Æ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

Æ
ÆÆ ÆÆ
 

, æ, ææ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ. æ æææ, æ æ æ æ æææ. æ , ææ , æ æ æ æ æ, .

æ æ æ æ æ æ . æ ææ æ æ æ æ ææ -æ ( ææ -- ææ æ -æ-æ. æ ææ ææ æ æ æ æ ææ ææ, ææ æ) ææ: æ, æ), ææ æ , ææ æ æææ, æ ææ. ææ, æ æ æ æ ææ, æ æ, ææ æ, æ ææ, æ æ. .. æ æ ææ æ, , æ.

Ææ æ æ æ æ ææ, æ- æ æ æ ææ æ . æ æ ææ æ æ æ, æ æ, ææ æ, , æ æ æ æ. ææ ææ, æ æ ææ æ , æ æææ ææ, æ æææ æ, ææ æ æ æ . Æææ æææ æ æ. ææ, æ:

æ

æ æ

æ
æ
æ

æ
æ
ææ

ææ, ææ
ææ, ææ
 ææ, ææ
 æ, æ
 ææ, ææ
 ææ, ææ
 æææ, æææ

ææ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ .

ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ, æ, æ æ, æ æ æ :

æ ææ
æ ææ
æ ææ
æ
æ ææ
æ ææ
ææ æææ.

æ, ææ æ æ æ æ æ æ æ. Æ æ æ, , æ ææ ææ- æ æ æ, .

:

æ ææ
æ ææ
æ ææ
æ
æ ææ
æ
æ
ææ æææ
æ
æ
æ

æ ææ æ æ æ æ æ:

æ:

æ æ:

æ
æ
æ

ææ, ææ
ææ, ææ
ææ, ææ
æ, æ

æ, æ ææ, æ æ æ æ:

ææ
ææ
ææ
æ.

, æ æ æ, ææ - æ æ, ææ æ æææ æ , æ æ ææ. ææ:

æ ææ
æ ææ
æ ææ

æ æ æ æ æ æ : ææ ææ æ. æ ææ.

:

ææ
ææ
ææ
ææ

æ æ æ æ (æ æ 1. , 1905, . 136).

æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ. æ ææ æ, ææ æææ , æ (, æ æ ).

æ ( ææ æ æææ, æ æææ) æ : ææ. ææ æ æ , ææ , æ æ æ æ æ , - æ ææ, æ.

:

æ
æ
æ ææ
  æ
æ.

ææ - æ ææ, æ ææ, ææææ, æ æ, - æ ææ, æ æ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ , ææ æ, ææ.

æ æ ææ ææ, ææ ææ ææ, ææ, æ. ææ æ -æ ææ æ, -æ ææ, æ æ æ, ææææ, æ æ, æ ææ æ æ. æ æ , ææ æ, ææ. ææ æ æ æ æ æ æ, ææ æ æ, æ, , æææ, ææ æ, ææ.

æ, æ , , æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ, ææ æææ, æ æ: æ, æ, ææ. ææ . æ ææ ææ æ æ æ æ, , æ, ææ, ææ, æææ.

æ-æ æ æ: ææ. æ : æ. : æ (ææ æ, ææ), æ æ...

æ æ æ , æ æ æ ææ æ. ææ, æ æ, æ æ æ, æ ææ ææ æ:

æ (æ) æ
æ (æ) æ
æ (æ) æ

æ æ, æ, æ, æ, æ, æ æ . æ :

æ (æ) æ
æ (æ) æ
æ (æ) æ

ææ? æ ææ æ æ , , , , , æ æææ, ææ æ æ æ æ æ, æ, æ, æ, æ, æ. ææ æ æ æ æ (æ ææ æ æ) ææ æ, æ, æ, æ, æ, æ. Æææ-, ææ æ æ æ æ. æ ææ æ , , æææ æ æ. æ æ æ ææ æ , , ææ, ææ æææ æ æææ ææ æ. ææ æ æ æ , , :

æ

æ

æ

Æ

æ

æ

?                                                             

æ?             æ                 æ                      æ

ææ?        ææ          ææ               ææ

ææ?        ææ          ææ               ææ

ææ?         ææ            ææ                 ææ

æ?        æ           æ                 æ

ææ?       ææ          ææ               ææ

æ?         æ?          æ                 æ.

