Æ

 

   
æ

Æææ
æ

æ
 

 

æ

Æ
Æ Æ ÆÆ Æ

 

Æ

, ! æ, æ? , , () æ, ææ æ ? , . æ ææ, ææ æ , æ ææ æ? -... Æ æ , ææ ææ æ. , æ? æ . æ æ ææ, æ, ææ æ. ææ æ , ææ æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ . æ ææ. ææ, æ... ææ æ ææ æ æ . ææ , ææ, æ æ, æ, ææ æ æ æ? , æ æ æ æ æ. æ , æ æ æ, æ ææ . ææ, æ, æ -æ æ. ææ. æ æ æ ææ æ ? æ ææ æ æ. ææ . æ æ æ ææ . æ- . æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ æ. ææ , ææ æ æ. æ ææ , æ æ ææ æ æ æ æ. æ æææ... -... æ æ æ, ææ æææ, æ. , ææ æ, æ , æ æ . æ æ æ æ, æ æ: æ æ! Ææ æ æ... æ , ææ æ æ . æ ? æ æ, æ, ææ æ ææ . Æ æ , æ . æ æ... æ æ! , ææ æ . æ æ æ æ æ æ . æ . æ , ææ æ ææ æ æ. , ... æ- ææ æ æ . , , æ, , ææ, æ, æ ææ ææ, æ , æ, æ ææ ææ , æ, æ, æ æ æ ææ æ . æ æ æ æ . Ææ ææ æ ææ æ. æææ? æ ææ æ, æ æ ææ. æ , æ... ææ æææ. -... . , ææ æ æ ææ. æ ? , ææ æ æ . Ææ ææ : ææ æ, ææ . ææ æ æ ææ æ æ . -... ææ? æ . æ æ , æ æ æ æ. ææ æ ææ . æ ææ æ, ææ æ ææ æ. æ æ æ ... , æ æ ææ . æ, æ ? Ææ , æ, ææ, ... Ææ ææ æ? æ ææ? ææ ææ æ ! ææ ææææ æ! ææ æ æ æ. ææ ææ ... Æ, æ æ æ. æ? æ æ . æ ææ -ææ æ. æ æ ææ ? æ æ æ ææ æ? æ ææ ææ æ æ ææ æ, ææ æ ææ æ æ . ææ æ, . æ æ, æ, æ, æ. ææ... æ... . ææ æ æ ? æ æ æ æ æ . æ. æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ, æ, æ æ. æ æ æ. æ. æ æ , ææ æ æ ææ . æ-æææ. , ææ ææ æ. æææ , æ æ . æ æ æ , æ æ . Ææ æ æ ææ, æ ? æ? æ ææ ææ. ææ æ æ æ. æ, æ ? ææ æ æ, ææ . æ æ æ. æ æ æ , æ, æ, ææ æ . æ æ, ææ æ æ æææ æ ææ ææ ææ. æ ææ æ. æ æ ææ æ, æ æ æ æ. ææ , æ ææ æ æ. ... æ æ æ. , æ æ ææ ? Æ ææ ? Æ æ æ æ ææ ææ. æ: æ , , . , æ, æ ææ! æææ: ææ , ææ, , . ææ æ æ! æ æ æ! ææ... æ ææ æ æ æ æ, æ. æ ææ æ æ , æ . , æ æ æ ? æ... æ, æ æ . ... æ æ æ æ æ. Ææ æ æ... Æ æ æ ææ æ ææ ææ. æ æ. , , æ æ. æ æ æ. ææ ææ . æ ææ. ææ æ? æææ ææ æ. ææ , æ æ ææ. æ ææ æ, æ , æ ææ . Æææ æ, ... ææ , æ æ, ææ æ æ æ . ææ æ? æ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ. æ æ æ æ? æ æ ? æ ææ ? ææ æ... , æ . æ ææ æ æ ææ æ æ æææ. æ æ æ , ææ æ æ ææ æ... ? æ æ, ... æ ææ ææ ææ ææ, æ æ. æ ææ, æ ææ æ æ æ, æ . Æææ ææ , æ ææ. æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ æ. æ æ æ, æ æ . ææ, æ . æ ? ææ... ... , ææ, æ , æ... æ, æ æ. æ æ æ ææ, æ æ æ æææ, æ æ æ... æ , ææ ææ æ, æ æ æ æ æ. æ æ , æ . ææ æ . Ææ æ æ ææ ææ æ ææ æ æ? æ ææ ææ, æ æ ? æ... æ æ?.. -... æ, æ... æ , æ æ. ææ ææ æ . ææ æ, æ . æ æ æ æææ, ææ æ . Ææ æ æ ææ ææ. æ æ æ, æ æ. Ææ æ æ æ ææ !.. ææ? Ææ æ æ: ææ æ æ æ. æ æ æææ ææ æ. ææ ææ ææ ææ. Æ æææ. Ææ ? ... ææ ææ æ, ææ æ æ , æ ææ æ . æ . ææ . , ... ææ, ææ æ. ... æ... æ... ! æ æ, æ æ. Æ æ , ææ æ æ æææ æ æ æææ æ , ææ æ æ . æ, , æ . Æææ æ . , ææ æ æ, ææ æ æ, æ æ. æ æ-æ æ, æ æ ææææ, æ. ææ æ æ æ æ æ æ ææ. æ , ææ. æ, æ ææ, æ æææ . ææ ææ... æ, ææ æ æ. Ææ ææ! æ, æ æ ææ. æ . æ æ æææ æ . , æ æ æ , æ æ æ. Ææ æ æ, æ... æ æ æ æ, æ æ æ, ææ æ æ. æ æ ææ , æ ææ. , ææ ææ ææ , ææ æ æ , æ. ææ ! æ ææ æ æææ , ææ æ , æ... æ ææ . ææ , ææ, ææ , æ æ . æ æ æ æ æ æ ææ? ææ æææ æ æ ææ ææ æææ. æ... æ , ææ æææ æ æ. ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ . æ , æ æ æ æ ææ. ææ æ æ , æ æ . Ææ æ æ æ ! ææ! æ, æ æ ææ æ æ. æ. æ? ææ, æ æ , æ æ æ æ æ , æ æ ææ . æ æ æ æ , æ ææ. æ æææ æ, æ -æ æ ææ. æ, ææ æ æ æ. æ, æ æ æ æ, æ? Ææ æææ ? , æ , ææ , æ æ æ æ. æ æ æ, ææ æ ææ æ. æ æ æ . æ ææ æ æ ææ æ ... æ-æ æ æ ææ . ææ æ ææ ææ æ. ææ æ ææ æ? , æ. æ æ æ æ . ææ ææ æ, æææ æ æ ææ æ æ æ . æ æ æ æ,ææ-æ æ æ . æ ææ æ æ. æ æ ææ æ æ? æ æ æ, , æææ ææ, æææ æ, , ææ. æ, æ! ææ æ ææ ææ ææææ æ æ ! æ ææ æ ææ æ . Æ æ- æ ææ, æ ææ, æ ææ ææ æææ. --... æ æ, æææ . ææ ææ æ æ æ . æææ ææ , æ æ æ æ... Ææ , æ. ææ æ æ æ. ææ- æ æ . Æ æ æ , æ ææ, æ æ æ . Æ æ æ. ææ ææ , ææ æ. , æ ææ , , æ , æ . æ , æ æ, ææ æææ. æ ... æ æ æ ææ æææ æææ. ææ , ææ. æ æ-æ, - æ, ææ æ ææ æ æææ æ, ææ æ æ æ æ æ... æ æ æææ æ. æ ææ æ ææ æ æ ææ. æ æ æ , æ ææ . æ ææ . æ æ æ , ææ æ æææ. æ æ æ . æ , æ ææ æ, ææ æ æ æ , æ æ - , æ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ. æ æ , æ, æ æ ææ? æ æ æ: æ æ ææ æ , ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ ... æ, æ æ, æ æ ? æ æ, æ? ææææ æ. æ æ, æ ææ ææ æ. -, æ, æ æ ææ , æ , ææ æ ææ æææ. æ æ æææ ææ æ æ. æ ... æ, , æ æ æ. æ ææ æ æ æ æ, æææ æææ . Ææ æ æ ææ æ? æ... æ æ ææ æ. æ æ æ ææ æ. ææ ææ ... Ææ, æ, æ æ æ, æææ æ ! æ æ æ, æ ææ æ... æ æ æ? æ! æ æ æ , ææ æ ... æ æææ, æ æ æææ!.. æ æ, æ-, ... ææ æææ æ... æ æ æ . æ, ...
æææ æ æ æ! ææ æ ææ... ææ æ æææ?

