æ, ææ, æ æ æææ æ, æ ææ, , ææææ, .

Æ æ æ ææ ææ 1912 , æ æ ææ æææ æ æ æ ææ æ æ. æ æ ææ , æææ ææ æ æ æ , ææ æ.

æ æ æææ ææ , æ æ æææ. 1912 4 , æ (), æ æ ææ ææææ. æ æ ææææ. æ æ æ - ( , æ).

æ ææ ææ. 'æ æ æ æ æ æ. æ æ, æ , , æ æ æ, æ æ ææ æ, ææ. æ, æ , æ ææ æ ææ æ æ, æ æ, æ æ ææ ææ. Ææææ, æ æ æ æ æ ææ 'ææ, æ, , æ æ æ.

æ æææ ææ æ ææ. ææ ææ, ææ ææ æ æ . - , æ ææ. æ ææ ' æ æææ æ æ.

ææ æ æ . ææ æ æ æææ . æ æ æ ææ ææ. Æ ææ æ æ æ. Æ æææ æ æ æ æææ æ æ ' 2- æ æ ææææ æ ææ. æææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ æ ææ: æ , ææ æ, æ , æ . æ ææ æ æ æ æ, ææ ' æææ, æ æ æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ. æ æ, æ æ æ ææ æ æ æææ.

ææ æ æææ. ææ æ æ, 2- æ, æ ( æ).

' æ ææ æææ ææ æ. æ æ æ æ æ. ææ æ æ æ. æ æ ææ æ. Æ æ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ.

ææ 'ææ, æ æ ææ æ æ, æ æ æææ æ: æ æ ææ, æ ææ æææ æ æ æææ ææ.

æ, ææ ææ, ' æ æ æ. ææ æ æ , , æ, . æ ææ , æ æ ææ æ æææ æ æ æ æ æ æ æ. æ æ, æ æææ æ æ æ ææ, æ. Æ æ æ æ. , æ æææ ææ æ æ, æ ææ æ æ. ææ , æ æ æ æ, æ ææææ ææ.

æ, æ æ, ææ , ææ æ ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ, æ.

, ææ æ æ ææ æ æææ æ 3 . , 1916 , æ æ æ æ æ æ æ. æææ æ æ æ.

- æ æ '. ææ æ. æ æ ææ ææ æ æ ææ, æ ææ æææ æ æ æ.

æ æ ææ, æ ææ æ æ , ææ, . æ æ æ æ æ. ææ æ æ æ æ æ. æ. 6 æ æ æ æ. æ æ æææ, æ, æ æ æææ æ.

æ æ ææ, æ æ ( æ æ æ æ æ), æ ææ æ æ ææ æ æ. æææ, 'æ ææ ' æææ æææ æ, æ æ æ æææ . æ æ æ. æ ææ æ æ ', æ æ ææ æ æ. æ , æ æ, æ ææ æ ææ æ, æ æ , æ æ æ æ æ, æ æ æææ æ, , æ . ææ æ æ, æ æ ææ æ , æ æææ æ. æææ ææ ææ æ, æ æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ ææ. æ ææ æææ . æ æ æ, æ æææ æ æ: æ æ æ, æ ææ, ææ, . æ , æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ æ .

æ ææ æ æ æ, Æ æ æ. æ æ æ æ, æ æ æ æ. æ ææ æ æ, æ. Æ , æ æ, æ : æ æ, ææ æææ , æ æ æ æ ææ, æ ææ æ , æ æ ææ æææ. æ æ æ, æ æ: æ æ, æ ææ æ æ æ 'æ æ æ. ææ ææææ ææ.

ææ æ ææ æ æ æ æ , æ ææ æææ, æ.

æ æ æ, æ æ ææ æ. ææ æ æ æ æ, ææ æ æ ææ ææ.

æ, 1919 ææ æ.

æ æ ææ æ æ æææ: æ æ æ æ. ææ ææ æ æææ. æ æ æ, æææ æ æ æ ææ, ææ æ æ. æ, æ ææ æ æ ææ. æ, ææ æ ææ æ æ æ æ ææ, æ ææ æ ææ ææ æ ææ. Ææ , ææ æ ææ æ æ , æ æ æ ææ æ æ, æ æ æææ æ, æ, æ ææ æ ææ æ æ ææ.

æ æ , æ æ æ æ, ææ æ æ. ææ æ æ, æ æ ææ ææ, ææ. æ æ æ, æ æ æ æ æ æ. Æææ ææ æ, æ ææ æ , ' æææ æ . Æ ææ ææ ææ , æ æ æ æ æ ææ æ, æææ ææ ææ æ æ æ æ æ, .

æ æææ æ æææ. æææ æ ææ, æ ææ æ ææ æ ææ, æ æ 'ææ , ææ æ ææ. Æ æææ ', æ æ æ. æ æ æ æ, ææ ææ æ æ ææ æ.

ææ ææ æ æ , . æ, æ , æ æ ææ ææ æ.

æ, ææææ, æææ, ææ æ ææ æ æææ æ ææ. æ ææ æ æ, æ ææ æ , æ æ æ ææ æ. , æ, æ, 'æ , æ ææ æ æ æ æ. Æ æ ææ , ææ, æ æææ. æææ æ , æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ æ , .

æ æ æ æ æ ææ: æ ææ ææ æ æ æ ææ æ. , æ æ æ, æææ 'æ, ææ 'æ. æ æææ 'æ, ææ æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ ææææ. Æ æ æææ æ ææ, æ ææ æ, æ ' æ æ, ææ æ æææ æ ææ æ æ æææ  ææ æ æææ ' æ.

 

 

Æ

æ ææ æ æ æ æ æ. æ, æ æ, æ, æ æ æ ææ ææ æ æææ, Æ æ æ ææ æ æææ æ, æ , ææ æ, æ æ ææææ, ææ ææ æ æ æææ, æ æ æ æ.

æ æ, æ , ææ , ææ ææ æ. ææ, æ æ, ææ æææ. æ æææ ææ æ , æ ææ æ ææ, æ ææ ææ.

æ æ , ææ ææ ææ, æ æ ææ æ æ æææ ææ, æ æ ææ æææ æ ææ. æ.

æ æ , æ æ ææ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ, æ æ ææ æææ æ ææ. æ.

! æ ææ: æ ææ, æ æ æææ, - ææ. æ ææ æ ææ , æ æ æ æ æ æ æ ææ æ, æ æ ææ æææ æ ææ, ! æ.

æ ææ ææææ, æ ææ ææ, æææ, ææ ææ æ æ, ææ æ , æ, æ ææ æ æ æ æ ææææ.

æ ææ ææææ, æ æ ææ, æææ, æ æ, æææ æææ ææ.

æ ææ ææææ, ææ, ææ ææ æ ææ æ, ææ æ ææ æ, æ, æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ, æ æ ææ æ æ.

ææ ææ æ , æ ææ æ æ æ æ ææ , æ æ ææ æ.

ææ 'æ, æ, æ æ æææ æ 'æ, æ æææ ææ , æ æææ ææ. æ æ æ, ææ , æ æææ ææ , æ æ æ æ.

æ æææ ææ , æ æ æ æææ æ æ. æ æææ ææ , æ æ æ ææ æ 'æ.

æ ææ ææææ, æ ææ ææ, æææ, ææ æ æ, ææææ, ææ, æ æ æææ æ æ.

æ ææ ææææ, ææ! æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ , æ æ, ', ææ, æ, ææ, æ æ æ ææææ, æ.

æ ææ ææææ, æ ææ ææ, æææ: æ æ, æ æ, æ æ, æ æ æ, æææ æ, æ æ, æ Æ æ, æ ææ, æ æ æ, Æ æ æ æ, ' æ, ææ ææ æ, ææ æææ æ, ææ æ æ æææ ææ, æ ææ æ, ææ æ.

