æ

Ææ
æ
æ

æ
 

 

    

ÆÆÆÆ
 

Æ æ æ
Æ Æ

Р
Æà
ÆÆ 
ɠ
Æ
ˠ
æ ææ æ æ
Æ Æà
Æà
Æ Æà
, ÆÆÆ̠
۠
Ӡ
æ򅻠
Æ, Ҡ
۠
ÆÆ۠
Æ ÆÆ
Æ۠
Ҡ
Æ͠
ÆÆ ÆÆҠ
ÆÆ
Æ ÆÆ
Æ Ҡ
Æ-
Æ ÆҠ
Æ
ÆÆ
ÆÆѠ
Ҡ
͠
Æà
ÆӠ
Æ ÆÆ
Ġ
Р
Ӡ
Æ ͠
'Æà
Æ Æ Ġ
Æ Æ͠
ɠ
, !
Æ Æ?
Æà
Æ ÆÆ 
ÆР
Ҡ
ɠ
ÆÆ͠
ˠ
ÆÆ à
ÆÆ Æ۠
ÆÆ Ġ
Æà
Æ Æà
۠
ÆÆ ÆǠ
ÆÆ
Æ Æà

Æڠ
Ҡ
ÆÆ Ġ
Æ۠
Ǡ
Æ Ƞ
۠
Æ
ÆÆà
ÆӠ
Æà
ÆÆ
͠
Р
Æà
ÆӠ
Р
Р
æ æ, !..
ÆÆ ÆĠ
Æ Ǡ
͠
Ƞ
͠
Р
Р
ÆÆ Ġ
ÆÆҠ
Ġ
æ, æ æ, æ æ, æ æ, ...
Ӡ
Ƞ
Æ 
9 , Æ ͠
Ѡ
Æ Æ͠
Æ
۠
Æà
à
ÆÆ 
ÆҠ
Æ Ҡ
Æ ÆÆ Æ ÆѠ
͠
ÆÆ Ѡ
Æ ÆÆ Æ Ҡ
Æ ÆÆà
ÆÆ ÆÆ
Æ Ǡ
, ÆÆ

 

Æ æ æ

æ æ æ æ æ: ... Ææ æ ... æ æ æ æææ?.. Ææææ, , æ. ææ æ 'æ æ æ æ : æ æææ ææ ææ, ææ æ æ ææ æææ. æ æ æ ?.. ææ ææ æ . Ææ æ ææ æ æææ, æ ææ, ææ æ æ æ , æ ææ , æ æ æ , æ.

æ æ, æ æ æ æ, æ ææ æ. Æ æ , æ . : ...æ æ Æ æ æææ æ. æ , æ æ æ æ ææ æ æ æ. Ææ, æ ææ æ ææ æ , æ ææ æ ææ ææ æ ææ æ , æ æ . æ æ , æ æ æ æ æ ææ ææ: æ, æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ æ, , æ ææ ææ æ ææ ææ æ. ææ æ , æ ææ, ææ ææ , æ æ, æ æ ææ æ æ ææ. æ æ æ æ ææ æ æ æ 'æ æ; æ ææ æ , æ ææ ææ æææ ...

æ , , ææ æ. æ æ æ æ ææ.

, æ æ , æ . æ ææ æ, ææ æ æ. Ææ, ææ æ æ æ æ æ . æ, æ æ æ æ, ææ ææ æ 'æ . æ æ æ. ææ æ ææ ææ æ, æ æ ææ æ ææ æ æ. æ æ ææ æ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ , .

æ ææ æ ææ æ , æ æ , ææ æ æ æ. æ , æ, æ ææ 'æ æ , æ. æ æ ææ, ææ æ æ, æ æ, æ æææ æ æ, æ æ ææ æææ , æ æ. æ æ æ æ æ æææ:

Ææ ,
æ æ æ!

æ ææ æ, æ ææ æ ... Æ æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ æ æ, æ ææ æ , æ æ æ:

Ææ æ ,
æ æ æ!

æ æ æ æ, æ æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ.

æ ææ æ æ æ æ æ. æ æ ææ æ , æ æ æ, ææ æ , ææ æ æ æ æ æ æ æ.

æ . ææ æ ææ ææ æ. ææ æ, æ, æ æ 'æ, ææ æ ææ ææ æææ æ ææ , æ. æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ æ, æ æ. æ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ ææ æææ ææ. æ æ æ -, æ æ:

æ ææ ææ æ
Ææ æ æ.
. ææ æ
ææ æ , æ æ, æ :
- æ
Ææ ; -
æææ , - ææ,
Ææ æ-æ ,
æ ææ,
Æ ;
æ , ææ
, æ
Ææ ææ.
ææ æ æ,
Ææ æ æ - ææ,
æ æ ææ, ...

ææ æ æ : æ ææ æææ æ ææ ææ, ææ æ ææ. æ ææ æ æ, æ æ æ, ææ, ææ æ æ æ . Ææ æ æ ææ æææ ææ æ æ . Ææ æ æ, æ ææ æ ææ ææ æ :

æ , æ æ æ,
Æ æ,
ææ ææ ,
Æ æ æ æ.
æ ,
æ æ ...
, ,
æ ææ , !
æ ææ æ ?
æ ææ æ,
Ææ æ ææ æ
æ æ.
æ æ ,
æææ æ,
Ææ , æ,
æ ææ æ.

ææ æ , , æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ ææ , ææ ææ ææ . ææ : æ æ ææ , æ 'æ æææ. æ ææ æ æææ ææ æ ææ æ. Æ æ : æ æ, æ æ æ ææ æææ: æ, æ ææ, æ ææ. , ææ æ æ! ææ æ , ææ ææ æææ æ æ ... Ææ æ æ ææ ææ æ ææ æ æææ æ ææ. , æ æ æ, æ ' æææ ææ ææ 'æ ææ, æ æ . Ææ æ ææ, ææ ææ. æææ:

æ æ æ,
æ, æ æ ææ!..
æ æ æ, ææ æ!
, æ, æ æ!..

: æ æ ææ ææ ææ æ , æ æ , ' æ ææ æ ææ , æ, æ æ ææ æ . æ ææ , ææ æ , æ æ ææ æ æ .

æ æ ææ æ æ. - æ , , æ ææ. æ æ æ æ , æ ææ. ææ æ æ ææ ææ . ææ æ æ æ ææ æ æ, ææ, ææ ææ æ-æ æ. Ææ æ æ æ , æ æ æ. æ æ ææ æ æ, æææ ææ, ææ æ... ææ æ ææ , ææ æ ææ æ . 1952 æ æ ææ ææ æææ æ, , æææ ææ, æ, ææ æ... ææ ææ æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ ææ æ . æ æ , ææ æææ æ . æ , 196970 , æææ æ, ææ. Ææ æ :

æ æ æ ,
æ æ æ ,
æ æ , , ææ
æ ææ !
æ æ ææ ,
æ æ ææ,
æ , æ ,
æ æ ææ æ!
Ææ æ ææ æ ,
æ æ .
æ æ,
æ æ æ .

æææ , ææ æ æ, ææ ææ æææ æ ææ ææ æ , 'æ ææ æ æ. æ æ æ ææ, æ 'ææ , ææ æ ~ ææ æ ', æ æ. Ææ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ: ææ ( ) ææ æ ææ ' ææ ( ææ).

æ ææ æ æ. æ æ æ æ. æ æ ææ , æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ . æ~ , æ æ ææ ææ , æ. æææ , æ æ æ, æ. æ æ æ æ ææ .

æ ææ æ æ. æ ææ æ ææ ææ æ, æ , æ .

Æ Æ

æ, æ, æ æ,
æ æ , ,
ææ, æ ææ æ ææ,
æ æ, æ ,
æ ææ, æ,
æ ææ æ ææ,
Ææ æ æ æ
Ææ , æ ææ.

1972

 

æ
Æ æ æ. æ æ.
æ æ ,
æ ææ.

æ, æ
æ æ æ .
æ æ,
ææ , .

æ ,
æ æ 'æ æ :
æ , æ, ,
- æ 'æ.

æ 'ææ æ
æ ææ æ .
æ, ææ, æ, æ
æ æææ æ .

ææ æ æ ,
æ-ææ æ æ ,
æ æ - ,
æ æ .

æ ,
æ æ ææ:
æ, ææ æ ,
ææ æ æ.

... , æ,
ææ, ææ æ ,
æ æ ææ
æ .

!.. æ ææ 'ææ, ,
æ ææ, ...
, ' æ æ ,
æ .

, ææ , æ
æ æ æ æ ,
ææ ææ , æ,
ææ: , æ, æ ...

Ææ ææ æ,
ææ æ ,
æ... ææ ' æ
Ææ æ æ , æ .

ææ æ æ,
æ æ æ.
æ æ æ
æ æ æ.

, ,
æ æ æ.
ææ, ææ ,
æ ææ æ.

, æ æ, æ,
ææ æææ æ æ .
æ ææ, ,
æææ ææ ...

ææ,
æ, æ ,
, ææ 'æ:
, .

æ æ æ
Ææ æ æ ,
Æ, ææ , ææ, ææ
æ !

æ ææ ,
æ æ æ .
,
ææ æ.

1933

 

æ , æ,
æ æ æ ;
ææ, æ
, æææ ...

***

... ææ .
æ æ æ ææ æ,
æ- æ æ
ææ æ æ.

. æ ' ':
æ ææ ,
æ - -æ
, ,

. .
ææ æ ææ ,
æ æææ æ ,
, ææ .

, ææ ,
Æ ææ, æ æ æ:
, ? , æ ,
- ææ æ,

?.. ,
æ... æ ...
æ æ ,
' æ æ .

æ æ æ .
æ æ æ
æ, æ ',
Æ . , ææ ...

æ, æ æ æ,
'æ , æ ?
æ æ ,
ææ æ ...

æ æ æ,
æ æ,
ææ æ æ,
æ æ.

ææ æ. æ , .
æ æ. æ. æ
æ... æ
ææ 'æ æ...

, æ æ æ , æ,
æ æ æ ,
ææ , æ
, æææ .

1935

 

Æ

'æ æ ææ æ,
ææ ææ æ,
æ æ æ æ,
æ æ æ æ.

Æ æ æ ææ,
ææ æ...
æ æ æ æ
æ æ .


æ ææ,
æ æ .,
æ ææ ææ.

Ææ æ æ ææ,
æ æ: ææ ?
ææ æææ,
æ :

- ææ ææ
æ ææ æ .
Ææ ' æ, æ æ
æ.

æ ææ ææ,
ææ æ,
æ æ æææ
' æ .

1936

 

ÆÆ

æ æ æ ææ,
æ æ ææ ææ,
ææ æ æææ
æ æ æ.

***
æ, ææ
Ææ ' æ æ æ,
Ææ ææ æ
æ æ:

, ...
, ,
, æ, æ ,
æ æ æ ,
æ æ æ.

Æ - æ æ,
æ æ ææ æ .
æ æ æ
æ æ .

æ æ æ ææ
æ æ .
æ , , æ æ
æ æææ ...

æ æ, ,
Æ ...
æ æ æ ,
æ æææ, æ.

Ææ æ æ ææ,
æ ææ æ...
æ ææ,
ææ æ æ æ .

æ :
æ æ ,
æ æ æ ,
æ æ æ.

Ææ æ æ,
æ æ,
Ææ æ æ ,
Ææ æ æ .

æ ... æ æ æ
æ æ æ æ,
Ææ æ
æææ .

***
æ , æ æ ææ
ææ ææ.
æ , ææ æ
æ æ æ!


, ææ ææ æææ æ æ ææ æææ æ æ , .


æ ææ
æ æ ?
æ æææ
æ æ æ .

æ æ
æ æ,
ææ
æ .

æææ, ææ, æ
æ ,

ææ .

æææ æ
æ æ ,
Ææ æ
ææ æ æ...

æ æææ ææ
Ææææ ,
æ æææ
ææ .

Ææ æ æ æ
æ ææ,
æ æ æ
æ æ ææ.

 

Æ

æ æ, æ ææ,
ææ æ:
æ ææ
ææ .

æææ æ æ,
æ ææ ,
æææ æ
æ .

æ,
ææ æ .
ææ, , 'æ æ
æ æ- .

: æ æ
æ æ .
- æ ', ææ
æ .

æ æ, æ æ,
æ æ.
, , ææ, æ æ
'æ ææ ææ.

æ æ,
ææ æ
Ææ æ , æ,
æ ææ.

ææ æ
æ æ.
ææ, , ææ ' æ,
æ æ:

ææ æ 'æ ææ,
æ ' æ.
ææ æ ææ æ!
ææ !

Ææ æ æ ææ ,
æ ææ,
æ æ ææ æ
ææ:

æ ææ. æ æ
æææ æ æ:
æ ææ
Ææ æ ææ...

æ æ æ æ
ææ,
æ
æ ææ.

æææ æ æ,
æ æ ææ ,
æææ æ
æ ...

æ ææ æ æ ææ;
æ ææ,
Ææ æ ææ ææ,
, ææ æææ æ!

1937

 

, ææ æ æ æ,
ææ , .
æ æ æ,
.

ææ, æ, ææ æ,
æ, æ ,
ææ ' ææ ,
ææ , .

æ æ æ,
æ :
ææ ææ
æ ææ .

ææ æ ææ ,
æ , æ.
ææ æ æ , æ,
ææ æ æ .

ææ ææ ,
æ ' æ.
æ æ æ æ,
ææ...

æ æ ',
' æ æ ,
æ
Ææ æ...

ææ, æ, ææ æ,
æ, æ ,
ææ ' ææ ,
ææ , ...

æ æ æ,
æ æ.
æ æ æ.
æ ææ æ.

1937

 

* * *

æ ææ æ æ,
ææ ' æ:
æ æ,
ææ æ !

æ
æ ææ, æ
æ æ
æ æ ' ææ...

æ æ,
æ æ ' æ .
Æ! æ æ æ æ,
æ æ æ æ :

Ææ æ ææ
, 'æ æ,
ææ æ æ æ
æ ææ ææ.

æ ' æ
ææ ,
Ææ æ , æ
æ , ææ, æ .

ææ ææ æ æ,
æ æ æ æ:
æ æ,
ææ æ !

1939

 

Æ Æ

æ

ææ ææ ææ,
æ æ æææ
æ ææ ææ,
æ æ ææ,
æ æ ææ,
æ ææ æ æ,
ææ æ-æ ææ,
æ ææ.

æ æ ,
ææ ,
æ æ ,
æææ æ ;
æ æ æ,
æ æ æ æ æ,
Ææ ææ ææ æ
Æ ' .

Ææ ææ æ æ
æ ææ ææ. Ææ
æ æ æ æ,
ææ æ ææ,
æ æ:
æææ , æ æ ?
æ æ ææ ,
ææ æ .

Æ æ
æ ææ; ,
æ æ ,
æ,
ææ æ æ ææ,
ææ ææ æ :
æ ææ ææ
Ææ ææ æ.

æ ææ æ ...
æ æ, æææ, :
æ, æ æ 'æ, æ...
æ æ æ ææ,
æ æ ææ,
Ææ æ !..
æ æ, ææ æ
æ , , .

' æ,
æææ .
ææ æ, ææ ?
æ æ æ æ:
æ æ æ æ,
æ æ 'ææ æ...
ææ æ : æ
æ æ æ .

æ ææ 'æ
, æ ææ
Æ æ
. æ
ææ : æ ææ
æ æ,
æ æ æ ææ
ææ æ æ...

ææ ' ææ æ,
æ æ æ æ æ
Ææ ææ: Ææ!
ææ ? æ æ...
æ æ! æ æ æ...
æ æ æ,
ææ ææ æ,
Ææ æ æ æ æ .

æ æ : æææ,
ææ æææ!
ææ æ æ
æ ; æ
æ æ æ æææ...
ææ æ !
æ æææ ææ
æ ææ æ...

Æ ææ æ:
ææ ææ æ æ! ,
æ æ
æ æ æ æ.
æ æ æ,
Ææ æ æ ,
æ æ æ æ æ?
æ æ æ.

ææ 'æ æ,
ææ æ æ ' æ...
æ ææ æ
Ææ æ æ:
ææ æ, ,
- 'æ æ!
ææ æ,
ææ æ æ!..

ææ æ :
ææ , ,
æ æææ æ ...
ææ æ !.. Æ
æ ææ æ ææ,
Ææ æ ...
æ! æ æ ææ,
ææ ææ .

! æ ,
æææ æ
æææ æ
Ææ æ ææ ...
ææ æ æ æ,
æ æ æ æ:
æ -æ æ æ
Æ æ æ!

æ ææ æææ.
æ æ ææ,
æ æ æ,
æ ææ æ æ
Ææ æ ææ æ ææ
æ æ
æ æ æææ
Ææ æ!..

æ
Ææ æ æ .
Ææ æ ææ.
ææ æ æ ææ
æææ ææ æ ,
Ææ æ :
æ æ æ ?
æ æ æ ?

, æ ææ ææ ?
, æ , æ 'æ ,
ææ æ æ;
æ , , æ
ææææ ææ ææ!
ææ, æ, æ
, 'æ, ææ æ ææ
æ æ ææ!..

Ææ ææ æ,
ææææ æ,
Ææ æ ææ,
, ææ ææ
æ æ æ :
æ æ
Ææ æ ,
'æ æ æ!

ææ æ,
ææ,
æ æ ,
æææ, æ
æ æ ææ:
ææ æ æ,
æææ æ,
Ææ ææ æ!

æ ææ ',
Ææ æ
Æææ, æ, ,
æ æ, ææ, æ:
Æææ æ æ
ææ
æ æææ ææ
æ ææ ;

ææ æ,
Æ æ æ
Ææ æ æ æ
æ. æ
Æ æææ æ ææ
Ææ æ: ?
Ææ... ... ææ!..
Æ æ æ ,

æ æ æ æ ...
ææ æ æ
... Æ ææ!
ææ æ,
æ æ æææ,
æ :
ææ æ ææ æææ,
ææ æ æææ !

1941

 

Æ

. æ ,
ææ æ æ:
æ æææ
æ æ æ æ .

'æ æ æ,
æ æ.
æ æ æ æ,
æ æ ææ!

æ ææ,
æ ææ, æ:
æ æ æ,
æ æ æ æ ææ;

ææ æ æ ,
æ æ...
', æ ,
æ æ æ.

! ææ ,
, æ æ, æ.
æ, æ , !
ææ æ.

1941

 

Æ Æ

æ æ ææ
æ ææ:
ææ ææ æ.
ææ ? æ.

Ææ æ-æ æ
ææ ææ æ,
Ææ æ æ
æ ææ.

Æ ææ æ ,
ææ æ ææ,
Ææ æ ææ
æææ æ ææ,

æ æ, æ æ,
Ææ æ æ:
æ æ, æ,
Ææ ææ æ .

æ æ æ
æ æ æ...
ææ æææ
Ææ æ æ .

, , æ æ æ
æ æææ ,
ææ ææææ ææ
ææ æ æ.

Ææ, æ æ
æ ææ æ, æ æ
Æ æ .
ææ æ æ ææ

æ æ æ ,
æ æ ææ...
Ææ æ
Ææ æ æ.

Ææ æ ææ æ
æ æ ææ,
æ æ æ æ
æ ææ.

æ æ,
æ æææ æ .
-æ æ æ,
æ æ æ æ,

æææ æ æ
æ ææ ææ,
æ æ, æ æ
æ æ ææ.

Ææ æ æ,
ææ æ , ææ!
æ ææ
Ææ æ æ æ!

æ æææ
æ æ æ,
æ æ ææ æææ,
ææ æ æ!

Æ æ æææ,
æ ææ æ æ!
æ æ æ ææ
æ, æ æ .

