Æ, ÆÆ

 

   
æ

Æææ
æ

æ
 

 

æ, ææ æ æææ æ æ, æ.

Æ ÆÆ Æ

Æææ æ ææ æ æ æ. æ , ææ æ æ, ææ ææ , æ ææ. æ ææ ææ æ , ææ ææ. æ æ æ ææ æ . æ ææ æ æ, ææ æ ææ . Æææ æ ææ : æ æ æ æ , æ . æ æ : æ æ ææ, æ ææ. æ æ, æææ æ æ æ æ ææ , æ æ æ . æ æ, æ æ æææ, æ æ æ ææ æ æ, æ.
     æ ææ æ æ , ææ æ , ææ æææ æ ææ ææ. æ æ æ . æ, ææ æ æ . ææ, æææ, æ, æææ æ . æ , ææ , æ , æ , æ æ æ æ. æ ææ- , æ æææ æ . ææ, æ æ æ æ æ æ æ. æ- æ æææ æ ææ, ææ æ æ . æ, ææ . ææ æ æ ææ æ ææ æ. æ- ææ æ æ æ: æ æ . æ , æ- ææ æ æ æ æ æ æ ææ . æ æ . , , æ æ, æ , æ ææ æ æ æ .
     ææ æ æ , ææ æ ææ ææ æ ææ ææ æ, æ æ æ æ. æ æ æ, æ æ ææ æ æææ ææ æ æ. æ æææ æ æ, ææ æææ æ æ æ, æ ææ æ æææ æ, æ æ æ . æ æ æææ ææ, ææ æ æ æ æ.
     Æææ æ æ, ææ æ æ , æ æ æ æ . Ææ æ æ æ æææ , æ . æ æ æ æææ ææ ææ æ æ. , æ æ , , æ , æ æ æ ææ æ æ ææ. æ æ, æ æ æ. æ æ ææ æ, æ ææ æ. Ææ æ ææ , æ æ ææ ææ æ ææ æ æ æææ ææ æ æ .
     æ æ ææ ææ æ æ ææ, æ. Ææ æææ æ ææ æ.
     æ æ : æ æ ææ æ ææ æ æ, æ æ æ ææ æ. Æ æ , æ ææ ææ æ æææ æ. æ ææ , æ æ ææ æ æ : æ æ æ ææ , æ ææ ææ!
     æ, æ ææ æ æ æ . æ æ : ææ æ, æ ææ, ææ æææ, ææ æ , æ æ ææ æ. æ ææ æ . æ æ ææ ææ ææ , æ æ æ ææ . æ æ æ: æ æ , æ æ ? æ æ!
     ææ æ ææ ææ æ æ æ æ, æ , æ , æ æææ. æ , æ æ ææ, æææ, ææ æ æ æ . , æ æ. Ææ æ ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ.
     æ æ. æ æ æ , æ ææ, , æ æ. Æ : æ æ ææ æ, æ æ æ ææ æææ æ. æ æææ , æ æ æ , æ, , æ æ.
     Ææ . ææ . æ , æ, æ æ :
     , æ , ææ æ ææ, æ æ æææ æ?
     ? . æ ææ ææ æ? æ æ æ.
     æ ææ ! ææ æ æ æ æ æ!
     æ ææ, . æ æ ææ ææ æ, æ ææ ææ æ æ. Æ ææ æ æ, æ , ææ ææ , æ æ æ, ææ. æææ æ æ: æ æ ææ æ æææ æ ? æ æ æ , æ ææ æ ææ æ !
     æ ææ ææ ææ, æ æ ææ æææ æ . , , æ æ. æ æ æ æ, æ æ ææ , æææ æ .
     æ, , æ æ, ææ, æ æ æ. æ æ æ , ææ ææ æ. æ æ, æ æ æ æ, æ æ .
     æ ææ æææ æ æ, æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ. - ææ ææ æ æ æ: æ æ, æ æ æ, æ ææ æ . æ æ : æ æ æ ææ æ, æ ææ æ æ ææ .
     ææ æ æ, ææ æ ææ ææ, æ? æ æ: æ, æ ææ ææ æ æææ , . æ æ . æ ææ æ , æ æ æ æ, ææ æ ææ, æ æææ .
æ æ æ æ. æææ. æææ æ ææ æ æ: æ ææ æ æ æ. Ææ æ æ ææ, æææ, ææææ ææ ææ, ææ, æ æææ æ .
     ææ , ææ . æ ææ æ æ ææ ææ ææ ææææ ææ æ!
     Æææ æ æ æææ æ ææ ææ ææ, , , æ æ æ , ææ æ æ æ ææææ æ. æ ææ æææ æ æ, ææ ææ, ææ, ææ, æ ææ æ, æææ . ææ æ ææ ææ, æ ææ ææ æææ. ææ æ æ æææ æ æ, æ æ ææ, æ.
     ææ - æ æ, , æ ææ æ æ , ææ æ æ ææ. æ ææ æ ææ , ææ æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ æ æ, - æ , æ, ææ. æ æ ææ , æ æ ææ æ æ. æ æææ æ ææ, æ ææ. æ æ, æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ , æ æ æ ææ, ææ ææ æ.
     æ æ æ æ ææ æ, æ æ , æ. æ æ ææ . æ æ , æ æ ææ. æ (æ æ ) ææ æ æ ææ, æ æ , ææ , ææ: æ, æ æææ ææ æ æ , , ææ æææ, æ ææ ææ æææ æ, æ, , ææ æ, æ, æ ææ æ æ, ææ, æ, æ æ ææ ææ .. æ ææ æ æ æææ æ , ææ æ æ æ ææ æ , æ æ. æ ææ æ æ æ æ æ. æ æ, æ æ ææ ææ æ æ. ææ æ .
     æ, æ æ æ æ æææ. æ æ æææ, æ, æææ. æ ææ æ æ, -æ , æ ææ , æ, æ æ æ æææ ææ æ æ. æææ æ æ æ æ æ . æ ææ æ, æ æ, æ æ æ . Æææ ææ æææ ææ. ææ æ æ æ ææ , æ æ æ æ ææ .
     ææ æ æææ æ æ, æ ææ ææ - æ ææ .
     ææ æ æ, ææ æ æ, æ æ æ æ. æ : æ , æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ. æ æ æ æææ, æ -ææ æ ææ.
æ: æ ææ æ æ , æææ ææ, æ æ æ ææ ææ, æ ææ æ ææ æ æ, ææ æææ ææ. ææ æ .
     æ ææ æ æ æ æ ææ . æ æ æ-. æ ææ æ, ææ ææ, æ , - æ, ææ æ æ æææ ææ æ ææ. æ æ , æ æ æ ææ. ææ ææ ææ, æ æ æ æ æ ææ ææ ææ. æ æ, æ ææ æææ, ææ, æææ , æ, . , æ æ æ æ ææ. ææ æ æ æ æ ææ æææ ææ ææ. æ æ æ ææ ææ, ææ, æ ææ, æ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ. æ ææ ææ æ ææ æ. æ æ: æ æ æ æ æ. Æ ææ æ: æ , æ æ æ æ. Ææ æ ææ æ æ æææ ææ æææ.

( , 2007, 3)

 

      
         
  * æ * * ææ *