Æ

 

   
æ

Æææ
æ

æ
 

 

æ

æ л, , 1981

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
       
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1

æææ , ææ . ææ æ -----, ææ æ , : ææ æ æ ææ .

ææ æ , , ææ. æææ æ, , æææ, æ , ææ, ææ æ ææ æ. Ææ ææ , , æ æ , æ æ æ, ææ, ææ , æ ææ ææ, ...

æ .

... æ ææ ææ æ . æ ææ æ æ æ æ , æææ æ, ææ æ . æ æ æ ææ .

æææææ æ. Æ æ æ, æææ æ , æ, , , ææ, æææ, æ æ æ ææ æ :

æ æ æææ, ææ ææ... ... æ...

Ææ æ æ , ææ æ , ææ æ.

æ , æ . , æ ææ æ æ , æ ææ æ. æ ææ ææ æ æ . æ- ææ, æ, æ æ ææ , . æ æææ, æ ææ ææ æ ææ. Æ æ æ æ, ææ æ ææ æ ææ ææ. æ-æ æ æ æ. Æææ æ ææ . æ , ææ , æ .

ææ , æ æ æææ . Ææææ æ-æ, ææ æ ææ-æ. æ-æ ææ æ æææ æ, æ æ. Ææ ææ æ, ææ æ æææ ææ æ æ æ æ ææ æ.

æ æææ ææ æ ææ ææ. æ æææ æ æ.

æ æ æ ææ, ææ æ ææ. æ , æ æ , æ æ, ææ ææ æ æ, , , ææ ææ , æææ æ , æ ææ, æ. , æ æ æ ææ, æ.

ææ ææ æ, ææ æ æææ æ æ æ æ. æ æ æææ.

æ!.. æ æ , ææ æ , , ææ ææ ææ æ , æ æ, æ æ æ .

æ, æ æ. æ ææ æ, æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ...

ææ æ ææ æ. æ æ ææ-æ æ, æ ææ æææ-æææ. æ æ æ . æ æ æ ææ... , æ ææ ... æ æ ææ, æææ, æææ, ææ ææ æ ææ æ . æ æ æ æ. æ ææ æ æ ææ. æ æ , ææ ææ æ . æ æ æ , ææ ææ æ ææ æ.

æ ææ . æææ æ æ æ . æ æ æ æ æ .

ææ æææ ææ æ æ , æææ æ, ...

* * *

ææææ æ æ æ æ. ææææ ææ ææ ææ æ ææ, ææ ææ :

!

? ææ æ? æ æ æææ . æ , ææ æ, æ æ æ , .

æ. , ææ æ æ. ææ æ ?

, ! , ææ æ æ æ æ.

Ææ ? æ æ æ?

ææ æ ææ ææ æ æ. , ...

æ æææææ æ? æ .

, æ æ æ æ æ ææ æ æææ, ææ, æ æ... æ æ ææ...

ææ ?

æ æææ æ æ æ ææ, ææ ææ-ææ ææ. ææ æ, æææ æ æ.

æ ææ . æ ææ æææ æ ææ æ æ æ. , æ , .

æ æææ... æææ æ ... æ æ æ ææ... æ ææ æ æææ, æ æ æ æ ææ æ, ææ æææ.

æ æ æ , ææ æææ æ. ææ ææ-ææ : ææ æ æ æ æ? æ æ æ. æ ææ æ ææ , æ æ .

! æ æ æ ææ ææ æ.

æ ææ æ æ æ.

ææ æ æ, ? æ- æ, ææ æ æ æ æ.

æ , ææ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ.

æ, ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ. æ æææ.

, æ ææ ææ æ ææ, ææ ææ æææ ææ æ, æ . æ æ?

æ, ææ æ ææ æ æææ : ææ ! æ æ æ ææ ... ææ æ , ææ ææ æ ææææ .

ææ æ, æ æ ææ æ ææ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ, æ.

æ, , æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ.

ææ æ . Æ æ æ æ æ ææ æ æ .

æ æ, æ æ æ . æ ææ :

æ ææ, æ æ ? Ææ æ æ , æ æ ææ æ ææ æ , æææ æ , æ. Æ æ æ æ, æ æ, æ æ , æ æ æ æ æ ææ æ æ ... ææ ææ æ ææ ææ æ æ ææ, æ ææ æ ææ æ ææ.

Ææ æ? æ æ? æææ æ ææ æ ææ æææ.

Æ , æ æ æææ æææ ææ æ, ææ, ææ ææ ææ, æ æ.

Ææ æææ, æ ææ æææ æ , æ æ ææ ææ æ ææ ...

æ, æ æ, , æ ææ ææ æ ææ. ææ, æ æ æ ææ, ææ æ . ææ æ æ, æ æ ææ æ ææ, æ ææ ææ.

Æ ææ æ ææ, ææ æ, æ æ æ. æ : æ, æ ææ æ.

æ-, -... ææ æ æææ , æ æ æ æ? , æ æ æææ.

æ ææ: æ æ ææ æ, æææ æ æ æ ææ , æ æ æ. æ ææ . æ æ æ . æææ æ æ æ .

, æ ... ææ æ ææ ææææ æ ææ. ææ æ , ææ æ æ æ æ, ææ- , ææ æ æ æ ææ ææ , æ.

, ! ææ æ æ, æ , æ æ ææ æ, æ .

æ, æ... ææ æ ææ ææ æ æ ?

æ æ, ææ, ææ æ ææ ææ, æ æ æ æ, . æ æ, æ æ æ , ææ æ æ æ, ææ ææ ææ æææ æ, æ. æ æ , æ. ææ ææ ææ, æ, æ... æææ æææ... æ æ ææ æ , ! æ æ æ , ææ æ æ æ æ æ ææ!

ææ æ. æ ææ , æ æ æ, , æææ æ , æ æ æ æ, , ææ æ æ æ, æææ æ æ æ .

Ææ æ ææ? æ , æ, ææ æ æææ ææ æ, .

æ æ æ, ææ æ æ. ææ , æ æ ææ æ æææ æ, æ æ.

, . . ææ æ ææ æ æ æææ, æ æ ææ ææ æ æ, ææ, æ, æ æ æ. ææ , æ æ, ææ æ æ , æ æ .

æ-, æ æ æ ? ææææ .

æ æ ææ, æ æ , ææ æ æ ææ æ , æ æ , .

æ æ æ ... ææ æææ , æ ææ : æ, æ æ, æ ææ... ææ æ ææ ææ, æ æ ææ ææ æ .

æ. æ æ , æææ æ ææ æ æ , æ æ ææ æ, : æ, ææ æ æ æ æ .

æ æ , æ , æ ææ ææ æ , ææ æææ , æ æ æ, . Æ æææ, æ .

æ æ æ æææ, æ æ .

æ æ, ææ , æ æ æ ææææ, ... , æ! Æ ææ- ææ ææ æ æ æ ææ- æææ æ ææ ææ. æææ ææ æ æ, ææ æ æ æ ææ? Ææ ææ æ æ æ, æ æ, ...

ææ æ æ æ æ, æ ææ-ææ æ , æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ æ æ, , æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ , æ...

ææ ææ ææ æ . æ, æ ææ æ, ææ , ææ æ æ, æ æ ææ ææ æ, æ. æ ææ æ, ææ æ æ æ, ææ, ææ æ æææ æ, æææ-æææ æ-æ æææ æ æ , ææ æ , æ æ æ æ.

æ! æ æ, ææ æ æ æ æ! ææææ æ ææ æ.

2

Æ æ æ æ, æ æ ææ, æ æ , æ æ æ, ææ æ æææ, .

æ ææ æ, æ ææ, æ æ æ , æ æ æææ æ ææ ææ ææ ææ æææ æ , æ.

, . æ ææ , æ æ , æ æ æ, æ, æ.

ææ ææ æ, æ ææ æ , ææ æ æ æ æ , æ æ, ææææ. æ æ æ æ.

Ææ æ ææ ææ , æ ææ? .

ææ æ æ, æææ æ æ æ æ, æ æ. æ æ, æ æ, æ , ææ æ æ æ.

ææ, ææ æ æ, ææ æ æ ææ ææ æ, æ ææ æ æ, ææ ææ. Æ , æ æ , ææ æ , ææ æ ææ æ æ æ æ. æ æ ?

æ æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ ææ, æ æææææ æ . ææ ææ , ææ æ... æ... æ ææ æ. æ æ ææ æ.

... , æ æ æææ.

ææ , , æ , æ. æ æ æææ . Æ æ æææ æ æ. æ æ ææ æ, æ æ .

æææ æ , æ , æ æ æ, ææ æ ææ ææ , æ æ æ, ææ æ.

æ æ, . Æ æ, ææ æ , ... æ-, ææ æ æ ææ æ ææ ææ?

æ-ææ ææ .

æ æ ææ.

æ æ æ æ, æ æ æ, æ æ, ææ , æ. æ ææ ææ æ, ææ æ æ :

ææ æ æ?

æ æ æ æ ææ. Ææ æ ææ æ , ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ, æ.

æ . æ ææ æææ , æ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ :

, æ ææ æ! æ æ ææ. Æ æ ææ , æ æ æ æ æ, æ æ, æ.

Æ æ æ ææ , æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ æ æ.

æ æ . æ æ. Ææ ææ, æ æ æ , ææ , ææ ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ ææ.

æ ææ æ ææ ææ ææ æ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ. ææ æ.

3

æ æ ææ ææ æ ææ . , æ æ æ æ ææ æ æ æ, ææ. æ æ æ æ , æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ . æ ææ æ æ ææ æ ææ , æ æ ææ , æ æ ææ, ææ. æ ææ ææ , æ ææ æ æ æ ææ .

æ æ, æ, æ , æ, ææ æ ææ : ææ. , æ æ æ æ ææ, æ æ , ææ, æ æ, æ, æ æ ææ ææ .

ææææ æ æ æ ææ æ , æ ææ æ æ æ ææ ææ ææ. ææ-æ æææ æ æ æ ææ, æ æ æ ææ. æ æ, æ, , , æ æ æ æ ææ æææ æ, ææ æ.

æ æ æ æ ææ ææ , æææ æ æ æ, æ æ æ æ , ææ, æ. æ ææ , æ , æ æææææ æ æ, , æ æ. ææ æ æ æ æ, æ æ, æ, æ ææ æ æ æææææ.

æ: ææ , , ææ , æææ æ æ , æ æ, ææ æ æ æ ææ , æ æ æ æ, æ , ææ.

æ æ ææ æ ææææ æ æ æ, æ , ææ. ææ , æ æ æææ æ ææ, ææ, æ æ æææ æ æ , ææ ææ, æ :

ææ .

æ ææ æ, æ ææ æ æææ , æ æææ æææ .

ææ æ æ. æ æ æ æ.

ææ æ. ææ æ æ, æ æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ ; , ææ ææ æ æ. ææ æ ææ, , æ æ æ æ ææ, ææ æ æ.

ææ æ . , æ æ æ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ .

æ, æ æ æ ææ ææ ææ æ æ, ææ ææ æ æ æ æææ æ æææ æ æ, ææ, ææ , æ.

æ æ æææ ææ .

æ, æ, æ ææ; æ ææ ææ ææ ææ ææ, æ æ æ .

