Æ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

ææ

Æ ÆÆ Æ
Æ Æ

ææ æ , æ æ æ ææ æ: ææ, æ æ æ æ, ææ æ , æ æ æ, ææ. æ, æææ ææ.

Æ ææ æ, 'æ æ æ. æ , ææ ææ æ, æ æ ææ æææ ææ æ æ æææ. æ ææ æ ææ æ. æ, æ, æ , æ, æ ææ æ, ææ æ, æ. ææ æ æ : ææ æ æ æææ æ æ ææ æ.

ææ æ æ ææ æ , ææ ææ æ , æ ææ ææ ææ æ . æ æ, ææ 'æ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ , æ ææ. æ æ æ ææ æ. æ æ æ , , -, æ æ æ æ .

æ æ ææ æ, æ æ, æ ææ 'æ ææ æ, ææ æææææ, æ, . æ, æææ, ææ, ææææ æææ æææ æææ æ ææ æææ ææ æ æ. ææ æ æ æ 'æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ (ææ, æ æ æ æ æ æ ææ), æ æ , ææ ææ æææ æ æ, ææ. æ, æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ -æ , ææ æ ææ. ææ æ ææ æ æ ææ. æææ ææ æ æ æ æ æ æ ææ æ æ. æ æ ææ ææ ææ æ æ ææ æ æ. æ æ ææ . æ -æ æ, æ ææ æ æ, ææ ææ ææ , ææ: ææ , ææ æ, æææ ææ, ææ æ, æ æ, æææ ææ, , æ æ, æ. .. ææ -æ æ æ æ æ, ææ ææ æ , æ. æ, æ ææ ææ æ- æ æ ææ, .

æ æ, æ ææææ , æ æ. ææ, æ æ æ æ, ææ ææ, æ , æ (ææ æ æ æ - æ), æ æ, ææ ææ, æææ æææ, , , æ æ, , ææ ææ ææ æ. æ æ æ æ ææ, æ ææ , æ æ ææ æ æ, æ ææ. æ æ æææ , , æ (æ). æ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ æ , æ ææ æ, æ: æ æ , æ æ ææ, æ , æ ææ æ ææ æ. æ æ æ æ , ææ æ æ æ , ææ: æ, , , , , ææ, æ. . . Ææ ææ æ æ ææ æ : æ, , , , , ææ, . æ, æ æ æ. ææ æ æ æ æ, æææ æ. æ æ : æ ( ææ), (), æ ( æ), æ ( æ), ( æ), æ (ææ), () æ. . .

æ æ æ æ, æ æ ææ , æ æ æ ( ææ). Ææ , æ æ æ ææ .

æ æ æ ææ æ æ: ææ æ, ææ æ, æ, ææ æ, æ ææ , , ææ , ææ ( -æ) ææ æ æ . .

Ææ æ ææ æ, ææ æ æ , æ ææ æ æ, ææ æ. ææ ææ , (, , ææ æ.), æ ææææ æ æ : æ ææ æ ææ æ ææ ææ ææææ (, , ææ). ææ æ æ , æ æ , æ. Ææææ, æææ æ æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ ææææ , , , . , æ , ææ, æ ææ æ æ - æ ( - ææ), - æ ( æ - ææ), æ ææ æ ææ æ ææ æ, ææ æ æ. ææææ æ , æ æ æ, ææ ææ æ ææ ææ .

æ æ ææ æ æ ææ, æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ, æ ææ. ææ, æ, , ææ, æ, æ, ææ, æ. æ. , , , ææ ææ æ ææ æ, ææ ææææ æ æ ææ æææ æ.

Ææææ, ææ, ææ ææ ææ æ æ, ææ: , æ, æ ææ ææ , æ æ æææ , , , , (ææ, ææ ææ).

æ æ æ- ææ æ. 'æ ææ æ : ææ: , ææ æ. ææ æ æ æ æ æ. ææ, æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ æ ææ æ. ææ : æ/ææ, æ/ææ, ææ/æææ, æ/ææ, ææ/ ææ, æ/ææ, ææ/ ææ, ææ/æ, æ/ææ. ( ., X., 2002) æ æ æ ææ. æ ææ: æ, æ, æ, ææ, ææ, æ, æææ. , ææ æ , æ ææ ææ æ, æ æææ ææ æ æ, ææ æ.

æ ææ ææ æ æ æ ææ æ. : æ ( æ æ ææ æ æ), ææ ææ ( ææ ææ ), æ æ (. . æ æ ææ) æ. . . æ æ ææ æ: æææ, ææææ. æ æ æææ ææ ææ æ æ æ, ææ. ææ æ æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ æ : æ æææ. æ æ æ æ æ æ æ -æ æ: ææ- æ.