æ ææ ææææ, ææ ææ ææ, æ ææ, ææ æ, æ ææ æ æ ææ æ æ ææ 'æ, .

ææ ææ , æ æ æ æ - æ, æ Æ æ -æ æ - æ. , æ, ææ æ, æ, æ æ æææ æ, æ æ ææ æ. ææ æ æ æ.

æ! ææ æ ææ , æ æ , æ . ææ æ æ æ ææ, æ æ ææ. æ ææ , ææ æ ææ ææ, æ. æ æ æ ææ ææ, æ.

æ æ, æ æææ æ æ æ. ææ æ æ ææ æææ, æ æææ ææ, æ ææææ, æ ææ , æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ ææ . ææ, æ æ æ ææ ææ æ æ : æ æ, æ æ, æ æ , æ æ ææ ææ, ææ .

æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ .

æ æ, ææ æ æ æ. ææ æ ææ, æ æ ææ, æ æ. æ æ æ æ æææ æææ, æ æ æ æ, ææ æ, æ æ æ , ææ, ææ æææ ææ ææ ææ, æ æ æ , æ æ æ æ æ. æ, æ æ æ: ææ æ æ, ææ, æ, æ æ æ, ææ, ææ ' æ æ æ. æ æ æ æ æ æ æ ææ , æ ææ : æ æ æ æ, æ æææ æ æ ææ, - ææ. æ æ -ææ : æ æ æ ææ, - ææ. æ ææ æ æææ , æ ææ æ : ææ æ ææ, ææ ææ, - ææ. æ -æ , æ æ æ æ -æ , æ æ æ . ææ ææ ææ æ, æ -æ . æ æ æ , æ : ææææ æ æ, - ææ. Æ ææ æ æ æ, æ -æ , æ æææ æ. ææ, æ : , ææ æææ, æ æ æ, - ææ.

æ ææ æ ææ 40 æææ. æ ' ææ. Æææ æ 40 æææ, æ ' æ æ æ æ æ æ 100 æææ.

æ ææ æ æ æ ', æ ' æ, æ ææ . æ æ, æ ææ, æ. æ æ æ, æ ' æ -æ æææ æ æ æ. Æ æ æ æ Æ æ æ , æ ææ ' æ æ æ, æ ææ ææ.

æ æ ææ æ, ææ æ, ææ ææ æ æ ææ æ. æ ææ : ææ æ, - ææ. Æ, æ æ, ææ æ æ æ. ææ ææ æ æ. Æ æ : æææ ææ?, - ææ. æ : ææ ææ æ, - ææ. Æ : æ æ?, - ææ. æ : Æ æ æ, æ æ, æ æ æ , - ææ. Æ æ: æ æ ææ ææ: æææ æ æ , - ææ. æ ' æ æ æ , æ ' ææ æ æ . æ .

æ ææ ææææ, ææ, ææ æææ.

ææ, ææ : æ æ æ æ, æ æ æ æ æ, æ æ æ, - ææ. æ ææ , æ æ ææ , æ ææ , ææ æ Æ æ, ææ. Æ ææ ' æ æ, æ æææ. æ ææ , ææ æ ææ '. æ, ææ æ ææ æ, æ. æ æ : æ , æ æ, æ æææ æ æ ææ æ æ, æ æææ æææ æ æ æ, æ æ, - ææ ' æ . æ , æææ æ æ æ, , æ : æ , ææ , æ æ æ æ, - ææ. Æ : æ-æ 2 æ ææ. æææ, ææ æ æææ. æ æ æææ, ææ æ æ ææ.. Æ ææ ', - ææ. æ . ææ, æ ææ æ æ, æ ' æ ææ, æ æ æ æ, . æ : æ æ æ æ , æ æ æ ææ ææ æææ ææ, - ææ. Æ : ææ ææ ææ, æ æ æææ, æ æ æ æ æ ææ ææ, æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ æææ, - ææ, Æ æ . æ ææ ææææ, æ, æ ææ, æææ, æ æ æ æ æ æ æ , æ ææ æ æ ææ æææ æ æ æ. æ ææ ææ ææ, æ æ æ, æ ææ ææ, æ ææ æ æ.

ææ, ææ: æ, ææ, æ æ æ æ æ æ ææ, ææ, æ ææ ææ æ æ, æ ææ '.

æ ææ ææææ, ææ, æ ææ, æææ, æ, æ ææ æ. , ææ, æææ, æ æ ææ æ æ ææ æ æ, æ , æ ææ æ æ æ, æ æ.

æ ææ ææææ, æ, ææ æ ææ ææ , æ æ æ æ, æ ææ æ ææ, æ æ æ æææ, ææ ææ, æ æ æ ææ, æ æ æ æ, æ , ææ, æ æææ æ , æ æ. æ ææ ææ , ææ, ææ ææ , ææ. æ, æ æ 5 ææ, æ æ æ, æ ææ ææ, æ æ ææ æ, æ ææ , æ ææ, æ æ æ ææ ææ, ææ æ, æ æ ææ æ, ææ ææ, æææ ææ.

æ ææ ææææ, æ, ææ , æ æ 'æ, æ, æ: ææ æ æ, æ æ, æ ææ æ, æ æ, æ ææ æ ææ, æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ, æ ææ æ.

æ ææ ææææ, æ, æææ, æ æ æ æ , ææ ææ æ æ ææ æææ, æ æ æ, ææ æ æ æææ . æ Æ æ æ æ æ ææ æ, æææ: ææ , æ ææ ææ æ æ. æ ææ ææ. æ ææææ æ ææ ææ . æ æ ææ æ ææ ææ.

æ æ æ æ æ æ æ æ. ææ, æ æ æ æ. Æ æ æ æ æ æ æ æ , æ æ æ, æ. æ æ æ æ, æ : æ æ æ, æ æ, æ, - ææ.

æ æ æ æ (ææ) : ææ, ææ ææ, æææ ææ æ, - ææ, ææ ææ .

æ , æ æ æ. æ, æ æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ. Æ ææ æ æ ææææ æ æ, æ æ, æ æ, æ æ, æ, ææ æ, ææ. æ : Æ æ æ, æ æ ææ, æ ææ æ, æ ææ ææ ææ æ ææ.

ææ ææ æ æ ææ æ, æ æææ æ, - ææ, æ , æ æ æ æ, æ æææ æ, ææ. æ æ æ æ æ æææ æ. æææ æ æ, æ æ æ æ ææ æææ, æ ææ. Æ æ æ. æ æ : æ , ææ æææ, - ææ. æ æ , ææ ææ, - ææ. æ æ : æ æ æ , ææ æ æ æ æ, - ææ. æ æ æ ææ æ æ æ, æ æææ æ ææ æ: æ æææ, æ æ æææ. æ æ ææ æ, æ æ æ æ æ æææ æ æ ææ æ. æ æ æ ææ ææ . ææ æ æ, ææ. Æ æ 20 , æ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ. æ æ ææ ææ, æ 28 ææ, æ: 1., 2., 3., 4., 5.æ, 6.æ, 7. æ, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.æææ.

æ æ æ , æ æææ, æ ææ æææ, æ æ - æ æ, æ , æ , æ æææ. æ 104 ææ. æ 100 æ 'æ, 4 æ 'æ. 100 æ 10 -æ ææ, 50 -. ææ, 30 -æ ææ, 10 æ-æ ææ. æ ææ 4 æ, æ 1- æ æ, 2- , 3- (), 4- . æ æ æ ææ, -æ ææ. æ - æ æ ææ ææ æ ææ æ -æ ææ. æ, æ -æ æ ææ æ æ ææ æ æææ.

æ ææ ææææ, ææ, ææ: æ æ, æ æææ 'æ, æ æ ææ ææ, ææ æææ-æ ææ.

, æææ, æ ææ æ æ ææ æ æ, æ æ æ ææ æ æ.