æ æ . æ, ææ ææ , æ æ æ , ææ æ æ æ æ.

æ ææ æ , æ æ æææ æ , ææ, æ , æ æ æææ, æ:

æ æ ææ, ææ ææ, æææ æææ æ . æ ææ, æ æ æ ææ æ. æ ææ , æ, æ, æ ææ ææ æ æææ æ æ ææ.

æ ææ æææ ææ æ æ , ææ æææ:

æ æ ææ.

æ , æ æ æææ, ææ æ æ æ æ æ æ æ , æææ æ æ æ æ ææ, . æ ææ æææ. æ æ æ æææ ææ, æ. æ æ æ æææ. æææ ææ æ ææ - æ, ææ . ææ æ-æ - . æææ-æææ æ æææ.

æ æ, æ æ æ æ ææ, æ æ æææ ææ æ ææ ææ ææ.

ææ, æ ææ æ .

æ, æ ææ æ æææ, æ ææ ææ æ ææ , æ. ææ æ æ æ ææ - , , , ææ æææ æ æ. æ æ æææ ææ ææ æ, ææ ææ æ ææ ææ æ ææ. æ æ æ æ, æ æ ææ æææ æ æ ææ æææ , æ æ æ ææ ææ æ ææ æ , æ æ, ææ.

æ æ æææ æ ææ æ ææ, æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ æ, ææ :

æ æ æ, æ ææ æ æ æææ - ææ .

æ ææ æ æ, æ ææ æ ææ æ ... , ... æ æææ æ, -æ æ , æ ææ ææ æ æ, æ... æ , æ, ææ æ æ æ æ æææ, æ æ ææ. æ æ ææ... Æææ æ æ...

Æ ææ æ æ æ ææ. æææ , æ æ , æ. æ æ ææ æ ææ :

æ, . æ ææ æ. æ , ææ æ æææ æ , æ , æ... ææ , ææ æ ææ æ æ. æ æ. æ ææ æ ææ, æ ææ æ, æ æ æ .

æ æ ææ æ . :

æ ææ. æ ææ .

æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ, æ, æ , æ, æ ææ :

æ æ ææ æ æ.

æ, ææ, , æ , , ææ æ , æ æ .

ææ ææ æ æ, , æ æ ææ æ ææ æ æ ææ. Æææ ææ , ææ æ ææ æ. Æ æ, ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ, æ æ. ææ ææ, æ æ, æ æ æ æ, ææ æ æ æ. æ ææ, æ æ ææ , æ.

æ. æ æææ æ æ. ææ ææææææ æ , æ ææ æ æ. æ æ æ, æææ æ, ææ, æ æ ææ. æ æ æ. æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ , æ æ æ.

Ææ æ æ æ æ? .

Æ æææ æ - , æ ææ, ææ æ, ææææ, ææ -ææ .

.

æ æ . ææ æ ææ, ææ æ ææ , æ æ, ææ, . æ ææ ææ ææ æ ææ , æ æ ææ ææ.

æ æ , ææ . ææ æ. æ æ æ æ.

4

æ , ææææ æ, æ æ æææ:

Æææ æ ! æ ææææ æ ææ!

æ æ ææ . æ ææ . ææ- æ æ, æ ææ-æ, æææ æ ææ . Ææ æ ææ æ æ. :

ææ ææ, æ ææ ææ æ æ ææ æ ææ ææ, æææ - æææ, ææ, æ. Ææ ææ æ æ, æ æææ æææ ææ. æ æ ææ æ æ ææ ææ ææ æ . æ æ ææ, ææ æ . ææ ææ æ - æ .

æ ææ. , æ æ æ ææ æ æ, æ ææ ææ æ. ææ æææ æ ææ, ææ, ææ , æ ææ æææ , æ , æ æ æ ææ æ æ æ, æ.

Ææ ææ æ æ ææ ææ . æ, ææ ææ . Æ æ æ æ æ .

æ æ æ , ææ , æ ææ, . , æ ææ , æ æ æ æ , æ. æ, æææ æ æ æ, . æ æææ. ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ.

æ æ, æ ææ æ ææ. æ , ææ æ æ , ææ æ ææ ææ æ . -, æ- æ æ æ , æ ææ- æ æææ ææ- æ . æ - æ . - æ.

æ , æ æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ æ. æ æ æ , æ æ æ , ææ.

. ææ æ æ æææ. æ ææ. æ æ æ ææ æ æ. æ æ ææ ææ æ, ææ æ -æ æ æ ææ ææ, æ æ ææ æ æææ, æ.

æ æ æ æ ææ ææ æ. æ æ æææ æ , æ æ , ææ æ , æ æ ææ æ æ æ, æ. , æ æ æ æ ææ æ æ æ , - æ ææ, . Ææ æ, ææ æ , æ æ ææ ææ , æ æ , æ æææ. ææ ææ æ: æ æ æ , ææ æ, , ææ æ æ.

ææ æ, æ. æ æ ææ.

, æ ææ, ææ ææ, æ ææ , æ ææ æ æ æ æ. æ ææ æ , æ ææ æ æ ææ. ææ æ æ ææ , æ æ æ, æ. æææ æ æ , æææ, æ ææ, æ , æ æ .

ææ æ , æ æ æ æ æ æ ææ , æ , ææ, æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ æ. æ ææ , ææ æ æ , , ææ- æææ-æææ æ. æ, æ æ ææ æ , æ æææ æ æ æ, æ ææ :

, , , æ?

Ææ æ, .

æ æ æ, , ?

æ æ .

æ æ æ ææ , ææ æ ææ :

æ, , æ , ææ æ æ æ? Ææ æ æ æææ?

Æ æ ææææ . æ æææ æææ.

æ ææ æ ææ ææ æ , æ, æ æ ææ æ , æ. æ æ ææ æ æ æ æ æææ :

æ æ ææ. æ æææ æ ææ. Æ æ ææ .

æ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ ææ , æ æ æ, ææ æ æ ææ ææ æ, ææ , æææ æææ, æ.

æ , æ æ æ, ææ, ææ æ ææ ææ ææ æ. æææ æ æ æ ææ æ ææ.

æ æææ æ , æ æ æ æ, ææ æ :

Ææ, æ. æ ææ æ ææ æ. æ ææ -æ, ææ æææ ææ .

ææ æ ?

Æææ æ, æ ææ æ æ æ. , ææ æ æ ææ, ææ.

Ææ ææ ?

Ææ .

Ææ æ ææ, æ æ æ æ? æ æ æ æææ, æ æ æ ææ æ æ æ æ.

æ æ æ , æ ææ æ ææ æ æ .

æ , æ æ , . , æ æ æ æ æææ ææ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ.

Ææ - . æ , ææ æ ... æ æ ææ ... æ ææ ææ. . æ æ, , æ æ æ , æ , ææ æ æææ æ ææ æ æ æ æ æ.

æ æ ææ æææ æ æ , æ æ æ æ- ææ , æ æ ææ .

æ ææ, , æ æ ææ ææ ææ æ æ æ.

5

æ æ ææ æ ææ ææ ææ ææ ææ æ æ. æ , ææ ææ . æ æ æææ ææ ææ æ ææ ææ æ ææ, æ æ æ . ææ æ æææ, æ ææ æ ææ æ ææ æ æ æ æææ æ æ æ , æ æ , ææ æ æ æ æ æ, æ ææ æ, ææ æ ææ æ, ææ æææ ææ ææ:

æ.

, , , æ æææ, ææ æ ææ æ æ. Ææ ææ æ æ ææ æææ :

, æ , ?

ææ ææ ææ, æ æ æ æ ææ æ ææ æ.

æ , æ ææ æ æ. æ æ æ. æ æ æ, ææ ææ ææ.

æ ææ , æ æ æ , ææ æ æ æ, ææ, ææ æ æ , ææ. ææ æ æ ææ æ æ ææ æææ æ , æ. ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æææ-æææ æ æ æ æ ææ ææ ææ. Ææ æ ææ ææ æ, , æ , æ, æ ææ, æææ ææ ææ æ, æ æ ææ æ, æ, ææ , ææ ææ ææææ, æ æ ææ, ææ ææ æ ææ ææ , ææ æ ææ , .

æ ææ æ æ æ, , æ æ ææ æææ ææ ææ æ æ, æææ ææ ææ , ææ æ æ æ ææ ææ ææ .

æ- ææ æææ æææ æ , ææ æææ æ æ ææ ææ æ ææææ.

, ææ ææ, æ æ ææ, æææ, ææ æ, æ æ æææ, ææ ææ , ææ, æ ææ ææ æ æ æææ. Ææ æ æ æ, æ æ ææ.

æ ææ æ æ æ æ , ææ æ æ , ææ , ææ, æ ææ ææ æ ææ , æ æ ææ æ, ææ æ æææ ?

æ æææ æ, ææ , æ æ æ , æ æ ææ æ , æææ ææ æ ææ ææ æ æ æ , æ æ ææ æææ æ , æ æ ææ , ææ , æ, ææ, ææ æææ :

, æ, æ , æ æ , æ æ, ææ æ æ , ææ, , æ æ æ . æ ææ æ ææ, æ, æ æ , , ææ æææ æ, æ ææ æ æ, æ æ, ææ . , æ æ æ æ , , æ æ æ ææ, ææ ææ, ææ, æ , æææ, æ . æ , æ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ ææ ææ æ, æ .

æ, æ - ææ æ æ, æ æææ æ æ, ææ- æ æ æ æ , æ æ æ ææ æ ææ , ææ æ ææ . æ æ æ, ææ æææ æ æ æ. Ææ æææ . ææ æ æ, æ ææ , æ æ ææ æ ææ æ, .

ææ æ æ? æ , æ æ ææ, æ æ.

æ æ. æ æ æ æ æ. æ æ. æ ææ æ æ, æ æ æ æ, æ, æ æ. ææ æ æ , ææ æ æ æ, æ.

, . , ææ æ ææ æææ .

, æ æ ææ æ æ æææ æ, æ , ææ æ æ æ æ, ææ æ æ , ææ æ ææ æ, ææ , ææ ææ ææ ææ æ ææ .

Ææ , ææ æ, ææ æ æ-æ , ææ æ , ææ æ æ, æ æ æ, æ æ æ æ ææ ææ, æææ æ. æ ææ æ ææææ, æ æ.

Ææ æ, , .

Æ æ æ. æ æææ, ææ æ æ , æ æ.

, æ æ ææ, æ ?

æ .

Æ æ , æ æææ .

æ , æ, æææ æ .

æ æ , æææ .

æ æ , æ æ , ææ æ æ, æ æ æ æææ æ, æ.

ææ . æ æ æ æ , ææ ææ æææ æ , ææ æ æ ææ æ, æææ æ. æ.

6

ææ ææ , - æ , æ æ. Ææ. æ ææ æ æ. Æææ æ ææ, ææ. Ææ æ æ æææ æ ææ, ææ æ, æ ææ æ , æ. ææ æ æ, ææ , æ ææ æ, ææ æ æ, æ æ. æ ææ æ æ, æ æ, ææ æ ææ , æ æ æ æ æ ææ. æ ææ ææ ææ æ ææ ææ ææ æ æ ææ.

, æ! ææ ææ , æææ ææ ææ ææ æ æ, æ æ ? æ æ ææ æ .

