Æ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

Æ Æ Æ
 

  ÆÆ
Æ - Æ Æ
Æ  ææ ææ ææ
  * * *
  Æ: Æ Æ
Æ Æ Æ ÆÆ?

Æ Æ ÆÆ Æѻ
  * * *
  Æ Æ

Æ Æ ( )
æ
  ÆÆ ÆÆ
Æ Æ

ÆÆ ÆÆ ÆÆ Æ Æ
  Æ Æ Æ
..

æ æ æ æ æ æ, æ " æ " æ, ææ æ "Æ Æ Æ" .
æ ææ
http://vkontakte.ru/club1072719

 

ÆÆ

ææ ææ æ ææ æ , ææ ææ , æ æ ææ æ , , æ , ææ æ æ æ æ æ .

ææ æ , ææ , æ æ ææ æ ææ , ææ æ, ææ ææ , , ææ æ æ æ æ æ, æ ææ . ææ ææ æ æ æ, ææ æ, æ æ ææ æ æ.

ææ , ææ , æææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ, , æ æ æ . æ æ æ ææ æææ, æ æ æææ, , æ, æ æ æ æ, æ æ æ, ææ æææ æ æ, ææ ææ æ æ ææ, ææ ææ æ æ æ, æ æ æ; æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ ææ æ, ææ æ , æ æ, æ ææ æ . æ æ æ, æ æ æ æ, æ æ, æ , æ , æ, ææ æ . ææ , æ æ æ , æ ææ , æ æ æ ææ: æ æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ , ææ æ æ, æææ , æ æ æ æ, ææ æ ææ, ææ æ ææ .

ææ æ ææ ææ ææ ææ æ æ ææ æ ææ, æ æ æ , æ æ æ. æææ æ æ , æ ææ.

ææ ææ æ æ , æ ææ ææ, ææ æ ææææ, ææ æ æ æ æ ææ, æ æ æ, æ æ. æ ææ æ æ æ ææ æ ææ , ææ æ æ (), æ æ ææ æ æ, æ ææ ææ æ, æ, ææ ææ ææ æ, æ æ. ææ æææ, æ æ æ ææ, ææ æ æ æææ æ æ æ ææ , ææ æ ææ ææ æ , æææ ææ , æ . ææ æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ æ ææ æ ææ , æ ææ æ æ ææ æ æ ææ, æ æ, æ , æ æ ææ æ æ .

Ææ æ æææ , æ ææ æææææ æ æ , æ æ æ æ.

æ-æææ æ ææ æ æ, æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ, æææ ææ æ, æ ææ , ææ, æ æ, æ ææ æ ææ, ææ, æ æ æ æ.

ææ æææ æ , , æ æ , ææ æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ. ææ æ æ æ , æ æ ææ æ æ, æ æ æææ æ ææ æ æ æ æ, æ æææ æ æ, æ æ æ ææ.

æ æ ææ æ, æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ...

, 12-æ , 1922

 

Æ -

Æ Æ

                                           æ æ
                                           æ , æ ,
                                           æ æ
                                           æ ææ .

                                           æ æ
                                           æ æ,
                                           æ æ
                                           æ .

                                           1980

 

Æ

ææ ææ ææ

( æ ææ)

æ æ æ ææ æææ, æ ææ æ , ææ ææ æ æ : æ æ æ æ æ, ææ æ æ , æ, æ æ æ, æ æ? æææ æ æ... , , æ, ææ æ ææ æ æ!.. ææ æææ æ ææ : , ææ, æ ææ æææ ææ , æ æ æ, ææ XX æ æ æ , æææ XX æ æ , ææ... æ ææ æ , ææ ?..

ææ... æ, æ æ , ææ . æ æ: ææ æ æ æ ææ æ, æ , æ ææ?

æ ææ æ æ. ææ æ ææ ææ, æ æ . ææ æ æææ: æ æ ææ, æ ææ æ ææ .. ææ , ææ æ æ æ æ æ æ æ ææææ, æ- ææ, æ, æææ ææ ææ: æ, , , , , , . ææ æ æ æ æ , æ æ æ æ ææ æ , æ æ. , ææ, æ ææ æ, ææ æ , ææ . æ æ æ æ, æ æææ ææ æ. æææ ææ ææ, æ ææ æ æ. æ , æ æææ ææ ææ æææ ææ æ, æ.

æ æ æ ... ææ æ æ , ææ , ææ ææ, æ ææ æ ææ æ æ ææ, æ... æ, æ ææ , æ æ æ-. æ æ ææ ( æææ æ , ) ææ æ. æ æ, æ æ ææ ææ æ . æ , æ ææ, æ æ, æ. æ æ ææ ææ æ , ææ ææ.

ææ 1965 . æ æ æ ( , 1965, 2627, , 1965, 10). ææ æ æ æ æ , ææ æ æ æ æææ æ æ æ æ ææ æææ . æ, ææ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ .

2005 ææ 150 . æ æ æ æ , æ æ ææ æ æ . , ææ æ ææ æææ æ æ, æ ææ æ æ æ æ, 1965 ææ æ æ æ ææ , ææ, æ æ, , .

ææ: æ æ ææ æ , , æ, æ, ææ . æ æ æ æ, ææ ææ æ , æ æææ ææ æ æ ææ æææ. <...> æ æ æ æ, ææ æææ æ æ æ ææ, æææ, ( , 1935, 712). ææ: æ æ, æ æ ææ æ, æ. æ ææ æ ææ æ : æ æ æ ææ æ ( , , , 1987). ææ: æ æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ æ æ . æ æ . æ æææ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ ? ( , 1998, 5). ææ (æ æææ æ æ æ): æ æ æ æ , æ ææ æ. ææ (æ æ: æ . . Æ.) æ , ææ ææ æ æ ææ ( , 2000, 1112).

, ... æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ , æ , æ æ æ æææ æ æææ ææ ææ, - æ æ æ æ ææ! ææ æ æ æ? æ - æ æ ææ, , ææ ææ æ æ, æ æ æ ( , ææ æ æ). æ, ææ æ , -æ , ææ æ æ ææ , ææ-æ. æ ? Ææææ, ææææ. (æ, æ, æ ææ ..), ? Ææ, æ æ . æ æ, ...

æ, , æ , æ ææ æ æ. ææ æ ææ-æææ æ æ æ æ. ææ æ ææ, æ æ: æ æ æ, æ æ æ, æ ææ , æ æ æ! Ææ æ , æ æ æ, ææ æææ æ æ , æ ææ, -æ, ææ æ. æ, ææ æ æ æ, .

