Æ

 

æ

Æææ
æ

æ
 

""

mp3

æ, æ

æ æ æ æ,
æ ææ æ,
æ ææ æ,
æ æ æ æ.

:
æ, æ, æ,
    æ ææ !
    æ, æ, æ,
    æ æ!
(2 )

ææ æ æ,
æ æ æ æ,
æ æ æ æææ,
æ æ æææ.

.

ææ æ ææ,
ææ - æ æ,
æ æ æ,
æ æ ææ æ.

.

æ æ æ æ,
æ ææ æ,
æ ææ æ,
æ æ æ æ.

.

 

* æ *