æ æ ææ , æ ææ. æ æ æ ææ.

ææ æ , ææ, æ æææ ææ æ, æ æ æ , , æ.

ææ? ææ æ æ æ.

æ ææ ææ ææ æ ææ æ.

Ææ ææ , ææ ææ æ, ? æ, ææ ææ æ æ, æææ æ æ, æ æ.

æ æ. æ æ, æ æ ææ æ . ææ! æ ææ ææ æ æ . æ æ ææ , æ ææ . æææ æ ææ æææ. æ , ææ , æ æ æææ. æ , ææ æ ææ æ , æ æ æ æ ææ æ , æ ææ æ æ ææ.

ææ ææ æ æ æ ææ . æ æ æ. æ æ , ææ ææ ææ æ , ææ, ææ æ . ææ æ æ æ ææ , æ æ , æ ææ æ æ æ æ æ ææ ææ , ææ ææ æ , ææ.

æ æ ææ, æ ææ æææ, æ ææ , æ ææ ææ, ææ, æ, æ æ æ ææ ææ ææ :

æ æ æ æ æ, æ æ .

ææ æ æ æ ææ æ. æ ææ æ ææ ææ ææ æ æææ :

æ, . Æ æ . ææ ? ææ æ ?

æ ? æ.

æ. ?

æ ææ, , ææ æ æ ææ æ æ .

ææ? . æ æ, , æ æ. Æ æ , ææ æ ææ æ ææ, , æ æ æ ææ æ æ æ , æ æ æææ.

æ æ, . æ æ . æ æ, ææ æ æ, æ æ. ææ æ æ. Æ æ ææ ææ . æ , ææ æ æ.

ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ æææ æ æ æ.

, æ æ æ, æ æ æ ææ, ææ . ææ æ æ , æ ææ æ æ ææ :

ææ æ , æ æ. Æ ææ ææ. æ . æ æ æ, ææ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ ææ, æ æ æ, æ æ æ, æ æ. æ?

. æ ææ ææ-æ , æ æ , æ, ææ æ æ . Ææ ææ æææ æ:

æ, , æ æ æ æææ æ æ æ æ, æ...

æææ ææ . æ ææ æ æ æ. Æææ- æ æ ææ. æ, ææ. æ æ æ ææ ææ ææ æ æ ææ. Ææ æ æ æ. æ æ ææ æ , ææ ææ. ææ , æ æ æ. æ ææ æ. ææ...

æ, æ , æ. æ ææ , ææ ææ . ææ ææ. æ æ ææ. ææ æ. ææ ææ, , ææ , æ ææ æ æ ææ æ , æ æ æ.

æ æ ææ- ææ ææ æ æ, ææ ææ , æ æ æ æ, ææ æ æ . Ææ æ æ. æ æ ææ æ . ææ æ æ æ æ æ æ, æ æ æææ , æ , ææ æ ææ æ . ææ æ æ, æ ææ æææ æ ææ æ ææææ, æ æ ææ. æ æææ - ææ . ææ æææ, æ, æ æ ææ, æ ææ æ æ, æ æ æ ææ, , ææ æ ææ ææ ææ æ , æ æ.

7

ææ æ ææ . æ æææ æ æ æ æ. Ææ æ æ ææ. æ ææ - . Ææ æ. æ æ , , æ æ. ææ æ. æ ææ æ æææ , æ æ æææ, æ ææ ææ.

ææ æ ææ æ æ ææ. ææ æ , æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ ææ. æ . ææ æ , æ æ ææ ææ, æ. æ ææ æ æ , æ æ æ æ æ ææ. æ æ, æ æ æ æ æ æ . ææ æ , æ æ æ æ æ, ææ æ æ æææ ææ ææ æ. æ ææ æ æ ææ æ , æ æ æ, ææ æ æ æ- æ æ ææ æææ, æ.

æ ææ æ æ æ, ææ . æ ææ . æ æ æ ææ!

æ æ, æ æ æ . . æ æææ-ææ, ææ æ , æææ-ææ , æ. ææ-æ! ææ ææææ æ æ æ. ææ ææ æ. æ æ æ , ææ ææ æææ .

æ æ . æ æ ææ ææ . ææ æ æ æ ææ æ. ææ æ , ææ æ æ , æ , æ, æ æ. æ æ æææ. æ æ, æ ææ , æ æ ææ ææ. æ , ææ æ æ æ æææ , ææ , æ, ææ æ æææ, æ æ æ æææ ææ , ææ æ æ æ ææ æ ææ æ æææ. Ææææ æ æ ææ æ æ ææ. æ æ ææ , æ æ æ ææ æ æ , æ ææ ææ, ææ æ .

- æ ææ ææ:

æ æ , ææææ. Æ æ... ææ? æ . ææ? æ. ææ? ææ æ æ æææ æ ææ , æ æ ææ æ ææ æ æ. ææ . æ æ ææ æææ ææææ.

æ æææ æ . ææ æ ææ ææ æ ææ. æ , ææ æ ææ, æ æ? , æ æ , ææ æææ æ æ æ ? , æ æ, æ æ ææ æ æ æ ææææ æ æ ? ææ ææ, .

æ æ , æ æ æ. Æ æ æ æææ ææ æ æ æ.

æ æ æ æ ææ æ ææ ææ. ææ æ æ , æ, ææ æ æ æ ææ , ææ æ æ. ææ . æ ææ -, æ ææ , æ. , ææ æ æ , , æ. æ - ææ ææ æ ææ æ , ææ æææ æ. ææ ææ ææ æ .

æ æææ æ æ æ ææ. æ æ æ æ æ ææ æ æ æ.

ææ æ ææ æ æ . æ æ æ æ: ææ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ, æ æ æ æ ææ , ææ æ æ-æ. æææ æ æ , ææ æ æ-æ . Ææ- æ æ æ æ æ, ææ- æ ææ , æ - ææ ææ - . æ ææ æ, ææ ... æ ... ææ , æ ææ ææ...

... æ... Ææ æ æ æ, æ , æ ææ æ æ , æ - . ææ æ ææ , æ æææ ææ ææ ææ æ.

æ æ æ ææ , æ æ æ , ææ æ æææ æ. æææ, ææ , ææ æ æææ , ææ æ æææ ææ æ æ. æ æ. æ . ææ æ ææ æ æ . æ æææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ ææ æ. Ææ æææ ææ ææ, ææ æ ææ , æ .

æ æ æ æ, æ æ. æ æ æ, ææ æ æ æ ææ. æ, ææ æ ææ æ æ æ æ ææ. Ææ ææ æ æ æ ææ, ææ æ æ ææ æ æ. æ æææ ææ ææ, ææ, æææ, æ æ æ ... ææ æææ ææ, æ æ æ, æ. æ æ æ æ ææ æ æ æ. ææ ææ æ æ ææ ææ ææ ... ææ. . æ æ, æ ææ æ, ææ æ ææ. æ æ æ, ææ æ ææ, æ æ ææ. æ æ æ. ææ .

æ ææ . æ æ æ . æ æ æ , ææ æ, , æ æ, ææ ææ æ ææ . æ ææ, æ , æ, ææ ææ æ, ææ æ, æ.

Ææ æ- æ ææ, æ æææ ææ. , ææææ . æ æ æ æ. Ææ æ ææ æ ææ. Ææ æ æ, æ ææ æ æ, æ ææ ææ æ.

, æ ææææ æ æ . æ æ æ ææ ææ ææ . Ææææ, ææ.

ææ ææ æ , æææ.

æ , æ æ. æ æ. ææ. ... æ ææ, æ ææææ ææ æ.

æ , æ ææ æ, . æ ææ . æ æ ææ, ææ æ ææ . æ æ æ æ ææ ææ ææ æææ æ , ææ æ ææ æ æ.

Æ æ æ , æ æ æ ææ æ ææ, æ, æ æ æ ææ , ææ, æ æ ææ æææ æææ.

æ æ æ , æ æ ææ æ ææ æ æ. æ , ææ ææ ææ-æ .

æ æ æ , æ æ ææ ææ ææ , æ æææ. ææ æ , æ æ ææ æ æ , æ ææ , ææ æ ææ, . æ æææ æ ææ, æ ææ ææ æ æ æ. æ ææ æ, ææ, æ ææ, æ æææ, , ææ æ æ, æ æ æææ æ æ æ. . æ ææ ææ æ æ, æ . æ ææ æ, æ æ æ 121-æ æ.

Ææææ æ æ ææ ææ . ææ ææ æ æ ææ ææ ææ -.

æ ææ æ ææ. ææ , ææ æææ æ æ , æ ææ æ , æ æææ æ æ.

æ , æ æ , æ ææ æ ææ ... æ ææ æ , æ æ æ. æ... ææ... æ ææ æ ææ ææ.

8

æ æ ææ, æ, ææ ææ æ æ æ. æ ææ ææ æ. æ, æ ææ æ, æ æ ææ æ æ, æ ææ, æ ææ ææ. Æ æ æ ææ æ æ. Ææ æ ææ æ ææ, æ ææ æ æ -æ æ. Ææ ææ ææ æ æææ æ.

æ æ , æ æ æææ æ æ æ ææ, æ æ æ æ ææ...

Æ æ , , ææ æ æ æ æ . æ æ ææ ææ , æ æ ææ æ æææ.

, ææ, , æ, ææ ææ æ æ ææ æ æ ææ, æ æ...

. ææ æ æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ ææ ææ æ æ .

æ? .

æ. ææ ææ, , æ, æ æ æ æ æ, ææ æ. ææ ææ æææ ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ, ææ æ æ ææ æææ æ æ. ææ æ ææ æ ææ æ æ ææ . æ ææ æ , ææ æææ ææ æææ æ, ææ æ ææ æ , æ. æ ææ, ææ ææææ, æ ææ ææ æ, ææ æ, æ æ. æ ææ ææ æ ææ æ æ æææ, æ æ ææ ææ. ææ æ æ æ æ æ ææ æ.

æ , æ ææ æ. ææ æ , æ ææ æ æ æ , . ææ æ , æ æ , ææ æ ææ ææ ææ ææ æ, .

æ , , ææ, ææ æ æ, æ ææ æ, æ ææ ææ, . æ , æ ææ æ æ ææ, æ æ.

Ææ æ , ææææææ , æ æ, æ ææ ææ.

ææ æ æ, ææ æ æ ææ. æ- æ æ [1], ææ æææ æ æ. ææ æ æ, æ ææ æ æ, ææ æ æææ æ, , æ ææ æ ææ æ æ æ æ. ææ æ æ , æ æ ... æ , æ æ, æ .

æ ææ æ, ææ æ , ææææ ææ , æ æ æ , ææ .

æ æ, æ? , ææ æ ææ, ææ æ, æ , , æ æ æææ ææ æ .

æææ æ æ . ææ æææ æ, , æææ æ , ææ æ æ æ. Ææ ææ ææææ ææ , ææ æ , æ.

, , ææ ææ æ æ æ, æææ æææ æ æ, æ ææ ææ.

ææ... , , æ , ææ. æ æ, æ æ æ, , æ æ, ææ .

æ æ æ æ æ, æææ æ, æ , , æ, ææ æ æ ææ, æ æ æ, , ææ, æ , æ. ææ , æ æ æ. ææ æ ææ æ , æ, , ææ , ææ ææ ææ æ, æ æ , ææ ææ æ, æ .

