Æ, ÆÆ

 

   
æ

Æææ
æ

æ
 

 

æ

æ æ æ ææ

æ ææ æ 20062011 ææ æææ, - ææ Ȗ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ ææ . æ æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ. æ æ æ, ææ, æ, æ, æ. æ æ æ æ æ.

æ æ æ æ æ æ æ æ - æ, æ æ æ, æ. æ æ ææ æ , æ ææ ææ æ. æ .

æ ææ æ æ, æ , - ææ æ æ æ æ:

ææ æ , ææ æ, æ. æ æ æææ, æ, ææææ, æ ææ æ æ æ æ æ æ. æ ææ, ææ æ æ ææ, ææ æ ææ ææ. æ, ææ æ æ æ ææ ææ æ. ææ, æ æ æ, æ æ, æ æ æ æ æ. , æ æ æ æ . ææ æ æ æ , ææ æ ææ , æ ææ æ, ææ . ææ æ, æ ææ æææ, æ , ææ æ æ æ æ , æ .

ææ, ææ , ææ æ æ ææ ææ, ææ. ææ ææ æ æ, æ æ æ æ. æ. ææ, æææ ææ æ æ, æ. æ , ææ , , ææ, æ , æ ææ, æ, æ . æ æ, ææ æ ææ , æ æ , . æ æ æ , ææ æ-æ ææ æ æ ææ æ, æ ææ . Ææ æ æ æ ææ æ æ æ.

æ ææ æ ææ æ ææ æ . , -, æ , æ æ- ææ ææ æ æ æ æ æ ææ, æ æ æ .

æ æ, æ æ , æ æ. æ æ ææ: æ æ, æ ææ æææ æ. ææ æ ææ , æ æ, æ ææ æ æ, ææææ, ææ æ æææ æ . ææ æ , æ ææ æ : , ææ æ.

æ . æ æ æ , ææ, ææ, . æ- æ, æ- æ ææ ææ- æ æ . æ : ææ- , æ- ææ ææ : ææ æ æ . æ- æ æ ææ æ æ æ-æ , ææ- æ æ. . ææ- ææ ææ, æ, æ æ æ, æ ææ æ ææ ææ ææ. æ - ææ æ. - æææ , æ ( æ, æ). ææ- ææ , æ ææ-, æ ææ, æ . æ æ æææ ææ ææ æ (, æ æ, æ, æ , æ æ ææ , ææ), æ- æ. æ- ææ æ ææ ææ, æ- æ æ ææ æ æææ , ææ æ æ, æ- ææ æ.

æ , ææ ææ æ, ææ æ æ æææ . æ ææ , ææ æ ææ ææ. ææ ææ æææ ? Ææ æ ææ æ æ , æ æ ææ æ ææ ææ, æ ææ ææ æ. æ, ææ æ æ, ææ . æ. æ , ææ ææ æ, æ, æ , æ æ æ æ. æ ææ æ , ææ ææ æ æ, æ æ, ææ æ , ææ æ æ æ ææ æ . æ æ ææ ææ æææ æ æ, ææ æ æ æ , æ æ . æ ææ æ æ æ, ææ æ.

ææ ææ æ. ææ ææ, . æ æææ æææ. æ, ææ- æ ææ ææ æ æ , æ ææ ææ ææ , æ- æ æ , ææ, æ- . æ æ, æ ææ ææ ææ æ : æ æ ææ. æ ææ æ , ææ. ææ, æ ææ æ : æææ æ æ æ, ææ ææ ææ æ . æ ææ æ ææ, ææ æ æ ææ-æ æ æ, æ ææ æ. Ææ æ ææ æ æ, æ æ æ: æ ææ, æ æ æ æææ ææ æ .

ææ æ æ æææ, æ ææ ææ, ææ æ æ : , æ. ææ, æ æ ææ æ æ. æ æ æ, æ æ , æææ æææ æ ææ.

Ææ æææ æ , æ ææ ææ. æ æ æ: æ , (æ ææ ææ æ) ææ æææ.

æ æ æ ææ ææ æ, æ. ææ æ, ææ æææ æ , æ ææ. æ æ æ, æ, æææ æ æ, .

ææ æ, . æææ ææ ææ- , ææ æ, ææ. æææ . æææ , ææ, æ æ , æ æ, æ , ææ ææ , ææ æ ææ æ. Ææææ, æ æ æ: æ ææ, æ æ . æ æ . ææ æ æ æ, æ æ , æ . æ ææ æ ææ . æ , ææ æ æ ææ. ææ æ ææ æ æ. ææ æ æ ææ ææ æ, æ æ æ, ææ ææ æ ææ ææ æ , ææ æ ææ æ æ.

æ , æ ææ æ. æ ææ?

ææ æ æ . æ ææ æ æ, æ ææ, . æ æ ææ æ , ææ æ æ æ ææ æ-ææ . ææ æ ææ, ææ ææ æ æ. ææ, æ æ æ æ æ, ææ æ , æ æ ææ . æ ææ ææ æ ææ, ææ , ææ, æ ææ æ æ. æ æ, æ ææ. æææ, æ æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ, æ æ , ææ, ææ, ææ , æ-ææ ææ. æ- ææ , æ æ æææ æ, ææ- , æ æ ææ. ææ ææ ææ , , - æ , ææ, , ææ ææ æ . ææ, , æ . Ææ . æ æ æ æ, ææ , æ . Ææ æææ æ, æææ ææ æ ?

æ ææ æ æ , , ææ ææ ææ. æ , ææ æ æ, ææ ææ . æ ææ , æ ææ æ , . æ æ ææ ææ ææ æ, æ æææ ææ. ææ ææ, æ , ææ æ æ ææ æ. æææ æ æ. Æ ææ, ææ æ æ ææ, æ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ , ææ ææ æ ææ. æ , ææ æ æ æ. æ æ æ, ææ æ, æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ, æ æææ ææ, ææ æ æ æ , ææ æ æ æ, ææ. ææ æ æ æ æ , , æ. Ææ æ ææ , æ ææ ææ ææ?

æ æ , ææ æ æ, æ æ , ææ æ , æ ææ æ æææ.

æ ææ ææææ ææ æ, ææ ææ æ, ææ?

æ æ æ ææ æ æ, ææ , ææ æ , æ - æææ æ æ æ æ æ, ææ æ ææ . æ æ: æ ææ-ææ , , æ æææ æ æ ææ , æ æ, ææ. ææ , ææ ææ ææ, æ ææ æ æ æ.

æ,
2009 11

      
         
  * æ * * ææ *