ææ, æ, æ ææ, ææ, æ æ, æ æ: ææ æ, ææ æ, ææ, ææ æ æ ææ, ææ, 'ææ æ.

æ æ æ, æ æ æ æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ æ æ. æ æ æ , æ æ æ æ æ. ææ, æ, æ æ æ æ , æ ææ æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ, æ ææ æ, æ æ. Æææ æ ææ æ ææ ææ, æ æ æ. ææ, æ , æ æ æ æ, æ.

ææ æ ' æ ææ æ æ, æ, æ ' æ æ ææ, ææ ææ, æ æ æ æææ ææ. æ ææ 'æ æ, æ æ Æææ æ æææ, æ æ, ææ, æ, æ ææ æ æ æ ææ.

', æ, æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ , æ æ, ææ æ , æ æ æ, æ ææ æ, æ æ ææ , ææ æææ æ , æ, æ , ææ æ. æ ææ, æ, æ, ææ æ, æææ ææ, ææ.

æ ææ ææææ, ææ, æææ, æ ææ, æææ: æ, æ æ, ææ æ, æ ææ æ, æ æ æ, ææ. æ ææ æ, æ æ.

æ , æ æ æ : ææ æ, ææ æ , ææ ææ æ. æ æææ æ, ææ æ æ , æ æ æ, ææ. æ æææ ææ æ ææ æææ æ æ.

ææ, æ, æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ . æ æ, æ æææ æ ææ æ æ, æææ æ, æ æææ: æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ ææ. , ææ, æææ ææ æ æ, , æ, æ æ æ æ ', ææ. Æææ æ ' æ æ æ æ.

ææ ææ æ, æ æ ææ ææ ææ, æ æ. æ æ æ ææ: æ æ ææ æ, æ æ æ ææ ææ. Æææ, æ æ æ 'æ ææ, æ ' æ 'æ ææ, æ æ 'æ: æ æ, ææ. æ æ æææ, æ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ ææ, ææ æ ææ ææ æ æ æ æ.

æ ææ ææææ, æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ. ææ, æ, æ æ , ææ æ, , ææ ææ æ æ, æ. æ ææ æ æ ææ æ, æ æææ- æ , æ æ ææ æ, ææ.

æ æ æ, æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ æææ æææ, æ æ ææ æææ æ ææ, æ æ æ ææ! æ!

, æ ææ ææ, æ æææ. ææ ææ, æææ, æææ æ æ æææ, ææ æ æ ææ ææ æ . æ æ ææ, æ ææ æ . Æææ, æææ, æææ, æ æ ææ. Æææ, æææ, æææ, æ æ æ. ææ æ æææ æ ææ. Æææ, æææ, æææ, æ ææ æ æ æ.

æ ææ ææææ, æ, ææ æææ æ ææ æ.

Ææ ææ æ, æ, æ æ , æ, æ æ æ ææ æ æ, æ.

æ æææ, æ, æ æ æ, æ æ, 15 ææ æ, æ 32 ææ æææ æ.

32 æææ æ æ æææ 'æ, æææ 6 ææ. 32 æææ æææ 'æ, æ æ 5 ææ. 32 æææ æ æ æææ 'æ, æ æ 4 ææ. 32 æææ ææ ' æææ 'æ, æ æ ææ 'æ. 32 æææ ææ æææ 'æ, æ æ 'æ. 32 æææ æææ æææ ææ, æ æ 12 ææ. ' æ æ ææ, æ 32 ææ.

6 æææ æ 'æ, ææ æ æ , æ æ ææ: 1- æ ææ, 2- æ æææ ææ, 3- æ ææ ææ, 4- æ ææ ææ, 5- æ æ ææ, 6- æ æææ æ.

æ æ ææ æ, ææ æ æ, æ ææ: æ æ, æ æ. æææ æ æ, æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ, æ ææ æ, ææ, ææ æ 'æ, æ ææ æ, æ æææ æ, æ æ ææ æ, æ ææ æ, ææ, ææ 'æ. æ æ æ.

æææ ææ '. ææ æ æ æ, ææ, æææ.

2-. ææ ææ ææ ææ, ææ, æ , æ æ æ ææ: ææ æ 'æ, æ ææ æ ææ æ ææ, ææ æ, æ æ æ ææ, æ æ æ, æ æ æ æ, ææ, ææ ææ æ ææ æ. , æ æ. ææ æ æ ææ ææ æ ææ, æ æææ ææ, æ æææ æ ææ æ æ ææ 'æ, æ æ , æ æ, æ ææ æ ææ. ææ, æ, æ: æ ', æ æ æ, æ æ æ, æ æ æææ æ, æ æ, ææ, 5 æ ææ æ ææ ææ. æ 'æ, æ ææ æ ææ , æ ææ , , æ ææ æ ææ ææ æ ææ, ææ, æææ.

æ . æ 'æ ææ ææ, ææ, æ æ , æ ææ: æ ææ ææ, æ Æ æ 104 ææ. 100 ææ 'æ, 4 æ 'æ.

100 æ 10 -æ æ ææ. 100 æ 50 -æ æ ææ. 100 æ 30 -æ æ ææ. 100 æ 10 æ-æ æ ææ. 100 æææ, ææ 4 ææ, æ 1- , 2- æ, 3- , 4- . æ -æ æ æ, æ -æ æ æ, -æ æ æ, æææ-æ æ æ. æ æ æ ææ ææ ææ, ææ, æææ.

4-. æ . æ æ ææ ææ, ææ, æ æ , æ ææ: ææ æ æ . æ æ æ æ, æ ææ æææ æ. æ æ æ æææ æ ææææ. æ æ 'æ, æ æ æ ææ ææ, æ æ, æ ææ 'æ, æ æ æ 'æ, ææ ææ, æ ææ ææ, æ 28 ææ. æ æ ææ 'æ, æ, æ: 1- , 2- , 3- , 4- , 5- æ, 6- æ, 7- æ, 8- , 9- , 10- , 11- , 12- , 13- , 14- , 15- , 16 , 17- , 18- , 19- , 20- , 21- æ, 22- , 23- , 24- , 25- , 26- , 27- , 28- æææ. æ æ æ ææ ææ, ææ, æææ.

5-. æ æ . æ 'æ ææ æ, ææ, æ æ , æ ææ: æ æ æ-æ æ æ ææ, æ æ æ æææ, æ, ææ æ ææææ. æ ææ æ æ-æ æææ. ææ 40 æææ, æ æ æ æ-æ æ ææ, æ æ æ æ-æ æ ææ æ æ æ ææ æ æææ. æ ææ æ æ æææ, ææ æ æææ æææ. æ æ æ æææ, æ, æ ææ æææ æ ææ ææ, æ. æ æ æææ æ ææ æ ææ æ, æ æ æææ. Æ ææ æ æææ æ ææ æ, æ ææ æææ. æ , ææ ææ æ ææ. æ æ ææ æ ææ æ æ æææ . ææ æ æ ææ ææ æææ, æ, æ æ æ ææææ, æ æ ææææ, æ ææ æ æ, æ æ æææ æ, æ æ æ æ 'æ, æææ æ. æ æ æ æ æ ææ æææ æææ. æ æ æ æ, ææ æææ , æ æ, æææ. æ æ æ æ, æ, æ æ ææ æ , æ ', æ æææ ææææ, æ æ ææ æ æææ . æ æ æ ææ æ, ææ, æææ.

6-. æ . ææ 'æ ææ ææ, ææ, æ æ , æ ææ: ææ ææ æ æ ææ æ 'æ æ æ 'æææ, æ æ æ ææ æ æ ææ 'æ, æ æ Æ æ ææ. æ æ, æææ, Æ æææ æ æ Ææ ææ. æ æ æ, æ æ . æ, æææææ, æææææ æ æ Ææ ææ. æ ææ, ææ æ æ æ. æ æ æ . æ ææ ææ æ, ææ, æææ.

ææ 5 ææ.