æ ææ ææ æææ... æ ææ æ æ æ æææ, æ æ æææ ææ ææ ææ: æ (-), æ (æ--), æ (Ææ -). æ ææ æ? æ, æ, , ææ , . Ææ æ æ, æ æ ææ ææ æ, ææ ææ æ ææ æ æææ æææ æ æ æ æ. ææ æææ æ æ , æ æ æ, æ æ æ ...

æ æ æ, æ ææ ææ. æ æ æ , æ ææ æ æ æ æ æ, ææ æ.

ææ æ . æ æ æ æ æ æ ææ . Ææ æ ææ æ æ?

1990 æ - æ æ . æ æææ : . , , .

æ ææ æ . æ ææ æ æ æ . æ , æ.

ææ æ æ æ æ æ. ææ æ æ.

æ æ: ææ æ æ æ ææ. ææ æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ æ, æ (ææ æ æ æ, æ ææ æ æ ). æ æ, æ æ æ, æ . æ æ æ, ææ ææ? æ, ææ, æ æ? ææ ? ææ ? æ æ. æ ææ æ æ æ æ æ æ æ, æ . æ æ , æ æ æ æ XX æ æ æ . æ æ ææ, æ æ ææ æ, . æ æ æ ææ ææ æ: , , , ææ ..

æ , æ, ææ æ, æ æ (ææ æ æ, æ æ: , æ ææ). .. æ æ æ æ æ æ æ æ.

æ æ . ææ æææ, æ, æ ææ æ ææ ææ æ. æ?

Ææææ, æ æ æ. ææ ææ ? æææ æ? æææ! æ æ ( æ) æ ææ æææ. æ ææ , æ æææ ææ.

æ æ æ, æ ææ , æ æ ææ.

æ

æ , æ!
æ , æ æ æ.
            æ æææ, æ æ æ ææ,
            æ æ æææ æ æ æææ.
æ æææ , ææ,
æ æææ ææ.
            ...Ææ æææ ææ,
            æ æ: , æ.
æ æ æ, ææ æ æ,
æ æ ææ æ.
            Ææ æ .
            æ æ - .
æ æ ,
æ : æ æ .
            Æ æ, æ.
            ææ æ æ.
, æ , æ , æ .
æ æ æ æ æ ææ, æ .
            , æ æ , æ
            ææ æ æ æ .

Æææ æ
20062007 ,

 

* * *

æ, æ æ æ . , ææ ææ, ææ-ææ æ , æ , ææ æ ææ ææ , ææ ææ , æ ææ ææ, æ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ, æ æ ææ ææ. ææ, æ æ ææ ææ æ æææ æ æ æ, ææ, æ, æ æææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ ææ ææ æ. æ ææ, æ ææ æ æ æ, æ . æ æ, æ æ æ, ææ æ æ . ææ æ æ- ææ æ ææ ææ æ ææ ææ, ææ. æ- ææææ æ æ æ , æ ææ.

æ æ , æ ææ, ææ æ æ ææ æ æ æ ææ æ. Æ æ æ æ ææ æ æ æ . , æ æææ, æ æææ æ , æ æ æ, ææ æ æ- æ æ. æ- æ æ æ æ ææ ææ, æææ, ææ . æ ææ , æ , æ, æ ææ æ . ææ , æ ææ , æ æ , æ æ æ?

æ æ æ æææ !.. æ ææ æ ææ ææ æ ææ ææ ææ , ææ ææ, æ æ, ææ æ æ. Æ ææ æ æ æ, æ , ææ, ææ æ-æ æ ææ æ ? ææ, ææ æ, æ æææ æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ . ææ ææ æææ æ , ææ æææ ææ æ æ. æ æ æ æ æ, ææ æ-æ æææ æ. ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ ææ æ... ææ, æ æ , ææ ææ æ æ, æ...

2003

Æ: Æ Æ
Æ Æ Æ ÆÆ?

ææ æ, , æ ææ æ æ æ æ , ææ ææ æ. æ ææ ææ ææ æ æææ. ææ æ : ææ ææ æææ , æ æææ æ , æ , æ æææ æ , æ. ææ ææ, ææææ æ . ææ æ æ æ , æ ææ ææ æ. æ æææ, æææ æ, æææ æ, ææ æ æ ææ, æ æ æ æ æææ.

æ æ æ ææ æ æ ææ æ æ æ æ, ææ - , æ æ. ææ æ æ ææ æ. æ æ æ ææ æ æ æ. æ , æ æ æ ææ æ. æ ææ æ æ ææ ææ ææ æ ææææ æ æ ææ . ææ æ æ æ ææ .

æ æ æ, æ æ , ææ æ æ, æ , , æ æ æ æ, . æ , , æ, æææ æ æææ æ æ. , æ æ æ æ æ æ, æ. : æ æææ ææ æ æ æ æ. æ æ æ . ææ æææ, ææ æ. Æ æ æ æ , æ ææ æ. : æ ææ : ææ æ æ æ, æ æ 9/10 æ æ ææææ. æ ææ ææ ææ æ æ : æ æ.

Æ æææ ææ æ, æ ææ æææ , æ æ, ææ, ææ æ ææ , ææ æ . ææ ææ æ æ æ. æ æ æ æ , æ ææ æ ææ. æ æ æ æ ææ æ ææ æ (æ æ ææ ææ) æ æ æ. Æ æ, (æ ææ ææ æ ææ) ææ, æ ææ æ æ. Æ æ æ æ æ, , æ æ ææ . .

Æææ æ , æ æ æ æ, ææ æ æ æ æææ. æ. Ææ æ æ æ æ, ææ æææ, æ. æ ææ ææ ææ æ ææ æ.

-æ ææ æææ ææ æ æ, æ ææ ææ æææ : æ ææ ææ ææ æ æ, , ææ æ æ æ æ ææ . æ æ ææ ææ (æ æ , æ æ, æ): ææ æ æ æææ ææ æ æ, æ ææ æ. æ ææ æææ ææ .

ææ æ, æ æ, æ æææ æ ææ, ææ æ æ æ. æ æ ææ, æ æ ææ.

Æ æ . Æ æ, æ æ æ ææ.

.. : æ ææ æ, æ æ ææ æææ æ æ ææ ææ, æ æ æ ææ ææ æ . æ ææ æææ : æ æææææ æ, ææ æ æ æ æ ææ æ , ææ ææ æ, æ æ æ æ æ, æ æ.

