æ

Æææ
æ

æ
 

 

 

Æ
Æ
ÆÆÆ

 

 


I

I. ÆÆ Æ
II. ÆÆÆ Æ
III. , , Æ,
Æ Æ Æ

IV. Æ
< ... >

VII. ÆÆ Æ
VIII.
IX. Æ
X. ÆÆ Æ Æ ÆÆÆ

II

I. Æ
II.
III. Æ
IV. Æ
V. Æ Æ ÆÆ
VI. Æ
VII.
VIII. ÆÆ
IX. ÆÆÆ
X. ÆÆ
XI.
XII. ÆÆÆ ÆÆ Æ Æ Æ
XIII. ÆÆÆ Æ ÆÆÆ ÆÆ ÆÆ

 

 

æ æ æ æ ææ 1844 . æ . æ æ -. æ 1882 æ æææ æ .. æ æ æææ ææ æ ææ æ ææ. 1898 æ æ. ææ ææ.

æ ææ æ, æ ææ æ æ æ æææ . æ ææ æ æ æ æ æææ æ æ ææ .

ææ æ ææ 1905 . æ æ æ - æ æ, ( æ æ ) ææ, æ æ ææ.

æææ æ æ ææ ææ æ æ. æ, æ ææ æ æ, æ æ ææ ææ ææ ææ. æ , æ æ æ æ.

ææ, . ææ . æ, æ æææ ææ, . æ. æ æ æ æ. . æ, ææ æ 1924 ææ. æ æ æ æ æ æ æ. Ææ ææ æ ææ æ æ. æ ææ æ ææ æ æææ ææ æ æ æ æ ææ ææ. æ ææ , æ 1932 æ æ æ æ ææ æææ.

ææ æ , æ, æææ ææ ææ, æ ææ ææ. ææ æ æ æ æ æ ææ.

1938 æ ææ æ . æ æ ææ æ. æ ææ æ æææ ææææ. ææ æ , ææ ææ æ . æ ææ æ æ ææ ææ, ææ æ æ. æ æ æ, æ æ æ æ æ. Æ ææ , æ æ æææ æ æææ æ. ææ æ æ æ æææ, æ ææ æ æ . ææ æ æ, æ, æ æ æ æ . Æ ææ ææ æ æææ ææ æ ææ, æ æ æ æ ææ.

ææ æ æ æ, æ æ æ æ. æ ææ. æ, , ææ, , æ æ ææ æ æ. æ , æ æ æ ææ æ: , , , , , , , . æ æ æ æ ææ ææ, æ ææææ æææ, æ æ æ æ æ .

æ ææ ææ æ. ææ, ææ ææ æ. Æ, æ æ æ, æ æ ææ ææ æ ææ æ. æ ææ æ ææ æ , æ æ , æ æ æ æ ææ æ , æ ææ æææ æ æ ææ.. ææ, æ , æ. æ ææ æ æ æ: sch. ææ æ æ æ æ æ s, c, h æ æææ æ æ, æ ææ sch-æ æ æ æ .

æ æ æ ææ ææææ. æ ææ æ æ, æ æ, æææ, æ æ, ææææ, æ æ æ æ. Ææ ææ æ æ æ, æ.

ææ æ. æ, ææ, æ ææææ . æ æ æ ææ æ æ . æ ææ ææ æ ææ (æ). ææ æ æ æ. æ, æ ææ æ æ ææ, . æ, ææ , æ , æ æ, æ æ æ æ ææ, æ æ ææ ææ æææ. æ ææ æ ææ æ. , æ æ ææ, æ æ æ ææ æææ æ . æ ææ ææ ææ ææ: æ æææ æ æ æ æ . æ æ ææ ææ, ææ ææ ææ æ æææ. æ, æ æææ ææ æ æ, æ ææ æ ææ ææ. æ, æ æ , æ æ æ æ æ æ . ææ æææ æ ææ æææ ææ, æ , ææ. æ, æ æ æ æ æ.

 

 

 

Ææ                     

                   

                   

  

I. ÆÆ Æ

 

1 . æ æææ æ, , æ æ ææ, æ æ ææ, ææ æ ææ: ææ, , .

2 æææ , æ æææ, æ æ æ (, ), æ æ ææ: , .

3 ææ æ ææ, æ æ æ , æ æ æ: , æ, , æ.

. æ ææ ææ æ ææ ææ : , , , , , , .

4 æ- æ æ -æ æ, æ æ æ æ . ææ æ æ - ææ, æ ææ -æ æ: , , , æ æ, æ æ, .

. æ æ , æ æ ææ -æ. ææ ææ æææ æ, æ - æ ææ : , . æææ æ- æ - ææ ææ æ, æ æ ææ: , æ, , æ.

4 æ æææ ææ , æ ææ æ æ ææ æ æ. ææ æææ , æ æ æ : ææ, ææ, æææ, æ, æ, æ, æ, , æ æ æ.

. ) æææ æ ææ, æ æ æ ææ : (æ ææææ); æ æ æ -æ ( æ 2- æ æææ æ æ æ æ), æ æ.

b). æææ ææ ææ, æ æ æ ææ : , , , æ æ æ. ææ ææ æææ ææ æ .

5 æ æ ææ ææ, æ æ æ , æ æ æ æ æ : +æ = æ, +æ = æ, + = , +æ = æ, + = , + æ = æ, + = , æ + æ.

. æ æ æ æ æ ææ æææ, æ æ-æ , æ æ æ: æ + ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ; æ +   æ æ ææ æ .

: ææ æææ æ , æ, ææ, æ æ æ æ, æ æ , æ æ : , , ææ, , , æ, , ææ, æ, , æ, æ, , æ.

6 æææ æ -æ , æ æ æ æ, ææ æ, æ æ æ æ: ææ æ, æ , ææ æ, æ . ææ æ ææ æ-æ æ æ - æ ææ æ æ.

7 æææ æ, æ-æ , æ æ- æ æ , æ æ æ æ: æ- ææ æææ (æ ææ, ææ) æ æ ææ (æ æ, æ).

8 1. æ æ, æ, æ, æ, æ æ æ æ æ- æ ææ -æ , æ æ- æ æ ææ æ , æ æ . æ æ æ: æ , æ , æ , æ , æ ææ ææ, æ .

. æ æ æ æ- æ, æ æ ææ.

2. æ æ, æ, æ, æ, æ, æ æ æ æ æ- æ æ-æ , æ æ æ- æ ææ æææ æ æ æ- . æ (, , , , , æ ), æ ææ æ : æ, , ææ, ææ, , .

3. æ æ, æ, æ, æ, æ, æ æ æ æ æ- æ -æ , æ æ æ æ æææ , æ -æ : æ+ = , æ+æ = æ, æ+ = , æ+ = .

. æ æ, æ, æ, æ, æ, æ æ æ æ æ- æ ææ -æ , æ æææ æ. Ææ ææ æ, æ , æ -æ, - æ ææ æ æ: , , , , , .

9 æææ æ, ææ ææ æ ææ ææ- (æ-)-æ , æ æ æææ ææ æ æ æ æ : æ æææ æ æ æ. æææ æææ æ æ.

10 æææ æææ æææ, æ æææ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ æææ, æ- , ææ: æ æ æ æ, ææ æ ææ.

11 æ æææ æ æ ææææ , æ æ æ æ ææ æ: æææ, æ, æ, æ, ææ, ææ, æ, ææ, æ, ææ, ææ.

