Æ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

Æ ÆÆ

æ ææ æ æ æ æ ææ, æ ææ æ æ ææ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ. æ 300 æ. Ææ æ æ æ 300 æ 54 ææ, æ 50 20 ææ, 28 ææ, 24 ææ ææ æ æ. Ææ æ ææ , æ æ , æ æææ ææ æ æ. æ ææ , æ æ ææ ææ. æ æ æ æ- æ. æ ææ, , æ æ. æ æ æ XX æ æææ æ. - , . æ æ ææ ææ æ æ æ æ æææ.

æ ææ æææ , ææ æ æ, ææ ææ, æ æ æ æ. Ææ æææ æ æ, ææ ææ, æ ææ æ æ. ææ ææ, ææ æææ 1999 æ, ææ æ æ 21 ææ æææ æ ææ æ æ æ . æ æ ææ ææ æææ ææ ææ æ æ. 2008 ææ ææ ææ æ. , æ ææ æ æ, æ.

æ æ æ . æ ææ ææ, æ, ææ, æ ææ. æ-æ ææ æ, æ æ æ.

æ æ æ ææ , æ, æææ, ææ, ææ, ææ . æ æ æææ, æ ææ æ æææ æ æ. ææ , æ ææ æ , . æ ææ æææ, ææ æ æ æ, æ, æ æ. æ æ æ ææ, æ, , æ ææ, æ æ ææ ææ. æ ææ æ æ. æ æ. æ æ ææ æ ææ. ææ ææ æ. ææ æ! æ æ! æ . . æ ! æ . . ææ æ æææ . . . . Ææ æ ææ æ ææ. æ æ!

æ, æ, , ææ, æ, æ æææ , æ ææ, æ æ, æ, æ, æ . Ææ æ æ . æ æ æ, , æ æ, , ææ æ.

æ æ , æ æ ææ æ. æ, ææ ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ. ææ æ , æ æ . ææ , æ , ææ. æ ææ ææ æ.

. ææ æ ææ. ææ. æ æ æ, æ , æ ; æ ææ æ, æ, æ, æææ ææ: æ (æ) æ æ, ææ æ æ æ, ææ....

æ æ æ, æ. ææ æ æ, . , æ æ æ æ, æ. ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ, ææ.

æ æ . æ, ææ æ æ æ. æ ææ, æ ææ æ æ ææ, æææ, æ ææ ææ æ, ææ æææ, æ ææ , æ æ: ææ, ! Ææ ææ æ æ: æ! æ æ æ, æ æ æ : , , æ ææ æ !. -æ æ , æ æ æ , ææ ææ , .

æ, æ, æ . ææ æ, æ æ , æææ . æ æ æ æ, æ æææ. æ ææ , æ æ æ æ, ææ æ ææ æææ æ æ. æ ææ æ æ, æ , æ æææ, ææ æ æ æ. ææ ææ , æ, ææ, æ, æ ææ æ æ æ æ æ. æ æ , æ æ æ. æ æ , ææ, , æ æ æææ æ æ æ, æ . æ æ æ , æ æ, æ ææ, ææ æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ . ææ æ æ æ, , æ æ æ.

Æ æ æ . æ æ æ ææ , æ æ ææ æ . Æ æ æ æ , æ ææ ææ æææ æ ææ ææ æ ææ ææ, æ æ ææ . æææ æ æ æ. ææ æ ææ æ ææ , æææ æ , æ ææ æ ææ , , æ ææ ææ ææ æ. ææ, æ æ æ æ æ. Ææ ææ æ æ , æ æ æ ææ æ æ æ, æ , ææ æ, , , æ æ ææ æ.

æ ææ æ ææ ææ æ æ. ææ æ ææ: æ ææ æ æ ææ; æ ; æ æ, æ ; æ ææ, ææ ææ. ææ æ æ æ; æ æ ææ ææ æ æ æ æ ææ; æ ; æ ææ ææ æ , æ ææ æ æ. æ . Ææ æ æææ , ææ ææ.

æ æ æ . æ ææ ææ æææ æ æ, æ , , æ æ æ. æ ææ ææ ææ ææ, æ ææ ææ æ ææ æ.

