æ

Æææ
æ

æ
 

 

æ æ -

   æ æ

   æ ææ, æ æ    ææ æ æ æ ææ æ.

1 .    ææ.

   ææ (æ ææ) æ, æ, æ, æ, , , , æ ææ, ææ æ ææ æ ææ, æ æ ææ    ææ ææ æ æ æ æ ææ .

2 . æ ææææ ææ.

1.    æææ æ ææ    æ    ææ ææ ææ.

2.    æææ:

æææ æ, æ;

ææ æ æ æ æ ;

ææ æ;

   ææ æ;

æ æ æ æææ ææ ææ ææ æ æ æ æææ ææ æ    æææ æ æ .

   æææ æææ ææ ææ æ æ ææ æ    æ æ ææ ææ æææ æææ.

3 . æ æ.

æ :

1)    æ:

;

æ;

2)   ææ:

   ;

   æ;

   æ;

   æ æ æ;

   ææ æ æ æ;

   æææ- æ æ;

   æ æ;

   ;

   ;

   ;

   æ ææ æ;

   æ;

   æ ææ æ;

   æ æ;

   ;

   ææ æ æ;

   æ æ æ;

   ææ;

   æ;

   æ ;

   æ ææ;

   æ æ ();

   ;

   ææ;

   æ æ;

   æ æ;

3)    æ.

4 .    æ.

1.    æ æ ææ ææ æ.

æ-æ æ æ æ    ææ, æ æææ, æ ææ , æ ææ æ æ æ , æ ææ, æ    æ æ æ æææ æ æ.

-æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ , , , -æ, -, ææ ææ ææ ææ, æ æ ææ æ, ææ ææ æ, æ ææ æ æ æ æææ æ æ.

2.    , ææ ææ ææ ææ æ æ ææ æ æ , æ æ æ ææ.

5 .    ææ.

1.    æ:

, æ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æææææ æ , æ æ ææ 10 , æ æ ææ æ;

æ ææ æ, æ æ ææ ææ , ææ , æ æ, ææ ææ æ æ æææ , æ ææ 15 , æ, æ, -æ, - ææ ææ ææ æ, æ ææ - æ;

æ, , æ ææ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ æææ , æ, æææ, -æ, ææ ææ ææ ææ 15 , æ ææ - æ.

2.    æ æ æ, ææ æ ææ æ æ, æ, -æ, , ææ ææ ææ ææ 15 æ ææ, , , ææ æ ææ ææ , ææ æ-ææ æ æ æ æ, æ æ, ææ æ , æ ææ, , ææ æ æ ææ æææ æ.

3.    æ æ:

ææ æ (æ æ, , æ ææ æ æ) æ ææ 15 , æ æ ææ æ æ æ æ ææ æææ ææ æ, æ æ ææ ææ æ, æ æ, æ ææ æ æ æ, - æ ææ ææ ææ ææ , æ æ ææ æææ æææ;

æ æ ææ æææ, ææ ææ æ, æ ææ - æ, æ, - ææ ææ, æ æ ææ ææ, æ, æ ææ æ æ ææ æ æ ææ ææ æ, æ ææ ææ ææ æ.

4.    æ æ æ æ, æ æ ææ 15 , æ æ æ æ (æ æ, ææ ææ -æ ææ æ, æææ æ ææ æ ææ) ææ , ææ æ æ æ æ, æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ ææ æ.

5.    ææ æ æ æ æ, ææ, æææ, ææ ææ , æ æ æ ææ 15 , æ æ æææ æ, æææ æ æ, ææ æ æ, ææ æ æææ æ, ææ ææ ææ æ ææ ææ æ ææ ææ ææ æ.

6.    æææ- æ æ æ, æææ- æ, ææ ææ æ ææ 15 , æ æ ææ æææ ææ æææ ææ æ, æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ, æææ ææ ææ ææ, æææ ææ ææ , ææææ æ ææ æ, æææ ææ æææ æ æ, æ æ ææ æ æ æ æ æ æ.

7.    æ æ æ, æ ææ 25 , æ æ æ ææ ææ ææ ææ ææ æ, ææ ææ ææææ æ, æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ ææææ ææ æ æ.

8.    æ, ææ ææ ææ 15 æ, ææ, ææ æ æ æ, æ æ æ ææ , æ, æ ææ æ ææ æ æ æ.

9.    æ, ææ ææ ææ 15 , æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ æ ææ æ.

10.    æ, æ æ ææ ææ æ æ ææ 15 , æææ æ, æ æ, ææ, æ ææ æ ææ ææ æ æ ææææ, ææ ææ æææ æ, æ æææ ææ æ æ æ.

