Æ

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

() Æ
() ?

?

mp3

Æ Æ Æ


æ :
 

Æææ :
 
' æ...
æ ææ æ !
æ 'æ ææ,
    æ æ. (2 )

ææ æ
ææ ææ .
ææ,
    ' æ æ. (2 )

æ ,
ææ æ .
æ æ Æ
ææ .

æ æ,
, æ , æ .
ææ æ æ
    æ æ æ. (2 )

ææ ,
æ.
æ,
ææ.

æ æ ææ,
æ æ.
æ æææ
æ ææ æ.

ææ ææ æ
ææ ææ æ.

æ æ
    æ æ æ. (2 )

' ,
æ ææ æ.
æ æ æ
æ ææ.

æ æ,
æ æ
ææ 'æ æ
    , æ ææ æ. (3 )


 
' æ...
æ ææ æ !
æ ææ,
æ æ.

ææ æ
ææ ææ .
ææ,
' æ æ.

Æ æ ,
ææ æ .
æ æ Æ
ææ .

æ æ ææ,
æ ææ æ.
æ æææ
æ ææ æ.


æ æ,
, æ , æ .
ææ æ æ
æ æ æ.

ææ ,
æ.
æ,
ææ.

æ æ
æ æ æ.

ææ 'æ æ
æ æ æ.


' ,
æ ææ æ.
æ æ æ
æ ææ.

æ æ,
æ æ
ææ 'æ æ
æ , æ ææ æ.


 

 

* æ *