ÆÆ

   
æ

Æææ
æ

æ
 

 

æ

ÆÆ ÆÆ Æ Æ

 

1. Æ ææ Æææ
2. æ
3. æ-æ
4. Æ ææ Æææ ææ
5. æ ææ æ
6. æ ææ æ ææ
7.

 

Æ ææ Æææ

mp3

æ æ æ æ ææ .

æææ æ æ, ææ. ææ, æ ææ, æ æ.

æ æææ, , æ , . ææ æ æ æ æ æ. Æ ææ æ, æ , æ æ ææ ææ.

ææ æ ææ ææ æ æ: æ Æ, ææ Æææ. æææ ææ æ æææ æ æ ææ, ææ æ. æ ææ æ , ææ æ æææ:

æ, æ ææ,

æ, æ æ!

ææ æ æ-æ æ, æ æ ææ : æ ææ ææ ææ ææ, æææ æ, ææ ææ æ ææ æ; æ ææ ææ, æ.

æ Æ ææ Æææ: æ , ææ . ææ . æ ææ ææ ææ æ ææ æ æ ææ- æ æææ.

, ææ, æææ æ æ, ææ Æ ææ Æææ. Æ ææ Æææ ææ ? æ, ææ Æ, æ ææ, Æ, Æææ , ææ ææ Ææ Ææ.

 

æ

mp3

æ æ ææ æ æ; æ æ- æ æ, ææ æ æ. æ æ æ, ææ . Ææ æ ææ: æ æææ, ææ æ æ ææ , æ æ æ , æ æ .

ææ- ææ æ, ææ æ æ . Ææ æ æ ; ææ æ ææ æ.

æ æ æææ æ . Æ æ æ, Æ ææ Ææææ, ææ ææ :

æ. æ, æ æ, ææ æ ææ æ, æ Ææ ææ ææ ææ ææ æ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ, ææ Ææ æ æææ æ, ææ ææ.

ææ æ æ ææ æææ æ æ æ .

ææ :

æ, æ , ææ ææ æ ææ!

ææ :

ææ ææ æ, ææ æ, æææ æ ææ æ æ æ æ.

Æ ææ Æææ æææ; ææ æ æ æ æ. Æææ , æ ææ ææ Æææ, Ææ:

Æ , Æ, ææ ææææ æ æ, æ æ æ.

Æ ææ ææ æ . Æææ ææ Ææææ:

æ æ ææ æ æ. Æææ æ æææ :

æææ æ, ææ . æææ æ æææ ææ æ . Ææ ææ æææ æ , æ æææ ææ .

Æææ , æ ææ æ , ææ. æ, ææ æ , ææ ææ æ. ææ æ ææææ, æ æ Æææ , ææ , ææ æ æ æ ææ ææ. Æææ Æ ææ :

Ææ ææ æ æ, ææ ææ .

ææ æ æ ææ! ææ , æ æ , ææ ææ æ æ ææ ææ æ. ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ, ææ ææ æ.

Æ æ, æ æ æææ.

æææ æ æ ææ, , æ Ææ:

Æ æ æ æ æ, ææ æ?

Æ :

Æ æ æ, ææ æ, æ. ææ ææ æ æ, ææ æ æ. æ æ .. Æææ Ææ:

Æ æ æ, æ , , æææ æ, ææ, æ æ, æ- æ ææ æ ææ ; æ æ, æ æ- æ æ ææ æ.

, Æ ææ , Æææ æ æ ææ æ æ.

 

æ-æ

mp3

Æææ ææ . æ æ æ , ææ æ æ ææ, æ æ , æ æ æ .

æ ææ, æ æ æ æ , æ- æææ, æ æ æ æ.

æ æ ææ æ ! Æææ, ææ , æ.

æ æ! ææ, æ ææ , ææ ææ æ æ , ææ Æææ; æ ææ æ ææ, æææ Ææææ æ æ , æ æ æ . , æ æææ Ææææ ææ :

æ æ æ æ æ ææ , æ æ æ ææ ææ, ææ æ ææ æ, ææ æ.

ææ, ææ æ æ? æ Æææ.

:

Ææ ææ æ æ æææ. æ æ æ ; - ææ , ææ - æ æ æ, ææ - , ææ. ææ : æ ææ , æ æ æ æ æ ææ. ææ æ æ . Æ ææ Æææ ææ æ æ, æ æ æ ææ æ ææ .

ææ æ æ. Æææ :

æ æ ?

, ææ ææ, æ æ.

Ææ ? ææ Æææ.

Ææ :

ææ .

Ææ ?

æ ææ æ ; æ æ ææ æ æ, æ ææ, æ ææ .

Ææ æ ææ æ, æ æ? æ Æææ.

