Æ

 

 
æ

Æææ
æ

æ
 

 

ææ

Æ Æ
Æ Æ

, æ æ ææ æ ææ. ææ: ææ æ ææ? æ æ? æ æ?

æ æ æ æ.

æ æ æ æ ææ, æ ææ æ : æ, , ææ æ -æ æ, ææ æ ææ æææ. ææ æ ææ, æ ææ? ææ æ æ æ , æ æ æ æ? , ææ , ææææ, æ . Ææ ææ ææ æ æææ.

æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ. æ ææ æ. æ, ææ, ææææ, æ æ æ ææ ææ. Ææ æ æ æ, æ æ æ ææ. æ æ ææ æ? ææ, ææ æ , ææ æ ææ .

: æ æ æ, ææ? æ æ æ æ æææ æ? , æ: ææ æ ? ææ, æ æ æææ æ , æ æ æ æ. Æ æ -ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ. æ , -ææ .

æ æ æ. ææ ææ æ æ, æ æ æ æ. æ ææ ææ ( ææ æ ), æææ ææ ææ ( ææ æ ).

æ æ ææ? æ æ, æ æ æ. , æ æ . æ, æ æ , . ææ, æ æ æ, -æ æææ æ, . Æ ææ æ , æ . æ, æ ææ, æ ææ ææ æ æ, . æ ææ, æ ææ æ , æ ææ, æ (æ , ææ æ). ææ , ææ, , , , ææ æ ææ æææ æ, æ ææ æ æ æ æ æ. Ææ æ ææ æ.

ææ () ææ ææ () ææ æ ææ , ææ æ æ æ, æ ææ æ . ææ æ , ææææ, () ææ. æ æ ææ ææ () ææ, ææ () ææ æ ææ, æææ . , æ æ æ æ ææ-ææ, ææ æ æ ææ, æ. ææ æ ææ. æ (28.09.06):

æ ææ ææ æ æ æ... æ ææ ææ æ æ ... æ ææ æ æ , ææ æ ææ æ . ææ æ æ , æ. ææ, ææ:

æ æ ææ æ æ æ .

æ æ ææ æ.

ææ æ ææ æ ( 6, 06):

ææ (. 156).

ææ æ (. 157).

Æ æ æ : ææ æææ æ æ ææ ( , 1, 07):

ææ ææ æ (. 70).

æ ... æ ææ... æææ æ æ, ... (. 72).

æ æ æ æ ææ:

, æ ææ! (æ).

ææ ? ().

æ æ æ , ææ ææ. æ: æ æ æ? æ æ , æ æ æ. ææ ææ æ æ. æ æ , ææ , ææ æ æ æ: , , , æ, , , æ, ææ æææ. - ææ, ææ ææææ : æ, , , ææ: . æ æ æ æææ, æ æ, ææææ, æ : æ, æ. æ æææ æ!

, æ: æ - ææ! ææ æ . ææ æ, æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ, æ æ. æ æ: æ æ æ æ æ æ. æ æ ææ, ææ æ æ æææ . æ ææ æ, ææ æ æ , ææ : ææ-æ, ææ-ææ, ææ-ææ, -æ, - ææ æ æææ. Æ æ æ . æ æ æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ ææ.

æ æ ææ, æ æ æ æ ææ, ææ, æ, æ æææ, æ -æ æ æ, æ ææ æ.

***

æ æ æ, æ , ææ, ææ æ : - æ æææ (æ, 157, 06).

ææ æ: æ æ . æ æ æ, æ ææ æ æ, æ. æ -. ææ: æ æ. æ . , æ, æ æ æ , ææ æ æ æ, , ææ ææ æ ææ. ææ æ ææ ææ æ. Ææ æ æ ææ æ: æ æ æ æææ, ææ æ æ æ, ææ ... (7, 06) æ: , æ, ææææ ææ ææ æ æææ æ.

, æ æ æ . æ , ææ æ æ æ , æ æ ææ ææ æ æ. Æ æ æ æ , æ , ææ ææ æ.

æ æ æ, ææ ææ æ ææ æ-æ: ææ æææ æ ææ... æ ææ... (65, 04). æ æ æææ ææ... (201, 06).