Æ , æ, ææ?

æ æ.

ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ .

ææ æ æ , æ æ æ ææ æ.

ææ æ æ, ææ æ æ ææ? .

æ æ. æ , æ æ æ, æ , ææ, ææ æ ææ.

, æ .... ææ ææ, æ ææ , æ æ . æ! ææ æ ææ æ æ æ æ æ , æ ææ æææ æ ææ æ æ ææ. æ ææ æææ , æ æææ, æ æ æ ææ, æ æ, æ ææ æ æ.

ææ, ææ, æ, æ æ æ æ , ææ .

ææ æ . ææ æææ ææ, ææ , æ æ æ:

, æ ææ æ , , æ æ ææ æ æ .

... æ , æ ææ æ æ , .

æ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ æ, ææ ææ .

æ , ææ æ ææ ææ æ, æ æ , æ æ ææ ææ æ æ, æ, ææ æ æ æ ææ æ æ, , ææ, æ æ æ æ ææ , æ.

ææ æææ æ, æ, ææ , æ ææ. Æææ æ ææ æ æ ææ .

æ ææ, , ææ æ , æ æ æ æ æ. ææ æ, ææ ææ, æ æ æ, æ ææ ææ, æ ææ ææ æ, æ æ æ æ . æ ... æ ææ æ, æææ .

æ æ æ , æ ææ æ æ ææ ææ æ ææ æ æ æ. ææ ææ æ, æ æææ æ ææ.

æ ææ æ- æ, ææ , æ æ æ . ææ , æ ææ ææ ææ æ , æ æ . æ, æ æ æ.

æ-æ æ ææ æ, æ . æ æ æ ææ. ææ , æ æ ææææ, æ æ ææ ææ. æææ æ, æ, ææ æ æ , , ææ , æ æ æ æ æ, ææ ææ æ : æ ææ æ æ. æ, ææ æ æææ æææ ææ æ æ.

æææ æ æ æ æ, ææ æ æ ææ. æ ææ. ææ æ. æ æ æ , ææ æ æ. æ.

, ææ æ æ æ. Ææ æ æ æ ææ æ , æ æ æ æ, , ææ æ æ æ æ ææ æ æ.

ææ ææ ææ ææ æ æ- æ. æ æ æ, æææ ææ æ .

æ æ æ æ ææ ææ ææ, æ , æ æ, , æ ææ , æ æ æ æææ , ææ, æ æ :

ææ... æ æ.

æ æ æ æææ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ ææ. æææ æ ææ æ æ , ææ ææ æ ææ ææ ææ ææ, , æ ææ æ æ ææ æææ ææ ææ.

æ. , æ , ææ , æ æ.

æ æ ææ ææææ , ææ æ æ æ, æææ ææ , æ. æ ææ , ææ æ æ ææ ææ ææ æ æ ææ æ ææ.

æ ææ ææ , æ æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ æ. æææ æ ææ æ ææ æ ææ æ .

æ , æ?! æ æ æ .

æ , - ææ æ æ.

ææ , ææ ææ. ææ æ -.

æ, æ æ...

æ, æ æ æ. ææ , , æ æ æææ ææ ææ ææ æææ æ æ, ...

æ, æ æ, ææ. æ ææ ææ æ, ææææ .

. æ æææ æ, ææ ææ ææ. æ æ ææ æ æ æ ææ, ææ æ ææ ææ ææ. ææ æ æ, ææ ææ ææ... æ æ, ææ æ æ æ .

æ æ ææ ææ, ææ æ æ æ ææææ, æ æ ææ ææ æ æ æææ.

ææ, ææ , ææ æ ææ , ææ, æææ ææ ææ æ , ææ ææ æ.

9

æ æ æææ æ ææ, ææ æ- æ æææ ææ . æ æ- , ææ- æ æ , æææ- ææ, ææ æ, ææ, ææ ææ, ææ ææ æ æ æ æ ææ, - , ææ ææ æ - , ææ .

.

ææ æææ æ. æ ææ ææ æææ . ææ ææ æ æ, ææ- æ æ æ ææ æ, - æ æ. ææ ææææ æ , æææ æ æ ææ ææ ææ æ æ, , æ ææ æ , æ ææ, æ ææ æ æ æ æ ææ.

æææ æ ææ . æ æ, æ ææ æ , æ , æ æææ, ææ. æ æ ææ :

æ.

æ æ ææ æ , æ æ, æ ææ æ , , æ æ æææ æ, æææ , ææ æ æ æ. æææ æ ææ æ . ææ æ æ æ, æ ææ , ææ æ, , ææ , æ ææ æ ææ. æ æ ææ æ ææ , æ æ æ .

Æ , , ææ ææ æ , æææ æææ ææ, æ, æææ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ æ, æ æææ, ææ.

æ æ ææ, æ ææ, æ æ æ ææ æ. æ æ .

æ æææ æ æ, ææ ææ. Ææ æææææ ææææ , æ , æ , æ ææ æ æ æ . æ æ, æææ ææ. ææ , æ æ æ æ ææ ææ æ, æ. ææ ææ, æ æ æ æ , ææ ææ æ æ ææ æææ, æ .

æ, ææ æ ææ , æ æ æ, , æ æ , æ. æ æ æ, æ æ ?

ææ æ, æ ææ : æ , ææ æ æ æ ?

æ ææ, æ ? Æ- æ, ææ, ææ æ æ?

ææ æ æ ! æ æ ææ ææ ææ.

ææ ææ æ æ æ æ, ææ , æ, æ ææ æ ææ. æ ææ æ æ ææ æ æ, æ æ ææ æ æ ææ , ææ ææ æ , æ æ:

Æ æ . ææ ææ ææ æ. Æææ ææ , æ æææ æ æ. æ æ æ.

ææ æææ æ, æ æ ææ ææ :

ææ æ, ææ .

ææ , æ æ , æ?

æ. æ-, ææ, æ æ æ ææ æ , æ æ ææ æ ææ ææ. ææ æ, ææ ææ æ æ.

ææ ææ æ, ææ æ .

æææ ææ ææ æææ. æ ææ , æ æ ææ. æ ææ æ-æ, ææ ææ æ, æ æ æ æ æ , ææ æ æ .

? ? .

æ æ ææ. æ , ææ æ æ, æ æ æ, ææ æ.

æ ææ æ æ-æ, æ æ-æ æ. æ æ, æ ææ æ:

, , ? ææ æ, æ, æ æ ææ ææ, ææ æ ææ , æ æ æ æææ, æ æ - ææ ææ æ æ.

, æ æ æ ææ ææ , ææ, ææ . ææ æ. æ ææ ææ æ ææ .

ææ æ æ, æææ ææ, ææ æ æ æ , ææ æ ææ æ æ :

æ . ææ ææ ææ æææ ææ æ. Æ æ ææ. æ æ , ææ, æ ææ ææ æ æ : Æ , æ æ , ææ ææ æææ.

ææ æ , ææ ææ æææ, æ æ ææ æææ, æ. æ æ æ, ææ æ æ æ, æ æ ææ. ææ æ, æ æ ææ , æ æ æææ, æ æ.

æææ ææ ææ æ.

æ æ , , ææææ æææ , , ææ , ææ æ æ ææ æ æ , æ ææ ææ ææ. æ, ææ ææ ææ æææ , ææ ææ ææ ææ . Æ, ææ æ æ æ ææ ææ, ææ æææ. ææ æ , æ æ æ æ ææ æ æ , æ ææ æ, æ ææ , æææ. ææ æ , æ , ææ æ ææ ææ æ æ ææ.

æ æ ææ. æ . æ æ, æ æ, æ æ æ ææ ææ æ, , , æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ. ææ , æææ æ æææ ææ ææ, ææ æ æ.

ææ , æææ æ æ æ æ. ææ ææ æ ææ , æ æ æ , æ æ ææ ææ æ æ æ æææ:

! !

æ æ æ . æ æææ , . æ ææ, æ, æ æææ ææ ææ æ, æ , æ æ æ æ ææ æ æ, .

! ! æ .

æ ææ ææ æ æ ææ. , ææ æ, æ.

Æææ! Æ, æ æ! æ . æ . æ ææ æ, æ æ, æ, æ, æ. æææ. ææ , ææ ææ . Æ æ æ æ... Ææ æ ææ æ, ææ ææ æ æ , ææ æ, æ, ææ ææ æ æ. æ, ææ æ æ, æ æ ææ æ, ææ æ ææ æ. ææ? æ æ? ææ æ æ? æ æ æ æ ææ ææ æ ææ, ææ. Æææ, æ æ ææ, æææ æ, ææ æææ æææ ææ... æ æ æ... æ , æ æ ææ æ ææ æ...

æ æ, æ æ ææ æ æ æ ææ, æ æ ææ, ææ æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ... ææ æ æ ææ æ æ, æ æ ææ, ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ æ æ æ ææææ æ, ææ æ æææ . ææ ææ ææ æ æ ææ.

ææ æ . æ ææ æææ. ææ æææ ææ æææ æ, , æ ææ æ æææ æ, ææ æ æ æ æ.

æ, æ , æ , ææ ææ. æ æ æ ææ æææ æ. æ ææ ææ æ ææ. æææ æ ææ æ . æ æ æ æ ææ ææ æ.

æ , ææ , , ææ , , æ . æ , ... , æ æ ææ æ. ææ , ææ ææ .

æ , æææ, ææ æ æ.

æææ ææ æ . , æ , æ ææ æ æ ææ ææ ææ æææ æ æ, ææ, æ æææ æææ ææ ææ ææ, æ ææ æ æ æææ, æææ æ æ.

æ, ææ, æ æ æ, æ ææ, .

æ. ææ . æ , æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ, .

æ ææ æ .

? æ æ ææ .

æ ææ. æ æ, æ æ ææ æ æ, æ æ. Æ ææ , ææ æ æææ. æ æ æ ææ. æ æ æ æ æ.

, . ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ . Ææ ææ æ , ææ æ æ æ.

10

-ææ æææ. . æ æ æ. ææ. , æææ ææ , æ ææ. . Ææ æ , ææ æ , ææ æ , .

æ ææ æææ æ æ: æ, æ, æ. æ æ ææ æ, ææ æ, æ æ ææ æ æ , æ ææ . æ æ æ , ææ æ ææ æ æææ æææ ææ. æ æ ææ. æ ææ æ æ, æ, æ æ ææ ææ , ææ, ææ , ææ ææ , æ æ ææ ææ , æ. æ æ ææ , ææ, æ æ æ æ, ææ ææ ææ æ æ. æ æ , ææ æ , æ æ æ , ææ æ ææ æ.

æ ææ . Ææ- ææ ææ æ, ææ ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ , ææ æ æ. æ æ æ æ, æ æææ æææ, ææ æ .

ææ æ æ, . Ææ æ æ æ ææ, æ ææ , ææ æ ææ ææ æ æææ ææ æ ææ æ æ , . ææ, æææ æ, æ æ æ æææ æ . ææ æ , ææ æ, æ ææ , æ æ æ æ æææ ææ æ, . æ-æ æ æ, ææ , æ ( ææ , æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ, æ ), æ æ, æ. æ æ, æ, ææ æ æ æ æ ææ æææ æ, ææ æ æ ææ .

