Æ ,  Æ

 

æ

Ææ
æ
æ

æ
 

(1920 1944)

æ : ææ æ æ æ æ. Æææ æ æ æææ æ æ, , ææ, æ, ææ ææææ æ æ . æ, ææ, æ, ææ æ æææ æ ææ æ.

ææ ææ ææ æææ 100 æ æ. Ææ æ æææ æ. æ æ æ æ æ æ ææ. Ææ æ æ æ æ æ, æ !.. æ æ æ æ æ æ æ: æ æ , æ æææ. æ æ æ æ æ æ.

æ æ , æ ææ . æææ æ . ææ æ æ. . æ ææ æ æ. æ æ æææ. Ææ ææ æ ææ 24 .

æ, , æ. æ æææ æ 1977 ææ.

 

ÆÆ ÆÆ

:
mp3
 

æ :

Æææ :


æ æææ,
æ æ æ,
æ
Æ æ.

æ,
ææ ,
æ æ ææ æ
ææ æ.

æ
æ æ, ,
Æææ æ æ,
ææ æ.

æ ææ æ

ææ æ,
æ ææ
æ æ æ,

ææ, ææ
Ææ ææ
Ææ, æ ææ
Æ ææ.

, , æ,
, æ æ.
Ææ æ ææ æ
æ æ .

æ æ, æ,
æ æ ææ.
æ æ
ææ æ æ.

æ, æ
Ææ , æ ,
Ææ ææ
æ æ .

 

 


æ æææ,
æ æ æ,
Æææ æ
Æ æ.

æ æ
æ æ æ,
æ ææ æ,
æ ææ .

æ æ ,
æ, æ,
ææ
Æ æ.


æ
æ æ, ,
Æææ æ æ,
æ æ.

æ,
ææ ,
æ æ ææ æ
ææ æ.

æ ææ æ
ææ æ,
æ ææ
æ æ æ,

ææ, ææ
Ææ ææ
Ææ, æ ææ
Æ ææ.

, , æ,
, æ æ.
Ææ æ ææ æ
æ æ .

æ æ, æ,
æ æ ææ.
æ
ææ æ æ.

æ æ
Ææ , æ ,
Ææ ææ
æ æ .

1940

 

   
ÆÆ ÆÆ

: æ
mp3
 

 
æ :


Æææ :


ææ æ æ
æ æ, æ !
ææ æ æ
æ ææ !
ææ ææ, æ æ,
ææ æ æ !
ææ æææ æ,
æ- , , ?!

æ ææ, æ ææ,
æ æ ææ,
æ æ, æ æ æ,
æ æ æ æ,
æ ææ æ,
æ æ æ
æ ææ , .
æ ææ , .

☺ æ æ , æ ææ,
æ æ , æ ææ,
ææ ææ,
ææ æ, ææ,
ææ æ, ææ
æ ææ æ. ☺ (2 )

æ ææ æ æ
æ æ, æ æ,
æ æ ææ æ
ææ.
Ææ æ æ
æ, .
æ ææ æ
æ ææ æ!


 


ææ æ æ
æ æ, æ !
ææ æ æ
æ ææ !
ææ ææ, æ æ,
ææ æ æ !
ææ æææ æ,
æ- , , ?!
æ ææ, æ ææ,
æ æ ææ,
æ æ, æ æ,
æ æ æ,
æ æ æ æ,
æ ææ æ,
æ æ æ
æ ææ , .
æ ææ æ æ
æ æ, æ æ,
æ æ ææ æ
ææ.
æ æ , æ ,
ææ, ææ
ææ æ, æ
æ ææ æ.
Ææ æ , æ æ
ææ.
æ æ ææ æ
Æ ææ.
Ææ æ æ
æ, .
æ ææ æ
æ ææ æ!

1942

 

Æ Æ Æ Æ Æ

:
mp3
 

æ :

Æææ :

ææ, æ æ æææ!
Ææ , æ æ, æ !

Æ æ æ ,
Æ æ æ .
æ æ, æ æ , æ
æ æ æ æ .

æ æ , æ æææ,


æ æ æ ææ .

æ æ , æ,
.
æ æææ: ææ, , æ,
ææ , ' æ ...

Æ æ æ, æ ææ,
æ ææ ææ æ, , .
Æ æ, æ æ ææ,
æ æ æ æ- æ...

æ , æ ææ æ ææ,
ææ æ, , æ , æ,
æ æ æ æ æ,
æ æ æ æ , æ .

ææ æ! æ æ æ
æææ ææ .
Ææ æ æ, æ , æ æ
ææ ææ æ.
(2 )


æ æ. æ æ .
ææ , ææææ, ææ.
æææ, æ, æ æ æ
æ æ æ.

æ æææ.
æ ...

ææ, æ æ æææ!
Ææ , æ æ, æ !

Æ æ æ ,
Æ æ .
æ æ, æ æ , æ
æ æ æ æ .