æ æ æ æ æ, æ .. : , , . , .. , , . , , . , - , .

.. ææ , æ. æ ææ æ æ. æ: ææ, æ ææ.

æ æ æ æ, æææ ææ : ææ æ æ, ææ æ , ææ ææ æ ææ æ . ææ ææ, ææææ, ææ æ , ææ æ ææ æ æ æ æ ææ ææ ? Æææ æ ææ æ: æ æ æ æ , æ æ ææ , æ ææ . æ, æææ ææ-æ æ . Ææ æ æ , ææ æ æ æ.

æ æ æææ æ æ æ . ææ : æ æ æ æ æææ . æ æ æ ææ æ, æ æ, æ æ æ æ . ææ æ æ, æ æ æ, æ ?

æ æ æ ææ æ æ æææ. æ, æ æ æææ æ... ææ ææ , ææ æ , æ æ, æ æ, æ. æ æ . ææ æ æ: æææ ææ, æ , ææ æ æ. ææ æ ææ ææ æ. æ æ æ ææ æ. Ææ æ ææ, æ æææ , ææ æ, æ ææ æ.

ææ æ . Æ , æ æ æ, ææ ææ ææ ææææ ææ ææ æ , æ æ æ æ. æ, æ æ, æ ææ ææ æ, æ, æææ æ æ æ æ. , ææ æ, æ ææ æ æ æ , ææ æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ ? æææ æ , ææ æ æ ææ æ æ. ææ æ ææ ææ . Ææ æ æ æ æ æ .

æ æ . æ ææ æ , æ æ , æ æ æ æ. æææ ææ ææ æææ æ ææ æ.

æ æ æ ææ æ . æææ æ æ ææ-æ æ.

ææ æ , æ æ æ ææ, æ æ. Ææ ææ-æ æ, æ ææ æ ææ æ, æ!

æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ, ææ æ æ æ ææ æ, æ æææ , ææ ææ, æ . æ æ , æ æ, æ æ, ææ, , æ æ ææ æ. æ æ.

æ æ æ ææ. æ æ æ ææ æ , , ææææ, æ, ææ, , ææ. ææ æ æææ , æ ææ æ æ æ. æ æ æ, ææ . æ ææ æ æ, æ æ ææ æææ æ, æ æ æ, ææ , ææ æ æ ææ. æ æ, æææ ææ æ æ æ æ . æ æææ æ æ æ , æ æ ææ æ æ, æ, ææ æ ææ æ ææ æ, æ ææææ ææ, æææ . æ ææ æ , , ææ .

æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ ææ, æ æ æ æ . æ . æ, æ æ ææ æææ æ ææ ææ ææ æ , æ æ ææ.

æ æææ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ , æ. , -, æ ææ. ææ : ææ æ æææ, æ æ æ æ æ , æ æ æ, æ æ æ æ, æææ æ ææ ææ æ ææ æ (æ ææ ææææ) ææ æ, æ ææ æææ æ.

Æææ æ ææ: ææ æ ææ, æ ææ æ æ; æ ææ , æ, æ æ æææ, æ ææ ææææ ; æ æ æææ, æ æ , ææ, æ ææ æ æ, ææ æ ææ ææ æ; æ ææ æ; æ æ æ ææ ææ æææ.

ææ æææ æ æ æ, æ æ æææ æ, æ, æ æ ææ .

1990

Æ

Æ ÆÆ Æѻ

æ æ æ æ ææ . Æ æ . æ æ , æ ææ æ æ, æ. æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ , æ æ . Ææ ææ æ: æ ææ ææ-æ æ . æ , . Æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ æ ææ. æ : æ æ æ æ æ.

æ ææ æ ææ.

.. : .

: , .

æ ææ! æ, æ ææ ææ ææ , ææ æ æ , æ æ ææ æ . Æ ææ ææ æ ææ ææ æ , æ æ ææ æ ææ æ æ ææ, æ æ æææ ææ æææ æ.

æ æ, ææ æ æ æ. æ ææ æ æ æ. æ æ, , æ ææ, æ æ. ææ - ææ - . ææ ( ææ æ), æ ææ ææ: -! æ, æ æ, æ æ æ ææ ææ æ æ æ. æ æ ææ, ææ... æ æ.

æ æ ææ . æ ææ æ ææ æ, ææ æ , , æ æææ æ ææ, æ æææ æ, ææ æ æ , æ, æ, , æ æ æ. æ, ææ æ æ æ æ .

æ æ ææ æ...

-ææ ææ : æ æ, æ æ , æ æ æ, , ææ, æ, æ æ (ææ æ, ææ æ!), æ, ææ æ æ ææ, æ æ æ æ? ææ æ æ, ææ . æ æææ : . Ææ æ æ æ æ. æ æ, æ æ æ ææ, æ ææ æ, ææ ææ , æ, ææ æ ææ, æ , . ææ, ææ ææ ææ ææ æ.

ææ , ææ æ æ ææ ææ æ ææ æ æ?

Ææ æ æ æ ææ: ææ æ , ææ æ æ æ , æææ , æææ æ... æ æææ . Ææ æ æ æ: Æ æ , æ , (æ ææ Æ æ . æ æ, -, ææ , æ ææ . æ æ Æ æ æ æææ ææ æ ææ ææ , æ.

æ, æ æ, æ ææ æ æ æææ , æ ææ. æ ææ æææ æ æ . ææ æææ æ . æ æ æ æ , æ æ æ , ææ ææ æ , . æ æ æ: æ æ ææ ææ æ ææ, æ, æ æ, ææ.

æ æ æ, æ æ æ æ æ æ æ æ æ. æ ææ ææ . æ. ææ æ ææ, ææ ææ æ æ, ææ, 13-æ æ , æ.

ææ ææ, -, ææ æ , æ ææ æ æ æ æ. æ æ æææ. ææ æ , æ æ æææ ææ ææ, ææ æææ ææ ææ-æ ææ ææ æ æ, ææ æ. æææ, æ ææ ææ. ææ, 1015 ææ æ æ æ æææ: æ æ ææ æ , æ æ æææ ææ æææ. æ æ ææ æææ æ æ æ, ææ æ ææ . æ æ : ææ , æ æ - æ ææ æ æ æ æ ææ æ.