Ææ æ æ æ ææ æ. æ, æ ææ æ. ææ , æ æææ .

Æææ æ ææ æ, æ æ æ æ, ææ . Ææ, æ æ æ æ, æ , æ æ, æ, ææ æ æ æ æ æ ææ æ ææ ææ .

ææ æ, ææ æ æ æ, æ æ, æ , ææ , , ææ ææ æ æ æ, , æ æ æ æ æ æ. ææ æ ææ , ææ æ æææ ææ , æ , ææ æ æ, .

ææ ææ æ , ææ æ . ææ æ , æ . æ æ æ æ ææ ææ æ , ææ æææ , æ æ .

æ, æ, , ææ æ æ?

, ææ .

æ?

æ æ.

ææ ææ , æ ?

æ æ , ææ æææ ææ ææ.

æ æ æ æ. , æ æææ, æ æ æ, , ææ æ æ æ, ææ , æ , æ.

æ æ ? .

, æ æ ææ ææ ææ .

æ ææ æ æ . 25 æææ, æ æ 5 . æ æ æ, æ æ . æ ææ æ , æ ææ , æ ææ ææ æ:

æ!

æ æ ææ æ ææ. æ , æ ææ. æ . æ æææ, ææ , æ æ æ æ, æ æ , ææ, æ ææ. ææ , æ ææ ææ æ æ æ. ææ ææ æ æ æ, ææ æ, æ, , ææ ææ æ æ .

ææ æ ææ , æ æ æ æ . ææ æ, æ ææ , æ æ :

æ.

æ ææ æææ æ, æ æ, æ æ ææ ææ, æ ææææ æ æ ææ æ æ æ æ.

, ææ, æ ææ æ æ æææ. æææ æ æ, æ æææ ææ . æ æ ææ ææ. æ ææ ææ, ææ ææ , , ææ ææ æ, ææ . æææ, æ æ æ æ ææ æ ææ æ , , ææææ, ææ , æ æ æ , . ææ ææ, æ æ æææ , æ æ ææ ææ æ ææ. æ æ æ æ, æ æ æ æ, æ, æ æ ææ æææ.

æ, ææ æ, æ, ææ, æ.

æ . æ, æ , ææ æ, æ æ ææ æ æææ , ææ ææ ææ , æ æ æ æ, æ æææ ææ æ :

æ, -.

æ ææ æææ.

æ , ææ , .

Ææ æ æ æ, ææ ... Æ ææ, æ æ, ææ, ææ ...

Ææ ææ æ æ æ? æ ææ æ ?

æ æ? æ æ ææææ æ.

æ , ææ æ , . ææ ææ, æ æ , æ ææ æ æ æ , æ. æ æææ ææ æ, æ æ ææ æ :

Æ æ, ææ æ æ æ? ææ æ ?

ææ æ æ æ - , æ ææ æ æ ææ ææ æææ æ ææ :

Æ, ææ, æ æ æ, .

Ææ æ æ , æ æ ææ æ ææ æ , . ææ ææ æ , æ æ æææ, ææ æ æ ææ ææ ææ, æ.

, æ æ! æ æ , æ æ æ æ, æ ? ææ ææ æ æ æ æææ.

ææ ææ ææ, æ ææ , ææ ææ ææ ææ æ.

, æ æ æ , æ ææ ææ , ææææ , æ ææ , æ , .

æ ææ æ , æ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ , . ææ æ æ , æ ææ æ æææ ææ-ææææ æææ, ææææ, æ æ æ.

æ ææ, æ æ æ æ ææ, æ, ææ æ æ æææ.

Ææ æ æ? æ ? æ ? ææ æ æ ææ ææ æ-æ æ ææ æ æ.

æ , æ æ . Ææ ææ ... æææ ææ æ , æ , ææ æ . æ ææ æææ ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ ææ, æ æ. ææ æ æææ, ææ æ æ ...

ææ ææ , æ æ æ æææ æ ææ æ æææ :

æ æ, æ?

, , æ æ æ ææ æ ææ æ, ææ æ æ , ææ.

ææ æ ææ :

ææ ææ æ.

ææ?

æ ææ æ æ.

ææ ææ?

æ ææ æ , æ ææ .

æ æ æ, ææ æ. Æ æ .

æ æ, ææ æ, æ, æ ææ æ æææ æ . æ æ æ æ ææ æ æææ , ææ ææ. ææææ. æ...

Æ æ æææ æ, ææ æ æ, æ æ ææ.

æ , æ ææ ææ æ æ .

æ æ æ, æææ æ ææ, , ææ ææ æ æ æ æ, æ, æ.

ææ æ ææ . æ ææ , ææ, æ æ æ , ææ ææ æ æ . æ, æ æ æ . æ æ, ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ, æææ ææ æ ææ.

ææ ææ , æ æ æ, æ, æ æ æ æ. æ æ ææ , æ, æ æ æ æ, æ æ, ææ æ ææ æ æ, ææ æ , , æ , ææ, æ , , æ æ æææ, æ.

ææ , ææ æ æ, ææ ææ ææ æ, æ. ææ ææ æ, æ ææ ææææ æ æ, ææ æ æ æ.

Ææ ææ æ ææ æ ææ - ææ. ææ æ, æ , ææ æææ ææ æ, ææ æ ææ æ, - ææ æ æææ æ ææ æ æ æ , æ. æ ææ . ææ æ æ æ , ææ æ æ .

æ æ æ, ææ æ æææ, æ ææ ææ, ææ æ æ ææ, æ ææ , , ææ æ, ææ æ , æ ææ æ æ, æ.

æ , . Ææ æ ææ æ æ, ææ, , ææ.

æ , ææ , æ, ææ. æ ææ, ææ æ æ , ææ æææ æ æ, ææ æ æ æ. æ ææ, , æ ææ æ æ, ææ æ æææ ææ.

Æ æ, æ æ , . æ æ , æ ææ æ, æ æ.

ææ æ, ææ æ , æ. æ æ, æ æ ææ æ , æ æ æ, . æ æ æ æææ æ æ, æ ææ ææ æ æ.

Ææ æææ , ææ æ æ ææ. æ æ æææ æ ææ , ææ æ æ.

æ æ-æ æ, æ æ, ææ , æ. ææ ææ æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ ææ , æ ææ, ææ, , æ ææ æ. , æ æ æ æ, æ æ, æ æ æææ æ æ æ ææ , ææ æ, æ æ , æ æ , .

11

æ æ æ æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ. ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ , æ. æ æ .

æ æ æ æ æ ææ. , ææ æ æ æ æ æ, æ æ , æ. æ ææ , æ ææ, ææ, æ æ ææ ææ , æ æ æ. Æ æ ææ .

Ææ ææ æ æ æ, æææ æ, ææ. æ æ-æ æææ, æ æ, æ ææ, æ æ æ ææææ, æ æ æ, æææ æ ææ ææ æ, ææ æ æ æ, ææ æ æ, æ ææ , ææ ææ, æ æ ææ æ, , æ æ ææ æ æ æ æ, æ. æ æææ ææ æ æ æææ æ ææ, ææ æ ææ æ ææ , ææ ææ ææ æ æ æ æ æ. ææ æ æ ææ ææ. ææ ææ ?.. ææ .

ææ æ æ æææ-æææ. æ ææ æ. Ææ æææ ææ æ ææ ææ æææ æ. æææ æ æ æ ææ æ. Ææ æ æ. ææ æ æ æ. æ æ æ ææ ææ, æ ææææ æ æææ, ææ ææææ æææ. æ , ææ , æææ æ æ ææ, ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ .

æ æ ææ. æ ææ æ æ , ææ æ æ ææ. ææ , æææ æ æ, æ. Ææ æ ææ, ææ æ ææ æ .

ææ æ ææ ææ æ æææ, æ, , ææ æ ææ ææ æ æ, æ ææ æ. æ ææ ææ æ æ. Æ, æææ ææ , ææ æææ æ . æææ ææ ææ-ææ æ , æ æ ææ æ, ææ æ æ. :

!

æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ . ææ æ æ ææ æææ æ ææ æ. æ ææ ææ . æ ææ æ æ. æ, æ æ æ æ, æ. æ æ æ æ .

.

æ ææ æ ææ æ æ æ æ ææ æ æææææ æ ææ. , æ æ æ æ, . ææ æ æ. ææ æ æ æ , æ æ æææ , . æ æ æ... ææ æ? æææ? Ææ æ æ æ æ æ ææ? ææ ? æ ææ æ æ æ ææ.

! , æææ! ææ æææ ææ æææ æ æ æ.

ææ æ, æ æ ææ ææ æ , æ æ æ æ æ æ, . æ ... æ æ ... æ æ . ææ æææ, æ...

, æ æ æææ æ, ææ ææ :

æ æ .

ææ æ, æ æ ææææ ææ æ æ .

æ æ, , , æ ææ , æ, ææ ææ ææ æ.

Æ æ æ ææ ææ , , ææ æ æ æ ææ æ æ : æ æ æ.

æ æ æ. æ æ . æ æ ææ .

æ æææ. , , .

, æææ. Æ ææ æ æ, ææ, æ, æ æ æ, æ ææ, æ.

Æ æ æ æ. ææ æ æ æ. æ æ . æ æ ?

æ, .

ææ æ, ææ ææ æ.

-! æ ææ, , æææ æ æ æ ææ æ æ, æ æææ æ. æ æ ææ æ æ æ æ , ææ æ æææ æ æ, æ æ æææ.

ææ æ , æ æ æ æ, ææ æææ æ, æ æ, ææ æ æ æ ææ æææ, ææ ææ æ æ ææ ...

ææ æ æ æ ææ .

æ , ææ ææ ææ æ ææ æ , , ææ æ æ , æ, æ æ, ææ æ æ æ æ, ææ , æ æææ.

, ææ æ æ æ , ææ ææ ææ æ æ æ . Æ æ æ. æ æ , , ææ æ ææ, æ.

æ æ æ, ææ , æ æ ææ. æ , ææ æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ, . æ ææ , æ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ .

ææ æ ææ æ. æ æ æ æ æ, -æ.

Æææ æ æ æ, æ æ, æ ææ , æ ææ ææ ææ ææ , æ æ, ææ, æææ , æ.

æ , æ æ ææ æææ-æææ ææ, æ ææ æ æ æ, æ ææ ææ. ææ æ æ ææ æ. æ, ææ ææ ææ æ ææ.

ææ æææ æ æ æ, æ æ, æ . æ æ æ æ, æ, æ æ æ æ . æ- æ ææ.

ææ , . ææ æææ. æ ææ ææ :

æ!

æ ææ ææ æ ææ , ææ, æ æ æ , æ. æ æ æ æ æ.

æ æ . ææ æ æ, ææ ææ æ æ, æ ææ, æ ææ æ æ, æ æææ æ ææ ææ æ æææ æ æææ.

æ æ ææ, æ ææ , æ, æ æ æ æ æ æ ææ ææ. æ ææ æ æ , æ æ æ æ ææ æ æ , æ æ æ ææ æ ææ ææ:

æ æ æ ææ, ææ æ ææ , æ , .

æ ææ æ ææ , æ æ æ æ æ ææ ææ ææ ææ, æææ æ æ æ æ , ææ, æ æ æ æ , , æ.

