æ

Æææ
æ

æ
 

 

(1940)

ÆÆÆÆ

        æ. 1952 æ æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ , æ ææ - æ. . ææ æ .
       æææ Æ 1964 . ææ æ æ æææ Ææ ææ (, 1990) ææ æææ (ææ, 2000).
       æ, ææ , , ææ ææ æææ æ. æ ææ æ ææ ææ æ æ, - æ æ æ æ æ æ ææ , , , æ , , , , , æ ææ æ æ æ. 2002 æ (19171956). ææ æ æ, ææ ææ æ.
ææ , -, .
       , . , . , . ææ, , , ææ æ ææ æ.
       æ æ ææ æ ææ . , æ ææ æ æææ æ æ æ æ. æ : æ æ æ, æ æ?

 

                         

æ ææ æ æ ,
Æ ææ æ ææ.
æ æææ,
æ æ æ æ,
æ æ ææ,
æ æ, ææ æ
æ æ æ ææ æ...
! æ æ,
æ æ ææ ææ
æ, ææ ææ æ.
æ æ ææ æ æ
æææ... ææ ææ
æ æææ æ...
æ ææ
æ ææ ææ æ,
æ æ .
ææ æ æ ,
æ æ ææ.
æ ææ ææ
æ æ ææ ææ,
ææ æ æææ æ...
æ ææ æ,
æ ææ
ææ ææ ææ æ ...
æ , æ , æ !
æ æ æ æ æ :
Æ æ ææ ...
Æ, ,
Æ æ æ;
ææ æ
ææ æ æ æ ...
ææ ææ ,
æ æ æ
æ ,
æ æ ææ
, ææ
æ æ, ææ
æ æ æ,
æ æ æ ææ:
æææ ææ,
æ æ æ ææ ææ.
ææ ææ ææ,
ææ æ ææ
æ æ ææ æ ææ...
Æ æ æ .
ææ? æ æ æ!
, æ
Ææ ææ
ææ !..

1965 31

 

ææ æ

Æ... ææ ?
ææ æ æ,
Ææ ...
æ æ, æ æ æ,
ææ ææ æ æ æ...
æ æ æ ææ æ,
æ æ æ ææ ææ
æææ æ ææ ææ,
Ææ æ ææ æ æææ
æ ææ æ ...
æ , æ æ
æ, ææ ææ , æ ,
æ, æ æ, æ
æ æ æ.
ææ æ æææ...
ææ ! æ æ?!
, æ!
æææ æ ææ æ
æ æææ ææ æ ææ,
ææ æ æ æ æ .
! æ æ, æ æ.
æ æ æ ææ,
Ææ æ ææ æææ
æ æææ ææ æ
æ æ -æ æ,
æ ææ , æ
æ æ ææ æ æ
Ææ ææ ææ æ .
, æ æ ææ!
, æ!
æ æ ææ æ æ,
æ ææ æ ææ ,
æ æ ææ
æ æ æ
, ææ æ æ
...
, æ!

1967 12

 

Æ


æ æ ... ææ
æ ææ æ.

æ æ æ æ ,
æ æ ææ .

æ æ æ æææ ,
æ æ æ æ Æ.

æ ææ æ æ æ ,
æ ææ æ ææ Æ.

æ æ æ æ æ Æ,
æ æ Æ.

æ Æ ææ .
æ ææ æ ææ .

Ææ ææ ,
Ææ æ æ æ æ .


1981 20

 

ÆÆ

æ

æ ,
æ æ æ, ...
æææ , æ,
æ æ æ...

ææ , æææ
æ æ .
æ , ,
Ææ ææ æ æ .

æ ææ ææ ææ ,
Ææ æ æ æ ,
æ æ æ æ ...

æ æ ææ æ ææ æ
Ææ æ... æ:
æ æ æ æ æ.

1970 21

 

Æ Æ Æ

æ
æææ æ-æ.
æ æ
ææ ææ...
               æ æ!

æ æ æææ,
æ æ æ...
ææ æ æ æææ...
æ æ ææ æ...
               æ æ!

æ. æ æææ,
æ æ.
æ ææ,
ææ æ...
                               æ !

æ, æ ææ,
æ ææ æ;
æ , ææ
æ ææ...
                               æ!..

æ ææ,
æ æ æ...
æ. ... ææ æ,
æ æææ ææ
                               æ æ!

-æææ æ
æ æ-æ.
æ
æ æ æ...
                               æ æ!

1977 1

 

Æ

æ
æ ææ.
æ ææ ,
æ æ.

Æ æ, , ææ
æ ææ.
Æ æ æ æ,
ææ.

Æ æ æ æ
æ .
ææ æ æ,
æ æ .

æ æ æ
ææ,
æ æ æ
æ æ.

ææ æ,
æææ
æ æ æææ
æ æææ.

ææ ææ æ
æ æ æ,
Ææ æ æ ææ
ææ.