. ææ æææ æ , æ æ æ æ æ, æ ææ: ææ æ, æ , ææ æ, ææ æ.

12 ææ æ -æ æææ æ, æ ææ æ, æ æ æ . Ææ æ, æ - æ ææ æ : æ æ,   , , .

13 ææ æ, ææ , , æ, æææ -, -, æ-, -, æ-, æ - æ æææ æ æ- æ, æ ææ æ, , æ æ æ æ ( æ), æ, æ, æ æ, æ, æ, æ æ, æ, æ æ, æ.

 

II. ÆÆÆ Æ

 

14 Æææ æ , , , , ææ æ - æ ææ, æ æ , , , , , æ æ æææ: , ææ ææ, æ , ææ ææ, æ æ.

. ææææ ææ æææ æ - æ, æ æ æ æ æææ (æ) , , , , , æ ææ æ , , , , .

15 1. æ æ æææ æ ææ æ æ, æ æ ææ æææ æ. ææ ææ æ (æ æ, æ ææ), æ ææ æ ææææ æ , æ æ ææ æ, æ: ()() , æ; æ()() æ, æ; ()() , æ,(,) æ,  (,) , (,) , (,) æ.

2. ææ ææ æææ (æ æ, æ ææ), æ ææ ææ æ ææææ : (,)æ æ, (,) , (,)æ æ, (,) æ.

3. ææ ææææ ææ, æ æ æ æææ æ æ æ æ ææ (æææ ). ææ æææ æ ææ ææ ææ æ, æ æææ æ ææ ææ: ææ , æææ æ, æ , ææ ææ.

4. æ ææææ æ æ æ, æ æ- æ æ æ (ææ ), æ æ , æ : æ ææ - æ ææ (æ), æ æ æ æ (), æ æ æ æ.

5. æ æ æ æ, æ æ æ æ , æ æ æ- æ æ æ ææ (ææ ), æ , æ , : æ æ æ æ, æ ææ æ ææ, æ ææ æ ææ.

. ææ æ æ æ æææ ææææ æ (æ æ ææ æ), æ æ ææ æææ: , , , .

16 ææ æ ææææ , æ - æ æ æ æ ææ æ , æ æ ææ æææ . ææ , , - ææ æ ææ ææææ: , ææ, æ, ææ, æ, ææ, ææ, æææ, æ.

: , æ, æææ, æ, ææ, ææ, ,

17. 1. Ææææ æææ æ, æ æ æ ææ: ææ, ææ, , , æ, æ, æ.

2. Æ ææææ , , , , , , , æææ   ææ, æ æ- ææ æ , æ æ ææ æææ æ æ. æ æææ æ:

æ) æ ææææ ææ ææ ææ ææ, æ æ æ æææ: ææ+), æ (+), ææ (æ+æ), (+), æ (+), (+), æ (æ+), æ (æ+);

) ææææ ææ ææ æ ææ ææ, æ æ, æ ææ, æ ææ æ ææ æææ (, , , ): , æ, æ, , æ, , , ææ, æ, æ, , , æ, ææ.

. æ ææ æ, æ ææ æ , , , : æ, æ, æ, æ, æ.

3. æ- (ææ ææ) ææ æ æ æ æææ æ ææ æææ . æ ææ æ. æ æææ æ :

æ) (ææ ææ) æ æ æ - æ æææ æææ, æ æ ææ æææ ææ: (), æ), æ) ææ (ææ).

) æ æ ææ æ æ æ , æ æ æ æ, æ æææ æ ææ: (æ), æ (ææ), (æ), æ (ææ).

) æ æ ææ æææ , æ æ æ, ææ ææ æ , ææ, æ æææ æææ , æ æ æ æ : !, æ!, !, æ!, æ!, !, !, !

) Ææ æ æææ æ æ, æ æææ ææææ ææ æ ææ: æ, æ, , , æ, æ, æ, æ.

. ææ æ æ æ ææ, æ æ æ ææææ: ææ, ææ, æ, æ, ææ, ææ, ææ, ææ.

) Ææ æ æ , æ æ æ æææ -æ: æ!, æ! !, ææ!

) Æææ ææ ææ, æ æ ææ ææææ : æ-æ, æ-æ, æ-æ, -, æ-æ, æ-æ.

18 æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ æææ, æ æ æ æ, æ. æ æ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ , æ æ æ æ-æ, æ-æ.

. æ æ, æ ææ, æ æ æ h æ æææ -æ, æ æ æ æ ( h-æ ææ).

 

 

III. , , Æ,
Æ Æ Æ

 

19 æ , , , , æ æ æ . æ æ ææ : , , , , , æ æ, , , , , .

20 æ æ , æ , æ, ææ æ æ æ æ æ æ æ: ææ - æ, ææ, ææ, æ; æ - , æ, æ, ; æ - , æ, æ, .

: æ æ æ æ æ æ æ æ: æææ, æææ; ææ, ææ; ææ, ææ.

21 æ , æ , æ, ææ æ æ æ æææ æ æ æ ææ : æ - æ, ææ, ææ, æ; , æ, æ, , æ, æ, .

. æ æ æ æ ææ , æ æ æ æ : ææ, ææ; æ, æ; æ, æ.

22 1. Ææææ , , , , , ææ æ, æ æ ææ æ æææ , ææ ææ æ-æ æ, æ æ æ æææ ææææ æ æ ææ: æ - æææ, ææ, ææ, æ - æææ,ææ - æææ, æ - ææ, () ææ (ææ), ææ, æ - ææ, æ - æææ, ææ æææ, ææ - æææ, ææ, ææ.

2. æ , , , , , , , , æ æ ææ æ , æ , ææ æ : æ, æ ææ, ææ, æ, æ, ææ, ææ - ææ, æ, æ ææ, æ, ææ - ææ, æ, ææ æææ, æ.

3. æ æ æ æ ææ æ , æ æ æ æææ æ, æ æ æ æ æ æ ææ æ -æ æ æ : æ - æ, ææ - ææ, ææ - ææ, æ - æ, æ - æ.

4. æ æ æææ æ, æ æ æ ææ ææ æææ , æ æææ - æ æ æ æ æ : - ææ, ææ, æ - ææ, ææ, ææ, ææ, ææ, ææ.

: æ- æææ, - ææ, ææ,, ææ, - ææ, ææ, ææ, ææ, ææ, ææ, - ææ æ...

: ææ, ææ.

: æ- æ æææ - ææ æ æ æ : - ææ (æ æ æ æ ææ-æ, æ æ ææ-), - ææ, æ, æ - ææ, ææ, æ ææ, ææ, ææ, ææ.

5. æ- æ æ ææ æ æ æææ æ. ææ æ æ:

æ) æ æææ -æ æ, æ æ æ æ æææ æ æ æææ, æ æ : ææ - æææ, æ - ææ, æ - ææ, ææ, æææ, æ æææ, æææ, æææ, æææ, æææ;

) æ ææ ææ æææ , æ æ æææ : æ - ææ, æ æ æææ æ;

) æ æææ , æ æ æææ æ æ æ æ æ : æ - ææ, ææ, æ ææææ, æ - ææææ.

: æ , æ, , , , , æ, æ, æ æææ æ æ ææ æææ ææ æ: ææ, ææ, ææ, ææ, ææ, æ, æææ, æææ.

6. æ æ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ, æææ æææ æ æ ææ : æ - ææ, æ - ææ, ææ - æææ, ææ - æææ, æ - ææ, æ - ææ, ææ - æææ, æ - ææ, ææ - æææ, ææ - æææ, æ - ææ, æ - ææ, æ - ææ, æ - ææ, æ - ææ.

