æ

Ææ
æ
æ

æ
 

 

 

     

ÆÆ

Ææææ, æ, æ, ææ.

 

ÆÆÆ Æà

ÆÆ   Ææææ

          Æ ææ æ ææ...
          æ
          Æ͠
          ÆǠ
          Æ ÆÆÆÆ
          ÆÆÆР
          Æ ̠
          Æ ÆѠ
          Æ
          Æ͠
                    1. Æ Æ۠
                    2. Æ
                    3. Æ
          ÆÆÆÆ Æ ˠ
          Æ ۠
          Æ
          Æ
          Æ
         
          à
          Æ Æ۠
          ææ æ ,
          Æ͠
          Æ æ, æ
          Æ
          Æ ÆÆÆ
          Æ æ æ ææ,
          ÆÆ Ƞ
          Æ Æ ...
          Æ ÆÆÆ͠
          Æ Æ Æ
          Ġ
          Æ ÆÆ͠
          ææ æ æ ,
          ÆÆ Æ
          Æ æ æ .
          ÆÆ۠
          ÆÆ Æ͠
          æ, æ
          Æ æ , æ...
          Æ ÆÆ ÆÆ , Æ
          Æ͠
          Æ ÆÆ͠
          Æ ÆѠ
          Æ Ҡ
          ÆÆ ɠ
          Æ ÆÆ 
          ÆÆ ÆѠ
          Æ ÆÆÆ
          ÆÆÆ͠
          ÆÆà
           
          Æ
          ÆÆҠ
          Æ Æɠ
          Æ Æ͠
          æ æ , , æ ææ !
          Æ Æ ÆÆ
          æ æ æ,
          à
          ÆÆÆ
          Æ Æ Æ
          ææ, æ æ ,
          ÆÆ
          ÆĠ
          Æ Æՠ
          Æà
          Æ
          æ æ ææ, ææ,
          ÆÆ Æ۠
          8-Æ Ƞ
         
          Æ ÆÆÆ
          Æ ÆÆÆÆ
          ÆÆÆ Æ
          Æ ÆР
          Æ
          ÆÆ͠
          Æà
          ææ, æ ,
          æ æ...
          Æ
          Æ ÆѠ
          ۠
          ÆÆÆÆ Ѡ
          Æ ˠ
          Р
          Æà
          Æ Ѡ
          æ ææ:
          ÆĠ
          æ æ
          Æ͠
          Æà
          ÆÆ ÆÆ Æ Æ Æà
          ÆÆ Ҡ
           
          æ æ æ ææ ææ,
          æ æ æ æ,
          Æ ÆÆˠ
          Æ Ƞ
         
          Æɠ
          Ƞ
          ÆÆ
          ÆÆÆ
          æ æ
          Æà
          Ӡ
          Æ͠
          æ æ ææ æ,
          ÆÆ͠
          æ æ , ææ æ æ,
          ÆÆÆÆ͠
          ÆÆ ÆÆÆ
          ͠
          æ æ æ,
          ÆÆ Æ

Æ ÆÆ  æ

          Ҡ
          æ, æ, æ ,
          Æ͠
          æ ææ æ æ,
          Æà
          æ- ,
          Æ͠
          æ æ ææ , ,
          æ æ æ ææ:
          æ, æææ æ ,
          Æ æ æ ææ æ:
          æ æ ,
          æ ææ ,
          æ ææ
          æ æ ææ
          Ҡ
          æ æ ææ æ.
          Æææ æ æ æ
          æ ææ頠
          æ ææ,
          æ :
          ææ æ æ,
          , æ ,
          æ æ ææ æ ,
          æ, æ ææ,
          æ æ,
          Æææ æ. Æ æ æææ

Æ ÆÆ  æ

          Æ Æ- Æ Æ
          Æ
          Æ۠
          Æ͠
          Æ Ƞ
          Æ Æ Ϡ
          ۠
          ÆÆ
          Æ
          Æ ?
          Æ...
          Æ Æ Æ Æ,  ÆÆÆÆ Æ, Æ
          ÆÆÆ
          ÆÆÆà
          ÆÆÆÆ
          ÆÆҠ
          ÆÆÆÆ

ÆÆ   ææ æ

          (1037-1101)
          ͠
         
          Ҡ
         
          ÆÆ Ġ
         
          æ , æ ææ
          , æ, , æ æ.
         
          ææ, ææ, æ ææ,
          Æ æ æ æ, æ:
          -
          ÆÆ
         
          Æ Æà
         
          Æ   
         
          æ ! Æ
          Ġ
         
          Æ
         
          ÆÆ Æ Æà
          Ƞ
         
          ÆÆÆ Ҡ
          ÆÆ۠
         
          ææ, æææ ææ,
          Æ Æɠ
          ̠
          Æ Æ͠
         
          æ ææ렠
          ææ æ , ææ,
         
          ÆÆ Æ Æ
         
          Æ Æ Æ
         
          Æ...
          Æà
         
          Æ Æ͠
         
          Æ : ææ
         
          Ġ
         
          æ æ æ ææ,
         
          Р
         
          ÆÆÆ à
          Æ ÆÆÆ...
          Æ
         
          Æ Æ
         
          ͠
         
          ææ æ æææ
         
          æ , æ ,
         
          Ƞ

  ææ æ

         
          æ æ æ æ,
         
          Æ
         
          Æ͠
         
          . .
         
          à
          Ææ æ
         
          æ æææ, æ æ æ æ,
          æ æ : ,
          Æ Æ͠
         
          Ƞ
          Æ۠
          ˠ
          ÆÆ Р
          ÆÆ۠
         
          Æ Æ
          ... æ ,
         
          ÆÆ
          ՠ
          Ƞ

 

ÆÆÆ Æ

Æææ æ, æ ææ , ææ æ, ææ æ ææ, æ ææ , æ æ æææææ , æ æ, ææ æ , æ ææ, æ . æ ææææ æ- æ æ æææ æ, ææ æææ, ææ ææ ææ æ, ææ æ æ; æææ , ææææ; æ , æ ææ æ -; ææ æ æ, æ ææ, æ ææ .

ææ æ ææ ææ æ æ æææ æ æ, æ, ææ, æ ææ, æ . ææ æ æææ , æ æ, ææ æææ .

, æ ææ æ
æ ?..
, æ ,
æ æ ;

æ ææ æ,
æ æ æ .
æ, æ æ
æ æ ææ æ.

æ, ææ æ æ, , ææ æ æ æ, æ . , æ æ , ææ æ æææ æ , æ æ æ, ææ, æ æ ææ ææ æ ææ æ, æ æææ æ. Ææææ, æ ææ æ . Ææææ, ææ æ æ ææææ æ, ææ æ æ æ æ æ .

æ ,
æ æ ææ .
, ææ ,
.

ææ æ .
æ æ .
æ æ
æ.

Ææææ æ æ æ æ ææææ æ æ , ææ æ æ, æ æ : æ æ, æ æ ææ æ æ æ. æ ææ æ æ æææ: , ææ (ææ ). æ æ ææ æ ææ æ ææ æ, ææ ææ, ææ æ .

æ æ æ æ æ (æ ææ ), ææ æ ææ æ æ ææ ææ (æ æ æææ ) ææ æ ææ: , , æææ! , æ, ææ! Æ æ ææ æ .

, æ æ æææ æ ææ: æ æææ ææ: ææ. ææ æ ææ ææ Æ æææ ææ. æ æ æ æ æ æ æ; æ , ææ æ æ.

ææ æ, ææ, ææ , ææ æ æ. Ææ æææ ææ æææ æ ææ, ææææ æ æ ææ æ æ æ. ææ ææ æ, ææ æ, æ. æ æ æ æ ææææ ææ ææ, æ ææ æææ ææææ. , ææ æ æ , ææ...

Æ æ æ ææ æ ,
ææ...
æ æ , ,
æ æ ææ æ ææ!..

Ææ æ æ æ,
æ ææ æ, æ,
ææ , æ, æ,
æ æ...

Ææ- !.. æ æ
æ ææ æ ææ;
æ æ æ :
æ æææ!..

æ æææ æ , ? Ææ æ æ æææ ææ æ?!

æ æ ; Ææ ææææ , ææ æ æ, , ææ æ ; ææ æ , æ æ æ æ æ æ, ææ æ , ææ ææ, æ ...

æ

ÆÆ

Ææææ

***

Æ ææ æ ææ...
Æ æ æ æ,
ææ æ æ
æ ææ.

,
æ æ,
Æ ææ æ: æ !
æ, !
æ æ æ æ ææ?

æ æ,
æ ææ ææ,
ææ æ, -,
ææ æ.

æ ææ, æ !
æ æ
æ ææ æ,
æ æ ææ æ...
 

***
æ
æ æ æ:
, ,
æ ææ æ ææ.
æ æ, ææ
æ æ æ
ææ. ææ
æ ææ æ æ?
æ æ ææ
æ æ æ æ,
æ ææ , ææ,
æ ææ ææ.
æ æ ææ!
Æ, æ æ ææ:
æ æ æ
æ ææ ææ æ ææ.

ææ, ææ , ,
æ , æ æ?
ææ æ, ,
æææ æ, ææ.
Ææ æ ,
æ æ æ æ!
æ , æ,
,
ææ.
æ æ æ æ,
ææ æ æ , æ ,
æ ææ, æ,
æ æ æ !..


Æ

I

æ , æ æ æ
Æææ, æ !
æ ææ æ ,
æ æ æ æ.

Ææ ææ
æ æ æ æ ææ.
Æ æ , ææ
æ æææ.

æ æ æ ,
ææ ææ æ æ :
æ æ
æ ææ æ æ...

Æ ... æ æ...
ææ æ ,
Ææ- ææ æ
æ - æææ .

II

ææ, , æ , ææ
æ ææ ææ.
æ
ææ ææ æ. ææ
Æ æ æ æ.

æææ ææ ææ,
æ , , .
Æ æ æ, ææ
, .

ææ ææ æ ææ æ,
Ææ, æ æ æ.
æ æ, ææ æ æ ,
æ æ æ ææ.

III

ææ, æ æ!..
æ , æ ææ.
æ æ,
æ æ æ ææ!


Æ

ææ,
æ ææ,
ææ:
ææ æ æ,
ææ æ
æ, æ,
æ æ æ ;
æ
æ ææ:
Æææ

æ -,
æ :
æ ææ!..
ææ æ
ææ æ...
æ æ
ææ :
æ ,
Ææ æ,
,
æ ææ æ,
æ æ
:

æ ;
ææ ææ
Æ,
æ æ
Æ !..
Æ æ,
æ ææ!
æ æ
æ ææ,
æ æ
ææ
æ -æ ææ æ!..


Æ ÆÆÆÆ

                                              æ

æ, æ
æ æ
ææ æ,
æ ææ
,
, ...

Æ æ,
æ ,
æ æ.
æ æ, æ,
æ
æ æ...

Æ, ,
æ æ ,
æ æææ,
Æ æ
æ
æææ ææ?!

æ æ
æææ,
æ æ...
æ, æ,
ææ
ææ æ!

æ
æ æ
Ææ æ,
Æ æ
ææ æ
Æ æ.

Æ, ,
æ æ ,
æ æææ,
Æ æ
æ
æææ ææ?!..


ÆÆÆ

                                 ææ ææ ....
                                                                      

ææ... æ,
ææ æ-æ...
Æææ æ, ,
æ æ...
æ .

Æ æ æ æ
æ æ ææ: ææ?!
æ æ æ
æ æ ææ, æ ææ...

æ ,
ææ ææ ,
ææ æ æ :
æ æ ææ æ ,

Ææ ææ æ
, ææ æ-ææ...
ææ æ
æ ææ.

Ææ- , æ ,
æ æ æ æ,
æ:
ææ , ææ æ!


Æ

Æ æ æ æ.
æ æ...
æ ææ .
æ æ .
æ æ æ
ææ ææ,
æ æ.
Æ æ æ æ.
,
æ æ æ,
ææ ,
æ æ...
Æ æ æ æ.
Ææ æ æ æ:
Æææ æ æ,
ææ .
æ...
æ æ ææ.
æ -ææ
æ-æ æ æ æ?
æ æææ
æ æ:
æ ,
æ æ!
Æ æ æ æ.
æ ææ ,
æ , æ !
æ æ, æ æ:
æ æ
æ æææ æ,
ææ æ æ,
ææ æ æ!


Æ Æ

                                     ææ ,
                                     æ æ æ æ

æ ææ æ?
Æ, ææ, ææ æ æ?
æ æ æ æ ,
Ææ æ æ æ æ æ.

æ æ? æ ?
ææ ææ æ æ ...
Æ æ æ æ
æ æ æææ æ.

æ , æ,
æ æ æ ææ...
æ æ æ:
æ ! ææ ææ.

æ ææ, æ æ!
æ æ æ ææ.
ææ ,
ææ æ æ, æ æ æ!..


Æ

                      ...
                                                                     
.

1
æ , æ
æ :
æææ
ææ-æææ,
Ææ æ æ
æ.
ææ, ææ?!
æ æ ææ...
ææ, , æææ
æ :
æ ææ æ-æææ,
- æ ,
æ æ æ æ ææ.
2
!
æ æ,
æ æ ,
ææ æ
ææ æ, ææ, ,
Ææ æ ! ææ ææ!

ææ æ
æ æ ,
Ææ,
æ,
ææ,
æ-, æææ,
æææ:
æ æ!..Æ

           

                    .
                   .
                   6 988 , 6 1799 ,
                   , , . . .
                  
                   . , , .