1- . 5 æ;

2-. æ æ, æ ææ ;

3-. æ ;

4-. æ æ æ æ , æ ææ æææ æ;

5-. .

æ 4 ææ:

1-. æ æ ;

2-. æ ææ ææ æ æ ;

3-. æ æ ææ æ æ ææ;

4-. æ ææ æ ææ .

æ æ 3 ææ:

1-. æ æ;

2-. æ æ;

3-. ' æ æ æ ææ æ.

æ 2 ææ:

1-. æ æ æ æææ æææ æ æ æ æ æ ææææ;

2-. æ æ æ ææ æææ, æ æ ææ ææ æ æ æææ.

æ 12 ææ. ææ 6, æ æ æææ, ææ 'æ. æ 6 , æ æ, æ ææ 'æ.

æ ææ ææ, æ 6 , æ, ææ, æ 1- ææ æ æ æ æ æææ. 2- æ æ ææ æ æææ æ æ, æ æ æææ, æ æ, ææ æ æ æææ. 3- æ ææ æææ: ææ æ æ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ æ æ ææ æææ ' æ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æææ. 4- æ æ æ æ ææ. 5- æ 'ææ ' ææ. 6- ææ æææ. æ ææ 6 ææ ææ 'æ, æ 1- - æææ, 2- æææ, 3- æ ææ, 4- æ æææ, 5- ææ æææ, 6- æ æ ææ æææ.

æ ææ ææææ, æ, ææ ææ, ææ, ææ æææ ææ .

æ ææ ææææ, æ, ææ æææ, æ æ æ, ææ, ææ . , ææ, æ æ , æ ææ , æ ææ , æ ææ , æ æ-æ, ææ, , æ , ææ, , æ æ, ææ, .

1. , æ æ ææ 8.

2. Ææ , æ æ 6 ææ.

3. æ , æ æ 7 ææ.

4. ææ , æ æ 14 ææ.

5. æææ , æ æ 25 ææ.

6. æ , æ æ 10 ææ.

7. ææ , æ æ 14 ææ.

æ æ 'æ, ææ æ.

1-. æ 8  ææ, , æ æ 1. æ æ , æ æ æ , æ . æææ 2 ææ, ææ, æ æ æ ', æ æ æ. 2. æ æææ æ ææ. 3. æ æ, æ æ. 4. ææ æ ææ, æ, æ ææ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ. 5. æ ææ ææ. 6. æ æ æ ææ.7. æææ ' ææ. 8. ææ æææ. æ æ, æ æ, æææ æ , æ æ æ æ æ, æææ.

2-. ææ 6 ææ, . æ æ: 1. - æææ. 2. æææ. 3. æ ææ. 4. æ æææ. 5. æææ. 6. æ ææ ææ æææ. æææ , æ æ æ ææ æ, æææ.

3-. æ 7 ææ, . æ æ: 1. 2 ææ ææ æææ. 2. æ æææ ææ, ææ ææ. 3. æ ææ æææ. 4. Ææ æ æ ææ, ææ æææ. 5. ææ æ æ ææ, ææ æææ. 6. Æææ ææ æ ææ ææ, æ æ æ , ææ, ææ æ æ æ æ. 7. ææ ææ , æææææ ææ æææ. æ æææ , æ æ æ 'æ, æ æ æææ, æ æ æ, æ æ æ, æ æ, ææ æ, æ ææ æ ææ æ æ.

4-. ææ 14 ææ, . æ æ: 1. Æ- ææ æ æ , æ 2 æ æ æ ææææ ææ, æ. 2. æ æ æ æææææ æ æ ææ. 3. æ æ ææ æ ææ-æ æ ææ , æ ææ æ ææ æ, ææ. 4. æ æ ææææ æ, ææ. 6. Ææ æ æ æ æææ. 7. æ æææ. 8. æ æ æ æææ. 9. æ æ, æ æ ææ, æææ. 10. æ, æ æ æ ææ, æææ. 11. ææ æææ. 12. æ 2 ææ æ æææ. 13. æ æ ææ æ æ æææ, æ ææ æ ææ ææ. 14. æ æææ æ æ æ æææ æ ææ æææ, æ æ, æææ æ. , æ æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ. Æ æ, æææ ææ æ, ææ æ, æ ææ , æ.

5-. æ 25 ææ, . æ æ: 1. æ æ, æ æææ æ æ æææ æææ. 2. æ æ, æ æ æææ æææ. 3. æ æ æææ æ, æ æ æææ æ æææ. 5. æææ 3 ææ. 6. ææ æ Æ æ æææ. 7. æ ææ æ æ æ æææ æ æ. 8. æ ææ æ æ æ ææ æ æ. 9. æ ææ æ æ æ æ æ ææ æææ æ æ. 10. æ æ æ æææ ææ. 11. æ ææ æ æ ææ æææ æ æ æ æææ, æ æ æ æ æææ æææ. 12. æ æ æææ æææ, æ ææ æ æææ. 13. æ æ ææ æ æææ æææ. 14. æ æ, æ æ æ ææ. 15. ææ, æææ æ ææ æ ææ ææ. 16. æ ææ ææ ææ. 17. ææ ææ æ æææ æ æ æ, ææ. 18. æææ æ æ æ æ ææ ææ. 19. æ æ æ æ æ ææ. 20. æ æ æ æ ææ ææ æ ææ. 21. æææ æ æ , æ æ æ æææ æ 'æ ææ 22. æ æææ. 23. æ æææ æææ ææ. 24. æ æ æ æææ æææ, 'æ ææ. 25. æ ææ æ ææ.

æ æ ææ æ , æ æææ 'æ. æ æ æ æ ææ æ æ æ æ, æ æ æ æææ, æ æ æææ 'æ. ææ æ æææ ææ. æ , æ æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ, ææ æ æ æÆ ææ æ, æ æ ææ æ ææ, ææ æ ', ææ '.

6-. æææ 10 ææ, . æ æ: 1. æ ææ ææ ææ . 2. æ 'æ . 3. ææ æ ææ æææ ææ ææ. 4. æ ææ ææ-ææ æ. 5. Æææ ææ æ ææ æ æ. 6. Ææ æ æææ ææ æ 'æ. 7. ææ

. 8. ææ 'ææ æ-æ æ. 9. æ æ ææ , æ ' ææ, æ æ æ ææ. 10. æ ææ æ æ ææ 'æ.

æ ' æ ææ ææ. æææ æ æ æ . ææ, ææ, ææ æ, æ .

7-. æ æ, . Æ æ æ 14 ææ: 1. Æææ . 2. Æææ ææ , ææ ææ, ææ. 3. ææ, æ ææ æ æææ, æ æ æ æ. 4. ææ . 5. æ æææ æ. 6. ææ æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ, æ 'æ. 7. ææ ææ , æ æ æ, æ 'æ æ. 8. æ æææ 'æ, ææ, æ æ æ æ æ æ ææ, æ , æ æ æ ææ, æ , æ ææ. 9. Æææ æ æ æ æ. 10. æ -ææ ææ, ææ ææ . 11. æ, æ . 12. ææ æ. 13. ææ . 14. ææ æ .

æææ 'æ æ æ. ææ ææ æ æ æææ ææ æ, æ æ, æ.

æ ææ. ææ 10 ææ. æ æ æ 'æ, æ, æ: 1. æ æ ææ --, ææ. 2. æ æ, æ æ æ æ æ, æ æ æ æ. 3. ææ æ æ æææ. 4. æ æææ. 5. æ ææ. 6. æ æ ææ æ æ æ æ, æ æ ææ æ ææææ. 7. æ æ 'æ ææ æææ. 8. æææ æææ. 9. æ , æ æ æææ. 10. æ æ ææ æ , æ æ æ æææ æ, æ æ, æ ææ ææ ææ.