æ
æ .
æ æ,
ææ ...

- æ æ ,
æ æææ,
Ææ æ æ
æææ...

1970 1

 

(æ )

Æ æ ææ æ...
æ æ , ææ æ
æ . æ æ, æ ,
æ æ æ æ ææ.

æ ææ ææ,
ææ æ æææ æ ...
æ! æ æ æ ,
æ æ ææ.

æ! æ æ æ .
ææ æ ææ æ ,
æ ææ æææ æ .

æ! æ æ :
æ æ ,
Ææ æ .

1996 29

 

, , æ!
æ ?
æ æ æ æ ææ æ:
ææ æ ? Æ-, ?

æ æ ææ æ,
æ æ ææ .
æ, æ, ææ æ æ,
ææ æ æ æ?

æ æ ,
æ æ ææ,
æ æ æ æ æ,

æ æ ææ.
æ æ æ,
ææ æ æ ææ.

1991 3

 

ÆÆ

æ ææ æ ,
Ææ, ææ æ ææ?
æ æ æ ,
æ æ æ ææ æ.

Æ, æ æ æ ,
æ .
Ææ æ æ,
æ æ .

æ æ ,
æ æ æ.
Ææ ææ æ ,
ææ æ æ æ æ.

ææ æ æ ææ,
ææ æ.
ææ æ æ
æ æ ææ.

1997

 

Æ

æ æ ææ:
æ æ æ æ.
æ æ æ æ ææ,
æ æ æ æ ææ.

æææ æ ææ,
Æ æ ææ ææ æ æ,
æ, ææ æ: æ æ,
æ ææ ææ.

æ æ ææ æ...
ææ æ ææ ææ ?
ææ æ ææææ ææ.

æ æ æ æ ,
æ æ, -æ...
æ æ ææ æ.

1991 6

 

* * *

Ææ æ ææ,
æ æ æ.
Ææ æ æ ææ
æ ææ æ æ.

æ, æ ææ,
æ æ ææ!
ææ ææ æ ææ
æææ æ ææ.

æ ææ ææ
æ æ æææ.
ææ æ æ æ
ææ æ ææ ?

Æ æ ææ ,
æ ,
Æ æ æææ ,
æ æ, , æ æ!

æ æ æ,
ææ æ .
æ æ ææ,
æ .

1996

 

æ ææ
               æ æ.
æ æ
               æ.

æ æ æ ,
               æ.
æ æ æ,
               æ.

æ æ ææ,
               ææ.
æ æ æ ææ.
               æ ææ.

æ æ æ ææ,
               ææ æ.
ææ ææ
               ææ æ.

æ æ æ ,
               æ æ...
æ :
               æ.

1999 25

 

* * *

ææ ææ , æ æ?
ææ æ , æ æ?

ææ, ææ æ æ æ æ,
ææ æ ææ , æ æ?

Æ æ æ, æ, ææ
æ ææ æ æ , æ æ?

æ , æ æ,
ææ æ æ, æ æ?

ææ , ææ æ æ
æ æ - , æ æ?

ææ, æ ææ ææ,
æ æ , æ æ?

æ æ æ Ææ, ææ
æ æ , æ æ?

1993 25

 

* * *

æ ææ ææ æ ,
Ææ ææ æ æ æ .

ææ , ææ ,
æ æ ææ æ .

, æ ææ,
æææ æ æ æ æ.

æ æ , ,
Ææ æ æ .

ææ æ æ , æ ?
Æææ æ æ .

æ ææ æ,
æ æ, ææ æ æ æ æ.

Æ æ æ ,
Æ æ æ .

1994

 

* * *

Æ æ : æ
Æ æ ææ ææ.
ææ æ æ,
æ æ ææ.

Æ æ ææ æ,
æ æ.
Æ æ æ,
ææ .

Ææ æ ææ æ,
æ ææ.
ææ æ ,
Æ æ ææ.

Ææ æ ææ æ,
æ æ ...
æ æ æ,
æ æ æ æ.

1996 11

 

Æ

()

æ æ æ,
æ æ ææ æ.
æ ææ æ?
æ æ æ ææ.
æ æ æ,
æ æ æ.
æ æ æ,
æ æ.
Æ æ ææ ,
æ æ,
æ ææ ææ,
æ ææ æ ææ,
æ æ ææ.
æ æ æææ ææ,
ææ æ ææ.

1991

 

Æ

æ ,
æ, æ ææ!..
æ ææ æ
æ æ.

ææ ææ æ
ææ æ.
ææ æ æ æ
æ ææ æ.

, æ æ ææ,
æ æ ææ!
-æ æææ
Æ æææ ææ.

æ æ,
æ æ æ,
æ æ æ
æ ææ...

æ, ,
æ...
ææ æ æ ,
ææ ææ.

1997 , æ.

 

, 2007, 8

      
         
  * æææ *