æ æ
æ æ æ ,
æ æ æ æ æ,
Ææ æ ææ æ :

æ æ æ , æ ,
æ æ ææ
æ æ,
Ææ ææ: æ
æ æ æ æ æ.

Ææ 'ææ ææ.
æ æ æ æ,
ææ æ æ æ æ,
æ æ æ
æ æ ææ!

æ, ææ æ,
ææ ææ æ !
æ , ææ æ
ææ æ .

æ æ ,
Æ æ

æ æ æ!
ææ ,
Ææ æ æ æ
ææ æ æ.

ææ æ ææ
ææ æ æ ,
æ æææ,
ææ æ æ æææ .

Æ æ, ææ æ
æææ ææ æ,
Ææ æ æ æ
æ æ æ .

æ ,
Ææ ' æ æ!
æ æ
æ æææ æ.

æ æ, æ æ!
æ ææ .
ææææ
æ æ æ !

1941

 

, ÆÆÆ

æ æ æ, , æ ææ!
æ ææ ææ,
, -, æ æ ææ,
æ ææ.

, æææ æ æ æ.
æ ææææ æ æ:
'æ, æ, æ æ,
' æ æ æ æ.

, æ, æ æ,
æ ææ !
æ æ , æ
æ æ .

æ æ æ,
ææ æ ææ,
ææ æ ææ
æ æ ææ.

ææ æ æ æ ææ
Ææ æ æ æ!
ææ æ æ æ ææ,
æ æ ææ?

1941

 

æ, æ, æ! ,
æ æ :
æ
ææ .
æ æ ,
æ,
æ æ,
ææ æ...
'ææ, æ ,
æ æ ææ,
æ æ ,
æ ææ æ.
æ æ ææ '
æ æ ææ,
, ææ
æ æ.

æ ,
æ ææ ,
ææ ææ æ
ææ ææ -.
æ, ææ 'æ 'æ
æ æ æ ,
æ 'æ æ æ
'æ æ æ...
æ æ æ, æ,
æ æ ææ,
æ æ ææ æ
æ , æ.
æ, ææ æ ææ '
æ æ ææ,
, ææ
æ æ.

æ ææ æ,
æ ææ :
æ æ æ ,
æ .
æ- æ æ,
'æ- æ æ:
æ- ææ,
ææ .
ææ æ æ ææ,
æ æ :
æ æ æ æææ,
ææ æ...
æ ææ æ æ
æ ææ ææ,
, ææ
æ æ.

ææ æ ææ,
æ æ!..
ææ ' ææ
æ, ?
æ, ' æ æ?
æ æ æ?
Æ æ ææ æ
æ , ?
æ æ, æ ææ,
æ, æ-, ææ.
æ æ,
ææ- æ, æ?..
æ, æ æ?
æ-æ, æææ æ!
, ææ
æ æ!

' æ æ æ ,
' æ æ?
æ æ ææ ,
ææ .
æ æ ææ
æ æ,
ææ ææ æ-ææ
æ æ æ .
ææ æ
æææ æ,
æ æ
æ æ !..
ææ æ ææ '
æ æ ææ,
, ææ
æ æ.

, æ æ æ æ.
ææ ,
ææ æ
Ææ ææ æ ...
, æ ææ?
æ æ !
æ æææ, ææ,
æ æ æ .
æ ææ,
ææ æ æ:
æ ææ ææ,
ææ æ æ...
æ-! ' æ?
' æææ æ,
, ææ
æ æ.

æ ', ,
æ æ æ:
æ æ ææ ,
æ .
Æ æ ææ, ',
æ æ?
ææ æ ,
æ æ!..
æ, æ æ æ...
? -, æ ,
æ ææ,
æ æ ææ !
æ, , ' æ?
' æææ æ,
, ææ
æ æ!

æ, ææ æ æ ,
ææ æ ,
æ æ ææ æ
Ææ æ.
, æ æ ææ
æ
Ææ æ æ
æ ææ æ-æ!
ææ
'æ ææ æ,
æ
æ æ æ æ!
-æ, ' æ æ,
ææ æ!
æ: ææ
æ æ?!

1941

 

æ æ æ, ææ æ,
ææ æ ææ ,
ææ æ æ,
æ ææ æ æ æ.

æ, æ æ æ æææ
ææ æ æ æ,
ææ,
æ æ ææ.

æ!.. æ ææ ææ æ,
ææ æ æ æ æ ,
æ æ ææ æ,
Ææ ææ æ, æ:

æ, æææ, æ ææ,
æ ææ æ.
æ æ ææ æææ,
æ æ æ æ...

!.. Ææ æ,
æ æ ææ!
ææ æ æ... æ æ
æ æ , æ

æ æ æ
æ 'æ , æ
æ ææ æ
Ææ æ æ ææ...

'æ æ æ æ,
ææ , ææ,
ææ ææææ æ ,
Ææ ææ æ...

æ, æ , ææ æ! æ ææ
æ æ 'æ æ!
æ æ æ æ,
æ! æ æ æ æ!

? , ææ ææ
æææ æ æ?
æ ææ æ æ-æææ?
æ æ ææ?

Æ æ æ 'æ ?
Æ æ ?!..
æ æ æ ææ æ ,
æ ææ, æ .

ææ æ ææ æ æ,
æ ,
æ æ ææ,
æ æ æ ...

æ ææ :
ææ æ æ æ, ,
æ ææ æ ,
æ ææ æ æ...

- , æ æ ,
ææ æ !
Ææ æ æ
æ æææ ' ,

- æ, æ , ,
æ æ æ ...
-, æ ææ æ
Ææ æ æ æ .

æ æ æ
æ æ æ æ!
ææ ææ æ æ,
Ææ æ æ.

1941

 

* * *

æ
æ æ,
æ æ
æ,
æ ææ
æ æææ,
, æ
æ æææ...
ææ ' æ
æ æ,
ææ æ æ
æ:
æææ æ
æ æ ,
Ææ æ
æ æ.

1942

 

Æ,

æ æ ,
æ .
æ... æ
æ ,

'æ ,
æ æ æ...
æ
æ, ææ.

æ ææ
æ æ.
æ æ æ,
, .

æ ææ,
æ æ,
æ ææ
ææ ææ...

æ ææ
ææ,
æ, æ , æ æ
æ æ,

æ, ææ,
æ
æ ææ,
æ, æ æ!

æ æ
æ,
æ æ
'æ æ.

1942

 

, æ ææ æ,
ææ, ,
æ æ:
, ,
, , æ æ,
, ...
æ æ, æ
.
æ æ ææ æ æ:
æ ææ ' æ,
æ æ æ æ ',
æ æ.
æ ææ, æ
'æ æ æ æ.
æ, ææ æ,
æ æ ææ.
ææ æ ! 'æ
æ ææ
æææ æ æ æ,
.

1942

 

ÆÆ

æ ææ ææ
, æ, ,
Ææ æ
ææ æ.
æ , æ ææ
ææ , ææ
ææ æ
æ ææ æ...

æ æ, æ æ,
ææ æ, æ
ææ æ ææ
æ ææ æ ææ.
ææ æ ,
æ æ æ...
Ææ ,
æ æ æ!..

' æ,
ææ æææ æ
æ æ ææ
Æ ææ ææ .
æ æ æ æ '?
æ æ æ æ?
æ æ :
Æ æ, æ.

æ æ æ æ,
ææ æ ææ æ ...
æ æ æ
æ æ ææ :
, æ ,
æ æææ ...
æ æ æ
æ æ æ .
Ææ æ ææ ,
, æ, .
Ææ æ
ææ æ.

***

æ. æ æ...
ææ, - ææ!
æ æ,
ææ æ æ!..
... ææ æ
ææ æ, ææ æ!
ææ ææ :
æ æ ææ...

æ , æ æ ææ,
æ -æææ æ
æ æ æ
ææ æ!
ææ æææ ææ
ææ, æ ææ:
æ æ 'æ
Ææ æææ æ.

æ æ ææ
æ , æ
æ æ, æ æ?
ææ æ?
æ æææ?
æ, æ æ æ 'æ,
æææ ææ ææ æ,
æ æ æ æ!

æ æ, æ
æ .
æ æ
æ æ .
æ, æ ,
ææ æ :
ææ ææ .
æ ...

æ ææ æ æ ,
æ æ ææ...
Ææ æ ,
æ æ æ!

æ... ææ
æ æææ æ ææ,
æ æ ææ æ æ,
æ , ææ æ æ æ:

ææ æ æ ææ,
æ 'æ æ,
Æ æ æææ æ
æ æ .

1942

 

Æ ÆÆ

æ, ' ææ?
æ ææ æ...
æ ææ æ,
- æ æ æ :

æ æ æ ,
æ ææ!
æ æ ',
æ...

æ æ ,
æ æ æ æ,
æ æ
æ ææ æ.

æ æ ææ ?
ææ æ æ? æ...
æ æ ææ, æ æ
ææ æææ æ æ!..

. ææ æ.
æ, æ æ :
, , æ !
æ æ æ !

ææ æææ,
æ æ ææ...
æ, æ ææ, æ ææ,
, ææ æ æ.

1942

 

Æ

æ ææ 'æ ' æ ,
æ æ ,
æ, æ, !
æ æ æ æ,
Ææ æ æ ...
æ æ ææ!
æ æ ææ æ,
æ ææ!
æ ææ!
ææ
æ æ
æ
æ .

æ æ , ææ;
æ æ ' , æ;
ææ æ , æ,
æ æ ææ,
Ææ æ æ æ æ:
æ æ ææ,
Ææ æ ææ æ.
æ ææ!
æ ææ!
ææ

æ æ
æ
æ .

æ, æ æ,
ææ;
, æ æ æ:
æ, - æ,
æ,
æ æ ææ,
Ææ æ ææ æ.
æ ææ!
æ ææ!
ææ
æ æ
æ
æ ...

ææ, æ ,
æ æ ææ æ,
' æ æ æ æ.
, æ ,
Ææ æ æ!
ææ æ ææ,
Ææ ææ æ.
ææ, æ æ ,
Ææ ææ .
æ, æ
æ !
ææ
.

 

æ, æ æ,
æ !..
æ æ æ æ,
æ ...

ææ æ ææ
æ æ æ!
ææ ,
æ æ.

-, æ ææ ææ,
æ ææ,
Ææ æ ææ æ æ æ,
æ æ!

æ æ æ æ,
æ ææ...
: æ æææ æ æ
æ æ.

, ææ-ææ ,
æ æ,
Ææ æ, 'ææ, æ
æ ææ ææ:

æ ææ æ æ
æ ,
, ææ æ
æ æ .

æ æ ,
ææ æ æ!..
æ æ ææ ...
æ! !..

1944

 

Æ

æ æ æ
ææ æ æ,
Ææ ææ
ææ.

ææ æ, ææ
æ æ...
, ææ æ æ
æ æ :

æ, , ææ æ,
,
ææ æ æ , æ
æ æ .

, æ
ææ ææ.
æ æ, æ ,
ææ:

, , ,
æ,
ææ æ
æ .

æ æ
æ,
æ æ æ
ææ æ.

1944

 

ÆÆ ÆÆ

'æææ æ ææ,
æææ ...
'æ ææ
æ .

æ ææ æ ,
æ !..
, æ , ,
ææ æ æ .

, æ ,
Ææ ææ ...
, , æ
æ ææ æ.

ææ æ æ ææ,
æ æ æ æ :
æ ææ æææ,
æ æ .

æ æ æ, ,
ææ æ ææ:
æ ,
æ æææ æ æ.

æ, æ æ ææ,
ææ , æ
ææ
ææ ææ?..

1944

 

ÆÆ

æ æ ææ
ææ ææ!
æ æ æ ææ
æ ææ, æ æ.

ææ ææ æ æææ
æ æ,
ææ æ æææ
æ ææ æ.

æ æ æ æ,
æ , æ,
æ æ
ææ, æ.

ææ æ ææ,
ææ ,
ææ æ ææ,
æ .

æ æ æ,
ææ æ,
æ æ æ,
æ æ æ.

ææ æ æ æ!
æ æ,

æææ æ.

1945

 

Æ ÆÆ

æ æ ' æ,
æ ææ æ æ:
ææ ææ ææ,
æ æ ææ.

ææ,
æ æ ,
æ æ æ ææ,
æ æ .

æ æ ææ æ, ææ!
æ æ æ æ !..
æ æ æ æ,
æææ ææ ...

ææ æ æ,
æ ææ æ .
æ, , æ,
æ æ æ æ...

, ææ æ, æ,
æ æ,
ææ æ æææ æ
Ææ ææ æ...

ææ ! æ æ ,
æ, æææ ...
æ æ
æ æ æ ...

, æ ææ ææ!..
, æ, æ ?
æ æ ææ,
æ ææ !

ææ æ æ æ æ,
, æ ææ æ æ:
æ æ æ,
ææ æ æ ææ ææ!..

æ, æ æ ,
æ æ æ.
æ æ ææ ,
æ æ .

æ , ææ æ,
æ æ ææ...
ææ æææ ææ
' ææ.

1945

 

Æ

æ , æ ,
, , .
æ ææ, ,
ææ ææ.
æ æ,
ææ, æ ,
æ æ
Ææ æ æ ææ...
æ æ
ææ,
æ æ æ
...
, ,
ææ æ æ,
æææ,
æ .
,
ææ ææ æ,
æ
Ææ , ...
ææ ' æ
, , æ.
æ æ
Ææ, ææææ, .
æ ææ,
ææ æ ææ :
æ ,
, æ !..
æ æ æ
,
ææ æ
æ æ æ.
æ æ æ,
æ ,
, ææ æ
æ...
, æ æ ææ,
æ,
, æææ,
, æ.
æ ,
æ
Ææ æ æ ...
æ æ!
æ æ,
æ æ :
ææ æ æ
æ...
æ ,
æ æ ,
æ æ, ææ
' æ æ,
æ ææ æ ææ,
Ææ ææ
æ æ
æ, æ æ æ.

1945

 

Æ-

æ-, æ, æ æææ,
-, æ ææ,
æ æ ææ,
Ææ æ.

ææ ,
æ ææ æ.
æ ææ ,
æ æææ æ.

æ , æ, ææ ææ,
æ ææ æ,
æ ææ
æ æ.

, æ æææ
ææ ,
æ æ
æ æ ææ !..

æ ææ, æ
æ æ,
æ æ æ
æ æ .

æ ææ æ
æ ' æ,
æ ææ æ
æ æ .

æ-, æ, ææ, æææ,
-, æ ææ!
æ æ ææ,
Ææ æ.

1945

 

Æ Æ

æ . Ææ .
æ æ æ.
ææ æ ææ ,
æ æ ææ.

æ ææ .
æ æ ææ !..
æ, æ-æ æ æææ ,
æ æ æ .

Ææ æ æææ,
, æ, ææ;
æ ææ æææ,
æ æ ææ.

æ ææ : !
'ææ !
æ ææ æ,
ææ ææ æ .

æ æ æ æ æ ,
æ æ æ æ æ:
æ ææ ææ ,
ææ æ æ .

æ æ æ,
æ æ æææ ...
æ æ æ ææ æ
æ ææ ææ .

ææ: æææ!
ææ æ æ,
æææ æææ,
ææ æ æææ .

æ æ,
ææ, æ :
æ, æ æ æ
æ æ .

æ , æ æ æææ
æ æ æ,
ææ æææ: , æ ææ
æ æ!

æ æ æ æ-æ.
æ æ æææ ,
æ ææ ææ æ æ,
æ ææ ææ ...

æ, æ æ,
æ . æ æ æ,
ææ æ
æ æ æ ææ.

1945

 

Æ

æ æ æææ æ,
ææ æææ æ:
æ æ æ ,
æ æ .

æ æ! ,
ææ æ ,
Ææ ææ æ
ææ æ ææ !

- ææ ææ,
æ æ æ!..
, ææ ææ:
æ æ!

ææ ææ,
æ ææ æ...
, æ æ,
æ æ!

, æ æ...
ææ æ æ æ?..
: æ ææ ææ
ææ ææ.

ææ æ ææ ææ,
'æ æ:
æ æ, æ
ææ ææ æ...

, ! æ æ ææ ,
æ æ æ ,
æ æ æ
' ææ æ!

--! æ ææ,
ææ !
æ æ ææ
æ.

1945

 

ÆÆ

ææ, ææ, , æ,
æ æ ææ!
æ
æ æ æ æ æ.
æ æ æ, ææ æ
æ :
æ æ ,
æ æææ .
æ, - æ ,
æ , æ ,
æ ' æ,
æ ææ æ æ...
ææ ? ææ?
Æ æ æ æ,
æ æ ææ
æ æ ,
æ æææ,
Æææ æ æ:
ææ
æ ææ æ ...
Æ æ æ æ,
æ ææ æ !
Ææ ææ æ
æ æææ æ.
æ , æ æ æ:
Æ æ,
ææ ææ ,
Æ æ æ æ.
æ ,
æ æ ...
, :
æ ææ , !
æ ææ , æ ?
æ ææ æ,
Ææ æ ææ æ
,æ æ.
æ æ ,
æææ æ,
Ææ , æ,
æ ææ æ.

1945

 

ÆÆ

æ æ. Æææ æ æ.
ææ æ . æ.
æ æ, æ æ æ,
æ æ;

ææ ææ æ æ,
ææ, ææ ææ,
æ ææ ææ...
: æ æ æ! æ .
æ, æ , æ...
æ ææ æ æ
æ æ;
æ æ,
ææ æ ææ:
æ ææ ææ,
Æ ææ æ ææ.
æ ææ, æ æ ææ
æ æ,
ææ æ æ ææ,
, ææ æ æ æ.
æ æ æ æ ææ, æ æ?
Æ æ æ
Ææ æ ææ ææ æ,
æ æ!..
æ - æ æ,
æ æ æ ææ!..
æ æ æ, ææ æ!
, æ, æ æ!

1946


, æ ææ ææ ææ.


 

æ æ æææ ,
æ æ ææ ææ,
Æ ææ æ
æ æ æ
Æ æ, æ æ
æææ ææ æ
Ææ æææ ææ.
ææ 'æ 'æ ,
æ ææ æ æææ
Ææ æ æ æ.

æ, æ æ æ æ ææ,
Ææ ææ æ?
Æ æ -æ ææ
Æ æ ææ æ, ?
Æ æ æææ ææ
æ ææ æ ?
ææ, ææ æ æ ?
Ææ æ :
æ æ, æ, ææ æ, æ æ!..
ææ , ææ
æ æ æ ææ,
æ, æ ææ, ,
ææ ææ ææ .
æ æ, ææ æ,
æ ææ, æ,
æ æ æ.
æ ææ æ æ
æ æ ææ,
æ æ æææ
æææ, ææ æ ...
æ æ æ æææ ,
ææ , æ , æ æ,
Ææ æ ææ æ:
'æ æ æ, æ
ææ ææ ææææ
ææ ' æææ ææ.
æ æ æ, ææ
æ æ ææ. ' æ,
æ æ ææ ææ ææ
æææ æ æ...
Ææ æ æ æ:
æ 'æ æ , ææ
æ ææ ææ,
ææ æ ,
æ æ ææ æ æ.
ææ æ æ
Ææ æ æ æ ææ.

Ææ æ ææ. æ
æ ææ ææ ææ,
æ æ ææ ...
æ æ æ æ;
æ æ, æ ;
æ æ ææ, æ
æ æææ æ æ
Ææ ' ææ æ.
æ, æ æ... ææ
æ ææ!.. ææ æ æ,
ææ æ æ æ...
Ææ- ' æ ææ...