æ æ æ -æ, æ æ , - ææ æææ. æ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ, æ. : ?, , ; æ?æ, æ, æ; ææ? ææ, ææ, ææ æ...

æ æ , , - æ. æ æ æ æ ææ æ , ææ , æ æ ææ , ææ -æ æ...) æ ææ æ æ æ - æ. :

æ

æ

æ

Æ

æ

æ

?                                                          

æ?                 æ                æ                  æ

ææ?          ææ            ææ           ææ

ææ?          ææ            ææ           ææ

ææ?             ææ             ææ             ææ

æ?             æ            æ            æ

ææ?          ææ             ææ           ææ

æ?            æ              æ              æ

æ æ æ ææ æ æ.

æ , ææ, æ ææ:

, , æ , , æ (. 41). æ , ææ - æ æ æ: , ... (. 43).

æ æ æ æ æ -æ æ æ æ, æ , æ æ æ æ, æ æ ææ , æ (ææ, -æ æ - æ æ ææ æ æ). <>

Ææ, ææ, æ æ æ, ææ, æ, æææ, æ æ ææ ææ, æ ææ - : æ ææ æ æ æ, æ ææ æ, ææ.

æ, ææ , ææ æ ææ æ:

æ (æ) æ,
æ (æ) æ,
æ (æ) æ

ææ æ:

æ (æ) æ,
æ (æ) æ,
æ (æ) æ.

æ æ, æ æ, æ- æ. æ , æ æ æ, æ æ...) , æ æ : æ, æ, æ, æ, æ, æ. æ, æ ææ , ææ ææ æ æææ æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ, æ æ...)

ææ ææ æ æ æ.

ææ æ ææ æ.

æ, ææ æ æ æ æ, ææ ææ æ æææ. æ æææ, æ æ æ æ, ææ æ æ: , , æ æ...) æ æ æ ææ , ææ , ææ, æ æ æ æ æ , æ æ, æ ææ æ æ æ æ , - æææ. æææ ææ, ææ ææ æææ æ ææ, æ æ. æ æ æ æææ æ : ææ ææ ææ-. , , æ æ æ æ:

æ

æ

æ

Æ

æ

æ

ææ ææ

ææ- ææ-

ææ-æ ææ-æ

ææ-æ ææ-æ

ææ-æ ææ-æ

ææ- ææ-

ææ-æ ææ-æ

ææ- ææ-

()

æ

æ-

æ-æ

æ-æ

æ-æ

æ-

æ-æ

æ-

ææ æ æ æ ææ æææ. :

æ

æ

æ

Æ

æ

ææ, æ

æææ, ææ

æææ, ææ

æææ, ææ

ææ, æ

ææ, æ.

ææ, æ

ææ, æ

æ æ ææ æ, æ æ ææ , æ , ææ æ, æ ææ ææ æææ. ææ ææ ææ , æ æææ æ æ. , æ æ: æ æ ææ æ æ , æ æ æ æ æ, æ æ ææ, æ æ æ?

æ æ:

æ ææ æ .
æ .
æ æ.
æ æ .
æ æ æ.
æ æ ææ.

ææ æ -æ æ æ æ, 1-æ, 1963, æ ææ ææ , ææ, ææ æ æ ææ ææ æ æ, æ - æ æ ææ ææ : æ ææ æ, ææ ææ, æ ææ ææ ææ ææ . æ æ, , ææ, æææ, æ æææ, æ æ, ææ. ææ æ ææ , ææ, æææ, æ ææ ææ, æ ææ , æ , ææ, ææ æ ææ ææ æ . æ, ææ ææ ææ, ææ æ æ, ææ, , , ææ, æ æ æ æ æ , æ æ æ, ææ æ , æ æ, æ ææ æ ææ ææææææ ææ, æ , æ æ æ , æ æ, ææ ææ, . ææ ææ ææ æ æ æ æææ æ æ æ, æ , ææææææ ææ, æ æææ. :

æ æ æ .
æ æ æ æ æ.
æ æ ?
æ æ.
æ .
æ ( ) ææ æ () ...

