Æ

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

""

mp3

ææ æ

æ æ  
æ æ æ,
æ ææ ææ  
æ æ ææ.
æ æ ææ 
æ ææ æææ,
ææ æ  
æ æ æ æææ. (2 )

'æ æ ææ 
æ , æ , æ æ,
æ æ ææ
æ æ æ æ.
æ æ ææ 
æ ææ æææ,
ææ æ  
æ æ æ æææ.
(2 )

æ æ  
ææ æ æ,
æ ææ ææ  
æ , æ æ.
æ æ ææ 
æ ææ æææ,
ææ æ  
æ æ æ æææ. (2 )

æ æ  
æ æ æ,
æ ææ ææ  
æ æ ææ.
æ æ ææ 
æ ææ æææ,
ææ æ  
æ æ æ æææ.
(2 )

 

* æ *