æ æ æ, æ
æ æ , ææ .
Æ æ æ,
Ææ , ææ, æ
ææ æ æ æ
æ æ.
Æ ææ æ,
æ æææ æ,
Ææ æ ææ
Ææææ æ æææ æ ,
ææ æ, æ æ
æ æ æ,
æ æ æ æ...

æ . æ æ;
æ æææ æ æ,
Ææ æ æææ ææ.

. æ
æ , æææ æ,
Ææ æ, ' æ
Æ ææ , æ æ...
Ææææ, æ æ ,
ææ - , 'æ
æ ææ æ.
Æææ-æ æ æ
æ æ ææ ,
Ææ æ æ æ .

Æ æ æææ
æ, æææ æææ
æ æ æ, ææ æ ,
ææ- ææ æ æ
ææ . , !
æ æææ,
æ æ æ ;
æ æ, æ ææ,
', æ ææ æ
Ææ , ,
Ææ æ 'ææ ææ,
æ æææ. Ææ :
Æ ææ, æ æ
æ ææ!
æ æ æ ,
æ æ æææ,
ææ-ææ æ æ æ,
æ æ æ !..
æ, ææ!
æ 'ææ æ ;
æ- æ æ ææ æ
æ ; ææ æ ,
ææ; æ

æ æ
ææ... ææ- æ
Ææ 'æ æ ,
æ- æ : ææ,
ææ æ , ææ?
Ææ æ ,
æ æ æ æææ!
æ? Æ !
æ, æ, ææ, !
æ æ , æ ææ
æ æ ææ æ ,
Ææ æ æ ææ.
æ æ, æ æ ,
æ , æ æ, ,
æ æ ææ ææ;
æææ æ: ææ æ
æ æ,
æ æ ,
æ æ æ æ!

Ææ ææ æ æ æ ææ,
- æææ æ æ.

ææ, ææ. ,
æ æ, ææ .
Ææ æ æ
æ æ æ ææ æ.
æ 'æ
. æ -
æ æ æ ææ
æ æ. ææ ææ
ææ æ ,

ææ æ ææ :
ææ ææ ææ æ ,
ææ æ æ
Ææ æ 'æ ;
æ æ æ æ æ :
æ ææ ææ æ,
Ææ æ æ.
. ææ æ
ææ æ , æ æ, æ :
æ
Ææ ; -
æææ , - ææ,
Ææ æ-æ
æ æææ,
Æ ;
æ , ææ
, æ
Ææ ææ.
ææ æ æ,
Ææ æ æ - æææ,
æ æ ææ, .
æ æ, æ æ-æ
Ææ æ æ æ ,
Æ ææ ææ,
, æ ææ .
æ , æ, ææ
æ ææ. æ ,
æ ;
æææ æ; æ ææ
Æ-ææ. æ

Ææ æææ ææ ææ,
æ- ææ æ ,
ææ ' æææ,
Ææ æ.
æ ææ -æ ,
Ææ ææ .
æ: , æ
æ , ææ æ
ææ æ æ,
æ; æ
Æ æ ææ,
æ æ ææ, æ
æ æ æ: æ
æ ææ, æ
æ æ, æ, ææ æ, æ æ!

ææ æ æææ æ,
, æææ ææ.
æ ææ ææ ææ,
ææ ææ æ æ,
Ææ æ ææ ,
æ ææ æ :
æ ææ æ æ,
, ææ æ ,
Ææ , ææ
æææ æ æ,
-ææ æ,
Æ -, æ, .
æ ææ ææ,
Ææ ææ ... ææ æ,
, ! æ æ,

Ææ æ, 'æ,
æææ æ æ: ,
æ ææ ææ .
Ææ æ æ æ æ :
æ æææ æ,
æ æ ææ æ
æææ ææ
ææ æ; æ ,
Ææ æ ææ æ, æ,
Ææ . æ '
ææ, ææææ æ
æ, æ
Ææ æ : æ æ,
æ æ ææ æ ,
æ æ æ.
Ææ ææ æ,
æææ æ .

æ æ... æ æ æ,
ææ , ææ :
æ , ,
æ æææ 'ææ æ
æ, æ æ æ æ,
æ ææ ææ æ,
ææ ææ æ æ.

æ æ : æ æ æ
æ ææ æ ,
Ææ ææ
æ æ æ æææ
æ ææ - æ æ...

1947

 

æ , æ æ? æ æ
Æææ æ æ ææ ;
æ æ æ æ ,
æ æ ;

, ææ, æ :
æ æ æ ææ æ,
ææ æ æ æ
æ, æ ææ.

ææ æ æ ææ æ ,
æ æ ' .
æ æææ ææ æ
æ ææ æ .

ææ æ ,
æ æ æ :
æææ ææ æ
Ææ æææ .

1947

 

Æ

æ

ææ æ æ æ,
æ ææ !
æ æ
æ æ æ æ:

æ æ ææ æ æ,
æ æ ææ ææ...
- 'æ æ,
æ æ æ æ æ æ.

æ, , æ ,
ææ æ ææ æ,
ææ- ææ ,
ææ ææ ...

ææ æ æ,
æ æ æ.
æ æ æ æ
æ æ æ æ.

æ
æ æ æ,
æ æ æ ,
ææ æ æ:

æ æ,
ææ æ æ ,
æ ææ æ,
æ- æ æ!

æ æ, æ
, æ æ ,
Ææ æ ææ,
ææ æ ææ æ...

æ æ ææ ,
ææ ' :
æ ææ ææ
ææ æ æ .

æ æ ,
æ , æ;
æ æ ææ ;
æææ ,

æ æ ',
æ æ æ æ ææ,
ææ æ! æ æ
Ææ ' ææ.

æ æ :
æ , æ æ ...
æ æ ææ , ,
æ æ æ.

æ ææ æ æ,
æ æ:
ææ æ ææ æ,
ææ æ ææ...

æ æ æ,
: æ ' æ...
æ æ æ æ ææ,
æ æææ ...

ææ, ææ, æ,
æ ææ ææ
æ æ , æ ,
ææ æ ææ.

ææ æ '
Ææ æ æ :
ææ æ æ ,
Ææ ææ æ .

æ æ æ æ æ,
æ , æ ææ ...
ææ æ ææ æ
ææ æ æ .

ææ æ æ ,
ææ æ,
æ, æ æ æ,
æ æ ':
ææ 'æ ,

æ æ 'æ æ.
ææ 'æ æ,
æ æ 'æ ææ...
æ æææ ææ
ææ æ æ.

1949

 

Æ

æ æ :
æ ,
æ
æ æ æ .

æ æ æ æ .
æ ææ æ!
-ææ æ æ æ,
-ææ ææ .

æ æ,
ææ æ ææææ ;
æ æ-æ,
æ, æ, æ æ .

æ ' æææ-æ,
-ææ ' ,
ææ æ æ
æ æ æææ .

ææ æ æ ,
Ææ æ æ.
ææ æ
æ æ æ...

, æ æ, ææ æ!
æ æ .
: , æ æ æ ææ
æ æ æ.

ææ æ æ æ æ æ ,
Ææ ' ææ ,
ææ ææ
æ

Ææ æ æ æ æ,
æ æææ ...

Ææ æ ' æ.

æ æ ææ
æ æ :
æ ææææ æ,
ææ æ æ æ.

ææ æ æ ,
æ, æ,
æ æ æ æ
Ææ æ ææ æ !

æ æ æ æ...
ææ æ æ...
æ æ æ æ æ
Ææ, æ, æ æ.

æ æ æææ,
æ æ!
ææ, æ, æ æ,
æ æ æ.

1949

 

Æ ÆÆ

æ
æ æ -
ææ, æ æ
æ. æ- æ
æ, æ æ
æ æ æ ;
æ æ æ
Æ æ ææ ,
æ æ ,
ææ ...

ææ æ æ ææ
æ æ ææ.
æ æ : ,
ææ - æ
ææ, æ. æ
æ æ æ ææ
Ææ æ ææ æ;
ææ æ
ææ, æ æ
, æ æ,
Ææ æ,
ææ ,
, æææ, ,
æ æ æ æ ,
æ æ æ ææ,
æ, , æææ, æ;
Ææ- ææ
ææ: æ . æ
æ æ æ
æ æ ææ.
æ
Æ ææ æ,
Ææ :
Æ 'æ ææ
æ, æ
, . æ
. , æ
æ ææ, æ.
Ææ
æ æææ.
æ æ æ:
æ æ æ ææ , ,
Ææ æ æ.
Ææ æ æ ææ
æ , ææ æ
, æ æ
æ æ ææ
ææ æ.

æ ææ ææ ,
æ æ æ
æ æ , æ
æ , æ
Ææ æ ææ æ
ææ ææ ;
æ ææ æ
æ , ææ
æ æ æ
æ.
æ
' ææ , æ
æ, ææ
æ æ æ,
æ .
Ææ
æ ææ.
!
æ æ ,
æ æ: ,
ææ ææ?
æ
: ææ,
Ææææ, æ æ æ
æ ææ, ææ æ.
æ æ æ:
Ææ æ ?
,
' æ, æ : ,
ææ, æ æ
æ, æ
, , ææ ææ
æ ææ. æ ,
ææ æ.
Æ æ ææ?
Ææ æ ææ
ææ æ ,
æ æ.
Ææ æ
æ æ ;
æ, æ æ :
, ææææ æ
æ ææææ æ,
æ æ æ æ æ.
æ ææ
Ææ , ææ
æ æ æ
Ææ, æ æ,
æ æ.
ææ æ æ æ !
æ , ææ æ
æ , ææ
ææ , æ æ
æ , æ
ææ ææ .

Æææ
æ . æ
Ææææ, æ æ
æ æ æ .
Ææ. . æ æ
æ ææ, æ
æ . ,
Ææ ,
Ææ ææ!
Æ
æ, ææ æ æ
æ æ æ,
æ æ, æ
ææ , æ
æ æ ææ
æ: æ æ
Ææ, æ ,
Ææ æ æ.
æ
æ ææ: ,
-, æ, æ!
Ææ æ
Æ æ æ ,
æ æ, æ, æ
æ ææ æ. æ
ææ , ææ
Ææ, ææ ææ,
æ ææ ææ. æ
Æææ æ, .
Æ æ. Æ
Æææ ææ.
æ ? , æ,
ææ æ! æ
æ ææ, ææ æ æ
ææ ææ æ:
æ,
æ, æ æ.
æ æ, ,
ææ ,
ææ-æ æææ .
æ, æ
æææ,
Ææ æ æ:
ææ æ !
æ,
æ, æ æ,
ææ, æ æææ.
æ æ, ,
ææ-æ æææ .
ææ , æ
ææ æææ,
Ææ æ : !
ææ æ !
æ,
æ! ææ,
æ æ !
Ææ æ æ:
ææ!
æ , æ , æ æ
ææ æ, ,
æææ, æ, æ!
ææ æ, æ, ææ,
Ææ æ æ, æ
æ , , !
Ææ æ , ææ,
ææ ææ, æ. æ
ææ: ææ æ !
æ ææ ææ æ ,
, æ æ
ææ . ææ,
æ æ!
æ
ææ æ
Ææ ææ : æ
æ !
Ææ
æ ææ æ,
æ æ .
ææ ææ æ:
ææ æ , æ,
æ æ! æ, ?
Ææ æ ææ
æ , æ,
æ æ ææ,
æ . Ææ æ
æ æ, æ . ææ
æ ææ
æææ: æ, , æ æ
ææ, ææ æ
Æææ. æ æ æ
æ,
æ - æ
ææ, æ, æ
ææ æ ;
, æ? ææ? , æ
æ æ ææ ææ,
æ '! æ
ææ æ...
Æ
æ, æ æææ
æ ææ ,
æ æ ææææ, ææ
Ææ æ æ æ.
Ææ æ æ!
ææ æ æ æ
Æ æ æ,
Ææ æ , ææ
æ æ.
æ,
æ æ æ!
æ ææ æ,
æ , æ ææ
ææ ,
æ æ. Ææ æ
æ æ: ææ æ
æ ææ æ? æ
æ ææ ,
ææ æ æ ææ!
æ, - æ
æ æ
Ææ :
, æ!
æ,
æ æ æææ ' æ
æ æ. æ æ
ææ æ ,
æ: æ, , æ,
æ, æ
Æ æ, æ æ!
ææ æ æ æ,
ææ æ æ æ:
Ææ æ
Æ æ ææ
æ ææ!
æ æ æ
Ææ æ æ
æ . æ
æ, ææ æ æ!
æ, , æ
Æ -æææ.
æ æ, æ,
æ æ æ,
ææ æ ææ æ
æ ææ!
ææ æ!
ææ ææ
æ æ . æ
Æ ææ æææ
æ æ. Æ æ
Ææ æ æ
æ : æ, ,
æ, æ ,
ææ æ,
æ, !
ææ
æ , ææ ,
ææ æ æ æ.
Ææ æ
Æ ææ ææ
æ ... ? !
Æ æ æ æ
Æ æ,
, ææ æ
Ææ .
Ææ æ æ
æ æ æ, æ ,
Ææ æ æ, æ, ,
ææææ ,
æ, æ æ ææ.
æ ææ .
æ
æ
æ æ æ,
ææ æ ææ,
ææ ææ æ
Ææ æ ææ. æ
æ æ ; æ
æ æ,
ææ æ,
Ææ æ æ;
ææ æ æ ,
Ææ æ æ.
ææ ææ ,
æ 0 æ ææ æ;
æ æ æ
Ææ æ :
æ,
Æ ææ æ æ .
Æ æ æ, æ æ Æ.
æ ææ æ,
Ææ æ æ. æ æ,
æ æææ :
æ ææ, æææ,
æ... ææ, , æ
ææ æ æ æ ,
ææ æ ææ ææ
æ æ .
æ æ, :
æ æ æ
Ææ æ æ æ,
æ, æææ
ææ æ æ, æ
æ æ .
æ , æ
æ æ æ
ææ æ æ ,
æ æ æ æ
æ, ææ æ ææ,
æææ æ ææ 'ææ,
æ æ ææ,
ææ , æ æ æ
ææ æ, ææ ææ,
ææ æ, æ æ æ :
ææææ ææ æ!
æ ææ æ,
æ æ. Æ
æ æ æ ææ ææ
æ æ, ææ
æ ææ
æ ' !
ææ æ æ! æ æ æ
, æ
æ æ
æ ææ æ
æ ææ , æ,
æ æææ ,
Ææ æ ææ æ !
æ æ, æ:
æ æ æ ,
æ æ æ æ,
Ææ, æ æ, æ.
Ææ æ æ :
æ , ææ !
æ , æ æææ æ
ææ æ æ, æææ
ææ , æ ,
æ ,
æ ; ææ
æ æ, æ æ,
æ æ, æ
æ ææ !
ææ æ æ, ææ ææ!
; ææ
Æ : ææ
Æ ææ;
Æ æ, æ æ
Ææ, æ æ, .
æ æ,
Æ æ æ,
æ , æ .
æ ææ
æ æ. æ ,
æ æ æ '
Ææ, ææ, ,
æææ æ!
æ, æ
Æææ æææ æ,
æ , æ:
Ææ æ æææ æ
Ææ ææ æ !
ææ æ ææ æ
Ææ æ æ ææ
æ, ææ '
'
Ææ æ ææ!
-! ææ
æ ææ. æ
Æ æ æ
Ææ ææ : æ,
ææææ! ææ æ,
ææ æ ææ!..
ææ ? ææ æ?
ææ æ ?
æ æ æ
æ ææ ?
Æ æ
æ ææ æ
Ææ æ ,
æ ææ ææ
æ æ
æ ææ ,
! ',
æ , !
æ,
, æ, ,
æ ?
æ,
Ææ, æ æ,
Ææ æ æ .
æ ææ
æææ æ.
æ æ
ææ, æ æ,
ææ ææ æ,
ææ.
ææ æ ææ ,
ææ ææ
æ , æ,
ææ æ æ :
ææ? æ ææ,
Æ æ, æ æææ, ææ
ææ ææææ .

1949

 

ææ ,
æ, æææ æ,
æææ æ ,
æ æ.

- æææ ææ ,
ææ æ æ æ:
æ æ æ æ æ
Ææ 'æ æ æ.

æ, æ æ: æ , æ æ
ææ æ æ...
æ -,, æ æ,
æ , æ.

æ ææ æ ,
æææ , æ...
ææ
æ æ ææ.

æ,
æ æ, æææ!
æ æ ,
æ æ, æ ææ.

æ ,
æ æ æ,
æ æ æ ,
æ æ ææ æ.

æ, æ æ æ ææ,
ææ æ ææ.
ææ æ,
æ æ ææ.

Ææ ,
æ æ ,
, æ æ,
ææææ :

, æ!
æ æ æ ...
æ æ æ, ææ
æææ æ ...

æ æ, æ
ææ æ:
æ ææ, æ,
æ æ, ææ æ !

1950

 

æ ææ ,
æ-æ æ ' ,
æ æ æ ,
æ, 'æ.

ææ æ :
æ æ æ ææ,
æ æ,
' æ ææ.

æ. æ.
Æ ææ æ æ
æ æ,
ææ ææ;

æ æ, æ æ æ,
æ :
Ææ æ ,
æ æ æ ...

ææ.
. æ æ.
æ , æ ææ,
Ææ æ æ æ...

æ æ æ æ:
æ æ!
Ææ æ
æ ææ ' æ ...

æ æ æ
æææ, ææ, ,
Ææ æææ æ,
æ , æææ ...

æ 'ææ '
Ææ æ ,
ææ æ æ æ
Ææ æ æ...

Æ æ , æ
æ ææ :
ææ,
ææ ...

æ æ ææ æ,
æ ææ ?
ææ æ ,
ææ æ ...

Æ æ ææ:
æææ æ ææ,
æ æ
æ , æ ææ æ !..

æ 'æ
æ ! æ æ,
æ æ æ ,
Ææ æ æ...

... ææ æ,
æ ææ ææ ,
ææ ? ææ
æ æ æ æ !..

Ææ , æ
æ æ æ:
æ æ æ,
ææ ææ.

ææ ææ ææ,
: ææ æ !
ææ,
æ ææ .

1950

 

Ææ. ææ æ
æ ææ æ.
æ,
æ, æ æ.

ææ æ æ
æ æ æ,
Ææ æ
Ææ æ ææ.

æ æ . æ ææ
æ ææ ,
ææ,
æ ææ .

æ æ æ æ ,
æ æ æ ææ .
ææ æ,
æ æ .

æ ææ,
ææ, æ æ, æ, æ, !
æ æ æ
' æ.

æ ææ æ ææ æ,
æææ ,
Æ - æ
æ ææ æ...

æ æ æ!
Æ æ æ æ,
æ æ,
æ æ æ .

æ æ ,
æ æ!..
æ ææ
, æææ, æ...

ææ æ
æ ææ æ,
æ,
æ, æ æ.

1951

 

Æ

æ, æ
ææ ,
æ ææ æ,
ææ æ æ.

æ, ææ ææ?
æ ææ ææ ?
æ, ææ æ!
æ :

æ æ æ,
ææ æ,
æ æ
Ææ æ.

ææ ææ æ
ææ æ,
æ, , æ
æ ææ æ.

æ æ,
æ æ,
æ ææ,
Ææ æ æ .

,
æ æ ææ,
æ ,
æ æ æ æ.

æ æ æ ,
æ æ ,
æ æ æ,
æ æ .

æ æ
æ æ 'ææ,
æ æ æ æ,
æ æ 'ææ,

æ æ ,
ææ æ æ,
ææ æ
æ -æ.

æææ ,
ææ æ ,
æ æ
Ææ ææ .

æ æ
æ æ ,
æ,
Ææ æ ...

ææ ææ :
æ ææ
ææ
æææ æææ!