ææ æ ææææææ æ æ, æ æ æ , ææ æ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ æ, ææ ææ, æ æ æ æ æææ ææ ææ, , æ:

æ ææ æ æ.
ææ æ .
æ ææ ?
ææ .
æ ææ ææ æ æ.
æ ææ æ...)

ææ, ææææ , , - æ ææ, æ æ. , ææ æ ææææ , , æææ , , - æ , , -æ: æ æ , , æ æ, -æ, -æ, -æ ææ ææ æææ, æ æ-æ, -æ æ...) æ æ æ I-æ æ. æ æ . æ æ, ææ æ: æ æ æ. ... ææ ææ æ æ . æ æ ææ æ ææ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ ææ , æ æ æ, æ ææ: ææ, æ æ æ æ , æ ææ æ æ , , , , , -æ æ , , æ ææ , ææ æ ææ æ æ æ æ æææ . ææ æ æ æææ , , - æ æ, ææ, æ . Ææ ææ æ ææ æ ? ææ, -æ æ æ: , , , . ...

ææ æ æ ? ææ æ ææ ææ - æ æ : , , -, , , , æ æ. æ.

æ æ , , - æ , , - æ , , æ æ æ æ. æ ææ, æ æ ææ, æ, ææ, æ, æ, , ææ, æ, ææ æ æ, ææ , æ æ ææ æ ææ: ææ, æ, ææ, æ, æ, , ææ, æ æ...)

ææ ææ ææ æ æ æ æ æ, , æ æ ææ æ ææ æ æ æææ æææ æ , ææ æ, æ æææ æ, æ æ. æ , æ æ. æ æ æææ æ ææ: æ, ææ, æ, ææ, æ, ææ æ... æ æ, ææ æ æ , ææ, , æ æ ææ, ( æ, ææ), , , , , .

æ , æ, ææ ææ, æ æ ææ, ææ æ ææ, ææ, æ æ æ æ , , - æ , , , , -æ æ æ æ, ææ æ æ, æ ææ æ, ææ æ, æ ææ æ.

æ æ æ, æ æ ææ ææ æ, æ.

æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ æ.

ææ æ . æ æ ææ æææ, ææ, æ ææ æ , ææ, , æ, . æ ææ æ æ æ ææ æ ææ, ææ, , , . Ææ, æ æ, ææ æ ææ, æ æ ææ ææ æ æ, ææ, , , , æ...)

æ æ , ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ ææ, æ æ .

ææ æ æ æ æ æ æ, æ, æ æ , , æ, ææ ææ - æ æ æ ææ -æ: æ æ æ ææ . , æ ææ æ æ -, - æ, ææ, - - æ, ææ, - æ...) , ææ, æ æ, æ ææ ææ -æ æ æ æ, æ æ: - ææ - ææ, æ ææ æ æ. ææ æ æ , ææ ææ, æ, , ææ æ æ æ æ æ.

ææ æ æ æ æ æ ææ ææ: ææ ææ , ææ ææ æ. ææ ææ , æ , æ æ , æ ææ æ æææ æ æ æ, æ æ ææ (æ ææ ææ), æ ææ ææ, æ æ æ, æ: , , . æ ææ (æ ææ ææ), æ æ ææ æ , , , , , . æ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ , æ æææ , ææ, æ, æ ææ , æ ææ ææ æ æ, , æ: ---, ---, ----, ---. ( æ æ æ: --- æ...)). æ ææ - ææ , æ æ æ æ æ ææ ææ æææ, æ: ( æ). -Æ--- (ææ Æææ æ). æ æ: æ ææ , æ æ ææ, æ, , æ ææ, æ .

