Æ, ÆÆ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

æ

Æ Æ Æ

ææ æ æ æ , æ . 1992 æ æææ æ æ æ ææ-æ. ææ 2007 ææ æ, æ, , æ ææ, ææ , æ æ 12 æ. .. , æ ææ æ æææ .

æ 2006 , æ æ æ æ, æ , ææ . 1996 . æ æ , æ ææ, ææ 471 æ æ. 2001 æ ææ 1447-æ. ææ æææ, ææ-ææ æ, ææ ææ æ æ æ.

19962005 æ æ , æ ææ, ææ , æ æ 8,1 æ.

ææ æ : æ, æ æ æ, ææ , ææ æ æ æ. ææ 1990 æ 11 æ, 2005 7,2 , 35,5 æ. ææ, , æ 6,2 æ 7,9 ææ, ææ 27,4 æ.

, 12 ææ , æ æ . , æ æ æ, æ, æ æ æ, ææ æ æ.

æ æ æ æ, æ æ æ , ææ, ææ ææ æ æ æ , . ææ æ , æ æ, æ æ æ æææ-æææ æ æ. ææ, æ 1990 2024- æ æ 157 æ, 2005 æææ 85 (æ ææ).

, æ

æ

 

1990

1995

2000

2005

1990

1995

2000

2005

1519

777

817

519

550

30,5

34,6

20,2

18,6

2024

3640

3035

2287

2434

156,8

129,7

96,7

85,0

2529

3475

2441

2172

2454

138,9

100,2

90,1

92,9

3034

2088

1627

1290

1526

81,8

59,8

51,2

60,0

3539

792

688

658

696

37,8

26,2

23,4

27,5

4044

141

125

183

196

10,3

5,5

6,8

7,0

 æ, æ æ ææ , æ æ æ æ 70 ææ, (702 æ), æ æ, ææ ææ 470 æ. ææ ææ 445 , 70 ææ ææ æ 300 . Æ æ æ, æ æ.

ÆÆ : æ æ æ æ , æ æ ææ ææ æ ææ , æ æ.

æ. æ æ æ æ, æææ, æ æ ææ ææ- æ æ . æ 2003 (5). ææ æ æ: æ æ ææ æ æ ææ æ æ . ææ, æ æ ææ æ. ææ ææ ææ æ æ æ. æ - æ æ , æ ææææ æ æ.

: , , ... 18 , , . , , , .

. - . . . , . , . . . . , - . , , , , . .

?

: . , - - . , .

, 2007

æ æ   Æ Æ...

 

ÆÆ Æ Æ

æ æ æ , ææ æææ ææ ææ , ææ æ æ, . æ ææ æ æ - æ ææ ææ. - ææ æ æææææ æ ææ.

ææ æ æ æ ææ æ, æ æ , æ æææ, æ ææ . æ æ æ æ æ æ æ , æ æ. æ , ææ æ æææ æ æ æ æ ææ ææ , ææ æ æ ææææ, ææææ, -æ. æ ææ æ, æ æ æ. -æ æ æ, -, æ ææ æ ææ æ, æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ, æ. æ æææ ææ æ ææ, æææ æ - ææ, ææ, æ , æææ ææ æ æ . æ æ ææææ ææ æææ æ æ æ , æ æææ, æ ææ æ æ ææ ..

æ æ . æ ææ, æ, ææ æ æ , æ ææ.

æ æ æ (1989 ), ææ 2002 æ ææ ææ æ æ æææ æ æ æ 135 æ. ææ æ æ ææ 110 æ. ææ æ æ æ ææ æ 25 æ. æ ææ, ææ æ æ æ , , ææ , æ 12,5 æ. Ææ æ æ æ æ æ ææ ææ, ææ 37,5 . ææ, æ æ , æææææ æ. , ææææ, ææ ææ æææ æ ææ, æ. , ææ ææ, æ æ æ æ æ æ.

1989 æ 2002 æ æ æ ææ æ, ææ æææ , æ 4243 æ. Ææ ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ æ, æææ , æ. ææ, æ ææ ææ , æ æ æ 1100 æ æ. æ æ æ 150 æ, æ æ 350 ææ .. ææ æ- ææ æ æ æ, æ, æ æ æ, æ. ææ, ææ , 14 æ, æ æ æ, æ. æ ææ æ 800, ææ 750, ææ 650, æææ 150, ææææ 400, ææ 2200, ææ 120 ææ ..

ææ ææ ææ æ æ æ .

ææ, ææ æ æ 1989 æ 2002 , æ æ, æ æææ ææ ææ.

 

1989

2002

æ.

% ææ

æ.

% ææ

ææ æ

632,4

100

678,2

100

ææ

334,9

53,9

394,6

58,2

189,1

29,9

163,4

24,1

ææ

32,8

5,2

13,6

2,2

14,6

2,2

12,3

1,9

12,1

1,8

ææ

10,1

1,6

7,9

1,2

ææ

9,5

1,5

11,5

1,7

ææ

2,6

0,4

3,3

0,5

ææ

3,1

0,5

0,9

0,1

ææ

1,8

0,3

2,8

0,4

ææææ

2,0

0,3

1,9

0,3

ææ

1,8

0,3

1,4

0,2

ææ

1,1

0,2

0,3

0,04

æ ææ

17,7

2,8

63,5

9,4

  æ , ææ æææææ , æ æ æææææ. ææ ææ æ æ , æ æ æ æ ææ æ æ, . ææ æ æ ææ, æ , ææææ.