æ æ æ ,
æ æ æ,
æ ?
æ ææ !

1952

 

'Æ

Ææ æ, æ,
æ æ æ æ,
æ æ æ,
ææ æææ.

,
æ , æ ...
æ ,
Ææ æ.

æ!
æ æ æ:
æ
æ ææ æ.

æ
Ææ ,

æ æ!..

Ææ, ææ
æ æ ææ,
æ æ ææ æ
æææ.

æ ææ,
æ ææ ææ :
ææ æ ææ,
æ ææ.

æ æ ææ,
ææ æ æ,
æ ææ,
ææ æ æ.

æ æ,
æ æ, !
æ æ
æææ æ!..

 

Æ Æ

æ
æ, æ æ.
æ
æ:
æ æ æ æ æ,
æ æææ:
, æ æ,
æ æ , æ ææ!
-, , æ ,
ææ , æ æ?
Ææææ, æ ,
'æ ææ.
Ææ æ ææ æ
Æ æææ æ:
æ , æ
ææ, , æ.
æ ææ
æ æ, æ ææ,
æ, ææ ææ
æ æ ææ!
æ ææ æ,
æææ æ æ æ?
ææ æ, æ æ,
æ ææ ææ æ?
æ æ æ æ æ,
æ æææ...
, æ æ,
æ æ , æ ææ!
æ æ æ
æ, æ æ,
ææ æ
æ.

1952

 

Æ Æ

æ æ æ,
æ æ...
, æ ææ æ,
æ æ .

æ æ æ ææ æ
Æ ææ :
æ ææ æ ææ
' æ .

Æ æ ,
æ ,
ææ
Ææ æ .

æ æ æ æææ?
æ, ææ,
æ æ ææ,
æ æ æ.

Æ æ æ æ æ,
', ' ææ,
æ æ æ,
æ æ.

æ æ
Æ æ æ ,
æææ æ
ææ !

æ,
æ æ,
æ æ æ æ
Æ æ æ .

1952

 

æ æ,
æ æ ,
æ æ æ,
ææ æ
Ææ æ
, æ ææ.
æ æ ,
ææ æ,
æ, æ .
æ,
, , æ
Ææ æ .
æ æ,
æ æ æ,
æ .
æ æ:
æ ,
æ æ .
, , ,
, !
æææ æ!
æ æ ææ!
æ æ æ!
, , æ!

1952

 

, !

, , æ æ!
æ æ ææ ææ!
æ æ æ æ æ ,
Æ ææ æ æ ææ.

æ æ æ æ 'æ
ææ æææ æ æ;
ææ æ æ æ æ,
æ æ æ.

æ ææ æ æ
æ æ æ,
ææ æ æ æ
æ æ æ æ .

æ æ , æ,
æ æ æ !
æ, æ æ æ æ,
æ æ ææ æ!

æ æ ææ,
, æ, ,
æ ææ æ æ
æ ææ .

1953

 

Æ Æ?

ææ æ æ
ææ,
ææ æ ,
æ æ 'ææ ææ.

æ ææ
æ ææ, ææ
æ ææ æ æ ,
æ ææ.

æ, 'æææ ?
æ æ, æ æ ?
æ æ æ æ ,
æ æ.

æ æ? æ , ,
æ , æ æ ,
æ! , æ
ææ æ æ !..

ææ, æ ! ææ
ææ,
ææ æ ,
æ æ ææ.

1953

 

Æ

, ææ æ æ æ ,
ææ æ ææ æ ;
, ,
æ æ æ,

, ææ æ æ,
æ, , æ æ æ æ!
ææ æ æ
æææ æ.

æ ææ æ,
æ ææ ,
ææ ææ æ
æ, ææ, .

æ ææ æ,
ææ æ ææ ...
ææ ææ ææ
, æ æ.

æ æ, æ, ,
æ æ: æ,
æ æ
Ææ æ æ æ.

æ æ ææ,
æ ææ ,
ææ ææ,
! æ ææ 6!

æ, , æææ æ æ,
æ æ æ, æ ,
, ææ æ æ!
æ, , æ æ æ æ!

1954

 

Æ ÆÆ

æ , ææ!
æ ææ æ
, ææ, æ
ææ, .

æ æ
æ.
ææ, ,
æ æ,

, æ æ,
ææ ææ æ.
ææ ææ
æ.

æ æ æææ,
ææ æ æ.
æ æ æ
æ .

ææ æ,
' .
æææ æ æ
.

1956

 

Æ

æ... æ , æ æ,
æ æ !
æ ææ æ æ,
æ æ æ!

æ æ æ
, ææ æ
ææ ææ æææ
Ææ æ .

æ , ææ,
æ , ææ:
æ , æ æææ æ æ
Ææ ææ æ æ æ.

æ æ,
æ æ ' æ:
æ æ æ,
æ æ æ æ .

ææ æ 'æ,
æ æ æ æ,
ææ æ :
æ æ æ æ,

æ ææ ,
æ ææ æ
Ææ æ ææ !
'æ æ,
æ æ ææ,
æ ææ,
ææ ææ...

ææ æ æ æ,
æ æ æ æ:
æ ææ æ æ,
ææ ææ æ.
æ æ æææ
æ ,
æ æ æ ææ,
æ æææ æ ;

Æ æ æ æ
Ææ æ ææ ,
æ ææ,
æ ææ .

1956

 

Æ

æ æ. Æ
æ æ ææ æ
Ææ æ: , ?
!..
? æ æ?
!
. , æ!
æ æ æ:
æ ,
Ææ æ æ æ ææ,
ææ æ ?!. æ
ææ ,
æ ææ æ æ ,
æ æ ææ ææ!..
æ, , , æ, ,
æ æ ææ, æ!..
ææ ææ æ ,
æ æ
, æ ææ
æ æ !..

æ ææ,
æ æ ææ æ ææ!

1956

 

æ æ,
!
æ æ æ,
æ æ æ æ.
æ æ:
, æ æ!
æ, æ æ
æ ææ!
æ ææ
ææ:
,
Ææ æ.
æ,
æ æ æ ,
æ,
æ æ æ ,
æ æ æ
ææ .
æ, æ æ æ,
, ææ æ:
ææ æ
ææ:
,
Ææ æ!

1961

 

ÆÆ

Æ æ, æ æ æ
æ, ,
æ æ æææ
ææ ææ æ.

Æ æææ æ ,
æ ...
æ ææ æ æææ æ,
ææ, æ æ .

æ æ ,
æ æ æ ,
ææ æ
Ææ æ 'ææ æ æ.

æ æ æææ,
æ æ ææ,
æ æ ææ
æ ææ.

æ ææ ,
æ æ:
ææ æ
ææ.

æ, æ, æ 'ææ!
'ææ æ,
Ææ 'æ æ ææ
æ æ...

Æ... ææ ... Æ
æ æ æ æ;
æ æ æ ææ æ.
, æ, , .

æ ! æ æ, æ, !
Ææ æ ææ ææ...
æ æ, æ æ æ ,
æææ æ æ...

Æ , æ æ æ.
æ, ,
æ æ æææ
ææ ææ æ.

1962

 

æ

æ æ, æ, , ææ,
æ!
æ
æ æ ææ ,
æ , æ ææ ,
Ææ æ !
, ææ æ ,
æ ææ æ,
æ æ-ææ
æ æ .
æ æ ææ
æ ,
Ææ æ æææ
æ !..
æ æ, æ,
æ æ æ !
æ æ ,
æ æ æ :
, , æ!
æ æ æ æ æ!
ææ æ,
æ æ ææ.

1962

 

ÆÆ

æ æ æ æ!
ææ, æ æ !
æ æ æ,
ææ æ æ æ æ.

æææ æ æ æ ææ,
Ææ æ æ, æ !
ææ ææ,
Ææ æ !

' æ æ,
æ æ !
ææ æ ææ,
Ææ æ æ .

æ æ æ æ
æ æ æ!
æ æ æ æ! Ææ
æ ææ æ!

ææ æ ææ æ
Æ æ æ æ.
Ææ, ! æ, æ æ
æ æ!

ææ æ , æ æ
æ æ æ æ!
Ææ ææ æ ,
æ æ æ.

? æ, æ æ æ!
ææ ? æ.
æ æ ææ,
æ æ æ.

1963

 

ÆÆ Æ

æ

æ æ ,
æ, æ æ ,
, , ææ æ,
, , æææ .

æ-æ æ æ æ,
æ æ,
, æ
ææ æ æ æ.

Ææ ææ,
Ææ æ æ ,
ææ æ ææ æ,
æ æ .

Ææ , ææ
æ æ ææ æ!
ææ
Æ æ Æ.

Æ æ æ
æ æ, ææ, ,
æ,
Ææ æ.

ææ æ .
æ æ æ æ ,
Ææ æ ,
ææ ææææ æ.

æ æ, æ, æ,
æ æ, ææ...
æ, æ-, æ
æ æ ææ.

***
æ æ æ:
ææ æ æ
æ æ ææ,
Ææ æ ææ
ææ æ.
æ , æ,
æ ææ ææ,
æ æ
Ææ æ.
æ-æ
Æ æ ,
Ææ æ æ
ææ .
ææ æææ
Ææ æ ...
ææ æ æ :
, æ ,
Ææ æ æ æ
æ æ ææ ...
Ææ æ
Ææ æ æ ææ.
ææ æ æ
æ ææ æ
ææ æ
æ æ æ ...
æ æ ,
ææ æ æææ ,
,
Ææ ;
æ æ ;
ææ æ ,
æ ææ
ææ æ æ!
æ æ æ ,
æ æ ææ ,
Ææ æ æ æ ,
æ - æ .
Æ æ æ , æ
Ææ æ ææ æ
æ æ,
Ææ æ.
ææ æ æææ æ,
ææ æ æ,
æ æ æ æ!
æ æ æ æ æ æ,
ææ æ ææ æ,
Ææ æ æææ æ
ææ ææ.
æ ææ æ æ
æ æ æ æ ,
ææ æ æ æ
æ æ ,
Ææ æ
Ææ æ æ,
ææ ææ æ
Ææ æ æ æ æ .
ææ, æ ææ,
æ æ -ææ æ,
æ æ æ,
æ æ . æ, ææ
æ ææ æ,
ææ ææ æ
Ææ æ ææ
æ ææ .
Ææ æ
Æ æ .

æ æ
æ æ
Ææ, ææ
æ æ...
æ æ ,
Ææ æ æ
æ 'æ æ,
æ ææ ææ,
ææ ææ ,
æ æ æ
Ææ æ æ ææ:

æ æ,
æ æ ',
Ææ æ æ, æ æ
æ ææ æ æ ...
æ æ æ,
æ æ !

, æ?
æ ææ ææ æ æ.
æ æ?
æ ææ ææ æ æ...

, æ æ æ ,
æ æ æ æ,
ææ æ-ææ
Ææ- æ ææ,
ææ 'ææ :
æ æ æ æ ,
æ æ ,
æ æ
æ æ ææ ...

æ æ, æ !
ææ æ æ ææ.
æææ ,
æ ...
ææ, ææ!
ææ .
Ææ 'æ æ, æ
ææ æ,
æ ææ,
æ ,
æ ææ æ æ:
æ æ æææ æ
æ æ ...
æ æ æ , æ,
æ æ

Ææ æ -æ :
æ, , ææ æ
ææ æ æ æ !

Ææ æ-, Æ ææ!
æ æ...
ææ ? æ æ...
Ææ æ 'æ æ ææ,
æ ææ :
Æ æ , , ææ æ
Ææ æ æ æ !..
æ, æ, æ æ ææ,
Æææ æ æ:
Æ æ ææ
Ææ , ææ
æ æ æ
æ
Ææ æ æ
æ æææ æ!

æ , ææ
Ææ æ æ æ:
, æ æ ææ,
æ æ æ æ.
Ææ æ æ
æ ææ æ æ,
Ææ ææ æ ææ...
Æ æ æ æ
æ ææ æ
Ææ , , ææ.

æ æ, : æ
æ æ ææ ,
æ !.. ææ ,
'æ, ?
ææ æ æ ?
Æ æ æ?
æ, æ, æ æ
ææ, æ,
Ææ æ ææ,
Ææ æ.
ææ æ ææ ,
ææ æ æ !
, æ æ ,
æ ææ æ æ :
æ æ ææ ,
æ, æ æ!
ææ, ææ æ
Æææ, æ !

ææ æ æ ,
Ææ ææ æ æ:
, æ ,
Ææ, æ, æ æ!..
Æ æ æ: æ æ
ææ; , æ
Ææ, æ æ æ
Ææ æ æ ,
æ æææ æ
Æ ææ ææ
Ææ ææ æ æ:
æ æ,
ææ,
æ æ æ æ,
,
ææ æææ :
, æ , ,
Æææ, æ !

ææ æ... ?
Æ æ !
Æ æ, , ,
æ æ ,
Ææ æ æ
Æ, æ-, ææ, ,
æ æ æ ,
æ ææ
Ææ æ æ ;
æ æ æ æ-æ æ,
æ ææ,
Ææ æ æææ æ
æ æ æ !
ææ æ æ æ æ
Ææ æ æ æ æ,

æ ,
æ æ æ æ æ.
æ æ æ
Ææ æ æ æææ :
æ ææ
Æ !
æ æ ,
Æ æ ,
Ææ æ
æ æææ, æ:
æ æ æ
Æ æ .
Ææ æ æ æ æ
Ææ æ 'æ, æ
æ - ,
æ æ æ, !
æ æ,
ææ æ æ æ,
Ææ, ææ æ,
æ ææ æ;
æ ææ ææ ...
æ ææ æ
æ ææ æ æ,
Ææ æ æ
Ææ æ æ.
æ , æ
æ ,
æ æ æ,
æ æ æ ,
æ æ ææ æ,
Ææ æ...
æ ææ,
æ ææ æ æ...
ææ
æ ææ , æ
ææ æ æ
Æ ææ æ
Ææ æ : æ,
æ æ æ ,
æ æ ææ!
æ æ ,
ææ æ æ ææ...
Æ... ? æ
æ ææææ æ!..
Æ æ,
Ææ æ 'æ :
ææ æ æ æ, ,
æ , æ ...

æææ,
ææ æ æ æ:
Æ æ , æ, ææ æ
Ææ ææ ...
ææ ææ æ ææ,
æ æ æ...

æ æ .
Ææ. æ æ æ æ.
ææ ' ææ
æ æ ææ æ...

æ ææ æ '
Ææ æ .
æ æ æ,
æ ,
æ ææ ,
æ ææ ...
æ æ !
Ææ æ !
æ æ,
æ æ æ,
æ ææ æ
æ ææ æ æ æ.
Ææ ææ-æ æ
æææ æ æ æææ
Ææ æ
Æ æ æ ææ...

. æææ ,
æ ææ
Ææ, ,
æ æ
æ æ:
æ. æ
ææ . æ ,
æ æææ æ
Ææ æ, ææ
æ æ.
æ æ, æ
Ææ æ
ææ, æ: !
! æ ,
æ æ æ
Ææ- ææ æ
æ æ æ æ:
æ æ ,
æ- æ
Ææ æ æ, æ æ ...

æ æ ææ æ,
ææ ,
æ ææ, , æ
æ æ æ æ
Ææ æ .

æ:
æ!.. æ !..

æ:
ææ?

æ:
ææ...

æ:
!
ææ æ æ,
æ æ æ?

æ:
Æ, æ!..

æ:
æ æ ,
æ æ ææ, æ.

æ:
æ, æ ,
ææ ,
æ, æ æ æ.

æ:
æ, æ æ ææ ,
Æ ææ æ ææ '...
æ æ æ æ,
æ , æ :
æ æ æ ,
æ , , .

æ:
æ æ æ
Ææ æ ...
æ ææ :
æ , æ ,
- æ æ,
æ æ æ ææ æ:
Æææ æ æ,
, æ æ æ!..

æ:
Ææ æ?
Ææ æ æ æ:
æ æ ææ- æ,
Ææ æ æ...

Ææ ,
Ææ æ,
ææ æ
Ææ æ ...

; æ
æ æ ææ ææ...
æ ææ ' æ :
æ, æ æææ æ
æ ææ, ææ
æ , æ
ææ...
ææ
', æ ,
æ æ æ
Ææ ææ,
æ ææ ...

, æ ææ æ
æ æ æ,
, æ æ
Ææ ææ æ æ;
æ æ .
æ ææ
Ææ æ
æ æ ææ ææ?
Ææ æ æ æ!..
Ææ æ æ
æ æ ,
ææ æææ
Æ æ, æ,
æ, æ æ?..
æ æ æ æ...
æ æ æ...
ææ æ æ æ.

æ æ- ææ
Ææ ææ ææ
æ - æ
Æææ æ ...
Ææ æ ææ
ææ æ ææ:
Æ ææ ææ,
æ æ æææ
Æææ ææ...
æ æ æ
ææ ææ æ,
æ ,
æ æ ...
æ ææ ææ, ,
æ, æ ...
æ ææ æ...
Æ!
ææ æ! æææ !
æ æ , æ .
æ æ ææ:
æææ æ,
Ææ ææ æ,
Ææ æ æ.
æ... æ æ æ ,
æ
... Ææ æ
æ ææ ææ
æ, æ
, æ æ ...
æ ææ æ æ,
ææ æ ææ ææ
æææ æ æ
Ææ æ æ .
ææ 'æ !
ææ ææ...
Ææ æ æ ææ:
æ æ ææ æ ææ,
æææ æ ææ,
æ ææ ,
ææ , ææ ...
ææ æ, æ
æ æ :
æ æ, æ,
æ æ ææ æ
Ææ æ ææ ,
æ æ æ,
æ æ æ
Ææ .

æ æ, æ, æ!
æ æ æ '...
ææ ææ , æ ,
æ æ ææ æ,

ææ ææ æ,
æ ææ ææ
æ ææ æ æ æ
ææ, æ
æ æ ææ æ
Ææ ææ æ æ
æ ææ ææ æ;
æ æ æ æ
ææ æ æ ,
æ æ æ ,
æ , ,
æ ! ææ
æ ææ æ ææ...
æ æ, æ ææ!
ææ
æ . æ æ
æ æ ææ,
æææ
Ææ æ ææ .
, æ , ææ
, 'æ ,
ææ æ
ææ æ æ æ.
æ ææ æ
æ , æ æ
Ææ æ æ,
æ æ æ,

æ æ æ :
æ æ æ !
Ææ æ æ ,

Ææ ææ ææ!..
æ æ,
æ æ ,
æ ææ æ æ,
æ æ æ æ,
ææ æ ææ ,
æ æ :
, ææ
Ææ æ æææ ...
Ææ... , æ? æ
æ æ, æ
æ æ, æ æ
æææ æ
Ææ æ æ,
ææ ,
Ææ ææ æ æ
æ ææ - æ
Ææ æ-æ æ
æ, ææ ææ
æ æ ææ :
æ æ æ,
æ ,
Ææ æ
æ ; æ
æ æ ææ,
Ææ æ ææ æ
æ...

ææ æ,
Ææ æ, ææ,
æ æ æ, æ!
æ æ !..

æ,
æ æ æ
Ææ ææ
æ æ... æ æ
æ æ,
æ
Ææ æ æ ... .

æ , æ,
æ æ æ ,
ææ æ,
æææ .
æ ææææ æ,
æ æ æ ææ,
-ææ æ
Ææ æ æ;
ææ, æ , æ
ææ ææ ææ,
ææ æ æ
Ææ æ ææ æ.

1963

 

ÆÆ

ææ æ,
æ æ ...
æ æ ææ, æ,
æ ææ æ ææ...
æ æ æ ... -!
æææ æ, !..