ææ æææ , , ææ. ææ æ æææ æ ææ æ, æææ . æææ æ æ, æ æ , æ æ æ æ æ, æ. æ æ. æ æ ææ ææ? æ æ æ æ !

æ æ , æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ, æ, ææ, æ æ æ æ, . æææ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ. æ æ æ, æææ æ, ææ æ æ ææ, æ æ æ æ æ ææ. , æææ æ æ. ææ æ æ æ ææ , ææ ææ ææ. æ ææ æ , ææ ææ, æ æ æ. æ æ æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ, æ , æ ææ , æ , æ. Ææææ, .

Ææ : æ æ ææ æ ( , æ ) , ææ æ æ , . æ æ æ , æ !!! ææ æææ ææ æ æ . æ ææ! æ æ æ, æ . æ æ. ææ æ ææ æ : ...

, ...

ææ ææ?! Ææ , æ æ æ æææ ææ æ æ, æ æ æ æ , .

Æ æ æ æææ æ. æ æ æ æ ææ: æ ææ æ æ, æ æ æææ , ææ æ æ æ, æ . æææ æ æ æææ. æ ææ , æ æ ? ææ ææ ææ æ æ æ æ . Æ æ ææ æ æ ææ ææ. , æ æ æ æ, ææ æ æ , æ. Æ ææ ææææ æ , , ææ.

.S. , æ : 2001 7 æ æ , ææ .. : . (???)

2001

* * *

æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ , æ æ æ æææ æ æ. æ æ æ æ, æ æ æ. æ æ æ æ æ æ æ æ. æ , æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ . æ ææ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ!

æ ææ æ ææ. ææ æ ææ æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ . æ æ ææ æ , ææ æ æ æ, ææ æ æ æ. (...)

Ææ, æ æ , æ ææ æ ææ ææ æ æ. æ æ æ æ . æ ææ, æ ææ ææ, æ æ æ. æ æ ææ æææ æ , æ , æ ææ ææ æææ.

ææ æ æ , ææ æ æ æ , æ æ. ææ ææ æ, æ æ æ æ æ æ ææ æ, æ æ. (...)

æ æ æ ææ æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ , ææ æ ææ æ ææ ææ , æ æ ææ æ ææ, ææææ. , æ æ æ æææ æ æ? æ , æ æ æ ææææ æ? ææ æ ææ æ? (...)

, æ æ . æ, æ æ ææ. æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ æ. æææ, æ æ, æ æ ææ æ, ææ æ æ æ. ææ ææ æ , æ æ, æ æ ææ ææ ææ æ, ææ.

1993

Æ Æ

, ææ ææ, æ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ, æææ?

1. æ æ æ æ. ææ æ . æ , ææ æ æ ææ æ .

2. Æ æ ææ, ææ. , æ æ ææ ææ æ æ æ. æ, æ, ææ.

3. ææ ææ æ ææ ææ æ æ æ æ. æ ææ æ, æ æ.

4. æ (æ) æ æ æ , . æ æ ææ æææ æ ææ æææ.

5. æ æ ææ æ æ æ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ ææ æ, æ ææ .

6. æ æ ææ æææ , æ æ, . æ æ æ.

7. æ ææ æ ææ æ ææ æ æ ææ ææ æ æ.

8. æ æ , æ ææ æ ææ. æ ææ æ.

9. æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ, æ.

10. æ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æææ.

æ æ æ æææ. ææ æ ææ æ .

1. æ æ , æ æ, æ , ææ æ æ. æ æ ææ æ, æ æ æ æ æ ææ æ .

2. æ æ: ) æ æææ ; æ) -- , æ æ æææ, æææ æ ææ, æ æ æ æ; ) æ , æ æ æ.

3. æ æ æ æ. ææ , æææ, . ææ æ, æ æ ææ.

4. æ æææ æ: -æ, æ-æ, -æ, æ.

æ æ, æ, æ .

æ , ææ æ , . æ æ ææ æ . ææ ææ æ ææ . ææ -æ æ, æ ææ æ æææ-æ æ æ æ, æ? æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ ææ æææ. æ æ æ æ æ æ. æ æ ææ, ææ, ææ. Ææ ææ æ, æ - æ.

æ ææ æ . æ æ æ æ æ. æ æ æ. ææ æ æ æ, ææ æ æ.

æ æ æ. æ æ æ, æ æ æ ææ. æ , ææ, æ æ ææ æ, ææ æ. æ , ææ æ æ ææ æ.

Æ , ææ . ææ ææ æ æ , æ ææ æ , ææ. ææ æ æ ææ, ææ, . ææ ææ æ æ ææ æ , æ , æ æ æ, æ ææ ææ. æ ææ æ ææ æ ææ ææ.

ææ ææ æ æ æ ææ ææ æ. æ æ æ æ ææ æ æ æ. æ, æ æ. æ ææ (ææ, æ, ææ) ææ æ , ææ æ æ æ . æ æ æ æ æ ææ ?

1998

-


æ æ.

æ æ.

æ ææ ,
æ æ !
æ æ æ
ææ æ ,
æ æ ,
æ ææ ,
ææ æ ææ
æ æ, æ æ æ !
æ æ
æææ,
æ æ æ
æ ææ, æ ææ,
ææ æ ææ
æ æææ
æ- æ
æææ, æ,
æ æ!
-
ææ
æ ,
- æ
æ æææ ,
æ
æ æ æ ææ.
ææ ,
æ æææ,
æ,
æ
ææ æ
æ æ
æ!


æ æ,
æ æ!
Æ æ æ
æ æ æ,
æ æ ææ
æ ,
æ,
æ æ æ æ æ,
æ æ ææ
æ æ æ,
æ æææ æ
æ æ æ!
Æ æææ æ æ,
æ æ,
ææ.
Æ æ æ
æ,
æ
ææ,
ææ
æ-æ æ ææ.
Æ æ æ æ,
ææ,
æ,
æ æ ææ,
æ æ ,
æ æ ææ æ ,
æ
,
æ ææ æ æ

æ,

æ!

, æ- ,
ææ æ ææ!
,
æ ææ, æ æ!
,
ææ æ æ,
æ!
Æ ææ æ æ?
Æææ, æ!

1960

Æ Æ
( )

- æ ææ æ æ, æ - - ææ æ
2005 29

æ, ææ 7080-æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ. æ æ æ æ æ æ, æ æ 7080-æ æ æ, æ æ æ æææ æ ææ æ , æ æ. 90-æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ æ æ , æ . ææ 15 æ: æ æææ (, ) ææ .

