æ

Æææ
æ

æ
 

 

. :
æ ææ æ. ææ: , 1996.

 

Æ Æ Æ
Æ Æ
Æ ÆÆÆ
Æ

 

Æ Æ Æ

æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ. æ æææ ææ ææ ææ ææ ææ. æ . . æ ææ æ ææ ææ.[1] æ æ, æ ææ æ- ææ , æ æ. æ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ , æ, æ.[2] ææ æ æ , ææ ææ, æ æ ææ, æ æ, ææ æ æ æææ. ææ ææ æ ææ.

æ æ æ æ, æ ææ æ. ææ æ, æ æ æ æ æ æ æ æææ. æ : æ ææ , ææ æ ææ, æ ææ æ æææ. æ, ææ ææ ææ , æ æ ææ æ æ .

* * *

æ æææ . æ æ æ æ ææ æ. æ æ : , , ææ æææ. æææ æ ææ , ææ æ æææ æ. 'ææ æ . æ . æ æ, ææ æ æ æ æ æ () æ. æ æ, æ æ æ æ ææ. æ æ æ , , . æ ææ, æ , , .[3] æ ææ .

æ ææ , æ æ æ .[4] æ æææ æ æ.[5] æ ææ . æ æ , ææ æ , ææ æ ææ.

Ææ æ æ ææ æ æ, æ ææ ææ ææ æ, ææ ææ æ- . ææ æ, ææ æ æ 'ææ , æ æ ææ æ æ æææ. æ ææ æ ææ.

æ æ æ, æ ææ, æ ææ ææ ææ, . æ ææ, æ æ æ, ææ æ , ææ ææ ææ.

æ æ æ æ æ æææ, æ , æ æ æ . æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ, æ æ. ææ æ æ æ æ , æ ææ, æ æ ææ æææ, æ æ - æ æ. æ ææ æ æ ææ. æ æ æ æ, æ , æ æ. ææ æ ææ ææ æ ææ. Ææ æ æ æ æææ æ, ææ æ , æ æ , æ ææ ææ æ æ. ææ æ æ , ææ æ ææ ææ. æ æ æ æ, æ æ , æ ææ. æ æ ææ æ, ææ æ ææ æ æ ææ.

æ æ 'æ æ ææ ææ. æ ææ . ææ , æ ææ æ. ææ æ æ æ æ. ææ æ ææ.[6] æ æ ææ æ æ ææ ææ æ æ ææ ( ææ ææ æ, II ); ææ , æ æ æ æ, æ ææ ( æ æ, III ) ææ . . æ æ ææ , æ ææ ææ ææ , æ. æ æ , æ æ æ, æ æ æ æ.[7] æ æ æ æææ æ ææ ææ (I ). æ æ æ ææ-ææ (II ). æ ææ ( , Æ ææ) ææ .

æ æ ææ æ æææ æææ æ. ææ, æ , æ æ , æ æ .[8] ææ æ æ æ æææ, ææ, æ. æ æ æ æ æ: 1) æ æ ; 2) æ ææ æ æææ æ, æ, æ; 3) æ, æ ææ ææ ææ , . æææ æ æ ææ æææ æ. ææ : , , .[9] ææ ææ æ æ.

I

æ æ æ æ. ææ , æ ææ. æ æ æ ææ ææ, æ ææ æ . æ æ . æ ææ ææ æ. . : , , , , , .[10] æ æ , ææ æ æ æ ææ æ æ æ ææ. ææ æ ææ æ. æ æ æ. ææ: Æææ æ ææ æ æ 'ææ, æ ææ æ æ ... æ ææ ææ ææ æ (, , 912). æ ææ ææ ææ ææ- æ: ...ææ, ææ ææ -æ æææ, ææ æ , ææ æ æ, ææ æ ææ æ ææ; æ ææ æ æ , æ æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ. ææ æ, æ ææ æææ , æ! (æ. ææ 'æ æ). ææ æ æ ææ æ.

æ æ , æ ææ æ ææ, æ ææ, ææ æ. ææ æ ææ , æ ææ æ. æ () ææ. æ æ 'ææ æ. æ ææ , æ ææ , æææ . ææ æ , æ æ , æ æ.

ææ æ æ æ.[11] æ æ ææ æ , æ æ æ æ. æ æ æ: æ æ æ , æ æ. æ æ . æ æ, ææ æ ; æ , ææ æ æ æ. æ æ æ ææ.

æ ææ ææ æ . æææ æ ææ æ ææ æ æ. ææ æ æ , ææ æ . æ æ æ ææ , ææææ, ææ æ ææ æ, æ æ, . ææ ææ æ æ, æ æ æ æ . æ ææ ææ æ ææ æ , æ ææ æ , ææ æ ææ ææ , ææ .[12]

æ æ æ. æ ææ ææ . Ææ ææ, æ ææ æ ææ ææ . æ æ æ ææ. æ, æ æ æ æ. ææ æ æ æ ææ æ . æ æ æ, , æ, æ æ, ææ, æ ææ.

Æ æ æææ , ææ æææ , æ, æ ( , æ). æ - æ ' æ æ. Ææ æ: -æ ææ æ æ æ æ æ ææ , æ æ æææ. ææ () ææ æææ æ ææ . æ æ ææ ææ - ( ) ææ æææ ( ).

æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ, æ æ ææ æ, ææ. æææ ææ, æ æ [13], , ææ æ æ. æ (æ æ) . æææ : æ æææ æ (æ ), æ æ . æ æ æ æ æ ææ () ææ æ ææ (-, ) æ. Ææ æ ( ) æ æ Ææ æ.[14] Ææ Ææ æ, æ , ææ æ æ æ æ ææ[15]; æ , Ææ-æ æ ææ , æ .

Æ ææ ææ ææ æ æ. æ æ ææ . æ æ æ [16], ææ æ.

æ æ æ æ æ , æ ææ ææ æ ææ, æ æ æ æææ. æ , ææ æ æ æ , æ.

æ æ æ æ ææ æ æ, æ , æ æ ææ. æ æ æ æ ææ.

æ æ æ . æ æ æ. æ æ æ ææ æ. æ æ , æææ æ æ æ ææ (. 1, 2627). æ æææ æ ææ æ æ (. II, 2122). ææ ææ æ æ æ, æ æ æ . .[17] æ æ æ ææ, æ æ æ æ æ æ, æ.

æ æ æ ææ æ æ æ æ æ æææ æ æ. æ . ææ : , ææ, ææ æ , æ ææ æ æææ; æ ææ æ ; æ æ ææ æ , ' æ ææ æææ; ææ ææ æ ææ , ææ, ' ææ ææ æ. æ ææ ææ æ , æ æ...[18] æ, ææ æ æ æææ æ æ æ. æ æ æ. ææ æ ææ . æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ.

ææ æ æ æ æææ æ æ ææ æ.[19] ææ æ æ , æ ææ , .

æ ææ ææ. æ ææ ææ ææ æ æ . æ æ (æ, , æ) æ ææ . æ æ æ æ æ æ.

ææ æ æ æ ææ æ æ , ææ æ æ , ææ . æ æ ææ æ (, ), ææ æ ææ ææ æææ æ: æ, æ æ ææ, æ æ ææ æ.

æ æ ææ , æ æ æ æ æ, æ. æ æ ææ æ,[20] ææ [21], æ æææ æ æ.[22] æ ææ, ææ æ. ææ æ ææ æ æ, ææ æ, , æ ææ æ.[23]

ææ. ææ ææ , æ ææ : , , . æ æ ææ æ æ: æ ææ (æ), ææ æ . æ æ ææ, ææ ææ ææ æ ææ æ . æ æ ææ æ. ææ æ ææ ææ ææ æ . æ æ æææ æ (, IV, 5). ææ : æ, ææ , æææ . æ æ æ . æ æ : , .[24]

ææ æ æææ æ æ æ , æ. .. , ææ, æ -.[25] æ , æ ææ æ. æ æ æ æ, 25 æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ, ææ æ æææ. ææ æ , , æ ææ æ ææ æ æ, æ. ææ æ æ ææ æææ.[26] æææ, æ æ æ ææ æ. æ , ææææ, . æ - æ: æ ææ , æ æ Ææ ææ æ, æ æ æ æ æ æ æ, æ æ , æ æ æ . æ , æ .

æ ææ. æ ææ, ææ, æ æ. æ æ æ, æ æ . æ æ , æææ , æææ æ ææ. æ æ æ , ææ æ : æ æææ, ææ ææ ææ æææ. æ , æ. - æ æ æ æææ ææ æ æ, æ , æ ææ æ ,[27] æ ææ ( . .) , æ ææ , æ , ææ æ , æ ææ...[28] æ ææ ææ æ . ææ æ ææ æ æ æ , æ æ æ æ æ, æ æ æ, ææ æ ææ . æ æ æææ æ , ææ ææ : ææ æææ , æ ææ æ æ , æ ææ , æ æ ææ , æ æææ . æææ æ. ææ æææ æ æ æ (æ æ), æ ( æ). æ ææ: æ- æ, æ ææ æ æ.[29] æ ææ æ æ.

ææ æ. æ æ æ æ æ, æ ææ æ , æ æææ æ , æ æ ææ , æ (æ ææ æ). æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ . æ ææ, ææ æ, æ. æææ æææ æ ææ æ: æ æ, ææ ' ææ . æ ææ , æ . ææ ææ, æ æ ææ, æ , ææ ææ ææ, , æ æ ææ æ. æ æ æ æ ææ. ææ æ ææ ææ ææ.

æ ææ æ æ. æ æ æ. æ æ: ææ, ææ ææ æ ææ. æ ææ , æ æ![30] æ ææ ææ æ æ . æ ææ æ ææ æ æ ææ, æ ææ æ ææ, ææææ ææ. æ æ æææ æ (ææ æ). ææ , , æ æ æ æ. æ æ æ ææ .

æ ææ. æ æ ææ, æ æ [31] ææ æ[32] . æ æ ææ. æ æ æ ææ æ : æ ææ, æ æ ææ.

æ æ ææ æ, æ, ææ æ æ ææ æææ. , , æ ææ æ æ. æ, - æ æ æ ææ æ æ æ , .

æ , ææ æ æ æ, . æ, ææ ', ææ æ æ . æ æ ææ, æ. ææ æ ææ, æ æ ææ. æ æ æ. æ: ? ææ æ ææ? æ , æ ææ æ ææ æ . ææ æ . - ææ ææ ææ , æææ æææ æ æ: ... . , ææ æ æ, æ æ æ, ææ æ æ æ æ, æ ææ, ææ æ , . ææ? æ ææ ææ ææ æ æ, æ. æ æææ æ æ æ.[33] ææ : () æ , æ æ ææ æ, æ æ ææ, æ æ æ æ, ææ ææ ææ æ ææ. æ, , .[34] ææ ææ ææ æ æ ææ æ æ.