: æ - æ, ææ (æ ææ ææ ææ) - ææ (æ æ æ æ ææ-, æ æ ææ æ æ æ æ æææ), æ - æ, æ - æ, ææ - ææ, ææ - ææ, ææ - ææ, æ - æ, æ - æ, ææ - ææ, ææ - ææ, æ - æ.

: æ - æ, ææ; æ - æ, ææ; æ - æ, ææ; ææ - ææ, æææ.

: ææ æ æ æ, æ , æ æ , : æææ.

23 æ ææææ -, -æ -æ, -æ, - , æ æ æ æ æ æ:

æ) ææ æ , æ æ æ ææ æ æ æ æ, æææ - æ æ æ æ : æ ææ, æ ææ, æ ææ, æ ææ, æ, æ ( æ æ æ), æ æ, ææ ææ, ææ ææ, ææ ææ, æ æ;

: æ ææ.

: æ æ æ æ æææ æ æ ææ: æ.

) ææ æ , æ æ æ - æ æ æ æ -: æ - æ, æ - æ, ææ - ææ, æ - æ, æ - æ.

) ææ , æ æ æ æææ æ-æ æ æ -ææ: ææ, ææ, æ æææ, ææ.

24 æ æ æ - æ ææ æ æææ ææ æ æææ ææ æ: ææ (ææ) - ææ, ææ (ææ) - , æ (æ) - æ, æ (æ) - æ, ææ (ææ) - , ææ (ææ) , ææ (ææ) .

: æ æ æ æ ææ ææ æ , æ æ ææ æææ , æ æ ææ æææ: ææ ( ), ææ (æ æ ).

25 ææææ -, -æ, -- æ ææææ æ ææææ æ, æ æ æ ææ: ææ - æ, æ, ææ - æ, æ - ææ, æ æ, ææ ææ.

26. ææææ , , , , -æ ææ ææ æææ æ æ, æ æææ æ æ æ , æ æ : , - , , , æ - æ.

27 æ ææææ -, -æ- ææ æ æææ ææ æ , æ æ æ ææ: æ - , ææ - æ, æ æ, , æ æ, æ æ, ææ - æææ, æ ææ (ææ), ææ - ææ.

28 æ- æ æ æ æ, æ æææ -æ æ æ æ æ : æ - , ææ - æ.

29 æ æ æ, æ æ æ æ æ, -æ, æ æ : æ æ, æ æ, æ æ ( ææ æ æ).

: ææ æ -æ, æ - æ æ : , , , æ æ, , , æ æ.

30 ææææ -, -, -, æ, -æ, -, -æ ææææ ææ ææ æ æ æææ, æ ææ: , , ææ, , , æ, æ, æ, ææ, æ, ææ, ææ, , æ, ææ.

31 æ æææ ææææ æ æ, ææ æ ææææ , ææ , æ æææ æ æ ææ æ ææ: ææ, æ æææ, ææ.

32 æ æ ææ ææ, ææ æ -ææ , æ æ æ ææ æ: æ-æ ææææ, æ-æ ææææ, æ-æ ææ, - ææ, æ-æ ææææ, æ-æ ææææ.

33 æ æ æææ æ æ æ æ æææ: æææ, ææ, ææ, æ, ææ, ææ, ææ.

34 ææ æ æ æ æ æ æ ææ æ æ (ææ, æææ, ææ, , ææ, , æ, ææ, æ, , æ.æ.), æ ææ: ææ ææ, æææ æ, ææ , æ, ææ , æ, æ ææ, ææ æ, æ , , ææ.

35 æ, æ æ ææ æ æ æ æææ: , æ, æ, æ, æ, ææ, æ, ææ, æ, , , , , æ, , ææ, æ, æ, æ.

36 æ æ æ æææ - æ æ ææ æ, æ æ æ ææ: -, -, -, æ-æ, -.

37 1. æ æææ , æ æ æ æ, ææ æ ææ: (, æ : æ æææ), (, æ : æ æ ææ æ), æ (, æ ææ: æ æ æ æ), (, æ : ææ ææ ææ).

2. æ æ æ æ, ææ æææ ææ, æ æ æ æææ: (, ææ : æ), (, ææ: æ æ), (, : ææ, æ æ ) , æ, .

: ææ æ æææ æ æ , æ ææ : ? æ , æ æ æ, æ æ ææ (?, ?, ææ? ææ? æ. æ.) æ, æ æ ææ. ææ ææ æ ææ , æ æ æ æææ. ææ ææ ææ æææ æ æ?, ?

3. æ - æ ææ æ æ æ ?, æææ?-æ æ, æ æ æ ææ: -æ, -ææ, -ææ, -æ, -ææ æ...

38 ææ æ, ææ, , æ æ æ æ, ææ æ æ ææ : -, æ-, æ-, æ æ æ æ, æ: æ, , , ææ, æææ, æ, ææææ, æ, æ, ææææ.

39 ææ æ æææ: æ , æ æ, æ æ, -ææ, -æ (-æ): ææ, æ, ææ, ææ, æ, æææ, ææ, ææ, ææ, æææ, ææææ, ææ, ææ, ææ, æ (æ), ææ (ææ), æ (æ), æ (æ), ææ (ææ), æææ (æææ).

40 ææ æ æ æ ææ: , æææ æ æ, , ææ ææ , , æææ , æ, æ æ æ (æ æ æ), æ æ æ (æ æ æ), æ æ æ (æ æ æ).

41 ææ æ ææ æ æææ æ, æ æ æ ææ: , æ , ææ (ææ ), ææ , ææ (ææ ).

42 æ æ æ ææ æ ææ: æ æ. Æ æ. æ. æ . . æ. æ. æ æ. æ. . .

43 æ æ æææ: æ, æ, æ, æ, æ, æ, æææ, æææ, æææ, æææ, æææ, æææ, æææ, æææ, æææ, , , æ, æ, æ.

44 Æ æ -æ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ: æ, , .

æ, æ æ æ æ ææ æææ: , , , , æ, , æ, æ, æ, æ, æ.

45 1. æ æ, ææ æ æ, ææ æ ææ, æ æ æ ææ ææ æææ, æ æ ææ, æ , æ ææ: ææ ? ? æ æ. æ .

2. æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ , æ æ: æ (: æ), æ (: æ), æ, æ, æ, æ, æ, æ.

46 1. æ æ æ æ ææ ææ æ ææ: , æ, æ, ææ, æ, ææ, æ.

2. ææ æ æ æ ææ ææ æ , æ æ æ æææ: , æ, æ, æ, æ, æ, ææ.

: æ  ææ ææ æ, æ æ æ æ æ -: , æ(), ().

3. æ æ  æææ æ ææ æ: , -, ææ.

47 - æ , -æ æ ææ, æ æ æ æ , , , , , , , , ææ æ ææ æ æ: , æ, , æ, , æ, , æ, ææ.

48 æ æ æ æ æ ææ æ æææ: , , æ, , æ, æ, , æ, æ, æ, , , æ, æ, , æ, æ, æ.

49 æ - æ æ æ æ æ ææ æææ: ææ, ææ, æ, æ, , , æ, ææ, æææ, ææ, ææ, æ.

50 æææ æ-, æ-, æ-, -, æ-, æ-, -, æ- æ æ æ, æ ææ ææææ æ, æ æ ææ æ æ æ æ æ ææææ: ææ, ææ, æ, æ, æ, æ, æ.