1992 æ æ æ æ æ æ ææ æ - . æææ æ æ æ () æ æ ææ æ æ- . . ææ æ , æ ææ 1999 23 æ æ æ æ æ æ ææ æ . æ , 15 æ ææ æ æ, æ ææ ææ æ, æ ææ ææ æ æ ææ æ æ , ææ . æ, ææ æ æ æ æ. æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ , æ ææ æ æ æ.

æ, æ, æ æ 10 æ æ æ , , æ æææ, æ , æ æ æ æ æ æ, ææ æ æ. æ æ æ æ æ ææ æ: æ æ ææ , æ æ , æ æ æ æ ææ , ææ æ ææ! æ æ , ææ ææ ææ ææ æ æ æ æ , ææ æ ææ ææ . æ ææ ææ æ æ æ ææ!

Ææ, , æ æ æ æ 15 æ ææ æ ææ æ. ææ æææ æ ææ, ææ æ æ ææ æ ææ. ææ æ æ , ææ æ ?

, æ æ æ æ æ, æ æ.

ææ, æ ææ æ æ , æææ æ ææ æ ææ , , ææ ææ, æ æ. æ æ æ æ. ææ æ, æ æ ææ ææ æ, ææ, ææ ææ ææ æææ, ææ ææ ææ æææ æ... æ æææ æ æ æ. æ ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ. ææ ææ æææ æ æ æ ? æ ææ, ææ ææææ.

æ æ ææ .

. , ææ, ææ ææææ æ æ , æ ææ, æ ææ.

ææ æ æ . æ æ -æ, ææ 2004 ææ ææ ææ æææ , Ææ, , ææ ææ ææ ææææ 40 ææ, ææ æ æ ææ:

, . , , , . , - , , .

... , .

... - , , , .

... , -, , .

... , , , . , , , .

... ( 2, 10, 17, 31, 41, 47, 49, 51, 52, 55, 60, 61, 67, 79, 82, 85, 87, 92, 96, 106, 173) 6070% . , , -, . , .

, , , , , -.

. , .

, - , , - , .

æ, ææ æ æææ ææ æææ æææ æ æ æ , ææ, æ æ ææ ææ æ æ ææ, æ ææ æ æ.

æææ, æ ææ æ æ æ . ææ, æ æ , æ æ, æ æ , æ. - æ :

, : ; , - ; , , , ; ; ; ; , . , , .

, .

æ, æ æ , æ æ , ææ ææ, ææ æ , . ææ æ æ. ææ æ æ ææ æ æ æ. ææ æ , , ææ, . Æææ, æ æ æ ææ æ ææ æ. æ ææ æ -æ , æ æ æ æ æ æ, æ æ. æ ææ : æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ ææ. æææ æ æ æ, ææ æ ææ æ æææ 40% . 60% æ æ. æ ææ , æ ææ æ æææ 14% ææ æ.

Ææ æ æ ææ æ æ, æ æ (æ æææ , æ æ) , ? Ææ ææ æ ææ ?

ææ æ . æ æ æ æ? æ æ ææ 3. æ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ, . æ æ ææ , æ ææ ææ æ æ, æ 511 æ æ. ææ:

, - 14 9 . 038 . - , 2005 (511 ). .

æ 8 . 928 .

Ææææ ææ 111 ææ ææ æ æ 18 æ æ.

æ ææ:

2005 .

: 2005 - 3 . . .

æ!

ææ æ ææ æ - æ - ææ æ æ : - . . - . - . 6 17 , , . .

2004 (24 ) 6637,3 . 8 2900,0 . . 2005 (17 ) 6123,6 . . .

33 . . , .

Ææ æ æ æ .

, ææ ææ , æ æ, æ - æ æ, æ æ æ ææ æ æ æ, , ææææ, ææ æ ææ æ ææ ææ æ.

æ æ ææ æ ? 2004 ææ . æ ææ, , Æ, ææ ææ . ææ æ æ æ æ ææææ: ... ... , , , . , , , ... , , .

4, 6, 15, 25, 36, 38, 48 . , 1 . , 1 . . , , , , .

, - , , , .

- , , , . , . , , ( 15, 25, 26, 48, 50 . , 1 . ). . , . , , , , .

, , .

æ æ: æ ææ , ææ æææ æ ææ æ. ææ ææ ææ æ ææ , æ æ ææ ææ, ææ æ ææ æ æ ææ. æ ææ, æ. ææ æ , æ æ, , æ æ æ æ . æ ææ , æ æ æ æ ææ ææ. æ ææ, æ æ æ æ æææ, æ ææææ æ æ, æ ææ -. æ æææ æ æ ææ æ ææ . ææ:

1. 30.05.2005 . - .

2. 27.06.2005 . , , , , Ȼ.

ææ ææ ææ? æ æ æææ æ, ææææ. æ ææææ æ æ æ æ, æ , æææ æ ææ æ. ææ æ æ æ æ? æ , æ ææ ææ æ ? æ æ ææ ææ .

æ, æ æ , ææ ææææ ææ æ æ, æ, ææ, ææ , ææ , æ ææ, æ æ æ , æ æ, æ æ æ æ.

æ æ æ, ææ æ ææ æ æ, ææ, æ æ æ , æ æ , ææ æ, ææ ææ æ. , ææ , æ æ ææ æ æ. Ææ ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ . æ æ æ ææ.

æ æ ææ ææ, æ æ æææ æ ææ æ æ æ. ææ æææ æ æ, ææ æ æ , æ æ æ ææ æ ææ æ æ..., æ æ æ? æ æ æ æ ææ æ æ. ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ ææ æ. Ææ æ , ææ, ææ, æ æ æ. ææ æ æ æ ææ æ æ, . ææ ææ ææ, æ, æ æ æ æ æ æ æ æ ææ æ, ææ æ, æ æææææ, æ æ, æ ææ ææ æ æ æ, , æ æ æ. ææ , æ ææ ææ ææ, æ. æ æ æ ææ æ, æ ææ , æ æ æ æ ææ æ, ææ, æ ææ æææ, æ... æ æ ææ ææ æ. Ææ æææ æ æ æ: æ æ ææ ææ ææ æ æ æ ææ ææ æ ææ, æ ææ ææ æ æ æ. æ ææ æ, ææ, æ ææ, æ æ, æææ, ææ ææ ææ æ, ææ æ æææ ææ ææ æ æ.