æ æ, æ æ æ , æ . æ æ: Æ æ æ, æ æ, æ æ æææ. ææ æ æ æ ææ ææ æ æ, , ææ æ . æ ææ , æ ææ æææ.

æ æ æ æ ( ææ æ). , ææææ, æ ææ æ æ, æ æ æ æ ææ æ.

æ æ ææ ææ ææ æææ æ: æ, æ ææ æ æææ. æ æ æ.[35] æ æ.

, ææ æ æ æ ææ. æ æ æ ææ. æææ æææ, ææ, ææ ææ æ æ. Æ æ æ , æ æ, æ æ ææ ææ. æ , ææ ææ ææ æ, æ ææ. ææ ææ æ æ ( æ æ) ææ æææ ( æ ææ). æ æ : æ , æ ææ. æ ææ æ æ. æææ ææ, æ æ , æ (). . .. , ææ æææ, , ææ, æ æææ æ ææ ææ æ ææ .[36] æ æ- æ æ ææ æ æææ. æææ , ææ æ æ ææ æ æ æ, æ æ, æ.

æ ææ ææ ææ ææ. ææ æ, æ æ æææ æ. Æ æ æ æ (æ, æ) ææ, æ ææ æ. ææ ææ , æ ææ æ æ ææ æ (), æ æ æ. æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ, æ.

æ æ . æ , ææ . æ (VIIX æ), æ æ æ æ , ( ), ææ æ æ æ, æ æææ. æ æ ææ æ æ æ, ææ ææ ææ æ æ. æææ æ æ æ : æ æ æ æ æ ææ æ . æ æ . æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ. ææ, æ ææ æ æ . ææ,[37] æ æ æ ææ ææ ææ æ, æ . ææ æææ ææ æ æ ææ ææ . ææ, ææ, , æ æ æææ, ææ æ, æ , ææ æ . æ æ æ æ, æ. æ æ .

æ ææ æ æ æ (ææ æ , Æ ææ). æ æ æ , ææ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ. æ ææ , æ æ , .

æ æ, . . æ ææ, æ æ æ. ææ , ææ æ. æ ææ, æ (æ), æ Ææ ææ- æææ æ , æææ ææ . ææ æ æ æ æ ( æ ææ æ ææ), æ æ. ææ æææ ææ ææ. æ æ ææ , æ æ .

æ æ æ æ æææ, æ æ. æ æææ æ, , æ, æ ææ: Æ, ææ, . æ, æ , æ ææ. æ æ æ. æ . , æ æ ææ æ , æ ( ææ ). ææ æ æ æ ææ æ. æ æ ææ æ ææ ææ æ æ. ææ æ , ææ æ ææ æ æææ , . , æ æ æ, æææ, ææ ææ, æ ææ ææ æ. æ æ æ.

æ æ . æ æ æ ææ . ææ æ æ ææ . ææ ææ . æ 1858 . -, æ æ. ææ æ æ ææ æ. Æ æ ææ: æ æ , ææ æ .[38] æ æ. æ æ æ, ææ ææ æ. æ ææ æ ææ ææ æ ææ , ææ æ æ ææ. æ æææ æ æ, æ æ æ , . æ æ, æ 15 æ, æ . - , ææ, æ æ , æææ æ æ, ææ. æ æ 'æ, æ æ ææ, æ . æ , æ æ , .

ææ æ æ. æ æ ææ æ æ æ ææ æ . ææ æ æ ææ. ææ æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ , æ ææ æ. Æ æ, æ ,[39] ææ æ æ ææ æ . æ æ . ææ æ.[40] æ , æ æ æ æ , ææ, ææ æ æ æ. æ ææ () æ.

æ æ æ ææ ææ æ. ææ ææ-ææ . ææ ææ, . æ ææ æ æ: ææ ?. : æ ææ , æ æ ææ, ææ æ æ æ ææ ææ. æ æ ææ , ææ . æææ . æ - æ æ æ , ææ æ. , æ æ ææ æ æ æ, æ .

æ æ æ. æ , . æ æ , æ , ææ (); æ æ, ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ.

æ ææ, æ ææ , , æ ææ ææ ææ , æ ææ . ææ æ ææ ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ, ææ ææ ææ æ. ææ æ æ ææ ææ , ææ ææ æ æ. æ , æ ææ ææ æ , . æ ææ æ , ææ ææ, ææ . ææ æ æ ,[41] ææ .[42] ææ æ æ ææ, æ æææ: æ , æ æ Æ, ææ æ.

æ, ææ æ æ , æ æ . æ , ææ ææ æ ææ æ , ææ æ æ, æ .

II

ææ. æ æ . æ æ æ , æ ææ. æ æ ææ , ææ æææ. ææ æ ææ, æ ææ, , . ææ æ ææ æ æ, æ . . æ. : æ , æææ æ, æ æ ; æ æ ææ æ æ æ; æ ææ 'æ ææ; æ æ æææ; æææ ææ æææ, æ æ.[43] æ æ æ , æ ææ, æ æ. æ æ æ ææ, æ ææ, æ æ, æ ææ æ.

ææ, æ æ æ æ, æ ææ æ æ . æ æ æ æææ ææ ææ ææ. æ : æææ æ ææ æ æ ææ.

æ ææ. ææ , æ æ ææ. ææ ææ æ ææ? æ æ , æ æ æ æ , æ æ æ æ, æææ, - æ. , ææ . æ - æ . æ æ æ æ æ : æ ææ ææ-ææ ææ () æ. æ , , ææ æ æ . æ- æ æ , æ æ .[44] , æ ææ æ , ææ æ ææ , æ. ææ ææ æ æ.

ææ ææ æ æ, æ ææ. æ, æ ææ ææ æ ? æ æ æ. æ, ææ æ æ æææ æ æ æææ, æ æ æ æ, æ ææ. æ æ . æ ææ, æ ææ æææ, ææ ææ . æ æ æ . . æ .[45] Ææææ ææ ææ æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ. æ ææ , ', æ . ææ æ , ææ æ æ: , , , , , .[46] æ æææ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ. ææ ææ æ: Æ ææ æ æ ææ ææ æ æ . ææ æ , ææ æ æ ææ æ æ. æ ææ ææ æ ' ææ æ æ. , æ , æ æ æ ææ ææ æ æ æ: æ æ æ, ææ ææ æ æ æ ææ æ. æ æ æææ æ æ ææ æ æ.

æ - æ æ æ. æ (æ æ ), ææ, ææ æ æ.[47] æ ææ, æ æ ææ ææ: æ æ æ æ æ ææ, æ æ , æ.[48] ææ æ , æ . ææ æ æ æ ææ æ , æ, æ -. æ ææ æ, æ . æ , ææ æ ææ ææ æ (æ), ææ ææ ææ.

æ , æ ææ ææ æ æ , ææ . æ ææ æææ æ , æ æ æ æ ææ , æ: æ æ æ ææ æ æ æ æ. æ ææ - æ (IIIII ææ).[49] ææ æ æ æ, ææ , æ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ.

æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ. , ææ æ () æ , ææ æ æ æ æ, - æ. , æ æ æ æ, æ æ æ, æ ææ æ . ææ æ æ, , , ææ æ ææ ææ æ , æ æ . æ æ æ ! ææ æ ææææ æ . æææ æ æ æ ææ ææ .

æ æ ææ ææ ææ ææ, æ æ æ , æ: æ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ æææ, æ æææ, æ æ ææ æ. æ ææ , æ æ () æææ æ , æ.

æ ææ æ æææ -æ . æ æ -æ, V æ, æ XIV æ. æ , æ æ. ææ æ ææ æ -æ æ. æ æ æ. æ, -æ æ æ æ æ, æ æææ, ææ æ æ æ . , æ - ææ, æ æ æ ,[50] . ææ ææ æ æ, æ æ ææ ææ æ, ææ æ ææ .

ææ -æ æ ææ æ ææ. æ ( æ ææ).[51] æ æ æ[52] æ ææ æ ææ ææ. æ: -æ æ æ (V æ). æ -æ, æ æ ææ æ -æ. æ æææ æ æ æ æ . . ææ ææ , ææ ææ .

-æ æ, æ , æ , ææ ææ , æ æ æ, æ ææ, æ æ, ææ æ æ æææ, æ æ æ 'æ. ææ. ææ æ æ ææ : æ æ ææ, æ æ ææ, æ æ , -ææ æ æ. Ææ æ ææ æ, æ æ æ ææ. , æ æ ææ æ æ ææ æ , . æ æ ææ æ. -æ ææ , ææ ææ , æ æ , 'æ æ . æ æ ææ, ææ ' æ ææ ææ æææ . ææ ææ æ æ, æ æ æææ æ æææ.

æ æ - æ æ. , æ æ. æ æ æ. æ æ , æ æ, . æ æ ææ æ æ: æ æ, æ; æ æ; æ æ, ææ æ æ .

æ æ æ æ ææ ææ æ. æ ææ æ æ æ. æ æ, æ ææææ, æ æ, æ æ , æææ æ æ æ, æ æ. ææ æ ææ (æ ææ æ), ææ æ. . ææ æ , æ æ æ. Æææ æ æ æ æ, æ . æ æ æ , æ æ æ æ ææ æ æ -. æ æ- : - ææ æ ææ ææ, æ æ ææ æ, æ æææ, - æ æ , ææ. æ , ææ , ææææ, æ æ æ.

ææ æ æ ææ. æ æ XVXIX æ æ. (13951400 ) ææ ææ ææ æ æ æ ææ. æ ææ ææ æææ. æ , æ- ææ æ: ææ ææ ææ æ æ æ, æ æ. ææ ææ æ . æ ææ æ ææ ææ æ æ æææ æ. æ æ, ææ ææ ææ æ ææ æ ææ, ææ æ æ . æ æ ( , , ææ) æ æ ææ , ææ æ ().

ææ æ ææ ææ. æ æ, æ ææ, æææ ææ æ ææ æ æ ææ, æ æ ææ , ææ æ æ .

æ æ ææ æ, ææ , æ æ æ æ ææ æ, ææ æ : Æ æ æ. , æ æ, ææ æ, ææ ææ ææ... æ ææ ææ æ æ æææ .

ææ æ ææ æ ææ æ æ. æ. æææ , æ , . æ æ æ , ææ , æ : æ æ æ, æ , æ æ æ æ æ! æ æ æ ææ æ : æ æ ææ. æ : ææ æ ææ æ, æ! æ æ æ! ææ , æ æ, ! æ æ . æ ææ æ æ, ææ ææ æææ ææ , ææ æ .

ææ æ æ ææ æ: æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ, ææ.[53]

VI-æ ææ æææ æ æ ææ ææ. æ æ æ ææ . ææ æ. æ æ. XVII æ (15871628) æ , æ æ, æ æ, ææ ææ, æ æ.[54] ææ æ æææ ææ. æ ææ æ. æ æ ææ . æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ. ææ æ , æ æ æ ææ æ æ, æ. æ æææ æ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ. æ æ æ ææ æ æ ææ ææ. ææ æ æ æ. æ æ æ æ . æ æææ. æ , ææ æ æ æ æ æ , . æ æ - æ. æ æ æ , æ æ ææ, æ æ: æææ æææ æ.