æ æ æ, ææ æ æ æ , ææ ææ æ æ ææ ææ ææ ææ, æ, æ ææ ææ. æ ææ , æ æ , , æ , æ , , ææ ææ æ æ ææ æ ææ.

ææ ææ, æ ææ. æ ææ æ , æ . æææ æ æææ. æ æ æ æ æ-æ. æ æ æ, ææ æ ææ, æ, , ææ æ æ, æææ. ææ ææ , ææ æ æ , æ æ ææ æ , æ. ææ æ , æ æ æ æ æ æ, æ . ææ , æ æ æ æææ . æ æ æ ææ æ, ææ ææ, æ æ æ ææ æ æææ æææ. æ. ææ , ææ æ ææ ææ æ, æ æææ...

Ææ ææ æ æ ææ ? .

Æ æ æ æ ææ æ. æææ ...

æ æ. Æ æ. æ , ææ , .

æ æ. æææ ææ ææææ æ æ ææ æ æ ææ æ . ææ- æ ææ, ææ- æ ææ ææ ææ, æ- ææ æ ææ, æ ææ , ææ ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ æ , . æ- æ æ æææ -æ . ææ , æ æ ææ. æ æ, æ æ æ æ , æ æ, ææ æ ææ , æ. Ææ æææ æ æ : æ æ ææ, æ ææ. ææ, æ æ ææ æ æ æ æ æ... æ ææ ææ æ æ æ ææ æææ ææ ææ ææ. æ æ æ æ æ. ææ ææ ææ ææ æ, ææ æ ææ æ ææ æ. æ ...

æ æ æææ , æ , æ æææ, , æ æ ææ, ææ , æææ æ æ , æ ææ æ :

Æææ ææ , .

æ, ææ æ æ ææ æ æææ ææ, ææ æ æ ææ æ.

æ ææ æ , æ ææ, ææ æ æææ.

æ, ææ ææ æ æ ææ, æ ææ æ ææ, æææ, æææ, æ æ æææ - ææ ææ æ, ææ æ æ æ ææ. , æ æ æ æ æ ææ ææ ææ æ , . ææ-ææ æ ææ æææ.

ææ æææ ææ æ æ æææ æ æ, æ æ. , æ æ æ ææ æææ æ ææ , æ æææ , æ ææ æ .

, æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ . æ æ ææ æ æ. æ ææ ææ æ æ æ æ , æ æ , ææ æ æ æ æ ææ æ , ææ... æ æ ææ ææ æ... æ, ææ æ æ ææ æ-... æææ æ, æ ææææ æ , æ... æ æ, ææ , æ æ æææ . æ æ , ææ æ æ , æ æ æ, : ææ ææ æ ææ ææ, æ æ æ, æ. æææ æ, æ, æ æ æ , , ææ ... ææ æ æ, æ , æ æ. ! ææ æ , ææ æ ææ, æ æ æ ææ ææ, ææ æ, ææ æ æ æ æææ, æ æ æ æ æ æ. æ, ææææ, , æ ææ ææ ææ ææ. æ , æ æ , . , æææ æ æ æ, ææ æ æææ æ, æ , ææ, ææ æ æ ææ , æ ææ, ææ æ , æ æ æ æ æ, ææ æ ææ, æ, , ææ æ ææ æ . ææ æ ææ, æ æ æ ææ æææ æ æ. ææ, æ ææ æ ææ... ææ...

æ ææ æ, ææ æ æ ææ ææ æ æ, æ. ææ ææ æ æææ, æ , ææ æ æ æ ææ, æ, ææ. æ ææ æ æ ææ æ æ . æ æ æ, æ æææ æ , , ææææ, æ æ æ ææ, æ ææ ææ, ææ ææ æ æ æ æ , ææ. ææ æ æ, æ ææ æ, æ.

 

1

Ææ æ æ , ææ æ . æ æ æ ---, ææ æ æ.

ææ æ. æ æ ææææ ææ æææææ æ . æ æ æ æ ææ æ æ.

ææ ææ æ æ æ , , æ ææ æ æææ , .

! æ æææ! ææ . æ ææ , æ æ æ æææ!

æ? æ ? æ, æææ æ , æ, ææ .

æææ æ æ!.. æ æ, ææ æ æ. ! ææ .

æ, ææ æ æ æ, .

æ æææ , ææ æ æ, æ æ , ææ. æ , ææ æ ææ. æ, ææ, ææ æ æ.

æ, ææ æ ææææ , ææ æ æ ææ, æ ææ æ, ææææ ææ ææ æ æ æ.

æ ææ , ææ :

æ... æ, ... æ ææ æææ... æ, ææ ... ææ æ. ææ ææ æ .

? ææ , ? æ æ .

æ, ææ, ææ æ , æææ æ ææ ææ æ. ææ æ æ... æ æææææ .

æææ æ ææææ! - ææ æ.

æ ææ , ææ , . æ æ - . ææ æ , ææ æ æ . ææ æ, ææ .

æ æ æ . ææ æ ææ æ æ. æ ææ ææ æææ ææ.

æ æ ææ æ! ææ , æ ææææ.

æ? æ æ ææ æ. , ææ , ææ , ææ æ , æ æ. Æ æ æ æ.

æ æææ , .

ææ ææ æææ , ææ ææ æ ææ - æ. æ æ æ , ææ æ æ æ, æ .

æ. æ . æ æ æ, ææ . æ æ æ æ æ. ææ æ æ ææ æ æ ææ æ. æ æ æ æ . æ æ æ æ æ æ ææ ææ . æ - æ. ææ æ æ , ææ , ææ æ.

æ ææ ææ æ... æ ææ... æææ... ææ ææ æ! æææ æ ææ æ æ æ æ, æ .

æ ææ ææ ææ æ æææ ææ æ . æ æ ææ -, ææ æ æ æ æ æ. Ææææ, ææ , , ææ æ ææ , æ æ ææ .

æ æ . æ æ , ææ æ æ æ æ ææ. , ææ ææ æ ææ.

æ æ , ææ ææ ææ . æ æ , æ æ , ææ. æ æ. æ æ. æ ææ æ ææ. æ æ . ææ æ ææ . æ æ æ ææ æ æ. æ , ææ æ æ. æ.

ææ ææ æææ ææ æ æ æ . æ æ ææ æ , ææ æææ .

æ æ æ, - æ æ , ææ æ ææ ææ æææ ææ æ , æ ææææ ææ æ æ , ææ æææ æ.

æ ? .

æææ. æ æ ææ ææ æ æ. ææ ææ æ .

Ææ æ æ, ææ , ææ æ ?

æææ ææ . æ ææ .

æ æ ææ ææ . Æ , æ æ æ ææ ææ æ æ, . æ ææ , æ . æ æææ æ ææ æ ææ ææ æ .

Ææ ææ æ æææ æææ æ. , æ ææ , .

æ æ ææ, æææ , æ æææ æ ææ ææ æ, æ æ æ ææ æ ææ æ. æ ææ æ, æææ, ææ æ æ, æ æ æ æ ææ ææ ææ, æ æ æ. ææ æ .

æ? æ, ææ æ .

æ ææææ æ ææ æ æ æ æ, æ . æ :

æ æ?

ææ.

ææ æ ææ æ.

Ææ æ æ ææ?

æ æ , æ æ ?

æ.

æ æ ææ. ææ æ ææ æ ææ.

ææææ æææ æ.

, , ææ æ æ, æ, ææ æ. æ æææ æ æ æ æææ.

ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ .

Ææ ææ æ? æ æ - æ, æ ææ ææ, ææ æ ææ ææ?

æ æ , ææææ.

æ ææ ææ ?

ææ æ æ ææ æ , æ æ ææ ææ ææ ææ ææ æ , , æ æ æ. , ææ æææ æ , æ .

æ ææ, æ æ æ. æ æ, æ , ææ æ æææ æææ .

æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ, ææ .

æ æ æ æ, ææ æææ ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ. ææ , æ , .

ææ æ ææ.

ææ æ ææ æ , ææ , , æ æ.

ææ æ æææ . æ æ ææ æ ææ æ ææ ææ æææ.

Æ æ æ, æ, . æ æ æ ææ .

æ æ , æ, æ æ . æ æ, æ æ ææ , , ææ æ æ æææ , æ , ææ ææ , ææ. : Ææææ, ææ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ. ææ ææ : æ! ææ ææ æ , æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ æ ææ!

æ æ ææ æ?

æ, æ ææ ææ , æ, .

ææ ææ ææ æ, æ æ . æ æ æ ææ ?

ææ æ , æ æ, æ ææ ææ ææ , æ.

Ææ ææ æ , æ æ æ ? ææ æ æ: æ æ æ æ æ ææ æ æ?

æ ææ ? .

æ , , æ, ææ, æ, æ ææ ææ ææ , æ æ, æ ææ ææ ææ ... æ, æ, æ 5 562 æ ææ 5 112 æ æ. æ æææ æ ææ, æ. æ æ æ, æ æ ææ, æ æ.

æ ææ æ ?

æ, æ ææ æ, , æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ æææ æ, æ.

Ææ æææ æ. :

ææ æ æ , ææ æ æ , ææ æ æ æ æ, æ æ æ.

æ æ?

, æææ...

? æ, ææ . ææ æ æ æ æ, æ æ, ææ æ æ? .

æ, , æ æ , æ ææ, ææ.

æ, ææ ææ! . æ æ æ, æ æ, æ ææ ?

Æ, , æ, æ æ æ.

Ææ ææ æ ææ æææ ææ...

æ, æ æ , æ... æææ æææ æ ææ, ææ æ æ. æ æ . æ æ , ææ æ .

æ, æ ... æ , ææ .

æ æ .

æææ æ ææ ææ .

Æææ ææ ææ æ ææ , ææ ææ æ , æ æ, .

æ ææ æ, æ æ æ æ æ æ. æ æææ æ, æ æ æ æ ææ, .

2

ææ 5 562 ææ 5 112 æ, æ æ æ æ æ .

Ææ æ æ , æ æ ææ æ? , æææ æ ææ æææ. æææ ææ.

æ æ... Ææææ, ææ æ ææ æ, æ æææ æ 5 001 æ æ æ. -, , , æ ææ ææ , .

5 001 æ æ . æ , ææ æ . ææ ææ . ææ æ , ææ æ æ ææ ææ ææ ææ. ææ æææ ææ æææ æ, ææ æ , ææ æ ææ æ ææ. ææ æ , æ ææ æ æ æ, æ ææ æ.

ææ æ æ æ , ææ æ ææ æ , æ , ææ. Æ æ .

æ æ æææ æ æ . æ ææ æ . æ æ ææ ææ æ æ, æ æ. æ , ææ æ , æ ææ ææ æ .

æ æ , æ æ æ. æ æ æ, . æ æ ææ æ ææ , æ . æ æææ æ æ, ææ ææ , æ æ ææ ææ æ æ. æ æææ æææ . ææ æ æ. æ æ æ, æ ææ - æ. ææ : æ æ ææ. æææ æ. æ ææ æ ææ ææ. æ ææ, æ :

æ æ, ææ æ æ...

æ. æ ææ æ ææ. æ æ æ, , æ æ æ , æ, æ æ ææ. æ æ æ , . Æææ ææ . æ .