æ æ ææ, ææ æ æ æ ææ. Ææææ 59,7 æ. æ æ 71% æ æ, 29% æææ ææ . æ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ æææ ææ æ , æææ æ æ: ææ æ æ, æ æ æ, æ. æ æ (æ æ æ) æ ææ ææ æ: ææ-æ æ æ æ, ææ ææ-æ æ, æ ææ ææ , æ. æ æ ææ 5,5 , æ æ 89% æææ. æ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ. ææ ææ æ ææ æ æ æ, æ æ, æ ææ æ, æ. æ æ æ æ æ. ææ , ææ æ ææ æ , æ , ææ ææ æ. ææ æ ææ ææ, æ ææ æ , ææ ææ æ æ æ, ææ ææ æ, ææ-ææ æ ææ æ æ , æææ æ.

1989 æ æææ æ æ , ææ ææ æ, æ æ æ ææ, ææ æ. , ææ ææ æ-æ æ æ 40 æ. 1989 65,2 . æ, æ , æ, æ æ æ, ææ æ, æ. ææ ææ, æ æ æ æ, æ æ æ , æææ æ æ , . æ æ æ æ æ.

æ æ æ æ, æ ææ æ, æ ææ ææ æ. æ , æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ. ææ ææ æ æ ææ. æææ, æææ æ. ææ ææ , ææ æ æ æ. æ æ , æ æ æ æ ææ æ æ . , æ æ , ææ æ ææ æ , æ. ææ æ æ æ ææ æ ææ æ æ, æ ææ ææ æ æ. æ , æ æ æ æ, ææ æ æ ææ , , , ææ. ææ æ æ æ æ, ææ æææ æ, ææ ææ-ææ ææ æ, æ .

ææ æ æ ææ ææ æ , æ æ , æ æ æ æ æ æ æ. æææææ ææ ææ æ æ , ææ æ æ æ . æ æ æ, æ, ææ ææ æ ææ æ , ææ ææ ææ æ, ææ ææ æ, ææ æ æ, æ æ, æææ æ ææ æ ææ, æ æ æ æ. ææ æ æ ææ æ , ææ æ æ æ.

æ æ æ, æ æ æ æ æ , æ æ æ, ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ, ææ . æ ææ æææ æ.

1989 æ 2002 æ æ æ æ ææ 26 æ. æ 14 , ææ æ 53,8 % æ ææ ææ ææ ææ. æ 12 , æ æ, ææ æ æ æ , æ. 12 æ æ ææ. æ æ ææ æ , æ , æ ææ, æ æ æ æ, æ æ. . Ææ æ æ æ 9 . æ æ æ ææ 17 .

æ æææ æ æ æ, æ, æ ææ æ æ æ. æ ææ æ æ ææ ææ æ æ æ ææ ææ, æ æ æ æ, ææ ææ, æ ææ. æ ææ æ ææ æ , æ æ æ æ æ.

æ æ, ææ æ æ æ . Ææ ææ ææ æ ææ æ æææ ææ æ æ , æ æ æ, , ææ, ææ , ææ æ æ æ æ ææ , æ ææ, æ ææ æææ ææ , . , æ ææ ææ, æ æ æ æ. æ æ , ææ æ, ææ ææ æ , æ ææ æææ æ æ. ææ ææ æ æ æ , æ , æ ææ æ ææ, ææ æ æ æ.

æ æ æ, ææ ææ ææ æ æ æ æ. æ ææ, ææææ, . æ , æ ææ, æææ , . Ææ . æ æ ææ æ ææ ææ æ, ææ æææ æ.

ææ æ æ, ææ æææ æ, æ æ æææææ . Ææææ, ææ æ, 1992 ææ æ æ , æ æ ææ ææ æ . æ æ æææææ ææ æ æ. ææ, æ- æ , æ ææ ææ æ æ æææ ææ æææ. æ æ æ æ æ æ, æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ æ , ææ æ.

æ 80 æ æææ æ æ æ ææ-æ æ ææ ææ, æææ , æ æææ æ æ æ æ æ ææ. Ææ æ æ. 1991 æ æ , ææ 1994 æ ææ æ æ. ææ 1994 , ææ, ææææ æ: æææ æ æ. 1994 æ 2002 æ æ æ æ 1,3 æ, æ , æ. æ ! æ æ æ, æ æææ æ æ ææ ææ. æ æ æ , ææææ, ææ æ æ æ æææ æ, ææ æ æ , æ ææ æ æ, ææ æ æ . Ææ ææ æææ æææ æ.

, æ æ æ ææ æ, ææ. ææ . ææ æ æ, ææ æ æ, . æ , æ æææ æ æ æ ææ æ. , æ ææ æ æ, æ ææ ææ ææ æ æ. Ææ æ æ, æ , æ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ. ææ , ææ æ ææ æ , ææ ææ æ, ææ æ, ææ. æ . , ææ ææ, æ æ, æ, ææ æ æ. ææ ææ æ, æ æ ææ æ æææææ. æ æ æ æææææ æ.

æ, æ ææææ ææ, æ ææ ææ ææ æ æ æ æ æ. ææ æ æ æ æ æ ææ æ. æ æææ æ ææ, æ æ ææ æ æ æ æ æ . Ææ æ æ æ ææ, æ ææ æææ æ ææ ææ , æ.

æ ææ, ææ ææ æ, æ æ æ ææ æ, ææ æ, ææ æ æ æ æ æææ, æ. æ : æ æ æ , æ æ æææ æ-æ ææ. ææ æ æ æ, æ æ æ, ææ , æ . æ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ ææ, ææ.

, 2004

æ æ   Æ Æ...

      
         
  * æ * * ææ *