ææ , æ æ,
ææ ,
æ , æ æ ,
ææ : ææ .
- æ: æ æ,
ææ æ æ æ æ!

æ æ ææ ,
æ æ æ ææ...
æ æ æ ,
æ æ æ.

1964

 

Æ

æ ææ
ææ æ,
Ææ æ æ æ æ
ææ .

, æ,
æ æ!..
æ
æ æææ ,
æ
ææ ææ .

æ æ ææ,
æ ææ æ,
ææ ææ ææ
'æ æ ...

ææ ææ ææ,
æ æ;
ææ æ
'æ æ æ...

æ, æ æ ',
æ æ ,

ææ
æ æ ?

ææ æ æ,
ææ ...
æ : æ æ,
Ææ æ æ .

æ ææ
'... ææ,
æ :
ææ ææ æ,

æ æ,
æ ææ...
æ ææ,
æ ææ ææ.

1964

 

Æ Æ

æ , æ æ æ æ æ,
ææ , æ æ...
æ, æ ææ,
æ ææ ææ.
æ æ æ æææ
æ æ æ ææ.

æ ææ æ æ æ
æ æ æ?
Æ æ æ æ æ
ææ æ æ ææ?
, æ , ææ ææ,
æ æ ææ!

ææ æ æ ,
æ, æææ æ æ:
ææ , æ æ
Ææ æ æ æ...

æ , æ æ æ ,
ææ æ æ
Ææ , æ :
æ æ æ!..

1964

 

æ


æ ææ æ,
æ æ
,
Ææ ææ
æ æ:
æ ææ
æ æ ...
æ ææ æ
ææ ææ,
ææ ææ æ ,
æ æ æ.
æ æ æ æ æ
ææ ææ æ æ,
ææ æ ææ
ææ 'æ ææ.
Ææ æ
' ,
æ ,
æ æ:
æ, æ æææ,
Æ æ æ æ,
æ æ æ ææ
æ æ æ ææ?..

æ æ æ æ æ
ææ ?
æ ææ
æ æ !..

æ æ æ
æ æ æ ,
æ ææ æ...
æ ææ ,
æ æ.

ææ æ æææ.
æ ææ:
æ, æ , æ ææ
æ æ æ...
æ æ ,
æ æ,
æ ,
æ , æ æ...
Æ æ ææ æ ææ
æ , ææ
', ' æææ
ææ,
Ææ æ æ,
æ æ, æ,
æ æ æ!..

æ æ,
æ æ,
Ææ æ
æ æ ææ:

æ, æ æææ æ,
, , æ æ,
æ æ æ ,
ææ ææ ææ;
Æ æ æ, ææ ...

æ ;
: ææ æ
æ !
'
Ææ æ
æ æ æ ,
ææ ææ æ
æ æ.
ææ æ æææ:
æ æ ææ
æ æ æææ
ææ ææ.

æ æ
Ææ ææ æ...
æ ææ ,
æ æ.

æ æ ,
æ: ææ
æ æ ,
ææ æ æ.
æ æ æ , ?
ææ æ.

Ææ æææ
æ æææ ææ:
, , , æ æ
æ ææ æ:
æ , æ
æ æ ææ...
æ æ ,
ææ ',
æ æ ææ :

æ ,
æ
Ææ ,
æ æ ææ...
æ æ æ,
ææ æ ,
ææ æ! æ æ
æ æ ææ ...
ææ æ ',
ææ ,
æ æææ æ
æ ææ ...
ææ æ æææ;
æ æ æ æ,
æ æ æææ
ææ ææ.

æ
Ææ ææ æ...
æ ææ ,
æ æ.

ææ æ
æ æ æ
Ææ ' æ
æ:
æ, , 'æ,
ææ æ,
æ, æ æ æ ,
æ æ ææ æ?
Ææ æææ ,
æ æ,
, æ, æ
Ææ æ
ææ :

æ , ææ æ,
æ æ,
ææ æ æ,
æ æ æ,
æ æ ææ æ æ
æ ææ ,
æ , ææ
æ æ æ ...
, ,
æ ,
æ æ... æ
ææ : æ!..
æ ææ æ ,
æ æ ,
æ ,
æ æ æ...
, ææ, æ ,

æ ææ æ,
Æ ææ æ
ææ .
ææ ææ
æ æ ææ,
, æ ææ æ,
æ æ æ.

æ
Ææ ææ æ...
æ ææ ,
æ æ.

æ æ æ
ææ ææ
æææ
æ ææ æ:
-, æ.
æ ?
ææ ' æ
ææ ?

æ,
æ æ,
Ææ æ
æ ææ:

, æ, æ
æ æ æ,
æ æ ææ æ
Æ ææ æ...
' æ,

Æ æ æ
'ææ æ...
... æ
Ææ æ æ ,
, , æ æ...
æ, ,
æ æ ...
Ææ 'æ
æ æ æ:
Æ æ, æ,
, æ æ æ,
æ æ æ...

æ æ...
Æ æææ æ
Ææ æ :
ææ !
æ ææ ææ æ
ææ. æ
æ ææ ...
ææ! æ æ ...
æ æ,
æ æ ,
æ
Ææ æ æ æ,
ææ ææ æ:
æ æ æ æ
æ æ...
Ææ æ æ æ ,
æ æ æ
ææ æ .

Ææ æ æ æ...
ææ æ æææ,
Æ ææ æ:
æ æ æææ
ææ ææ.

æ ,
Ææ ææ æ...
æ ææ ,
æ æ.
æ æ ,
æ æ,
ææ
æææ æ:

æ, æ æ ,
æ æ æ ,
æ æ ,
Æ ææ æ...

Ææ æ æ æ
æ ææ :

æ , ææ æ,
æ æ,
æ æ :
æ æ æ ,
æ æ ,
.
ææ 'æ æ:
æ æ
æ , æ .

ææ æ æ æ:
æ ææ ææ
æ æ ...

æ
Ææ ææ æ...
æ ææ ,
æ æ.

æ æ æ ,
.
æ æ æ, ,
æ æ æ, ?
æ , æ ææ,
ææ æ...
Ææ , , æææ
'æ ææ:

' ææ
æ ææ, :
æ ææ
ææææ æ...
æ ææ,
æ æ ,
æ ææ ,
æ æ æ
'æ æ... ææ?!.
, ææ æ ,
æ æ ,
, ææ æ?!.

Æ æ æ
æ æ æ?..
, æ
æ !.. æ .
æ æ æ,
:
æ æ æ ææ æ
æ ææ .
Ææ æ æ ææ
æ ææ ,
ææ ææ
ææ æ !

ææææ ,
æ ææ!
' ææ æ ,
Æ æ æ æ,
, æ æ æ
ææ æ?
ææ ææ ,
æ ...
æ æ æ,
ææ ...

Ææ æ æ æ
æ æ æ...
æ æ
ææ...

1965

 

ÆÆ Æ

æ æ ææ æ,
ææ ææ .
æ æ,
ææ æ ææ -.

ææ æ , æ
æ æ , æ ,
æ æ
Ææ æ æ æ...

æ æ æ ææ,
æ æ ...
æ ææ
Ææ æ æ ææ .

1965

 

ÆÆ

æ æ æ, ææ!
, ææ æ ææ æ æ
æ, ææ æ 'æ,
ææ ææ æ...

: æ æ æ ,
æ, æææ æ
æ ææ ...
æ ,
æ æ ,
æ æ ...

æ æ æ,
æ æ æ ææ :
ææ .
æ -æ æ.

æ ææ æ,
æææ, æææ, æ:
æ æ æ , æ
æ æ æ æ .

æ æ, æ æ,
ææ æ æ !

' ææ æ
æ !
- æ æ æ,
æ æ,
ææ æ æ æ:
æ ææ æ!..

æ æ ,
ææ
Ææ, æ,
æ æ æ...

ææ æ, ,
, æ ...
æ æ ,
, ææ æ :
æ æ
ææ æ æ !..

1965

 

Æ Æ

ææ ææ ææ,
æ :
ææ ææ æ
! æææ .
ææ ææ ææ æ ?
æ æ æ æ?
, ææ,
æ ' æ?
æ ææ 'æ æ ,
æ æ,
æ ææ æææ æ
' æ ææ.
æ--! , ææ 'æ æææ
ææ ,
ææ æ æ, æ æææ
æ æ.
æ æ æ æ æææ
æ æææ...
æ æ æææ
ææ.

1965

 

ææ, .
æ æ
ææ
æ æ .

ææ,
: æ
æ ææ,
æ æ æ.

ææ æ ææ æ,
æ, æ ææ
ææ,
æ ææ...

æ .
æææ .
æ ææ
æ æ .

æ æ , æ,
æ ææ æ,
æ æ , æ
æ, , .

æ æ
' æ ææ,
ææ æ æ
ææ.

æ æ ,
ææ, ææ ,
Ææ æ
æ ææ ...

æ ,
æ æ æ
Ææ æ
æ æ .

ææ ææ ...
æ æ æ,
ææ
æ æ .

æ æ
'æ æææ,
ææ æ
ææ æ ææ.

æ æ ,
æ , ææ æ?
, æ,
æ...

æ, ææ,
ææ æ æ ',
æ æææ, ææ,
æ æ...

æ , ,
æ æ æ æ,
ææ æ,
æ, æ æ ææ;

æ æ æ æ
Ææ æ -æ,
ææ æ
æ æ ææ.

, æ ææ
æ ææ, æ ...
æ, æ, æ æ ææ:
ææ æ æææ !

'ææ æ ,
ææ æ ææ ...
æ ææ, æ, æ,
, ææ æ .

æ ææ, æ;
æ æ...
æ ææ æ,
æ .

æ æ, ,
ææ, æ æ :
æ? ææ æ,
ææ æ.

æ , æ
æ æ,
æ æ,
Ææ æ æ.

, æ æ
, æ, ææ,
Ææ æ
æ æ:

æ , ææ!
æ ææ ',
æ , ææ,
ææææ æ æ !

, ææ æ æ?
æ æ æ
æ æ, ,
æ æ .

Ææ 'ææ: Ææ.
æææ æ, .
æ æ æ æ,
æ, æ æ

Ææ ææ æ,
æ æ ææ:
æ æ,
Ææ æ æ 'æ.

, æ, ,
æ æ!
æ ,
æ ææ æ.

æ ææ, æ æ æ,
æ ,
Æ æ,
æ æ

Ææ ææ æ:
ææ, æ æ ,
æ ,
Ææ ' æ...

ææ ? ? ?..
ææ,
, , æ...
æ æ ææ...

æ? . æ,
æ æ æ æææ:
. , ææ
ææ æææ...

æ æ,
æ æ ,
ææ æ æ
æ...

, æ?
æ 'æ ?
æ ææ æ
!

æ , æ,
æææ 'æ ,
ææ
æ ææ ...

æ æ, ææ,
æ ææ æ...
ææ,
æ æ...

... ,
æ æ æ æ æ:
æ æ, æ,
Ææ æ 'æ: æ!

! ææ æ ,
ææ ,
æ ææ æ
, , :

ææ æ,
ææ , ,
æ, ,
æ æ æ .

æ, æ
ææ æ ææ,
æ æ æ
æ ææ æææ.

æ ,
ææ ,
ææ æ...
æ ! ææ æ.

æ æ,
æ, ææ æ!..
æ æ æ
æ, æ æ...

ææ ,
æ ,
'æ æ
.

,
æ, !
æ ? !
æ æ æ ,

æ ææ æ,
ææ æ æ ,
'ææ æ,
æææ æ æ.

æ ææ æ
ææ æ æ æ,
ææ æ ,
æ æ æ...

æ , æ
ææ æ ...
æ æ-æ
æ .

, ææ , ,
æ ææ ,
æ
' .

æ ææ,
ææ æ æ:
æ æ,
æ ææ:

æ, æ
æ æ æ?
æ ææ:
æ æ ,

æ, ,
æ-æ æ æ...
æææ æ
Ææ æ æ æ.

æ æ
æ æ æ æ !
æ æ
æææ ææ.

æ ææ æ,
æ æ æ,
, æ ææ,
ææ æ ææ.

æ, æ æ.
æ: æ,
æ , æ
Æ ææ .

1966

 

Æ

æ ææ æ ææ,
æ-æ æ,
Ææ æ, ææ
æ æ ææ.

Ææ æ æ ææ
æ æ! ææ
æ , ææ, æ,
ææ æ.

ææ æ !
Ææ æ æ ...
ææ æ ææ
æ ææ æ, ææ '...

ææ æ ææ
æ æ æ:
æ æ 'æ ææ
Ææ ææ æ!

1967

 

ææ æ
æ æ ææ, æ
æ æ æ,
ææ ' æ ææ.

æ æ ææ æ
ææ æææ, ;
ææ ææ æ
ææ æ æ ,

- ! æ- æ
ææ æ, ææ
æ æ,
æææ ' æ æ.

æ, æ ææ
æ æ, ææ,
æ, æ,
æ æ æ.

æ æ æ
æ æ æ ,
æ æ , , ææ
æ ææ !

æ æ ææ ,
æ æ ææ,
æ , æ
æ æ ææ æ!

ææ ææ,
æ ææ æ, ææ !
æ æ æ,
æ æ æ æ, ææ æ!

Ææ æ ææ æ ,
æ æ .
æ æ,
æ æ æ .

1969

 

ÆÆ

æ: ææ , ,
æ æ ææ
Æ ææ æ. æ
æ æ ,
æ æ, æ
, , ææ æ
æ . ææ
æ æ æ. æ,
æ æ , ææ
æ æ . æ
ææ
æææ æ æ: æ
æ , æ æ æ ,
æ , æ æ ææ æ
æ æææ æææ,
Ææ ææ æ ææ . !
æ , æ æ æ;
æ æ, æ '! æ!
æ, æ. ,
æ! æ æ æ ,
ææ æ æ æ ææ!
æ æ,
Ææ , æ .
ææ ææ æ.

1969

 

Æ

1.

æ æ,
æ æ æ:
ææ æææ æ,
æ ææ ææ.
æ ææ
æ æ æ.

ææ æ ,
æ æ æ ææ, æ!
æ æ æ!
æ æ!
æ ææ ææ æ
æææ æ .

æ ææ æ ææ,
ææ æ æ...
'æ æ,
æ æ ææ:
æ æ ææ,
æ, æ ææ ææ!

2.

æ ææ æææ,
, æææ ææ,
æ ææ,

ææ æ æ æ æ ææ:
æ æ æ,
æ , .

ææ æ æ ææ,
ææ! æ æ,
æ ææ ææ ,
æ ææ æ...
ææ æ
ææ æ .

ææ æ æ,
æ ...
æ æ :
æ æ æ?..
ææ æææ æ æ,
ææ ææ æ æ.

3. Æ

æ æ æææ,
æ æ æ.
æææ æ
Ææ æ æ æ æææ.
'æ æ: æ æ
æææ æ æ.

æ æ æ æ,
æ æ;
æ : æ æ

æ ææ æ.
æ ææ æ ææ,
, æ æ æ.

æ æ æ æ
æ, ææ æ,
æ æ æ æ æ
Ææ ææ...
æ æ æ ,
ææ æ æ æ ææ .

4.

æ æ æ æ,
æ æ,
æ: -, æ, æ ,
æ , ?
æ æ ææ æ æ
æ , .

, ææ, æ ,
æ æ æ.
æ æ æ,
' .
æ æ ææ æ,
ææ, ææ .

æ ', ææ æ
Ææ , æææ æ...
æ æ æ ,

æ æ æ ææ...
æ æ æ,
æ æ.

5. Æ

æ æ æ æ æ,
ææ æææ ææ æ
æ æææ æ...
ææ , ææ ææ :
æ æ æ æ,
, æ !

ææ æ æ æ ææ,
æ: æ, æ,
, ææ æ ææ,
æ æ æ æ!
æ ææ 'æ ææ,
æææ æ ææ.

æ æ ææ æ ææ,
ææ 'æ æ ,
: æ æ !
' ææ æ ,
ææ æ æ!
, æææ, æ æ.

6. Æ

æ ææ
æ æ æ æ æ,
ææ æ æ

æ ææ æ :
ææ æ æ ,
æ æ æ ææ ', æ.

æ æ æææ,
æ æ æ,
æ , ,
æ ææ;
ææ æ æ æ,
æ ' æ æ.

æ æ ææ ,
ææ æ,
ææ ææ , æ
æ, æ æ!
æ, ææ
æææ æ , ææ.

1969

 

æ ææ ,
æ ææ, ææ.
æ æ ,
ææ ææ ææ.

æ 'æ , æ ,
, æ, æ...
'æ æ ææ ,
æ ææ æ !..

Ææ æ æ æ !
ææ æ æ, !
æ
æ ææ ææ ...

! æ æ æ æ
': ææ...
æ æ
æ ææ æ...

æ ææ æ,
æ ææ æ.
æ æ ææ æ,
æ æ.

1969

 

Æ


            æ
                           ææ æ,
æ æ æ...
æ ææ æ æ
ææ æ
æ æ æ ææ ææ.

, , ææ :
Æ æ æ.
ææ æ æ æ ,
æ æ
ææ ææ æ æ:

æ æ æ, æ ,
æ æ æ æ...
ææ æ, ææ æ , .
Æ ææ ,
æ æ! .

Æ æ æ,
æ ææ æ æ æ,
Ææ-, , , ,
æ 'æ, æ æ
æææ æ æ æ...

æ , æ ,
Ææ æ æææ æ æ:
æ æ ,
æ æ ,
ææ æ æ...

...æ . æ ææ æ:
æ æ . æææ
ææ æ: æ æææ,
ææ... æ ææ,
æ æ æ æ æ æ...

ææ. ææ ,
æ æ. æ æ æ,
æ æ ... ææ
æ , : æ æ.

æ æ æ æ , ææ
æ æ æ ææ !..
æ æ æ æ æ:
æ ææ æ ææ, !..


            æ
                           ææ æ.
æ æ...
, æææ
æ , ææ æ
æ æ æ ææ ææ.

1970

 

Æ æ ææ æ,
æ ææ,
ææ , æ
æ æ æ ææ.

, ææ æ æ
æ æ :
æ æ æ, ææ
æ æ æ.

, , , æ!
æ æ?
æ, æ,
, ææ ææ...

æ æ ææ:
æ ,
ææ ææ ,
æ .

Ææ æ ææ
ææ æ
ææ æ æ æ,
æ, æ!..

,
ææ æ.
æ
æ æ æ.

æ, ææ æ æ
æ, æ , :
æ æ æ, ææ
æ æ æ.

1970

 

Æ

1.

ææ æ
æ æ æ,
æ ææ æ,
æ æ æ,
ææ ,
Ææ æ æ .
, æ,
æ, æ æ:
æ ,
ææ ææ æææ.
æ, ææ ,
æ
Ææ ...
æ æ æ .

2. ÆÆ

æ ,
'æ ææ.
æ
ææææ .
ææ æ
ææ ææ.
ææ æ
æ æ æ .

æ :
ææ æ-ææ æ,
æ æ æ
Ææ æ æ æ.
æ æ ææ æ
æ .

3. Æ


ææ æ.
æ æ,
æ æ æ.
æ ææ ,
æ æ æ æ.
æ æ,
æ, æ æ.
æ æ
æ æ.
'æ , æ
æ, æ.
æææ æ æ
Ææ ææææ .

4.

æ ææ
æ,
Ææ, æ æ,
æ ææ '.
æææ æ

æ æ æ ,
ææ ææ,
ææ ,
Ææ, ææ æ,
ææ ææ .
ææ
ææ æ.
ææ æ æ.
æ æ:
æ æ æ
æ æ !

5.

