Æ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

Æ , Æ Æ

æ ææ æ æ æ. æ æ, æ ææ æææ: æ! Ææ ææ æææ, æ æ æ , æ , æ ææ-ææ ææ. æ æ, - ææ, æ æ æ æ . æ æ , ææ, æ æ æ æ, æ , æ ææ , æ, ææ æ æ æ ææ, æ æ æ æ. ææ ææ ææ: ææ ææ, æ ææ æ ææ, æ æ æ, æ æ æ. æ ææ, ææ æ, , æ ææ æææ æ -æ.

æ æ ææ, æ æ æ.

æ æ , æ . æ æ ææ æ æ ææ ææ æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ. Ææ æ ææ ææ ææ æ æ!

æ æ: æ æ ææ ææ ææ æææ ææ ææ æææ æ æ, æ ææ .

æææ æ æ , æ ææ æ æ-. æ ææ æææ æ , æ æææ æ æ æ æ.

ææ - æ æ ææ ææ æææ æ , , , æ æ æ, æ-æ æ, , , æ , , æ.

æ æ æ . Ææ æ æ æ , æ . æ æ æ , æ æ ææ , ææ, æ æ. , æ , ææ-ææ æ, ææææ, æ æ ææ ææ, æææ, æ æ æ ææ æ , æ æ æ æ. Ææ æ æ, ææ æ, æ æ. ææ ææ æ ææ æ æ æ? æææ æ æææ æ æ æ æ æ, æ æ ææ ææ. æ ææ... æ æ.

æ, ææ æ æ, æ æ æ , . æ æ ææ æ, æ ææ ææ ææ-ææ ææ ææ, æ, ææ æ æ æ ææ æ æ , ææ æ æ , æ æ, æ. æ æ æ æ, ææ ææ æ, æ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ. ææ æ æ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ!

ææ æ ææ ææ, ææ æ, ææ æ æ ææ. æ, æ, æ ææ, ææ ææ . ææ æ ææ æ ææ, æ ææ æ æ ææ , æ ææ æ æ æ , . Ææ æ æ , , æ æ, ææ æ æ æ . Ææ æ , æ æ æ ! æ ææ æ ææ æ- . æ ææ ææ, æ , æ æ æ . Ææ æ ææ æ ææ æ, æ ææ æ æ , æ æ æ: ææ, , ææ æ, ææ, , æ æææ ææ æææ æ. ææ, , æ æ æ, ææ, , ææ æ æ ?!

æ, !

, æ æ æ ( ææ, æ, æ ææ æææ æ ), , æ , æ æ ææ æ, ææ, æ æ! , , æ, æ æ, ææ, , æ æ, ææ !

Ææ æ ææ æ ! æ æ æ ææ, ææ ææ æ ææ æ æ ææ æææ æ , æ. ææ, æ , æ æ ææ , ææ æææ æ, æ.

æ , æ æ æ ææ æ ææ æ æ. æ æ æ æææ ææ ææ ææ æ. æ æ æ ææ, æ ææ.

Æ æ, ææ æ, ææ æ æ æ æææ ææ ææ æ , æ , ææ.

æ æ , æ ææ æ æ , æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ æ æ. æææ ææ ææ, ææ æ ææ ææ æ. æ æ ææ æ ææ æ ææ ææ æ. æ æ æ ææ æ ! Ææ æ æ ææ æ æ ææ æ æ, æææ æ ææ æ , æ ææ, ææ ææ æ æ ææ! æ æææ ææ ææ ! æ æ , æ æ , æ ææ ææ ææ ææ æ æææ.

æ, æ æ æ. Æ æ æ æ . æ æ æ, æ æ æ , . æ ææ æ æ . æ , æ æ æ æ ææ æ . æ æ æ ææ, æ æ æ, æ ææ ææ ææ. ææ æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ.

æ ææ, ææ æ æ , æ, , ææ æ ææ æ , æ ææ ææ æ æ ææ æ. ææ æ æ . ææ æ æ. æ ææ. , æ ææ, æ æ æ , ææ, æææ æ ææææ , æ .

ææ æ æ (ææ æ-æ ææ æ æ ææ!): ( æ). æ æ ææ ææ æ 1- ææ ææ. ææ æ æ æ æææ, ææ ææ æ æ æ, , æ æ, æ . æ æ æ æ, æ , æ ææ æ æ ææ ææ. ææ ææ ææ æ æææ æ ææ. æ ææ æ æ æ. æ ææ, æ æ æ, æ æ.

