Æ

 

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

. Lingvo ( Æ )

Æ ÆÆ
Æ Æ

ÆÆ
ÆÆ
ÆÆÆ
Æ
ÆÆ ÆÆ
Æ
Æ Æ
ÆÆ
Æ Æ
Æ
Æ
Æ
ÆÆ Æ

         æ, ææ ææ, æ æ æ æ æ æ ææ. ææ æ. æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ, æ æ ææ , ææ æ. ææ æ æ æææ æ ææææææ.
        
ææ æ, æ ææ , æ æ ææ. ææ , æ ææ æææ. æ ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ , æ æ ææ æ æ æ æ, æ .
        
æ æ ææææ æ, æ æ æ æ æ ææ ææ. æ æ æ, æ æ ææ . ææ æ æ æ æ æ, æ æ ææ ææ ææ æ æ. ææ æ ææ æ æ æ æ æ.

ÆÆ

         æ æ ææ æ, ææ æ æ ææ æ, ææ ææ æ æ. æ æ ææ æ. æ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ ææ, ææ ææ , æ æ, ææ ææ æ æ ææ ææ æ, æ, æ æ æ æ . ææ: æ æ æ; æ æ æ æ æ; æ æ æ; ææ ææ; æ æ ææ; ææ æ ; ææ æ æ; æ , ææ æ æ.
        
ææ æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ. ææ: ææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ; æ æ () ææ, æ æ æ ; ææ æ æ ææ, ; ææ ææ æ æ æ æ...
        
ææ æ æ æ , æ ææ ææ æ æ, æ ææ ææ æ ææ æ æ... , ææ ææ æ æ, ææ ææ æ ææ æ. ææ: ææ, ææ, , æ, æ, , , æ ( æ, æ æ æ æ . . 1992, 79), ææ , æ æ æææ, , æ ææ, æææ ææ ææææ æ...

ÆÆ

         æ æ æ æ æ (æ æ æ æ . .). æ , ææ æ æ æ æ, æ æææ, æ æ æ, æ ææ æ æ . æ æ, æ , æ æ æ... ææ ææ æ æ, æ æ .
         æ ææ. æ , ææ æ æ ææ ææ æ. æ æ , æ æææ æ ææ. æ æ æ . ææ: æ æ æ ææ- æ æ æ , æ- æ ææ æ, ææ æ , æ ææ ææ æææ æ , . ææ æ æ ææ æ æ. ææ æ ææ æ æ, æ , æ , , ææ æ æ æ.æ.
         æ æ æ, ææ æææ, ææ æ, æ æææ æ .
         æ ææ æ ( æ æ æ ), ææ æ ææ æ æ, æ ææ. æ ææ æ ææ ææ ææ æ ææ, æ ææ æ , æ æ ææ æ , ææ. æ ææ æ æ æ .
         ææ æ. æ æ, æ æ. æ ææ ææ , æææ, æ æ , æ æ æ . ææ (), æ æ ææ. æ æ ææ æ. æ æ , ææ ææ ææ æ æ ææ. ææ: æ æ- ' ææ ææ. ææ: Æ æ æ æ, ææ æ , æ ææ ææ ' ææ æææ. æ ææ ææ-æ ææ æ ææ æ, ææ æ, ææ æ ææ.