æ æ æ , æ ææ ææ æ æ. æ ææ æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ. æ æ , æ, ææ æ , ææ ææ, æ, æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ, æ æææ, ææ ææ. æ æ æ, ææ æ , æ æ ææ æ æ , æ æ, ææ ææ-ææ - ææ - æ. æ ææ æ æ æ æ.

ææ ææ , ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ. Ææ ææ æ, ææ æ, æ-æ-æ, æ æææ æ. æ-æ ææ æ ææ ææ æ ææ. ææ ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ. Ææ æ , æ æ . ææ 7080 æ æ æ æ, ææ, ææ æ ææææ æ ææ . ææ æ ææ æ ææ: æ, æ, ææ æææ.

æ æ . æ æ æ, æ, ææ (ææ), ææ æææ. ææ ææ () ææ æ æ (ææ) æ ææ ææ æ æ ææ , æ ææ ææ ææ? æ æ æ æ æ , ææ æ æ. æ ææ, æ æææ æ , æ. ææ-æ æ ææ ææ æ ææ æ ææ æ ææ. æ æ æ, (ææ) ææ æ , æ ææ æ.

, æ- ææ æ ææ , æ , æ æ, æ æ æ æ æ. æ ææ æ- ææ æ æ . ææ, æ æ æ æ, ææ æ. Ææ æ ææ æ æ. æ æ æ, æ ææ æ æ , æ.

ææ ææ ææ æ æ æ, æ . Ææ ææ æ, ææ æ æ, ææ æ . ææ, æ æ . æ ææ æ , æ æ ææ æ ? æ, æ ææ æ æ.

æ ææ æ æ æ-æ. Ææ , , æ æ æ: æ ææ æ, æ ææ æ, æ ææ æ. æ æ ææ ææ. : æ æ (æ æ) æ ææ ææ ææææ æ , æ æ ææ æææ æ æ, æ ææ æ ææ æææ, , , , , ; , , æ, æ, æ, ææ, æ, ææ, , , . æ ææ æ, æ, æ ææ æ æ.

æ æ ææ æ æææ ææ- æ. ææ, ææ ææ ( ææ ææææ æ æ ) æææ. æ ææ . æææ æ æ , æ æ ææ æ . æ æ, æ æ æ æ . ææ æ: æ ææ æææ. ææ æ æ ( æ æ): , , æ! æ ææ æ æ: ! æ æ æ!... æ æ, æ. æ æ , æ, (ææ æ æ ææ, ææ , æ ææ æ ) ææ æ æ ! ææ, !

æ, æ ææ , æ ææ æ æ æ ( ææ æ. ææ æ: æ æ), æ æ. æ ææ æ ææ æ ææ:

æ?

æ ææ æ æ.

æ æ æ , ææ æ æ .

ææ .

æ æ .

æ æ .

æ ææ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ æ æ æ- .

, æ ææ ææ æ , æ. ææ æææ æ, æ æ, æ æ.

æ, ææ æ

.

æ (ææ, æ, æ) æ.

æ

Æ ææ

ææ æ

Æ æ æ æ

ææ ææ ææ ææ, ææ

æ

æ æ

æ

æ . æ æ. æ æ , æ, , ææ ææ æ æ æ.

æ æ

æ ææ æ æ æ

æ æ. æ æ ææ æ ææ ? æ, æ, æ ææ ææ æ ææ ææ . Ææ ææ æ ææ ææ, æ æ æ. Ææ æ æ æ æ . ææ æ æ æ æ, æ , , , æ , , , ææ æ æ. æ æ.

- -. æ æ æ æ , æ. , ææ æ æ. æ ææ æ æ æ.

ææ æ æ æ. æ æ æ, ææ æ! æ æ, æ, , , æ æææ. æ- æ ææ , æ- æ ææ : æ ææ.

. ææ æ æ æ. , . æ ææ ææ ææ, æ æ ææ: æ, ææ . ææ ææ ææ . æ. æ æ , æ . ææ ææ æ , æ ææ ææææ , æææ, , ææ, æææ.