ææ æ æ æ æ æ .

ææ æ æ ææ Æææ, æ ææ ææ , ææ æ æ æ , ææ æ æ æ ææ. æ ææ æ æ æ!

Ææ æææ . æ æ æ æ!

Ææ æ Ææææ:

æ , ææ ææ æ, ææ æ ææ æ .

æ æ. æ , æ æ æ ææ æ-æ æ, æ ææ æ, æ ææ æ ææ; Æææ æ.

æ Æææ æ æ ææ æ æ ææ, æ æææ æ, ææ æ æ . æ-æ, , æ æ æ .

ææ ææ ææ æ Æææ ææ æ. ææ æ æ æ ææ Æææ. æ æ æ æ, æ ææ Æææ Æ ææ ææ :

ææ æ ææ, æ æ ææ ææ æ ææ. æ æ :

æ æ , æ ææ ææ, æ ææ.

æ æ .

Ææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ æ æææ ææ æ ææ.

Æ ææ , æ æ ææ ææ æææ ææ. æ æ, ææ æ. Æ, æ æææ æ, ææ, ææ ææ æ : ææ , æ ææ æ. Ææ .

* * *

ææ ææ æ , æ æ , æ æ , ææ. æ-æ æ æ , æ æ .

æ æææ æ , æ æ ææ æ, , æ ææ Æ ææ Æææ ææ, . ææ æ ææ ææ ææ æ ææ ææ æ...

ææ æ ææ ææ æ ææ æ , æ ææ æ. ææ ææ ææ, æ æ æ ææ.

* * *

Æææ ææ æ æ ææ Æ . æ. Æ , ææ. æ æ , æ æ æ æ æ æ , ææ :

æ æ æ, æ æ æ ææ! Æææ æ :

ææ , æ æ . Ææ Æææ Æ æ. æ Æ æææ æ æ æ ææ æææ æ æ.

 

Æ ææ Æææ ææ

mp3

æ Æ æ æ æ, æ ææ Æ ææ Æææ æææ , æ æ ææ æ æ: , æææ, ææ ææ æææ æ, ææ æ , æ æ , , ææ æ ææ. æ ææ æ Æ, æ ææ: , æ æ æ ææ æ! æ ææ æ, ææ Æææ æ æææ!

æ æ ææ æ æ:

æææ æ?

Æ æ .

æ! æ ? ææ-ææ æ æ, ææ, æ æ.

æ æ Æ, æ Æææ æ , .

ææ æ , ææ æ Æ æ ææ. æ, æ Æ æ æ æ , Æææ æ æ ææ ææ, ææ æææ ææ æ , æ æ æ ææ æ æ æ æ æ. ææ , ææ æ ææ .

æ æ Æææ æææ ææ æ æ æ. Ææ æ ææ, ææ æ , æ æ ææ , æ æ , ææ Æ . Ææ æ ææ æ Æ ææ æ . æ , , . Æææ æ , æ ææ , ææ, ææ æ æ, æ Æ æ æ, æ æ æææ ææ æ , ææ æ ææ æ , ææ æ . æ , æ, , æ; æ æ, æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ æ, ææ. æ æ , æ æ æ, æ æ, ææ æ ææ ææ; æ æ æ; æ æ æ æ æ. æ æ ææ ææææ æ Æ , ææææ æ Æææ .

æ æææ æ ææ æ .

æ: æ æ æ, ææ æ ææ, æ ææ ææ ææ æ æ æ ææ ææ ææ ; æææ æ æ, ææ ?! æ ææ æ.

æ, æ æ æ, ææ, ææ æ æ æ ææ æ:

æ, ææ , æ, æ ææ æ æ! Æ æ æ æ æ , æ æ æ, æ?

æ æ? ææ æ æ æ æ æ , ææ æ æ, æ .

:

, æ æ, ææ, æ æ, æ.

ææ ææ æ, æ ææ, æ, ææ, æ.

æ æ æ æ, ææ æ æ æ , æ æ æ , ææ æ , æ æ , ææ.

æ æ æ:

æ, ææ æ æ ææ , æ æææ æ ææ; , æ ææ ææ.

æ æ. æ æ æ ææ , æ æ æ ææ æ æ ææ æ.

æææ, æ æææ, ææ, æææ æ ææ ææ æ æ. ææ æ ææ æ æ! æææ . æ æ ææ : , æ ! ææ æ ææ æ, ææ æ ææ ææ! æ ææ æææ ææ æ æ æ.

 

æ ææ æ

mp3

æ æ æ ææ æ æ . Ææ æ :

æææ æ æ æ , ææ æ ææ æ , ææ æ . æ, æ, æ ! æ , æ, ææææ, æ æ. ææ æ, ææ ææ æ: , ææ æææ æ, ææ æ æ æ?

