Æ

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 


mp3

Æ æ æ æ

 

Æ æ æ æ æ ææ,
' æ ææ.
, æ , æ , æ æ
æ æ æ ' ææ.

æ æ ææ æ ,
æ æææ , æ.
æ æ æ æ æ æ ,
æ ææ æ æ æ.

ææ æ ææ ææ æ,
æ æ ææ .
ææ, æ ææ,
æææ æ .

Æ æ æ æ æ ææ,
'æ æ ææ.
, æ , æ , æ æ
æ æ æ ' ææ.

æ æ æ æ æ ,
æ æ æ æ æ,
æ æ ææ æææ,
æ ææ æ æ, æ æ.

æ æ ææ æææ ,
æ æ æ æ æ,
æ æ ææ æææ,
æ ææ æ æ, æ æ.

æ æ æ æ æ ,
æ æ æ æ æ,
æ æ ææ æææ,
æ ææ æ æ, æ æ. (2 )

æ æ æ æ æ ,
æ æ æ æ æ,
æ æ ææ æææ,
æ ææ æ æ, æ æ.

 

* æ *