, , ææ , . æ æ æ æ, ææ æ , ææææ, æ æ. ææ, æ ææ æ æ, ææææ, æ æ ææ ææ. ææ æ . ææ, æ ææ æ, ææ ææ: æ, ææ ææ. æ . æ æ, ææ ææ : æ æ æææ . Ææ æ æ ææ æ: æ æ ææ æ ææ.

æ: ææ, æ. æææ ææ æ . ææ: æ æ, ææ, æ, ææ... æ æ æ ææ. Æ, ææ, ææ, , ææ æ, æ æ æ æ ææ æææ æ .

æ ææææ æ æ æ. æ æ æ ææ. æ . ææ æ: æææ (ææ?), æ æ (ææ?), ææ (ææ?), ææ ææ (æ?), ææ (æ?), æ (ææ?), ææ (?), æ (æ?), æ æ æ (æ?) ææ æææ. ææ ææ æ ææææ, æ æ æ æ ææ? Æ æ?

æ- (244, 06) æ æ : ...... æ 2,4 ææ.

Ææ æ, æ æ. æ æ ææ: æ æ ? ææææ ææ: æ æ æ? æ.

æ ææææ- æ- (66, 04) ææ ææ æ : Æ ææ æ æ æ- æ æ æ ææ ææ.

æ æ . ææ æ? æ æ æ? ? æ ææ: , æ ææ ææ? Æ ææ? (æ?), æ? ææ: æ (, ææ...) æ, , , ... æ æ . ææ: , , ... æ?

æ ææ, ææ æææ, ææ ææ æ æ æ: æ æææ æ ææ æ ææ æ æææ æ. ææ æ ææ: æææ æ æ. æ ææ. æ æ , ææ æ ææ, ææ ( ææ ).

* * *

æ æ (65, 04): ææ ææ, æ æ ææ.

æ, ææ æ, , æ ææ- æ, ææ æ -æ , æ ææ æ. ææ æ ææ æ: æ... æ ... ææ æææ æ æ (209, 06). æ æ...ææ æ æ ææ, ææ ... (229, 06).

æ æ æ , æ ææ æ æ æ ææ. æ ææ æ . ææ (æ- 2005-æ 8, 9-æ ) æ.

æ æ æ ææ æ, æ, ææææ, æ æ: æ æ ( ææ)... ææ æ æ ææ. æ æ. ææ æ æ.

, (æ) ææ ææ ææ , ?

ææ æ æ , ææ...

Ææ æ ææ æ æ:

() ææ æ.

æ æ æ æ (ææ), ææ æ ææ ææ, æ.

æ æ æ ææææ æ æ: ææ , ææ . Ææ æ æ . ææ, ææ... æ æ æ æ, ææ æ æ, ææ æ ææ ææ, æ æ æ. ææ æ ææ æ æææ æ æ (ææ æ), ææ æ æ, ææ æ æ æ.

æ æ æ ææ, æ æ- æ ææ æ ææ æ æ (æ, , , , ææ...), ææ æ ææ- æ æ (ææ, æ, æ, æ, ...). Ææ æ æ æ ææ æ (ææ æ, ææ), æ æ (æ æ, ææ). æ- æ ææææ æææ æ. Ææ æ æ : æ æææ (æææ æ ææ), æ æ (æ æ, ææ).

æ æ ææ? æ æ? æ? æ æ æ æ (ææ? ææ?). ææ æ, ææ, ææ, æ æ ææ æ æ (ææ? ææ?).

æ æ æ æææ.

***

æ æ æ- æ. æ: æ æ æ ææ . æ æ , æ æ ææ æ æ. Ææ æ ææ æ? æ , ææ ææ , æ, æ.

ææ æ æ . ææ ææ æ æ ææ æ æ æ (ææ æ æ æ) æ æ ææ æææ. , ææææ, æ , ææ .

Æ æ æ æ æ . , æ ææ æ æ ææ, æ æ æææ, æ æ. ææ ææ æ ææ æ æ æ æææ.

æ æ æ ææ æææ. , æ, æ æ æ, ææ , , æ æ: æ æ ææ ææ æ (æ, 157, 06).