æ, ææ æ ææ ææ æ æ æ æ æ æ, ææ .

æ -æ 1963 æ æ , , ææ, ææ, æ æ æ, æ æ . 125 ææ: --- ( æ ) --- ( æ ), З---- (ææ æ), Æ֗æ--Æ-Æ (ææ Æææ æ), æ ---).

æ, ææ ææ, æ æ . æ æ- 1-æ , ææ æ ææ ææ æ æ æ: ----, ---, -- (. 113).

æ æ, ææ, ææ ææ æ æ æ: æ ææ , ææ, ææ ææ ææ, , æææ ææ ææ , ææ . æ æ ææ. : , , : ( --, --), ( -, -), ( --, --); , , , , , ( , æ- æ, ææ- æ), , . . -, --, --.

, .. , , : (--) , (--) ), (----) - .

ææ ææ, æ ææ ææ , æææ ææ , , æ æ , æ , ææ æ æ æ, , , . æ æ æ, æ æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ, æ æ. æ, ææ, æ æææ æ, æ, æ ææ æ, æ, æ ææ , --- æ ææ æ ææ æ ææ æ æ - æ æ...)

ææ ææ, ææ æ æ æ æ, æ - 25 ææ ææ - æ æ: æ æ. æ, , æ, æ æ , æ: æ , æ ?

æ æ ææ æ æ æ , æææ æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ.

æ æ, ææ æ æ ææ, æ æ , æ æ ææ ææ ææ æ æ æ æ æ ææ, æ. æ , æ, ææ æ æ æ , æ ææ æ ææ æ æ.

ææ ææ æ æ ææ ææ ææ, æ , æ ææ, ææ , ææ .

æ ææ ææ, æ, æ, æ ææ æ æ æ ææ æ æ ææ .

æ æ æ, æ ææ ææ æ æ (, , ...), æ æ ææ. æ æ ææ, ææ, æ æ, æææ ææ, æ ææ , ææ, (æææ æ ææ æ , æææ , æ, ææ, æææ æ æææ æ- æ, ææ- æ æ...)) æ æ æ æææ, æ ææ æ æ ææ, æ æ ææ. æ ææ ææ æ ææ æ æ æ, ææ , æ. ææ , æ, ææ: , æ, , , , , , , æ...); æææ æ æ æ ææ -æ: , æ...), æ æ æ æ, ææ æ ææ , , æ æ, æ æ æ, ææ ææ , æ ææ , æ ( , , , , , æ, ææ).

æ , ææ, æ ææ æ, æ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ: ---, ---, ---- -, ---, --, -Æ---.

Ææ, æ æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ , æ æ æ, æ, ææ æ ææ -æ æ ææ, æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ ææ æ ææ ææ æææ æ, æ. æ æ, æ ææ æ, æ ææ ææ æ æ .æ ææ æ æ æææ: - æ ,- æ , - - , -æ, Æ-æ, - -, - æ...)

Ææ ææ , æ æ æ 2- ææ. æ, ææ æ, æææ æ ææææ æ ææ æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ, ææ ææ æ. ææ: ( æ), (æ ). æ æ ææ --, ---, ææ, ææ æ ææ, æ ææ æææ ææ, æ , , .

æ 3- ææ ææ ææ æ æ æ, : (æ æ, ææ : , æ ææ æ æ ææ --, ææ, ææ, ææ ææ , æ ææ: --), (æ , ).

, æ ææ ææ ææ ææ ææ æ æ, ææ ææ, æ, æ ææ æ æ ææ æ æ æææ. æ æ, æ ææ æ æ ææ ææ æ ææ æææ æææ (-, -æ), æ ææ ææ ææ ææ ææ , æ æ æ (æææ æ ææææ), æ ææ æ (æ æ), ææ, ææ æ ææ, æææ: -, -, -æ, -æ, -, ææ , æææ æ ææ, æææ: -, -, -æ, -æ, , æ, , -, -.