æ æ æ ( ææ) ææ ææ, , ææ. æ æ æ æ æ, æ ææ æ.

æ æ ææ ææ. æ æ ææ æ æ, æ æ ææ. æ æ ææ . æ æ æ æ æ, æ æ. ' æ æææ, æ ææ ææ . æ æææ æ 1749 . æ, æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ æ , æ. æ ææ : æ æ æææ () æ æ, æ ( ) ææ æ .[55] æ æ ææ , æ æ ææ æ. æ æ ææ æ æ ææ æ æ . æ ææ ææ æ ææ. æ æ æ æ ææ, ææ æ ææææ æ æ. Ææ 1752 æ. ææ ææ æ. 1774 æææ 20 ææ ææ æ æ. æ ææ: æ æ II æ æææ æ æ.

æ ææ , ææ æ æ æ. æ æææ æ æ, æ, ææ (æ). æ ' æ ææ . ææ , ææ - æ ææ ææ 1787 . Ææææ, ææ æææ -æ .[56] ææ, æææ æ , æ, æææ. æ - , ææ, ææ æ æ , æ æææ ææ (æ) , .[57] ææ æææ , æ , æ, æ æ æ æ æ ææ , ææ ææ ææ ææ . æ ææ ææ ææ æ ææ æ æææ ææ æ æ æ , ææ. æ æ æ æ ææ ææ ææ æ.

ææ æ ææ æ æ æ. ææ æ æ , æ æ æ , . æ æ æ, æ , æ æ. æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ , æ æ æ. æ ææ. æ æ æ æ ææ æ æ æ æ , æ ææ æ ææ . æææ ææ, æ æ æææ æ .

ææ æ . æ æ æ . æææ ææ ææ æ. ææ ææ æ æ. ææ æ æ . æ .[58] æ æ ææ æ æææ æ æ, æ æ æ ææ , æ. æ æ æ. 1830 æ ææ ææ æææ æææ[59]. æ æ æ æ-, æ æ. æ æ ææ, æ æ ææ . ææ ææ . æ æ.

æ . æ æ æ æ æ, ææ æ, ææ æ æ æ æ . ææ æ ? æ æ ææ æ. , æ- æææ æ ææ, æææ ææ, æ æ ææ ææ ææ . æ ææ æ æææ . æ æ æ, æ æ æ. æ æ ææ. æ ææ, ææ æ ææ ææ, ææ æ ææ æ æ.

æ æ ææ ææ æ æ, æ æ æ-. æ æ 1850 , [60]. æ æ æ æ, æ ææ æææ æ.

ææ æ æ ææ. æ æ . ææ , ææ æ ææ ææ æ æ . æ æ ææ ææ ææ, æ æ æææ ææ ææ æ, æ æ æ.

æ ææ æ ææ æ, æ æ. æ æ , æ ææ æ æ , 'æ æ æ , . æ æ æ ææ ææ, æ æ ææ æ æ æ. Ææ ææ ææ ææ: æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ , æ, æ æ æ , æ æ. æ ææ, ææ ææ æ , æ æææ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ .

Æææ æ ææ ææ ææ. æ æ. Æææ æ æ æ æ æ ææ æææ, ææ- ææ , æ- æ æ æ ææ æ. æ ææ . Æ ææ æ ææ æææ æ æ. æ æ ææ æ. æ ææ ææ æ ææ, æææ () æ æ () [61]. æ æ æ æææ, () æ-æ, ææ . æ æ ææ æ ææ ææ æ , , ææ æææ. æ æ ææ æ æ æ æ, æ æ, æ .

ææ æææ æ. æ-æ æ ææ , ææ , ææ ææ , ææ . æ ææ , , , æ æ. ææ ææ æ , ææ .

æ æ æ. ææ æ æ ææ , æ ææææ æ ææ. ææ æ, ææ ææ ææ æ.

III

æ æ ææ ææ: 1) æ, 2) æ æ ææ , ææ 3) æ ææ.

Æ ææ. , æ. æ ææ æ, æ, æ - ææ æ æ, æ æ. ææ æ ææ ææ ææ ææ. æ æ æ æ ææ ææ æ ææ æ æ ææ. æ, ææ ææ ææ æ , ææ ' æ, æ æ, æ . æ æ, , æ æ æ, æ æ æ, , æ æ . æ æ æ, ææ ææ ( ). æ æ, æ æ æ , ææ æ æ æ æ æ . - æ ææ æ æ, æææ æ æ æ, æ , æ. ææ , æ æ æ , æ æ æ ææ.

æ æ æ æ ææ ææ. æ , æ æ æ, æ ææ æææ æ . æ ææ æ ææ æ ææ. æ æ æ æ ææ ææ æ , æ æ ææ. æ-æ æ ææ , ææ æ, ææ , æ ææ , ææ . ææ æ ææ æ, æ, . æ ææ. Ææ ææ æææ æ. ææ æ æ æ ææ . æ . ææ ææ æ æ, æ æ , æ , æ ææ .

æ ææ æ æ æ. æ , æææ, æææ. æææ ææ æ æ, æ æ æ , ææ ææ. æ æ æ, æ ææ æ æ, ææ, ææ ææ æ æ æ æ, æ .

.. , æ æææ, : ...ææ ææ , ææ æææ (). æ : ææ æ (), , ææ æ æ, æ æ æ, æ ææ æ ææ.[62] . æ æ , æ æ ææ æ æ , æ, ææ æ, , ææ æ æ , ææ æ . æ æ æ æ æ? æ æ ææ æ æ . æ ææ ææ æ æææ æ ææ æ. æ æ æ ææ ææ , æ , ææ ææ : , . . æ ææ æ. æ : ææ 'æ æ ææ . æ , æ æ, ææ æ æ, æ . æ æ, æ: , , . æ ææ æ æ ææ æ æ ().

æ æ æ ææ æ. æ æ æ, æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ ææ. ææ æ æ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ. -æ æ: ... æ æ æ... ææ æ æ, ææ æ æ æ, æ æ ææ. æ, ææ æ æ æ.

æ æ æ ææ æ, ææ æ æ: æ æ ææ!.. æ æ æ æ æ. æ æ æææ. æ ææ ææ ææ , æ ææ. æ, ææ æ ææ ææ ææ ææ æ, æ æ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ æ.

ææ ææ ææ ææ . æ æ æ æ ææ. æ ææ ææ ææ 'æ æ. æææ , ææ ææ æ æ æ, æ æ , æ. æ æ. ææ ææ æ æ æ ææ æ ææ - æ. Ææ æ æ æ, æ æ ææ, ææ, ææ æ. æ æ æ æ ææ, æ æ 'ææ, æ æ æ. æ æ æ: æ ææ : æææ, æ ææ æ[63]. ææ æ ææ æ. æ ææ æ, æ, æ æ ææ æ, ; , æ , æ æ æ æ ææ æ . æ: Æ æ . Æ , ææ æ ææ ææ æ æ, æ æ æ ææ. æ æ æ æ ææ, , .

æ æ æ ææ æ æ ææ. æ, æ, ææ æ ææ. æ æ æ æ æ, æ ææææ ææ æ æ , ææ. æ æ æ ææ ææ æ. æ æ æ æ æ. æ- æ ææ ææ æææ ææ æ æ æ æ. ææ ææ ææ æ ææ æ- , ææ , ææ- æ , æ æ æ , æ, æææ æ. æ æ ææ . ææ æ æ æ ææ . , æ æ ææ æ ææ.

æ ææ æ æ æ æ ææ ææ æ. Ææ æ æ, æ ææ æ ææ æææ. æ, ææ æ æ [64]. ( ææ æ). æ æ æ ææ æ æ æ æ æ. æææ ææ , ææ æ æ . æ æ (æ) æ. æ ææ[65].

, æ æ æ æææ, æ æææ æ ææ æ: ... , , , , ...[66] æ , æ , , . ææ æ æ æ æ æ æ, æææ , æ . æ ææ æ . æ æ , æ æ æ æ. , æ , æ æ , ææ, æ 'æ ææ, 'æ ææææ ææ: , , , , , [67]. æ æ , æ æ æ, æ. æ ææææ æ æ æ.

æ æ æ æ. ææ ææ æ æ æ: ææ, Ææ, ææ, ææ, ææ.[68] æ æ. ææ , ææ æ ææ Æ ææ æ () ææ æ, ææ æ æ.[69] () æ æ , æ æ ææ ææ ææ ææ æ ææ æ. ææ æ ææ ææ æ æ ææ ææ. æ æ æææ ææ (æ æ ææ ), ææ ææ æ, æ ææ ææ æ æ . æ æ ææ , æ ææ ææ æ æææ, ææ æ ææ æ æ , ææ 'æ æ æ. ææ æ ææ æ ææ, ææ æ, æ æ æ æ , æ. æ æ , æ æ æ, æ æ ææ, ææ æ æ æ , ææ æ æææ: ææ, æ æ æ, ææ æ æ ææ æ ææ. æ, æ æ. æææ æ ææ, æ æ , æ æ , æ æ æ æ æ æ. æ æ , æ ææ: æ æ ææ æ æ ( æ, æ, æ ææ æææ), ææ æææ æ ææ æ æ æ , ææ æ.[70] ææ æ ææ , ææ æ ææ æ æ æ . ææ , æ æ ææ æ ææ. ææ æ æ æ æ æææ ææ ææ æ '. ææ ææ , ææ æ ææ æ æ æ, ææ æææ ææ æ æ æ. ææ ææ ææ æ, æ ææ æ æ.

ææ , æ æ æ ææ. Æ æ ææ ææ ææ, æ ææ , æ ææ æ ææ ææ æ æ. æ æææ , æ ææ æ. ææ æ, æææ æ æ ææ, æ ææ ææ. æ æ æ , ææ æ æ æ ææ ææ ææ. æ æ æææ, ææ æ , ææ æ, ææ, æ ææ æ .

æ æ æ æ, ææ æ æ æ . æ æ, æ, æ ææ æ æ ææ, æ ææ, æ æ , æ ææ æ. ææ æ æ æ æææ: æ æ, æ æ æ æ ææ æ (æææ ). æ æ ( ææ æ), æ æææ æ, ææ: æ æ , ææ ææ ææ. æ ææ ææ æ , ææ , æ æ æ. ææ , æ æ ææ æ.

ææ æ æ ææ ææ. ææ æ , ææ æ. ææ ææ ææ .

* * *

æ æ , æ æ. æ æ æææ æ, , æ ææ, æ: æ æ, æ ææ, 'ææ, æ ææ. æ , ææ æ, æ ææ. ææ æææ ææ, æ ææ, æ æ æ, æ æææ, æ æ æ æ .

 

Æ Æ

()

æ: æ æ, æ æ. . æ. ææ æ æ ææ, æ ææ ææ ææ. æ ææ æ; æ æ æ æ æ; ææ , æ æ æ ææ ææ ææ. æ ææ ææ. ææ.