æ æ. . 6 ææ: 1. æ æææ: æ æ- æ- æ , ææ. 2. æ ææ ææ æ æææ. 3. æ ææ æ ææææ. 4. ææ ææ 'ææ ææ æ æ æ. 5. æ æ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ. 6. æ æ æ, ææ, ææ , æ æ.

æ .. . 3 ææ: 1. æ æ æææ, æ ææ æ ææ. 2. æ æ æ æ æ æ æ ææ. 3. æ æ æ æææ.

æ æ. æ 4 ææ: 1. æ ææ æ æ ææææ. 2. æ æ ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ. 3. æ æ æææ, æææ. 4. æ æ ææ æææ.

æ æææ. æææ 3 ææ: 1. æ æ æ æ. 2. æ æ æ æ. 3. æ æ æ æ æ æ.

æ æ æ, æ. æ æ, æ 6 ææ: 1. æ æ æ, æ. 2. æ ææ . 3. æ . 4. ææ . 5. æ . 6. . , æ æ æ ææ æ æ ææ, æææ ', ææ, æ æ æ æ , æ ææ æ . æ æææ , ææ ææ æ æ æ æ æ.

æ æ ææ. ' ææ 6 ææ: 1. æ æ æ æææ. 2. æ æ æ. 3. æ ææ ææ ææ æ , æ æ ææ. 4. æ ææ. 5. æ ææ æ æ ææ æ. 6. ææ ææ æææææ.

æ ææ 2 ææ. æ ææ æ, æ æ, æææ æ æ æ, æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ, , æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ.

æ æ æ -ææ æ æ ææ æ ææ ææ, æ.

æ æ -ææ æ ææ æ ææ ææ, æ 4 ææ: 1. æ ææ. 2. æ æ ææ. 3. æ æ æ æ ææ ææ. 4. æ æ æ æ ææ ææ.

æ ææ ææææ, æ, ææ æææ ææ ææ æ.

æ æ ææ æ 5 ææ æ: æ ææ ææ ', æ ææ ', æ ææ 2 ææ, æ ææ ', ææ æ , æ ææ ', ææ ææ '.

æ, æ ææ, 2 æ æ. 2 ææ ææ. Æ æ 4 æ æ. æ æ æææ 'æ. æ æ 4 æ æ. æ æ æææ 'æ. æ 4 æ 3 æ æ. æ æ 4 æææ 'æ. 3 - ææ.

æ ææ 2 ææ ææ ', æ æ æ 2 æ æ. æ ææ 'æ.

æ æ æ æ 4 æ æ, æ ææ 4 æ æ, æ æ æ 2 æ æ. æ 4 æ ææ 4 æ æ æ 2 ææ 10 'æ.

æ æ æ, ææ , 4 : æ æ 4 æææ, æ æææ.

, æ 3 ææ æææ, æ æ æ 2 æææ.

ææ æ , æ æææ, ææ, ææ. ææææ æ æ, æ æ, ææ, ææ.

æ æ æ 4 æ æ, æ æ æ æææ æ æ æ æ æ æ ææ 2 ææææ, æ æ æ æ æææ æææ.

æ æ æ æ ææ æ .

æ æ- æææ æ æ-æ æ æ ææ, æ æææ æ æ ææ æ æ æ- ææ.

æ æ- æææ, æ æ æ æ æ 'ææ æ, æ ææ ææ 'ææ æ, æ æ æ æææ ææ, æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ ææ-æ ææ, æ ææ æ, æ æ æ ææ, æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ, , æ æ, æ ææ ææ ææ, æ æ-æ ææ æ æææ æ æææ, æ æ æ-æ ææ æ æ--æ, ææ, æ æææ æ æ æææ æ æ æ ææ, æ ææ.

æ ææ ææ æ, ææ. ææ æ æ æ 2 æ æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ æ æ ææ 2 æ ææ æ, æ 'ææ ' æ, ææ-æ æææ. Æ-æ ææ æ æ æ æ ææ ææ, æ æ ææ æ ææ ææææ ææ, æ. æ æ, æ æ æ ææ '.

æ 5 æ æ. æ æ ææ æ , ææ. Æ æ ææ æ , ææ. æ æ ææ , ææ. æ ææ ææ-, ææ. æ ææ æ-, ææ.

æ , æ æ , æ -, æ ææ-, æ æ-. æ 4 , 2 æ æ 2 ææ. æ 10 , 4 æ æ 4 ææ, æ 2 æ æ. 4 ææ æ, ææ ææ æ 4 æ æææ. Æ-  5 æ æ, 3 ææ æ 2 ææ. æ- 9 æ æ, 4 ææ , æ æ 2 æ, æ 3 æ. ææ æ ææ æ æ ææ ææ 'æ.

æ æ æææ - ææ '. - æ 20 æ. -æ æ æ æ æ- æ. - æ ææ ææ æ - ææ 2 æ ææ '.

æ æ æ æ æ ææ. æ æ æ æ æ æ. ææ ææ æ 'æ. æ ææ æ æ æ: æ æ æ 2 ææ æ æ, æ 'ææ ' æ, æ æ, ææ ææ, æ æ-æ, ææ, æææ æ æ-æ ææ æ æ æ ææ ææ, æ 2 æ æ æ æ æ ææææ ææ, æ.

æ-æ ææ ', ææ. ææ, æ , æ æææ: æ æ æ æ æ ææ æ , æ, , æ, æ, ææ æ æ æ, ææ, æææ.

, æ æææ: æ æ æ æ- ææ , æ, , æææ- æ, æ, ææ, æ æ, ææ, æææ.

æ , æ æææ: æ æ æ æ æ- ææ , æ, , æææ- æ, æ, ææ, æ æ æ æ ' æ æ æ, ææ, æææ.

2 æ æ- ', æ æ ææ æ æ ææ. æ æ æ 'æ, æ, æ 1- æ, 2- ææ, æ 4 æ æ ææ ææ, æ æ ææ æ æ æ, æ ææ, 4 æ ææ , æ ææ æ , æ ' æ æ, æ- æ '.

æ . æ ææ ææ , æ æ ææ æ. ææ æ, æ ææ æ: æ, æææ æ, ææ æ, ææ æ, æ æ, æ, ææ æ, æ æ, æ, æææ æ, æææ æ, æ, æ, ææ ææ ææ æ , æ æ ææ, æ. Æ ææ æ ææ æ æ ææ , æ æ æ æ, æ æ æ.

æ ææ æ , æ æ ', ææ, ææ æ, ææ æ.

æ , æ: æ æ, æ æ, ææ æ, æ æ, æ æ, æ ææ æ 30 ææ, æ æ æ, 30 æ, æ 1 ææ æ, ææ æ, 40 æ, æ 2 ææ æ, ææ æ. æ æ æ, æ æ æ ææ, ææ æ, ææ , ææ 2 ææ æ, ææ æ æ.

æ æ ææ ææ æ æ, 40 æ, æ 1 ææ æ, ææ æ. ææ æ, æ 2 ææ æ, ææ ææ æ. 121 æ, æ 2 æ. 201 æ, æ 3 æ. 400 æ, æ 4 æ. æ æ æ, æ ææ æ 1 ææ '. ææ ææ æ æ, æ æ ææ æ æ.

Ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ ææ.

ææ 20 æææ æ , æ æ æ æ. Ææ æ 1 . æ 44 æææ æ æ, æ æ æ æ æ.

æ, æ æ, æ ææ æ, æ ææ æ æ 1 æ ææ, æ 'æ æ æ æ æ.

æ æ 8 æ ææ ': 1- ææ, 2- ææ, 3- æ ææææ, 4- ææ æ æ , 5- ææ, 6- ææ, 7- æ æææ ææ ææ , 8- ææ æ.