                                                                           .
                                                                           ( , 1990)


1. Æ Æ

. æ æ æ ,
æ æ æ .
æ æ
æ ææ æ ææ æ.

æ ææ. ææ æ æ...
æ æ, ææ æ :
- ææ,
æ , æ, æ .

Ææ æ: ææ ææ, ,
æ . æ æ!
æ ææ æ ,
æ æ.

Ææ . æ æ æ.
æ æ æ.
æ æ, ææ æ æ
ææ, ææ? ææ , !

ææ æ æææ ,
æ æ æ, ææ,
ææ æ æ æ
ææ ææ!


2. Æ

Æ æ æææ,
,
æ æ ææ
: !

! ! æ ,
ææ ,
æ æ
æ æ .

Ææ æ:
æ æææ, æ!
æ æ æ,
æ æ .

æ, ææ , æ,
æ - ?
æ æ , æ æ
æ ?..

æ ææ,
æ æ æ...
æ
æ æ!

æ æ ,
æ æ, æ !
Æ æ æ æ
æ ?..


3. Æ


.

. .
Æ æ æ ææ æ,
æ æ, ææ!
ææ æ
( æ ) æ

ææ... , ,
æ æ :
, æ,
, æ æ!

æ ææ :
æ ææ !..
æ æ,
æ æ.

æ æ æ,
æ .
, ææ, æ,
!


ÆÆÆÆ Æ

1
æ æ æ- æ?
æ ææ æ æ.
æ , , æ
Æ æ æ æ.

æ æææ , æ,
Ææ ææ æ æææ.
Ææ , ææ æ,
! æ æ æ ææ!

æ æ : æææ ,
æ æ æ æ .
ææ æ
Ææ æ, ææ æ ...

ææ-: , æ!
æ ææ æ æ æ .
ææ : æ , æ ,
, æ æ æ .

- æ ,
æ , æ ææ æ...
æææ æ... , æ æ æ?!
Æ ææ æ æ !
2
æ æ, æ æ ,
æ æææ -æ æ...
Æ ! ææ æ æ ,
ææ æ æ æ !


Æ

æ æ æ æ,
æ æææ
æ æ? æ æ ææ
ææ ææ ææ æ?..

ææ æ ,
æ æ æ ææ,
Ææ æææ
æ æ æ.

æ !.. Ææ-ææ,
ææ æ, , æ ,
æ æ , æ æ?
ææ æ æ:
æ-, æææ æ
ææ æ æ æ !


Æ

æ æ,
ææ æ ,
ææ æ, , æ ,
ææ- æ ,
æ,
æ ææ
æ æ !..
ææ æ... - æ
æ æ ææ,
ææ
æ æ æ?
æ æææ æææ.
æ ,
æ ææ ææ!
æ :
æ-æ
æ æ,
ææ, æ,
æ æ...
æ æ
!
æ æ ææ æ!..


Æ

                                      æ æ æ

Æ æ ææ æ
... æ...
æ æ
æ æ, !

, æ ,
æ æ:
æ æ æ æ, ,
ææ æ æ...

æ ææ
æ, æææ, ...
æ ,
Æ æ ?..

æ, æ æ, æ ,
, ,
æ æ
ææ ææ .


Æ

                                  ææ æ

æ æ æææ ææ...
ææ, , ææ ææ
Æ æ... ææ æ æ
Æææ æ æ.

ææ, æ ! æ æ æ,
æ , ææ æ æ.
Æ æ... Æ æ ææ:
æ , æ æ æ.

ææ ææ æ, æ,
æ æ: æ æ, ,
ææ
ææ,
ææ
æ æ ,
æ æ æ ...

æ æ æ , ,
æ æ æ æ,
ææ æ
æ æ, æ,
æ,
æ,
Æ ææ æ?!


æ æ , ææ æ
æ æ æ:
æ ææ-ææ æ,
æ æ æ .

ææ æ æ ?
æ, ææ æææ,
æ æææ æ, ,
æ æ æ ææ.

Æ æ , æ,
ææ ææ æ
æ, æ,
æ ææ æ ...

Ææ æ æ æ
, æ ææ æ,
æ æææ æ æ,
æ æ

æ æ... , æ ,
æ ,
, , æ
æ ææææ .

Ææ ææ æ æ,
æ æ-æ æ,
ææ- , æææ
Ææ æ , æ .

30. 01. 96


                                æ æ æ

1
Æ æ æ...
Æ æ ææ æ
Ææ!
æ ææ
æ ææ æ æ,
æ æ æ ,
æ æ æ,
ææ...
Æ æ ææ ,
æ, æ
æ æ!
2
Æ æ ææ:
æ æ ,
.
,
æ æ,
æ æ ,
Ææ ææ æ,
æ æ æ ,
: æ æ
æ , æ æ,
3
æ æ ææ
æ -... æ :
æ æ æ ,
æ ææ æ!
Ææ ææ, , æ æ
æ æ. æ æ,
æ æ æ,
æ æ ææ æ .
 

***

æ . æ
Æ æ æ æ æ,
ææ æ æ æ ,
æ æ æ æ.

. , ,
ææ, æ
æ æ æ... æ
ææ æ , æ .

æ. ææ æ.
æ-æ æ :
æ ææ
æ æ æ.

, æ æ. , æ ,
æ : æ ,
ææ æ
æ , æ ææ æ.

æ æ æ æ,
æ ææ æ æ,
ææ æ : ææ
æ æ æ æ æ.


Æ Æ

æ æ æ ææ
æ ææ ææ.
æææ æ
Æ æ, æææ, æ æ.

, ææ æ,
ææ ææ æ æ ,
æ æ,
, æ .

æ, æææ æ :
æ , -,
æ ,
æ.

æ æ ææ æ,
æ æ, æ æ,
æ æ ,
, ææ , æ æ.

ææ , æ. æ ææ
, æ ...
æ, æ æææ,
æ æ .

æ , æ æ æ,
ææ æ:
æ, æææ æ,
Ææ æ æ æ.

æ æ æ ,
æ , æ ...
, æ æ ææ æ
æ æ , æ ?!

4. 02. 96


***

ææ æ ,
æ æ æ ...
Ææ æ æ ,
æ æ .

æ ææ ææ
æ ææ ,
æ ææ ææ:
ææ ææ , æ-?

æ æ,
ææ ææ æ,
Ææ ææ æ,
ææ ææ æ ?!

10. 01. 96


Æ

. æ æ,
æ - æ ææ...
æ, , , æ
ææ æ æ ææ.

æ. æ ææ
æ æ æ:
ææ æ ææ æ ,
ææ ææ,

æ. ææ
æ æ ææ,
æ æ ææ ææ
æ æ , æ , æ .

æ, æ, æ,
ææ-ææ, æææ,
æ ææ. ,
æ æ æ æ .

17. 01. 96


***
Æ æ, æ
æ ææ
æ æ , æ ...
æ æ ææ, æ
æ æ æ æ.
æ æ ææ æ
Æ-æææ;
æ æ æ
æ æ æ,
Ææ æ æ ææ
æ æ ;
æ æææ? æ
æ æ ,
æ æ æ æ,
æ
ææ ææ æ
æ æ.


Æ

                                                 ææ

, æ æ æ, ,
æ æ æ ,
Æ æ , ææ, ,
æ, - !

æ æææ, æ ,
ææ, æ :
æ , æ, æ ,
Ææ æ .

æ, æ , æ ,
æ æ æ ,
ææ æ æ ,
ææ æ æ .

æ æ æ æ ,
, æææ æ æ,
Ææ ææ æ
ææ , æ.

30. 01. 96


Æ ÆÆÆ

æ ææ æ

Ææ : ææ !
æ ææ æ æ,
ææ ,
æ æ: æ æ!


***

Æ æ æ ææ,
æ æ, æ, ææ ,
æ ææ æ ... æ
, ææ, æ ææ ææ.

, . ææ æ æææ,
Æ ææ... æ ææ æ æ
æ æ æ ææ, , ,
æ , æ æ,
æ ææ, æ æ.

æ ææ æ ææ æ.
- æ -ææ æ,
Ææ æ.
ææ æ æ æ ææ æ ,
Ææ æ æ
æ ææ æ.

æ ææ: ææ,
æ ,
Ææ ææ ææ
æ , ææ æææ.
æ æ,
ææ
æ æææ æ æ æææ,
æ æ .
æ ææ ææ ,
æ æ, æ ææ,
Ææ ææ?..
Æ- æ, ææ æ æ,
æ - ææ æ æ æ,
æ...


ÆÆ

æ æ
æ æ ,
:
ææ æ
Ææ,
æ
Æææ æ æ ææ.

æ æ æ ,
æ æ
æ æ æ...
, !

æ æ,
æ
æ-ææ :
æ æ æ æ,
ææ æ æ ææ
ææ æ ææ,
Ææ æ æ
æ ææ æ
...
(Ææ ææ:
Ææææ,
æ .)

æ æ æ,
æ ,
ææ æ æ æææ:
æ æ ææ,
ææ ææ
æ æ ,
ææ
æ ææ,
Ææ ææ
æ
æ æææ,
!


Æ Æ ...

ææ æ .
æ : æ æ.
Æ, æ, æ ,
æ ææ æ æ.

æ , æ, ææ, ,
æ , ææ, æ:
ææ
Ææ-æ æ, ææ, .

æ æ æ : æ ææ,
æ æ æ , æ ...
æ ææ ææ,
æ æ ææ æ .

Ææ ææ: , æ æ ,
æ , æ- ææ:
Æ æ æ æ,
ææ æ !


Æ ÆÆÆ

                                                   æ

æ, æ ææ
æ , ...
Æ æ æ æ
æ ææ æ!

, æ ,
æ æ æ, æ ,
ææ æ æ
æ,
æ !..

Æ æ ææ,
æ, , ,
æ æ æ æ
æ, æ æ.

æææ æ !
æ
,
æ, ææ æ .

æ æ æ?
Æ æ æ ,
æ ææ æ
æ !..

æ ææ æ:
æ, æ, ææ!...
æ æ æ- æ
æ æ æ æ!..


Æ Æ Æ

æ, .
æ æ ,
æ æ
Æ ææ ,
æ æ , æ.
æ , æ,
ææ æ æ
æ æ ææ, æ.
æ æ,
ææ-
æ æ.
æ, !..
Ææ , æ
Ææ æ ,
æ æ
æ æ
(æ æ æ ,
æ ææ æ æ ),
æ æ...
æææ...
æ ææ.
Æ æ, æææ...
æ æ ,
ææ
Æ æ:
ææ ææ æ
æ æ æ æ ææ!..


1
æ, ææ ,
æ , æ,
-æ æ:
, ! æ.

æ æ
æ æ .
æ æ æ,
, ææ, æ.

æ æææ ,
ææææ æ :
æ æ, æ,
Æ æ?

, æ æææ,
æ ææ æ:
æ æ,
æ æ.

ææ æ,
ææ æ , æ æ.
æ æ,
æ æ æ.

æ æ æ æ ,
æ, æ , æ;
,
æ æææ .

ææ æ æ,
, æ æ æ æ:
æ æ
æ æ, æ!
2
Ææ æ æ ...
æ,
æ æ, ææ,
æ æææ æææ!

Ææ , æ , æ,
- æ ,
,
Æææ,
,
æ
æ æ !..

æ æ æææ ,
æ æ:
, æ æ,
æ æ , æ !..


Æ ÆÆ

æ æ æ, æ æ ,
æ æ:
æ ææ æ
!..
æ -, ææ
,
æ,
ææ- !
, æ ,
ææ, ,

æ.


***
ææ æ æ ,
æ ææ
Ææ, æ æ,
æ æææ !..

æ æ æ, æ,
æ !..
ææ æ , æ ,
.

Æ æ!
æ æ
æ , æ, ææ
æ .

ææ ææ æ
æ æ ææ?
æ æ æ ææ æ
æææ æ!


ÆÆ Æ

ææ æ ææ,
æ æ æ,
æ æ ææ, ææ,
æ æ æ, æ.

ææ æ, æ,
æææ -æ , æ
Ææ æ, æ,
æ æ, æ, æ

ææ ... Ææ ,
ææ ææ æ æ,
ææ æ æ
ææ, æ æ !..

ææ æ? æ?
Ææ - :
æ æ ææ æ,
- æ !

, æ, æ æ æ,
ææ æ æ ææ,
ææ, ææ-æ, æ
æ , æ!..


***
Æ æ æ .
Æ ææ æ,
ææ
æ æ æ ,
Ææ æ æ.

Ææ ...
Æ æ, æ,
æ æ æ æ,
Ææ : æ æ
æææ æ, ææ æ.

Æææ, æ æ ,
Æææ- æ , æ
ææ æ æ æ:
æ ææ ,
Æ æ æ!


ÆÆ

                           ...
                                                                    

ææ æ æ,
ææ æææ ææ...
ææ æ ... ææ!
æ æ æ æ ææ.

æ æ : æ
æææ æ ææ
æ , æ ææ æ
ææ æ æææ!

Ææ- !
æ ææ æ ...
æ-, æ æ ,
æ ææ !


ÆÆ Æ

ææ æ ...
Ææ ææ æ...
æ æ
æ æ.

æ æ æ,
æ æ æ æ.
æ æ æ
ææ æ ææ.

ææ- ,
ææ æ ...
ææ , æ,
æ ?

æ , æ
Æ æ , æ !
ææ æ æ
æ æ æ .

æ
æ
æ æ :
æ æ,

æ æ
æææ...
æ æ æ
æ æ!
 

***

                               ,
                               , ...

                                                                          .

æ, æ
æ ,
Æ æ
æ ææ ?

, ææ,
, æ, ,
æ æ
ææ, æ...

