Æ, ÆÆ

 

   
æ

Æææ
æ

æ
 

 

ÆÆÆ

æ æ æ: æ æ , æ æ, , æ, , æ æ æ, æ ææ æ æ æ æææ, æ , æ , æ , æ æ æ ææ , æ æææ-æææ æ æ æ, æ æ æ æ æ , ææ. , æ æ æ. ææ æ æ æ ææ æ , ææ æ æ æ, æ æ æ, æ æ æ æææ æ.

æ æææ æææ æ æ ææ ææ æ æ ææææ ææ, æææ æ æ æ, æ , æ , æ . Ææ ææ æ æ , æææ æ æ, æ æ æ æææ ? æ ææ æ æ æ ææ, ææ æ æ ææ ææ æ. æ æ æ ææ, , æ, æ ? æ , æ , ææ æ! æ æ, æ æææ ææ æ ?

æ æ æ, ææ æ ææ, , ææ æ, æææ , - æ ææ. æ ææ æ æ , ææ, æ ææ ææ. Æææ ææ æ . æ æ æ æ æ æ, ææ æææ æ æ æ æ æ æ ææ, æ æ æææ ææ æ.

æ ææ æ ææææ, æ ææ æ ææ æ, æ , ææ æ, æææ, æææ ææ æææ ææ, æ, -, . æ æææ, , ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ, æ æ ææ.

ææ æ æ æ, æ æ æææ æ: æ æ ææ ææ æææ , æ. æ æ , æ æ ææ æ æ æ, æ , , æ æ.

æ æ ææ, æ æ æ ææ- ææ . Æææ æ æ. æ æ æ ææ, æ

æ æ...
æ æ...
æ ...
æ æ æææ
æ
Ææ
æ ææ...
æ æ æ
æ ææ ææ...

æ æ, æ ææ æ æ æ æ , , æ, . æ æ æ... æ æ æææ æ ææ æ ææ. æ æ æ æ æ ææ æææ. æ , æ ææ, æææ, ææ æ æ æ.

ææ æ, æ, æ ææ æææ ææææ ææ, æ.

æææ, æ, ææ æ ææ ææ æ ææ, æ æ.

æ æ æ æ (æ, ææ æ ). ææ æ æ æ ææ æ æ. Ææ æ æ æ - æ: æ æ ææ æ, ææ ææ æ æ , æ æ, , ææ, - ææ. æ æ. ææ æ æ. æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ ææ æ, æ æ. ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ æææ ææ, ææ æææ æ æ.

ææ æ, , , ææ. Ææ æ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ? ææ æ æ? æ- æ ææ: æ æ, æææ æ . ææ ææ æ æ æ. æ æ ææ ææ, æ æ æ ææ æ, ææ æ ææ. Ææ æ , æ æ, æ ææ æ ææ æ; æ æ ææ æ. æ æ æ æ: , , ææ æ, æ æ æ æ... ææ æ, æ æ æææ æ ææ æææ æ æ ææ æ.

(æ æ) ææ æææ ææ æ ææ æ æ æ, æææ, ææ, ææ; ææ ææ æ æ æ. Ææ ææ ææ æ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ æ ææ. ææ ææ æ, ææ ææ; æ , æ æ æ æ æ.

æ æ æ, ææ, æ æ, æ æ æ æ. æ æ æ æ , æææ .

ææ æ ææ æ, ææ æ ææ , æ ææ, æ ææ; æ æ. æ æ ææ, ææ æ ææ. æ æææ , æ æ æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ.

ææ æææ æ æ æ æ æ æææ æ, æ ææ , æ æ , æ æ æ ææ. ææ æ æ ææ, ææ, æ ææ -. æ æ ææ æ ? æ æ! æ, æ æ , æ æ ææ æ, æ æ ææ, æ. , ææ, æ ææ æ, æ æ æ , æ ææ æ æ?! ææ ææ æ æ, æ ææ ææ ææ æ , æ ææ ææ ææ . ææ æ ææ, æ , ææ, æææææ æ , æ? æ æ æ æææ? Ææ, æææ ææ æ æ ææ ææ ææ? æ ææ ! ææ æ æ.

æ æ æ æ æ æ, æ ææ ææ ææ æ ææ ææ æ, æ æ æææ ææ , æ æ æ ææ æ , ææ; ææ æ, æ , æ æ, æ. æ ææ ææ ææ æ, ææ æ. ææ , . æ ææ ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ, æ æææ æ æ, ææ ææææ, æææ æææ, ææ ææ. æ æ æ æ-ææ , æ æ æ æ ? ææ æ ææ, æ æ, æ . ææ æ æ , æ , æ æ. æ æ æ æ æ æ æ ææ æ.

æ-æ, æ-æ æ ææ æ, æ ææ æ , ææ æ æ. æ ææ æ, æ æ æ ææ; æ ææ æ, ææ æ æ ææ ææ æ æ æ .

æ ææ æ , æ æ, æ æ æ . ææ ææ æ. ææ?! æ ææ? æ , æ , æ , æ æ æ æ , æ.

æææ, ææ æ ææ. æ æ-ææ , æ ææ æ, æ , æ , . æ æ , æ-æ ææ . æ æ , æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ. ææ , ææ æ æ , æ æ æ , ææ æ æ æ æ . æ æ ææææ, ææ æææ æ æ : æ æ , æ æææ , ææ ææ æ, æ æ æ? æ ææ æ æ , æ ææ ææ æ?..

ææ æ æ ? æ æ ææ ææ æ æ æ: æ ææ?! Ææ æ! ææ æ , æ ?! æ æ æ!

, ææ æ ææ æ , æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ. æ æ, æææ ææ ææ æ ææ, æ æ, æ ææ æ, ææ ææ. æ ææ æ æ æ æ æ ææ, æ ææ, ææ æ, ææ æ æææ.

æ æ ææ, æ ææ æ æ ææ æ, æ æ?! æ ææ, ææ, æ ææ æ æææ æ æææ æ? æ æ , ææ æ ææ æ ææ æ ææ æ æ?! æ ææ ææ æ æ æ æ ææ-æææ ææ ææ ææ æ?! Ææ æ ææ æææ... æ ææ, , æ. ! ææ! ææ æ æ æ ææ , æ æ æ æ æ , æ æ æ (æ, , æ, ææ...), æ æ, æ æ, ææ, ææ æ æ æ , . ææ æ æ?! ææ æ , , æ æ æ ææ æ æææ?! æ æ æææ æææ æ æ , æ æ æ æ .

Æææ æ , æ æ æ, æ æ æ, æ , æ ææ æ.

ææ æ æ , æææ, ææ, ææ ææ, æ. ææ æ æææ ææ ææ æ æ ææ æ ææ, æææ ææ æ, æ ææ æææ ææ , ææ, ææ; ææ, æ ææ æ æ ææ æ æ, æ æ æ ææ ææ, ææ æ æ æ.

æ æææ æ æ æ æ, æ ææ ææ ææ ææ ææ æ . æ æ æ æææ ææ æ, æ , æ æ, ææ, ææ æ ææ æ , æ æ ææ .

ææ æ, ææ æææææ ææ æ æ æ ææ æ æææ ææ æ æ æ.

,
2008 , 5,

      
         
  * æ * * ææ *