Æ æ æ æ... Ææ æ æ æ æ, æ ææ ... æ ææ , æ ... ææ æ æ, ææ æ ææ æææ , æ æ æ ... ææ æ æ æ æ æ, æ æ ... æ ææ , ææ æ ææ ææ .

æ æ æ, , æ ææ ææ, æ, ææ ææ... æ ææææ æ æ , ææ æ æ, æææ æ æ ææ æ æ . æ æ æ æææ. æ - æ ææ ææ. æ ææ æææ æ, æ æææ ææ æ æææ ææ. æ æ æ ææ, ææ ææ æææ ææ ææ ææ , , æ æ.

æ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ, æææ , æ æ æ æ ææ , æ æ æ æ ææ æ ææ , æ.

. Ææææ, æ æ ææ æ . , ææ ææ . ææ æ ææ , æ æ , æ.

. Æææ æ-æ æ , ææ æ æ ææ æ æ, , æ æ , æ æ æ ææ. æ æ ææ ææ æ. æ æ æ ææ. æ æ æ ææ. æ ææ æææ ææ ææ ææ æ ææææ. æ ææ ææ ææ ææ æ-æ ææ.

æ ææ, ææ , æ ææ ææ , æ . ææ ææ æ. Ææ .

, ææ! ææ . æ ææ æ . ææ ææ æ . , æ æ æ, æ, ææ æ. æ . æ, ææ ææ æææ . ææ ææ æ.

æ æ æææ. æ ææ ææ ææ . æ æ, ææ æ æ, æ . ææ ææ ææ . ææ æ .

æ æææ æ æ ? ?

, æææ .

æ æ. æ ææ , ææ , .

, ææ ææ æ?

ææ æ æ . . æ æ æ .

æ æææ æ æ ? æ ææ .

æ. .

Æ . æ æ ææ æ. æ ? .

æ æææ æ, æ , .

3

æ æææ æ ææ ææ, æ, ææ, , . ææ æ æ æ. æ ææ æ , æ æ , ææ æ. æ æ ææ æ :

? ææ æ ?

... æ!

æ æ ææ. æ æ. æ, ææ .

æ æ?

ææ, , æ ææ æææ , æ ææ æ.

æ, , ææ æ æ ææ æ ææ . æ æ, ææ ææ æ .

æ, æ , æ æ!

, æ æ æ - æ æ æ æææ ææ.

Ææ æ æææ æ... æ æ æ, .

Ææ æ æ æ . Ææ ææ æ æ æææ. Æ æ. æ æ , æ , æ ææ æ. æ æ æ æ æ. æ æ ææ æ, ææ æ æ ææ ææææ æ. æ æ ææ æ , æ æææ :

æ ææ.

æ æ . æ æ æ, æ, ææ. ææ ææ æææ . ææ , æ... ææ-ææ æ æ.

æ æ. æ ææ æ ææ æ , æ æ .

æ ææ , æ æ , æ... ææ ææ! æ æ æ æ, ææ æ æææ .

æ ææ. Ææ æ æææ, ææ æ æ. æ ææ æ. æ æ ææ. æ æ æ æ æ ææ. æ æ æ ææ, ææ æ ææ æ.

, æ ! .

æ?

, ææ, æ æ ææ ææ ææ æ ææ ææ.

æ... æ ææ ææ æ æ ææ.

4

ææ. æ æææ æ, ææ ææ æ, æ ææ æ æ , ææ. æ ææ æ , æ æ ææ. æ æ æ æ , æ ææ ææ . æ æ, æ æ æ ææ , ææ æ :

æ æ æ?

ææ æ ææ æ æ... ææ æ, æ æææ .

Ææ æ ? ææ ? æææ æ æ , ææ æ æ æ æ æ æ , , ææ , æ , æ.

æ ææ æ ? æ æ ?

ææ æ æ, æ æ æ .

, æ , ææ , ææ æ æ æææ.

æææ æ æ-æ æ , æ, æ æææ , æ. ææ æ , ææ æ æ , ææ, , æ æ æææ ææ.

, ææ ææ æ æææ. æ æ, ææ æææ æ. æææ æ æææ ææ. æ æææ æ æ æ . æ, æ ææ, æææ , æ æ, ææ. æ , æ æ æ æ. æ æ.

æ æ æ, æææ ææ .

, , ææ ææ , æ ææ æææ æ ææ æ. ææ , ææ æ æ ææ æ æ æ ææ.

ææ æ. æ , ææ æ æ , , æ ææ æ ææææ , æ?! ææ ææ , æ ææ æ ææ ææ. æ æ æææ, æææ æ æ . æ æ æææ .

æ , æ æ æ æ æ. , ææ æ æææ , æ æ , ææ... ææ æ æ ææ æ ææ æ.

æ ææ ææ? .

æ æ æ ... æ æ æ ææ ... æ æ ææ æ.

æ æ æ ææ æææ. æ ææ - , ææ . æ æ æ, ææ æ æ æ æ. ææ ææ ...

æ æ æ, . æ ææ. æ æ æ, æ æ æ æ æ. Æ æ æ, æ, .

Æ æ?

. æ ææ æ , æ æ æ æ ææ ææ. ææ æ , æ ææ ææ.

. ææ æ, ææææææ æ . ææ æ æ, , æ ææ æ æ ææ æ æ æ æ. æ - æ æ.

æ æ ææ æ æææ æ. æ ææ :

ææ æ æææ æ? Ææææ, æ æææ.

æ ææ æ, ææ, æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ . æ æ æ æ , æ-ææ ææ, ææ æ æ.

æææ , æ , æ æ ææ æ. æ æ, æææ æ , æ, ææ æ æ æ æ.

ææ æ æ æ. æ æ æ æ? æ ææ ææ æææ !

æ , , ææ æ æ æ... æ ææ ææ.

æ æ æ æ, æ æ. æ:

æ, æ, ææ æ , æ ææ?

, ?

, ææ æ æ, ?

ææ, æ ææ æ æ æ, ææ .

ææ æ æ ææ ææ æ æ, ææ, æ , ææ æ . æ ææ æ .

5

-ææ æ æ æææ ææ æ . æææ , , ææ æ , æ æ . æ æ æ, æ æ ææ æ æ, æ , æ, æ ææ , ææ æ æ, ææ æ, . ææ, ææ æ ææ. Ææ æ , æ æ, ææ? æææ , æ æ æ, ææ æ æ , æ . , æ æ æ æ.

Æ æ, ææ æ æ, .

ææ æ æ æ, . Ææ æ ææ æ æ æ... ææ æ æ æ, æ, ææææ, æ æ. æ ææ æ, ææ æ æ.

ææ , æ æ , æ. æ, ææ æ ææ æ .

æ ææ ææ!

æ æ æ ææ ææ!

, ! æ æ æ!

ææ æææ ææ æææ, ææ æ ææ æ æ æ æ:

30 æ æ æ!

35 æ æ æ!

70 æ æ æ!

æ æ æææ, ææ æ æ æ æ ææ æ æ ææ ææ æ .

æ æ æ ææ ææ æ ææ æææ.

æ : æ æ ææ æææ ææ æ æ æ. Ææ æ ææ æ æ. ææ ææ ææ æ ææ, æ æ ææ æ ææ æ . æææ æ æ æ. æ ææ æ æ...

æ ææ æ ææ ... Æ , æ , . æ ææ , æ , ææ ææ ...

, æ æ , . ææ , æ æ ææ æ æ, ææ æ æ , æ ææ æææ, æ æ æ æ ææ æ . æ æ ææ æ .

æ æ ææ?

ææ æ æ , ææ æ æææ .

Ææææ æ, ææ æ æ.

æ æ - .

æ ææ, æ... æ æ æ ææ æ æ , ææ.

æ, , æ ææ æ , ææ æ æ æ ææ æ æ ææ. ææ ææ .

, æ .

æ æ ææ æ æ æ... ææ , æ . ææ , æææ æ 40 .

ææ ææ?

æ æ æ ?.. , æ æ, ææ æ , æ æ ææ... æ æ ææ æ 40 æ æ æ... Ææ æ æ ææ...

æ. ææ æ æ...

, æ æ! ææ ææ ææ æ æ ææ æ æ, ææ æææ æ ææ? !

æ æ , ææ .

6

ææ, ææ æ. æ ææ æ . æ ææ æ, æ æ æ, : , , , æ, æ æææ, ææ ææ æææ, . æ æ ææ ææ ææ æ, æ ææ æ æ , æ , æ æ. æ ææ æ ææææ. æ æææ.

æ æææ - , ææ æ ææ æ . æ . æ .

, æææ . æ æ æ. ææ ææ æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ .

æ , æ æ ææ , ææ æ ææ.

æ æ, , ææ . æ ææ ææ ææææ æ æ , ææ æ æ æ , ææ æ æ æ, ææ.

Ææ, æ ææ æ, æ , ææ æ , æ.

ææ æ, ææ æ æ. ææ-- æ, ææ æ ææ.

. æ ææ æ ææ æ. æ æ æ ææ , , æ.

æ . , æ , ææ æ æ. æ , ææ æ æææ ææ , ææ æ . æ æ ææ æ ææ, ææ æææ, ææ: ææ , ææ æ æ æ æ æ.

æ æ æ . æ ææ æ æ ææ . æ ææ, ææ æ ææ æ . æ, æ ææ , æ æ æææ ææ æ æ . æ, ææ æ ææ . æ æ æ ææ æ æ æ æ. , ææ ææ ææ æ ææææææ, æ æ æ ææ ææ.

æ æ æ, æ æ æ. æ æ . ææ æ æ, æ .

, æ ! ? æ ææ ?

æ ææ æ æ. ææ æ æ æ æ, æ ææ æææ æ æ æææ. æ .

ææ æ æ æ, æ ?

Æææ, ææ ææ . æ ææ æ æ.

ææ æ ææ æ . ææ æ ææ.

ææ æ , ææ ææ æ æææ.

, ææ, ææ, æææææ .

æ... Æ æ ææ... ææ æ ææ. ææ æ æ ææ, æ æ æ ææ, æ.

æ æ æ. æ , ææ æ æ æ æ æ , ææ æ æ. , æ , ææ æ æ.

ææ , ææ æ ææ.

æ æ . æ ææ æ ææ ! æ æ ææ , . ææ ææ æ, æ.

æ æ... æ æ ... æææ æ... æ æ æ æ ææ... Æ æ æ ...

ææ ææ :

æ æ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ , ææ æ: æ, æææ, æ, æ, æ ææ æ æ ææ , ææ æ ææ æ. æ æææ æ:

, æ, ææ æ, æ ææ ææ.

æ . æ æ ææ æ æ æ æ. ææ æ ææ, æ æ æ ææ æ æ æ æ æ .

ææ æææ æ ææ, æ æ ææ , ææ æ.

Ææ æ æ æ æ, æ æ , ææ æ æ æ æ. ææ æ, æ, ææ , æ æ . æ æ, ææ æ, ææ æ æ æ .

æ ææ æ? æ .

æ, æ , ææ æ æ æ ææ æ.

æ æ ææ ææææ : æ æ æ æ ?.. ææ ?..

ææ, æ, æ, ææ æ , , æ æ , ææ æææ æ, ææ æ æ.

æ ææ æ æ æ æ æ æ, .

ææ ææ.