æ? Æ
æ ææ æ:
æ æ æ ,
æ , æ !

æ ææ... æ,
ææ:
æ æ æ,
ææ æ.

, ææ ,
æ æ
, ææ
ææ æ æ!..
 

***

Æ æ , æ...
æ , æ .
ææ , æ,
æ æ æ æ.

ææ ææ æ:
æ æ , æ ææ.
æ ææ, ææ æ
ææ ææ.

ææ æ ,
æ ...
Æ æ æ æ, æ ,
æ æ.

Ææ ææ æ ,
æ æ:
Æ æ , ææ æ
, æ ææ
Æ æ æ...

24. 08. 96
 

Æ ÆÆ ÆÆ , Æ

... ææ... Æ ,
ææ æ æ æ.
æ ææ æ:
æ æ!

æ ,
ææ æ æ,
ææ æ æ æ...
Ææ æ æ ,
Ææ æ æ æ?!

æ æ, æ æ æ,
æ ææ æ æ,
ææ æ, æ .
æ æ!

æ ææ æ:
ææ æ, ææ!..
... æ ææ
æ æ æ ææ.

æ æ æ :
æ æ æ?
Ææ æ æ æ
æ æ ææ ææ.

Æææ :
æ ææ!

 

Æ

æ ææ, æ æ?
Æ ææ
æ -
ææ ææ
Æææ, ææ?

æ æ æ æ æ,

Æ, æ æ
æ æ
æ æ.

æ - ,
Ææ æ
æ ,
ææ - ,
Æ, æ .

æ æ ææ æ æ,
ææ æ :

ææ æ æ ææ æ!
æ æ, æ æ æ æ,
Ææ... æ.

ææ, æ æ?..
æ æ

æ -
Ææ ææ...

æ æ: - ææ
æ-æ æææ æ æ
Ææ ææ
æ ææ
æ.

Æ æææ ææ
æ æ -,
æ æ æææ
Ææ
Ææ , æ!

Ææ æ, ææ,
æ ææ
ææ ææ æææ:
æ æ,
Æ æ æ!..


Æ ÆÆ

Ææ æ,
æ , æ .
- æ ææ,
æ- .

æ æ æ ææ æ,
æ, ææ ææ,
ææ æ
æ ææ.

æ æ: æ, æ,
ææ æ æ ,
Ææ æ,
æ æ æ , æ æ.


Æ Æ

Æ æ æ æ .
, -æ æ...
ææ-, ææ æ ,
æ æ.

ææ ææ æ,
æ æ, , æ!
æ , æ,
Æ æ æ ...

ææ æ ææ,
æ æ ?..
Æ æ æ ææ
æ ææ æ .

ææ- ææ
æ æ æ æ,
Ææææ, æ
Ææ ææ æ .


Æ

                                     æ ææ ææ

ææææ ,
ææ æ
æ æ.
æ ææ,
æ æ æ
ææ, æ,
ææ æ.
- æ æ ,
æ , ?
ææ , ,
ææ ,
æ æ-æ:
, , !..


ÆÆ

æ æ ææ ,
æ, æ ææ .
æ, ææ ,
æ æ æ æ æ.

æ æ, æ, æ ,
ææ ææ æ?
æ æ
ææ æ æ æ?

Ææ ææ ,
Ææææ, æ ææ:
æ æ æ,
æ æ, æ , æ ææ!

æ æ æ,
ææ, , æ,
ææ ææ
ææ, æ, æ ...

æ, æ ææ,
Æ æ æ æ ,
æ ææ-ææ,
- ææ.


Æ ÆÆ

æ, ææ
æ ææ:
-, æ æ,
ææ æ æææ?

: Æ æ æ,
æ æææ æ:
ææ
æ - ææ.

Ææ æ ææ :
, ææ æ ,
Æ æ æ ,
ææ æ .

æ, ææ,
Ææ, , ææ:
æ , ,
æ æ ææ!

æ ,
ææ æ,
æ æ, ææ æ
æ æ:

æ, ?
Ææ ææ ,
, æ æ ?
, æ æ ,

æ æ æ
Æ æææ æ æ.

17. 01. 96

 

ÆÆ Æ

Ææææ

1
æ ææ . ææ
æ æ æ,
Ææ, æ, æ
æ æææ .

æ , ææ
æ æ ææ.
æ æ ,
ææ æ æ æ.

æ -æ ,
æ æ ææ :
æ æ ,
æ ?

æ : æ,
æ æ ææ?
æ, ææ æ æ
, ææ æ.

, , ,
, æ æ ææ,
Ææ, , æ æ,
æ.

, ææ æ æ ,
, æ ææ,
æ æ ,
ææ ææ.

æ æ, æ-,
æ æ æ,
æ, ææ æ ææ
Æ æææ æææ?

ææ æ
. æ æ :
æ æ ,
æ æ ?
2
æ æ
æææ ææ æ:
æ æ ,
æ ææ æ.

æ, ææ,
Ææ æ æ æ :
, æ æ æ æ
æ ææ æ.

æ: æ ,
æ æ -,
Ææ, , æ æ, ,
æ .

ææ æ æ
æ æ, æ
ææ ... æ ,
æ æ .
3
. æ ,
æ æ æ,
Ææ æ æ
æ æææ.

æ, ææ, .
æ ,
ææ æ...
æ æ , æ æ.

ææ, æ æ, æ ?
æ, æ æ æ.
æ æ ææ,
, æ ?!

æ ææ,
æ æ ææ,
æ æ ,
ææ æ.

, ææ. æ æ æ.
ææ æ æ ,
æ, ææ æ æ,
æ, æ , æ !..


Æ ÆÆÆ

æ æ æ , ææ ææ
æ : , æ
ææ,
ææ- æ æ .

æ , æ...
ææ æ æ æ
æ ææ . Æ æ æ ,
æ æ .

æ . ææ,
æ æææ æ, ææ
Ææ ææ, æ ,
ææ ææ ææ ææ...

Ææ æ , ææ æ æ ...
æ æ. æ ææ æ.
-æ æ æ -,
æ æ , æ æ .

ææ , æææ ,
æ æ, ææ æææ,
Ææ- æ æ
ææ!


ÆÆÆ

ææ

, ææ, , ææ
æ æ ææ,
ææ æææ,
ææ æ.

, ,
æ
æ æ æ
æ:

ææ, ææ,
æ æ
æ ææ
æ æ , æ!

æ, ,
æ æ
ææ,
æ æ æ...

ææ æ æ!

 

ÆÆ

                            . æ

Æ æ æ ææ:
æ æ ææ, æææ,
ææ æ ææ,
æ æ ææ!

æ ææ
, æ.
... ææ
æ ææ æ, æ.

Ææ æ æ:
ææ æ -æ ,
æ-ææ æ:
æ æ ,
æ !..

 

                          ææ æ

æ ææ .
ææ æ !.. ææ ?
, æ , æ æ ,
æ ,
æ æ æ...

28. 06.1995


Æ

Æ æ, æ...
,
ææ , æ
ææ .
ææ æ æ æ
,
æ æ: æææ
æ ?
æ -æ, æ ææ

, , ææ æ
æ æ,
, æ: æ æ ææ
,
æ æ æ æ
æ æ.
, æ , æ,
æ .
æææ, ,
æ æ...
æ æ, ææ æææ,
æ
: æ
æ æ!
ææ . æ- æ
!
Æ, æ ,
æ æ...
...æ, æ æ æ...
æ ...
æ æ
æ!


ÆÆ

æ æ
. ææ
: , æ-, ,
æ æ æ !

æ , æ,
- ææ æ :
æ ææ,
æ æ æ!

æ, ææ ,
æ æ æ...
æ, æ ææ æ , ...
æ, æ æ?

æ ,
, ææ æ...
æ æ
æ ææ æ.

Ææ æ æ æ,
æ, æææ... ...
Ææ æææ
æ æ !


Æ Æ

                                          æ

æ æ ææ :
, , . æ .
æ, ææ, ææ-æ,
æ æ æ æ .

Æ . æ ,
Æ-, æ- æ, ææ æ, æ,
æ æ ææ æ
æ ææ æ, æ.

æææ : -æ ,
ææ, æ :
æ æ ææ æ
æ æ ææ .

Æ æ ,
æ æ ææ æ æ .
æ æ æ ,
æ .

, , æ! ææ æ ,
ææ æ æ æ æ :
ææ ææ æ: !,
æ æ ææ ææ æ!

 

Æ Æ

æ æ
æ ææ:
ææ æ æ
æ, ææ.

. æ æ æ
æ æ,
æ æ ææ
ææ.

æ æ,
- æ ,
æ- ææ
.

æ , ææ,
æ ææ.
æ ææ æ
æ æ.

ææ ææ
,
, æ æ æ,
æ æ ?..

æ æ, ææ:
-, æ ææ!..
ææ æ ææ
æææ...


***

                                            ææ æ

æ æ , , æ ææ !
æ-, æ æ æææ .
ææ æ æ æ
æ ææ æ ææ æ.

æ ææ æ, æ ææ æ,
æ æ æ ææ ææ :
æ æ æ ææ,
æ æ æ .


Æ Æ ÆÆ

Æ æ æ ,
æ æ æ
ææ-ææ... æ æ ,
Æ æ ææææ æ æ.

ææ, , æ æ æ
Ææ æ ææ... æ ,
æ æ æ ,
ææ æ

Ææ æ æ æææ...
Æ æ æ,
ææ æ æ æ,
æ ææ æ :

æ , æ .


***

æ æ æ,
ææ æ
-æ , æææ
æ æ .
- æ æ, ææ - æ æ,
æ æ æ?
æ, ,
.
, ææ, ææ æ,
æ.
æ æ ææ
ææ . æ æ.
-, æ! æ- æ ææ ...
ææ , æ ,
ææ . æ æ æ æ ,
ææ æ, æ æ æ ...

1970


... æ , ææ
æ ææ, , .
æ æ :
æ æ æ,
æ ææ!

-æ æ æ ,
ææ æ æ æææ
æ æ, æ , æææ,
æ æ ææ æ !..

æ , æ,
ææ æ æ
, ææ
æ æ æ,
æ æ, , æ.

ææ ææ æ
æ ææ æ æ,
æ æ æ ,
æ æ,

æ - ææ æ ,
ææ... æ æ,
Ææ æ æ,
ææ æ ææ æ !..


ÆÆÆ

Æ æ æ æ ææ,
, ææ ææ,
ææ ææ æ ææ
æ æ... ææ

æ ææ, ææ
...
Æ æ æ æ æ,
æ-, æ ?!

æ ææ,
-æ æ æ,
ææ æ ææ
æ æ.

æ æ , -,
æ æ,
Æ æ æ æ, æ
æ .

æ, æ æææ,
æ æ- æ!
, æ ææ æ,
æ æ ææ?

æ æ æ. æ,
ææ, æ, ææ,
æ æ æ,
æ æ, æ.


Æ Æ Æ

æ æ . æ ,
æ æ æ!..
ææ ... æ
.

æ æ æ, æ,
Ææ æ ...
æ æ æ æ -
æ...

æ, æææ,
æ æ ææ...
æ æ, , ææ! æ æ,
æ æ æ æ...

ææ æ æ æ ææ æ,
Æ , ...
, æ ææ æ æ æ
æ...

ææ æ æ æ ææ ææ,
æ æ ææ...
æ æ æ , ææ, ææ,
Æ ææ æ...

, æ æ æ
...
Æææ æ, æ æ
æ æ...
***
ææ, æ æ ,
æ ææ, , ææ æ!
æ æ. æ æ,
Æ : æ æææ,

ææ, ! æ æ,
æ æ æ æ ,
æ æ æ,
æ æ æ æ ææ .


ÆÆ

-, æ, æ ,
æ ææ!
æ æ æ
æ .

æ æ ææ
æ ææ,
æ, æ,
æ æ ?!

æ, ææ
ææ æ,
ææ æ æ æ æ æ
!..

æ æ æ
æ æ,
,
æ .
Æ æ æ:
æ-, - æ
æ ææ æ,
æ .

æ, æ æ ææ,
æ:
æ ææ ææ
Ææ æ!


Æ

Ææ

æ ææ ææ
æ æ,
æ ææ,
æ ,
æ æææ!..

æ æ æ
æ,
æ æ æ
ææ.

ææ .
æ æ æ.
æ æææ, :
æ?

æ ,
æ æ ææ.
æ æ ,
æ æææ.

æ, æ, ææ
, æ , æ ?
ææææ æ,
æ ææ æ !

ææ ,
æ ,
ææ æ æ ,
ææ æ !

æ æ, æ ,
æ :
æ, æ! Æ
æ ...

Æ Æ

æ æ æ , æ,
æ ææ- æ .
, æ , æ,
æ ææ- .

æææææ ææ,
æ- æ ææ æ...
ææ,
æ ææ ææ .

æ , ææ,
ææ, , æ - ,
Ææ ææ ææ ææ:
Ææææ, æ !..


Æ

æ æ æ,
æ ææ,
æ æ æææ,
Æ æ æ.
æ
æ æææ æ.
Æ ææ
æ , æ æ.
Ææ ææ
æ æ æ ææ!
æ ææ ææ,
æ æ:
æ æ , ?!
- ææ
æ æ
Ææ- æ,
æ , ææ.
ææ- æ
ææ ææ,
æ æ.
æ æ - æ
æ -,
æææ ææ, ;
æ ææ-,
æ æ æ,
æ æ
æ æ æ,
æ ææ æææ.
ææ æ :
æ ææ æ æ,
æ ææ æ .
ææ æ æ
ææ ,
æ æ,
ææ ææ
Ææ æ ææ
æ æ æ.