ææ, ææ æ æ . ææ, æ, æ ææ ææ , æ æ æ æ ææ? Æ æ æ , æ ææ ææ?

ææ æ, æ ææ æ ææ æ ææ æ ææ , ææ æ ææ, ææ , ææ æ, ææ, ææ æ æ æ, æ æ, æ . Æ æ æ æ ææ æ æ æ , ææ æ. ææ æ æ-æ æ, ææ æ . æ æ, ææ æ ææ. æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ, ææ æ . ææ :

ææ æ æ æ
!

- æ æ , æ , æ æ æ æ , ææ æ æ æ æ, ææææ æ , ææ, ææ , ææ æ , æ : , æ ææ . ææ æ , -æ, ææ æ æ æ ææ æ :

                         æ, æ, ,
                         ææ,
                         ææ æ
                         æ!

æ æ , , æ æ ææ ææ . æ : æ ææ. æ ææ , ææ æ æ ææ æ æ æ ææ.

Ææ æ æ-æ æ æ æ, æ æ, æ æ. æ æ. æ ææ ææ : æ æ æ æ! ææ æ ææ ææ æ! æ æææ æ , ææ æ æ æ! æ æ æ æææ! Ææ æ ææ æ ææ ! Ææææ æ æ æ, -æ ææ, æ, æ æ æ, ææ ææ æ ææ, æ æææ æ . ææ ææ æ æ æ æ, æ, ææ æ æ.

Ææ, ææ, ææ æ æ ææ , æ æ æ æ ææ æ, ææ - ææ æ æ æææ æ æ-æ, æ-ææ. Ææ æ æ æ æ ææ æ ææ: Æææ æ ææ . æ : ææ ææ , æ, æ ææ , æ æ. : ææ , ææ ææ æ æ ææ ææ æ. æ æ ææ ?! Ææ ææ æ æ ?! , , æ, ææ, æ ææ æ ææ ææ æ æ! æ ææ ææ.

æ - æ. , ææ , ææ æ ææ æ . ææ æ ææ , æ , æ æ æ æ - æææ æ. , æ æ, æ æ, ææ, æ æ , , ææ ææ æ , ææ . , , æææ ææ æ ææ , æ ææ, æ æ æ ææ æææ æ. ææ æææ ææ æ: æ. æ æ æ-æ. æ æ- æ æ, , æ , -æ æ. Ææ ææ -æ æ, æææ æ, æææ. æ æ ææ ææ æ: ææ, æ, ææ. æ æ, æ -æ æ ææ ææ æ æ æ æææ æ -æ: æ, ææ, ææ. - æ æ-æ æ æ æ, æ æ, æ æ. Ææ æ ææ- æ ææ æ, æ- æ æ, ææ- æ ææ. æ , ææ , æ æ æ, ææ æ æ . æ æ æ æ, æ , æ , . æ æ æ , æææ æ æ , æ æ æ . ææ æ æ , æ æ ææ. ææ æ. Ææ æ æ æ, æ æ æ æ, . Ææ ææ æ ææ , ææ æ ææ. Ææ ææ ææ-æ , æ , , æ æ . Ææ æ -æ, æ ææ æ æ æ æ æ æ, æ .

æ æææ æ ææ , , æ ææ. æ, æ æ ææ æ æ ææ æ ææ. ææ . ææ æ , æ ææ-æ? ææ æ ? æ æ, ææ æ, æ æ, æ ææ. Ææ ææ æ ææ? ææ æ æ. ææ , æ æ , ææ æ æ . ææ æ , ææ, ææ æ æ , æ æ . ææ- æææ-æææ , ææ ææ æ æ, æ. ææ , . æ æ , ææ- æ æ æ æ, æ æ- æ æææ æ. ææ- , ææ- ææ- ææ- ææ , ææ æ ææ. ææ æ æ æ, ææ æ , æ æ , æ ææ, ææ æ æ æ ææ ææ æ. æ æ æ. æ ææ, æ æ , ææ ææ æ ææ. :

                  æ æ æ æ æ,
                  
æ æ æ, æ ææ æææ.

:

           æ ææ æ æ.