æ ææ , æ æ? æ, æ æ æ æ ? æ , æ æ .

-, , æ æ æ , æææ æ , æ ææ æ , æ ææ æ : æ ææ ?

æ æ... Æææ, ææ... ææ æ ææ .

, æ . ææ æ ææ æ, æ . ææ æ æ æ, ææ ææ ææ æ. ææ æ ææ. æ ææ.

ææ ææ, æ ææ ææ... , , æ æ! Æææ ææ. , ! æ, æ? ææ æ ææ. . ææ æ , æææ. Æ æ æ. ææ, æ? æ, æ æ . ææ æ ææ. æ , , . æ ææ æ ææ æ . æ æ, æ æ æ æææ. æ, æ - æ...
 

Æ Æ ÆÆ Æ

()

I

æ æ æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ , æ æ æ , æææ æ . ææ æ æ , ææ æ æ, æ æ æææ ææ æ ææ æ ææ æ.

æ, ææ , ææ æ ææææ æ æ . Ææ ææ æ æ æ: æ æ ææ? æ, æ ææ. ææ. æ. ææ ææ : ææ , .

æ æ :

æ ææ æ. æ æ æ, æ æ æ.

æ . . æ ææ . æ æ, æ , æ æ æ æ. , æ æ . æ . æ æ æ :

æ æ æ, æ. æ .

æ æ æ , æ æ ææ , ææ æ ææ æ.

æ æ. æ æ . æ . æ æ:

Æ , æ.

ææ! æ æ æ , æ æ æ ææ , æ .

ææ . æææ æ ææææ. æ ææ .

Æ æ æ æ æ . æ , æ ææ -æ , ææ æ, æ , ææ, . æ æ ææ æ, æ æ æ ææ, æ ææ æ ææ æ. Ææ æ æ æ ææ.

æ ææ æ æ. Æ æ æææ æ æ . Ææ æ æ . æ . æ, ææ ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ. Ææ æ æ, ææ æ . æ ææ , æ ææ , æ æ æ:

ææ æ ææ, æ æ. æ æ,æ ææ .

æ æ ææ, ææ æ æ. æ :

Æ æ æ æ. , ææ... æ æ æ ææ æ æ. æ æ , ææ... æ æ - æ , æ- æ, ææ æ- æ æ ææ æ æ æ, æ æ, .

æ æ ææ æ æ, ææ æ .

æ æ- ææ æ ææ æ æ, æ æ , .

æ ææ . æææ æ ææ ææ. æ æ æ ææ æ.

II

ææ . ææ æ , ææ æ æ ææ æ. Ææ- æ , æ ææ . æ æ æ ææ . ææ ææ æ æ ææ?

æ æ æ, æ .

ææ . ææ æ. ææ æ æ , æ æ æ . æææ, .

æ , .

æ æ, , æ.

æ ææ æ æ.

æææ æ ææ. æ æ , æ æ . ææ æ.

æ æ æ. Æ æ ææ æ? .

æ æ ? æ æ , æ æ.

æ æ, ææ æ æ æ.

æ , æ ææ .

æ æ ææ , ææ æ æ . æ æ. æ ææ ææ. , æ æ æ , æ æ .

æ. æ æ æ ææ, æ . æ æ æ æ .

æ æ æ , æ æ ææ æ æ . æ ææ, ææ æ æ æ æ. ææ æ æ ææ. ææ . ææ , æ æ æ æ æ.

æ æ ææ æ ææ æ. ææ æ . æ æ, æ ææ æææ, æ æ æ æ æ æ . ææ æ æ . Æææ , ææ æ æ, ææ ææ æ .

æ æ ææ. æ . ææ æ æ . æ ææ ææ æ æ . æææ æ æ æ.
æ . æ æ æ ææ æ ææ . - ææ æ ææ . æ æ, æ ææ :

æ æ?

æ æææ æ , æ æææ æ , ææ .

æ æ ææ æ æææ æ æ ææ æ æ æ.

ææ ææ, æ ææ ææ... , , æ æ! Æææ ææ. , ! æ, æ? ææ æ ææ. . ææ æ , æææ. Æ æ æ. ææ, æ? æ, æ æ . ææ æ ææ. æ , , . æ ææ æ ææ æ . æ æ, æ æ æ æææ. æ, æ - æ...

 

, 2002, 4

      
         
  * æææ *