Æ

ææ æ ææ ,
æ æ æ .
æ ææ
ææ ææ, æ.

æ ææ ææ,
æ ææ æ.
æ ææ æ æ ,
- ææ æ .

Æ æ æ æææ æ,
Æ æ ææ,
Æææ æ,
Æ æ ææ æ æ!

ææ, ææ æ, æ !
ææ æ æ æ:
æ æ ,
æ æ æ ææ æ!
***
æ æ ææ, ææ,
æ æ æ ,
ææ- æ ææ, æ-ææ,
Æ æ æ æ.

æ ? æ
æ æ æ,
ææ ææ, æ æ , ææ
æ æ, æ, ææ ææ æ!


ÆÆ Æ

æ æ, ,
, æ: -æ.
æ . æ æ ,
æ æ æ , æ æ.

æ... æ æ
ææ ææ.
æ æ
æ ææ.

ææ æ,
ææ .
æ æ æ,
, !..

Ææ æ, æ ,
æ,
æ æ,
æ, æ, æ!


8-Æ

                                   æ æ

. Æ ææ
æ ææ æ.
æ . æ ææ,
Ææ æ æ æ;

æ æ , , æ :
ææ æ ææ ææ?
æ æ
ææ æ ææ?

æ æ ææ æ æææ,
æ ææ æ :
ææ ææ æææ
ææ ...


ææ. æææ. .
æ æ .
æ æ æ ,
æ !

ææ æ, æ,
æ æ æ.
æ æ æ
æ-ææ æ.

æ, ææ,
æ, æ!
æ , ææ!
, , æ.


Æ ÆÆÆ

æ! æ ææ
Æ æ ææ
æ .
, æ- ,
æ
Ææ æ ææ æ
(æ æ,
Æ æ æ).
æ: æ æ ææ,
æ ææ ,
æ æ
...

ææ
Ææ æ:
æ æ æ,
æ ææ,
æ,
æ æ
æ ææ æ,
, æ
æ æ...

æ æ
æ æ,
Æææ, æ.
æ æ ;
,
...

Æ æ?
æ æ
æ æ,
ææ, , æ æ
æ
æ æ æ.


Æ ÆÆÆÆ

                                     æ ææ,
                                     ææ ææ...

                                                                 æ ææ

æ
ææ,
æ æ
Ææ
ææ.
æ æ æ:
Æ æ æ
æ,
Ææææ, :
æ , ,
æ æ æ,
æ æ ææ,
æ æ
æ,
æ
Æ æ.
æ, æ æ,
æ , ææ,
ææ
(, æ æ æ!)
æ , æ
æ æ
Æ !..


ÆÆÆ Æ

æ æ , ææ ææ,
æ æ æ æ !..
æ ææ,
æ , ææ æ .

æ , ææ ,
ææ . æ æ !
Æ æææ æ æ,
æ ææ æ ææ .


Æ Æ

æææ

ææ :
æ ææ, æ,
ææ æ æ æ,
, æ ææ.

æ æ
- æ,
Ææ ææ
ææ æ.

æ, æ æ æ
æ ææ,
æ æ æ,
, ææ æ æ?!

æ ,
æ, æ æ,
æ æ :
æ æææ æ!

æ ,
æ æææ,
æ æ
ææ ææ æ æ.

æææ , ,
æ ææ:
ææ æ ,
æ ææ!


Æ

æ æææ

Æ æ æ æ,
Ææ æ æ ææ æ ,
æ- æ æ
æ ææ:
ææ,
Æ ææ...
æ ææ ææ ,

æ,
æ æ æ, .
, æ ,

æ æ æ ,
ææ ,
æ æ æ ææ,
æ æ ,
ææ ææ.


ÆÆ

æ æ æ ææ ,
ææ,
ææ æ ææ,
ææ æ ,
æ.
, ææ æ,
Æææ ææ,
æ æ, æ.
æ æ,
æ-:
æ æ, æææ ,
ææ æ
æ æ .
æ- æ ææ,
æ ææ
Ææ æ æ æ,
Ææ æ æ æ:
Ææ ,
æ æ!


Æ

                              æ æ
                              æ 70 æ

1
Æ : æææ
æ æ æ,
æ æ æ ,
æ ææ.

æ æ æææ:
æ æ ,
æ æ æ ææ
æ æ .

ææ-ææ
æ æ , ,
æ ææ ,
ææ æ !..

æ-æ . æ ,
ææ ææ?!
æ æ ,
æ , ææ, ææ!
2
æ, ,
æ ,
ææ , æ ,
Ææ æ ,
æ ææ !

æ æ æ
æ æ. æ...
æ
æ .
3
æ. æ
Ææ æ ...
æ æ æ æ
æ ææ

ææ -
æ æ: , æ,
æ æ
æ ææ... Ææ æ...

Ææ , æ ææ
æ æ æ:
, æ,
æ æ æ æ?!

***
æ, ææ æ æ
ææ ,
æ æ
æ æ!
4
, ææ æ
æ æ :
æ æ ,
æ æææ æ!

?!
æ, æ æ
ææ ææ,
Ææ ææ æ,
ææ ææ ææ!

æ æ æ
ææ: ...
ææ æ æ
ææ æ .

æ, , æ æ,
ææ æ ....
æ æ
!
5
æ æ æ æ æ æææ,
æ æ æ,
æ æ,
æ æ
æ
!..

æ ææ, æ,
æ ææ æ ...
æ æ
ææ .


***

æ æ , ,
æ æ, æ, ...
æ æ æ
æ ...

æ , æ æ ææ
æ æ æ ,
æ æ æ
-
æ ?!

 

***

ææ, æ ,
æ æ æ
ææ æ æ,
Æ æ æ æ...

æ æ,
æ æ æ?
æ, æ æ æ
æ , æ !

, æ æ,
æ æ æ,
æ æ
æ, æ æ!


***

æ æ...
, ææ;
, æ æ
ææ?!

æ , ,
ææ, , ææ...
, æ æ æ
ææ ææ æ!

, æ æ ,
ææ ææ.
æ ææ ,
æ ææ, æ!

ææ ææ æ æ
ææ,
Ææ æ æ
æ ææ.

, æ æ -
æ æ, ææ:
æ æ ,
æ æ ææ æ!..


Æ

æ , ææ æ
æ -. æ
ææ æ, ,
Ææ æ æ æ ?..

æ æ æ æ,
ææ æ æ
Ææ ææ ,
æ- æ æ æ.

ææ æ
æ, ææ, ææ,
Ææ- æ æ
æ æ .


Æ Æ

                                     æ æ

                                    ,
                                    .

                                                   .

æ æ ææ ,
æ ææ æ , ...
æ , ææ, ,
æ , æ .

æ ææ? ææ æ, æ ?
æ æ æ ?!
ææ æ æ ,
æ æ æ æ æ.

æ æ æ, , æ,
æ æææ æ æ æææ.
Æææ æ , æ,
æ æ æ ææ.

ææ æ ! ææ æ
æ æ æ æ;
æ ææ æ æ, æ æ,
ææ æ ææ æ æ .

, ææ! Æ æ æ,
æ æ æ ææ...
æ æ æ ææ
æ ææ æ æ ææ.


. æ æ .
æ æ æ .
ææ ,
æ æ, æ, .

æ. ææ - .
æ , æ æ æ .
æ-æ æ , æ
æ æ æ æ.

æ. æ æ æ æ,
æ ææ æ, ææ æ
, , ææ æ
æ-æ æ.

Æ æææ, æ,
æ æ æ ææ æ.
æ æ æ æ,
ææ æ æ æ æ...


ÆÆÆÆ

æ æ æ. æ æ æ,
æ , ææ æ.
æ æ æ æ, ææ,
- æ æ.

Æ-, æ æ ææ æ
: , ææ.
æ , æ ææ ææ
ææ æ æ.


Æ

ææ æ æ æ,
Ææ- æ
ææ ...
æ æ, æ , æ,

æ æ -æ æ.
, ææ, æ
Æææ, ææ, ææ,
æ æ æ æ .

ææ æ æ:
ææ-, , æ ,
ææ æ æ,
ææ æ.

ææ æ?..


Æ æ æ æ,
ææ ææ,
æ æ æ ææ æ æ,
ææ æ ææ.

Æ : ææ æ
æ :
ææ , æ æ,
ææææ .

ææ æ , æ
æ , æ .
ææ æ æ ,
æ ææ ææ æ .

ææ æ... Ææ æ
Æ, , ,
æ æ æ ,
æ !


Æ

æ ææ æ ,
æ ææ .
æ æ æææ , ,
ææ æ æ æ :

æ ææ ææ æ,
ææ ææ æ ...
æ æ . ( æ æ ?!)
æ ææ æ .

, æ æ, æ , æ:
æ , æ ææ ææ,
æ æ æ æ æ
Ææ æ æ æ æ.

æ , æ æ æ æ,
æ æ, æ æ æ:
æ æ æ, æ æ
æ æ, ææ, æ!


Æ
                              æ , æ
                              , æ æ ææ :
                              æ æ æ ææ ,
                              æææ, æ , æ æ ,
                             
æ æ æ æææ æ...
                                                  æ ææ

Æ æ, æ,
ææ ææ :
, æ æ ,
æ ,
Ææ ,
æ æ æ æ ææ.
, æ, æ ææ,
æ ææ:
æ ææ ,
ææ æ!
Ææ ææ :
ææ æ ?!
ææ... æ ...
ææ æ:
æ æ æ
æ æ æ ,
æ (æ ?),
, !

ææ æ æ æ,
æ æ, æ ææ,
æ .
!..
æ, ?
, , ... æ
æ æ ææ,
æ , , ææ
æ æ æ .
Æ æææ æ,
æ

æ ææ
Ææ
æ æ ææ...


***

æ ææ:
Æ æ ,
æ (æ æ æ æ æææ),
æ æ ææ ææ .
, ææ æ
æ æ ,
(æ æææ ææ- , ææ),
ææ ææ,
æ æ æ
æ ææ...
æææ,
æ,
Ææ æ æ
æ æ ææ,
æ ææææ æ...
- æ,
æ æ æ
æ -æ æ,
æ æ ææ...
æ ææ æ,
æ æ,
æ :
æ- æ
ææ,
æ æ!..


Æ

ææ æ ...
, , ææ.
æ æ æ æ,
æææ... ææ

æ æ. ææ
æ æ ææ ,
Ææ æ, æ,
ææ æ .

ææ æ æ,
æ , ,
æ æ æ ææ
Æ æ .

æ æ æ
Æ æ æ :
æ æ ,
æ æ æ ææ.

æ æ ææ ææ
ææ ææ æ æ ...
ææ:
æ
æ
æææ æ æ!..


***
æ æ
, æ.
æ ææ!
-, ææ æ?

, æ æ æ!
Æ æ ææ ...
, æ,
æ ææ .

æ æ, æ,
ææ æ.
æ, æ,
, ææ !..


Æ

                                   æ æ ææ.
                                                

æ æ ææ,
æ .
æ æ æ ææ,
, æææ, -, !

æ æ ,
æ , æ,
æ æ ,
ææ æ!

æ, æ, æ, æ?
æ æ - æ,
æ æ
ææ, æ , æ.

Æ æ æ æ,
? æ æ ?!
æ ææ æ
Æ æ!

Ææ -, æ,
- æ æ ,
æ æ æ,
æ æ !..


Æ

æ æ æ ,
Ææ æ: æ ?
æ ææ ææ -æ,
æ æ æææ æ!


ÆÆ ÆÆ Æ Æ Æ

ææ ææ,
æ-ææ æ,
æ æ,
æ æ!..

ææ æææ,
ææ æææ,
æ ææ æ
Æææ æææ!


ÆÆ

æ

æ æ ,
æ ææ.
æ ,
ææ ææ.

æ æ ,
æ æ ,
æ ,
æ æ æ ,

æ æ æ, ,
æ ...
æ ææ æ, æ
ææ .

æ æ æ,
æ æ æ æ,
æ , æ,
Ææ æ æ-æ!..


***

æ æ
Ææ æ ææ:
æ ?
æ æ æ...

æ ? æ æ æ,
Æ æ æ ,
, ææ æ æ,
æ æ æææ æ ,

Ææ æ ææ,
æ æ æ :
æ æ ææ, æ æ,
æ æ, æ, æ.

æ æ æ :
ææ æ, ææ, -, æ æ!
æ, ææ, æ æ æ, æ,
æ æ!

Ææ æ ,
ææ æ æ æ ,
Ææ æ æ:
æ !


æ æ:
, æ,
. : æ æ,
- æ ææ .

æ: æ, æ, ,
æ æ æ, æ æ...
æ : æ æ
, æ .


***

                              æ æ, æ !
                             æ ææ,
                             ææ æ æ!..

                                                                        

æ æ æ ææ ææ,
æ æ :
æ æ, æ ææ ææ,
Ææ æ æ !
Æ, - æ æ æ,
æ æ æ æ,
æ-æ,
æ ææ,
Ææ æ æ?!
Æææ æ! æ ææ ,
ææ æ æææ ,
ææ ææ æ :
æ æ æ .


***

æ æ æ æ,
æ ææ æææ.
æ , æ, ææ,
æ æ æ æ ææ.

æææ, , æ,
æ , æ ææ,
ææ æ,
Æ , æ æ, ææ.

æ æ ææ
æ , æ æ
æ æ æ. æ æ
æ æ æ.

ææ, , æ æ
ææ ææ .
æ , æ æ
æ æ!


Æ ÆÆ

, æ ææ ææ æ
.
æ-, ææ,
ææ
æ .