ÆÆÆ

         æ æ æ ææ. æ ææ æ æææ ææ, æ æææ ææ. ææ æ æ ææ æ æææ ææ, æ æ æ, ææ æ æ. æ ææ æ æ æ æ . ææ æ ææ, æ ææ ææ æ æ æ ( , æ æ, æ, æ æ, æ , æ), ææ æ, æ æ , , æ (æ ææ æ - æ - æ, ææ æ ææ , æ æ æ æ ææ ææ).
         ææ, ææ ææ ææ æ æ. æ æ ææ, ææ æ æ, æ æ (æ æ , ææ æ, æ ææ æ, æ æ ).
         ææ æ æ æ , æ ææ æ æ (æ æ , æ, , æ , æ, æ , æ ææ æ æ).
         ææ æ ææ æ, æ æ, æ , ææææ æææ, ææ æ ( ), æ (), æ (), æ æ æ.æ.
         æ- æ æ æ ææ , æ ææææ æ. æ æ, ( æ æææ ææ æ ) æ æ ææ æ, : æ ææ, ææ æ æ, æ ææ, ææ æ, æ, æ ææææ æ , æ æ, æ æ.æ.
         æ ææ æ , æ æ, ææ æ ææ æ (æ ? æ æ ? æ æ æ? æ æ æ! , æ! ææ æ æ æ...).
         ææ æ æ æ æ ææ æ æ . æ- æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ ææ ææ ( .. 293). æ æ æ æ ææ, ææ, æ æ ææ, æ æ æ æ. æ æ æ: æ æ , æ ææ æææ æ (æ, æ æ æ æ ææ ææ æææ æ, æ æ).
         æ ææ æ æ, æææ ææ . ææ: ææ æ , æ æ æ, æ æ ææ, æ , æ æ, ææ ææ ', æ-æ æ, æ æ, æ æ æ. ææ ææ ææ æ, ææ ææ æ: , ææ æ ( æ ), æ ææ , æ ææ æææ æ (ææ ).
         æ ææ æ ææ æ ææ æ. ææ: æ æ, , æ, æ, , æ , ææ, ææ, , , æ, , æ æ, æ ææ æ.
         ææ æ æ. æ æ-æ æ, ææ, ææ ææ æ ææ æ, ææ. æ æ. æ æ ææ æ æ ææ , ææ æ æ æ æ. ææ: æ æ æ æ , æ æ , æ, , æ æ . ( . æ æææ). æ æ æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ æ æ. (æ. æ.) æ æ æ .
         æ- æ ææ , ææ æ æ ææ æ æ. ææ, æ æ ææ, æ æ. æ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ ææ æ æ. ææ: æ æ æ æ? æ æ æ, ææ æ æ . æ æ æ . æ, æ æ æ . ææ æ ææ æ , æ æææ æææ æ , ææ æ ææ æ. æ- æ æ æ æ æææ æ æ ææ æ-æ. ææ æ æ, ææ æ æ. æ æ æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ ææ. .. æ: (5). æ -æ .. æ æ (2 ) ææ æ æ: , (8). ( . 2, . .. -, 25). ( .. . . 1977, 64). Æææ æ æ ææ æ. æ æ æ: ( ), , ( . . . . 1966).
         , ææ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ. ææ æ æ æ , æ æ æ æ æ (). Æææ æ æ æ æ . æ æ æ æ æ, ææ æ ææ 'æ. Ææ æ æ æ æ, æææ æ, æ æ, , æ , , æ , æ, æ æ ææ æææ æ ææ æ, æ ææ æ , ææ. æ.
         ææ æ? æ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ ææ ææ æ.
         æ- æ æ, æ æ, ææ æ æ æ, æ ææ æ , æ ææ ææ ææ æ. ææ: æ æ, æ ææ æ æ, æ (æ æ æ) æ.æ.
         æææ , ææ ææ ' æ æ: æ æ æ, æ æ, , , , æ-æ æ, æ æ, æ æ ææ æææ.
         æ ææ-æ, æ æ æ, ' ææ, æ, æ, , , , ææ æ.
         æ ææ ææ æ æ æ . æ , ææ æ æ ææ, ææ æ æ ææææ. ææ: ææ λ-æ æ, æ æ , ææ ææ ææ æ æ , æ æ , ææææ æ , ææ æ , æ æ ææ æææ.
         ææ ææ ææ , ææ æ æ . ææ: æ ææ æ .