æ :

           , ææ æ

ææ æ æ ææ, æ æ, æ æ ææ. Ææ -æ æ æ æ æ , æ æ. æ æ æ ææ æææ æææ æ, æ æ ææ, æ æ ææ æ-æ æ : æ æ, ææ , ææ. Ææ æ æ. Ææ ææ æ-æ æ ææ ææ æ, æ æ ææ ææ æ æ. ææ æ, æ ææ, , ææ æ ææ, æææææ ææ æ ææ æææ æ , ææ æ ææ ææ ææ æ -æ, æ æ æ æ æ. Ææ, , ææ æ æ , ææ æ æ æ æ æ-æ, æ ææ, æ, , æ, æ ææ æ æ ææ æ æ. æ! æ æ. æ æ ææ ææ ææ æ æ, æ æ, ææ æ, æ æ, æ æ æ.

Ææ ææ æ, æ ææ æ , ææ æææ, ææ, ææ æ ææ æ æ: æ ææ -æ æææ æ , , æ ææ - æ æ ææ æ, ææ æ æ æ, æ: æ, , 퓻.

æ ææ æ , æ æ æ æ æ æ? ææ ææ æ -æ ææ æ æ-? æ ææ æææ:

                         æ ,
                         ææ .

ææ -æ ææ ææ ææ ææ æ? æ æ æææ æ ææ æ ææ æ : ... æ æ ææ æ, æ ææ . æ, ?

æ, ææ, æ æ, æ ææ æ æ ææ ææ ææ æ, æ æ, æ æ æ -æ æ ææ -æ? ææ, ææ æ æ:

                         .

æ æ ææ ææ æ , ææ æ æ? æ æ æ æ, æ æ æææ æ , æ?!

Æææ æ æææ ææ: æ æ æ, æ æææ ææ ææ æ æ .

, æ æ æ ææ ææ æ æ, æ æ, æ ææ æ: æææ ææ æ æ, æ æ æ . ææ ææ æ, ææ , Ææ æ æ , æ æ æ. - ææ æ æ.

Æææ æ ææ ææ : æ æ, , æ, , æ æ æ, æ æ æ æææ æ, æ æ , ææ , æ æ æ: æ, æ, ....

ææ æ æ , æ? , æ, æ, ææ æ æ , ææ ææ- æææ ææ æ , , æ. æ ææ, ææ, æ ææ æææ æ. ææ æ æ, æææ ææ æ æ ? æ, ææ æææ, æ. æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ æ, ææ . æææ æ æ æ æ æ ææ æ æ , , ææ æ , æ æ, . æ, ææ æ , æ æ -æ: , æ, æ æ æ ææ æ -æ; ææ ææ æ, ææ æ? ææ ææ , -æ, æ ææ æ ææ .

æ æææ æ æ æ æ æ æ? æ, ææ- æ ææ ææ- æ æ ææ ææ, . , , ææ æ æ æ , , , æ æ, æ æ ææ, , æ æ ææ æ æ: , ææ æ æ. æææ æ æ ææ æ æ, . ææ æ ææ æ: ææ æ æ, æ æ æ , ææ ææ æ , ææ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ æ. ææ æ æ ææ: ææ æææ ææ ææ . ææ æ ææ æ. æ æ æ æ, ææ ææ, ææ æ ? æ ææ ææ æææ æ ææ æ? Ææ, ææ æ-ææ æ, æ æ æ æ, ææ ææ- æ ææ ææ- æ æ æ ææ. ææ æ, ææ ææ ææ æ ææ- . æ æ æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ æ æ : æ æ. Ææ æ ææ . æ æ ææ ææ æ æ, æ ææ ?

Ææ, æ ææ æ æ : æ æ æ æ, æ æ æ æ. æ æ æ. æ-æ ææ æ ææ ææ æ ææ æ: ææ ææ æ , æ æ æ æ æ æ. Ææ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ æ . ææ æ ææ. ææ , æ æ æ æ ææ, æ æ æ æ, æ æææ æ. æ æ ææ æ, æ æ: æ æ æ , æ æ æ æ æ æ. ææ æ æ æ , æ æ, ææ æ ææ , æ æ, æ æ , æ. ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ, æ. æ æ æ ææ, æ-æ æ. æ ? æ - - æ æææ , æ ææ ææ ææ ææ ææ , æ æ æææ , æ æ æ æ. æ æ , . ææ æ æ æ: ææ ææ ææ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ, æ ææ. Æ æ ææææ ææ æ, æ , æ æ æ, æ æ æ. ææ æ æ ææ æ ææ-ææ æ . Ææ , æ æ . Ææ æ æ æ. æ ææ , æ æ ææ æ: ææ . ææ æ, ææ æ æ. æææ æ æ ææ-ææ ææ æ ææ, ææ æ .