ææ æ æ æ,
æ ææ.
æ ææ æ æ ææ
Æ ææ æ.

æ ææ æ æ
æ æ :
æ æ ææ æ æ,
æ æ .

æ æ, , ææ ææ
æ æ æ;
æ æ ææ æ, :
, æ æ?

, æ æ æ ,
ææ , ææ.
æ ææ ,
æ æ æ...


Æ

                                  æ

æ ...
æ æ
ææ,
ææ-ææ,
æ ,
æ æ
æ æ
æ æ...

æ ææ...
æ æ
æ
æ æææ.
Ææ æ æ
æ æ:
æ æ-ææ,
æææ,
, ææ,
æ æ ...

ææ .
ææ æ
Æ
æ ææ:

æ,
ææ
,
Ææ æ ææ
æ æææ...

æ, æ ?
æ
æ æ ææ.
Ææ ,
ææ æææ,
æ æ ,
æ
!..


. æ æ æ ææ.
, ææ
æ ææ...
æ æ ææ æ,
ææ?!

æ æ. æ
ææ-ææ: ÆÆ ÆÆ Æ!..
ææ æ
Ææ æ: ?
æ æ æ æ.


***
æ æ æ ,
æ æ, æ æ ææ?!
æ... æ... æ,
ææææ ææ ææ æææ.

æ , ææ æ æ,
ææ, , ææ æ ææ:
æ æææ æ æ ,
æ : æ æ, æ æææ.


Æ

-æ... ææ...
æ æ ææ
Ææ
æ ,
æ...
Æ æ,
æ -ææ
æææ
æ.

. ...
æ æ
æ æ .
Ææ ææ
Ææ æ
æ æ:
ææ ,
æ æ
æ æ æ...


                                               ææ
                                               æ æ, æ

æ æ æ ææ,
Æ æ , æ .
ææ æ, ææ,
æ !


ÆÆ

æ , æ, æ,
æ æ !
æ æ æ,
æ,

Ææ æ
æ æ ææ,
æ
æ ææ.

æ æ ,
æ ,
æ, , æ æ
æ, ææ!


ÆÆÆ

                  æ ææ æ
                  æ

æ ææ!
æ æ æ !
æ æ-ææ,
æ æ -æ
æ ,
Ææ æ æ, ,
æ æ æ , æ...
æ, æ æ æ,
æ æ æ, ææ
æ æ,

æ æ,
ææ ææ,
æ ææ æ
æ-æ ææ
Æ æ,
Ææ æ -æ
.

2. 02. 93


***

                     Ææ æ.
                                               

æ æ
æ æ æ æ
Æ æ ?
ææ ,
æ æ,
Ææ ,
æ ...
æ æ æ,
Ææ æ æææ æ,
æ æææ æ æ æ
, ææ,
ææ æ æ ,
æ æææ ææ
æ æ
æ ææ æ.


Æ

                        æ æ æ æææ

,
æ æ ,
æ ææ æ ææ
æ æ æ.
æ-, ææ,
æ ææ
[1] æ
ææ ææ.

,
æ , , æ :
æ, æ, æ
ææ æ ,
æ æ ææ æ æ,
Æ æ æ ææ ææ
, !

,
ææ, , æ æ-æ
Æææ ææ ææ æ
æ ææ .
, , ææ: æ, æ ,
æææ æ æ æ ?!
Æ ææ !

,
æ æ æ ,
æ æ æ æ
æ ,
æ æ æ æ
æ : æ æ,
æ æ ...

,
æ
[2] æ æ,
æ æ æ,
ææ æ .
, , : æ ææ,
æ, æ--
æ æ æ!..


æ ! æ ,
æ æ ;
ææ æ ææ æ ,
æ æ ææ æ.
ææ æ æ ,
æ æ æ ææ,
ææ æ æ æ,
ææ
æ æ æ ææ .

Æ

Æ æ æ æ ,
ææ æ , æ.
æ ææ ,
æ æ, æ .

Ææ æ æ,
æ æ ææ æ,
, - æ: æ æ æ,
ææ ææ!

æ æ æ ææ,
ææ æ :
æ ææ
æ æ æ .

Ææ æ- æ æ :
æ, , æ æ,
Æ ææ æ, ,
Ææ æ æ ææ!


***
æ æ ææ æ,
ææ æ ææ
æ , ... ææ
æ ,

Ææ æ æææ
æ;
æ , æ æ,
æ ææ ææ.

æ æ
æ æ æ æ
æææ ææ.

ææ ,
æ æ æ æ,
æ æ ææ!


ÆÆ

ææ æ, -, æ ...
Æ, æ , ææ æ æ,
æ ,
ææ æ æ!..

æ æ ææ æ,
æ æ æ ææ.
æ æ : æ æ ,
æ æ ææ æ æ.

æ ææ æ æ æ,
ææ æ æ :
æ ææ... ææ , æ, !..
æ -æ æ ?

æ ? ææ æ,
æ æ æ ;
æ æ? ææ æ æ:
æ æ,
Ææ æ!


***

æ æ , ææ æ æ,
æ, æ !
æ æ -ææ æ,
ææ ææ æ æ æ.

æ æ ,
æ æ ææ æ æ ææ...
, æ !
æ , æææ æ ææ.

ææ... Æ æ... Ææ æ
æ ææ æ ,
ææ- : æ æ
Æææææ æ æ !


ÆÆÆÆ

æ ææ , æ æ ,
ææ ,
ææ ææ æ æ
ææ , æ ?

, æ æ, ææ æ æ
, ,
ææ æ æææ,
æ æ æ, æ , æ .


ÆÆ ÆÆÆ

                           ,
                          ...

                                        

,
Æææ æ
æ ææ,
æ æ
Æææ!..
ææ ææ
æ æ æ,
, , æ æ,
æ æ...

æ ææ
æ ææ
æ æ,
ææ ææ
Æ æ
æ ææ

æ æ æ!..


æ -
æ ,
, æ !
ææ ææ
æ,
æ æ , æ ...
, ææ !
ææ
,
æ ææ æ æ!
, æ ææ
æ,
æ ææ?!
, ææ !

æ
ææ,
æ æ ?
æ ææ,
æ, ,
æ , æ .
, ææ !

ææ
ææ .
, ææ, .
ææ æ

æ æ...
æ !


***
æ æ æ,
æ ææ
Æ æ æ
ææ...

æ æ ææ ,
æ æ ,
Ææ ææ
æ .

- ææ,
æ æ,
-æ æ,
æ æ.

æ ææ ,
æ æ ,
Ææ æ :
ææ æ!

ææ æ ,
ææ, , æ ,
æ æ æ
æ æ.

Æ æ æ
æ æ æ,
æ ,
æ æ æ.

ææ æ æ
,
æ ææ æ, æ,
æ ææ !..

;
æ ææ æ æ,

Ææ æ ææ.

æ æ, æ,
æ ææ:
æ ææ æ æ æ,
æ æ, æ æ:

, æ?!


ÆÆ Æ

æ æ, æ
æ, æ?..
æ æ æ, æ-,
ææ, æ æ!

ææ ,
æ ææ,
ææ æ,
Ææ æ ææ?!

æ æ, æ
Æ æ,
Ææ- ææ,
æ æ, æ, æ!

æ æ æ,
æ- æ , æ æ...
æ æ, æ æ ,
ææ ææ.

 

Æ ÆÆ

æ
 

. æ ææ æ
æ .
Æ ææ æææ æ æ ,
, æ ææ ææ .

***
                   æ

æ, æ, æ ,
æ ææ.
æ
æ , æ.


Æ

ææ æ ææ
Ææ ææ æ æ,
ææ ææ æ æ æ,
ææ æ æ æ ææ?!
 

***
æ ææ æ æ,
æ æ æ æ æ æ,
æ æ ... æ ææ
æ æ æ ææ æ.

 

Æ

æ æ æ æ,
æ æ æ .
, æ , ææ, ææ, æ:
æ æ .


***
æ- ,
æ æ ææ .


Æ

æ , æ...
. Ææ ,
, ææ ,
ææ æ ææ!..


***

æ æ ææ , ,
æ ææ ææ, ææ æ ,
ææ æ ææ æ,
æ ææ , æ, .


***
æ æ æ ææ:
æ ,
æ ææ æ æ...


***
æ, æææ æ ,
æ æ ææ, æ:
ææ , ææ
æ æ æ æ .


***
Æ æ æ ææ æ:
æ æ
æ æ.


***
æ æ ,
æ,
, ææ æ
æ æ æ?

æ æ æ
Ææ ææ.
Æ æ æ ææ,
æ æ, æ .


***

                             æ

æ ææ ,
æ æ ...
æ ææ
æ æ æ .


***
æ ææ
æ æ,
ææ,
æ!..


***
æ æ ææ
æææ
Ææ
.


, ! ææ æ æ ,
æ æ ææ æ , æ -æ .
? æ , æ æææ ,
æ , æ æ æ æ .

***
æ æ ææ æ.
æ ææ ææ, , æ.
ææ æ... ææ æ æ,
Æ æ æ?..

***
Æææ æ æ æ

æ .

***
æ ææ
ææ:
ææ æ,
æ ,
ææ

æ .

***
æ ææ,
,
æ-æ
æ.

***
æ :
æ , æ ,
æ
Ææ ææ,
æ æ æ
Æææ- :
æ
æ ææ!..

1984


***
ææ æ æ,
æææ,
æææ
, æ, æ.


***
, æ ,
Ææ , ,
æ - æ
æ ææ.


***
æ æ ææ æ ,
Ææ ææ æ ,
ææ ææ æ:
æ æ .


***
æ, æ ææ,
æ ææ æ,
ææ- æææ
æ æ æ æ.


***
æ æ,
æ- æ : æ æ
æ ææ æ, æ,
Æ.


***
Æææ æ. Æ æ æææ
æ ææ æ. æ!
ææ æ ææ æ
æ :
ææ, æ !
Æ æ !


Æ ÆÆ

æ
 

Æ Æ- Æ Æ

                                         ... ææ æ ,
                                         ææ ...

                                                                           æ Æ.

                                        ...æ ææ æ,
                                        ææ æ æ,
                                        æ æ ææ...
                                         

                                       ...ææ æ ææ, ææ æ
                                       æ æ , æ
!
                                                                               

æ æ, æ æ ,
æ ææ ææ æ,
ææ ææ æ ææ æ,
ææ æ , , æ !..
æ æææ ?!
æ--, æ: ææ, , æ æ
Ææ : , ,
æ - , æ ææ...
æ æ æ æ æ , ?!
ææ æ, æ-,
-
æ ææ æ æ, , æ ?!


Æ

æ æ : ææ æ,
Æ ææ æ ææ ææ...
ææ æ ææ æ...
æ æ-!
,
æ æ æ æ.

Æ
æ æ ,
, æ!..
æ. ææ æ æ?
æææ? æ, , æ?!

æ æ æ æ æ
æ æ, æ, æ , ææ...
æ, æ ææ,
æ æ æææ æ.

Æ : æ æ æ ,
ææ æ æ, æ!
æ æ , ææ ,
Ææ æ æ æ æ.

Æ æ, æ, ææ, æ ,
æ , æ ,
ææ æ æ æ --,
æ æ ?! ææ æ...


Æ

æ

æ æ æ,
ææ...
æ: æ ææ,
Ææ æ æ æ æ!

ææ æ ææ
æ ææ ,
æ, ææ
Ææ æ æ, ææ!


Æ

                          ...ææ æ æææ æ,
                            Æ æ , æ....

                                                            

æ ?
æ æ æ:
æ æ, æ...
ææ
æ æ -æ,
æ æ æ æ .

Ææ ,
æ- æ æ,
æ æ æ,
ææ æ æ?
ææ ææ,
æ ææ.

Æææ! æ æææ?
ææ æ æ?
æ , æ, :
ææ æ,
æ ææ,
Æ æ , æ!

æ æ!
æ æ æ ?
Æ æ , ææ, æ æ
Æ æ æ
æ , ææ,
-æ!

24. 08. 96


Æ

                                  ææ æ æ,
                                  Æ ææ...

                                  ..
                                  Æ æ, æ æ...
                                                                      

æ æ ææ,
Ææ æ æ?!
æ, æ æ æ,
æ, , æ æ æ,
ææ æ æ ææ
Ææ ææææ...


Æ Æ

                                   æ æ, æ æ ææ,
                                   æ æ æææ æ:
                                   ææ- æ - æ,
                                   ææ æ .
                                  

                                   Æ, , æ ææ,
                                   ææ æ æ æ,
                                   æ æ æ æ ææ
                                   Ææææ ææ , æ...

                                   ... æ, æ, æ ,
                                    æ ....

                                                                                  Æ

- æ, ææ æ ææ,
, æ æ æ:
æ , æææ,
æ ææ æ?!


æ æææ æ,
Ææ æææ...


, æ æ æ ææ,
æ æææ,
Æ æææ
æ, æ,
æææ.


ÆÆ

                        ... æ, ,
                        æ ææ.
                        æ æ ,
                        ææ æ ?!

                                       

Æ æ æ æ
æ, æ æ ,
ææ æ
æ .

ææææ æ
Æ, æ-æ æ, æ,
, ææ , æ,
æ æ æ æ.

æ, ,
æ ææ,
æ ææ æ
ææ.

æ ,
æ æææ :
æ æ ,
ææ ...

æ æ? , æ ææ,
æ ææ,
ææ ææææ
Æ æ ææ...

24. 08. 96


Æ

                          ... æ æ æ æ,
                          æ, ææ!

                          ...æ ææ ,
                          æ æ ææ æ.