æ , æ
æææ æ,
æ æææ
ææ æ:
æææ æ,
æ æ æ æææ,
, æ
ææ ,
ææ ,
æ æ ,
ææ , ,
æ æ.
æ æ
Ææ æ : æ æ,
æ æ æ,
, æ!

6.

æ ææ ,
æ æ,
ææ æ,
æ æ æ.
æ æ æ,
ææ, æ æ,
, ææ: ,
, ?
æ æ: ,
æ æ , ,
æ æ
, !..
ææ, æææ æ:
ææ ææ ææ,
Ææ ææ ææ
æ æ .

7.

ææ
æ ææ ,
æææ ,
Æ æ æ ææ;
æææ ,
- æ æ,
æ æ,
æ æ ææ ...
æ æ,

:
æ ,
æ ,
æ ææ ,
æ ,
æ ,
æ æ æ.

1971

 

ÆÆ

æ ææ ,
æ ; ææ
ææ :
æ, ææ æ,
Ææ æ ,
æ ææ ææ ,
Ææ- æ .

æ . ææ
æ ææ :
æ ææ æ æ æ,
ææ æ ,
æ æ ææ;
æ æ æ ,
ææ æ æ ...

æ. æ
æ , ,
æ ææ, æ,
æ, æ,
ææ - æ,
Ææ æ :
æ æ æ !

æ æ ææ
ææ ,
ææ æ;
ææ, æ
æ æ,
ææ æ æ:
Æ æ ææ .

Ææ æ æ, æ.
ææ ææ æ æ:
ææ , æ ææ,
æ , æ æ,
æ æ æ æ ææ:
æ æ ,
ææ æ æ .

æ, æ , æ æ.
æ 'æ .
æ æ ææ ææ,
Ææ æ æ ...
ææ æ æ æ:
æ, æ !
Æ ææ !

1971

 

Æ

Æ æ æ ,
Æ æ æ ,
æ æ æ æ,
æ æ ææ,
æ æ æ æ,
ææ ææ , æ...

ææ :
, æ æ æ,
,
ææ ...
æ æ
Ææ æ æ,
æ æ æ .

æ æ,
æ ,
ææ æ , æ :
æ
Ææ æ ææ
æ æ æ.

Ææ æ
Æ 'æ,
æ æ æ:
ææ æ æææ,
                                                      ææ
æ æ ææ ææ!

1971

 

Æ

ææ æ .
æ ææ ææ æ:
æ , æ
æ ææ .
æ, æ æ,
æ, æ-æ, ,
æ æ
Ææ æ æ.
æ , ææ æ,
, æææ,
ææ ææ æ æ
ææ ææ .

æ æææ,
æ ææ, æ,
', ææ, æ:
æ, ææ æ æ æ ææ?
æ æ æ,
æ æ ææ ,
Ææ 'æ æ:
æ ææ æ ææ ?

æ æ ææ,
Ææ æææ æ:
æ, ææ, æ æ?
Ææ æ æ ææ,
ææ, ææ
æ , , ææ:
ææ ,
, æ æ;
æ æ ææ ,
ææææ æ.
æ æææ,
, , ææ æ;
ææ ææ æ æ
ææ ææ .

, æ æ ææ?
æ , æ æ æ?
æ æ?
Ææ æ æ æ ææ,
æ æ æææ,
ææ æ æ .

æ ,
æ æ æ æææ æ æ,
ææ ææ æ ,
ææ æææ æ,
æ æ , æ
ææææ æ,
Ææ æ , :

æ ææ æ æ æ æ,
æ æ,
æ æ æ.
æ æ æ æ æ æ,
æ æ ?
ææ æ æ æ æ æ:
æ , ææ ?

Ææ æ æ æ ææ,
æ æ æææ.
ææ æ ææ æ.
æ æ ææ ææ ,
Ææ , æææ, æ æ:
æ, æ æ
æ æææ æ
Ææ ' ' æ.

æ æ æ æ
æ æææ, æ:

ææ ,
æ æ æ,
, , æ æææ!
æ, ææææ, ,
æ ææ
Ææ , æ 'ææ.

æ æ ææ
æ æ æ.
æ, æææ, ææ
ææ.
æ æ æ æ
ææ ææ æ,

æ æ , ,
æææ æ æ.

Ææ æ æ:
æ ææ ææ,
æ æ æ æ!
ææ æ ææ,
æææ æææ æ,
æ ææ!

æ æ ææ ,
Ææ æ ææ ,
Ææ æ ææ ,
Ææ æ æ...
æ æ æ,
, ææ æ
æææ ' æ,
æ æ ææ æ .

æ ææ æ,
æ æ-æ,
æ ææ-æ .
æææ æ :
æ æ æ,
.
Ææ ! æ æ
æ æ:
ææ
æ æ!
æ 'æ ' æ,
æ æ æ æ:
æ , ' æ,
æææ ææ æ.
ææ æææ, æ
æ, ;
, æ æ
ææ æ .
æ æ æ æ,
- æ ,
æ æ ææ,
! ææ :
æ æ ',
' æ æ æ,
æ ææ,
æ æ æ,
æ ææ ,
æ æ ,
: æ ææ ',
Æ 'æ æ æ ?!

æ , ææ ,
æ æ æ:
,
æ æ æ æ,
æ ,
æ ææ æ ,
æ ææ æ ,
.

æ æææ,
, , ææ æ;
ææ ææ æ æ
ææ ææ ...

æ ææ ææ
ææ æ:
æ æ æ,
æ æ æ æ .

æ. ææ æ
æ.
æ æ æ æ,
æ æ æ æ.

1971

 

ÆÆ

æ æ
.
! æ
æ ææ .

ææ ææ ææ
æ .
æææ ææ!
æ ææ .

æ ææ
ææ ææ,
ææ
æ æ-æ.

, 'æ
æ ææ!
æææ
æ æ!..

ææ æ
æ ,
Ææ æ æ
.

æ, æ æ
, .
æ æ ,
...

, æ æ æ,
ææ æ...
ææ ææ
ææ æ.

1972

 

æ, æ!
æ ææ ææ!
æ æ æ æ,
æææ æ ææ æ.

æ, ææ æ æ,
æ æ æ æ.
æ, ææ æ,
æ æ ææ , .

æ, æ æ
ææ ææ ææ!
æ æ æ, æ
Ææ æ ææ!

æ! æ,
Æææ æ:
Æææ æ ææ,
Æ ææ!

æ æ æ,
Ææ ææ :
- æ æ,
æ .

æ æ æ ææ æ,
Æææ ææ !
æ æ æ,
!

Æ æ æ ææ
æ 'ææ, æ
æ æ æ,
'æ æ ææ!

1983

 

æ æ æææ ææ ,
ææ,
ææ æ æ, æ
æææ æ.

æ ææ æ æ ,
æ ææ æ, æ,
'! ææ
æ æ ææ.

, æ æ, æ ææ...
æ æ ææ æ æ,
ææ , æ,
æ !

æ , ææ, ææ
æ æ, ææ;
æ, ææ
æ æ ææ.

æ æ , æ
æ ' æ ,
æææ æ æ ææ
æ æ æ ...

æ æ ææ æ,
ææ æ,
æ ææ æ æ
ææ æ æ æ.

æ ææ æ æ ,
æ ææ æ, æ,
'! ææ ææ
æ æ .

 

Æ

æ

æ æ,
ææ.
æ æææ æ,
Ææ æ ææ ææ.

æ ææ æ,
æ æ æ æ...
æ æ æ 'æ
ææ ææ æ:

æ ææ
æ æ,
ææ ,
æ ææ.

æ æ æ æ,
æ æ,
æ æ
æ ææ.

ææ æ ææ
æ æ æ æ:
æ ææ æ,
æ ææ.

æ æ, ææ ææ
æ æææ æ,
æ æ æ æ æ,
æ æ æ.

æ æ æ,
æ æ æ ,
Ææ æ æ æ
æ æ .

1976

 

Æ

æ æ æ æ,
Ææ æ ææ:
Æ æ: æ æ,
æ æ ææ?

Ææ , æ , æ ææ
æ æ, ææ æ ,
æ : Æ ææ ææ æ!
æ, æ ææ æ! .

æ æ ææ: æ
, ææ æ æ!
, ?
æ ææ æ æ!
, æ ææ æ æ.
æ æ æ æ !

æ :
æ, æ æ?
æ æ,
æ , æ !
æ ? æ æ .
Æ æ æ æ ææ,
æ æ æ æ!

Ææ ææ: ææ æ
æ æ, æ
ææ ææ æ,
æ æ æ ,
æ æ æ æ, æ ,
æ ææ ææ...
ææ æ æ æ ,
ææ æ ææ,

æ æ , , ,
æ æ æ ,
æ æ ,
æ ææ æ æ ,
æ ææ æ æ æ,
Ææ æ, æ !..
æ-, æ æ,
ææ æ æ æ?..

, ! Æ æ
Æ ææææ æ ,
Æ , æ- æ
æ ææ æ!..

æ æ æ ææ
æ æ ææ:
æææ , - æ
æ 'æ æ!

ææ ææ æ :
æ æ ææ ,
æ æ æ, æ
æ æ æ.

1977

 

'
æ æ:
æ!.. æ
æ!

æ æ æ æ:
ææ æææ, ææ...
, ! æ !
Æ æ æ æ?..

æ ææ æ æ
æ æ...
' ,
æ.

,
æ æ æ ...
æ! æ
æ æ æ!..

-! ':
æ ææ !
, æ æ æ
æ æ .

1973

 

, ææ ææ,
Ææ æ æ æ ...
Ææ ææ,
ææ æ ææ æ :

æ ææ ,
æ æ æ,
æ æ æ
Ææ æ ...

ææ ! æ æ!
æ ææ ææ,
æ æ ææ æ !
æ æ, æ æ æ.

æ ææ ææ æ
Ææ æ :
æ æ æ,
æ æ .

Æ æ ææ ,
æ æ æææ æ.
æ, ,
æ ææ æ æ.

æ æ, ææ æ
Ææ æ æ,
æ ææ æ,
Ææ æ æ .

1964

 

* * *

æ æ, !
æ ææ...
æ,
æ ææ.
æ, ææ æ, ææ,
æ, æ , ææ,
æ ææ-æ æ,
-ææ æ æ æ!
ææ æ ,
ææ æ æ æ:
æ,
æ æ æ,
æææ æ
æ æ...
æ æ æ,
æ æ æ...
ææ æ æ ææ æ,
æ æ !
æ ææ æ,
Ææ ...
æ, ææ æ, ææ,
æ, æ , ææ,
æ ææ-æ æ,
-ææ æ æ æ!

1973

 

ÆÆ Æ

, , ,
Æ , ,
æ ææ , ,
'æ ,
, æ
Ææ æ æ
ææ æ .

æææ æ æ
ææ æ ææ
, ææ !
æ ,
Ææ æ !
æ æ æ
Ææ æ .

ææ , æ:
ææ ææ,
ææ æ, ,
æ ;
ææ æ æ
Ææ æ æ
æææ æ.

ææ æ æ
æ ,
-: æ æ!
æ æ
æ æ?
Ææ æ æ
æææ æ.

æææ 'æ æ,
ææ ææ ææ æ
æ æ æ ...
, ,
Ææ ,
Ææ æ æ
ææ æ .

1979

 

Æ

æ æ æ
ææ æ ...
, ææ æ ,
Ææ æææ æ.

Ææ æ æ
, æ ,
æ ææ æ,
æ:

æ æ ææ
ææ æ ææ, ,
æ æ ææ,
æ æ .

æ, æ ,
æ æ æ ,
ææ æ ææ æ
ææ æ æ .

æ- æ æ æ æ,
æ æ 'æ æ æ?..
Æ æ æ
Æ æ, æ æ.

Ææ æ æ æ
æ æ ,
æ æ æ
æ æææ .

1978

 

æ æ æ -æ,
æ æ æ, æ
æ æ æ æ,
Ææ æææ ææ
æ æææ .

æ æ, ææ...
æ:
, æææ
ææ, æ æ, ææ
æ æ æ.

Ææ æ æ ,
æ, , æ ,
Ææ ææ :
æ æ æ , æ ', ,
æ æ !

æ æ,
æ æ æ!
ææ æ æ æ,
æ ææ æ,
ææ æ !

æ 'æ æ
ææ æææ ,
ææ æ ææ ',
Æ æ , æ
æ ' æ.

ææ æ æ æ ,
æ, æææ ææ...
æ ' æ,
Ææ æ æ
æ æ æ æ æ.

æ æ :
æ ææ æ !..
æ ææ , ' ,
ææ æ, ææ
æ æ æ ...

æ æ æ -æ,
æ æ æ, æ
æ æ æ æ,
Ææ æææ ææ
æ æææ .

1976

 

æ ææ,
Ææ ææ æ æ,
æ æææ ææ,
æ ææ.

Ææ æ ææ,
, æ, æ,
æ, ææææ
æ , , !

ææ -æ ææ
æ æ æ
æ, æ, ææ
æ .

æ æ ææ
æ æ æ æ:
æ æ,
æ æ æ æ.

æ ,
ææ æ .
æ æææ ,
æ ææææ ,

æ æ æ æ,
æ 'æ æ,
æææ,
Ææ æ ææ æ.

æ æ æ æ,
æ æ æ æ,
æ æ æ ,
æ æ ææ.

Ææ æ æ æ,
æ ææ æ:
æ æ ææ ææ,
æ ææ.

1973

 

, æ ,
ææ æ æ ,
æææ ,
ææ .

æ æ ,
æ æ, æ æ :
æ ææ,
æ æ...

æææ,
Ææ -æ æææ,
æ æ ,
ææ æ ' æ:

ææ ææ æ,
æ æ æ,
æ æ æ,
Ææ ææ æ.

æ æ æ æ,
ææ ,
æ æ ææ,
æ æ æ...

Ææ æ æ ,
ææ
, ææ ,
æ: æ, !

ææ æ æ æ:
æ...
, , æ :
! !!

1973

 

æ

æ æ ...
æ æ æ,
æ, æ æ , æ
ææ...

æ æææ ææ,
æ ææ
æ, æ, ææ,
ææ æ...
, ææ ææ
æ æææ...

æ æ æ, æ æ
æ ææ?
æ æ ææ,
æ æ ææ.

1973

 

ææ æ æææ
Ææ æ æ?..
æ ææ æ
ææ æ æ ?..

. ææ ,
ææ æ ææ
, æ, ææ
ææ æ æ.

æ æ æ
ææ,
æ æ æ
æ æ æ,

ææ æ ææ,
Ææ æ :
æ ææ,
æ æ .

Ææ ææ æ
æ æ ...
Ææ- , æ, ææ
æ æ...

æ æ,
æ æ, æ,
æ ææ æ
æ æ.

Ææ , ,
æ ,
æ æ æ ,
Ææ æ .

æ æææ æ,
Ææ æ æ,
æ ææ æ,
æ æ...

æ æ æ , ææ
æ...
ææ æ æ ææ ,
æ æ ...

Ææ æ æææ
æ æ æ,
æ ææ æ
ææ æ æ .

1975

 

ÆÆ

æ


æ æ,
Ææ , æ,
, ;
æ æ æ
ææ æ
ææ ,
æ ææææ ,
Ææ æææ æ
ææ ææ æ.

æ : æ
æ ææ æ, ææ
æ 'æ ææ
, ææ æ ,
Æ æ æ,
æ,
æ æ æ æ,
ææ, ææ æ æ.
ææ æ æ
æ æ æ æ.

Ææ æ æææ
' ,
æ ' æ ,

Ææ æææ æ:
æ æ æ æ...
æ ææ æ, ææ?..
æ æ 'æ,
æ ææ ,
æ æ 'æ æ
æ æææ !..

Ææ ææ ææ
æææ ,
æ ææ
æ, ææ :
æ ,
æ æ ææ æ!
ææ æ æ ,
æ æ æ,
Ææ æ æ æ,
ææ ææ .

æ æ æ æææ,
Ææ æ, æ,
æ, æ
æ æ æ ææ:
ææ æ æ æ,
æ æ æ æ ææ,
ææ æ æ æ æ,
' æ.
Ææ æ æ
ææ æ.

æ æ
æ æ æ ææ,
æ æ ææ ææ,
æ :
æ æ æ,
æ æ ,
ææ æ æ
Æ æ ,
Æ æ
æ ææ .

ææ, æ , æ
æææ ææ:

æ ææ æ ææ,
æ æ æææ ææ!

Æ, æ ,
æ æ ææ æ ,
ææ æ ææ æ,
æ æ ææ æ ,
Ææ æ æ æ æ,
ææ æ æ æ...

æ æ:

æ , æ ææ,
Ææ æ æ æ;
ææ æ æ ,
æ æ æ æ
æ, ææ æ æ!
Ææ æ æ ,
ææ æææ æ:

æ ææ
Ææ æ.

æ : æ
æ, æ :
æ ,
æ ææ æ.

, æ, æ
æææ æ,
ææ ææ æ,
æ æ,

æ ææ æ æ,
ææ ææ.

æ! æ,
æ æ ?
æ ,

Ææ æ ææ!
æ æ æ
Ææ æ , æ,
Ææ æ ,
æ æ ? ,
æ æ ,
Æ æ æ æ?

æ! æ æ,
æ æ ,

Ææ æ , æ æ!
ææ æ æ æ.
æ æ æ,

ææ æ æ!
æ æ
æ æ,
Ææ ææ ææ æ!
Æ æ æ æ æ.

ææ, , æ æ, æ:
Æ æ ' æ,
ææ æ ,
Æ æ æ ææ.
æ : æ !
ææ æ æ.
æ æ ææ...
æ ,
æ æ æ æ,
æ ' : !

, æ
æ ææ
æ æ, æ,
ææ æ !..
ææ ææ æ
æ, ææ
æ, æ:
æ æ
æ æ ææ
Æ-æ æ.

æ æ æ,
Ææ ææ æ
Ææ æ ææ æ:
Æ æ,
ææ æ æ æ,
æ æ æ ,
æ ææ?
Ææ æ æ:
æ ,
æ æ æ;

Æ æ 'æ, æ...
æ æ æ.
' æ,
Ææ, æ , æ,
æ æ æ ææ,
Æ æ æ ææ,
ææ ,
æ æ æ æ:
æ æ ,
æææ æ æ.

ææ ? æ
ææ æ æ?
æ æ ?
ææ ææ ?..
æ
Ææ æææ æ,
æ æ ,
ææ æ:
æ æ ,
Ææ æ .

!
æ, æ
æææ, ææ,
æ ææææ !
Ææ æ æ ,
æ æ æ
ææ ææ .
æ æ, æ æ:
,
ææ ææææ .

æ æ,
æ æ,
ææ æ æ
ææ .
Æ
Ææ æ æææ æ,
ææ, æ æ æ
Ææ æ æ ,
æ æ ææ
æ ææ .

1981

 

ÆÆ

                   æ

                 æ

æ, , æ- æ,
æ æ æ:
æ æ ,
Æ æ :
æ ææ ,
æ æ æ
ææ æ, ææ æ
æ ææ ææ .
æ æ
æ æ æ,
ææ æ æ
, æ ,
æ, æ- æ ;
Æ æ æ æææ,
æ , ææ æ
æ ææ æææ,
æ ææ
Ææ æ æ æ ,
ææ æ ; æ
æ æ,
ææ, æ æ ,
Æ ææ æ!
æ æ æ æ æ:
æ æ æ
Æ æ æ .