51 1. ææ ææ- ææ -æ æ ææ, æ - æ ææ ææ æ æ æ æ æ æ: ææ+ - æ, ææ+æ - ææ, ææ+æ - ææ, ææ+ - æ, ææ+æ - ææ.

2. ææ ææ- ææ ææ æ-æ æ ææ, æ æ , æ æ æ æ: ææ+æ - ææ, ææ+ææ - æææ, ææ+æ - ææ, ææ+æææ - ææææ.

3. ææ ææ- ææ -æ æ ææ, æ æ æ , æ æ æ æ: ææ+ææ - æææ, ææ+æ - ææ.

: ææ -æ æ æ ææ æ, æ æ æ , æ ææ æ ææ, æ æ ææ: ææ+ - ææ , ææ+æææ - ææ æææ.

4. ææ ææ- ææ ææ -æ æ ææ, æ æ , æ æ æ: ææ+ - æ, ææ+æ - ææ, ææ+æ - ææ, ææ+ - æ, ææ+ææ - æææ.

: ææ - æ æ æ , æ ææ æ ææ, æ æ ææ: ææ , ææ æ, ææ æ, ææ , ææ ææ.

: ææ ææ- -æ æ ææ, æ æ æ , -æ, æ æ : ææ+æ - æææ, ææ+æ - æææ, ææ+ - ææ, ææ+æ - æææ, ææ+ - ææ.

52 ææææ , æ , ææ æ, ææ ææ: æ, ææ, æ, æ, ææ, æ, ææ.

 

IV. Æ

 

53 æ ææ - æææ æ æ ææ: æ æ, æææ æ, æ , , æ.

54 1. Æææ æ æææ æ æææ: æ, æ, æ, æ, æ, æ.

2. Æææ æ æ ææ æ æ , æ æ ææ æææ, æ æ ææ: æ, ææ, æ, ææ, æ, ææ.

: æ) æ ææ æ-æ æ, æ æææ æ -æ æ æ æ, æ ææ æ : æ , æ æ, æ , æ æ, ææ , ææ æ.

) æ ææ , , , -æ æ, æ æææ æ æ- æ , æ æ: æ, æ, æ æ, æ.

) æ ææ , , , -æ æ, æ æææ æ ææ-æ æ, æ æ æ æ ææ æ, æ æ- ææ æ: æ, ææ; æ, ææ; æ, ææ; æ, ææ.

ææ æ æ , æ æ æ , æ æ æ.

) Æææ æ æ æ æ æ- ææ æ æææ: æ.

) æ ææ - æææ æ æ:

æ) æ ææ æ: æ, æ, æ, æ, æ, æ;

) æ ææ æ: æ, æ, æ, æ, æ, æ.

) ææ æ æ: , , , æ, æ, ææ.

) ææ ææ æ æ: , æ, æ, ææ.

55 æ æ æ æ æ æ : æææ, ææ; ææ, æ, ææ, æ, ææ, æ; æ, æ; , ; , ; , ; ææ, ææ; æ, æ; ææææ, æææ; æææ, ææ.

: æ , -æ æ æ æ ææ , æ æ æ æ ææ , æ æææ æ , ææ æ : æ æ, æ æ æ, ææ.

56 æ ææ , æ , ææ: -æ, -, -æ, -æ, -æ, -ææ, -, -æ, -, -æ, -, -æ, -æ, -æ.

: , æ, æ, ææ.

57 æ æ -æ æ, æ æ ææ æ , æ æ æ æ: , , , æ - æ, , .

58 æ æ - æ, æ ææ æ æ (-) æ æ, æ, æ - æ æ, æ , æ æ æ : + , æ; + , æ; + , æ.

59 æææ - æ ææ æ æ æ æ æ æ æææ, æ : +æ - ææ, +æ - æ, +æ - ææ (: ææ), +æ - ææ.

60 æææ ææ æ æææ: æ, æ, ææ, æ, æ, ææ, ææ, ææ.

61 1. ææ æ æ ææ ææ, ææ , æ æ ææ, æ ææ æ, ææ æ, ææ æ, æ æ, æ æ æ ææ: æ, , æ. , , æ æ. Æææ, , æ æ, . Æ, , æ æ, , ææ. Æææ . Æ ææ. æ . æ . æ æ . æ æ .

: æææ æ æ ææ æ ææ, æ æ æ æ æ æ æ ææ: Æ, , æ. Æ , , ææ.

2. æææ æ æ ææ æ æ ææ, æ æ ææ ææ æ æææ ææ: Æ æ-. Æ- æ. æ- ææ. - ææ æ.

3. æææ æ æ ææ æ ææ , æ æ æ ææ ææ æææ, æ ææ ææ: æ æ. æ- æ. æ, , æ.

: æææ -, æ- æ æ ææ ææ æ ææ, æ ææ æ æ ææ, æææ (ææ , æ ææ æ ) æææ, æ ææ æææ: æ æ. æ æ ( æ æ: ææ). æ, , æ. æ, , æ ( æ æ: æ æ ).

: æææ - æ ææ , æ æææ, æ æ æ æ : ææ æ. æ æ.

62 1. ææ - ææ , -æ æ ææ , æ æ æææ , æ æ æ ææ : , , æ æ, , , æ æ, , æ æ.

2. ææ - æ æ -æ æ ææ, æ æææ, æ æ æ ææ : , , æ æ, æ æ, , , (: ), (: ), æ æ, , .

3. ææ - ææ -æ æ ææ , æ æ -æ , , æ æ æ æ : æ æ, , æ æ, , æ æ, æ æ, æ æ;

: ææ - ææ -æ æ ææ , æ æ ( æ æ æ æ), æ æ æ - ææ æææ , æ æ æ æ : æ, æ, æ.

4. ææ - ææ æ-æ æ ææ , æ æ , æ æ æ æ: ææ æ, æ , ææ æ, æ , ææ æ, ææ æ, æ .

5. æ - ææææ æ æ, æ ææææ æ æææ, æ æ æ æ ææ: , , æ æ, æ æ, , , æ æ æ æ, æ æ, , ææ æ ææ æ.

63 1. ææ æ- ææ , -æ æ ææ , æ æ æææ , æ æ æ æ : æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ ææ, æ ææ, æ, æ .

2. ææ æ- ææ æ-æ æ ææ , æ æ æ- ææ æææ æ æ : ææ æ, æ , æ , æ , ææ æ, æ , ææ æ , æ æ æ.

3. ææ æ- -æ æ ææ, æ æææ, æ æ ææ: æ, æ, æ, æ, æ æ ææ æ, æ .

4. ææ æ- ææ -æ æ ææ , æ:

æ) æ æ æ æ ææ æææ æ æ -æ: , , , æ æ, æ æ, - ;

) æ ææ æ æ (ææ æ æ), æ æ æ æææ , æ æ æ : æ ææ, æ ææ, æ.

5. ææ æ- ææææ æ ææ , æ æææ æææ, æ æ æ æ æææ: æ, æ, æ, æ æ ææ æ, æ , æ.

64 1. æææ -, -, æ ææ æ-æ æ ææ , æ æ , æ æ æ: æ , , æ; ææ æ, æ, ææ; æ , , æ.

2. ææ -, -, æ- ææ -æ æ ææ , æ , æ æ , æ æ : , , æ (: , , æ); æ æ, æ, ææ (: æ, æ, ææ).