                                                    

æ ææ æ æ æ.
ææ æ ææ :
æ , æ æ
æ æ æ.

æ æ æ æ æ,
æ æ æ æ,
æ æ, ææ, æ
. æ!

, ææ, æ :
æ-æ æ æ,
æ , æ æ æ,
æ æ æ...


Æ ?

                              ææ æ æ,
                              Ææ ææ ææ æ.

                             
                              æ ?
                              æ æ ?
                              æ , æ,
                              , æ?..

                                                      

ææ æ , ææ,
æ æ ææ æ æ...
Æ : ææ ææ,
æ æ ?!

æ , æ, , æ,
ææ æ , ææ , ?
æ æ æ æ æ,
, æ, ?!

æ, æ, , æ ææ ,
ææ æ,
æ , æ æ ,
æ , æ æ!

ææ- æ : æ æ ,
, æ æ !
æ æ æ æ æ æ ,
æ æ æææ ææ!..

 

Æ...

                                      æ æ æ ,
                                      ææ æ ææææ æ,
                                      æ... Ææ æ æ
                                      ææ æ æ...

                                                                    æ

ææ æ... æ ææ!..
æ, ææ æ:
, æ æ æ
æ,
æ
æ æ!..
æ, !..
æ ææ æ, ææ?!.
Æææ æ æ æ,
æ æ,
æ ææ!
ææ, ææ, ,
æ æ æ æ,
æ æ æ æ
Æ
æææ æ...


Æ Æ Æ Æ, ÆÆÆÆ Æ, Æ

                         æ, , æ æ, æ æ,
                         æ ææ æ...
                         , ææ
[3] ææ...
                         æ æææ...

                         æ
                         ...

                                                     

æ, æ æ, æ!
ææ æ,
æ æ æ æ, ,
æ æ æ...

æ æ. , ,
, ææ, æ.
ææ
Æ æ,

ææ æ æ , ææ
ææ ,
æ, ææ,
æ ææ !

æ æ æ æ,
æ æ æ æ,
æ æ ææ æ
æ
[4].

æ æ æ ææ,
ææ æ,
Æ, æ , æ
, æ æ, --!..


ÆÆÆ

                           æ
                          

                            æ
                           æ,
                           ,
                           ...

                                         

Æ æ æææ,
Ææ, , ,
ææ, -, , æ
æ æ ææ?!

æ,
, ææ, ...
: æ
æ .

Æ æ, æ,
- æ - æ,
ææ, , æ
æ æ, ææ!

.S.
æ ?!
æ ( ææ æ),
ææ æ æ ææ
æ ææææ æ
æ.


ÆÆÆ

                                  æ
                                  Æ æ ...
                                
                                 Ææ æ
                                 Ææ ææ...
                                
                                
                                 ææ ...
                                                

æ
Æ æ .
ææ æ ææ ,
æ?

,
æ , ææ,
Æ æ æ
æ æææ.

æ æ æ,
Ææ ææ
æ... æ æ
æ æ ææ!..

æ æ
æ æ :
, ,
ææ æ!

æ æ æ,
ææ:
ææ æ
æ æ ææ!..


ÆÆÆÆ

                        ææ .
                                                               
æ æ.

                        Æ æ ææ,
                        æ ææ .

                                                                

æ , æ, æ !
-æ æ ...
æ , æ-,
æææ , æ æ æ!

Æ æ-ææ, ,
ææ ææ, ,
æ æ,
Ææææ, æ,
æ

Ææ !

 
ÆÆ

                              æ æ, ,
                              æ æ -...

                              æ
                              .
                              æ æ,
                              æ ææ .

                                               


æ æ, ,
Æ æ -.
ææ æ
æ, æ!

æ æ,
æ , æ ...
,
æ æ æ !..

æ
Æ , æ
ææ æ ,
, æææ, !

01.04.1992


ÆÆÆÆ

                                     æ æ ,
                                     æ æ ...

                                                          

(æ):
æ, ,
æ ææ :
Æ-, æ- æ,
æ æ ?..

:
æ ...
æ æ ææ,
æ ææ æ,
æ
æ?..

æ æ æ,
ææ:
æ æ
æ æææ.

:
Æ- æææ,
æ æ ,
æ, , ææ,
ææ ...

Æ æ,
æ æ , !
æ ææ
æ , æ!


ÆÆ

ææ æ

 

(1037-1101)

                            I
ææ . Æ æ. æ æ.
æ æ ææ, æ æ:
æ ææ, æ æ, æ æ æ...
                           II
æ æ æ æææ, æ ,
æ æ æ ææ?
æ æ æ æ æ?
æ æ æ ,
ææ...
                          III
æ æ ææ:
æ ææ.
æ æ ææ ,
æ æ, æ æ
ææ , ææ ææ,
æ æ æ ææ,
æ æ ææ æææ.
                          IV
æ ææ ææ, æ,
Æ ææ. æ æ ææ æ .
æ,
Ææ :
æ ææ,
Ææ æ æ æ.Ææ æ ææ, ææ æ ,
Ææ æ , æ, ,
æ æ, æ, ,
ææ , æ .

æ æ, æ , æ æ æ
ææ æ æ .
æ æ æ æ , ææ æ ,
ææ æ, ææ ææ .

æ ææ æ, æ æ ,
, ææ ,
æ ææ æ æ.

æ, æ æ, ,
ææ , æ æ ...
æ-, ææ æ, æ, æ.ÆÆ

æ, æ ææ
æ ææ .
æææ æ æ æ
Ææ- , æ æ ææ.

æ æ ææ :
æææ æ -æ æ ææ
ææ ææ ææ,
ææ æ ææ .

æ ææ æ ææ
æ. æ ,
æ ææ.

æ æ , æ æ æ ,
ææ æ
æ , ææ æ.
 ***
æ , æ ææ
æ, æ , æ æ æ :
æ æ ææ æ ,
Ææ æ æ ææ æ.

***
, æ, , æ æ.
ææ, æ æ .
ææ æ? æ? ææ?
æ æ , æ
.


***
ææ, ææ, æ ææ,
æ æ ææ æ
Ææ ææ: , æ ,
æ ææ!

æ ææ æ æææ æ,
æ æ ææ, æ , ,
ææ ææ æ , æ æ,
æ æ æ æ æ.

Æ æ æ æææ æ
æ, æ æ
ææ . æ , æ ææ æ,
æ æ ææ, ...
, ! Ææ-
æ æ æ .


***
Æ æ æ æ, æ:
, æææ,
æ ææ, æ ææ,
æææ , ææ ææ.

ææ ææ æ...
æ æ æ æ æ ...
ææ , æ, ,
æ æ æ ,

ææ , æ ,
æ ææ ,
æ ææ, æ æ :
æ ææ, , ææ!


-
ÆÆ

, æ æ,
æ æ æ æ.
æ æ æ æ,
æ æ, ææ æ æ!

æ ,
ææ æ æææ, æ ...
, æ æ æ
Ææ æ æ !

ææ æ æ æ æ,
ææ ææ æ æ...
æ ææææ ,
æ æ æ æ ææ æ!
 


Æ Æ

, æ æ
æ æ ææ!
æ æ æ ææ
Æææ: Domine!

æææ:
Gloria, Domine!

ææ,
, ææ, , æ,
æ æ, æ,
ææ æ æ æ.

æææ:
Gloria, Domine!

æ æ
æææ, æ , ,
, ææ æ,
æ æ æ.

æææ:
æ æ æ.

Ææ ææ ææ æ
ææ ææ,
, , æ:
æææ æ !

æææ:
æææ æ !Æ

æ . , ææ:
æ . , - æ æ,
ææ ææ æ ææ
æ æ, æ, æ.

æ ææ , æ æ æ,
æ ææ ææ
æ ... æææ,
æ æ , æ, .

ææ ? æ
æ , æ æ æ ,
ææ æ æææ...
æ æ ææ æ.

, æ? ææ æ ,
ææ , æ æ ææ!
***
æ ! Æ
Æææ æ:
æ,
ææ æ æ...
Æ æ : æ, ,
æ !
, ææ ææ ææ...
æ æ æ æ, ææ ,
æ æ, ææ æ ,
Æ æ.
æ æ æ æ æ æææ
Ææ æ ææ -æ .
Æ , æææ ææ æ, ,
Æææ æ, æ æ
ææ,
æ ææ æ ææ .
Ææ æ, ææææ, æ æ
æ: æ, -!
æ æ ææ
æ æææ, æ æ
ææ, !æ

1
æ æ æ ?
, ?
æ , -, æ ?
ææ æ æ ææ?
æ ææ æ ,
æ , æ !
æ ææ æ ,
Ææ æ , !
2
æ æ - æ ,
, !
æ æ - æ ,
, !
æ æ !
æ æ æ æ,
æ , æ !
æ æ æ æ,
Ææ æ æ !
3
æ, æ æ æ, ææ æ,
, !
æ, æ æ æ, ææ æ,
æ æ æ.
æ æ ,
æ , æ !
æ æ æ ,
æ æ ææ æ!
4
æ æ æ ææ æ,
, !
æ æ ææ ææ æ
æ æ æ?
æ,
æ , æ !
æ ææ æ ,
, ææ.
5
æ æ æ, æ æ,
, !
æ æ æ, æ æ,
æ æ, æ?
ææ, æ ,
æ , æ !
ææ, æ ,
æ æ ææ æ!
6
æ æ, æ , æ ,
, !
æ æ, æ , æ
æ æ, æ æ ?
ææ- æ æ -,
æ , æ !
ææ- æ æ -,
æ æ æ æ.
7
æ æ æ ææ, ,
, !
æ æ æ ææ æ æ,
æ æ , æ?
ææ-ææ æ æ,
æ , æ !
ææ æææ æ æ,
æ æ æ,
æ !Æ

***
, æ æ æ æ.
æ, ææ æ ææ æ .
æ æ æææ æ,
ææ , æ, .

: æ æ æ ,
æ æ æ æ.
ææ ææ, ,
ææ æ æ æ .

æ æ, æ.
ææ.
Æ æ , æ,
æ æ , ææ.

Æææ , æ æ æ æ,
ææ, æ, æ .

***
æ æ æ
æ æ,
æ æ æ,
ææ

æ æ... Ææ æ æ
æ: , ææ ?..
æ, ææ æ,
æ, ææ, æææ?

æ-: ææ-, æ ,
æ æææ æ æ .
æ æ æ , æ ,
æ æ .

Ææ ,
æ æ æ .

***
æ , æ æ ææ,
Æ æ æ,
æ æ ææ æ æ,
Ææ - æ .

æ æ æ ææ æ,
æææ- æ æ æ.
æææ æ, ,
æ ææ ææææ æ.

æ, , ææ æ æ,
ææ æ æ æ.
æ -æ ææ,
æ æ æææ æ.

æ æ , æ æ æ
æ æ ææ ææ!ÆÆ Æ Æ

ææ æ æ, !
æ æææ.
æ æ ææ ,
æ æ æ æææ,
Æææ æ , æ ,
æ æ æ .

æ æ æ ,
æ æ æ æ ææ.
Ææ ! ææ æ
ææ æ ææ,
ææ æ æ ææ
æ æ ææ æ.

æ æ
Ææ æ æ , æ ææ,
æ æ æ æ
ææ ææ:
ææ æ æ,
æ æ æ æ .


æ æ æ . æææ,
Æ, æ- æ æ æ!
æ æ ææ , ,
ææ æ æ æ æ,

æ æ æ æ æ,
æ æ ææ.
æ æ æ , ææ, ,
ææ , ææ, æ .

æ æ æ ... æ æ ææ,
Æ æ æ ææ , ...
Ææ æ æ, ææ æ æ,
æææ, æ æ .

Ææ ææ ,
ææ æ ææ:
Æ æ æ æ ,
ææ æ, æ æ ææ.ÆÆÆ

æ ææ. æææ, æ,
æ æ æ .
æææ ææ,
ææ ææ æ .

, æ æ,
ææ,
æ, æ ææ .
, æ æ ææ æ,
æ æ æ ææ.

æ æ . æ æ:
æ, æ , ,
ææ æ
æææ :

æ ææ ææ æ,
æ æ æ,
-, æ ææ æ æ
æ.


ÆÆ

æ ææ , æ!
Æ æ ,
æ æ æ , ,
æ æ æ, æ .

, æ æææ,
æ æ æ ,
æ ææ
æ æ æ ...

æ æ ææ
æ , æ,
ææ æ æ ææ
æ æ æ!

ææ æ
æ... æ ...
Ææ æ æ,
æ æ !

æ æ æ æ,
æ æ æ,
æ , æ ææ
æ æ !..


***
ææ, æææ ææ,
Ææ æ ææ æ æ,
æ æ æ æ
ææ, , æ;

æ æ,
æ ææ æ ææ.
æ æ æ æ æ ,
ææ æ æ ææ æ;

Æ æ, æ ææ æ
æ æ æ æ æ,
æ æ ,
æ æ æ æ

æ ææ æ:
æ æ , æ .

 

Æ Æ

[5]

Æææ ææ æ æ æ .
æ æ , æ æ.
Ææ- , æ, ææ æ,
æ æ æ æ
[6] æ, æ ææ.
Æ æ æ, ææ æ æ, ,
Æ
[7] æ, æ æ æ æ[8].
æ æææ æ æ æ æ,
Ææ ææ æ, æææ - ;
æ ææ ææ æ æ:
æ æ æ , ! ææ .
æææ ! ææ ? ææ æ æ
, æ ææ , æ æ æ, ?
æ ææ ææ æ ææ æ.
, æ ææ! Ææ æ, æ æ, æ ?
æ , æ æ ææ .
Ææ æ æ æ æ ææ.
æ , æ æ æ, æ æ.
ææ, ! Æææ , æ ?
, æ æ ? Æ-, æ æ!
æ ææ ææ æ,
æ æ æ ææ æææ æ,
æ æ ææ æ ææ :
æ, æ-, æ ææ, ææ :
æ, æ æ ææ æ?
ææ æ , , æ æ,
æ æ , ææ ææ,
ææ ææ , ææ æ.
ææ , æ æ æ ææ.