Ææ æ æ ææ. æ æ 2:1 æ. æ , æ . Ææ ææ æ , ææ æ, æ 2:1, æ, æ æ æ ? æ ææ ææ? ææ æ ææ æ æ ææ æ ! æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ?! æ æ æ. æ æ æ ! æ, æ ( æ æ), æ ( æ æ). ææ ææ æ (æ ) æ æ .

æ æ ææ æ ææ æ æ. , ææ , æ æ: æ æ ææ æ, ææ ææ æ ææ. æ! æ æ, æ æ æ æ æ ææ æ æ! Ææ æ æ ææ æ æ: , æ æ. ææ æ æ æ æ. Æ æ ææ ææ - æ ææ æ ææ æ æ æ. Ææ æ æ. Ææ æ, : , æ æ æ æ, , æ ææ æ æ! æ æ, æ æ æ æ æ æ æ , æ ææ æ æ , æ æ æ æææ, æ.

æ, æ æ æ æ, æ æ, ææ æ ææ æ ææ: 29 æ 10 æ ææ ææ æ ( æ) ææ: . æ æ æ æææ. æ, ææ . Ææææ æ , ææ æ æ æ æ?! ææ æ ææ ææ ææ ? æ æ, ææ æ æ?! æ , ææ æ-æ æ , . Ææ ææ æ æ æ æ æææ ææ, æ ææ æ: . æ æ æææ. 29 æ 10 æ . ææ æ æ . Ææ æ ææ .

ææ æ æ! æ ææ æ æ æ . æ ææ æ, æ, ææ, ææ æ, æ ææ æ, æ. ææ æ , æ æ. Ææ æ , æ ææ æ , ææ , æ?! æ, æ æææ æ æ, æ ææ æ æ, æ æ æ ææ æ, æ æ æ, æ! ææ æ , ææ æ æ , æ æ. æ æ (æ, æ æ æ æ, æ ) æææ , , æ. ææ ææ æ æ, æ, æ ææ.

ææ !

Ææ æ æææ ææ, æ æ ææ , æ . ææ æ æ æ ææ æ æ, æ ææ ææ . æææ. ææ æ æ æ: Æ æ , ææ , ææ æ , ææ æ . , æ, , æ æ , . Ææ ææ æ æ, æ æ æ ?!

ææ æ æ , ææ, æ æ : ææ . ææ ææ æ: æ æ ææ , æ ææ. ææ æ ææ- , , ææ . ææ æ æ æ ææ æ æ ææ æ, æ, , æ . Ææ æ æ æ ææ æ . æ æ æ!

æ ææ æ æ æ æ ææ æ. æ ææ, æ æ. Ææ æ æ æ (æææ), æ æ æ: æ- ææ ææ . , æ , ææ, æ ææ, ææ? , -æ, æ æ æ ææ æ æ, æ æ. ææ æææ æ ææ æ, ææ ææ æ , æ ææ æ æ, æ ææ æ ææ , æ.

æ ææ, æ æææ æ , æ æ æ æ æ æææ. Ææ æææ æ æ æ: æ æ æææ! æ æ ææ æ. Ææ æ æææ, ææ æ æ - æ ææ æ ææ æææ. Ææ ææ, æ æ æææ , æ , æ.

æ, !

Ææ, , æ æ , æ æ æ æ æ. æ, æ æ æ , æ æ . æ æ æ æ æ , æ ææ, ææ æ, æ æ, æ æ ææ æ æ, æ æ æ. Ææ ææ ææ æ. Æ æ, ææ æ æ, æ, æ ææ æ æ æ æ, æ æ, æ ææ, æ ææ æ ææ ææ , æ æ æ. æ ææ æ, æ æ æææ æ ææ æ æ æ æ.

ææ æ æ æ, æ æ ææ æ æ ææ.

[ æ ææ æ.
ææ, 2001 ]

      
         
  * æ * * ææ *