ææ æ æ. ææ æ, ææ ææ æ. ææ ææ ææ æ ææ; ææ ææ æ ææ æ , æ æ. ææ ææ æ ææ æ, æ æ æ æ æææ, æ æææ ææ æ æ æ æ ææ, ææ. æ ææ æ : æ æ, æ. æ æ ææ . æ æ æ. æ æ æ æ. ææ æ æ æ, æ .

æ, ææ. ææ ææ æ, æ ææ . ææ ææ æ æ æ, ææ ææ ææ ææ. æ æ æ? æ ææ, æ, æ, ææ. æ- æ æ -, ææ æ , , ææ æ . æ æ, ææ ææ ææ. æ æ ææ æ ææ , ææ , æ ææ æ æ , . æ æ ææ, æ ææææ. æ, ææ ææ, æ ææ ææ.

Ææ æ æ ææ æ, æ, ææ. æ æ ææ, ææ, ææ ææ ææ, ææ æ æ æ , , , æ, . æ ææ ææ æ , ææ. ææ . Ææ æææ ææ ææ , ææ ææ. æææ æ æ ææ. ææ æ æ ææ ææ. ææ æ ææ æ, æ æ æææææ æ, æ ææ ææ æ æ æææ, ææ ææ æ. ææ, æ æ ææ æ, ææ ææ æ: æ ææ æ , æ æ, æ æ æ. , , æ. ææ ææ ææ ææ æ. -æ æ ææ (ææ) æ æ æ æ. æ - æ æ æ: , ææ ææ æ æ, æ æ æ, æ æ, æ æ æ ... , æ ææ æ , ææ. æ æ ææ , æ ææ æ , æ ææ æ æ æ[71]. æ æ , ææ æ ææ æ .

æ ææ æææ ææ, æ () æ, ææ ææ, ææ ææ. æææ ææ æ ææ æ, æ, æ. Ææ æ æ ææ , , ææ æææ. ææ , ææ ææ æ, æ ææ 'ææ, æ ææ, ææ æ æ: ææ , ææ . æ ææ æ ææ ææ æææ ææ, æ ææ ææ æ, ææ æ æ: ææ , ææ . æ ææ ææ æ, æ ææ æ æ. æ ææææ, ææ ææ æ ; æ , ææ æ æ; æ æ, æ æ ææ, ææ æ ææ æ æ æ. æ, ææ æ ææ.

æ æ æ æ.

ææ ææ , æ æ. æ æ ææ ææ æ ææ. æ æ ææ . æ ææ. æ æ ææ æ, æææ . ææ æ ææ , ææ æ ææ. æ æ æ. ææ ææ. æ ææ æ . ææ: , æ, ææ - æ æ ææ. ææ ææ æ, æ æ æ æ. ææ æ æ , æ ææ æ, . æ æ æ ææ æ. æ ææ , æ . æ ææ ææ æ ææ ææ, æ ææ æ æ , æ æ ææ ææ, ' æ ææ æ æ æ æ, ææ, æææ ææ æ, æ. : (. 15,5). ææ . æ . Æææ æ. æ æ æ , æ , ææ æ ææ æ, æ : ... , : , ; , (. ., 4,22). ææ æ ææ æ: , , , , ... , , ... , ... , , ? (5, 1522). æ æææ ææ æ, æ . æ . , , ææ, ææ ææ æ.

ææ æ æ æ ææ , ææ æ ææ, æ ææ. æ ææ æ. Ææ æ. ( æ) : , . æ æ æ ææ æ, æ æ. æ æææ (VIII æ) æ : . ææ , ææ, ææ æ, , , æ ææ æ æ æ. æ , æ æ ææ æ , , ææ æææ, ææ æ æ æ æ æ[72].

ææ, æ-, æ , ææ æ. æ ææ æ æ æ, æ æ . æææ, XIV æ, æ:

, ,
, ,
,
.
, , ,
, ...

æ æ æ. æ æ æ. ææ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ , æ æ ææ æ æ.

æ, . XIXII æ æ æ ææ ææ ( ). æ. ææ æ æ æ ææ. æ, æææ æ, ææ ææ æææ, ææ æ. ææ æ ææ, ææææ æ (). æ æ æ, æ æ, æ æææ. æ æ æ æ. æ æ æ . æ æ, ææ. æ æ æ æ æ ææ æ æ æææ æ. ææ ææ æ æ æ ææ æ, æ , æ æ ææ æ æ , æ æææ æ. æ . æ æ XVIII æ æ : æ æ æ ææ æ æ, ææ æ, ææ æ .[73]

ææ ææ ææ. æ, æ æ æ ææ æ. ææ ææ æ , ææ . æ ææ. æ æ . æ æ, æ, ææ æ æææ, ææ, æææ. æ -æ 'æ . ææ. ææ ææ æ. æ æ æ. æ æ æ. ææ æ . æ æ æ æ. æ æææ ææ æ æ ææ. æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æææ æ . æ æ ææ, æ ææ. æ ææ ææ ææ. æææ æææ, æ, ææ . ææ , æ æ. XV æ æ æ 65 . æ ææ, , , ææ. æ. . : ... æ æ æ æ ææ æ: , , , , [74].

Ææ ææ (). æ æ ææ, æ æ ææ æ , æ æ ææ , æ æ ææ ææ, ææ . æ ææ æ. Ææ ææ . ææ ææ æ, ææ æææ, æ. æ, æ æ , æ æ æ. æ ææ, æ ææ , ææ æææ ææ ææ. æ ææ æ ææ ææ ææ , ææ , ææ . æææ , . æ ææ , ææ . æ æ æ æææ æ, ææ ææ æ.

æ æ æ æ , æ æ æ ( ). æ ææ æ æ , æ , ææ æ æ, æ æ . æ æææ, . . æ æ æ æ Ææ ( ) [75].

æ æ æ æ: æ æ æ ææ! æ æ æ! ææ æ æ! ææ æ! æ æ ! æ æ æ ææ! æ æ ! ææ æ ! ææ ææ! (II, 2)

ææ ææ æ æ. , æ æ æ æææ. æ ææ æ , æ , ææ æ ææ. æ ææ ææ, ææ , ææ , æ, . , æ æ ææ æ. ææ æ , æ , æ . æ , ææ, , ææ æ æ ææ, æ , æ .[76] æ , ææ. Ææ æ , ææ æ æ -:


.

.
,
.

æ Ææ æ. æ æææ.

æ æ æ ææ æ æ. æ Ææ , ææ æ æææ ææ æ æ. æ (). ææ , ææ æ æ. ææ æææ æ, æ, ææ. æææ æ, æ ææ ææ æ æ æ ææ.

æ æ æ æ, XIX æ. ææ , æ ææ ææ ææ, ææ æ æ ææ, æ, æ æ æ, ææ æ æ æ æ, æ æ .

? æ. -æ æ æ ææ, æ, ææ. ææ? æ ææ ææ. Æ . æ æ . æ ææ æ æ æ Ææ. æ æ æ æ æ, æ ææ , ææ æ æ ææ. æ æ æ. æ æ ææ, ææ. æ æ æ , ææ æ æ ææ æ . æ æ æ æ ææ ææ . æ æ ææ æ æ ææ ææ æ. , æ æ æ , ææ ææ , ææ æ æ ææ ææ , æ ææ æ. æ ææ ææ (). æ æ æ . æ æ , æ, ææ. ææ . æ æ æ ææ æ æææ ææ æ, ææ æ æ ææ. æ æ, æ, ææ ææ æ æ , æ . æ . æ æ, , . æ ææ æ ææ æ. æ -æ. æ æ , æ æ æ æ. æ æ , æ æ 'æ æ æææ, æ æ. æ æ ææ ææ æ ææ, æ ææ. æ ææ æ ææ, æ ææ ææ , ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ -, æææ ææ, æ æ æ æ, ææ. æ ææ, æ, æææ. æ æ ææ æ , æ æ æææ æ ææ ææ æ, æ ææ æ æ. æ ææ-æ, æ, æ æ, æ æ ææ ææ (æ, æ, , , ), ææ ææ æ ææ æ æ ææææ.

æ æ æ , æ æ -æ æ æ ææ . : . , ; , . Ææ æ æ æ: , , . , , , . , , [77]. ææ 1931 , æ æ ææ æ æ, æ æ , æ. æ ? Ææææ, æ.

æ æ æ æ, ææ æ æ , , ; æ æ ææ , æ 95 . æ æ æ ææ ? -! æ æ , , .Ææ æ , æ , æ . æææ ææ æ ææ. æ ææ æ. æ ? æ æ ææ æ . æ æææ ææ æ ! ææ Ææ æ. æ ææ æææ æ , æ æ æ æ , æ ææ æ æ, æ æ, æ ææ , ææ æ ', ææ æ . , : ! . 100 æ æ æ æ. ææ æ æ, æ ææ æ ææ. ææ æ æ .

æ ææ, ææ ææ æ æææ. æ æ, ? ææ æ æ æ æ : æ æ, æ?! ææ, ææ , æ æ æ æ. æ æ æ æ æ: ææ, æ. ææ æ æ, ææ æ æ ææ, æ æ æ æ æ. æ? æ æ? æ. ææ æ. æ æ æ, , ææ æ æ. ææ , æ æ æ, ææ æ -æ.

æ ææ æ æ æ? æ æ : æ æ æ ææ æ ææ ææ æ ', æ; æ æ æ æ, 'ææ , æ ææ ææ æ, æ; æææ, æ æææ, æ ææ æ æ, æ; æ æ æ æ ææ ' ææ æ æ, æ; æ æ æ ææ, æ æææ ææ ææ ææ, æ; æ ææ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ ææ æ, æ.[78] æ ææ æ ææ æ. æ ææ æ ææ æ æ ææ, æ æ, æ æ, ææ.

æ æ! æ ææ æ , , , , æ æ , ææ æ æ æ ææ . æ æ æ , æ æ æ. ææ æ æ ? æ æ ææ. æ æ ææ, æ æ , æ ææ. , æ æ æ ææ æ , æ ææ æææ. ææ æ ææ ææ ææ. æ æææ, æ ææ æ. æ æ ææ , ææ ', ææ , æ , ææ æ ææ æ. æ æ. æ æ, æ ææ æ. æ, æ, ææ ææ æ , , . ææ æ æ, æ æ , ææ , æ , æ . ææ æ æ. æ æ , æ. æææ æ , æ. æ æ . æ æ . æ æ ææ ææ ææ. æ æ. ææ æ æ ææ , æ æ , æ ææ æ , æ .

ææ, ææ æ æ ææ æ. XIX æ ææ ææ æ, æ, æ ææ, æ æ, æ, , æ. æ ææ, æ , ææ æ , , ææ . æ, ææ , ææ æ: æ æ ææ æææ 'æ æ. ææ æ ææ . 19051907 æ , æ, æ . æ ææ ææ æ æ æ .