Æ
ÆÆ ÆÆ

         æ ææ æ ææ æ æ , æ . æ æ æ - , æ æ ææ æ æ. æ :
         1. ææ. æ æ ææ æ, æ ææ ææ ææ æ.: ææ æ, , , , æ ææ ææ, , , æ , æ , ææ ææ æ.
         2. ææ: æ æ æ, ææ , ææ æææ æ, æææ æ, ææ ææ æ, ææ , æææ æ, æææ ææ , æ æææ, æææ æ, æ ææ , ææ æ ææ æ.
         3. æ, æ ææ , ææ: ææ æ, ææ ææ, ææ , ææ æ æ, ææ æ, æ ææ ææ , æ ææ ææ, ææ æ.
         4. ææ: æ ææ, æææ ææ ææææ, æ ææææ, , ææ, æ, ææ ææææ, æ æææ ææ æ.
         5. Æææ: , æ, æ , æ æ, ææ, æ æ, ææ ææ æ.
         æ æ æ æ:
         ) ææ: ææ, æ æ , æ , æ ææ æ æ, , æ æ æ ææ æ.
         ) ææ: ææ, æ , æææ æ ææ æææ, æ , æ æææ æ, æ ææ ææ, æ æ ææ, ææ æ, æ ææ, æ æ, æ ææ æ.
         ) æ: æ æ, æ æ, æ æ, æ æ, æ ææ æ.
         æ æ æ æ æææ æ, æ, æ æ æ æ ææ æ æ. æ ææ ææ æææ ( æ ææ, æ æ ææ æ.), æææ ( æ æ, æ), æææææ, ææææ, æ.
         æ , æ, æ ææ ææ, æ ææ , æ æ ææ, ææ , ææ , (æ æ, æ - æ, æææ æ , æ , ææ æ).
         æ æ, æ æ æ, . ææ æ æææ ', æ æ , ææ ææ, æ, ææ æ ææ, ' , ææ.
         æ ææ æ , æ æ æææ ( , æ ææ, æ æ, ææ ææ, ææ , æ , ææ æ). Ææææ, æ æ æ ææ, æ æ æ æ .
         æ ææ æ æ æ æ ( ) ææ , æ æ, æ æ, æ æ , . æ æ æ ææ æææ æ æ ææææ. ææ ææ ææ ææ æ æ , æ æ æ æ æ æ æ: æ æ ææ æ , æ æ ææ ææ ..
         æ æ æ , ææ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ ææ, æ. ææ: æ , æ , æ ææ æ æ. ææ ææ æ. æ æ - æ æ ææ æ , æ æ æ ææ .
         æ æ æ æ, æ æ æ. ææ: æ æ æ ææ ææ ææ ææ, ææ æ æ ææ ææ æ.
         ææ æ æ æ ææ. ææ: æ æ, ææ æææ æ æ , æ (ææ æ), ææ æææ ææ.
         æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ ææ, æ æ ææ æ, . ææ: æ æ æ æ ææ æ æ, æ ææ- æ æ ææ ææ æ, ææ , æ ææ æ ææ æ.

Æ

         æ æ ææ æ . . ( , . 1947). æ . æ æ 1905 æ -. ææ ææ, ææ æ, æ ææ : ææ æ, æ æ æ æææ ææ æ æ, æ ( , ) (æ ). æ ( ), æ æ, æ ææ æ æ ææ æ ( , ) ( ) ææ æ ææ ( ). æ æ, æææ ææææææ , ( ) ( ). . æ æ æ ææ æ . æ 'æ ææ æ ææ æ. ( .. . . . 1977. 293). æ æ æææ ææææææ ææ. ææ æ , æ ææ ææ æ ( ææ ææ æææ) æ ææ ææ æ, æ ææ, æ æ æ æ æ æ æ.
         .. ææ æ (, , ) ææ ( . . ( æææ). æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ . æ . æ æ ææ: ææ, ææ, ææ ææ æææ.
         ÆÆ æ æ æ æææ ææææææ, æ 'æ ææ ææ æ æ, æ æ ææ æ. æ ææ æ æ, : æ , æ , æ æ, æ æ æ, æ æ, æ æ, , , æ, æ, æ, æ , æ , æ, æ æ, , , æ, æ æ, , æ ææ æ.

        
ÆÆ
æ æ ææ, æææ ææææææ, æ- ææ ææ æ æ ææ, æ æ: æ , æ æ æ æ æ, æ æ, æ æ, æ , æ æ, æ æ æ, ææ æ-æ æ, æ ææ ææ æ.
         æ æ æ , æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ: æ ææ æ, æ, ææ-æ, æ-ææ, ææ-ææ, ææ , ææ æ, ææ ææ, æ-æ æ æ...