ææ æ æ æ: æ ææ æ æ ææ.

: ææ æ, ææ æ æ.

: ææ æ , æ æ æ. ææ ææ æ æ æ, æ æ. æ æ .

æ æ ææ, æ . æ- æ ææ: æ... ææ æ æ (8, 07). ææ æ æ æ ( æ ). æ æ , æ ææ ææ æææ (39, 07).

ææ ææ ææ : æ , æ æ , ææ ææ æææ.

æ ææ æ ææ æ. ææ æ , æ æ ææ. æ ææ æ æ æ ææ æ ææææ æ ( æ æ æ). ææ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ ææ ææ.

Ææ æ ææ æ ææ æ, ææ : Æ ææ æ ææ ææ (19, 07). æ æ, æ (æ ) æ æ (11, 06). æ ææ æ ææ, ææ æææ æææ æææ, æ æ (11, 07) ( æ æ ææ æ ). æ ææ , () æææ æ æ 86,1 ( 10, 07).

æ (ææ æ æ , æ æ) æ ææ ææ æ . æ æ. æ æ æ, ææ æ , ææ, æ: Æ ææ æ , ææ æ æ.

æ æ , æ æ æ, (, æ, ...). æ ææ æ , ææ æ ææ æ, æ . æ- æ æ ææ , æ . æ, æ, , æ ææ æ æ ææ. ææ ? , æ æ . ææ æ æ æ ææ æ, æ ææ æ ? æ æ æ æ, ææ æ . Æ æ æ æ æ æ æ.

æ- (157, 06) ææ ææ æ ææ, ææ ææ: æ æ. æ ææ .

Ææ ææ ææ æ æ: æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ .

æ , æ æ æææ ææ æ æ æ.

æ æ æ-æ. ææ ææ æ æ , ææ æ æ æ æ . ææ, ææææ, ææ : æ ææ , æ æ æ ææ æ, ææ æææ æææ æ, æ æ. Ææ æ ææ æ ææ æ ææ. æ- (7, 06) ææ: ææ æ æ æ æææææ æ ...

æ- (201, 06) ææ ææ ææææ : æ æ -» æææ ææ, ææ æææ - æ ææ Æ -- ... .

æ æ æ ææ, ææææ, æ, ææ...

ææ ææ ææ æ-æ (68, 06): æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ ææ.

æ . æ æ ææ ææ (æ, 11, 07): ææ æ æ (æ æ) ææ æ æ æ æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ ææ æ, ææ æ æ ææ æ æ.

æ ææ (æ) ææ æ (æ) æ æææ æ æ. æ ææ æ æ . ææ æ ææææ ææ ( æ ): æ æ æ ææ æææ æ ææ æ ææ æææ æææ æææ, æ ææ ææ æ, ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ ææ ææ, æ æ ææ, æ æ æææ æ .

æ æ æ ( ææ ) æ æ æ æ, ææ ææ æ ææ ææ , ææ æ æ, æ æ æ æ , .

æ æ æææ, æ æ æ, ææ æ ææ ææ. æ æ ææ ææ .

æ æ ææ æææ. æ æ æ: æ ææ , ææææ æ æ æ ææ æ æ. ææ æ ææ : æ æ ææ æ æ ææ æ, æ ææ æ. æ æææ, æ æ, æ æ, æ æ? ææ ææ æ æ æ ææ ææ. æ æ, ææ æ æ , ææ. æ æ, ææ ææ ææ ææ-ææ ææ, ææ æ æ ææ, æ æ ææ. Ææ æ æ æ æ æ, æ æ æææ æ æ ææ .

æ æ æ . æ æ æ. ææ æ æ æ, æ æææ æ ææ. æ æ ææ. ææ æ ææ , æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ . . Ææ æ æææ æ. æ æææ ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ.

Ææ æææ æææ , æ æ æ : æææ æ æ, æ æ æ ææ (æ) ææ æ , æ æ, æ æ. ææ , ææ . æ ææ ææ, æ æ ææ, æ æ æ, æ ææ ææ ææ. Ææ æ .

, 2007, 11

      
         
  * æ * * ææ *