æ. æ . Ææ æææ æ æ æ. æ æ , , . æ . , ææ . ææ æ . æ. æ æ æ. æ æ , ææ æ ææ, æ . æ ææ . æ, , æ. æ æ, æ æ. Ææ æ æ æ æ. 20-æ æ æ . ææ ææ æ ææ ææ æ æ. æ , , ææ ææ . æ æ æ ææ , æ . æ, æ æææ, æ 20-æ . æ æææ æ, æ ææ, æ . æ. æ æ , , , , , , , æ. Æææ, æ æ . æ æ , ææ , ææ ææ .

ææ : , ææ ææ æ æ æ æ? æ. æ ? æ. æ ææ ææ æ . ææ ææ. ææ . æ ææ æ æ æ , æ. æ æ æ ææ æ. æ æ, ææ Ææ æ ææ æ, æ æ . ææ ?

æ æ ææ æ. æ, æ æ æ ææ ææ ææ æ, . æ ææ æ æ ææ ææ ææ. ææ æ æææ, ææ æ , ææ ææ æ æ. ææ ææ æ, ææ ææ æ. æ, æ. , æ , æ ææ . æ æææ æææ æ. æ æ æ, ææ , æ ææ , æ ææææ; æ æ ææ æ æ. æ ææ ææ æ, ææ ææ æ, æ ææ, æ , æ , æ. æ æ. æ æ æ æ æææ æææ ææ, ææ, æææ. æ æ : ææ ææ ææ. æ æ, æ ææ . æ , æ æ , æ æ ææ æ æ æ. Æ æ ææ: æ æ , ææ ææ æ, æ æææ ææ , æ æ æ-æ . , ææ, ææ æ ææ æ .[79] æ.[80]

æ ææ ææ ææ æ . æ . æ æ, æ . æ : æ æ ææ æ æ . ææ ææ ææ æ, æ, ææ æ ææ ææ ææ æ, æ, æ ææ æ.[81] æ æ. Ææ æ ' æ æ . æ , ææ æ. æ æ æ. æ æ , ææ ææ æ. æ æ ææ, æ æ, æ æ ææ æ: æ ææ. æ æ ææ æ. æ æ, æ æææ , ææ æ ææ æ. ææ æ ææ. æ 'æ ææ æ , æ æ: ææ, æ? æææ! æ , , æ æ. Ææ æ æ ææ æ æ ææ.

æ æ ææ æ. . . , æææ ææ , æ æ: , , , , , , , .[82]

æææ ææ . æ ææ -æ, ææ. æ , æ æ æ æ æ. ææ æ, ææ æ æ æ æ: ææ æ, ; æ æ; æ ææ , ææ ææ ææ ææ . ææ æ , æ æ æ. æ æ, æ . ææ æ ææ æ æ æ, ææ , ææææ . ææ æ. æ. æ ææææ æ æ. ææ , ææ æ æ æ æ ææ æææ , æ æ æ æ æææ . æ æ. ææ, ææ ææ æ æ ææ ææ æ, ææ æ æ. ææ æ æææ ææ æææ ææ.

Ææ ææ æææ ææ. Æ , ææ, æ æ æ, . æ ææ æ: æ ? æ æ æ , æ ææ ææ . Ææ æ! æ-æ æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ. æ æ , ææ æ ææ æ. æ æ , æ æ. , æ , , æ æ æ: ææ æ, ææ 'ææ æ . Ææ æ æ æ æ æ. æ ææææ ææ, æ æ . ææ , ææ, , æ , æ æ æ, æ ææ æ æ . æ æ æ æ ææ , æ æ , æ æ, æ . . . . , ææ, ææ , æ æ, æ æ, æ æææ æ. æ æ, ææ æææ æ æ æ, æ ææ æ æ ææ , ææ, , ææ æ : æ æ, æ , æ .[83] æ æ. æ æ æ ææ, æ æ. ææ, æææ , ææ æ æ æ æææ æ æ.

æ æ , , æ æææ æ. æ ææ æ, , ææ, æ æ ææ . æ æ ææ æ, æ ææ æ, æ æ ææ, æ æ ææ æ. ææ æ , æ æ ææ æ. ææ æ ææ. ææ æ æ æ: , æ , ææ ææ . ææ æ æ æ, æææ ææ. æ æ ææ æ æ. æ æ æ. æ ææ . , , æ æ æ , æ æ, ææ ææ æ æ. æ æææ ææ.

Æ æ ææ æ æ. æ , æ æ, æ æ æ . Ææ , æ æ . . æ æ æ. æ æ ææ . æ æææ æ! , æ ææ æ ææ , , ææ ææ ææ æ ææ: æ æ æ , ææ ææ æ æææ. æ ææ.

æ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ. æ æ æææ, æææ. æ æææ æ, æ æ. æ æ æ. ææ ææ æ æ . æ ææ ææ æ ææ æ ææ. ææ æ æ æ . æ æ . : - , , . , , - .[84] æ ææ æ æ ææ, æææ. ææ æ æ. ææ ææ æ æ æ, æ æ æ. æ ææ , æ æ æ ææ æ æ. , æ æ , .

ææ ææ æ ? ææ ææ. æ æ ææ: , . , . æ, æ ææ æ. æ, æ ææ æ ææ ææ , . æ, æ æ , æ æ, æ ææ æ. æ . æ æ æ æ æ ææ , æ . æ, æ, . ææ æ æ ææ. æ æ. æ æ ææ æ. æ ææ. æææ, æ, æ æ æ æ, ææ æ, æ, ææ.

 

Æ ÆÆÆ

æ æ æ æ ææ æ æ. Ææ æ æ æ. ææ, æ, æ ææ æ æææ ææ æ. æ ææ æ æææ ææ ææ ææ æææ. . æ æ æ ææ æ æ. .

- æ . ææ , æ ææ . ææ? æ ææ, æ, ææ æ æ; æ ææ æææ, ææ æ ææ, æ ææ; æ ææ; æ æ ææ æ; æ ææ; æ æ ææ æ æ; ææ æ æ, æ æ æææ, æ ææ æ ææ.

æ ææ æ . ææ, æ ææ, , ææ , æ æ ææææ ææ æ ææ , æ . . , ææ, æ ææ æ - ææ . æ æææ. æ æ æ ææ æ. æ ææ æ æ, æ ææ æ æ. æ æ æ . æ ææ ææ . æ æ æ ææ æ æ. æ æ ææ . æ æ æ æ ææ ææ æ æ. æ æ ' ææ , æ ææ, æ æ æææ. ææ æ æ ææ ææ - .

æææ æ ææ -. ææ æ. æ æ æææ, æ ææ ææ. æ æ æææ () ææ æ, æ ææ ææ ææ æ æ. , æ ææ ææ, ææ -æ, ææ ææ, æ ææ , .

æ æ æææ . æ æ æ. : , , , ; . , , , , , , , , , , . .[85] æ æ æ. æ, .. : , , . , , , . , .[86]

æ æ , ææ, ææ ææ, æ æ, ææ æ æ æ, æ ææææ æ.

æææ . æææ æ . ææ, æ , æææ, ææ æ ææ æ ææ æ, æ æ, æ ææ ' æ. æ æ , æ ææ æ æ æææ æ. XV æ , æ XIX æ. æ æ. æ æ æ æ , æ æ æææ ææ æ æ, æ æææ , æææ. .

æ æ æ , æ 23 æ. Æææ, æ æ æ, ææ ææææ. ææ? æ ææ, æ, æ æ ææ æ æ ææ æ, ææ æ . ææ, æ ææ æææ ææ ææ , æ æ, æ æ æ æ ææ . æ æ, æ æ æ æææ æææ, æ ææ, ææ ææ æ æ ææ .

æ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ, ææ ææ , ææ ææ. æ æ ææ æ. ææ ææ æ æææ. æ æ, æææ æ æ æ, æ.

æ æ , æ æ ææ , æ æ, æ æ æ ææ æææ æææ. æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ. æ - : Æ æ ææ . ææ æ æ , æææ ææ æ, æ, , æ, ææ ææ æ ææ, ææ; ææ æ æ æ , æ ; æ ææ æ, æ æ ææ ææ æ æ æ.[87]

æ æ æ æ æ ææ , æææ, ææ. æ æ æ ææ æ æ æ æ æ. , æ ææ, , æ ææ ææ æ, æ æ- æææ . Æ æ æ æ æ ææ, æ æ ææ æ. æ æææ ææ æ æææ, æ æ ææ , ææ æ æ æ æ æ . ææ ææ . XIX æ æ æ æ, æ ææ, æ æ , æ æ æææ, æ , æ æ æææ . : ææ æ æ, æ æ æ æ.[88] æ æ æ.

ææ æ æ ææææ æ, æ æ æ . æ æ, ææ ææ æ, 'æ ææ ææ æææ. æ ææ æ æææ Ææ.

Æææ æ æ ææ. -, ææ ææææ ææ æ æææ . æ, ææ, , æ æ æææ . æ: æ 'æ, æ ææ? æ æ æ, æ æ æ æ æ æ ææ ææ. ææ , æ ææ ææ æ, : æ æææ æ æ æ æ. Ææ ? æ, æ æ , æ ææ , æ ææ ææ.

, æ æ , . ææ æ, ææ æ æ æææ ææ , æ . Æ æ æ ææ æ. ææ ææ ææ ææ ææ, æ ææ æ æ. æ æ, ææ æ æ æ æ ææ (). æ, , æ æ æ æ, æææ. æ æ ææ æ æ æææ ææ æ. æ æ ææ , , ææ , ææ æ , æææ ææ æ , ææ.

ææ æ ææ æææ? æ æ , ææ æææ æ æ . æ - , ææ- æ æ æææ ææ ææ. - æ æ, æ æ æ, . æ , ææ æ: æ æ æææ æ ææ æ, æ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ .

ææ ææ : æææ æ , æ æ ææ æ æ, æ , æ ææ 'ææ æ , æ æ æ æ. æ ææ æ æææ.

Æææ æ æ ææ , ææ . æ, , , æ ææ ææ æ. æææ æ ̸ æææ ææ . .[89] ææ ææææ æææ æ (1795 ).[90] æ æ, æ , æ æ æ æ, ææ æ æææ, ææ æ æ æ ææ, æ æ, æ æ , æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ.

æ æ æ ææ, ææ æææ æ. æ æ ( ). ææ æ ææ , ææ æææ, ææ ææ .

. ,
?

.

: ,
,

.

æææ æ æ ææ æ. æ ææ æ, æ , æ, ææ æ æ, æ æ, æ æ ææ, æ. ææ æ, ææ æ : æ .

:
.

æ ææ . ææ ææ ææ æ æ ææ. æ æ æ æ, ææ æ æ , æ ææ æ. æ æ æ ææ æ.

æ æ, ææ ææ . æ æææ , ææ æ ææ.

,
,
,
!

ææ æ ? æ æ ææ ææ? æ æ æ, æ . æ æ æ ææ .