3. ææ -, -, æ- ææ -æ æ ææ , æ , æ æ , æ æ : , , æ; æ æ, æ, æ æ, , , æ; , æ; æ æ, æ, ææ; , æ; , , æ.

65 æææ æ-, - æ æææ æ-æ æ ææ, æ æ æ (æææ, ææ, ææ, æ, æææ, ææ), æ (ææ, æ, æ, , ææ, æ), æ æ: æææ, ææ, ææ, æ, æææ, ææ.

66 æ æ æ, æ, æ æ ææ æ:

æ) æææ, æ æææ æ ææ ææ , æ: æ æ æææ, æææ; æ æ æææ, æææ;

) ææ, æ ææ ææ , æ: æ æ æ ææ, æ ææ; æ æ æ ææ, æ ææ.

66 æ æææ ææææ æ, æ æ ææææ æ , æ æææ æææ æ æ æ æ: æ æææ, ææ, ææ; æ æææ, ææ.

 

VII. ÆÆ Æ

 

86 æ , , , , , , , , æ ææ ææ ææ : æ, æ, , , , , , , , , æ, , , ææ, , , , , .

87 Ææ æ æææ æ:

1) æ æ , ææ æ, æ æ, æ æ æ æ ææ ææææ ææ (ææ: , , æ, , æ ææ æææ): æ, , æ, , ææ, æ, , æ, , , ;

2) ææ æ æææ æ ææ ææ æææ æ ææ, æ æ ææææ ææ, ææ æ, æ: æ, , , , , , ( æ), æ, , , , ææ, , æ, , æ, , ;

3) æ, ææ ææ , ææææ , , -æ æ, æ æ , , , æ æ æ æ æ, æ: , , , , æ, , æ, æ, æ;

4) æ ææ æ ææ ææ, æ æ ææ, æ, ææ æ ææ æææ æææ:

æ) æ ææ , æ æ ææ ææ æ- æ æ æ æ: æ, æ, æ, æ, æ, æ;

: .

) æ , æ æ æ æ æ æ: , , , , , ;

: , , .

) æ , æ æ æ æ æ æ: , ;

) æ , æ æ, æ : , , , .

: æ.

88 Ææ æ ææ, ææ, ææ æ æ ææ, æ: ( æ), ( æ), , , , -, , .

89 ææ ææ æææ æ, æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ: , , , , , .

90 ææ ææ ææ æææ æ æææ ææææ æ, æ æ æ æææ æ ææææ , ææ æ ææ æ æ: æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ.

: ææ, æ, æ æ, æ.

91 ææ ææ ææ () æ ææ () æ æ , æ: , , , æ, , .

92 Ææ æ ææ () æ, æ æ æ ææææ æ ææ ææ æ æ: æ, æ, , ææ.

: , æ, æ.

93 Ææ æ æ-æ æ, æ æ æææ æ æ æ æ æ : æ , æ , æ .

: æ , æ æ.

94 Ææ æ   æ, æ æ æææ æ æ æ æ æ: , , , , ( æ), , , ( æ), ( æ), ( æ), ( æ).

: , , , .

95 Ææ æ æ, æ æææ -æ æ æ æ æ æ : , .

96 Ææ æ -, -, - ææ, æ æ æ æææ: , , , , , , ( æ), , ( æ), .

97 ææ ææ æ æ æææ æ æ- ææ æ : æ, æ, æ æ, æ æ.

 

VIII.

 

98  æ æ æ æ.

: 1. Ææ ææ æ æ æ æ.

2. æ æ æ æ æ: ææ æ æ æ æ, . ( .) . æ, , æææ ææ ææ ææ. ( .) ææ! æææ æ ææ! æ æ æ æ?! æ æ æ. ( .)

3. æ ææ ææ ææ æææ , æ æ æ ææ , ææ æ ææ , æ æ: : æ æ æ æ ææ ææ æ. ( .)

99 æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ ææ æ, æ æ: ! Æææ ! ææ æ æ. ( .) æ! æ! æ æ, æ, æ ææ æ! , ! æ æ æ, æ æ. æ æ æææ æ! æ, æ æææ! æ! æ! ( .)

: Ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ: ææ æææ - æ! - æ æ , æ .

100 æ æ æ æ æ: æ æ æææ æ æ : æ æ? ( .)

: ææ æ ææ æ, æ , æ æ æ æ: ( .) æ æ , æ æ æ . ( .)

101 æ æ:

1) ææ æ, æ, æ (æ æ æ- æææ), æ: , (), , -, -, Æ, Æ æ , , æææ, ææ, ;

2) æ, ææææ ææ ææ: , æ, , Ææ, , ;

3) æ ææ, æææ, æ, æ, æ, æ ææ ææ ææ: , æææ, æ, æ, ææ; æ, , æ, æ, , , , , , , , , , , , æ, , æ , , , , , æ, ; , , æ, æ, æ , , , ææ, , æ ææ, ææ æ ææ, ææ;

: ææ ææ æ æ æ æ æ ææ, æ æææ æ , , , , , , æ, , , ææ, ææ æ. æ. æ æ.

: æ , ææ, ææ ææ ææ ææ, æ æ æ æ: Ææ æ æ æ . æ ææ æææ . æ ææ.

: ææ æææ ææ ææ æ æ, æ æææ ææ, æ æ æ æ: ææ ææ, æ æ, ææ ææ ææ, æ ææ, æ , .

4) , æ æ ææ æ ææ: æ æ -, ææ- æ, ææ- æ, æ æ, ææ æ, æ, æ.

5) ææ ææ æ ææ æ ææ: ææ , æ - æææ, æ - æ, ææ ææ;

: Ææ æ ææ, æ æ æ: ( ), æ ( æ), ( ), æ æ.

6) , æ æ æ ææ (, æ æ æ ææ ææ æ, æ æ æ æ æ æ , æ): , , æ , , ;

7) ææææ æ æ æ æ: ææ , æ , , æ , ;

8) ææ ææææ, ææ, æ æ æ ææ: , ææ , æ, , , , ææ, æ, æ, æ , ææ , æ , , æ, æ, æ;

: æ, æ, æ, , æ, ææææ, æ ææ, ææ, ææ, , æ.

9) ææ æææ æ (æ æ ææ æ æ): , , æ , æ I ææ ;

10) æ ææ ææ æ ææ æ æ: Æ , , ææ æ, ææ æ ææ, , .

101 æ æ æ ææ ææ, æ æ ææ æ æ æ æ , æ ææ , ææ: æ æ, ææ æ æ, , , æææ , , ææ , æ æ æ ææ .

 

IX. Æ

 

102 æ- æ æ ææ æ æ æ:

æ. æ

ææ ææ

æ. æ. æ æææ

æ. æ. æ. æ ææ æææ

æ. . . æ æ æ

.

. æ

. æ

. æ

. æ

.

. ææ

.

.

.

.

.

...

...

: æ æ æ æ ææ ææ æ. æ: . æ, æ. ææ.

103 1. æ æææ , æ æ æ æ, æ ææææ ææ æ æ: . æ, ææ æ. , . æ.

2. æ æ æ æææ , æ æ æ æ æ æææ æ: æ. , ææ. æ.

3. æ ææ æ ææ æ : æ æ æ.-. æ, ææ ææ .-. ææ.

104 1. æ æ æ: -, , , , Æ, .

2. ææ æ æ, æ æ, æ ææ æ - ææ: Æ- æ, - , - ææ, - æ.

