Æ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 


 

1.
2.
3. æ
4.
5. æ ææ
6. æ
7. æ æ?
8.
9.
10. æ

 

1.

mp3

æ: æ-, æ ææ, æ æ æ æ?
æææ: æ! æ æ æ: æ æ ææ, æ?
æ: ææ æ, ææ æ æ.
æææ: æ æ æææ æ?
æ: ææ ææ.
æææ: ææ- .
æ: æ ææ ?
æææ:
æ , , æ.
æ: æ ?
æææ: æ ææ .
æ: .
æææ: Æææ æ æ.

æ ,

æ
ææ
ææææ
æææ æ æ

 

2.

mp3

       Æ ææ ' ææ æææ. æ æ: Æ æ? æ , æ. æ æ. ' æ : æ ææ, æ ææ ææ æ.
       æ ææ æ æææ . æ æ: æ æ æ, ææ æ?
       æ æ ææ, ææ æ æ.
       æææ æ.

Æ æ? ?
æ? ?

æ æ
ææ
æ
æ
æ
ææ

 

3. æ

mp3

: -, æææ, ææ, ææ ææ æ æææ.
: æ æ æ æ?
: æ æ æ, æ ææ.
: æ, ææ æ ææ, æ æ æ.
: ææ- æ, æ æ ææ .
: æ, æ ææ æææ?
: æææ æ æ.
: æ?
: æ æ æ, æ
.

æ
æ
æ (.. )
æ

ææ
ææ
ææ

æ æ æ

 

4.

mp3

.: ææ ææ?
Æ.: . Æ æ æ æææ æ.
.: Ææ æ æ?
Æ.: -æ
.: Æ æ, ææ. æ æ æ?
Æ.: Ææ .
.: æææ ææ æ?
Æ.: Æææ. ææ æ ææ. æ, æ æ .
.: ææ æ æ ææ .
Æ.: æ ææ, , æ .
.: ææ, æ æ, æ æ æ .
Æ.: æ æææ æ ææ æ . æ .
.: æ ææ.

æ
æææ
æ æ
æ
æ ææ

 

5. æ ææ

mp3

.: ææ-ææ æ , æ ææ?
Æ.: æææ æ , .
.: - ææ, ææ.
Æ.: æ æ.
.: ææ ææ !
Æ.: ææ.
.: æ æ æ . æ ææ æ.
Æ.: ææ æ æ æ!
.: Ææ, æ æ .

ææ-ææ -
ææ
ææ
æ
ææ
ææ æ æ
ææ

 

6. æ

mp3

.: , æ . æ æ?
.: , æ.
.: ææ æ . ?
.: , ææ æ.
.: ææ ?
.: æ, æ ææ .
.: æ æ?
.: æ æ.
.: - æ, æ, æ, .
.: ææ æ ææ.

æ æ
æ, æ ,

 

7. æ æ?

mp3

.: ææ æ, æ æ?
Æ.: , æ.
.: æ æ æ, æ æ æ?
Æ.: æ æ ææ æ .
.: 'æ æ æ ææ?
Æ.: 'æ ææ ææ æ. ææ æ , æ .ææ
æ
æ

 

8.

mp3

, æ , ææ æ? æ æ?
...
æ ææ ?
...
æ æ?
...
, æ ?
æ...
?
æ...
ææ ææ æ, ?
æ æ æææ... ... æ . æ ææ æ, ...
                                                                            ( )


æ
æ
æ

æ
æ
æ

 

9.

mp3

.: æ æ?
Æ.: æ æ.
.: ? æ ?
Æ.: æ æ , æ .
.: æ æ ?
Æ.: æ, æ æ æ æ, ææ æ æ .
.: æ æ?
Æ.: æ æ. æ ææ æ ææ.
.: æææ æ æ ?
Æ.: æ æ, æ æ æ , æ æ æ.
.: æ æ: ææ æ , æ æ .
Æ.: æ æ?
.: ææ ææ.
Æ.: æ ææ, æ æ.
.: ææ .
Æ.: æ ææ.

æ æ?
æ ?
æ?

æ æ ? ?
æ
æ
æ æ
æ æ
æ
æ
ææ
æ ææ

 

10. æ

mp3

.: ææ æ !
Æ.: æ ææ !
.: æ æ ææ æ?
Æ.: æ ææ ææ, .
.: æ æ æ æ ææ?
Æ.: æ æ æ .
.: ææ æ ææ, 'æ æ æ æ.
Æ.: æ . Æ æ æ æ.
.: Æææ ææ.
Æ.: Æææ æ.

ææ æ ! !
ææ æ
ææ

ææ
ææ
æææ
æ
æ æ

 

      
         
  * æ * * ææ *