æææ æææ , æ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ æ.

æ æ æ ææ , æ ææ æ.

æ æ, æ æ æ. æ æ æ ææ æ . æ æ æ æ (æ, æ ææ æ æ, ææ, æ ææ ææ æ æ, æ æ, æ æ æ æ æ æ æ, ææ ææ ææ). æ, æ ææ ææ æ, ææ, ææ, ææ æ ææ ææ ææ æ ææ , , æææ ææ æææ, æ, -, æ æææ ææ æææ ææ.

ææ æ ææ , ææ æ æ , æ æ æ æ, ææ ææ, ææ æææ .

ææ æ ææ ææ æ , ææ æææ æ æ æ, æ æ, ææ, ææ ææ ææ ææ æ, æææ æææ æ.

, æ æ æ æ, æ , æ æ æ æ æææ ææ æ. æ æ ææ ææ æ æ, æ ææ ææ æææ æ æ æ ææ æ æææ æ , æ æ æ æ ææ æ, ææ. ææ , æ æ, æ , æ æ æ æ æ . æ æ æ æ, ææ ææ ææ, ææ æ, ææ ææ, , æ ææ , æ æ æ æ, ææ, æ. ææ æ, æ æ æ, ææ ææ æ , æ , ææ æ æ, æ æ ææææ æ æ æ , æ æ. æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ , , æ æ ææ æ æ ææ æ æ, ææ æ ææ, ææ, ææ æ. æ æ ææ æææ ææ æææ æ, æ æ ææ æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ æ æ æ æ ææ, æ æ æ , æ æææ æ æ æ. æ æ , ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ. æ ææ, æ æ, æ, æ æ æ æ æ æ æææ ææ.

æ æ ææ æ ææ æ . æ ææ æ æ æ ææ. æ, ææ æ æ ææ æ æ æ ææ . æ , æ ææ , æ ææ, ææææ ææ, æ æ æ æ æ.

æ æ æ ææ, æ æ æ ææ, ææ, æ æææ ææ, æ? Ææ æ æ æ æ ææ æ , æ æ æ æ æ , æ æææ , æ ææ ææææ, ææ æ æææ æææ?

æ æ æææ ææ æ , æ ææ æ , ææ æ æ ææ ææ æ æ, ææ æ ææ, æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ æ .

 

æ

ÆÆ Æ ÆÆ Æ ѻ- Æ

Æ Æ ÆÆ ÆÆ Æ ÆÆ ÆÆ Æ Æ ۻ

Ææ æ ææ æ æ æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ . æ - æ æ, - .

æææ, æ æ æ : æ 15 æ ææ æ ææ ææ . : æ ( ææ ) æ æ . æ æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ ææ.

Æ : æ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ, æ æææ , ææ æææ ææ æ æ ææ æ æ. æ, æ ææ, æ æ æ æ. æ æ æ ææ æ æ æ , æ, ææ, æ ææ .

ææ ææ æ æ ææ, ææ, æ æ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ. æ , æ , æ æ , æ æ æ æ æ æ æ. æ æ æ æææ æ æææ, ææ æ . Ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ, , æ. ææ ææ æ æ æ æ, æ æ, æ ææ, æ. ææ æ, ææ æ æ æ æ æ ææ ææ 16,8 %, æææ 8,6 %.

Ææ ææ ææ, æ æ ææ, æ æ æ æ æ ææ æ - ææ æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ- . ææ, æ 90-æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ . æ ææ ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ.

- ææ æ æ æ:

I. æææ, æ , , æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ-æ ææ , æ æ.

II. æ ææ æ ææ ææ æ æ ææ æææ æ: æ æææ ææ ææ æ, ææ æ , æ, æ ææ ææ ææ, ææ ææ, æ æ.

III. æ æ ææ ææ æ, æ ææ æ æ, ææ, æææ, ææ, æ æ æ æ æ æ æ æ æ, æ, ææ, æ ææ ææ æ æ, , æ ææ ææ æ æ ææ æ æ æ, æ æ, æ æ æææ, ææ, ææ æ æ ææ æ æ ææ ææ. æ, æ ææ ææ æ æ ææ. æ æ æ æ, æ æ æ æ , æ æ æ, æ .

IV. Æ ææ ææ æ æ æææ æ æ :

1. æ:

ææ æææ ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ. æ ææ ææ æ ææ.

2. æ ææ æ æææ:

ææ æ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ. æ ææ , æææ æ æ æ , ææ , ææ æ æ ææ æ æ æ æ;

ææ æ æ æ æ ææ æ ææ æ æææ æææ æ ææ, æ, ææ ææ -æ æ, æ, æ, æ, æ æææ . æ ææ æ æ æ:

ææ ææ æ æææ ææ ææ æ ææ æ ææ;

ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ ææ ææ;

3. æ æ:

ææ æ , ææ ææ. ææ ææ æ æ æ æææ. æææ æææ æ æ ææ æ:

ææ ææ, æ æ ææ æ æ ææ æ æ æ:

ææ æ ææ æ æ ææ;

ææ, æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ.

4. æ æ:

ææ æææ æ ææ 20052006 ææ ææ ææ æ, æ, ææ æææ;

ææ ææ ææ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ;

ææ æ ææ, - æ ææ æ ææ æ æ - (ææ ææ ):

ææ æ æ ææ æææ æ æ ææ æ æ æ æ .

5. æ ææ æ, æ, æ ææ ææææ æ, ææ ææ æ:

ææ æ æ æ æ æ ææ ææ ææ.

6. æ -, æ:

ææ ææ æ . æ æ æææ ææ ææ, ææ ææ, æ æ æ, æ, æ ææ ææ ææ ææ.

7. , ææ -æ:

ææ ææ, ææ æ æ æ æææ æ, æ, æ ææ æ æ æ (ææ , æ ææ ææ ææ æ.), ææ;

ææ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ æ ææ æ ææ, æ , æ æ ææ, æ ææ æ æ æ æ æ æ;

ææ 4-æ ææ æææ, ææ æ æ æ æ æ;

ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ.

8. æ, , æ æ æ:

ææ æ æ ææ æææ, æ ææ ææ æ æææ ææ;

ææ ææ æææ ææ æ æ æ ææ ææ æ ææ;

ææ æ, æ, , ææ ææ æææ æ æ æ æ æ.

9. , , æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æææ æ.

10. æ æ æææ ææ, ææ ææææ .

11. - æ æææ ææ æ, æ ææ æ, .