 

X. ÆÆ Æ
Æ ÆÆÆ

 

105 æ ææ æ æ æ : æ-æ, -, æ-, æ-æ, æ-.

106 æ æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ ææ: , æ, æ, , , , , , .

107 æ ææ , æ ææ æ æ, ææ æ æææ ææ. æ ææ: -, æ-æ, -, -, -. ææ æ æ æ: , æ-æ, , -, - (-).

108 æ æ æææ æ, æ æ æ æ, æ æ æææ: -, æ-æ, æ-æ, æ-æ, -, æ-.

109 æ æ ææ ææ æ (, , , , , , , æ ææ ). æ ææ æ æ æ æææ æ ææ, ææ æ ææ. æ æ: æ-æ, æ-æ, æ-æ, -æ. ææ æ æ æ ææ æ: æ-æ, æ-æ, æ-æ, -æ.

 

 

  

II

  

I. Æ

 

1 . æ æææ æ æ:

Æ æ. Ææ æ .

( )

. æ ææ æ , æ ææ æææ æææ æ æ æææ.

( æ)

ææ æ æ, ææ æ æ æ.

(Æ)

2 . æ æææ, æ æ æ, ææ æ æ, æ æ æ æ æ, æ:

æ, æ ææ ææææ æ . ææ, æ ææææ æ.

3 . æ æææ æ æ, æ, ææ, æ ææ æææ æ, æ æ ææ æ æææ, æ:

14 . æ , æ ææ ææ:

1. æ 2005 ææ æ ææ æ 2006 ææ ææ.

2. ææ æ æ æ æ æ æ.

( æ)

4 . æ æææ, æ ææ æ æææ, æ æ, æ:

æ æ.

ææ ææ æææ æ ææ æææ. æ ææ æ æ æ æ, æ æ æ. æ æ ææ æ ææ ææ æ.

5 . æ æææ æ:

.. , ., ., . . ( æ);

æ. æ., æ..., æ.. æ (æ æ).

: æ ææ æ æ:

, -, ; , ; (), (), (), (), (), (), (), ().

 

 

II.

 

6 . æææ æ:

ææ? ææ æ?

( æ)

æ, ææ, ææ æ æ, æ ææ?

( )

æ, ææ æ æ ææ ææ? æææ æ ææ?

(æ æ)

7 . æææ, æ, æ:

æ æ æ æææ, æ ææ æ æ , ? æ æææ æ æ ææ?

8 . Ææ ææ ææ, æææ æ æ æ, æ ææ æ ææ, æ:

æ æ ææ? ? æ ææ ?

æ æ æ? ? ? ? æ?

9 . æææ, æ æ , æ, æ æ æ, æ:

æææ æ æ , æ ?

æ , æ æ æ æ æ, ?

10 . æææ, æ æ æ ææ æ æ æ, æ, æ æ , æ æ:

æ æ, æ ææ?

æ æ, æ ?

11 . æææ ææ æ, æææ æ æ æ æ, æ:

æ (æ æ æ?) ææ ææ ææ.

12 . ææ ææ æææ, æ æ, æ æ æææ, æ:

, æ, , æææ æ (?) æ .

 

III. Æ

 

13 . æ æææ æ æ:

Æ ææ 9- !

æ æ !

æ æ ææ æ æ!

ææ: æ æ ææ æ æ æ, , ææ:

1. æ æ , , æ æ. æ. æ , ææ æ ææ:

ææ æ!

( )

ææ ææ æ
           æ æ æ!

( æ)

æ ææ, æ,
           æ, ææ!

( )

æ æ! æ.

( )

2. ææ ææ æ æ, ææ ææ ææ æ ææ, ææ ææ ææ:

æ, ææ!

æ æ æ!

Ææ ææ!

!

æ-æ-æ!

3. æææ ææ ææ ææ, ææ æ, æ:

, æ!

æ æ æ, æ!

( )

æ! ææ ææ æ ææ æ! æ!

4. æ æ ææ, ææ ææ (, , æ. æ.) æ, æ:

æ æ æ æ , ! Ææ æ ææ!

( æ)

æ æ, ææ ææ !

( )

æ æ

æ ææ - !

( )

æ ææ ææ

(æ)

14 . æ æææ æ ææ æ, æ æ ææ æ (æææ æ ææ, æ æ), æ ææ æ æ æææ, æ:

ææ ! æ æ æ, æ. Æ æ æ æ!

( )

æ æ ææ

ææ, æ , , ææ!

( æ)

ææ ææ! ææ æ, æ æ æ! Ææ ! Æ, , æ !

( æ)

, ! æ æ æææ æ! , æ !

( æ)

Ææ ææ,

, ææ-, !

(æ )

æ æ ææææ ,

--!

Æ æ æææ,

--!

(æ )

15 . æ ææ æææ, æ æ æææ æ æ ææ, :

æææ (!) æ æ æ æææ, æ.

 

IV. Æ

 

1. æ æ ææ æ

16 . ææ æææ, æææ ææ æææ æ ææ ææ, ææ:

æ ææææ,

æ ææ ææ.

( )

æ æ æ,

Æææ æ.

( )

æ ææ ææ

æ ææ ææ,

æ æ ææ,

ææ æ æ æ,

æ æ ææ

ææ æ ææ ?!

( )

17 . æ æææ, ææ æææ æ, æ, æ, æ æ, æ æ, ææ ææ, æ æ, , æ ææ æ æ ææ ææ, ææ:

æ æ æ, æ æ æ æææ æææ.

( )

ææ æ æ æ æææ, æ æ æ æ ææ ææ.

( )

Æ æ æ æ, ææ æ æ ææ.

( ææ)

æ æ, æ æ æ.

(æ)

æ æ æ, æ æ.

18 . æ æææ, ææ æææ , , æ, æ, ææ, æ, æ, ææ() æ ææ æ æ ææ ææ, ææ:

, æ ææ æ æ æ æææ .

( )

ææ æ æ ææ, æ ææ æææ æ, æ æ æ æ æ æ.

( )

æ æ æ æ, æ Ææææ.

(æ )

æ æ æ æ,

ææ ææ æ.

(æ )

æ, æ æ æ ,

æ æ æ.

( )

Æ æ æ , æ æ , æææ æææ æ, æ æææ æ ææ, æ æææ ææ æææ æ, æ, æ ææ .

( ææ)

19 . æ æææ, ææ æææ , æ, , æ æ, , æ æ æ ææ æ æ ææ ææ, ææ:

ææ æ ææ ææ, æ - .

(æ ææ)

æ ææ æ, æ æ.

(æ)

æ, ææ , Ææææ ææ æ.

( ææ)

æ æ,

æ, æ.

( )

ææ: 1. ææ æ æ ææ æææ æ, æ, æ-æ ææ æ æ æ æ æ æææ æ æ, æ æ æ ææ:

ææ, , æ æ ææ ææ æ, , ææææ æ æ æ æ.

ææ æ æ æ æ æ ææææ?

æ æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ æ.

2. æ æ ææ æ-æ æ, æ æ æ ææ:

ææ æ æ æ ææ æ?

æ æ ææ æ æ ææ?

 

2. æ æ æ æææ æ ææ, æ æææ ææ æ ææ

 

20 . æ æ æ æææ æ ææ æææ æ, æ æææ æ æ æ , æ æ æ æ ææ ææ:

æ æ, æ æ .

(Æ)

æ, ææ æ æææ ææ.

(Æ)

æ æ ææ æ ææ ææ æ , æ æ æææ, , æ æ æ ææ .