Æ ææ æ, æ ææ æ , . æ æ ææ æ . Æ æ ææ ææ, æææ æ ææ æ. ææ, ææ æ ææ æ , æ æ ææ æ æ.

ææ ææ. ææ æ . æ æ æ ææ. æ æ æ ææ ææ- ææ ææ . , ææææ, æ æ æ æ .

æ ææ æ. ( , ææ ææ ææ ææ), ææ æ , æ ææ æ æ ææ. , . æ æææ ææ æ æ, ææ. , æ æ, æææ, æ æ ææ, ææ ææ æææ æ æ. Ææ æ ææ, æ æ æ ææ æ, æ ææ æ , æ ææ æ (), ææ æ.

æ æ æ. æ æ æ æææ æ, ææ, æ . æ: æ æ, æ æ, æ , æ æ , æ æ ææ æ æ. , ææ ææ. æ æ (æ) , æ (æ) , æ (æ) æ æææ æ, æ, ææ. Ææ æ ææ ææ ææ, ææ, ææ. æ æ æææ æ , æ æ , ææ æ æ. æ: æ , æ .

æ, æ æ. æ æ æ .

æ, , æ, , . æ æ æ, . æ ææ æ ææ ææ -æ .

. æ æ -æ.

æ ; æ () æ-ææ æ æ æ æ . ææ () æ: (), (), æ ().

æ æ æ , ææ æ -æ æ ææ ææ. , æ, æ æ æ, æ æ æ, æ æ ææ . æ-æ , , æ æ, æ, æ æ , æ, æ æ æ, æ æ æ ææ. Ææ ææ æ æ æ æ æ: ææ æ æ ææ , . æ , , ææ æ. , ææ æ æ æ ææ , , æ , ææ æ æ.

æ, , 80 æ æ. æ ææ æ æ ææ æ, .. 25 æ æ . æ æ , æ æ? ææ æ æ? æ æ æ ææ æ ? æ æ, ææ æ æ. , æ, ! æ ææ æ .

ææ ææ æ æ . ææ æ ææ æ. æ ææ æ, æ ææ æ æ , æ. æ æ æ. ææ ææ æ 80 æ æ æ. , æ æ æ æ. æ æææ, æ- æ æ ææ æ æ. æ, æ æ æ ææ æ, æ æ. æ æ ææ æ ææ. ææ æ , æ ææ æ ææ.

æ æ :

( ), æ æ ææ

( ) ( æ) æ æ æ. , æ æ . ææ æ ææ æ?

æ æ ææ ææ æ æ æ-æ. Æ- æ -æ. ææ æ æ æ , æ ææ- ææ ææ æ?

æ ææ ææ , ææ-æ , ææ ææ, æææ, ææ. ææ æææ ææ ææ æ ææ. ææ æ æ ? Æ æ ææ , æ æ?

ææ æ æ æææ, -ææ. æ æ æ, æ ææ , ææ æ æ , æ æ. æ- æ æ. ææ æ æ æææ, æææ: , ææ, , , æ ææ æ æ. æ æ ææ æ æææ æ æææ æ . Ææ ææ ææ æ, æ æ æææ æ ææ æ ææ æ, æææ , æ æ. æ æ æ ææ æ. ææ, æ ææ ( æ æ æ, , ææ, ææ æææ. ææ æ æ , ææ , æ æ ( æ) . æ æ -æ æ. æ -æ. æ æ , , æ ææ æ?

æ æ æ ææ æ. æ. æ , , ææ : (æ ææ ) + æ, æ + , , æ æ, ææ ææ æ , æ . æ ææ ææ , æ æ ææ æ? æ æ æ æ æ æ.

æ æ æ, æ æææ æ æææ æ ææ, æ. ææ, -, -, æ æ -æ ææ æ æ. ææææ æ æ æ. ææ æ. æ æ æ ææ æ ææ æ, ææ -.

ææ æ æ æ, ææ æ, , æ ææ , æ, æ æææææ æ , æ æææ ææ ææ? ææ æ , æ æ æ, ææ æ æ? æ ææ æ æ.

æ, 2008

      
         
  * æ * * ææ *