11.    æ ææ æ æ, ææ ææ ææ 15 , æ, ææ ææ æ, æ æ ææ æææ ææ æ, ææ, , ææ ææ ææ ææ æ , æ - æææ æ, æ æ æ æ, æ æ æææ ææ æææ æ ææ æ.

12.    æ æ, ææ 15 , , ææ æ ææ æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ ææ ææ æ æææ ææ ææ æ ææ æ ææ æ.

13.    æ ææ æ æ, æ ææ æ æææ , ææ 15 , ææ ææ æ ææ, ææ, æ, æ, æ , , ææ, æææ æ, æ ææ ææ -ææææ , ææ.

14.    æ æ æ, æ ææ ææ , -æ æ ææ, ææ , æ - æ æ æ æ , æ - ææ - , æ æ ææ æ ææ æ æ.

15.    æ, , , ææ ææ ææ æ-æ 15 , æ æ ææ æ , ææ æææ, æ æ æ ææ æ , æ æ ææ æ, æ æ æ.

16.    ææ æ æ æ, ææ æ æ ææ ææ 15 , ææææ-, - æ, ææ ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ, æ, æ ææ ææ ææ æ æ ææ æ ææ æ.

   ææ ,    ææ æ æ æ æ '.

17.    æ æ æ æ, æ æ ææ 15 , æ æ æ ææ ææ æ æ ææ ææ ææ æ ææ, ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ.

18.    ææ æ æ ææ æ , ææ, -, ææ æ æææ ææ 15 , æ æ æ æææ æ , ææ ææ, æ, æ ææ ææ æ.

19.    æ æ, ææ æææ, ææ æææ, ææ, ææ , ææ ææ ææ , æ ææ æ , æ æ ææ ææ æ ææ 15 , æ ææ ææ æ æ æææ æ , ææ ææ, ææ, æ ææ æ.

   ææ ææ ,    æ æ æ '.

20.    æ æ, æ æ æææ æ , æ ææ, æ, ææ æ, ææ æææ , æ æ ææ ææ ææ æ, æ    , ææ æ æ ææ , , , , ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ, æ, æ ææ æ.

21.    æ ææ æ, æ æ æææ ææ æ æ , æ, æ, æ ææ - æ æ ææ æ æ æ,    ææ ææ.

22.    æ æ () æ, æ ææ æ æ æææ , æ æ ææ ææ æ ææ ææ æææ ææ æ æ, æ-æ, æ, æ, æ ææ æ æ.

23.    æ, æ æææ æ , ææ, æ - ææ æ æ,    ææ æ æ ææ ææ 15 , , , , , ææ æ æ ææ æ, æ ææ æ, æ ææ æ.

24.    ææ æ æ æ, ææ ææ, ææ 15 æ ææ æ æ æ, æ, æ, æ, ææ - æ ææ æ, æ æ æ ææ ææ æ æ.

25.    æ æ æ æ ææ 15 æ æ, æ, æ, æ, æ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ ææ æ æ æ.

26.    æ æ æ:

æ, , , , ææ, æ æ ææ æææ æ;

ææ , æ, ææ ææ - ææ æ.

   æ æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ ææ æ æ æ æææ æ ææ æ.

   æ æ æ, ææ ææ 15 , æ ææ, æ æ ææ æ, ææ ææ ææ , ææ æææ.

6 .    æ.

   ææ æ æ, ææ, ææ , æ, æ ææ æ , ææ ææ , æ ææ ææ æ æ æ æææ æ, ææ ææ æ.

7 . ææ æ ææ æ , æ.

ææ æ ææ ææ æ, æ ææ æ ææ ææ æ æ.

8 . æææ æ æ æ.

æææ æ ææ    ææ æ ææ æ æ æææ ææ æ æ æ ææ ææ.

9 . ææ æ æ.

ææ æ ææ æ æ æ æ æ    æææ æææ æ æ ææ æ ææ.

10 . ææ æ æ ææ æ, æ ææ.

ææ æ æ ææ ææ æææ æ æ    ææ ææ ææ æ ææ.

11 . æææ æ æ æ æ æ.

   ææææ æææ æ æ æ , æææ æ æ æ æ, ææ ææ æ ææ , æ.

ææ æ ææ , ææ ææ ææ ææ ææ ææ ææ    æ æ    æææ ææ    ææ. æææ æ æ æ ææ ææ, æææ æææ ææ æææ ææ æ.

12 . ææ æææ.

ææ æææ ææ, ææ æ æ æ, ææ æ, ææ 'æ , æ æ ææ æ , æ, ææ 'æ, æ ææ æ æ.

ææ ææ æ.

13 . æ æ æ.

æ æ æ æ æ æ æææ.

æ æ
  
æææ
.

ææ,
2007 15 ,
38 -

"æ",
2007 , 06

      
         
  * æ * * ææ *