Æ

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 


( )
mp3

Æ!..

!..


æ, æ, ,
ææ,
ææ æ
'æ!

æ
æ
-æææ,
æ æ!

:
æ æ
æ æ...
, æ ,
, æ æ !..

ææ,-
æ
æ æ...

, ææ
æ æ?.
æ, æ
æ æææ!..

æ æ,
æ ,
æ
Æ, æ...

.

æ æ,
æ ææ
æ æ,
æ æ , æ:

æ æ ,
æ æ ,
æ æ ,
æ ææ !..

. (2 )


, ,
.

, !

,
.
,
!...
, ,
, !
,
, ,

.

, ,

?
!

,
,
,
.

 


,

:

,
,

.

 

* æ *