æ æ æ æææ,
æ æ, æ æ æ,
æ æ æ ææ æææ,
æ æ æ ææ .

æ æ , æ,
.
æ æææ: ææ, , æ,
ææ , æ æ ...

Æ æ æ, æ ææ,
æ ææ ææ æ, , .
Æ æ, æ æ ææ,
æ æ æ æ- æ...

, æ ææ æ ææ,
ææ æ, , , æ,
æ æ æ æ æ,
æ æ æ æ , æ .

ææ æ! æ æ æ
æææ ææ .
Ææ æ æ, æ , æ æ
ææ æææ æ.

1943 . ææ æ

 

æ * * *

:
mp3


æ æ

æ :

Æææ :

æ .  ææ .
.
æ æ æ
æ æ .

ææ .
æ.
æ æ æ
æ- æ-æ.

ææ æ ,
'æ æ!
Æ-, æ æ
æ æ!

æææ æ ,
æ ææ !
æææ
ææ !

, ææ æ,
æ
æ æ .
ææ æ , æ ææ,
æææ !
(2 )


æ . ææ .
.
æ æ æ
æ æ .

ææ ,
æ.
æ æ æ
æ- æ-æ.

ææ æ ,
æ æ!
Æ-, æ æ
æ ææ!

æææ æ æ,
æ ææ !
æææ
ææ !

, ææ æ,
æ æ æ ,
ææ æ , æ ææ,
æææ !

1940

 

 

Æ ÆÆ

æ æ ,
, æ ææ,
æ- æ æ æ,
æ , æ æ ææ.

Ææ- æ, æææ,
æ ææ æ,
ææ æ ææ
æ æ æ.

ææ æ ææ æ
ææ æ æ
Ææ ææ æ
æ æ æ.

1942 13 . æ,

 

, æ ,
, æ !
æ æ
æ.

, æ-, æ ææ,
æ, æ , æ,

æ æ æ?

æ ææ
ææ?

æ ææ?

ææ ,
æ .
æ,
æ æ .

ææ, æ,
æ æ ,
æ ,
, æ , æ.

, æ !
æ ææ.
æ, æ
ææ.

æ æ æ,
æ!
, æ æ
æ, æ !

æ æ, æ ,
æ ,
æ
æ .

Æ ææ ææ æ,
æ ææ .
æ
æ ææ .

, æ ,
æ ææ.
æ, æ ,
ææ.

1941 3

 

Æ

æ æ æææ æ.
æ ææ æ æ .
æ-, æææ, ææ,
æ, æ æ
æ æ æ ææ !

æææ æ
Æ æ ææ.
Ææ æ
Ææ æ æ
æ æ ææ.

æ ææ
æ æ æ æ,
Ææ æ æ æ ,
ææ æ ,
æ ææ ææ.

æ ææ ,
æææ ææ ,
, æ:
ææ, , æ æ
Ææ, , æ .

æ, æ æ .
æ æ ææ,
æ æ
ææ ,
ææ , æ!

Æææ! Æ ææ!
æ æ ææ.
æ æ, æ, æ ææ.
æ æ ææ,
æ æ!

Æææ! æ ææ:
æ æ ææ ææ.
æ ææ ææ.
æ , ææ
æ æ æ!

1941 23

 

Æ, Æ, Æ !

æ, , æ !
                Æ ææ ,
- æ æ ææ
                ææ æ.
æ
                æææ ,
æ æ ææ
                ææ ...
æ, æ :
                Æ æ æ ,
- æ ææ
                ææ æ.
ææ æ
                æ æ
Ææ æ
                æ æ .
, æ , ææ
                æ æææ
ææ æ æ
                ææ ,
ææ æææ
                ææ æææ
æ æææ,
                , æ æ .

1941 10 . æ,

 

Æ

, æ
æ
Ææ æ
æ ææ ...

, æ ææ
æ æ æ
Ææ æ
æ ææ...

, æ æ ææ,
æ æ...
, æ, æææ,
Æ .

æ- æ æ æ,
æ æ:
æ , æ, æ æ
æ æ.

æ- æ æ
ææ.
Ææ æ æ, æ,
æææ.

1942 11 . æ,

 

ÆÆ

Æ ææ, ,
ææ æ æ ?!
Ææ æ æ ,
æ æ æ.

ææ æ ææ ,
ææ æ æ,
Ææ æ æ æ :
ææ! æ !

Ææ æ æ æ æ,
Ææ æ æ,
ææ æ ææ
æ æ ææ.

æ, æ
æ æ ææ,
æ, æ æ ,
-æ æ!..

1938 22

 

ÆÆ

æ æ,
ææ æ.
ææ æ.
ææ .
æ æ ææ ,
æ
ææ æ ææ æ .
æ æ æ.
æ æ.
æ æ æ.
æ æ æ æ,
æ æææ ææ.

1939 19

 

* æ *