1- æ , æ æ ', æ, æ, æ ææ æ, ææ æ, æ æ, æ; 2- æ ææ , æ æ æ æ, æ, æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ, æ; 3- æ æ æ, , æ æ æ æ, æ, æ , æ ææ æ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ æ ææ ææ, æ æ , æ æ æææ; 4- ææ æ æ , , æ æ æ æ, æ, æ, ææ, ææ æ æ æ, ææ ææ ææ æ , æ æ æ ææ; 5- æ, , æ æ æ æ æ, æ, æ æ æ æ æ æ æ æ , æ ææ æ 'æ æ æ æ æ.; 6- æ, , æ æ æ ææ æ, æ, æ, ææ, æ æ æ æ , æ ææ, æ ææ ææ æ æ æ æææ æ æ æ æ æ , æ æ æ æ, æ æææ æ æ; 7- ææ æææ ææ æ æ, æ æ æ æææ æ ææ æ ; 8- ææ æ, , æ æ æ, æ, æ, æ ææ æ, ææ, ææ, æ, æ æ ' ', æ ' , æ æ ææ, ææ, æ, æ ææ æ , æææ æ æ, æ ææ æ, æ.

æ . æ ææ ææææ, æ, æ æ, æææ æ, , æ æ æ, ææ æ æ. æ ææ æ, æ 4 'æ: 1- , 2- , 3 , 4- , 5- ææ. æ 5 æ æ.

æ æ æ æææ æ ææ æ æ, æ æ 1 æ æ, æ æ ææ. æ æææ æ æ. 1- ææ æ , 2- ææ æ , 3- æ , 4- ææ æ , 5- æ , 6- æ , 7- æ æ . Æ æ æ. Æ æ æ æ æ. Ææ ææ, æ, ææ 10 ææ, æ ææ. ææ ææ æ æ æ. Æ æ æ æ ææ ææ. 10 ææ æ æ æ. æ æ, ææ æ ææ ææ æ. æ æ æææ ææ, æ ææ æ. Æææ æææ: æ æ- æ æ æ ææ, ææ. æ ææ ææ æ æ. æ æ æ , ææ æ ææ æ. æææ 5 æ : 1- ææ, æææ, 2- æ ææææ, 3- æ 'ææ æææ, 4- æææ, 5- æ ææ, , æææ. ææ ææææ, ææ, æ ææ æ ææ æ, æ, æ æ-æ æ æ æ, æ æ : æ , æ æ ææ ææ, ææ æ æ, ææ. æ æ ææ æ. æ, æ æ 3 ææ ææ æ æ, ææ, æ æ æ: æ æ ææ, ææ. æ æ æ æ æ . æ ææ æ : . æ æ, ææ ææ ææ, æ , ææ æ ' ææ ææ, ææ. æ æ æ ææ æ ææ æ æ '. æ æ æ ææ æ æ æ . æ : ææ æ, æ ææ æ æ, ææ ææ æææ, ææææ æ ææ, ææ. æ ' ææ æ æ æ ææ æ æ ' æ . æ æ æ æ æ æ æ ææ æ. æ ææ æ æ: , æ, æ ææ , ææ. æ æ-æ æ æ ' ææ , æ ææ, ææ. æ æ . ææ ææææ, ææ, æ æ æææ æ. æ æ æ æ.

ææ ææææ, ææ, ææ ææ æ ææ. ææ æ 5 æ æ ææ. ææ, æ, æ , æ æ, æ æ, æ . 5 'ææ æ, æ æ æ æ ææ, æ æ æ æ.

ææ ææ 5 ææææ æ. ææ æ æ æ, ææ æ æ æ. æ æ ææ, ææ æ, ææ æ ææ æ æ.

ææ æ æ æ, ææææ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ. æ ææ æ æ æ ææ æ æ. ææ æ ææ æ ææ æ æ æ , æ æ æææ. Ææ æ æ , æ 'æ. ææ æ æ ææ æ æ, æ æ æ æææ. ææ æ æ 'æ æ, æ æ æææ ææ '. æ æ, ææ æ, æ æ æ ææ æ æ, ææ ææ ææ, æ æ ææ æ, æ æ æ æ, , ææ ææ ææ, ææ æ æ. æ æ æ, æ æ ææ æ æææ, æ æ æ æææ æ æ ææ . ææ æ ææ æ æ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ æ 'æ. æ æ, ææ æ æ æ æ, æ æ æ 'æ ææ. æ æ æ, æ æ æ æ æ ææ. Æ æ æ , æ æ ææ, æ æ æ , ææ æ.

æ, æ æ æ æ, ææ , æ æ æææ, ææ, æ æ 2 æ ææ, æ 60 ææ 60 ææ.

ææ ææææ, æ, ææ , æ æ ææ, æ ææ 5 æ ææ æ. æ æ æ, æ, æ 5 ææ æ 'æ æ ææ ææ æ , æ æ æ 'ææ æ. æ æ æ ææ æ, æ 5 æ ææ .

ææ ææ æ æ æ, æ æ æ, æææ, æ æ ææ 'æ ææ, æææ. , ææ ææ, æ æ. ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ, æ æ ææ. Æææ, , æ, æ æææ, ææ æ æ ææ 'æ ææ æ æ æ ææ, , æ æ, æ ææ æææ ææ æ ææ. æ æ ææ æ æ ææ. ææ æ æ æ æ , æææ- , æ æ ææ æ ææ.

ææ æ æ ææ, æ æ æææ ææ.

ææ ææææ, æ, æ ææ, æ æ æ, æ æ ææææ æ, æææ. Æææ æ ææ æ æ, æ æææ. ææ ææææ, ææ, æ 'ææ æ æ æ, æ æ ææ, ææ, æ. æ, æ æ æ æ. Æ ææ, æ æ æ æ ææ ææ ææ ææ, æ æ æ æ Æ ææ æ æ æ. æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ æ æ, æ ææ æææ æ æ 'ææ, ææ, ææ. ææ æ ææææ, æ æ ææ æ, æ ææ æ æææ æ ææææ, æ æ, æ 'æ æ, æ ææ æ æ ææ, ææ æ.

ææ ææææ, ææ, æææ, æ ', . æ æ æ æ, æ æ æ æ æ, æ 'æ æ ææ æ æ æ ', æ: æ æ, æ æ ææ ææ, æ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ. , ææ æ , ææ æ æ, ææ æ, æ æ æ æ æ ææ. æ ææ æ ææ æ ææ.

- æ , ææ, æ æ, æ æ æ æ, ææ æ æ æ, æ - æ ææ æ æ æ 'æ æææ æ æ. æ , æ æ æ æ æ, æ æ æ, æ : ææ, æ æ ææ, ææ æ ææ, ææ ææ æææ, ææ. æ æ æ ææ æ, ææ, æ ææ , æ æææ æ, ææ. æ æ : 2 ææ ææ æ æ æ ææ, ææ ææ, ææ. æ . æ ææ æ, æ æ æ æ æ, ææ . æ ææ , æ æ, ææ. æ ææ æ æ : æææ ææ , ææ æ æ ææ, - ææ. æ : ææ ææ æææ æ ææ, - ææ. æ : æææ ææ æ æ æ , - ææ. æ : ææ æææ æ ææ, ææ æ, - ææ. æ : æææ æ ' ææ, - ææ. æ ææ æ ' æ. æ æ : ææ , 2 æ , æ ææ. æ æ ææ æ ææ, ææ. æ ææ æ ææ, æææ æ ææ æ. æ æ æ æ ææ ææ, ææ. æ æ æ ææ: ææ , æ æ æ, æ æ, - ææ. æ æ æ æ æææ : æ ææ, - ææ. æ ææ ææ æ. æ æ æ æ: æ æ. æ : æ : ææ, ææ. æ æææ : ææ æ, ææ. æ æææ ææ. ææ æ. æ æ æ æ, ææ æ , ææ. æ æææ æ : æ æ æ æææ æææ, ææ. æ ææ æ æ ææ æ æææ æææ. æ ææ æ ææ. æ ææ: æ æ æ æ æ æææ, æ.