Æ Æ
[9]

æ æ, - ææ æ,
æ ææ- æ ææ, ææ æ
æ æ... æ æ æ ,
æææ æ æ æ æ.
Ææ æ æ , ææ æ ,
æ æ æ æ æææ æ æ
Æ- æ , æ æ æ , ææ,
æ- ææ æ æ ææ æ.
æ, æ æ æææ: æ ?
ææ- æ: æ !
æ-, , , æ :
Æ ææ, , æ æ ,
æ æ,
Æææ æ æ !


***
æ ææ
ææ. æ,
æ æ æ ææ,
æ æ æ:

æ æ,
æ æ
æ :
æ, æ?

æ æ ææ :
æ æ æ ?
æ æ,
æ æ !..


***
ææ æ , ææ,
æ æ ææ æææ,
æ æ æ ææ,
æ ææ æææ.

æ ææ, æ æ,
æ æ æ æ:
æ æ ææ,
æ ææ ææ.

Ææ æ ææ ææ
, æ, ææ,
æ æ æ,
ææ... æ æ!ÆÆ Æ Æ

ææ æ: ææ æ,
ææ ææ æ æ:
æ, ææ, æ ææ, æ
æ ææ,
æ , æ æ.

æ . ææ ææ æ
æ æ ææ.
æ, æ æ,
æ æææ.

æææ, æ, æ æ ,
( æ æ ææ),
ææ ææ ææ ææ æ
æ , æ æææ.

- æ æ æ ,
æ æ æ æ æ.
æ æ æ, ææ æ,
ææ æ æ .

æ æ æ, ææææ, æ,
æ æææ æ.
æ ææ æ æ,
-æ, æ .

æ ææ æ æ æ,
æ - ææ.
æ æ ææ, ææ æææ
ææ- æ æ.

æ æææ æ ææ:
ææ, , æ.
æ æ , æ ææ æ,
æ ææ æ ææ.

Æ æ ææ, , æ æ ,
æ æ,
Ææ ææ æ ææ ææ æ
ææ ææ ææ.

æ ææ ææ æ.
-ææ æ æ æ.
æ æ æ , ææ ,
æ, æ , , æ ææ.

, æææ, . ææ æ.
æ æ ææ ææ .
æ, æ , -? æ ææ æ,
æ, æ , æ .

æææ . æ æ.
æ æ :
æ, æ æ æ? æ æ æ?
æ, æ , æ æ, æ .

æææ . æ .
æ æ ææ.
, ææ æ
ææ æææ ææ.Æ Æ Æ

Ææ, æææ ææ, ,
Æ ææ... , æ æ ,
ææ- ææ ææ ,
æ æ : æ , æ.

ææ ææ . æ æ ææ,
æ æ æ ,
ææ , æ æ æ ææ,
æ æ .

æ ææ ææ!
æ æ æ : æ ææ
æ æ. Æ æ ææ æ,

æ æ , æ æ ,
æ æ æ æ:
æ æ , æ æ æ.Æ...

æ! æ æ æ æ,
æ æææ æ ææ ...
Ææ æ, ææ æ æ,
ææ, æ ææ ææ .
: æ ææ
æ æ, ææ æ;
æ æ ææ ææ,
æ æ, æ , æ!

æ! æ æ æ,
æ æ, æ æ ,
Æ ææ æ æ,
æ æ æ .
æ æ æ æ,
ææ , :
, æ æ, æ, æ,
ææ æ, æ æ .

æ! æ ææ
æ æ, æ æ, æ
Ææ, æ æ ææ,
æ ææ æ, æ !
æ ææ æ æ

Ææ æ æ...
æ æ , æ,
Æææ æ , æ.

æ! æ æææ æ
ææ ... ææ æ æ,
Ææ æ æ æ,
æ ææ æ æ.
æ æ æ æ ææ
Æ ææ ææ ææ
Ææ ææ æææ ææ,
æ æ æææ!?

æ! æ æ æ
Æ ææ. æ æ æ :
æ æææ æ,
æ æ ææ æ æ ,
ææ ææ æ æ
æ , ,
æ æ æ: æ ææ æ,
æ æ æ ææ æ!..


Æ

æ æ, æ æ ææ,
æ æ, æ æ,
æ ææ æ
æ ææ !..

æ ææ æ æ,
ææ æ æ
æ, æ ææ,
æ æ.

æ æ
æ ææ:
, ææ
æ ææ!

ææ æ ææ æ
Æ æ,
ææ æ
æ æ æ.

æ ææ æ
ææ æ æ:
æ æ æ æ
ææ .

, ææ, æ ,
Ææ
æ ææ
æ æ .

Ææ æ ææ æ...
æ
æ: ææ æ
Æ !

Æ æ. ææ...
, æ,
ææ ,
æ , æ æ!

 


Æ Æ

Æ æ æ. æ æ
æ æ,
æ æ,
ææ æ.

æ ææ
æ ææ,
Ææ æ æ æ
Æ æ æ ææ.

æ æ: ææ
æ æ ,
æ ææ
, æææ .

Æ æ æ
Ææ ææ, æ-,
æ, æ æ,
, ææ æ?

æ æ æ
ææ , ææ,
æ æ æ
æ ææ ææ!

æ, æ-æ æ,
ææ æ ,
ææ æ
æ æ .

Ææ æ æ,
æ æ,
æ æ, æ æ
æ ææ.

æ , æ-
æ æ æ æ,
æ æ æ, æ,
Æ æ æ .

æ æ æ æ
æ æ,
æ æ æ
ææææ æ.

Æ æ æ æ
æ, ,
æ æ æ,
, æ .

æ æ æ æ æ
æ ææ æ:
æ,
ææ, æ !

æ ææ ææ:
ææ æ æ!
æ æææ ææ
æ æ ææ, .

æ æ,
æ æ , æ:
Æ æ ææ ææ
æ æ .

, æ æ,
æ æ, æ,
ææ æ æ æ,
æ, ææ æ ?!


***
Æ : ææ
, æ æ ææ
Æ æ ,
æ ææ.

ææ æ
æ æ ææ, ææ
æ æ ,
æ æ ææ.

... æ æ æ ææ:
æ , ææ:
Æ æ ææ æææ...
æ ææ.

æ æææ , æææ,
æ æ æ ,
æ æ ææ
æ , ææ, æ .

... Ææ... æ æ æ,
Æææ æ , ææ æ...
ææ æ æ. æ
Æ æ ææ.

æ æ ææ æ
ææ , ææ, æ ?!
æ æ
Ææ æ.

... æ æ... Ææ
Æ æ .
æ æ æ, æ ...
æ ææ æ .

æ ææ æ
Æ, æææ, æ,
æ æ æ
, Ææ æ.

æ æ æ æ
, æ æ,
ææ æ æ æ æ æ,
æ ææ.æ æ

ææ
æ ,
æ æ,
æ, ,

ææ æ
æ ææ æ
ææ æ,
æ

Ææ ææ ,
ææ:
æ æ æ
Ææ æ
ææ æ ææ,
æ
æ æ,

Ææ æ æ ,
æ
Æææ
æ æ æ ,
æ, æ,
æ ææ æ!


***
æ æ æ ææ,
ææ æ æ æ ææ,
æ æ, ææ ææ æ ææ
æ æ æ æææ æææ.

Æ , æ æ æ
æ ææ:
æ æ,
æ æ æ æ æ.

, ææ, æ æ,
ææ æ æ æ , æ .
Æ : æ ææ
æ æ æ ææ ææ.

æ æ æ æ æ:
æ ææ æ, æ æ
æ ææ ææ æ ,
æ æ-æ .

ææ, æ-, æ æ
æ ææ... , æ :
æ æ æ æ ææ
æ .

æ æ æ,
æ æ æ æ,
ææ æ ,
æ , æ æ , æ.

, æ... æ ææ æ ...
Æ æ æ-æ æ...
æ æ... Æ æ æ æ ,
, æ , ææ æ æ!
 


æ æ æ æ æ,
æ æ ,

ææ ææ
ææ æ æ.

ææ æ ææ...
ææ æ æææ æ!

æ æ... æ æ æ
.

æ, æ æ?
ææ æ æ æ?ÆÆÆ

æ ææ ææ
Æ ææ æ,
Ææ: æ, æ !..
ææ æ -,
æ æ.
. Ææ
æ ææ.
æ æ æ
Æ æ; ææ ,
ææ ,
Ææ .
æ -
æ , ,
æ, ,
æ ææ æ.
ææ -. Ææ æ
æ ææ ,
ææ æ
æ ææ æ æ.
æ, æ æ
Ææææ ææ ææ,
Æ æ æ æ
Ææ - .
Æ ææ ,
æ ææ ,
æ æ æ,
ææ æ .
æ - æ
Ææ , ,
æ æ æ,
ææææ .
æ, ææ ææ,
æ æ æ æ ,
Ææ æ ææ æ
ææ æ
æ ææ
æ ææ æ.
æ æ æ
æ ,
Ææ æ æ ææ,
æ ææ æ , .
æ æ ,
æ, æ , æ,
Ææ æ ææ æ
æ æ æ.
Æ æ, æ
æ ææ, æ:
æ æ ,
, ææ æ...
æ . ææ æ ææ
ææ :
ææ , ææ
, æ æ , ...


Æ ÆÆÆ...

æ æææ,
ææ
æ-æ æ
Ææ ææ ææ;
æ æææ,
Ææ
æ ææ,
æ æ
Ææ æ.
ææ æ,
Ææ , ææ
æ,
- ,
Ææ
æ
æ æ æ.
æ æ
æ ææ
Ææ æ .
æ æ
æ æ ,
æ æ
æ æ æ.
Æ æ
æ ,
æ æ
æ æææ.
æ æ,
ææ æ .

 

Æ

... Ææ
æ æ,
æ, ææ
æ æ æ.
Ææ
æ æ,
æ æ
æ!
ææ
æ æ,
æ ææ æ, æ,
æ æ, æ,
Ææ ,
æ æ!
æ æ ææ ,
æ ææ æææ,
æ æ ææ
ææ æ .
æ æ ææ æ
, æ æ
æ...
æ,
æ æ
ææ æ.Æ Æ

æ æ æ æ, ,
Æ , ææ- æ æ,
æ-æ æ ææ
æ ææ ææ.

, æ , ææ
æ æ, , :
æ æ ææ æ,
æ æ æ æ !( æ æ, æ ææ æ, 1915 18 )

æ ææ æ ææ , :
æ æ æ , æ
æ æ æ ææ :
, æ æ æ .

æ ? ææ, æ ,
, æ ææ
æ æ æ ,
ææ æ æ æ,

ææ , ææ, æ
æ æ , æ ,
æææ, æ æ .
æ, , !


***
ææ æ æææ
Ææ , æ æ ,
æ .
æ ææ æ æ
æ,
æ æ æ æ
ææ æ.
æ , æ æ , æ.
æ æ
æææ
Ææ æ æ
æ ,
æ æ æ
ææ æ.
æ æ æ æææ
Ææ , æ æ ,
æ .
ææ æ ææ
æ ææ,
æ
Ææ æ,
æ , æ
Æ ææ æ.
æ ! æ
æææ
Ææ æ æ ,
æææ , ææ æ,
, æ
æ ææ,
æ æ
ææ æ
ææ æ.
Ææ æææ æ,
æ æ æ
æ æ æææ
æææ æ,
æ æ æ
æææ
Æ!


***
æ , æ ,
æ ææ ææ,
æ æææ
æ æ.

Æ ææ ææ æ,
æ :
æ
æ .

, æ
æ æ,
æ æææ
...

æ æ-ææ,
æ ææ...
ææ ææ ææ
æ æ.

æ æææ
æ , !
, ææ,
æ æ!..

æ , æ ,
æ ææ ææ...
æ æ, ææ
æææ æ.æ , æ æ,
- æ, æ æ ææ æ...
, æ-, æ æ æ ææ ææ,
æ æ-æ æ æ , !

æ æ , æ:
æ, æ , æ æ ææ,
ææ æ æ æ,
æ æ, ææææ.

ææ ææ æ -æ:
-æ , æ , æ ææææ.
ææ , ææ , -,
æ æ ææææ.

æ , ææ æ æ,
ææ , æ ææ,
æ æ æ,
ææ æ ææ, ææ?

æ æ æ , ææ .
, , æ æ ...
Ææ æ, æ æ æ æ ,
Ææ æ æ, æ æ .

æææ æ,
æ , ææ æ...
æ æ ææ, æ ,
ææ æ , !
ææ æ

 

***
æ æ æ æ,
ææ æ æ?
Ææ æ æ ææ
æ æ æ .

æ æ
æ ææ æ .
æ æææ ææ æ,
æ: ææ æ ?

ææ æ, ,
æ æ æ,
æ æ æ
æ æ-æ æ.Æ

æ æ ææ æ æ,
æ æ.
ææ æææ ,
æ æ æ.

ææ- æ æ
ææ, æ,
, æ æ
æ ææ æ .

æææ - ææ
ææ æ;
æ ææ æ æææ, æ,
æ , æ .