(æ )

, , æ .

( )

21 . æææ æ ææ æ æ æ æææ æ æ, æ ææ æ, æ æ-æ , æ æ æææ ææ æ:

æææ ææ æ, æ æ æ 52 æ , æ æ æ æ.

( )

æ Æ æ æ æ æ, æ æ Æ æ Æææ æææ ææ.

( æææ)

ææ ææ: æ, æ ææ, æ-æ æ, æ ææ æ æ æ æ æ æææ, æ æ æææ ææ ææ æ- æ:

æ æ æ ææ, æ æ æ æææ æ.

( æ)

ææ æ, æ æ æ æ ææ .

æ æ, æ ææ æ æ.

22 . ææ æ ææ æææ ææ , æ æ æ æ æ æææ æ æ ææ ææ:

æ æ æ ææ, ææ æ æ ææ, æ, æ ææ æ æ æææ, æ æ ææ æ æ æ.

( æ)

23 . æ ææ ææ ææ æææ ææ æææ æææ æ æ, æ æ æææ æ, ææ æ-æ æ, æ æ:

ææ , , æ ææ æ æ.

(Æ)

æ æ ææ, ææ æ æ æ.

( æ)

æ æ ææ, æ æ æ æ æ, æ æ æ æ ææææ æ æ.

( )

ææ: 1. æ æ æææ æ æ- ææ, æææ æ æ æ , æ ææ æææ æ æ æ ææ æææ ææ æ æ ææ:

ææ ææ, æ æ æ æ , æ æ .

2. Ææ æ æææ æ ææ æ æ æææ æ , æ æ ææ æ æ ææ:

?

ææ æ ?

?

æææ.

 

3. æ ææ æ ææ

24 . æ æææ, æææ æ æ, ææ ææ æ ææ:

ææ, æ, ææ æææ æ. æ æ ææ æ æ ææ, æææ ææ æ ææ æ. ææ ææ, ææ, ææ, ææ, æ.

( )

, æ ææ æ æ æ æææ æ æ.

( )

ææ: 1. æææææ ææ ææ, ææ ææ æ æ æ (æ, æ, ææ æ...) æææ ææ, æ:

æ, , æ æææ ææ æ æææ.

, , ææ æ æææ æ .

æ , ææ ææ.

æææææ ææ æ ææ æ ææ æ æ æææ, ææææ ææ æ, æ ææ æ ææææ ææ æ æææ ææ, æ.

æ æ æ æ æ ææ .

2. æ ææ ææ æ ææ æ ææ æ æ æææ, ææ æ, æ-æ æææ æ æ æ, æ:

æ æ .

ææ ææ ææ.

æ ææ.

25 . æ æææ, ææ æææ , æ.æ. ææ ææ ææ, ææ:

æ æ, ææ ææ æ æ æ.

( æ)

æ æææ æ, æææ æ ææ ææ.

(-)

ææ ææ, æ ææ.

(-)

26 . æ æææ æææ æææ æ-æ, ææ-æ, æ-æ, ææ-ææ, - æ.æ. æ ææ æ ææ:

ææ æ æ, æ æ.

( ææ)

æ æ ææ æ, ææ ææ, ææ ææ.

()

æ, - æ ææ ?

æ , æææ ææ.

( )

ææ: 1. æææ ææ æ-æ ææ ææ ææ, æ ææ æ-æ æ æææ, æ æ æ æ æææ:

ææ æ æ æææ æ æ æ.

Æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ æ.

2. æææ æ, æ, , ææ ææ ææ, æ æææ, æ ææ ææ æææ ææ æ æ ææ:

ææ æ æ æ æ ææ ææ.

æ æ æ æ æ?

æ æ ææ ææ ææ æ.

27 . æ æææ æ æææ æ ææ æ -æ æ, æ- æ, æ-ææ, æ-ææ æ.æ. æ ææ æ ææ:

æ æææ ææ æ, æ æ .

æ æ æ, ææ ææ æ æ.

ææ æ ææ, æ æ æææ æ ææ ææ.

æ , ææ ææ.

ææ: ææ ææ ææ æ æ, æ æ ææ, æ æ æ ææ ææ:

Æ æ , æ, .

 

4. æ æææ ææ

28 . æ-æ æ æ æ æ ææ æææ (æææ æ æ ææ, ææ, æ æ æ ææ, ææ, æ... ææ æ æ), æ ææ æææ ææ æææ æ:

ָæ, ææ æ ææ æææ.

()

æææ æ: , æ .

 

æ æ: æ?

, .

ææ: 1. æ æææ, æææ æ ææ æ æ æ (ææ ææ - æ ææ, ææ ææ æ...), æ æ æ:

æ, , æ .

 

ææ æ æ ææ æ?

ææ, æ ææ ææ ææ

2. æææ æ æ æ æææ, æ æ æ æ ææ æ, æ, æ ææ ææ æ ææ:

æ æ æ, ææ æ .

æ æ æ, ææ æ.

æ æ, ææ ææ.

 

5. æ ææ.

29 . ææ æ ææ, ææ -æ æ æ, :

æ, æ æ æ æ æ æ æ æ ææ.

 

Æ ææ, ææ, æ .

 

æ ææ, æ æ .

: ææ æ æ æææ æ- æ æ ææ, ææ æ æ ææ:

æ æ ææ.

 

ææ æ æ .

 

6. æ ææ ææ

30 . Ææ æ ææ æ, æ æ æ æ æ ææ:

æ, æææ, æææ æ æææ.

( ææ)

, ææ, æ ææææ.

31 . Ææ æ æ, æ æ æ ææ ææ:

ææ, , æ æ ææ.

32 . Æææ æææ ææ ææ æææ , , æ, æ- æ, æ æ æ ææ ææ:

æ æ, Æ, æ ææ æ.

 

æ ææ æ, , , æ æææ, ææ æ æ.

 

æ ææ, æ æ æ æ, æ æææ.

33 . Ææ æ æ (ææææ ææ æ ææ æ) æ æ æ ææ æ æææ, æ æ æ ææ ææ:

æ æ æ, , ææ æ , æ ææ.

( )

æ, æ , æ æ æ .

34 . Ææ æ æ (ææ ææææ æ), æ æ, æ æ ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ:

: Ææ æ ææ, ææ.

Ææ æ ææ ææ.

 

: Ææ, æ, æ ææ .

Ææ æ æ ææ .

 

: Ææ æ ææ æ, æ ææ 56, 58 .

7. æ ææ æ æ ææ ææ

 

35 . ææ ææææ ææ, æ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ æ æ ææ ææ ææ ææ æ ææ, æ æ æ ææ ææ:

Æ æ, æ æ æææ æ æ, ææ æ æææ.

 

æ æææ ææ ææ, æ ææ æ ææ.

 

Æ æ, æ æ æ æ ææ æ.

 

ææ, ææ æ ææ æææ æ æ æ.

 

ææ æ , ææ æ.

 

: Æææ ææ.

æ æ æ æ.

æ-æ æ.

ææ-æ .

Ææ æ æ æ.

 

. æ æ æ æ (æ- ææ, æææ æ æ æ), æ ææ æ æ æææ ææ æ æ ææ:

æ ææ- æ æææ æ æææ æ. æ æææ æ- æææ .

 

8. æ ææ æææ ææ

 

36 . ææ æ ææ, æ æ ææ æ æ ææ æææ ææ, :

æ, æ, ææ æ æ.

 

Ææ, , ææ ææ .