Æ æ. ææ ææ æ. æ æ:

? ææ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ, æ æ .

ææ æææ:

æ, æ æ, ææ æ , ææ.

æææ ææ æ :

æ æ æ! æ æ , æ æ æ. æ æ! æ æ , æ æ ææ.

ææ æ æ ææ æ æ:

æ, æ, æ!

æ æ æ æ ; æ ææ æ: æ ææ æ, æ, , ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ .

æ æ , æ æ æ . æ æ:

æ æ, æ!

æ æ æ æ. æ æ æ, æ æ æ ææ, ææ æ æ. æ æ ææ ææ :

æ, ææ, æ , ææ æ æ æ æ ææ .

æ ææ :

Æ æ ææ ææ æ æ, ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ Æææ , ææ æ æ æ æ , æ æ æ.

æ æ ææ.

ææ ææ :

Æææ ææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ.

æ :

æ æ æ ææ æ, ææ ææ æ æ ææ æ æ æ .

Ææ æ ææ, ææ æ æ æ ææ æ.

 

æ ææ æ ææ

mp3

æ, ææ æ æ. ææ æ , æ æ, ææ æ. Æ æ ææ æ.

æ æ æ. æ æ , æ æ , ææ æ æ æ , æ ææ æ , æ æ . æææ ææ-ææ æ, ææ æ æ :

, æ æ , ææ ?

:

ææ æ æ æ ææ æ æ , æ æ æ æ æ .

æ ææ :

, ææ æ æ æ æ, æ æ, æ æ, æ æ.

ææ æ , æ æ æ æ . æ æ æææ :

æ æ æ æ ææ æ ; ææ æ æ æ, æ æ æ ææ æ ææ , ææ ææ æ.

æ æ , æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ :

ææ æ æ ææ æ æ , ææ æ æ æ.

æ æ ææ æ .

Ææ .

æ ! ææ ææ.

ææ ! ææ æ.

æ, æ ææ æ ææ , ææ, ææ , æ , , æ æ.

ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ, ææ æ.

, ææ, æ æ ææ æ ææ ææ ææ æ. æ, ææ æ æ ææ ææ æ, ææ æ.

ææ æ , ææ: ææ æ æ Æ ææ Æææ æ, æ æ æ æ æ ?! ææ æææ. ææ æ æ:

, ææ ?

æ :

æ Æææ ææ!

ææ- æ, æ æ æ ææ æ.

æ ææ æ æææ ææ æ ææ æ.

ææ æ æ ææ æ æ ææ æ æ ææ :

æ æ ææ æ .

æ ææ æ, æ æ , æ, æ Æææ ææ æ Æ , æ æ ææ æ ææ æ.

æ ææ æ ææ ææ :

ææ , æææ, æ æ Æ ææ Æææ, ææ æ. ææ æ æ æ !

Ææ æ æ æ æ æ æ.

æ æ ææ ææ æ ææ. ææ, ææ æ æ ææ. æ æ æ, æ , ææ æ. æ, , æ æ æ. ææ æ æ æ, æ æ, æ æ. æ ææ. æ æ ; ææ æ ææ , æ æ æ æææ ææ : æ æ ææ.

æ æ æææ ææ ææ :

æ æ ææ ææ æ æææ æ ææ.

æ ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ; ææ æ ææ æ . æ æ ææ ææ, ææ æ ææ ææ æ.

 

mp3

ææ ææ ææ æ æ æ ææ , æ ææ . æ æ æ , æ . æ ææ ææ , æ æ æ ææ:

æ, æ- æ ææ æ ææ ææ æ æ , ææ æ æ æ æ æ.

, ææ æ æ æ.

ææ , æ æ æ ææææ, æ æ ææ æ ææ æ. ææ æ æ. Æ ææ æ ææ:

æ æ æ , æ æ æ æ æ.

æ :

Æ æ æ, æ æ ææ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ.

æ ææ æ æ.

æ ææææ ææ æ ææ. æ æ æ æ, ææ ! æ ææ, ææ ææ æ, ææ ææ æ. Ææ ææ:

, ææ æ æ! ææ æ æ! æ ææ ææ æ.

ææ æ ææ , æ æ , ææ æ . æ æ æ æ, ææ æ ææ , æ æ , Ææ æ . ææ æ æ æ æ, ææ æææ, , æ .

æ , æ æ ææ . , ææ ææ æ æ.

æ. Ææ ææ .

æ ææ æ !

æ æ, !

Ææ :

ææ: , æ æ æ æ.

æ æ. ææ æ æ.

æ , ææ ææ .

æ æ ææ , ææ ææ æ æ, æ æ ææ, æ æ.


 

      
         
  * æææ *