ææ æ æææ,
æ- , æ ,
Æææ æ ææ
æ æ.

æ æ ææ æ , ææ,
æ æ
Ææ- æ æ,
ææ æ.

. ,
Ææ, æ æ, æ æ.
æ , æ æ ææ æ,
æ æ æ ææ æ.

æ, æ, æ ææ, æ æ
æ æ æ:
, , æ , æ,
æ ææ-æ.

æ, ææ, æ :
ææ æ æ æ,
æ , æ æ,
æ æ ææ æ!

ææ æ æ, æ ,
ææ æ æ æ:
æ ææ !
æ æ ææ.

æ , æ æ ,
æ æ æ æ æ:
æ-, æ ,
ææ æ æ.Æ

Æ-, , æ, æ æ!
Æ æ æ , æ.
æ, æ- æ ææ
æææ , æ æ æ.

æ ææ, æ æ,
ææ- ææ:
æ , æ , æ æ,
æ æ ææ æ æ.

æ , ,
æ æ , æ æ æ :
æ æ æ ææ,
æ-æ æ, æ æ.

æ, , ææ.
æ æ, æ æ æ.
æ æ ææ æ æ,
æ æ, æ, .

æ ! ææ æ æ:
ææ, æ ææ ,
ææ æ , æ, ææ
æ, æ æ æ?. .

æ æ æ æ æ,
æ æ ææ...
Æ-, æ, æ, æ :
ææ æ æ!

! æ æ æææ
ææ æ.
æ, æ æ ææ ,
æ ææ!

ææææ æ æ æ
.
æ ææ ææ æ,
æ ?!

ææ æ, æ æææ,
æ æ æ æ ...
ææ ! ææ æ ææ,
æ ææ æ !..

æ ææ. ææ æ,
æ æææ æ!
Ææ æ æ æ,
æ æ æ æ.

æ, æ, æ
æ æ æ !..
æ æ ææ, æ æ
Ææ æ !..

ææ ææ æ ææ
æ ææ, æ:
æ æ æ
æ æææ,
ææ?
æ æ!..                                     æææ æ
                                     Ææ ææ æ .

                                                                             æ

ææ æ æ æ ææ,
æææ, .
æ æ æ æ ææ:
ææ- æææ, ææ ,

ææ æ
- ææ... æ æ, æ æ.
ææ æ , æææ æ æ
æ æ æ æ ææ æ.

æ, ææ æ ,
æ æ æ...
ææ-ææ ææ ,
æ ææ ææ ææ æ.

æ, æ,
æ æ, ææ æ ?!
ææ æ : æ æ æ
, ææ, æ ...

***
Ææ æ
æ. æ ææ...
ææ æ, æ,
æ æ æ ææ.

ææ æ ææ æ,
, . æ,
, , æ ææ,
æ æ ææ.


***
æ æææ, æ æ æ æ,
æ, æ...
æ æ ææ, æ æ...
æ æææ æ.

Ææ , æ , æ ?
Ææ æ ææ, æ, æ...
ææ ææ æ æ:
ææ æ , æ æ æ!...
***
æ æ : ,
æ æ ææ, æ...
ææ, ææ... æ æ æ
ææ ææ æ, :

, , ! ææ æ æ
æ-æ ææ.
ææ æ... æ æ,
æ æ æ æ!
 

Æ Æ
I
æ æ æ, ?
æ æ æ , æ ?
æ æ æ ,
æ æ æ.
æ æææ æ æ æ,
æ æ æ æ æ...
æ æ , æ-æ,
æææ ææ.
II
æ æ æ,
æ ææ , æ
ææ æ... æ .
Ææ ææ æ æ?
III
æ ææ ,
ææ æ? æ ææ æ:
æ ! æ,
æ æ !
æ , , æ æ .
 


ææ, , æ ,
, ææ, ...
æ-, æ æ ,
, ææ, æ .

Æ ææ ææ,
æ ææ æ ææ,
Ææ æ, æ æ æ,
Æ ææ æ.

, ææ æ æ æ,
ææ - , ,
æ, ææ-æ, æ
ææ æ !..

æ æ , æ ,
æ æ .
Ææ æ, æææ, ,
æ: æ, æ!

æ-, ? æ æ, æ æ?
æææ
ææ æ ææ
Ææ .

ææ æ æææ æ:
æ , æ ,
Æ æ æ. , ææ æ æ,
, æ æ ææ ?

æ, , æ æ, æ ,
æ æ æ æ...
Æ æ æ æ æ ææ,
æ æ æ æ!


Æ

æ æ æ ... æ
- ææ æ .
æ-, æ, ææ ææ
Æ ææ , æ, æ .

æ æ æ
æ ææ ææ,
æ æ æ æ æ,
æ ææ æ .

ææ -æ,
æ æ ææ æ, æ ææ,
Ææ æ ææ æ :
æææ!..

æææ, ææ, ææ
æ æ ;
ææ, æ, , ,
Æ ææ æ æ?!

ææ æ æ,
, ææ æ æ:
Æ æ æ æ æ
æ ææ, æ, ææ.

Ææ æ, , æ ,
æ æ æ,
æ æ ææ ,
æ æ æ ææ æ.
 

. æ , ææ,
æææ æ.
æ , ææ,
æææ æ ææ, ...

æ æ æ... ææ æ , ?..
æ ææ , æ...


ÆÆ

:
æ æ . ææ æ æ,
æ æ æ?

:
æ æ æ?

:
æ.

:
æ æ æ?
æ æ æ ...
Æ æ ?

:
æææ æ æ...

:
,
æ æ æ!
æ æææ ,
ææ, æ,
Ææ æ æ æ :
æ æ, æ æ!

:
ææ æ, , :
Æææ æ! æ, ææ
æ æ ææ, æ æ...
Æ. ææ!
ææ, æ ææ ,
Ææ ææ , ,
æ æ æ
æ , ææ, ,
ææ?

:
Æ æ, ææ, ææ,
æ æ æ ,
æ æ æææ æ ææ...
, ææ, æ?

, ææ ...
æ? æ-
ææ æ æ
æ æ. æ !..

æ æ ææ æ,
æ , :
æ ææææ æ,
Ææææ ææ .

æ æ æ æ,
æ ææ æ...
, æ æ æ
æ æ-.

:
æ , æ æ...
ææ æ æ- æ,
æ æ æ , æ
æ ææ æ.

ææ æ æ æ
æ ææ, æ
æ, ææ ææ
æ æ æ ææ!

æ, ææ,
æ . æ æ .
Æ , ææ, ææ,
ææ ææ, ?!

...ææ æ æ æ
,
æ æ æ æ æ:
æ ææ , ææ ,

ææ æ ææ ææ
Æ æ æ,
ææ æ æ
æ æ...

æ . ææ ææ
- æ,
Ææ æææ
æ æ æ,

æ æ, , æ æ,
æ æ ææ ææ ,
æ æ ææ æ æ
æ ,

Ææ æ. Ææ
æ .
æ, æ ææ æ ,
æ ææ æ.

æ ææ.
ææ æ,
Ææ æ æ: æ ,
ææ æ æ.

ææ ,
Æ æ æ, æ æ ,
ææ æ ææ æ ,
æ, æ æ .

æ, æ... , ,
æ ææ æ ...
ææ, æ ,
ææ ææ .

æ, æ ,
æ æ , ,
æ æ : æ
Ææææ æ æ.

:
, æ æ æ æ.
æ æ , æ æ, .
æ æ æ æ...

:
ææ æ ?
ææ, æ æ æææ...
æ-, æ æ
æ: ææ æ ææ,
ææ æ!
æ æ: ææ æ,
ææ, !

:
Ææ æ æ-æ,
æ, ææ æ .
æ æ æ: æ
, æ æ ,
æ æ æ æ,
æ æ , !

ææ ...
ææ ææ , æ
ææ æ, ,
Æ ææ, !

æ: , æ
æ æ. ææ æ
æ, æ, æ,
æ: !

æ , ææ æ
ææ æ æ.
æ æ ææ
æ æ , æ.

æ-, æ æ æ !
-æ æ æææ
æ ææ æ,
, æ , æææ.

æ æ, ææ æ æ,
, , ...

:
æ, æ æ.

:
, æ?

:
Æ æ... æ
Ææ .

:
æ .
æ æ æ,
ææ æ, ææ!..

:
æ æ?

:
æ ...
Æ...
ææ.

ÆÆ

ææ ææ æ, æ-æ æ ,
ææ æ, ææ æ .
æ . æ ææ ææ ,
Ææ æ ææ æ .
ææ æ ... æ ææ æ æ ææ
ææææ ææ. Ææ æ
ææ æ... æ æ ææ æ ,
Ææ æ æ æ æ æ..
æ æ? æ? æ, ææ, æ,
æ æ, æ.
ææ æ æ æ ææ ææ ææ
Ææ æ æ. æ, ææææ,
æ... æ æ ææ, æ,
Ææ, æ æ... -æ ææ ææ
æ æ æ æ ææ.
æ : æ,
ææ,
æ , æ... ææ .
ææ , , - .
ææ . Ææ, æ.
Æ æ æ æ æ æææ ...
, æ ææ .
æ æ , æ , , ...
æ æ... Ææ æ .
, ææ æææ , æ...
ææ . Æ æ. , , !
æ . æ æ ...
, æ , æ æ, æ ?
, ææ æ æ ?
æ ææ?
  ææ æ æ?Æ Æ

æ ææ,
ææ æ ææ æ:
, æ æ ææ æ,
æ æ ææ æ æ !

æ ææ,
æ , , æ ææ...
, æ æ ææ,
æ , æ ææ!

æ ææ æ æ ,
ææ æ æ...
æ, æ æ æ
æ æ!..

ææ æ æ,
, ææ, æ ææ ...
, æ ,
æ æ.

æ æ ,
æ æ æ ææ...
æ , æ,
æ ææ æ.

æ, æ ææ æ æ ,
æ æ æ,
Ææ æ æ
æ æ æ.

, -ææ æ
æ æ ææ,
æ æ æ æ,
ææ æ!..

Ææ ææ æ
-æ æ æ ææ
æ...
æ, æ æ æ...

æ æ ææ
æ ææ, ,
Ææ æ ææ æ æ
ææ, !

æ ææ: æ æ æ,
æ æ æ , ææ
æææ... æ æ,
æ æ æ ææ.

æ æ ææ æ æ
æ æ, ææ ææ:
æ ,
ææ æ æ!..

ææ æ! æ æ æ
, æ æ,
æææ æ ææ, æ,
æææ æ æ!


***

... æ ,
ææ æ,
æ æ ææ ,
Æ æ æ!..

æ æ ,
æ æ æ æ
Æ æ ,
æ æ æ æ !

æ æ æ æ ,
æ ææ æ æ
ææ ææ ...
ææ æ ææ

æ æ ææ ,
æ æ: , ææ?
æ æ ææ æ ,
æ æ ææ!..ÆÆ

æ æ, æ, ææ
ææ æ ææ
æ ææ. æ æ. ææ
Ææ æ æ. æ, æ æ

æ ææ ææ! æ
ææ æ ... Ææ æ
æ æ æ æ ,
æ ææ æ æ æ?

Ææ æ? æ , ææ,
æ æ æ ...
æ: ææ ææ,
æææ æ .

... , æ-,
æææ ææ ææ?!

 


                             I
æ æ æ æ æ,
æ æ æ æ ææ æ,
ææ æ æ æ ,
æ æ æ,
æ
ææ æ æ æ.

æ ææ,
æ æ æ æ,
Ææ- æ æ æ æ ,
æ- æ æ æ æ
æ æ
æ æ: æ æ, æ !
Ææ ææ, æ æ æ
æ æ æ: -, -!
æ- æ æ æ æ æ,
ææ- æ :
-,
Æ!

ææ- ææ. æ æ æ
æ ææ æ æ.
ææ æ æ æ :
, !
æ,
æææ !
æ æ æ æ æ ææ.
Æ æ ææ
æ æ.
æ æ æ. æ, , ...
æ ææ,
Æ ææ ææ æ
æ ? , ææ, æ,
æ ææ æ,
æ æææ...
æ æ æ
æææ æ,
ææ æ æ æææ.
                             II
æ æ æ æ
ææ :
ææ æ æ æ...
æ æ æ :
æ æ æææ æ
æ æ ææ æææ æ .

...
æ ?
æ æ æ
...
Ææ æ ,
æ æ æ æ æ ...

æ... æ æ,
æ ææ æ,
æ , ...
æ æ æ.
æ ææ , .
æ æ æ æ æ .
Æææ æ æ æ ææ.
æ ææ æ
ææ .
Æææ ææ:
ææ æ æ, æ æ,
æ... æ ææ ææ ææ æ .
æ æææ æ,
æ æ æ ...
Æ ,
ææ ææ,
æ æ:
æ æ æ?!

ææ ææ, æ,

, ææ æ:
?
Ææ æ, æ, æ ææ
Ææ æ :
Æ æ,
!..


æ æ: æ æ ææ!
æ
, ææ, ææ, æ.
æ, æ, ææ
æ æ æ æ æ .
æ . æ ææ æ,
,
æ .
ææ æ æ
æ æ æ-ææ æ æ.
æ ææ æ æ æ,
æ
æ æ ææ...
æ ææ... æ æ
ææ, æ æ!


[1] æ .

[2] æ æ .

[3] æææ æ

[4] æ

[5] , æ . æææ æ æ .

[6] æ æ æ æ æ.

[7] æææ.

[8] æ æ æ.

[9] æ.


  . ææ:
Ææææ, æ, æ, ææ.
ææ: , 2003.

      
         
  * æææ *