æ ææ . æ, æ æææ æ ææ æ æ, ææ ææ ææ.

* * *

æ ææ ææ æ ææ æ . æ æ ææ ææ ææ æ æ ææ ææ æææ æ æ.

æ æ æ æ æ æææ. æ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æææ. æ æ æ æ ææ ææ æ æ. æ æ ?

æ, æ, ææ æ æ æ æææ ææ ææ æ. æ æ æ, , , , , , , , , , , , ææ æ æææ. æ ææ ææ, ææ ææ æ , æ, æ ææ ææ æ æ ? Ææ æ æææ ææ æ ææææ æ æ, æ æ æ, æ æ ææ.

æ æ æ æ æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ , . æ æ æ æ æ æ æ æ, æææ ( æ æ), ææ ( æ), æ ææ æ, ææ æ, ææ æ, , ææ, æ, æ ; æ: , , æ æ...)

æ æ æ ææ æ, ææ ææ ææ æ æ æ æ æ ææ, . æ, ææ , ææ æ æ, æ æ -æ ææ ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ, æ æ , ææ , æ æ...)

Ææ ææ æ , æ æ æ æ. ææ , ææ æ æ ææ ææ æ æ , æ æ æ æ æ æ æ æ. æ æ , ææ ææ ææ æææ æææ , æ , æ æ , ææ æ æ, æ æ ææ æ ææ , . ææ æ æ , æææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ, ææ ææ, æ. ææ æ? æ , æ æ ææææ , ææ .

æ , ææ æ æ ææ, æ, æ æ æ æ ææ ææ æ, æ. ææ æ æ æ æ ææ. ææ æ, æ æ æ æ, æ æ æ æ æ æ .

æ æ æ , ææ ææ ææ æ ææ æ ææ ææ æ, æ, æ , ææ æ æ . æ æææ æ æ ææ ( ææ æ, æ, ææ, æ ææ æ æ æ æ æ)? æ æ æ ææ æææ ææ æ, ææ æ æ æ æ ææ ææ æ ææ . æ, ææ, ææ æ æ æ ææ æ ææ æ , æ æ, æ , ææ, æ ææ. ææ æ-æ æ æ ææ, æ æ , æ , ææ, ææ æ æ, æ æ ææ æ, ææ. ææ æ, ææ, æ æ-æ æ æ . æ æææ ææ ææ ææ æ æ æ æ. æ , æ ææ æææ , æ. æ ææ æ ææ æææ æ æææ æ ææ-. æ ææ æ æ æ æææ ææ æ æ æ, ææ ææ æ. æ ææ æ - æ æ. æ æ æ æ ææ ææ ææ . , ææ æ ææ ææ æææ æ ææ æ æ æ ææ.

ææ æ æ æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ. , æ æææ , ææ , æ æ æ ææ , ææ. æ æ ææ ææ æ . , æ ææ, æ æ æææ, æ, ææ æææ æ ææ æ æ. ææ æ æææ æ , , ææ, ææ æ æ ææ æ . æ, ææ ææ ææ æ æ æ æ æ ææ æ , ææ æ . Ææ æ ææ ææ æ ææ, , ææ, æææ æ, æ æ æææ æææ. Æææ æ ææ, æ æææ æ , ææ.

: æ. æ æææ ææ æ æ æ æ æ æ ?

: æ . 13 , æ ææ æ. ææ æ æ æ æ ææ æ æ. Ææ æ æ æ æ, 13 , æ ææ, æ æ æ ææ ,æ æ, . ææ, ææ ææ, ææ æ æ æ æ æ ææ: æ. æ æ æ ææ æ , æ ! ææ , æ , æ æ æææ , æ æ æææ, æ æ ææ æ æ æææ ææ. æ , ææ æ æææ æ ææ æ ææ æææ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ.

, æ , æ ææ æ æ. ææ æ æ æ.