æ æ ( ææ æ ææ) æ æ æææ ææ æ ææ. Æ æ æ. ææ æ . æ æ ææ æææ, æ æ æææ, æ æ æ.

æ æ æ æ æ æ æææ . ææ æ, ææ æ ææ æ. , . Æææ æ æ . ææ æ æ æ:

æ æ æ ææ
æ, , æ,
æ ææ ææ,
æ ææ ...

ææ ææ æææ æ æ æ. æ ææ æææ . æ æ æ æ . æ æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ . æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ ææ: æ æ, æ æ æææ, æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ æ ææ æ.

æ æ æ ææ . ææ æ , æ ææ , , ææ æ ææ æ æ . æ æ æ ææ. , ææ æ ææ æ æ æ, æ æ æ æææ.

ææ ::æ. æ ææ : , , .[91] ææ æ, æ æ æ, æ æ, æ æ. ææ ææ ææ ææ æææ . Ææ , æ , ææ , æ ææ æ æ æ, æ æ, æ ææ æ , , æ ææ, æ ææ ææ, æ æ æææ ææ. ææ æ æ æææ ææ ææ æ. æ , ææ æ æ æ ææ .

æ æ æ. æ æ ææ æ. æ ææ? æ . æ æ æ æ ææ, æ æ 'ææ, æ . ææ æ .. : .[92] æ- æ ææ, ææ, (). æ ææ (). æ æ æ æ. ææ, æææ æ . æææ æ æ æ æ æ æ, ææ ææ æææ ææ æ æ ææ.[93] æ ææ æ æ, æ æ . ææ æ æ æ ææ æ:

Æææ æ
Æ æ æ æ.

ææ æ æ ææ, æ , æ . ææ æ ææ æ æ æ æ, æ æ.

æ ææ æææ æ, æ .

æ-æ æ -æ
æ ,
ææ æ æ
' ææ æ

ææ ææ . æ æ , æ æ æ ææ, æ æ æ æ ææ. : , .[94] ææ æææ æ æ, æ ææ ææ æ æ.

.

-.

, .

Æ . æ æ, æ æ . ææ æ. , ææ æ æ ææ ææ: ! æ æ æ. ææ æ æ æ, æææ æ, æææ æ æ. æ , æ ææ .

æ æ æ ? ææ ææ æ, 'æ, æ æ æ æ , æ æ , æ æ æ, æ æ. æ, æ? ææ æ æ æ , ææ æ æ æ. æ æ, æ ææ. æææ ææ æ æ , . ææ, æ æ æ , ææ ææ æ æ, æ æ æ æ , ææ æ æ æ, æ, , ææ, æææ æ, æ æ, ææ æ, ( ), æ æ æ, ææ ææ.[95] æ æ æ æ æ. , ææ, æ æ æ ( ).[96] ææ æ æ . æ , æ , ææ ææ æ?[97]

ææ æ æ , æ æææ , ææ , . æ, æ æ æ æ æ æ æ , . ææ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ. æ æ æææ ææææ, æ æ æ ææ æ æ .

ææ æ ææ æ æ æ æææ. æ æ æ æ 'æ ææ. ææ, æææ æ æ ææ, æææ æ æ . æ ææ, : æ-æ æ -æ, Æææ æ Æ æ æ æ. Ææ æææ æ, æ æ. æ, æææ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ , ææ. æ æ æ, ææ , , æ ææ æ æ, ææ ææ æææ æ , ææ.

 

Æ

æ)

æ æ æ æ. æ . æ . æ æ æ ææ æ ææ æ æ.

æ æ æ æ. æ æææ ææ ææ, æ æ ææ æææ, æ æææ. ææ , æ, æ ææ æ æ.

æ æ ææ æ , æ æ æ. Ææ æ æææ, 'æ æ. ææ, , ææ ææ ææ . Ææ- æ æ æ æ ææ, æ , ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ, ææ æ æ... æ æ æ æ, æ , æ , æ æ ææ, ææ-æ, ææææ ææ, æææ, æ æ æ, æ æ ææ. æ æ æ. æ æ ææ æ æææ . ææ. æ ææ æ æ æ, ææ, ææ. ææ æ. ææ æ ææ. æ ææ, æ ææ . ææ æ æ æ æ, ææ, ææ æ, ææ. , , . æ , æ æ , ææ.

- æ æ æææ , , æ. ææ æ ææ ææ æ, æ ææ ææ, æ , æ ææ æ. ææ æ ææ ææ æ ææ, . æ æ ææ ææ. æ æææ, æ æ. æ æ ææ . æ ææ æ . ææ .. , ææ, æ ææ -æ. æ æææ æ æ , æ æ æ : æ æ æ -æ. æ æ, ææ ææ æ æ. æ æ æ æ, æ ææ .

Ææææ , 'æ æ æ æ, æ ææ æ æ. æ æ ææ æææ, æ æææ æ-æ , æ æ æ, ææ æ ææ, ææ. æ ææ æ æ. Ææ æ, æ æ ææ æ ææ æ , , æ, ææ æ ææ æ æ, æ æ æ ææ æ, ? , æ ææ æ æ æ, , ææ ææ æ, ææ æ ææ æ æ, æ æ, æ æ ææ, ææ ææ . ææ ææ ææ æ , æ æ , . æ: æææ æ, ææ, æ ææ æ æ ææ æ ææ.

æ ææ: æ , ææ æ æ æ ææ. æ æ æ: æ , ææ æ æ æ æ ææ æ. ææ æ. æ æ æ, ( , ...), ææ æ æ æ. ææ ææ æ æ. æ, æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ, ææ ææ. ææ æ ææ æ ææ æ æ ææ . æ æ æ æ , , æ ææ æ æ æ , ææ.

ææ æ ææ ææ, æ æ æ, æ æ, . æ . æ ææ 30-æ . æ 37-æ . æ . Æ æ ææ æ , æ æ , æ , ææ. Ææ ææ ææ. æ æ. ææ ææ ææ æ æ ææ ææ ææ ææ , æ æ ææ , æ . æ ææ æ, ææ æ æ æ ææ ææ æ æ .

æ æ ææ æ , ææ- æ æ, . æ. æ æææ æ æ, æ æ æ æ. ææ æææææ, æ, æææ , ææ . æ æ æ ææ. æ ææ ææ. ææ æ æ æ æ ææ æ. 1935 æ 6-æ . æ, , ææ, æ æ ææ , ææ æ æ-æ æ æ æ ææ æ æ, æææ æ... æ, ææææ, æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ. ææ æ æ æ æ [98] ææ. æ æ æ ææ æ æ æ, ææ . æ ææ æ. ææ æ, ææ- ææ , æ ææ æ ææ æ. æ æ .

3050-æ æ . ææ æ æ. !, ! æ æ æ æ. æ. æ ææ æ [99]. æ ææ æ æ , æ æ, æ ææ. ææ æææ , æ , . æ æ ææ . æ ææ. æ æ æ æ ææ æææ, æ ææ ææ, æ æ ææ ææ. æ : æ æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ æ ææ , æ æ ææ æ ææ æ ...[100] æ ææ æ[101]. ææ , ææ æ æ ææ ææ æ ææ ææ æææ. æ æ ææ æ æ, ææ æ æ , ææ æ æ, æ, æ ( æ !) ææ ææ ææ, æ æ æ ææ æ æ .

ææ ææ æ æ, ææ ææ æ æ, æ æ , ææ æ ææ ææ æ æ . Ææ æ æ æ æ.

æ ææ 40-æ æ ææ 50-æ æ. æ ææ ææ. ææ ææ ææ ææ. ææ æ - æ æ æ æ, æ æ; æ æ æ, æ . , æ æ. æ æ æ æ, æ æ ææ æ . ææ, æ æ ææ æ æææ ææ æ, æ, æææ æ, æ ææ æ , ææ æææ ææ, æææ ææ; æ æ æ , æ ææ , ææ æ æ æ , ææ æ æ æ æ. æ ææ , ææ ææ æ æ, ææ ææ æ.

ææ æ ææ, æ. æææ ææ ææ æ, æ ææ ææ æ æ æ ææ æ. æ . æ , . æ æ æ. æ-, -, -æ-. , æ . æææ 1946 æ æ , æææ æ æææ, æ æ ææ, ææ[102].

æ æ. ææ æ æ ææ æ ææ, ææ æ æ ææ. æ æ X.

ææ æ ææ æ æ, æ. æ æ ææ æææ æ æ. æ æ æ, ææ ææ ææ ææ æ ææ, ææ. æ æ æ æ ææ æ , æ æ . Æææ æ. æ : æ æ æ . æ æ æ ææ æ. Æææ æ æ ææ æ ææ[103]. æ ææ æ ææ æ æ ææ . æ æ æ ææ : , ...[104]

Ææ ææ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ ææ . æ ææ ææ ææ , ææ æ æ , æ. æ ææ- ææ ææææ, æ.

æ ææ ææ æ æ æ æ. ææ æ æ, ææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ-æ, ææ æ ææ æ. æ æ ææ æ , ææ æ.

ææ ææ æ æ . ææ ææ , ææ æ , æ æ ææ æ . æ æ æ æ æ æ æ æ, ææ æææ ææ ææ: Æ æ ææ æ æææ æ. æ æ æ , æ æ ææ æ ææ ææ æ. (. ). Ææ . æ , æ æ ææ æ, ææ æææ ææ æ, æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ ææ ææ. æ æ ææ ææ æ . , ææ æ , æ æ æ æ , æ æ æ æ. æ æ. æ ææ ææ . æ æ, ææ æ. : , , , . , ; , , . æ æ æ æ æ: , ... .

, . , ...[105]. æ ææ æ æ æ. æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ.

* * *

æ . ææ æ , ææ æ , ææ , æ , æ æææ.

æ ææ æ æ ææ æ. 50-æ æ æ ææ ææ . æ æ. æ æ æ ææ æ æ æ æææ æ æ , . æ æ. ææ æææ æ æ ææ æ æ ææ . ææ æææ ææ , ææ, æ!, ææ æ ææ æ ; æ æ ææ ææ æ ææ æ æ æææ. æ æ æ : æ æ , æ ææ ææ æ æ ææ. æ ææ ææ ææ , æ ææ æææ, æ ææ æ ææ, æ æ ææ. æ æ. ææ æ æ æ æ: ææ æ ææ æ æ æ, æ æ æææ, æ æ . æ æ æ ææ ææ 'ææ, æ ææ, æ ææ. æ æ æ , æ æ, æ ææ æ. æ, æ æ ææ. ææ æ æ æ æ æææ, .

æ : æ ææ æ, æ ææ . æ , æ. æ, ææ æ ææ-ææ æ æ. ææ ææ æ , æææ æ æ , ææ æ , æ , ææ, æ æ æ , . ææ æ æ , æ , ææ ææ. . ææ, æ , ææ æ æ ææ æææ ææ æ, æ æ æ ææ. ææ , ææ ææ ææ æ æ. æ æ æ ææ, æ , æ æ æ ææ æ æææ (), ææ æ . æ ææ ææ ææ æ æ æ, æ æ æ , æ æ ææ . æ , æ æ ææ æ æææ æ æ, æ ææ, æ æ æææ, ææ ææ æææ æ . æ ææ ææ ææææ æ.

