Æ, ÆÆ

 

   
æ

Æææ
æ

æ
 

 

æ, æ æ?

     æ æ æ æææ , , ææ æ æ. , æ æ æ , æ , ææ æ æ .

     ææ æ æ æ ææ? æ ææ æ? Ææ ææ æ æ ææ , æ æ ææ ææ, ææ. æææ æ æ æ , æ æ ? ææ, æ æ , æææ æ æ. - ææ æææ , æææ ææ ææ æ .

æ æ æ ææ. æ, æ æ ææ æ æ ææ æ, æ ææ æ æ. , æ æ, æ, æ ææ æ ææ. æ æ æææ ææ æ, , æ ææ æ. æ æææ , æ æ æ æ æ æ, æ æ æ. ææ æ æ ææ æ æ. æ ææ æ : (æ æ), (æ ), æ æ , Æ, (æ) æ (æ æ). æ , æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ ææ ææææ æ æ. ææ æ, ææ ææ, æ , ææ , æ, æ ææ ææ , æ æææ, æ , æ , æ æ æ. æ æ , æææ ææ . æ æ æ æ ææ ææ æ æ, æ æ ææ . æ æ æææ æ, æææ æ . Ææ æ æ , æ æ ææ . ææ 2 æ æ æ æ, æ æ æ æ, ææ, æ æ æ æ, æ .

æ, , æ æ. æ æ ? ææ ææ, ææ æ æ æ ææ ææ, ææ æ æ. Ææ ææ ææ æ ææ ææ? æ æ æ æ, ææ ææ, ææ æ. æ æ ææ æ , ææ æ æææ æ ææ. æ ææ æ æ, æ æ.

æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ . Æ æ ææ æ ææ æ. ææ, æ, æ æ æ æ. ææ , ææ æ æ, æ æ æ ææ ææ ææ æ ææ . ææ æææ ææ æ æ æ, æ ææ -æ æ æ.

ææ æ æ æ . æ æ, ææ æ æ. æ ææ æ ææ æææ ææ ææ æ, ææ æ æ , ææ æ æ, æ ææ æ. ææ, æ, æ æ, æ æ , ææ , ææ ææ æ. æ æ æ, ææ æ æ æ. Ææ æ. Æ æææ ææ , æ æ æ , æ. æ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ æ æ æ ææ æ. æ ææ æ ææ æ ææ æ, , æ, ææ æ ææ ææ æææ ææ.

ææ , æ ææ ææ æ ææææ ææ, æ æ æ, æ . æ ææ æ, ææ , æ æ ææ æ ææ , . æ æ æ æ ææææ æ æ æ. 1988 æ æææ ææ - æ æ ææ æ æ ææ . ææ æ æ æ , æ æ æ. æ æ æ æ , ææ æææ æ . æ ææ. æ æ æ ææ æ, ææ ææ ææ ææ æææ æ. æ ææ ææ, ææ æ ææ æ. , ææ æ ææ æ.

æ æ, æ , æ æ æ æ. , ææ ? ææ æ , ææ æ æ æææ æ , æ ææ æ, ææ ææ ææ æ æ ææ, , , æ- , æ?

ææ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ . æ æ æ? æ, ææ æ ææ æ ?

æ ææ æææ :

æ æ ææ æ æææ. ææ æ , ææ ææ ææ , æ æ æ æ æ ææ, . æ æ 2-, 3- æ æææ, ææ æ, æ . æ æ æ ææ æ, æ æ. æ æ æææ, ææ, æ æ æææ, æ ææ æ ææ, ææ , ææ. æ ææ ææ. æ æ, æ ææ . - æ æ -æ, æ æææ ææ æææ æ. æ : æ 50, æ ææ. æ æææ ææ æ æ, æ -æ æ. ææ , . ææ ææ æ æ ææ . æ , æ æ æ. ææ æ , æ ææ , æ æ æ æ æ , . æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ, æ ææ . æ æ ææ æ . æ- æ æææ. æ ææ æ æ. æ ææ æ ææ æ æ æ. æ, ææ æ æ. ææ- ææ æ æ ææ æ , æ- æ (ææ , , ), æ - , æ æ ææ æ ææ æ, ææ. æ æ, . æ æ æ , ææ æ æ, ææ æ æ ææ ææ æ . æ æææ , æ , æ ææ æ , æ ææ æ ææ .

ææ æ æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ, æ æ æ. , ææ æ ææ æ æ æ ææ. æ æææ , ææ ææ æ æ æ:

æ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ, æ æ, æ ææ æ æ. æ , æ ææ æ æ, ææ æ æ æ, æ æ æ. ææ æ æ æ æ, æ æ. æ ææ æ æ , æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ ææ ææ æ. æ ææ æ, æææ ææ, æ ææ ææ æ, æ ææ æ, ææ. ææ æ æ ææ ææ æ ææ æææææ æ.

     ææ æ æ æææ æ æææ , æ æ , ææ æ æ æ æ ææ æ. æ æ ææ æ æ ææ, æ æ æ , æ.

     æ æ, æ ææ æ æ ææ. æ æ æ, æ æ æ æ æ.

     Æ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ æ ææ ææ, æ æ. ææ . æ ææ æ æ , æ æ ææ æææ. æ æ æææ æ æææ æ. ææ ææ æ æ æ, . , æ ææ ææ , æ æ æ.

æ, ææ æ , æ æ , æ , ææ, ææ, ææ æ , æææ æ ææ . ææ æ æ, æ ææ æ ææ ææ æ æ. ææ æ ææ æææ æ , æ æ æ , æ ææ æ ææ æ ææ æææ æ ææ æ ææ æ, æ , æ æ æ-æ ææ.

æ æ æ æ . æ, ææ ææ æ . æ æ æ . æ , ææ ææ æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ. æ æ ææ æ æ, æ æ æ, æ æ æ æ æ ææ.

, æ æ , ææ , æ ææ ææ æ æ æ æ ææ æ æ . æ æ æ æ , æ æ, æ æ.

æ! ææ æ æ ææ æ æ ææ. æ æ æ ææ , æ æ, æ . æ æ æ æ.

æ,
2008 , 13 , 25

      
         
  * æ * * ææ *