Æ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

Æ

ÆÆͻ ÆÆ ÆÆ
 

æ æ, 2007 æ æ æ ææ æ æ , ææ, æ æææ : 15-æ . , , æææ æææ æ æææ æ æ, æ æ . æ æ, æ ææ æææ æ: æ ææ æ , ææ æ æ, æ æ ææ æ æææ, æ æ , ææ æ æ æ, ææ. æ æ- æ æ ææ- æ : Ææ ææ ? - æ , ææ, ææ - , -: ææ , æ, æ æ , æ ææ ! ææ- æ ææ -æ, æ æ æ æ.

, ææ, æææ æ , æ , æ ææ ææ æ æ æ æ æ: ææ æ 15 ææ , ææ. ææ-ææ , ææ ææ æ , ( , ææææ, æææ-æææ) æ æ æ. æ æ, , , , æ æ -æ, æ æ æ .

, ææ ææ æ æ ææ æ æ æ. ææ ææ 10 æ æ æ . 200 æ æ æ. Æ æ ææ ææ . æ: , , , , ææ. æ æ æææ, ææ æ æ : , ææ æ æ. æ , æ æ æ, ææ æ ææ æ. ææ æ , æ ææ æ æ æ. æ ææ, æ ææ æ, æ æ. ææ æææ æ æ ææ æææ. Æææ æ , æ æææ æ. æ æ æ, ææ, XX æ 30-æ æ æ æ ææ , ææ ææ æ , ææ, ææ æ æ æ æ ææ. ææ æ æ . Ææ, æ æ æ æ, æ æ æææ æ. æ æ, æ ææ æ æ æ æ ææ-æ . XIX ææ æ ææ æ, ææ æ , æ æ. æ æ æ æ : ææ æ ææ , ææ, ææ æ ææ æ, ææ æ, æ æ æ. , æ æ æ æ ææ æ?

æ æ: æ æ æ æ . ææ æ : ææ æ . , æ æ, ææ æ. Ææ æ ææææ .

, æ æ. æ, ææ , æ æ - æ æ æ æ. ææ æ æ ææ æ æ! æ (ææææ, ææææ) æ. , ææ? æ ææ æ æ . æ æ , æ æ æ, . ææ ææ æ æ. æ æ ææ æ ææ æ . æ æ æ æ , ææ ( æ æ æ , æ, æ æ æææ, æ æ ææ æ æ). æ ææ : æ æ æ!

æ 15 æ. æ æææ - ææ æ æ, ææ æ, , ææ æ ææ æ æ ææ ææ . æ , , ææ æ æ ææ. æ: - æ (æ æ æ æ ææ æ æ) , æ ææ ææ ææ , æ æ, ææ, ææ, !

æ æ . ææ ææ 15 æ æ æ . 12 ææ æ ææ: ? ææ ææ æ : , , , , ⓻. æ æ æææ æ, æ - æ æ æ æ , æ. æ , : ææ 47 1- , 8, 9 . , 1- . (, . ), ( 2 . , . , . ), ( 1, 2, 3 . , 1 . , 2 . )... æ æ , ææ ææ æ .

æ æ : æ æ æ, æææ ææ æ, . æææ æ æ æ , æ ææ æ, æ ææ æ æ æ ææ. Ææ æ æ - æ: , , ( ). Ææ æ: ... , ... , - , . , , ( , 2007, 18).

æ ææ, !

Ææ æ æ ææ: æ , æ, ææ, æ æ, æ æ æ ææ ææ æ ææ ? ææ, æ- ææ- æ æææ æææ 1 ææ 7 . ææ æ ææ æ æ ææ, 3- ææ 4-æ æ, æ ææ æ, æ æ 2- ææ ææ æ , , , æ , Æ, , ææ æ, æ æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ æ. æ æ æ , æ æ æ , æææ æ ææ! æ ææ æææ æ , æ , æ æ , æ ææ, æ æææ. ææ æ, æ ææ æ æ ææ æ, æ ææ. ææ æ : 10 1936 ( Æ. . Æ.) . , Ļ ( , , 1988, 72, 98 .). ææ æ ææ : . , , . (- , 2005, 3, 65 .). ææ ææ æ æ Æ: - , . , , , , . , ... ( æ , 64 .).

æ æ , ææ, , æ æ ææ . ææ 2000 : , , . , ... ( , 2000, 1112). æ æ, ææ æææ , æ ææ æ , . Ææ æ ? , ææ -æ ææ , .

ææ æ æ æ . ææ æ æ ææ . ææ æ ææ æ æ æ ææææ . ææ æ æ , -. ææ æ æ æ ææ æ ææ æ ææ: , ( , 21.11.07); æ ææææ æ ææ, æ , æ æ æ æ æ æ , (æ, 23.11.07.). æ : . ææ æ æææ : , æ , æ æ !