12. - æ ææ æææ æ ææ .

- æ

ææ, 2005 29

æ. æ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ! ææ æ æ , æ æ , æ æ æ . Ææ ? æ æ ? æ æ æ. , ææ æ, ?.

, 2006, 5

 

ÆÆ ÆÆ

æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ, . æ æ, ææ ææ æ æ æ ææ æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ, æ.

1997 æ æ æ æ ææ , æ æ æ æ ææ æ æ ææ, . æ, (01.02.97 21 (33327)) , . æ, æ æ ææ æ æ æ, æ æ, ææ.

æ æ æ æ æ ææ æ. æ æ ææ, ææ æ æ ææ æ, æ æææ æ æ ææ , æææ æ æææ . æ ææ æ æææ æ æ æ æ ææ æ æ, , æ æ ææ, 21 æ æ æææ ææ, æ æ æ. ææ , æ ææ, ææ æææ .

æ ææ æ, ææ ææ ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ . æ ææ ææ æ, ææ æ . æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ. æ 1997 æ- ææ.

ææ, ææ ææ æ ææ æ , ææ æ , æ æ æææ æ æ æ ææ æ ææ æ æ.

æ ææ æ ææ ææ , æ æ, 89 æ ( ) æ æ. æ æ ææ æ æ ææ .

ææ ææ æ æ æ ææ æ æ.

15 æ ææ ( æ 1974 ) æ æ ææ . æ æ ææ æ æ æ æ . , æ - ææ ææ æ ææ ææ, - ææ æ æ æ æ. ææ ææ æ æ æ æ æ æ æ . æ- æææ æ æ ææ.

æ æ æ ææ æ ææ ææ , ææ æ, æ æ ææ, æ ææ . æ æææ ææ æ , æ æ ææ, ææ. 19992000 æ æ æ . æ æ:

æ æ, ææ ææ æ æææ æææ.

æ , ææ ææ ææ.

Æ æ æ æ (ææ æ æ æ, ææ ææ ææ æ æææ æ æ æ æ, æ). æ 111 æ æææ æ æ æ, æ , æ ææ.

æ æ æ æ æ . æ ææ æ æ ææ æ æ ææ ææ , ææ ææ ææ, æ ææ, ææææ ææ æ æ ææ, æ ææ. ææ æ æ, æ ææ 24 ææ ææ æ æ , ææ ææ ææ , ææ ææ, æææ æ ææ , ææ ææ, ææ æ ææ ææ , ææ æ.

æ Ææ æ , ææ æ æ æ. ææ ( .) æ æ ææ ææ ææ æ, ææ ( .) æææ ææ ææ. æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ (ææ 764 æ ææ 240, ææ 490 æ 139)

æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ æ, .

æ æ æ ææ () . ææ æ , ææ æ æææ . æ ææ ææ ææ ( æ æ æ). æ æ æ æ. æ æ æ æ æ, æ, ææ æ æ æ, . - æ ææ æ æ , ææ æ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ .

ææ æææææ ææ æ æ æ æ 60 æææ æ.

- æ æ æ æ ææ (5, 45), ææ æææ, æ ææ ææ æ æ æ, (7, 11, 41, 44 ææ æææ). æ ææ æ ææ ææ ææ æ , æææ.

æ æ æ æ. æ ææ æ ææ, æææ ææ æ , ææ ææ , ææ ææ ææ æ æ . æ, æ æ , æ æ ææ æ æ æ, , ææ. æ æ ææ , æ , , - æææ. ææææ ææ, ææ æ æ, ææ æ æ. æ ææ æ ææ æ æ æ ææ.

æ æ æ ææ æ æ (ææ æ æææ). ææ Æ, , æ æ- æ æ ææ æ æ. ææ, ææ ææ ææ æ ææ , æ æ æ æ, æ æ . æ ææ æ , ææ ææ æ.

Æ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ, ææ æ æ . æ æ æ .

1999 65 ææ æææ 45 ææ æ æ æ, æ æ æ , æ ææ, 20 ææ æ ææ. æ æ æ 10 æ 35 .

æ ææ æ ææ ææ, ææ ææ ææ Ææ ææ æ, æ ææ æ , ææ.

ææ ææ æææ æ æ , æ æ æ æ æ, ææ æ, ææ ææ æææ æ æ æ æ æ. ææ, ææ 99-æ ææ ææ (ææ æ æ æ æ) 20 æææ æ æ, ææ æ ææææ æææ.

ææ ææ ææ æ ææææ, æ ææ ææ .

ææ ææææ æ ææ æ . æ, ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ æææ æ æ æ æ.

ææ , ææ ææ æ æ ææ æ ææ, ææ æ æ æ, . æ æææ æ ææ æ æ. ææ æ æ ææ ææ ææ æ æææææ. æ æ æ æ ææ, ææ , ææ ææ ææ.

Æ ææ æ æ æ æ . æ æ æ, ææ ææ ææ æ æ ææ æ æ, æææ æ, ææ æ æ, ææ ææ æ. æ ææ ææ æ æ æææ æ. Æææ ææ æ æ .

æ, æ ææ æ, æ, æ, æææ ææ ææ ææ ææ. æ, ææ æ, ææ, æ, æ æ ææ æ æææ. æ æææ æ æ , æ æ . , æ æ ææ ææ æ ææ, ææ. ææ ææ æ æ ææ : æ ææ æ æ. ææ , ææ æ ææ æ æ æ.

1994 æ ææ æ æ, æ ææ, , ææ æ , æ , , , æ æ æ, æ, æ æ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ æææ ææ ææ, ææ æ æ 19 æ ææ æ (æ æ 1844 .)

ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ æ.

ææ , ææ æ ææ æ æ ææ (30 1995 ) ææ ææ æ æ æ æ , æ ææ æ.

æ æ : æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ, æ æ æ-æ æ-æææ æ æ æ ææ: æ æ æææ æ æ!

æ æ æææ ææ æ, -, , ææ æ æ æ! ææ æ æææ , æ æ æ æ æ. æ æ , æ æ, ææ, æ ææ æ æ æ.

ææ æ æ æ æ ææ 5-æ æ, æ æææ æ . æ æ æ æææææ æ , ææ ææ æ, ææ . ææ æ ææ ææ æ. ææ æ æ æ. ææ æ æ , æ æ . Ææ -ææ æ ææ ææ ææ æ ææ æ . æ æ .

ææ æ æ æææ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ, ææ æææ æ æ.