        
ÆÆ
. . æ ææ ææ æ æ ææ, æ æ æ æ æææ ææ ææ æ ææ æ æ , æ æ æ æ ææ æ ææ æ. æ æ, , ææ ææ , , æ . æ æ, ææ ææ æ æ ææ æ æ. ææ: æ (ææææ), ( ), æ (æ æ ææ æ), ææ æ ( ), ææ æ ææ æ ( ). æ ææ ææ æ æ æ æ æææ. æ æ, æ æ ææ ææ, æ ææ æ æ, æ æ ææ.
        
ÆÆÆ
. ææ . . ææ æ æææ ( . . . . 1972. 137). æ æ æ: , , ) (137). æ ææ ææææ, æ, , ææ ææ , æ æ æææ. ææ: æ æ , , , æ æ æææ, ææ, ææ, ææ æ æææ.
         æ æ ææ ææ ææ ææ, æ: æ , ææ æææ , ææ æ ææ .. æ æ æ , ææ æ æ. æ æ æææ æ , ' ææ æææ æ.
         æææ , æ æææ ææ: æ , æ ææ æ æ; æ æ æ æ; æ æ, ææ æ æ; æ ææ ææ; æ æ æ; æ æ æ.
         æææ æ æ æ: , æ , æ, - ææ æ æ.

Æ Æ

         Æ æ æ æææ . ææ æ æ ææ æ æ æ , æ æ, æ, ææ, , , æ æ æ ææ æ æ. æ æ ææ æ æ æ æ, æ ææ, ææ, æ æ ææ ææ. ææ æ æ ææ æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ , ææ, ææ, æ æ æ æ . ææ: æ æ æ æ, ææ æ ææ . æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ , æ æ. æ æ æ æ (æ æ, æ ( æ æ), ææ , æ æ æ æ).
         æ æ æ æ, æ. æ æ ææ æ æ æ, ææ æææ æ ( , æ æ æ, æ . ææ , - ææ æ æ . . ).
         æ æ ææ æ ( æ æ ææ. æ).
         æ æ æ ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ, ææ, æ æ ææ ææ. æ æ ææ ææ æ æ ææ ææ , æ æ æ. æ ææ æ æ. æ æ æææ. æ æ æ æ, æ æ æ æ, æ æ , ææ. æ æ , æ æ æ, . æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ. æ æ. æ , æ æ æ æ. æ æææ æ . ææ æ æ æ, æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ, æææ æ æ, æ , æ æ æ æ æ æ æ.
         æ æ æ æ æ æ, æ. æ æ æ, æ ' ææ ææ æ æ, æ æ æ, ' ææ, æ, æ, æ. æ æ ææææææ. æ æ, æ ææ ' æ æ. æ æ æ, æ ' æ, , .
         æ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ ææææ æ. ææ: æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ , ææ æ ææ æ æ.
         æ æ, ææ æ æ æ 'ææ æ æ, ææ æ æ æ ææ ææ 'æææ, æ ææ æ ( æ). æ ææ æ æ æ ææ , , æ , æ ææ æ.

ÆÆ

         Æ ææ æ æ, æ ææ ææ æ ææ (æ). æ ææ æ æ ( , ææ æ æ æ, æ, 'æ æ æ , æ, ææ). æ æ ææ æ æ. ææ æ æ ææ æ æ æææ ææ æ, (æ æ æ, æ , æ , æ , æ æææ , , , æ æ, ææ æ...).
         æ. æ æ ææ - æ, ææ æ æ æ æ.
         æ æ ææ æ (ææ æ, æ , æ æ, ææ , æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ.).
         æ æ æ æ ææ æ æ (æ , æ æ ææ æ.).
         æ æ æ - æ ææ æ ææ ææ ææ æ . æ æ , æ ææ æ æ æ. ææ, æ æ æ ææ (), , , ææ æææ (æ ææ , æ ææ; æ, æ æ; æ, , ææ æ, æ æ, ææ, , ææ æ, æ). æ ææ æææ æ, æææ æ æ æ (æ , æ æ, æ ææ ææ, , , ). æ æ æ , ææ æ, ææ. æ æ ( æ, æ ææ, æ æ). æ æ æ. æ.