ææ æ . æ æ æ, ææ æ æ æ - æ ææ æ æ . 1999 - 30-æ æ , ææ 21 ææ æ æ ææ . æ æ ææ æ æ , ( , 2007, 8). æ - æ æ . æ æ æ æ æ æ æ , æ - æ æ æ ææ ? Æ æ æ æ æ ? æ ææææ æ, æ æææ ææ æ: æ æææ ææ ææ æ. ææ ææ æ ææ æ æ æ? ææ æ æ ææ . ææ - 2006 æ ææ æææ æ ææ æ. Ææ ææ : æææ æ ææ æ 500 æ æ . 13 ææ, 70 æ. 120-æ æ æ æææ . æ æææ æ æ, ææ 35 æ. Ææææ, æ : æ æ æ æ æ. æ, æ, æ, æ æ ææ æ , æ ææ æ . æ æ - .

(ææ- æ) æ, æ æ æ æ æ æ æ æ ææ æ. ææ æ, , æ, æ æ ææ, ææ . æ æ æ , æ -, æææ æ æ-ææ , ææ æ ææ æ , æ æ , æææ æ æ æ, æ æ - æææ , ææ - ææ ææ. æ æææ ææ, æ ææ æ æææ æ: , æ æ ææ . æ æ- , ææ æ æ æ...

æææ- æææ, æ ææ æ ææ æ æ.

æ æ, æ æ, æ ææ æ, ææ ææ æææ ææ, . æ-æ æ, ææ-ææ æ æ æ-æ æææ, ææ æ æ æ, æ ææ æ. æ æ : ææ æ æ-ææææ æ ææ, , æ , æ ææ ææ æææ . æ - æ æ ææ æ, æ, ææææ, æææ æ æ æ. ææ æ . : , . æ ææ æ æ , , ææ, æ æ , . Ææ æ æ æ , æ, , ææ æ ææ, ææ , ææ æ, ææ , . ææ , æ: ææ æ .

æ ææ , , ææ æ ææ ææ . æ ææ æ æææ - æ: æææ, æ æ ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ , æ æ ææ æ ææ ææ æ! ææ æ , æ æ æ æ, ææ, æ æ: æ æ æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ, æ ææ æ æ æ æ ææ æ; æ æ æ æ, æ æ æ æ æ.

ææ, æ ææ æ æ æ: ææ æ ææ - æ . æ, æ (æ æ ææ), æ æ, ææ , ææ æ æ æ æ æ , ææ æ æ, ææ æ æ , æ æ æ !

æ æ , æ æ , æ : , æ æ , æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ ææ æ, , ææ. XX æ 5060 æ æ ææ æ, æ æææ ææ æ, ææ. æ æ æ ææ , 50 ææ, !

ææ æ æ ææ, ææ æ æ, : æ æ æ ææ æ æææ æ ææ æ æ : æ æ, æ ææ æ , æ æ æ , æ æ æ æ æ. æ æ , æ . ææ æ æ æ ææ æ ææ æ æ ? æ æ . æ æ æ æ , ææ, æ æ æ , ææ æ æ æ æ. æ æ æ: ææ æ æ æ æ æ, ææ 70 ææ ?

æ ææ æ æ æ æ ææææ. ææ... 15 æ æ æ : æ æ æ æ , !

ææ , ææ æ, ææ æ æ æ ææ ææ æ æ, æ, , . ææ æ æææ, ææ (æ æ æ ææ!) æ ææ ææ ? æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ? æ æ æ æ æ. Ææ- æ - ææ æ ææ, ææ æ ææ , ææ, æ.

2007.30.12.

P.S. æ , æ æ ææ æ, ææ! æ - æ æ æææ, ææ æ æ ææ ææ. æ æ æææ , æ æ æ. 2008 28 : (, æ æ æ. . Æ.) 13 () 25 , , , . .

ææ ææ, æ æ ææ æ, ææ (æ æ ææ æ ææ ææ, ææ æ ææ ææ , ææææ, ææ, æ æ ææ . ææ ææ: æ æ ææ ææ, æ ææ , ææ, ææ æ æ ; ææ ææ ææ ææ æ æ ææ ææ . æ Æ ( æ), æææ æ æ æ æ: ææ ææ ææ .

æ æ æ æ æ (ææ æ æ æ!) ææ, , ææ æ ææ æ æ.

æ æ æææ æ . , - æ ææ ææ . ææ, , æ æ æ. æ 83 ææ ææ, ææ æ ææ æ 80 . 3500 æ 0,2 . æ, ææ æ æææ æ, æ æ æææ æ æ. æ æææ æ, ææ æ æææ æ , æ 27 æ. , -, æ æ æ ææ æ.

Ææ æ æ , ææ ææ ææ æ , . æææ , æ æ æ ææ æ æ , , .

æ. æ æææ, , ææ ææ ææ ææ , æ ææ æ æ, æ æ ææ. æ æ æ, æ æ ææ , æ æ , ææ, ææ, , æ, ææ ææ, æ, æ, æ ææ ææ , ææ æ æ.

ææ ææ æ æ-ææ : Ææ, æææ æ æ 1520... æ ææ ææ æ æææ ææ 2000, ææ . æ æ æ ææ æ æ. æ æ 20 20 æ ( , 14.11.07).

ææ, ææ ææ, æææ æ ææ ææ: æ æ, æææ æææ æ, æææ ææ æ, æ.

æ, æ æ æææ æ ææ æ ææ æ ææ æ æ...

2008.17.02

, 2008, 16(211)

      
         
  * æ * * ææ *