                            I

æ. .
æ ææ ...
æ æ ,
æ æ
æ æ , æ ææ,
ææ æ æææ
æ æ, æ
æ ææ, æ,
ææ ææ: -
Ææ æææ ææ,
Ææ- æ æ,
- æ æ
Ææ æ æ æ.
æ æ ææ , ,
æ æ æ,
æ ææ æ,
Ææ æ æ:
æ æ ææ ,
æ æ æ ?
æ ,
æ.
æ , ?
æ,
æ ææ æ æ æ?
æ- æ æ æ,
æ æ æ
Ææ æ æ :
æ æ, æ æ,

æ æ ,
ææ ææ æ
æ æ æ!
æ æ ææ
Æ æ ææ, æ ææ
æ æ æ, æ ææ
æ ææ ææ ææ
æ æ æ æ!
, ææ æ:
ææ æ
æ æ æ!

, ææ ææ ,
æ æ æ æ,
æ ææ æ,
Ææ æ æ.

                            II

. Æ
æ ææ æ æææ
æ æ, ææ
æ ,
Ææ æ ææ...
:
'æ ææ
æ æ,
æ
æ,
æ æ, ææ ,

ææ æ ææ
æ æ ,
æ ææ !
æ æ æ
æ æ ,
æ ,
Ææ, æ ' æ ,
æ æ æ ,
ææ æ æ æ.
Ææ æ! Ææ ,
' ææ æ
æ æ æ,
Ææ æ æ ææ ...
? æ
ææ æ,
æ æ? Ææ
æ æ æ .
.
æ æ æ
æ, æ æ...
Ææ æ æ
Ææ æ æ æ æ,
æ æ æ
ææ æ æ æ:

Ææ æ
Ææ æ æ.
, , !
Æ ææ,
æ æ æ ...

Æ, -, ,
Ææ æ ææ.
æ æ æ
ææ æ '
æ ææ æ,
ææ ææ æ-.
æ æ æ,
æ æ ,
Æææ æ
ææ 'æ .
Ææ .
æ æ æ , æ
Æ æ æ æ
æ ææ,
Ææ æ æ , æ
æ æ æ ...
æ
æ æ,

Ææ æ æ æ
:
æ ææ, æ, æ.
æ æ, æ,
æ æ?
æ æ æ ææ
æ æ ææ æ ,
æ ææ,
ææ æ ?
Æ æ
æ æ ææ æ?

æ
æ æ æ?
Æ ææ æ ææ
æ,
æ æ æ, æ ææ
'æ ,
æ æ æ
æ æ æ,
ææ 'ææ
Ææ æ ?
æ 'ææ æ
Ææ æ, æ æ
Ææ æ æ
Ææ æ æ: ?..
æ, ææ æ æ
Ææ, ææ æ ææ.
æ æ ,
æ æ æ æ
Ææ æ ææ :
ææ ,
Ææ æææ æ
æ ,
æ ææ æææ :
, æ æ ,
æææ ææ :
Æ, ææ æ
Ææ ææ .
æ ææ æ æ:
ææ ,
æ æ æ æææ æ

æ ææ .
ææ æ ææ æ
ææ æ
Ææ æ æ æ
æ æ æ:
æ ææ ææ,
ææ ææ æ æ.

æ æ
Æ, æ, ææ
æ. æ æ æ
Ææ æ æ
Æ æ. æ
æ , æ ,
æ , : æ æ,
æææ æ æ, æ.
ææ, æ æ.

ææ æ
Æ æ æ æ ææ,
æ , æ æ æ
æ , æ,
Ææ æ... æ ææ:
æ æ, æ æ:
æ 'ææ æ,
ææ 'æ æ.

æ , 'æ æ, æ æ!
æ æ æ...
æ ææ æ
Ææ æ æææ 'æ!

, æ , ææ
æ æ, æ æ!
æ æ æ!
æ ææ æ,
æ æ æ æ æ.

æ ææ ææ,
Ææ ææ æ, ææ,
Ææ , , æ
'æ ,
æ æ ææ æ,
Ææ ææ
æ , æ æ ,
ææ æ æ.

æ æ , æ æ
æ, æ æ , ,
æ æææ
Æ 'æ ,
Ææ æ æ:
ææ, æ-...
æ æ ææ : Æ-,
æ æ,
æ æ, 'æ, æ ææ!
Æ æ æ , !
æ æ '
æ æ æ æ,
æ.

æ-ææ æ æ
ææ æ ,
ææ æ æ æ,
Ææ æ ' æ.

æ, , æ æ,
æ æ; æ
, æ æ
æ æ ...
æ æ,
ææ ,
Ææ æ ,
Ææ, ææ æ ,
Ææ æ .
æ æ æ?!
æ!
ææ ææ æ æ?
æ.
æ æ æ æ æ æ?
Ææ æ...
ææ?
ææ, æ ,
ææ æ:
æ æ ææ æ ,
æ æ.
æ ?
, . æ, ææ
æ ææ ,
Æ æ ææ.
ææ æ, æ æ?
, ææ æ .
æ, ' æ æ,
ææ æ æ .
æ æ æ
Æ, æ æ
ææ.
ææ æ ææ?
Ææ æ æ? æ
ææ?
Æ æ,
æ æ æ æ. Æ
Ææ : æ æ æ
ææ æ;
æ æ
æ ææ.
Ææ æ æ
æ æ æ,
ææ æ æ:
Æ æ æ,
æ ææ ,
æ æ
Ææ æ...
æ
æ ; ææ
æ , .
æ , , æ ?
Æ æ...
Ææ
!..
ææ?
æ æ, æ æ
æ æ ææ.

æ, 'æ, æ ,
æ ææ 'æ æ
Ææ æ ææ ,
æ æ æ ' æ:
æ ææ...
ææ ææ '? ,
Ææ æ, æ, æ æ
Æ æ?
Æ æ ææ æ?
Æ æ æ æ æ?!
æ æ æ:

'æ, æ æ,
æ æ æ æ,
Ææ æ æ,
ææ,
ææ æ ææ,
' æ æ ææ
Ææ ææ æ æ...
ææ æææ æ æ
æ æææ,
Ææ 'æ: ,
æææ æ .

æ , æ ,
Ææ æ æ æ
Æ ,
æ ææ ææ:
æ æ,
æ,
æ æ: æ æ
Ææ ææ ææ...
æææ ææ æ æ,
æ æ æ æ ææ...
æ, æ! æ æ æ
æ æ æ æ,
æ æ,
æ , æ;
æ æ,
Æææ æ ,
Ææ ææ æ
ææ :
ææ æ æ!
Ææ æ
æ ææ.
'ææ, æ
æ æ æ æ.
Ææ æ ,
æ æ æ ææ!..
æ
Æ æ ææ.

                            III

ææ . æ æ,
ææ æ æ.
Ææ ææ- æ
æ ææ, ,
æ æ æ æ æ.
ææ ææ æ æ...
æ ææ, æ
æ ææ æ
Ææ æ.
Ææ
æ æ
æ
ææ æææ
ææ ,
, ææ ,
æ ææ æ .
Ææ æ æ ,

ææ ææ æ
Æææ ææ æ,
ææ æææ .
æ ææ:
æ
æææ, æ
ææ .
Ææ æ
æ ææ,
ææ æ ææ
æ æ ææ æ;
æ ææ ,
æ æ æ æ,
Ææ æ æ æ
ææ .

                            IV

ææ , , æ?
'ææ! æ æ
? ææ
ææ æ ææ
æ æ ææ
æ æ ææ æ?
æ, æ ææ !..

ææ ' æ
ææ, æ !
æ æ æ
ææ æ æ;
æ æ ,
ææ æ æ æ;
æ æ æ
æ æ æ ,
æ æ æ...
æ- æ ,
ææ æ æ æ:
æ æ æ ,
æ æ, æ æ,
ææ æ
Ææ æ ææ ,
æ ææ æ ææ,
æ ææ .
Ææ ææ,
ææ æ æ æ.
ææ æææ :
, 'æ ',
æ -æ.
Ææ æ æ,
æ æ :
ææ æ æ ,
æ ...
æ æ æ æ,
Ææ .
ææ ææ æ ææ
æ , æ æ ...
Ææ
, æ æ
æ ææ æ...
æ æ æ, æ
Ææ æ ... æ
æ , æ æ ;
æ æ
æ æ æææ ,
æææ ææ
Ææ ææ... Æ æ
, ,
æ æ æ.

æ æ. ææ ,
æ æ æ,
Ææ æ æ,
æ æ: æ!
æ æ æ æ,
ææ æ æ...
æ ææ æ æ

æææ æ, ææ,
ææ ææ æ ææ
Ææ æ æ,
ææ æ ææ... æ
Ææ æ æ ææ æ
æ ææ!
æ æ æ
Ææ æ 'æ
æ æ æ æ:
ææ ææ.
Ææ æ æ.
æ æææ - .
æ æ æ .
Ææ æ æ,
Ææ æ ,
æ
æææ ææ æ
Æææ :
æ ææ æ,
ææ æ æ!
æ æ æ-
Æ... æ æ æ .
ææ æ ,
Ææ æ ' æ ,
æ æ æ...
æ æ:
æ æ æ!
Ææ æ , ææ
æ ææ æ ...
æ . , ææ
æ æ ææ
Æ æ , æ æ
Æ ææ...
ææ æ ææ!
æ æ æ ææ,
æ æ ææ
æ , æ
æ ææ æ æ
æ æ ... æ æ
æ æ ææ, æ
æ æ, æ æ æ:
!.. æ ,
, ææ,
Ææ æ æ...
ææ, æ !
, æ
Ææ, ææ æ ,
Æ æ æ...
ææ ææ... Æ
ææ , æ, æ æ!
Ææ æ æ æ :
Æ æ æ...
ææ æ , æ!
æ ææ,
æ æ æ, æ æ
æ æ;
æ æææ æ... ææ
Ææ æ ææ:
æ æææ æ,
æ æ æ,
Ææ æ æ 'æ
æ ææ...
ææ æ æ,
æ æ ææ:
æ æ 'æ
æ ææ 'æ,
æ , æ æææ...
ææ æææ
æ ææ, ææ æ æ:
æ ææ ææ æ...
ææ... , ? ææ æ
æ ? æ æ !..
? ... ! Æ!
ææ ææ ? æ ...
æ æ ææ
ææ ææ... æ
æ... æ ææ,
æ æ æ: ææ, ææ,
æ ææ æ!
ææ æ, æ! æ æ,
Ææ ææ æ:
Æ æ ææ!
' æ,
æ, æ, æ æ !
ææ æ , æ ,
æ æ ææ æ!
Ææ ææ
ææ;
æ æ,
ææ æ ææ ,
ææ æ æ
æ æ æ æ:
Æ æ æ ?
ææ æ, æ !
æ æ æ
æ æ:
æ ææææ ææ
ææ æ æ,
æ ææ:
æ ææ æ ææ,
æ ææ ææ ææ.

                            V

. æ æ.
ææ æ ææ,
æ ææ,
æ æ æ.
Ææ æ æ æ ææ,
Ææ æ,
æ, ææ
æ æ:
æ ,
æ æ ææ
æ æ
æ æ ,
æ ææ ,
æ ææ æ,
æ. , æ.
Ææ æ
æ ææ ...
, æ æ æ
Ææ æ ææ æ.
æ æ æ,
æ æ ,
Ææ æ æ æ
Ææ æ ææ .
æ ææ ææ
æ æ ææ 'æ :
æ æ æ,
ææ æ æ ,
æ æ æ æ .
æ æ,
ææ æ ,
ææ æ æ æ,
ææ æ .
ææ : ææ æ
æ ææ, ææ æ
æ 'æ. Æ
æ æ ææ
æ , æ æ æ
æ; ææ æ
æ ææ æ , æ :
ææ æ æ!
ææ æ æ æ,
ææ æ æ æ.
ææ æ:
ææ ææ æ æ!
æ æ æ æ
Ææ æææ æ æ,
ææ æ ææ,
ææ 'æ ææ!
æ æ æ 'æ,
Ææ æ æ æ...
ææ æ æ æ,
ææ æ æ...

ææ æ æ!
ææ æ æ æ,
æ æ æ ,
ææ 'æ æ
æ æ ...
, ææ !
Æ æ æ, :
Æ æ ææ,
æ ææ æ .

                            VI

,
æ-æ. æ æ
æ æ ,
æ æ ,
æ æ æ ææ :
æ, æ !
æ æ æ æ ...
æ æ æ, æ , ,
Æææææ æ.
æ... æ æ

æ , æ , æ,
ææ æ æ ?
æ ææ,
æ æ æ...
ææ æ æ æ?
Æ ', æ æ
ææ, ææ ææ?
Ææ æ æ ææ '.

æ, ææ !
æ æ?
ææ: Æææ æ.
ææ ææ æ:
æ æ æ ,
Ææ æ æææ :
æ æ æ.
Ææ æ , ææ
æ æ,
æ æ æ æ
æ æ ææ
æ æ : Æ
æ æ. Æ- æ.

Ææ æ , ,
æ æ ææ ææ.
ææ æ. æ æ .
æ æ æ æ:
, ! ,
æ æ æ ææ,
æ æ: ',
ææ æ ?..
ææ...
æ ææææ æ:
ææ æ .

, æ æ ææ!
æææ
Ææ æ æ...
æ ææ æ ææ,
ææ ææ æ
æ ææ æ,
Ææ ' ææ
ææ æ æ!..

æ, '
æ æ ææ ææ
Ææ : Ææ æ ,
ææ æ æ, æ:
ææ æ ,
æææææ æ
æ æ; æ æ ,
Ææ æ, æ, æ
æ æ æ? æ
æ , ææ æ æ,
æ ææ ææ æ,
æ æææ æ.
ææ æ, æ! æ æ ,
æ æ, ææ,
ææ æ æ æ ...
æ-, æ
ææ æ ...
æ æ ,
Ææ æ,
æ æ æ :
æ, æ, , ,
æ æ æ
æ, ææ æ
ææ , ææ
æ æ; æ , æ
æææ ææ æ æ
æ æ
Æ æ! , æ,
æ æ æ
ææ æ ææ
ææ ææ?
ææ ææ,
ææ ææ?!
ææ, 'æ, æ æ
æ ' æ!..
. æ ææ æ,
æ ææ ;
æ 'æ
ææ æ æ...
æ æ æ:
æ ,
Ææ æ æ ,
ææ ææ ,
æ æ ææ:
æ ææ æ,
Ææ æ ææ
æ æ ææ!..
æ æææ ,
ææ æ ææ æ
Ææ æ æ ææ
æ æ,
æ æ ,
ææ :
æ æ ,
Ææ æ, æ-
æ æ æ .

æ æ æ æ,
æ æ æ
Ææ æ æ. Æ
ææ æ .

                

æ.
æ. æ æ
æ æ ææ æ...
ææ , , ææ
Æ æ?.. ,
æ 'æ æ
æææ ,
æ æ ææ ...
ææ æ æ æ
æ æ æ :
æ æ ææ æ,
æ æ æ

Ææ æ ' æ ,
ææ... æ æ ææ!..
ææ
æ æ, æ æ ,
ææ æ æ ææ
Ææ æ æ.
æ. æ. ææ
æ . Ææ
æ æ ææ
æ æ æ: æ,
æ æ æ
Ææ ...
æ,
æ æ æ ,
ææ æ ææ æ...

. æ æ.
- .
æ æ ææ
æ ' æ.
æ ææ ææ.
æ æ. æ æ .
Ææ æ æ æ,
æ ææ ', æ ,
æ æ æ æ æ,
æ æ æ,
æ æ ææ ææ
Ææ æææ æ.
ææ æ æ æææ
-:
æ æ æ,
' æææ,
æ æ æ æ .
æ æ æ.
ææ , ææ æ
æ ææ ',
Ææ æ æ æ æ;
æ ææ :
æ æ æ
æ æ æ ææ.

1983

 

æ æ ææ,
æ ææ: æ:
ææ æ æ æ,
ææ æ æ æ æ,
ææ ææ æ æ,
ææ æ ææ æ:

æ æ ææ æ...
æ æ
Ææ 'æ æ,
æææ æ ææ,
, , ææ
æ æ ææ æ æ.

æ æ æ ææ,
æ æ , ææ
ææ æ
, æ æ æ æææ æ...
æææ æ ,
' æ.

 

* * *

æ, æ æ, æ æ, æ æ,
ææ ææ æ: æ,
æ æ ææ
æ æ æ æ ææ .

æ æ æ æ æ,
ææ , - .
ææ æ æ ææ,
- æ æ :

æ æ æ æ ææ
æ ææ æ æ !
æ ææ æ
ææ æ æ.

ææ æ, æ,
, æ , 'æ :
æææ æ æ,
'æ : æ æ.

, ææ æ æ ææ,
, , æ ææ ,
æ ææ, ææ æ
æææ æ æ .

æ ææ æ ææ ææ,
æ ææ æ æ !
æ- æ æ
ææ æ æ.

1971

 

'

ææ æ,
æ ææ æ,
Æææ æ æ
Ææ æ ææ æ.

ææ æ æ
ææ æ :
Æ æ æ,
Æ æ.

æ ææ
æ æ æ ææ ææ,
' æ,
æ ææ ææ.

æ æ æ æ æ,
æ æ æææ, ,
æ æ æ æ
Ææ æ æ .

Æ æ æ ,
æ æ,
æ æææ
ææ æ.

æ,
æ æ æ ææ, ',
æ æ,
æ , æææ, .

æææ æ æ æ,
ææ ææ ææ :
æ , æ ææ
ææ æ .

ææ æ
Ææ ææ æ,
Æææ æ æ
Ææ æ ææ æ.

 

,
ææ æ æ æ .
, ,
æ æ ææ.

ææ ææ æ
æ, æ ,
ææ æ æ :
æ, æ, æ!..

Ææ ææ æ
æ ææ : , æ ,
æ, ææ, æ æ,
æ, æ æææ .

ææ æ æ ,
æ æ æ ææ æ ææ,
æ æ æ æ
æææ, æææææ .

, æ æ
ææ æ æ,
ææ æ,
ææ æææ ææ...

Ææ, , ææ ææ :
-
æ ' æ, æ-
ææ , ææææ æ ...

Ææ æ! æ
Æ ' æ,
ææ æ
Ææ ææ æ.

, ? æ æ,
ææ æ æ ,
æ æ æ,
æ æ? æ!

Ææ ææ æ
æ ææ : , æ ,
æ, ææ, æ æ,
æ, æ æææ .

æ, æ, æ æ
æ æ æ æææ, æ.
æ - ææ,
, , ææ.

æ æ æ æ æ,
ææ : !
æ æ,
æ æ ææ æ!

æ æ , ææ,
æ,
Æ, æææ æ ææ,
æ æ æ!

, ! æ æ æ ,
æ æ ææ æ ,
Ææ, æ æ, æ ,
ææ ææ æ.

æ ææ
: æ æ æ!
æ ææ , æ ,
æææ æ, æ!..

! æ æ , !
æææ æ :
! æ ææ!
ææ æ æ æ!
æ æ, æææ ...

Ææ æ ,
ææ æ æ,
' æ æ:
Ææ ææ æ ææ.

æ æ, ,
ææ æ æ ææ:
, ,
æ 'æ, ææ æ ææ.

æ, æ æ,
æ æ 'ææ-æ:
æ æ æ!
ææ æææ æ...

æ , ,
æ , æ :
æ æ ,
æ ææ æ, .

æ ææ , æ
æ ææ æ æ ææ,
æ æ æ, ææ
æ æ æ ææ ææ...

æ, æ
æææ ...
æ ææ æ,
æ æ ææ æ .

ææ æ æ
Ææ æ æ ,
æ ææ ææ æ æ
æ , ææ ææ .

æ , ææ,
æ æ ,
æ æ, æ æ æ æ,
æ æ .

ææ, ,
æ æ æ ææ ææ!
æ ææ ææ ',
æ ææ ææ...