Æ Æ

         æ ææ æ æ æ. æ æ æ - ( ææ, æ, æ, ææ æ, æ æ.æ.). ææ ææ ææ, ææ, æ ææ æ æ. æ æ. æ - æ æ ææ ææ , æ ææ, ææ. æ ææ æ ææ æ æ, æ ææ ææ, ææ. æ æææ æ. ææ ææ æ æ æ. ææ: ææ æ æ. æ , æ. ææ æ æ, ææ ææ æ (æææ) (), æææ æææ. æ æ æ æ, æ æ , æ, æææææ.
         æ ææ æ æ æ æ.

Æ

         ææ æ æ ææ æ æ æ, ææ ææ ææ æ æ æ æææ æ. ææ: ææ æææ æ, ææ æææ æ æ æ, ææ æ æ. æ æ. æ æ æ ææ, ææ æ æ ææ ææ. æ æææ æ æ æ ææ ææ.
         ææ ææ ææ æææ æ æ æ ææ ææ æ ææ (æ), æ æ æ, æ æ ææ æææ æ æ æ æ, : ææ æ, æ, , ææ æ æ æ æ æ, ææ æææ æ æ æ - ææ, æ æ æ, æ æ. ææ, æ æ ææ ææ ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ æææ æ æ æ æ.
         æ æ ææ æ ææ æ . ææ æææ ææ ææ æ æ. ææ: æ æ ææ, æ ææ , æ ææ æææ æ æ; ææ , æ ææ æ æ, ææ , - æ, æææ æ æ æ æ .
         ææ , ææ æ æ. æ ææ æ æ ææ æ (æ æ æ, æ æ æ, æ æ æ æ; , æ..).

Æ

         æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ æææ , ææ æ æ æ ææ ææ , ææ. ææ: æ æ æ, æ æ æææ æ, æ æ, . æ æ æ æ ææ, æ æ æ ææ. . æ æ. Ææ æ æ ææ æ ææ æ , æ, æ, - æ. ææ: æ æ , æ -æ ææ æ æ æ. æ ææ æ æ æ. æ , , ææ , ææ ææ, æ . Æ æ ææ æ æ æ. Ææ æ ææ æææ . , æ , æ æ.
         æ æ ææ æ æ ææ ææ æ æ. æ æ æ, æ æ, æ æ ææ ææ æ æ , æ æ æ.
         æ ææ ææ æ æ ææææ æ. ææ: æ æææ æ ææ æ , æææ æ . æ æ- ' ææ. æ ææ æ , ææ : æ ææ ææ æ ' æ æ ææ. . 1983. 3. ' æ . æ. . æ æ æ æ .
         æ ææææ æ ææ. ææ ææ ææ æ ææ ææææ ææ ææ æ (æ , æ , æ - æ). æ 'ææ ææ æ .

Æ

         æ æ æ ææ, ææ ææ , ææ. æ æ æ. Æ æ: ææ ææ; æ ææ ææ ææ , æ, æ æ æ æ æ; ææ ææ ææ æææ , æ; ææ ææ ææ ææ æ æ æ, æ; æ; ææ æææ , ææ æ , æ; æ; æ ææ æ.
         æ ææ , ææ æ æ ææ, ( æ æ æ, æ , æ æ æ , æ .

ÆÆ Æ

         æ æ æ æ ææ ( æææ æ, ææ, ææ, æ), ææ , æ æ æ, ææ æ ææ æ ææ æ æ ææ , æ æ. ææ:
         ææ æ:
         1) ææ æ, . æ ææ ææ æ , æ ææ , ææ . . 1985. 8;
         2) æ, æ æ. æ, æ ææ æ ææ ææ æ , æ , æ. . æ æææ;
         3) ææ . ææ æ æ.
         ææ ææ æ:
         1) ææ æ æ æ ææ æ;
         2) æ.
         æ :
         1) ææ, ææ . æ ææ æ ææ æ æ , ææ æ æææ , æ. . æ æ;
         2) æ æ. æ æ æ, æ æ æ æ æ æ. . ææ.
         ææ æ :
         1) ææ;
         2) æ æ.
         æææ æ:
         1) æ æ;
         2) æ æ ææ, æ .

        
æ ææ æ ææ . æ ææ ææ æ æ æ ææ-æ æ, æ æ æ, æ ææ æææ æ. æ æ: , , æ, , , ææ, æ, æ æ ææ ææ æ æ.
        
æ æ , æ æ æ .
        
æ æææ æ æ ææ.

..

      
         
  * æ * * ææ *