æ ææ ææ æ æ æ ææ æ . æ æ æ , ææ, æ ææ. æ ææ æ æ , æ æ æ ææ, ææ æ. ææ, æ , æ æ ææ ææ , æ ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ ææ ææ. æ, ææ , ææ ææ ææ , ææ. æ ææ æ æ ææ æ . æ ææ æ . æ æææ æ æ. ææ ææ ææ, ææ æææ æ æ æ æ ææ æ ææ. æ æ ææ æ, æ ææ. æ æ æ æ ææ ææ æææ ææ ææ æ ææ æ. , æ ææ ææ , ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ , æ ææ. ( ææ !) æ æ æ, ; æ æ, æ æ . æ æ æ æ æ ææ , æ .

æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ. æ æ. 30-æ æ æææ æ æ . ææ ææ æ, æ æ æ. æ ææ æ: ææ . ææ ææ æ. ææ æ, ææ ææ ææ. ææ æ æ æ æ. ææ æ æ æ. æ æ . æ ææ æ . . Æ ææ . æ æ ææ, æ. ææ æ .

ææ ææ ææ ææ æ. ææ æ, æææ , ææ . ææ ææ æ. 1973 : , . . , . , . . , , [106]. æ æ. æ æ. æ , æ, æ ææ æ ææ æ æ.

ææ æ æ . æææ : æ æ ææ, ææ ææ, æ, æ æ. æ æ æ , æ , æ æ æ æ , æ æææ æ. æ , æ æ, æ æ æ, ææ æ æ... æ ææ æææ , æ ææ æ æ æ . æ ææ æ ææ æ æ æ æ.

æ æ ææ æ æ æ æ ææ ( ). æ ææ æ æ, ææ ææ æ ææ, æ ææ æ ææ: , , . ææ . , , [107]. æ æ ææ æ æ - ( , 1981, 57, 6 .) æ æ æ æ æ . ææ æ æ ææ æææ : æ ææ æ, æ ææ ææ ææ ææ ... æ ææ, æ æ ææ ææ æ ææ æ , . . : æ æ æ, ?.. æ ? æææ , æææ æ, æææ æ ææææ![108]

æ , æ ææ ææ. æ æ æ ææ, æ æ, ææ ææ æ æ æææ, æ æ. ææ æ ææ æ , æ æ. æ ææ , ææ , æ ææ . . æ æ ææ, , ; æ æ, ææ . æ æ, æ æ æ. æ , ææ æ æ. æ, æ ææ, ', æ æ. æ æ æ æææ, æ , ææ ææ æ ææ ææ- ææ. ææææ æ æ, æ ææ æ-æææ, ææ æ æ æ æææ æ: , . æ æææ æ æ æ ææ æ ææ ææ æ. æ æææ æ. æ æ . æ ææ æ æ ææææ æ æ æ æ ææ æ æ. ææ ææ , æ æ æ ææ -ææ æææ. ææ æ ææ ææ æ ææ æ. æ æ , ææ æ æ æ æ æ ææ ææ æ. ææ æ æææ æ æ. æ - ææ, ææ æ æ æææ: , Æ - ææ, æ. æ æ ææ æ ææææ, ææ, æ æ, ææ ææ æ .

ææ æ æ. æ æ, , ææ ææ ææ æ . æ æ æ æææ. æ æ æææ æ æ æ . Æææ æ ææ æ ææ æ æææ ææ æ ææ. æ æ ææ æ. æ æ ææ æ, æ ææ ææ ææææ ææ. æ æ æææ æ. æ ææ ææ æ æ. æ æ æ æ æ æ æææ ææ æ æ æ .

ææ æ æ. ææ , 50-æ æ, ææ æ æ ææ ææ , . ææ, æ ææ . æ. ææ æææ ææ æ ææ ææ, ææ . æ æ æææ æ æ ææ æ æææ. æææ æ ææ æ æ ææ-æ. -æ æ ææ æ . Æææ æ æ æ, æ æ , æ ææ æ , , ææ æ ææ æ. Æææ æ (1957 ) ææ ææ ææ æ æ. ææ æ , ææ æ, ææ æ æ æ æ, æ ææ ææ ææ æ æ æ; æææ ææ æ æ ææ ææææ , ææ æ , æ æ. æ æ ææ æ ææ æ, ææ ææ, æ æ æ æ, ææ . æ ææ , æ ææ æ æ . æ ææ æ, ææ æ æ æ ææ, æ ææ æ ææ ææ, æææ æ ææ æ. æ, æ æ, æ æ, ææ æ æ æ, æ æ.

* * *

ææ æ æ ææ æææ. æ æææ, æ: , [109] ææ æ æ æ æ ææ. æ æææ æ, æ æ æ æ ææææ. æ ææ: ææ ææ æ, ææ æ æææ æ æ (), æææ ææ ææ . ææ ææ æææ, æ æ ææ æ , ææ æ æ, ææ æ. æ ææ, æææ, æ æ, , ææ æ æ. æ æ æ æ, ææ ææ, æ æ . ææ : æ æææ æ , ææ æ. ææ æ ææ æ æææ.

æ ææ æ æ. ææ æ æ æ. æ æ ææ : ææ æ ææ æ . æ ææ , ææ æ æ, æ æ, æ æ. æ æ ææ, æ æ æ ææ . æ : æ æ, æ æ, æ ææ æ æ ææ. æ æ ææ æ, æææ æ, æ æææ ææ, ææ æ ææ, æ æ æ æ ææ , ææ, æ æ. Ææ ææ æ æ æ æ æ ææ æ, æ ææ æ, æ. ææ æ æ ææ, ææ æ æ æ.

ææ æ . ææ æ ææ . æ æ æ ææ ææ. æ æ ææ () æ, , æ æ ææ . ææ ææ ææ ææ . Ææ ææ ææ,.æ æ æ, æ æ æ , æ æ ææ ææ æ.

ææ æ æææ ææ ææ æ æ æ ææ (1966 ). ææ æ. ææ æ æ. æææ æ æææ ( ææ) æ ææ: æ æ æææ æ, æ, æ æ æ æ. æ ææ æ, æ æ, æ ææ. æ æ ææ æ æ æ. æ æææ æ, ææ æ. . æ ææ æææ, æ ææ æ æ ææ-ææ, æ æ, æ æ ææ. æ , , æ æ. æ ææ æ ææ, ææ æ, æ ææ ææ æ æ.

æ , ææ æ æ, æ æ. æ ææ æ ææ æ ææ. , æ æ , . æ æ . ææ ææ æ ææ æææ æ æææ. æ æ æ æ, , æ ææ æææ. ææ? æ ææ æ æ? æ ææ ææ. ææ æ æ æ, æ. ææ æ. ææ, ææ ææ, ææ, æææ. æ æ æ, , ææ , ææ. æ -æ æ æ. æ æ æ ææ , æææ æ æ, ææ æ ææ ææ. Æ æ æ æ, æ ææ . æ ææ, æ æ, ææ . æ. æ ææ ææ ææ ææ æ æææ æ; ææ æ ææ æææ; æ ææ æ , æ ææ æ , æ , ææ, æ ææ . æ æ, æ æ æ, æ æ æææ. ææ æ ææ æ æ. æææ æ ææ. æ æ æ æ, æ æ, æ æ. æ æææ . æ ææ æ æ ææ æ 'æ , æ æææ æ æ, ææ, æ ææ.

æ æ. , æ æææ. ææ æ æ , æ æ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ æ , æ æ ' æ, æ, ææ æ: æ æ , æ ææ ; æ , æ ææ æ æ. ææ æ. ææ ææ ææ , æ æ æ æ æ, æ ææ, æ æ æ ææ æ. ææ æ: æ , æ . æ æ ææ ææ. æ æ, æ: Æææ- æ æ Ææ æ æ æ, æ æ æ æ. æ æ æ æ ... æ ææ æ , æ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ ææ æ.

æ æ æ æ ææ, æ æ, æ æ, æ. æ , ææ æ ææ æ ææ æ ææ ææ, ææ ææ ææ ææ æ . æ , æ æææ, ææ æ. æ æ æ ææ æ ææ, ææ æ æ æ æ æ. ææ: 0, æ æ Æææ, Æ ææ æ æ ... ææ æ æ æ ææ æ , æ ææ æ æ æ , æ æ, ææ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ.

, ææ æ æ . æ , ææ æ ææ . ææ æ ææ, æ æææ, æ ææ æææ ææ , æ æ , æ æ. æ æ. ææ ææ ææ ææ. , ææ ææ æ. æ æ ææ . æ æ ææ .

* * *

æ æ æ, ææ æ. æ æ ææ , ææ æ ææ . æ æ . : , , , , , , , , , , [110]. æ ææ æ ææ æ æ. ææ: æ ææ æ ææ æ ææ æ (). Ææ æ: æ æ æ ææ æ , æ ææ æ æ ? ææ æ æ, æ , æ ææ . ææ, æ. æ æ (æ æ æ...), æ æ, æ æ æ æ æ, æ æ æ, æ æ, ææ æ æ æ,æ æææ, æ æ. æ æææ .

Æ : ææ? æ? ææ æ? Ææ æ æ æ, æ æ æ. , æ æ ææ æ ææ, ææ æ ææ æææ. æ æ , æ , æ æ æ . æ æ æ . æ ææ , ææ æ æ. ææ æ æ . æ æ æ ææ, ' ææ æ æ. Ææ æ ææ ææ æ ææ æ.

æ æ (1964 ). æ æ æ æ. æ , ææ, ææ ææ ææ æ, ææ , æ æ ææ æ , æ æ æ æææ , æ æ ææ æ, æ æ ææ, , æ æ, ææ æ, æ ææ . æ , ææ æ ææ æ. æ æ. æ , æ ææ , æ; ææ æ , æ æ æ , æ.

Ææ () , ææ æ æææ æ . ææ æ, æ æ ææ æ: æ æ ææ , æ, æ ææ ææ æ æ æ, ææ ææ æ . æ æ , ææ , æ æ æææ ææ æ. æ æ , æ æ ææ , æ æ æ æ æ, æ ææ. æ æ æ æææ, æ ææ æ , æ ææ æ æ: ææ æ æ, æ, æ ææ æ, æ. ææ, æ æ ææ æ æ. æ æ, æ æ, ææ ææ æ ææ æææ, ææ ææ æ ææ. æ æ æ, ææ æ, æ æ ææ . æ æ , æ æ ææææ, ææ æ æ :

æ ææ? æ æ,
ææ æ ææ,
Ææ æææ... æææ!
æ æ .
æ! ææ æ æ,
æ æ !
ææ æææ æææ,
Ææ ææ, æææ!