æ æ æ æ æ æ , ææ æ æ. æ æ: æ? æææ: Ææ æ--æ ææ æ ææ ææææ æ. æ æ: ææ æ æ? æææ: ææ æ. æ æ: æ ææ æ æ? æææ: æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ, ææ. æ , æ. ææ ææ æ æ, ææ, , æ æ. æ æ: æ æ '? æææ: . æ æ: æ æ '? æææ: æ, . ææ: ææ '? æææ: ææ ææ ææ æ ææ æ . æ æ: '? æææ: æææ. æ æ: æ '? æææ: . æ æ: æ æ '? æææ: æ. æ æ: æ ææ? æææ: 4. æ æ: æ ææ 'æ? æææ: 1- , 2- , 3- æ, 4- æ. æ æ: ' æææ? æææ: æ-. æ æ: ' æææ? æææ: æææ-. æ æ: 4 æ æ æ? æææ: . æ æ: æ ææ æ? æææ: æ æææ æ. æ æ: ææ ææ? æææ: 4. æ æ: 4 æ 'æ? æææ: 1- æ ææ ææ , æ , 2- æ æ æ æ, 3- æ æ æ æ , 4- æ æææ . æ æ: æ æææ ææ ææ æææ? æææ: æ ææ, æ æ ææææ æ, æ. æ æ: æ ææ ææ æææ ææ? æææ: ææ æ æ æ ææææ.

æ æææ- æ æ æ , æ æ ææ ææ, æ. æ æ æ. æ æ , æ æ ææ æ , æ. æ æ æ ææææ æ. æ, æ æ æ æææ æ ææææ æææ, æ æ ææ æ æ. æ æ ææ ææ ææ æ æ : , æ æ æ, ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ. ææ, æ æ æ æ ææ, æææ æ 'ææ, - ææ. æ : , æ, æ ææ æ , ææ ææ, - ææ. æ æ : , , ææ æ æ ææ, - ææ. æ : æ æ æ æ æ, æ ææ ææ, - ææ. æ æ : ææ æ æ Æææ , æ æ, æ Æ ææ ææ, æ ææ ææ ææ æææ, - ææ. æ æ : æ æææ ææ , æ æ : æ ææ æ, æ æ æ, æ æ æ æ, - ææ. æ æ ææ -æ æææ æ : , æ, æææ, ææ æ æ æ , - ææ. æ æ : æ æ æ , - ææ. æ æ æ æ æ: æ ææ æ æ, ææ. æ æ : æ æ æ æ, Æææ , - ææ. æ ææ ææ æææ -æ æææ æ : , æ, æææ, ææ æ æ . ææ, æ æ æ æ, æ, ææ ææ, æ æææ ææ 'ææ, æ æ æ æ ææ æææ ææ. ææ æ , - ææ, .æ æ æ : æ æ æ, - ææ. æ 'æ æ æ æææ æ ææ æ , ææ. æ æ ææææ æ, æ æ, ææ, æ Æ æ æææ. ææ, æ, æ Æææ : , ææ, æ æ æ ææ, ææ. ææ ææææ, æ, ææ æ Æææ æ. Æ , æ æææ . ææ æ, ææ, ææ. ææ, æ, æ æ æ, æ æ. æææ, ææ, æ ææ.

æ æææ- æ æ æ æ, æ ææ 14 æ. Ææ æ -æ æææ . Æ ææ æ æ -æ æææ ææ . æ æææ : æææ æ æ ææææ æ ææ, æ ææ æ æ, æ, æ æ æ ææ ææ, æ, ææ, æ ææ ææææ ææ. æ æææ ææ : æ æ ææ ææ, æ ææ æ ææ, ææ. æ ææ : æ æ ææ ææ, ææ æ æ æ, ææ. æ æ ææ æ æææ. æ ææ : æ , æ 2 æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ, ææ. æ : æ ææ æ , ææ. æ ææ ææææ : ææ æ, æ æ , ææ. æ æ ææ æ ææ æ '. æ æ æ æ æ æ æ æ æ æææ æ, æ æ. æ æ æ ææ æ æææ , æ , ææ. æ æ, æ ææ æææ, , ææ. æ æææ : æ æ, ææ. æ æ æ æ ææææ : æ æ æ, ææ. æ æææ : æ ææ , æ ææ , ææ. æ æææ æ : æ æ , ææ. æ ææ: æ æ æ æ æ, ææ. æ æææ : æ æ, æ ææ ææ æ æ, ææ. æ ææ æ æææ æææ, æ æ æææ: æ ' æ æ?, - ææ. æ æææ , æ, ææ. æ æ , æ æ æ, ææ. æ , ææ æ, ææ. æ æ : æ ' æ, ææ. æ æææ : æ ææ ææ, ææ. æ æ : æ æ æ æ ææ, ææ. æ æ : æ ææææ æ æ, ææ. æ ' æ æ 'æææ æ, æ : æ , æ æææ , ææ ææ, ææ. æ æ ææ : æææ æ- ææ æ æ , ææ. æ æææ æ æ æ æ æ æ æææ æææ æ æ . æ æææ ææ: Æææ æ æ, - ææ. æ æ : æ, ææ, ææ æ æ, æ 'æ, - ææ. æ æææ æææ æ æ æ ææ ææ æ . æ æ æ ææææ -æ ææ: æ æ æ æ, ææ. æ æææ æ : æ ææ æ ææ æ æ, - ææ. ææ ææææ, æ, æææ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ. æ æææ- æææ ææ ææ, æ æ æ æ ææ. æ.

__________________________________________________

 

ææ ææææ, æ, æ æ 'æ. æ æ ææ ææ, æ 28 ææ. æ æ ææ ', ææ ææ - æ.

-æ æææ. -æ æ æ, . æ. ææ æ, æ. Æ æ.

æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ, æ, æ æ, , æ æ : æ æ æ , æ ææ æ, ææ. æ æ, æ æ ææ, æ æ æ æ æ. æ æ æ æ, æ æ æææ æ. Æ ææ - æ æ, æ : æ æ, æ æ , ææ ææ æ, ææ, æ æ , æ æ ææ æ , æ, ææ.

æ æ, æ æ æ ææ æ æ ' ææ . æ 15 ææ æ, æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ ææ ææ æ '. Æ æ ææ, æ -æ, , ææ, æææ æ æ, æææ æ æ, æ ææ, æ : , , æ æ ææ, ææ , æ æ ææ, ææ. æ : æ æ æ, æ æ ææ æ æ, ææ. æ ææ ææ æ æ ææ, æ ææ æ ææ ææ ææ, ææ.

æ æ æ : ææ æ, æ ææ æ ææ, ææ. æ : æ, ææ æ ææ, ææ. æ : æ æ ææ æ, ææ. æ æ æ æ æ æ ææ æ '. ææ, æ æææ ææ ææ æææ æ ' æ æ ææ æ æææ, æ æ - æ. æ æ, æ æææ ææ ææ : æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ, ææ.

ææ, ææ ææ, æ , ææ, æææ. æ æ æ : æ æ æ æ 'ææ, æ æ æ ææ ææ æ æ æææææ, æ æ æ æææ æ ææ, æ ææ, æ æ æ ææææ ææ, ææ.

ææ æ ææ æ. æ , æææ æ ææ, æ ææ æ, æ æ , æ æ æ æ, ææ æ. æ ææ æ æ æææ æ ' æ. æ ææ æ æ: , , ææ ææ, æ æ æ, ææ, æ ææ, æ æ ææ æ æ, æ ææ, ææ. ææ æ æ æ æ æ.