Æ æ ææ... æ æ , ææ, æ æ æææ, æææ æ ææ, . æ ææ æ ææ, ææ æ ææ ææ , ææ, æ æ æ æ æ æ. æ æ æ, , ææ æ æ ææ ææ æ æ æ, æ. Æ æ æ æ, æ æ æ æææ æææ æ æ .

æ æ æ æ æ ææ æ æ . æ. Ææ æ æ, æ æ , æ ææ, æ. æ, æ æ æ æ . ææ, ææ, æ ææ æ æ æ. æ, æ æ , æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ, æ æ, æ æ, æææ æ. æ æ : , æ æ, , ææ컗 , -, ææ- æ æ ææ - æ æ...) ææ , æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ æ .

æ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ æ , æ æ æ æ , ææ æ . ææ æ æ , ææ æ æ ææ, æ æ . æ æ ææ ææ, æ æ æ ææ æ æ, ææ .

æ æ æ, ææ æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ æ ææ. , æ æ æ, æ ææ , ææ, ææ, æ, æ æ æ æ æ. , æ æ æ æ æ æ æ, ææ, æ æ ææ æ æ , . ææ æ æ (æ , . 502504):

ææ: ææ

,
.

ææ ææ æ:

,
.

æ ææ:

æ,
.

ææ ææ:

,
æ æ...)

Ææ æ æ æ ææ 130. æææ ææ æ æ æ, æ æ ææ 130- . ææ æ æ æ æææ æ æ æ ææ, ææ, æ æ, ææ ææ æ-æ æ, ææ æ æ.

Ææ ææ , ææ æææ æ ææ, ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ.

ææ æ ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ ææ æ æ. , ææ, ææ æ æ ææ , æ æ ææ ææ æ æ æ . ææ æ: ææ æ æ ææ æ æ ææ æ ææææ æ, ææ æ . æ, æ æ æ æ ææ æ , æ æ æ æ ææ, ææ æ æ, ææ , ææ æ æ æ. Ææ, æææ æ æ æ æ æ, æ æ æ , æ æææ ææ ææ æ æ, ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ, æ æææ ææ æ, , æ æ, ææ , , æ æ.

æ , ææ, æ æ ææ. . ææ, ææ, ææ æ, æ æææ ææ æææ , æ æ æ æææ . æ æææ æ , ææ æ æææ æ æææ æ . ææ ææ æ . ææ æææ æ , æ æ æ æ æ ææ ææ æ, æ æ, æ ææ æ æ.

æ, , æ æ æ, , æ , , ææ æ æ. ææ, æ , æ , æ æ, æ . æ æ, æ ææ æ æ æ. æ, ææ, æ æ æ æ, æ , æ æ æ, . Æææ æ ææ . æ æ ææ æ æ, ææ æ æ . -æ ææ æ ææ , æ æ æ ææ æ æ æ æ ææ ææ ææ, æ ææ ææ , æ, æ æææ, æ æ æ æ , æ. Ææ æ : ? æ . æ æ æ-æ æ æ, ææ ææ æææ æ æ ææ , , æ æ æ æææ, æ æææ, æ æ æ æ . æ, æ æææ , æ ææ , æ æ , ææ, æ æ. æ æ , æ, , æ , æ . Ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ, ææ æ æ , æ , æ, æ, ææ, æ ææ ææ æ ææ æ æ. ææ , , æ æ æ.

Ææ , æ, æ æ æ æ æ, ææ æ æ, æ æ, ææ, æ, æ . æ æ, æ ææ æ. Æ æ æ. æ æ ææ æ ææ æ. Æ æ, ææ , ææ æ æææ æ, æ ææ æ æ . æ ææ æ æ æ æ æææ. , , æ æ æ æ æ, æææ æ ææ æ. Æ æ, ææ , ææ ææ æ ææ æ æ, æ. ææ æ æ æ , ææ æ æ æ æ , ææ æ æ , ææ ææ æ æææ ææ .

      
         
  * æ * * ææ *