æ , æ æ æ æ. æ æææ æ . æ, æ æ æ. , ææ æææ ææ ææ ææ, æ ææ æ æ æ æ. ææ æ æ æææ - (1964 ). æ æ æ æ æææ , æ æ ææ æ æææ, æ ææ, ææ ææ ææ, æ æ æ. æ æ æ æ, ææ æ æ. æ æ æ ææ æ 66-æ .

,
.

.
,
,
, ,
.

,

.
,

.

, æ, ææ . æ æ æææ æ, æ . , æ æ æ , æ . æ æ ææ æ æ ææ ææ æ. æ æ , ææ æ . æ æ æææ , æ ææ æ æ. Æ ææ æ ææ ææ ææ æ, ææ ææ æ æ. æ , ææ ææ , æ æ. æ, , ææ æ . ææ ææ æ ææ æ , æ æ ææ ææ.

æ æ æ,
æ æ ææ æ
ææ ææ æ
æ ' .
æ, ææ
æ æ æ ,
Ææ æ æææ
æ ææ æ.

æ , , æ ææ ææ æ. æ ææ æ. Ææ æ ææ. æ ææ. æ ææ æ æ. æ æ . æ, ææ æ æ æææ, æ ææ, æ æææ ææ, ææ ! ææ æ, æ , æææææ æ, æ æ ææ æ, ææ æææ. æ Æ ææ æ , æ æ... æ ææ. ææ æ æ æ æ. Ææ æ æ , æ , æ , æ, . , æ ææ ææ æ ææ æææ æ ææ æ . , ææ æ ææ , æ æ æ, æ æ æææ æææ . æ æ ææ æ æ . æ ææ æ ææ æ.

æ ææ æææ. æ æ ææ. æ æ æ æ æ. - . . : . æ ææ æ ææ, æ ææ æ æ æ æ. æ æ ææ æ ææ. æ æ æ ææ , æ ææ æ. æ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ ææ ææ, ææ æ æ æ. æææ æ æ æ , ææ æ . æ æ æ æ æ. , æ æ æ ææ æææ. ææ æ æ æ æ æ æ, æ æ. æ ææ , æ æ, ææ æ æ ææ æ , æ ææ æ ææ æ, æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ ææ æ, æ , æ ææ æ, æ æ æ , . ææ æ ææ ææ ææ, æ æ æ, æ .

æ æ æ æ ææ æ æ æ æ (1956 ). Æ , æææ, æææ. ææ æ, ææ ææ ææ. æ æ ææ æææ (). æ æ æ: Æ ... Ææ æ . æ, æ æ æ æ æ æ æ. Ææ, æ ææ ææ æ, æ ææ æ æ æææ. ææ. æææ - æ: ... , ææ æ æ, ææ, ææ . æ ææ æ æææ , æ æ.

æ æ æ æ. æ æ. Æ ææ ææ æ. æ æ , æ ææ . æ æ -, ææ æææ, ææ æ æ . æ ææ æ æ æ ææ, æææ, æ ææ ææ. Ææ æ . æ æ æ . æ æ, . æ ææ æ æ. æ æ, ææ æ æææ, æ æ æ, ææ æ ææ. æææ æ! æ æ æ. æ æ æ. æ ææ, æ ææ æ æ. æ æ , æææ : æ ææ æ , æ ææ , æ .

æ , æ ææ æ æ, . - æ , æ , ææ æ, æææ æ æ , æ æ æ æ æ, æ æ. æ æææ æ ææ. æ æææ ææ æ . æ ææ, ææ ææ æ. æ æ ææ æææ æææ. æ. ææ æ æææ . ææ æ ææ æ. æ- æ æ æ æ.

ææ æ ? , æææ ææ ææ æ , , æ ææ , æ . æ, æ æ æ æ, æ æ æ. ', æ , æ æ ææ. ææ æ. ææ æ : ææ æ . , ææææ, , æ æ .

ææ ææ æ æ æ æ, æ æ , æ æ , æ ææ ææ. æ ææ ææ, æ æ , æ ææ , , æ æ æ. . . ææ : . æ ææ æ , æ æ æ ææ æ, . Æ , æ æ ææ ææ æ , ææ ææ æ æ æ, æ. æ æ æ, ææ ææ . -ææ æ ææ ææ, æ . æ æ ææ æ æ. æ æ ææ ææ ææææ, æ ææ, æ ææ ææ , æ, ææ . æ æææ æææ æ. æ , ææ , æ æ ææ æ æ. æ ææ æ æ , ææ .

æ æ æ æ, ææ æ æ æææ ææ æ. æ æ æ æææ æ. æ ææ: æ æææ , æ æ æ. ææ ææææ , æ ææ æ æ æ æ ææ ææ ææ. æ ææ, ææ, ææ, æ ææ ææ, æ ææ æææ. æææ , ææ ææ. æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ, æ ææ . ææ æ ææ. ææ æ- , ææ ææ ææ. ææ .

ææ ææ . ææ æ ææ ææ , ææ , ææ . ææ ææ ææ. ææ ææ æ . æ æ æ æ ææ æ, æ , æ æææ ææ æ ææ æ. æ ææ -æ ææ æ æ , æ æ æææ, ææ ææ æææ ææ. æ ææ æ æ æ. æ æ æ ææ æ æ. æ ææ .

æ: æ ææ , ææ ææ. æ ææ æ æ; æ æ ææ, æ æ, ææ ææ æææ. æ æ, ææ æ ææ æ , ææ æ. : æ ææ æ , ææ æ æ æ. ææ æ? æææ ! Æ æ, æ æ æ æ.[111] æ ææ æ æ æ. , æ ææ æ ææ æ , ææ æ æ , ææ æ ææ ææ.

ææ - æ:

æ æ æ
æ æ ææ!
æ æ
æ æ æ.
æ æ æ
æ æ æ!

ææ æ æ. æ æ , æ, æ ææ ææ.


 

[1] . . . 30- .., 1953, . 24, . 26.

[2] æ , 34 .

[3] . - . . 3..: , 1979, . 239.

[4] . ., . . . .: , 1983, . 176.

[5] ., . æ .: , 1971, 135 .

[6] æ ææ, 3 ., 1959, 1960, 1962.

[7] æ æ. æ ., 1961.

[8] ., 1940, 78 .

[9] ., . , 176 .

[10] ., . 06 , . 1..: , 1976, . 248.

[11] ææ.: , 1989, 27 .æ ææ æ .

[12] . . . // . - ..: , 1988, . 100.

[13] . . - , . II .: , 1973, . 17.

[14] . . , 1 ., 175 .

[15] , . 1.: 1925, 74 .

[16] . ..: , 1976.

[17] . ..: , 1985, . 1315.

[18] æ æ. 1- ., 201 .

[19] æ , 7 .

[20] . . - .., 1965, 85 .

[21] . , 10 .

[22] - . ., . . ..: , 1983, . 2225.

[23] . . ..: , 1985, . 3839.

[24] . . VI. .: , 1989, . 587.

[25] ..: , 1991, . 293.

[26] æ æ, 1- , 7 .

[27] , 334 .

[28] æ , 78 .

[29] æ ææ æ æææ .

[30] æ.ææ, 1946, 168 .

[31] . . // . .-.: , 1932.

[32] . . ., 1975.

[33] . , . .: , 1988, . 34.

[34] - . . ..: , 1989, . 242.

[35] . . , 2728, 67 .

[36] . . , 41 .

[37] , 1916, 4, 52 .

[38] ..: , 1973, . 360.

[39] . .: 1992, . 438.

[40] æ , 480 .; . . , . 2, . 430.

[41] . ..: 1913, .

[42] . , 438 .

[43] . . ..: , 1988, . 31.

[44] . , 3- . . 2..: , 1963, . 398399.

[45] : : . . ..: , 1988, . 517.

[46] . , 426 .

[47] . . ..: , 1972, II.

[48] . , . X, . 1. -: 1945, . 98.

[49] : ..: , 1960, . 533.

[50] - .: -, 1985, . 81.

[51] æ: . . . : , 1984, ( II).

[52] . 160161 .

[53] æ: . . - . : 1973.

[54] - ..: , 1959, 125 .

[55] . . - .: , 1970, . 122123.

[56] . . - .: , 1970, 264 .

[57] . . . 5 , . IV..: , 1959, . 313.

[58] - . 1.: , 1985, . 176187.

[59] æ , 180 .

[60] - . I.: , 1985, 185 .

[61] . . , . II, . 430431.

[62] . . ..: , 1991, . 33.

[63] . ..: , 1985, . 241.

[64] . . . // .: , 1990, . 302325.

[65] . . , 207208 .

[66] . 0 . . II. // ..: , 1966, . 35.

[67] . , 6. // .

[68] . . . // . . I.: , 1989, . 315332.

[69] . . ææ Ææ. // .: , 1990.

[70] . . . // . ., . 2. : , 1981, . 100.

[71] . . . 2, .; , 1992, . 68.

[72] . . . . .: , 1980, . 347.

[73] . 2- . . 2..: , 1974, . 16.

[74] . . 06 . 2- . . 1..: , 1976, . 317.

[75] . . .., 1977, . 232.

[76] : . . ..: , 1988, . 11.

[77] . ..: , 1992, . 2324.

[78] . . . 10 . . 10..; , 1980, . 270.

[79] . . , . 10, . 1. , 1945, . 97.

[80] . .: , 1977, . 56.

[81] . . . 1, . 192.

[82] . . ..: , 1979, . 50.

[83] . . . ..: . . -, 1991, . 29.

[84] . , 24 .

[85] . . // , . XIV. .: , 1958, . 173.

[86] . . , . 12. .: 1952, . 129.

[87] . . . 5 . . V..: , 1960, . 342343.

[88] . ææ æ. ..: , 1968, 140 .

[89] ..: , 1985, . 386, 411.

[90] . . . . 10 . . 1..: , 1975, . 279.

[91] . . . . V, . 109.

[92] . . . 2..: -, 1988, . 11.

[93] ææ.: , 1983, 14 .

[94] . æ.: , 1988, 117 .

[95] ..: , 1977, . 154.

[96] . . - . . III. . 112.

[97] æ æ. æ (ææ).æ. 1962, 10, 70 .

[98] æ, 1935, 5 , 5.

[99] . . 8..: , 1934, . 329331.

[100] æ. æ æ æ æ æ æ. æ, 1934, 16 , 158.

[101] ææ. æ æ æ æ:æ, 1934, 29 , 226.

[102] , 1952, 9, 67 .

[103] , 1952, 5, 48 .

[104] . . . . V..: , 1961, . 202.

[105] . . . ..: , 1986, . 165, 170.

[106] , 1973, 18 .

[107] . // . , . .: 1978, . 17.

[108] . . . 15 . . 14. .: , 1956, . 360.

[109] . ..: , 1970, . 11.

[110] . , ... . , 1985, . 30.

[111] . . 28,8.

 

      
         
  * æææ *