ææ æ æ æ æ æ
Ææ æ æ æ æ æ ,
Æ æ 'æ ææ,
, æ æ æ æ .

ææ æ æ æ æ
æ æ æ æ:
Æ ææ æ,
æ æ æ æ æ ...

ææ æ æ ææ
-æ æ:
ææ ææ æ,
æ æ ææ æ ;

æ æ : æ æ æ æ
æ ææ æ æ æ,
æ ææ, æ ææ
æ æ, æ, ææ.

æ, , ææ æ ,
æ æ- æ...
- æ ææ ,
ææ æ .

æ æ æ ææ?
æ æææ-æ,
æ ææ æ ,
æ , 'æ æ æ.

æ ææ æ ,
æ ææ,
' æ, æ æ ,
Ææ ææ ææ.

ææ : ææ æ,
æ æ, æ æ,
æ ææ æ æ ,
æ ææ 'ææ æ
æ æ æ!

æ ææ æ,
ææ æ:
æ æ æ æ,
æ ææ æ æ ...

ææ æ æ ,
Æ æ æ æ ææ...
æ ææ ææ
ææ æ æ .

1989

 

Æ

æ ,
æ , .
ææ æ
æ æ.

æ- 'ææ æ
æ æ:
æ : æ ,
ææ æ.

ææ æ ææ,
æ æ.
ææ æ æ,
æ æ.

æ æ æ
æ ...
ææ æ, æ
æ ææ .

 

9 , Æ

, , !
æ æ æ ,
ææ æ ææ ,
æ æ æ ...

' æ :
æ æ,
' æ ,
æ ' .

 

æ æ æ ææ ,
ææ æ-æ :
ææ ææ æ,
Ææ æ, ææ, æ .

ææ æ ææ ,
ææææ ,
ææ æ ææ
Ææ ! .

ææ æ æææ
- æ æ æ,
ææ, ææ æ æ ,
ææ æææ æ æ...

æ æ æ ææ æ,
ææ æ ææ ,
ææ æ æ æ,
.

1971

 

Æ Æ

æ æ æ,
æ æ...
, æ ææ æ,
æ æ .

æ æ æ ææ æ
Æ ææ :
æ ææ æ ææ
' æ .

Æ æ ,
æ ,
ææ
Ææ æ .

æ æ æ æææ?
æ, ææ,
æ æ ææ,
æ æ æ.

Æ æ æ æ æ,
', ' ææ,
æ æ æ,
æ æ.

æ æ
Æ æ æ .
æææ æ
ææ !

æ,
æ æ,
æ æ æ æ
Æ æ æ .

1952

 

Æ

ææ æ ææ æ,

æ-æ æ æ æ!

æ ææ ææ æ!..

æ æ æææ æ

ææ :

æ, æ , ææ æ,

ææ æ , æ

ææ, ææ,

æææ, æ æ

ææ, æ æ, ææ,

ææ ææææ, æ

ææ, æ ææ...

æ,

æ , ææ æ :

æ æ, æ , æ

æ , æ æ,

æææ æææ ,

Æ æ, æ ææ...

Æ æ , æ æ ,

, æ æ ææ æ æ,

æ æ æ,

æ ææ ææ æ

æ, ææ, æ

æ, æ æ æ

ææ æ æ... Ææ

æ æ æ æ :

æ æ ææ æ,

ææ æææ æ ,

æ æ ææ æ,

ææ ææ !

ææ æ æ æ!

æææ, æ, , ææ.

æ, æ, ææ, æ... !

æ æ æ æ æ !

, æ, æ ææ ...

æ æ æ: æ ææ?
ææ : æ, æ, æ!
Ææ æææ æææ,
ææ ææ æ...
, æ æ ææ:
æ ææææ ,
æ ' æ ,
æ ' ,
Ææ æ æ
æ æ æ, æ ææ æ, æ æ æ...
, æ æ : æ.
ææ æ æ ææ , ,
æ ææ æ æ ,
æ æ æ,
æ , 'æ æ,
ææ æ ææ ææ
ææ æ, æ, æ:
æ ææ æ,
Æææ , ææ æ ,
Æ ææ æ ,
Æ ææ æ æ ,
æ, æ æ!
Ææ æ æ-æ:
æ æ? , æ? !
æ æ . ææ
æ æ! Ææ ææ
ææ æ, æ ææ æææ
æ, ææ æ æ,
æ æ æ æ æ!..
Ææ æ æ æ
æ, æ ' æ...
æ ææ æ æ,
ææ æ æ æ?!

, æ æ ææ æ,
Ææ , ææ æ, ææ
ææ : æ ,
Æ æ, ææ æ
Ææ æ ææ æ, ææ
Æææ, æ, æ
ææ, æ ææ, æ
ææ æ æ ,
æææ , ææ æ.
, æ æ ææ:
æ æ, ææ æ.

1990

 

æ, æ ææ ,
æ æ æ æ...
ææ ææ æ,
æææ æ.

æ æææ
æ æ æ!
ææ æ ææ,
ææ æ! ææ æ æ.

æ æ ææ ,
æ ææ æ,
ææ ææ ,
æ æ ææ æ.

æ æ æ æ :
æ, æ
æ æ, ,
æ æ !

æ, : æ,
æ æææ ,
æ, æ æ æ,
æ ææ æ æ.

æ, æ æ :
æ, æ ,
æ æ, ,
ææ ææ !

æ, ææ æ ,
æ æ ...
ææ ææ æ
-æ æ ææ !

1990 . 16

 

Æ

, ,
, 'æ ,
æ æ æ
æ, æ !..

ææ, æ, æ æ,
, æ ,
æ æ , æ æ
æ ææ .

æ æ æ æ
æ æ, !
ææ , æ-
ææ æ.

Ææ æ ææ ,
ææ æ:
,
Ææ æææ æ !

ææ ææ ææ
ææææ, æ ææ,
ææ æææ,
ææ ææ.

æææ ææ :
æ ææ æ ææ?
æ æ æ
æ ææ ææ!

ææ ææ, æ ,
æ æ æ ææ :
æ ææ ,
æ .

æ ,
, æ, æ,
' - ,
æ ...

æ æ , ææ
Ææ ææ ,
æ æ ææ
æ ææ ææ .

æ æ ,
æ æ ææ æ æ,
ææ æææ æ,
æ ææ.

Ææ æ- æ,
, ææ æ :
ææ- æ æ æ
ææ- æ æ.

æ æ æ ,
, ææ ææ ...
'æ ææ ,
æ æ .

 

æ æ ,
æ æ æ :
æ æ ææ æ ,
æ ææææ ...

ææ , æ,
ææ æ ,
æ æ, æ, ,
, æ æ.

, æ æ æ ææ,
æ æ æ ...
Ææ æ ææ ææ,
Æææ æ æ.

æ æ æ,
ææ æ æ :
Æ æ,
æ æ .

æ, æ æ,
æ æ , ,
Æ ææ æ,
Ææ æ æ!

æ æ æ, æ,
Æ æ, æææ:
æ æ
æ ææ.

Ææ æ æ
Ææ æææ æ æ,
æ æ æ æ,
æ æ æ æ!

æ æ æ!
'æ ææ ææ,
, æ,
æææææ.

Ææ æ ,
æ ' æ æ,
ææ ,
æ æ æ...

Ææ ææ ,
ææ æ!
ææ æ æ
æ æ æ.

æ æ ,
æ æ æ,
',
æ æ æ.

æ æ ææ ,
æ æ æ æ!
ææ æ 'ææ ,
æææ æ æ æ

ææ æææ ,
ææ ææ !
ææ æ...
, ! ææ ,
æ, æ ææ!

, æ ææ
Ææ ,
ææ æ æ æ,
æ.

Ææ
æ, æ æææ,
Ææ æ æ
æ æ æ.

Ææ æ æ æ :
æ æ æ æ! .
æ ææ
Ææ æ .

Æ ! ææ ,
Ææ æ æ æ,
ææææ-
æ æ.

- æ æ æ
Ææ- æææ...
æ æ ,
æ æ æ æ ææ...

æææ æ ,
æ æ æ :
æ æ ææ æ ,
æ ææææ !

1990

 

ÆÆ

Ææ ææ,
Ææ æ ææ,
Æ æ,
ææ ,
Ææ æ ææ,
æ æ ææ...
æ æ æ
Ææ æ ææ æ,
æ ææ æ æ æ,
ææ, æ , ææ
Æ æææ æ:
æ æ ,
æ æ æ æ...
æ æ? æ æ
æ æ ... Æ ,
ææ æ ææ,
ææ æ æ
æ æ, , ,
Ææ æ æ æ :
æ æ ææ æ
Ææ æ æ...
æ ææ æ,
ææ æ ææ æ
Ææ ææ æ, æ
Æ æ
æ ææ æ,
Ææ ææ æ ,
æ æ ,
æ æ ', ææ
æ ... Ææ ,
æ , æ æ æ
ææ: æ ,
æ !.. ææ ææ,
ææ?!. ææ æ ææ?
æ æ æ ææ,
Ææ æ æ !
ææ ææ,
æ æ æ!..
Ææ æ æ,
ææ æ æ;
ææ, æ æ,
æ æ, ææ!

1970

 

Æ

ææ æ,
æ ææ æ.
Ææ æ æ æ
æ æ.

æ æææ
æ æ æ.
æ æ æææ,
æ æ.

ææ æ ' æ,
æ :
æ æ 'æ
Æ ææ .

æ æ æ ææ ,
æ ææ ææ
Ææ-, ææ, :
ææ æ æ ææ!

æ æ ææ,
Ææ æ ææ æ
æ æ æ æ ææ,
æ æ æ æææ ææ,
Ææ ææ .

Ææ æ æ æ,
æ ææ,
æ æ ææ æ æ:
ææ æ æ!

Ææ æ ,
Ææ æ æ æ:
æ ,
æ æ.

Ææ æ æ 'æ,
æ æ ,
Ææ ææ æ,
Ææ .

1983

 

Æ

æ. . æ æ.
æ. æææ æ æ.
ææ æ ,
æ æ, ææ.

æ æ æ,
æ æ æ æ.
æ æ,
- ææ.

, æ ææ
ææ æ ...
æ ææ, ,
ææ ...

Ææ , æ æ ,
æ æ,
ææ ,
ææ æ ...

, æ æ!
æ ':
æ æ æ ,
æ, !..

æ , æ æ.
æææ æ æ...
ææ æ ,
æ æ, ææ...

1970

 

Æ ÆÆ Æ Æ

æ ææ ææ æ,
æ æ ,
æ æ ææ æ
Ææ æ æ æ.

, , ææ æ æ !
æ æ ,
æ, ææ, ,
Ææ æ æ æ .

æ ææ ææ æææ,
ææ ææ æ
æ æ , ææ!
Ææ æ æ æ.

æ æ ææ æ ,
æ æ æ,
æ æ æ ææ :
ææ ææ.

æ æ, æ,
æ ææ ææ:
- æ æ æ æ
æ æ æ æ.

æ æ æ æ, æ,
ææ æ ,
æ ææ æ
Ææ æææ :

æ æ, ,
ææ æ æ!
ææ æ æ, æ æ
Ææ, æ ææ, æ .

1992

 

æ
æ æ ,
æ ææ æ,
ææ ææ ,

æ æ ææ ææ æ ,
æ æ ææ æ,
ææ æ æ æ
æ æ æ æ.

ææ æ æ ,
æ, æ æ, .
æ æ ææ æ.
æ ææ æ.

æ æ ææ ,
æ ææ 'ææ æ,
æ æ æ æ,
æ æ æ.

1992

 

ÆÆ

ææ ææ ææ
Ææ æ æ æ ,
æ ææ æ , ,
æ æ, ææ, .

æ-, ææ ,
ææ æ ææ!..
æ , æ, æ,
æ ... æææ...

, æ æ!.. ææ ?
æ ææ ; !
æ, æ æ !
æ, , æ, !

ææ
ææ ææææ æææ,
ææ!
Ææ æ-æ æ æ ææ.

, !.. , ææ,
, ææ- æ ææ?
æ æ æ
Ææ æ æ ææ.

æææ æ æ,
æ ææ,
æ æ ææ ,
æ æ æ æ æ.

æ, ææ!
ææ æ: ?!.
æ æ ææ,
ææ æ æ æ!

æ , æ ,
ææ æ æææ ææ:
æææ æ 'æ æ,
Ææ æ æ æ æ.

1992

 

Æ ÆÆ Æ

æ æ æ,
æ ææ ,
æ ææ
Ææ æ .

ææ æ æ æ
Ææ ' ææ,
æ æ, æ
Ææ æ.

ææ ! ææ ,
æ æ ææ:
ææ æ
æ æ ææ ææ.

Ææ :
ææ æ æ ,
æ ææ,
æ æ:

æ æ, æ æ, !
ææ , æ æ !
Æ ææ ,
æ æ ææ æ !
Ææ æ æ .

æ-, , æ æ,
Æ æ æ æ æ,
, æ æ æ,
æ æ æ ææ æ?

Æ æ! æ ,
Æ æ! æ ,
æ æ
Ææ æ æ æ ææ .

1991

 

Æ ÆÆ

æ æ ææ ,
æ æ, æ !
æ ,
æ ææ ææ.

Ææ ææ æ æ
æ ææ, ææ,
ææ- ææ æ
æ ææ ææ...

, æ, æ æ
æ ææ æ,
Ææ æ æ æ
æ æ æ.

æ æ æ æ,
'æ ææ,
ææ æ æ,
æ ææ æ.

æ æ æ, ææ?
æ æ æ?
æ ææ æ,
Ææ ææ æ ææ.

æ æ æ ,
æ æ ææ,
ææ æ
æ ' æ.

æ æ ææ ,
æ 'æ,
æ æ æ
ææ æ æ.

'æ ,
æ æ :
ææ æ ææ ,
ææ æææ æ
ææ, æ, æ!

æ æ, ææ ,
æ æææ æ !
æ æ æ,
æ æ...

, ææ æ, ææ
æ, æ æ,
æ ææ æ,
ææ æ æ.

1992

 

ÆÆ ÆÆ

ææ æ ,
æ æ, ææ,
æ æ ææ ,
ææ æ æ...

æ ææ æ æ
æ æ æ
æ æ æ
Ææ æ ææ.

, æ æ,
ææ æ :
,
ææ æ ææ ...

æ æ :
ææ æ .
æ ææ
Ææ ' ææ :

ææ ,
,
æ æ ,
æ æ æ...

æ , æ, ,
ææ, æ æ...
æ æ æ
Ææ æ ææ...

ææ æ æ æ,
ææ æ æ ?
æ æ
æ æ æ...

æ æ ææ,
æ æ æ æ ææ æ?..
, æ,
æ æ!

1992

 

Æ

ææ æ ææ,
æ ...
ææ æ ææ
æ ææ æ æ.

ææ æææ ææ æ,
æ æ ææ æ ,
æ æ æ æ æ æ,
, ææ, ææ .

ææ æ æ, æ ææ,
: Ææ æ æ...
æ æ ææ
æ æ æ æ ææ.

 

, ÆÆ

æ

æ ,
Æ ææ æ :
æ æ æ
Æ
æ æ,
æ
æ æ,
æ æ ææ
æ æææ
æ æ
Ææ æ æ æ.

, æ æ
,
æ 'æ æ
ææ, æ ææ :
, æ æ
æ æ ,
æ æ æ ,
æ æææ !
æ æ, æ ææ æ
æ ææ: ææ æ æ
!.. Æææ æ æ.

æ ææ
,
æ : æ æ æ
Ææ æ æ :
, ææ æ
ææ ææ æ æ,
ææ ,
æ æ ææ æ.
Æ æ æ , æ
æ , æ æ,
æ æ æ æ.

æ æ
æ, æ æ æ,
Ææ æ æ ' æ,
, æ æ ææ.
ææ ' ,
æ æ ææ æ
Ææ æ æ æ,
æ æææ æ ,
æ æ æ,
æ ææ æ ,
æ æ æ .

æ ææ ,
ææ æ æ æ:
æ ææ æ
ææ æ æ æ.
æ ææ æ æ, ææ,
æ æ æ ææ
ææ æ, ææ
æ ææ 'æ æ æ.
æ æ æ ææ:
æ æ æ,
ææ æ æ æ.

æ
æ æ,
æ æ ææ
ææ æ
- ææ æ æ,
æææ ,
ææ, , ,
, æ ææ ...
æ æ ææ ææ,
ææ ææ æ
ææ æ.

ææ ææ,
Æ æ æ æ,
æ ææ,
æ æ æ.
ææ ææ æ æ,
Ææ ,
æ æ æ :
æ æ, æ æ æ!
æ æ ,
æ : - æ
ææ æ æ .

Ææ æ æ,
æææ
æ æ æ æ,
æ ææææ .
' æ ææ,
Æ æ ,
, æææ,
æ æ æ ææ,
æ ææ æ æ,
ææ æ æ ææ,
ææ æ æ.

æææ ææ
Ææ æ æ æ.
æ ææ,
æ æ:
æ æ
ææ æ æ ,
æ æ ,
æ ææ ææ ,
æ æ æ æ-æ,
ææ æ æææ ,
ææ æ æ ææ.

Ææ æ æ æ,
æ æææ ,
æ:
, æ æ
æ ææ æ ,
ææ æ:
ææ æ æ æ,
ææ ææ ,
'æ æ æ...
æ æ, æ æ !
ææ 'æ !

ææ æ ææ æ
æ æ æ:
ææ æ æ ,
æ æ ææ!
Ææ æ æ ææ ,
æ æ æ ,
Æ ææ ,
Ææ æ ' ,
æ æ ,
ææ æ æ ,
æææ ' æ .

æ æ,
æ æ æ æ,
æ
æææ æ.
æ æ
,
æ æ !
æ ææ æææ ,
æ ææ:
Ææ ææ, ææ ' !
Ææ ææ.

æ æ,
ææ, ææ æ,
æ
Ææ ææ æ.
æ ææ æ ææ,
ææ ' æ æ.
ææ, æ æ, æ,
æ ææ,
æ ææ :
æ ', æ æ ææ
ææ æ .

æ !
æ æ æ æ æ ,
, ,
æ ææ æ,
ææ æ æ æ æ,
Ææ æ :
, æ ,
æ, ææ ææ ææ,
ææ ææ æ æ?
ææ æ æ æ,
æ æ æ .

æ- æ
Ææ æ :
ææ , æ 'æ
æ æ æ ?
, æ , æ æ
æ æ æ æ:
æ æ æ ææ,
æ æ æ,
æ æ, æ 'æ æ,
Æ æ ææ, æ
æ æ æ.

ææ æææ æ
æ , 'ææ ,
Ææ æ æ æ
æ æ æ , æ æ æ .
ææ æ ææ
æ æ ' æ
Ææ æ
Ææ ææ æ æ.
:
æ 'æ 'æ æ
æ, ææ .

-
æ ææ: æ,
Ææ-æ, æ
æ ææ .
ææ æ æ,
Ææ æ ææ,
æ æ æ æ,
æ æ æ , æ æ,
æ æ æ æ,
Ææ æ
æ .

, , æ æ,
æ æ æ æ æ,
æ æ ææ ,
ææ 'ææ
æ æ æ,
ææ æ æ,
æ æ æ ,
æ æ ææ ,
æ æ æææ .
, ææ, æ æ,
ææ ææ .

æ, æ æ-æ æ,
ææ æ ææ.
ææ æ
æ æ.
æ æ æææ
ææ ææ æ ,
Ææ æ æ æ ,
ææ 'ææ, æ ææ,
æ , æ ææ æ,
æ æ ææ æ æ
æ æ ææ æ.

1989

., æ ææ: , 2004.

      
         
  * æææ *