æ ææ ææ æ ' æ ' æ: , , ææ æ æææ æ æ, æ ææ æææ æ æ æ, , ææ. æ æ æ æ æ, æ æ ææ , ææ æ , æ ææ, ææ. æ æ æ ææ, æ æ ææ, ææ. æ æ æ æ æ æ . ææ, æ æ : ææ æ æ ææ æ , ææ æ æ æ æ, æ æ æ, æ æ æ, æ , æ æ : æ æ , ææ , æ ææ æ æ æ, æ æ, ææ, 'æ æ æ. Æ æ æ ææ. ææ ææ, æ, æææ, - ææ æ, ææ 'æ æ, æ æ ææ 'æ ææ, æ æææ ææ: æ æ æ æ, ææ. æ æ æææ æ, - æ æ æ æææ.

-æ ææ æ æ ææ æ æ ' ææææ æ. æ æ æ æ æ æ æ æ 2 æ . Æ ææ ææ, æ ææ æ æ ææ æææ, æ æ æ ææ æ, ææ ææ æ æ, æ. æ æ æ æ æææ, æ æ æ æææ æ ' æ æ .. æ æ æ ' æ ææ ææ.

- æ æ ææ , æ ' æ æ ææ æææ æ, æ , æ æ æ ææ ææ: æææ æææ æ, æ æ æ æ, ææ. æ ææ æ æ, æææ ææ, æ , ææ. æ æ æ æ: ææ, ææ. æ ææ æææ æ 'æ æ æææ æ: ææææ æ æ, æ æ , æ ææ, ææ. æ ææ æ , æ æææ, æ , æ æ ææ æ ææ : 'ææ æ 'æ, ææ. ææ : æ æææ, ææ. æ æ æ æ : , ææ. æ ææ : æ æ 'æ, ææ. æ æ : æææ æ æ 'æ, ææ. æ ææ æ æææ æ ææ.

-æ 30 æ, æ æ æ . æ æ : æ æ æ æ æ ææ ææ, ææ. æ æææ æ ' æ : æææ, æ æ, æ æ, æ æææ ', ææ. æ æ æ, ææ, ææææ æ, æ æ æ æ, ææ. æ æ æ: æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ, ææ. æ : æ Æ ææ, ææ, ææ ææ æ, æææ ææ, ææ. æ æ æ: ææ æ, æ ææ ææ æ, æ, æ æ æ æ æ æ ææ, ææ. æ ææææ æ ' æ , æ æ æ æ : ææ æ æ æ, æ æ ææ, ææ. æ æ æ ææ: æ æ, æ ææ, æ æ ææ æ ææ, æ ææ æ, ææ ææ , ææ æ, ææ.

æ æ ææ æ æ ææ, æ -æ ææ, æ æ, æ æ, æ 5 , æ æ ææ æ ææ. æ æ ææ æææ ææ, æ æ ææ æ æ: æ ' æææ ææ, ææ. æ : æ æ, ææ ææ, æææ ææ, ææ. æ æææ æ: æ æ æ æ æ ææ, ææ. Æ ææ : æ æ æ æ, ææ. æ æ æ æ æ ææ æ, æ ææ æææ æ æ æææ ææ. æ æ, æææ æ æ.

ææ æ æ æ: ææææ æ æ æ æ æ, ææ. æ æ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ æ æ. ' , æ æ æ ææ, ææ ææ. æ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ æ ææ æ. : æ ææ ææ æ ææ æææ, ææ. æ ææ 40 ææ, ææ ææ æ æ æ æ. ææ æ, æ æ æææ ææ.

æ, æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ ææ , æ æ æ æ æ æ ææ. Æ æ æææ æ, æ : æææ æ æ, ææ. æ æ æ ææ æ, , ææ. æ æ æ ææææ . -æ 12 (æ) æ, æææ æ æ ææ æ, æ ææ, æ æ, ææ ææ. - ææ ææ æ æ ' æ æ æ, ææ ææ ææ æ, æ.

-æ æ ææ æ , æææ, ææ, æ ææ . æ -æ æ : æ æ æ æ ææ , æ æææ, ææ.

-æ æ : ææ, æ æ ææ æ æ æ æ ææ, æ æææ æ, æ æ æ æ æ æææ, ææ.

æ æ æ æ æ æ ææ. -æ æ æ æ, æ æ æ, æ ææ , ææ æ æ ææ, ææ.

æ 2 æ æ ææ ææ, , æ ææ, æ ææ, ææ. æ 2 æ, 2 æ, -æ æææ æ æ æ, æ æ, ææ. æ , æ æ æ, æ æ ææ. æ æ: æ æ ææ ææ, ææ.

'æ - ææ ææ, æ æ æææ, æ æ - æ æ ææ, æ ææ : - ææ, æ ææ , ææ. æ ' æ æ : æ, ææ. æææ ææ : - ææ, æ æ ææ æ, ææ. æ ' . æ : æ æ æ æ æ ææ , ææ. æ æææ ææ : - ææ, æ æ , æ ' ææ ææ , ææ. æ ' æ æ æ . æ ææ : -æ ææ: ææ ææ , æ ', æ æ , æ æ æ æ æ, æ, æ æ æ ææ ææ ææ ææ, æ æ, ææ æ, æ æ æ, æ æ ææ æ æ, ææ.

ææ : -æ ææ, ææ æ æ æ, æ æ æ æ, ææ. Æææ æ: ææ, - æ æ æ , ææ, æ æ æ, æ - æ ææ æ ææ ææ, æ æææ.

ææ æ ææ ææ, æ æ æ, æææ - æ æ ææ æ.

ææ ææææ, ææ æ æ æ æ æ æ. æææ- æ æ æ, , ææ, æ, æ æ. -æ , æææ , ' ææ. -æ æ ' æ æ. -æ ' æ. æ-æ , ææ, æ æ æ, æ æ æ ' æ.

ææ ææææ, æ, æææ, æææ, æ æ æ æ æ ææ, æ ææ. ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ. æææ-æ ææ æææ æ æ, -æ æ æ ææ æ, -æ æ ææ æ æ æ, æ- ææ, - æ 40 ææ, - 6 ææ ææ, -, ææ : æ æ, æ, æ, æ, æ, æ ææ , æ ææ æ . - ææ æææ ææ æ -æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ . . æ æ æ æ æ æ. 4 æ ææ, æ 2 'æ, 2 æ 'æ. æ ææ, æ æ ææ. æ æ ææ. , æ æ, æ ææ, æ ææ æ , ææ æ ææ æ æ . æ ææ æ 'æ æ ææ , æ æææ æ, æ æ, æ ææ æ æ, æ æ .

, ææ, ææ æ æ æ æ æ æ æ ææ ææ, ææ 'æ, æ æ, ææ æ ææ. æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ. ææ æ æ æ æ æ, ææ, æ, æ æ æ ææ æææ ææ, æ ææ ææææ: æ ææ æææ, æ, æ æ, æ æ ææ, , æ ææ æ, ææ. æ, æ ææ æ, æ æææ: Æ æ æ æ ææ æ ææ ' ææ æææ æ, ææ. æ æ æ æ æ , ææ æ æ , æ æ ææææ æ ææææ: ææ, , æ æ æ æ æ æææ æ, æ æææ æ, ææ , ææ æ æ, æ æ, ææ æ, - ææ, ææææ. æ æ ææ ææ æ æ æ æ æææ æ æ æ æææ æ æ ææ æ æææ, æ æææ æææ . æ æææ, æ æ æææ. ææ ææ. æ æææ, æ æ ææ ææ æææ, ææ æææ, æ æ ææ ææ æææ. æ ææ 12 æ æ æææ. æ, 2 æ æææ, æ ææ ææææ. æ æ æææ, æ, æ ææææ, æ ææ æ, ææ, ææ, ææ æ ææ, æææ ææ, ææ, æ, æ ææ æ ææ æ, æ ææ.

æ æææ, æ ææ, ææ æ æ, ææ , ææ, ææ, ææ , æ, ææ ææ , æ , æ æ, æ æ, ææ, æ æ æ , ææ ææ ææææ ææ æ, ææææ æ, æ æ . , æ 2 æ æ æææ. æ æ æ ææ, æ æ ææ! æ!

 

      
         
  * æææ *