æ æ æ æ æ: ) ? (æ æ ? æ?), æ ææ æ.

æ æ æ æ ( ææ) ææ ( ææ). æææ æ æ. ææ: Ææ ææ æ : æ ?

æ æ æ æ, ææ: Æ , ææ ææ, ææ æ. . . æ æ æ æ 'ææ ææ. æ æ : ææ , ææ; æ æ, ææ ; ææ, æ æ .

æ æææ æ æ æ æ æ. ææ ææ : æ , æ æ ææ ææ. : æ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ æ , æ, æ æ æ, æ æ æ æ æ.

æ æææ æ æ ææ, æ æ æ, . ææ æ ææ æ ææææ: ææ - , ææ æ ææ ææ ( ææ æ ææ, ææ ææ - ). æ æ æ, æ ææ, ææ (. : æ ææ, ææ æ æ æ) ææ æ.

æ æ æææ , ææ æ ææ æ ææ æ ææ æ, . æ ææ ææ æ ææ æ, æ, æ æ ææ ææ ' æ æ. ææ:

1.         æ ? , ææ æ æ æ.

2.         'ææ æ ? 'ææ? æ æ æ.

3. ææ æ æ, æ . ææ æ æ ææ ææ ææ æ æ:

1.         , ææ æ æ æ.

2.         'æ æ æ æ.

3.         ææ æ æ æ .

æ æ æ æ æ æ , æ æ æ æ æ: ? ææ? ææ? æ? ææ? æ? ææ æ. ææ:

1.          æ? æææ?

2.          ææ ææ? æ æ ææ?

3.          ? æ?

4.          ? æ ?

æ æ ææ æ æ æ æ? ? æ. :

1.         æ æ? ææ æ æææ .

2.         æ ? æ ?

3.         æ , æ? æ æ ææ æ æ .

ææ æ æ æ æææ ææ ææ æ, ææ ææ ææ æ ; ææ æ æ ææ ææ æ. Æææ- æ æ æ.

1.        æ æ ææ æ æ æ ææ ææ ææ , æ . ææ ææ- ææ æ æ æ æ).

2.        ææ æ ææ æ æ . ( æ ææ- æ æ ).

3.        æ æ... æ , , æ. (æ æ æ æ).

æ æ ææ æ ææ ææ, æ æ æ æ ææ ææ -æ. æ æ æ æ æ, ææ: æ ææ , æ, æ æ . æ - æ æ ææ. ææ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ. ææ æ æ ææ. : 1. Æ æ , , ææ æ ææ. 2. Æ ææ æ ææ, ææ , æ æ æ.

ææ ææ, æ ææ æ æ 'ææ, æ ææ ææ ææ æ. æ æ ææ æ æææ, ææ, æ. Ææ æ æ ææ ææ æ . ææ : æææ, ææ, æ æ, æ æ, ææ æ ææ, ææ æ, æ æ, æ æ , æ , æ , æ, æ, æ, æ ææ æææ. æ , ææ, , æ.

æ æ ææææ æ æ æ æ. æ æ æ æææ, ææ æ æ æ æ. ææ æ æ æ æ ææ ææ æ. æ æ æ æ æ æ: ææ æ æææ æ , æ ææ æ æææ, , ææ æ æææ, æ æ æ , ææ ææ.

Æææ ææ ææ æ ææ æ , ææ. æææ æ , . Ææ ææ æ æ ( ) ææ ( ). Ææ æ æ æ ææ . ææ ææ æ æ æ, æ æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ æ. æ ææ æ ææ æ æ æ ææ: ', , ææ , ææ æ, æ. æ- æææ æ ææ æ ææ ææ , ææ. ææ æ ææ , ææ æ æ æ ææ æ.

æ æææ ææ æ æ æ ææ æ, æ, , . æ æ æ æ, , , . æ æ æ. ææ æ æææ ææ, ææ æ ææ: æ , æ æ, æ , æ æ, æ æ, æ , æ æ æ, ææ æ. æ ææ ææ (æ , æ æ), ææ æ æææ æ ææ ææ æ. æ æ, æææ ææ , æ ææ: ææ , ææ (ææ æ æ), , ææ ææ æ. ææ æ æ, ææ: æ , . ææ æ æ æ, ææ æ. ææ æ æ, æ æ .

ææ æ æ.

æ, ææ æ æ æ ææ æ æ. æ ææ ææ : æææ, æ æ ææ, , 'æ æ æ æ æ, .

, æ æ æ æææ. Ææ æ æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ ææ . æ æ æ æ æ. ææ , æ æ æ , æ æ ææ ææ æ , æ.

      
         
  * æ * * ææ *