æ æ æ. Ææ æ æ ... æ æ æ ææ æ ææ æ æ , æ æ æ . æ . æ ææ æ , ææ æææ æ.

æ æ ææ æææ æ æ .

æ, ææ æ , ææ, æ æ, æ .

æ. æææ :

æ ææ, æ æ , æ æ, ææ æ æ æææ. ææ, ææ ææ ææ æ æææææ æ.

Ææ æ ... æ, ææ æ æ, ææ æ æ, æææ .

Ææ æ æ? Æ æ æ æææ æ, æ æ ææ ææ?

æ æ æ æ æææ æ ææ æ.

, æ, , ææ . Ææ æ ææ ?.. ææ ææ æ, æ ?

ææ æ, , , ææ ææ æ æææ æ. æ æ æ æ æ æ ææ æ æ, ææ , ææ ææ æ , ææ æ æ æ.

ææ ææ æ æ æ:

æ ! æ æ!.. Æ æ æææ, æ æ æ , æ æ ææ æ æ!..

? ææ: æ æ æ, æ ææ æ æ ææ , ææ æ æ æ , , ææ æ...

æ æææ , æ æ æ æææ æ æ æ. Æ ææ æ æ , æ æ æ.

7

æ æ æ æææ, ææ æ æ. Ææ ææ æ? æææ ææ æ, ææ æ. æææ æ æ æ, ææ . æ æ , æ : Ææ æ, æ æ, æ æ, æ , ææ æ.

æ æ, æ æ æ æ æ. ææ .

. ææ æ æ. æ æ æ , , æ . ææ æ ææ, , æ ææ æ . æ ææ ææ æ æ ææ, æ ææ æ, æ ææ ææ æ .

æ æ æ, æ æ æ æ. ææ æ æ æ, ææ ææ æææ ææ æ . æ æ:

æ æ æ æææ ææ æ æ. æ ææ æææ ææ , æ æ , , æ æ æ. æ æ, ææ æ , ææ æ æ æ æ æ.

æ æ. ææ æ æ , æ ææ æ, æ æ . Ææ æ : æ ææ æ, æ æ æ, ææ æ æææ æ æ ææ ææ, æ, æ.

ææ æ æææ æ ææ . æææ ææ æ æ æ æ ... æ æ. æ , ææ, æ- æ æ æ ææ æææ æ ææ. ææ æ- æ , æ ææ ææ.

ææ æ æ ææ æ . æ ææ , æ æ, ææ æ ææææ æ, ææ æ æ æ . Æ æ æ. Æ æ æ æ æ . æ æ æ ææ, æ :

!.. æ , ææ .

æ æ , ææ æ . Ææ æ , ææ æ . Æ æ . æ æ ææ ææ æ æ æ. æ æ , æ ææ æ æ ææ ææææ :

æ æ ææ?!

ææ , æ . Ææ ææ æ ææ :

, æ? Æ æ?

æ ææ æ , ææ, æ æ æ.

æ ææ?.. , æ æ, ææ æ æ æ... ææ æ... ææ æ æ ...

... æ ææ ææ æ , æ... ? æ æ ææ æ ææ ææ.

, , , ææ . ææ , æ æ æ , æ ææ ææææ æ æ , æ æ , ææ. ææ æ ææ ææ æ :

, ææææ, æ, æ? æ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ æ, æ æ æ. ææ , ææ :

, æ æ .

Ææ æ, æ , ææ ææ æ æ ææ æ æ? Ææ , ææ ? æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ...

ææ ?..

æ æ æ ææ æ ææ, æ æ æ, ææ æææ æ ææ æ...

ææ ?

æ, æ, ææ. Ææ æ æ æ æ æ...

æ ææ, æ æ , ?

ææ æ.

Ææ æ?

, ææ , ææ æ æ æ æ æ.

æ , ææ æ æ æ ææ, æ?

ææ æ .

Ææ æ ææ æ?

ææ?.. ææ ææ ææ æ æ, ææ, æ æ, æ æ æææ.

æ æ, æ æ , ? æ æ ææ ææ ææ ææ .

æ , æ æ æ æææ ææ æ:

æ æ... ææ æ æ æ...

8

ææ , ææ æææ ææ æ æ, ææ. æ æ æ; ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ. ææ æ . ææ æ ææ . æ æ æ, æ ææ æ ææ æ, ææ, ææ æ .

æ æ ææ, æ æææ ææ ææ æ æ . æ æ , æ ææ æ æ æææ ææ æ æ , .

ææ ææ æ. æ æææ æ æ, æææ, æ ææ ææ æ æ æææ ææ æææ , æ æ æ , ææ æ æ ææ æ æ æ, æ. ææ ææ ææ æ æ ææ , ææ æ æ ææ.

æ æ ææ æææ ææ æ ææ ææ æ æ , æ æ æ æ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ , æ ææ ææ æ, æ æ ææ , . æ æææ, ææ æ æ.

æ æ æ æ æ ææ. ææ æ ææ æ? ææ æ æ, æ æ, ææ æ æ æ, æ æ æ , æ æ æ.

9

ææ æ æ æ æ, ææ æ æ ? æ æ. æ æ, æ .

æ æ æ æ, æ æ æ, ææ æ æ æ, æ ææ æ æ.

Ææ æ æ æ .

æ æ æ æ?

æ æ ææ? ææ æ æ æ , æ ææ æ æ.

ææ . æ æ ææ ææ æ æ.

æææ æ ææ .

, æ æ! ææ. ææ . æææ æ æ ææ. , ææ... æ æ ææ æ æ...

æ æ æ æ, æ. æ ææ æ, æ æ, ææ ææ , æ:

æ æ ææ æ .

æ æ æ, æ?

æ æ ææ, ææ ææ:

æ! Ææææ, ææ ææ æ æ .

Ææ æ æ ææ ææ ææ ? æ æ æ ææ æææ.

æ, , æ æ æ æ, æ.

æææ æ . Æ æ ææ ææ.

æææ . ææ æ æ ææ æ æ . æ æ ææ æ æææ, æ æ æ æ æ ææ æ ææ. æ æ æ :

æ æ! ææ æ?

æ . ææ æ, æ æ æ, æ.

!

Æ æææ æææ , ææ æ ææ .

, ææ æ æ, æ æ! ææ æ. ææ ææ æ ææ æææ , ææ æææ ææ ææ ææ æ æææ æ æ , ææ æææ ææ æ æ , æ ææ, . æ æ , æ æææ ææ æ. ææ æ ææ :

ææ ææ. æ, æææ æ ææ . æ æ ææ.

Ææ æ ?

æ ææææ ææ æ æ .

æ, æ ææ æ. ææ æ æ æ æ. æ ææ , .

ææ æ æ, æ æææ æ æ , æ æ æææ æ ææ æ æ, .

æææ ææ æ, æ æææ æ æ æ ææ ææ . æææ æææ ææ æ , æ æ , æ æææ æ ææ , ææ æ.

Ææ æ æ æææ. , æ æ æ, ææ æ ææ . ææ ææ ææ æææ æææ æ æææ ææ ææ æææ æ.

ææ... ææ æ, ææ æ æ æ.

ææ? Æ æ æææ ææ ææ.

æ... æ æ æ ææ ææ æ.

Ææ ?

Ææ æ ææ æ, ææ æ æ . æ ææ, ææ ææ æ ææ.

ææ æ æ, æ æ ææ æ, . ææ æ æ æ æ . . ææ . ææ ææ , æ . æ æææ æ æ æ, æ æ æ æ, æ æææ æææ ææ , ææ , . æææ ææ æææ .

, ! Æ ææ ææ ææ æ æ, ææ æ ææ, æ!

ææ ææ... Ææ ... æ ææ ææ, .

ææ, ææ, !

10

ææ æ æ æ, æ æææ æææ æ ææ ææ . ææ , æ æ . ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ.

æ ææ æ ææ æ ææ. ææææ , æ æ ææ æ æ æ æ. æ ææ ææ , ææ æ ææ ææ æ ææ , æ æ æ æ æ ææ æ.

, , ææ , æ æ ææ æ ææ , ææ, ææ æ, ææ æ, ææ æ.

æ æ ææ ææ æææ æ ææ æ ææææ ææ.

æ æ , æ æ æ æ æ æ, . æ ææ æ æ ææ...

æ æ ææ æ, ææ. Ææ æ æ æ æ : æ ... ææ æ ææ , æ æ ææ æ... ææ æ, ææ æ, , æ æææ æ, æ æ...

Æææ . Ææææ æ ææ ...

Ææ! æ! ææ æ.

æ ææ æ ææ æ, æ ææ æ , æ, æ ææ æ , ææ. ææ æ æ æ æææ ææ æ , ææ æ .

, ææ æ, æ æ , æ. Æ æ ææ, æ ææ æ , æ, æ æ, æ .

11

æ æ æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ. æ æ ææ æ ææ æææ æ æ æ . ææææ æ æ æ æææ. æ æ , ææ, æ æ ææ æææ æææ . æ , æ æ æ , æ , æ, ææ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ :

æ æ, ?

ææ æ, ææ , æ æææ . æ , ææ æ æ ææ. ææ ææ æ æ, æ ææ æ ?

æ, , æ æ æ æ ææ. ææ æ ææ , æ æ æ.

æ. æ æ æ æ , æ æ æ , æ æ æ æ.

ææ æ ææ, æ , , ææ :

Ææ æ , ææ?

æ, æ ææ ææ æ , ææ æ æ ææ æ, ææ æ . , ææ æ æ æ, ææ æ æææ , æ æ æ æ .

æ æ æ æ ææ æ. Ææ æ! æ æ ææ æ , , æ , ææ , ææ æ ææ æ.

æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ , . æ æææ æ æ æ: ææ , , ææ æ, æ æ æ, æ æ . æ ææ, ææ æ , æ, ææ æ æ æ .

æ æ ææ, æ æ æ æ ææ :

æ ææ æ æ æ ææ ææ , ææ æ æææ æ æ æ, æ- æ ææ, æ æ ææ , , ææ æ æ ææ æ æ ææ æææ, æ , æ. æ ææ æ.

æ æ æ æææ , æ æ æ æ æ æ ææ æ...

ææ æ , æ ææ.

Æ , æ æ æ :

æ ... æ æ . æ æ æ. æ ææ , ææ æ æ .

Æ æ æ æ, ææ , æ. æ ææ ææ ææ ææ ææ æ ææ æ.

æ , , ææ ææ æ .

ææ æææ æ æ, æ æ æ, ææ ææ , ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ . æ æ ææ: æ æ-æ æ, ææ æ æ æ , æææ ææææ æ .

æ ææ ææ æ ææ , æ æ æ æ , æ ææ æ ææ ææ, ææ, ææ æææ æ æ æ æææ.

ææ ææ æ æ. Æ æ , ææ æ æ ææææ æ. ææ ææ ææ ææ æ, æ æææ:

! ! Æ . , æ æ ææ? , ææ ææ æ ææ. Æ æ æ æ, , ææ æ æ æ , æææ æ ææ.

æ æ, æ, æ æ ææ æ :

, æ ææ æ ææ. æ- æææ. æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ æææ æ. Æ æ ææ ææ æ æææ ææ ææ ææ æææ, ææ ææ æ æ ææ.

æ

1935


[1] æ .

 

      
         
  * æææ *