,
æ æ æææ,
æ æææ.
æ, 2000.12.04.

 

Æ Æ

***

, . , , . , , , - , . , -, , . , .

-, 1956

***

-, , . , , , , . , ... .

Æ, 1956

***

. , , . .

ææ , 1957

***

1 . , ... .

Æ, 1964

***

, 1 , .

æ, 1964

***

, , , . . . , . (...)

57 .

, 1970

* * *

ææ
æ, ...
æ
æææ , æ æ...
æ æ
æ æ æ æ...
æ ææ
æ æ æ...
Æ æ
æ æ æææ ...
ææææ
æ æ ææ :
! !
æ ...
æ
ææ ææ æ!..
æ , æ
ææ æ ææ æ æ æ!..
æ ææ æ æææ ...
æ ææ æ æææ ...
...æ æ:
æ æ !..
æ æ:
æ ææ æ!..
ææ æ:
- ææ
ææ
æ æ
ææ
ææ æ
æ
æ!..
Æææ-
æ ææ æ !..
ææ-
æ ææ æ !..

1967

ÆÆ ÆÆ
ÆÆ Æ Æ

Æ ææ

Æ


æ,
æ

æ,
ææ æ

.

æ,
æ æ
æ æ

Ææ æ ææ
æ æ

.

æ,
æ æ
æ æ

æ,
æ

æ æ,
æ

.

Æ

Æ ...

æ æ ææ, æ: æææ æ ææ æ æ ææ, ææ æ æææææ, æ æ, ææ. æ æ ææ . Æ æ! æ, ææ æ æ, æ æ! æ ! æ ææ æ æ æ . ææ æ ææ æ, æ æ, . æ æææ æ .

ææ ææ . æ æ , æ æææ æ æ . , æ æ, æ ææ, æ æ-æ æ æææ ææ, æ ææ ææ æ æ , . æ æ æ æ æ : æ æ ææ æ æ æ æ. Ææ æ æ æ æ. ææ æ æ æ. Æ æ ææ ææ æ æ æ æ ææ .

Æ æ æ , ææ æ æ æææ, æ (æ æ æ) æ æ æ æ, ææ ææ æ æ . ææ æ ææ æ, ææ æ æ ææ æ æ . Æ ææ æ æ æ æ , æ ææ æ æææ æ æ , ææ!..

æ ææ æ. ææ! Æ ææ!

ÆÆ

ÆÆ

æ æ æ , æ æ ææ. æ æ æææ æ, ææ æ ææ æ æ. æ ææ , .

Æ æ ææ, æ æææ æ ææ æ ææ æææ. æ æ æ æ, æ ææ , æ, æ æ æ æ. ææ æ æ, æ æ ? æ, æ æ: æ ææ ææ ææ , æ æ æ , æ ææ æ , æ æææ. ææ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ !, ææ æ æ æ ! æ ææ æ æ ææ . , æ æ ææ æ , æ æ æ æ ææ.

æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ æ ? æææ æ? æ, ææ æ. ææ ææ, æ æ , , .

ææ ææ, ææ æ, ææ, æ æ æ : æ æ ææ, æ æ ææ, æ æ æ, ææ ææ æææ æ. , æ ææ, ææ æ æ , ææ... æ! æ ææ æ æ ææ æ ææ æ, æ. æ ææ, æ, ææ.

æ æ . ææ æ ææ æ , æ, , ææ ææ ææ æ ææ æææ æ . æ (-æ) æ. æ, æ ææ æ ææ , æ æ. æ, æ : æ æ. æ æ. ææ ? , ææ æ æ æ , ææ æ æ . æ ææ, ææ æ æ .

ææ æ æ æ , æ æ æææ æ. ææ æ , ææ . æ.

æ æ æ , æ, æ æ. æ æ æ ææ ææ.

1988

Æ Æ Æ

ææ æ æ æ æ ææ ææ ææ . æ æ æ æ ææ. Ææ ææ æææ æ æ. ææ, æ ææ, æ æ æ, ææ æ æ æ ? ææ æ ææ ææ: æ æ æ æææ ææææææ ææ, æ æ ææ, æ ææ æ æ æ, , æ, æ, æ æ... æææ æ ææ, ææ, ææ æ ææ ææ , æ æ æ æ , æ æ æ æ.

ææ æ, . æ æ ææ , æ æ æ. æææ æ ææ æ , 60 æ æ ææ. æ æ æ ææ æææ æ æ æ æ . Ææ ææ ææ. æ ææ æ , , æ, æ... Ææ æ : æ æ, , , ææ, , ææ , æææ æ, , ææ æ . ! æææ æ æ, æ æ æ, ææ, æ æ æ , æ æ æ æ .

æ æ ææ, æ æ æ ææ, æ æ æææ æ æ æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ: æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ, æ ææ, æ, æ æ ææ æ æ æ. Ææ æ, æ ææ-ææ ææ -æ æ æ ææ æææ ææ, æ , ææ æ: æææ æ æ æ , æ æ æ ææ æ . Ææ ææ æ , æ æ æ , ææ æ, æ , ! æ. æ, æææ æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ æææ æææ æ æ æææ, æ ææ. æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ, æ æ, æ æ æ æ æ æ æ æ . æ æ æ æ, æ æ. ææ æ æ ææ ææ æ æ. Ææ æ æææ, æ æ ææ æ, æ æ ææ, æ, æ ææ ææ ææ æ æ. Æ æ æ æ æ, ææ ææ æ, ææ æ ææ æææ æ æ. æ: ... Ææ æ æ ææ æ æ, æ æ æ. æ æ: æ æ æ æææ æ æ æ æ , æ æ ææææ æ æ?

æ æ æ ææ æ æ ææ . Æ æ ææææ æ, ææ, æ, ææ, ææ æ ææ ææ , ææ æ. æ , æ ææ æ æ ææ æ æ æ, ææ. æ ææ, æ, æ æ æ ææ ææ. ææ ææ: æ æ æ ææ ææ æ æ æ, æææ æ, æ æææ? æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ, æ æ æ, æ æ , æ æ æ ( æ æ ææ!). æ æ æ , æ , æ , æ æ... æ æ æ , æ æ-æ æ ...

ææ ææ æ æ æ , æ æ æææ ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ, ææ .

2001

æ æ æ æ æ æ, æ " æ " æ, ææ æ "Æ Æ Æ" .
æ ææ
http://vkontakte.ru/club1072719

      
         
  * æ * * ææ *