 

æ æææ ææ, æ.

 

37 . ææ æ ææ, æ æ æ æ æ ææ æ æææ ææ, , æ ææ ææ æ: ææ, æææ, æ, ææ, æææ, , æ (- æ), æææ, ææ, æ, , ææ æ...:

æ æ, ææ æ, æ æ ææ æ ææ.

 

æ æ, æææ æææ.

 

æ ææ æ ææ æ æ, æ .

 

9. ææ ææ æ æ ææ æ ææ

 

38 . ææ æ ææ ææ æ æ ææ ææ:

æ, æ, æ ææææ æææææ.

( ææ)

æ, ææ, ææ æ.

( )

æ æ ææ

æ, ææ, æ .

( )

æ ææ æ,

æ, ææ, æ

æ æææ æ æ æ

ææ æ æ

.

( )

Æ , , æ æææ.

( æ)

-æ, ææ, , æ æ

æ æ æ æ

(æ )

æ, , æ æ æ, æææ ææ ææ ææ ææ.

Æ, ææ, æ æ ææ æ æ .

( æ)

ææ æææ ææ æ ææ ææ æææ: ææ, æææ, , ææ, ææ, , æ, , æ, æ, æ, æ, ææ, æ, æ, , ææ, , æ, ææ, æ (æ) ææ, ææ (ææ, æ, æ, æ, ææ) ææ, æ æ, æ æ, æ, æ, , æ, æ, æ æ...

 

ææ. 1. æ æ æ ææ ææ ææ æ æ, ææ ( æææ æ) æ æ æ ææ æ æ ææ:

, æ, ææ æ, æ, ææ ææ (æ, æ ææ æ).

 

æ æ æ, æ æ æ (æ, æ ææ).

 

2. ææ æ ææ, æ, æ, ææ, , æ... ææ æ ææ, æ æ ææ æ æ ææ:

ææ æ æææ, ææ.

 

3. æ æ æ æ (æ- ææ, æææ æ æ æ), æ ææ ææ æ æ ææ:

Ææ ææ .

 

ææ ææ ææ , æ æ æ.

 

10. ææ æ ææ

39 . ææ æ ææ ææ æ ææ ææ (æ æ æ ææ æ ææ 14 ):

Æ -, æ .

( æ)

æ, æ æ.

( )

, æ æ,

æ .

( )

æ, æ æ ææ.

( )

ææ, ææ æ æ

æææ, æ, ææ.

( )

 

11. ææ ææ ææ

40 . ææ æ ææ, æ ææ æ æ æææ, ææ æææ (ææ æ æ ææ æ ææ 14 ):

æ, æ!

( æ)

, æ,

æ æ æ.

( )

ææ æ æ, æ!

( )

æ, æ æ,

æ, ææ, !

(æ )

: Æææ æ æ æææ ææ.

æ ææ æææ æ æ æ ææ æ æ æ æ, æ æ ææ, æææ ææ , æ, , æ, , æ æ.æ.:

æ, ææ æ, ææ ææ!

(ææ)

æ ææ !

(Æ)

æ, æ!

 

12. ææ , æ æ æ ææ

 

41 . ææ æ ææ ææ (, -), æ ææ (æ, æ, æ) æ ææ (, æ, æ, , æææ), æ ææ æ æ æ æ, æ:

ææ , æ æææ æ?

, ææ ææ æ.

-, æ æ, æ æ æ.

 

æ æ æ æ?

æ-æ, æ æ æ.

 

æ, æ, , æ æ æ æ.

 

æ æ æ?

æ, æ .

 

, æ ææ æ æ?

Æææ, æ æ?

ææ æ, æ?

 

V. Æ Æ ÆÆ

 

42 . æ æ ææ æææ ææææ æ æ ææ, æ ææ æ ææ æ, æ:

ææ ææ, ææ; æ ææ æ æ æææ, æææ- æ, ææ æ, .

( æ)

æ ææ, æææ ææ æææ ææ, æ æ ææ, ææ æ, ææ æ ææ; æ, æ ææ, æ æææ (ææææ).

( )

ææ æææ,

ææ æ;

æææ ææ æææ,

ææ.

(æ )

 

43 . æ æ ææ æææ ææ ææ æ æ ææ, æææ æææ æ, , ææ, æ æææ æææ, æ ææ ææ æ ææ æ, æ:

ææ æ æææ æ æ; , ææ æ, æ ææ æ æ æ.

(.)

ææ , æ æ æ ææ æææ, ææ æ ææææ; æ, , æ æææ , æ, , æ æ æææ.

(.)

44 . æ æ ææ æææ ææ ææ æææ æ ææ, æ ææ æ, æææ æææ æ ææ, ææ ææ , æ:

æ æ æ, ææ ææ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ ææ æ ææ æ; æ ææ æ æææ ææ, æ æ ææ æ; æ æ æ æ æ æ-ææ æ; ææ æ ææ ææ æ ææææ æ-æ æ; ææ ææ ææ æ; æ æææ ææ æ æ æ æ æ ææ ææææ æ ææ; æ æ æ æææ æ ææ, æ æ.

( .)

45 . æ æ ææ æææ, æ æææ, ææ æ æ, ææ ææ , æ:

æ, ææ æ æ æ , :

) ææ æ ææ ææ æææ æ;

) æ æææ-æææ ææ æ æ ææææ ;

) æ æ, æ æ æ , æ;

) ææææ æ ææææ ææ ææææ æææ æ, æ.

( ææ)

46 . æ æ ææ æææ ææ ææ æ ææ, ææ æ æ ææ , æ:

æ () æ æ æ æ æ, æ ; , ææ, , æ.

(æ .)

VI. Æ

 

47 . æ æææ ææ æ æ, æ æ æ æææ, æ æ ææ ææ æ ææ ææ: ææ, , æ, æ.

æ æ, ææ ææ æ ææ æ: æ, , æ.

( æææ)

æ ææ : æ æ, , æ æ æ .

( ææ)

æ ææ ææææ, : ææ, ææ, ææ, æææ, ææ, ææ æ...

 

æ æ, ææ: æ, Æ , æ, æ æ.æ. 30-æ æ ææ ææ æææ.

 

48 . æ æææ æ, ææ æ æ, ææ ææ ææ æææ, æ æ:

:

æ) æ æ æ æ ææ;

) æææ ææ, æ æ æ æ ;

) æ æ æ æ , ææ æ æ æ æ ææ;

) æ .

( ææ)

 

49 . æ æææ æ, ææ æ æ, ææ æ, ææ æ æ ææ æææ æææ, æ æ æ ææ, æ:

æ ææ æææ æ: ææææ, ææ, ææ æ.æ.

Æ ææ: ææ, æ æ æ.

 

: ææ æ æ, æ æ æ æ æ æææ, æ ææ æ ææ:

Æ ææ ææ, æ æ æ.

 

50 . æ æææ ææ æ æ, æ æ æ, æ ææ , æ æ ææ ææ æææ æ ææ æ :

æ) æ æææ, ææ ææ, æ (æ ææ æææ æ æ ææ æ? ? æ æææ æ ææ ):

æ æ æ æ:

æ æ æ.

(æ )

) æ æ ææ æ, æ (æ ææ æææ æ æ ææ ææ? æææ? æ æææ æ ææ æ æ):

ææ æ æ: æ æææ æ æ.

(Æ)

Æ ææ æ æ: ææ æ .

(Æ)

 

) æ æ æ (, ææ, , , æ æ.æ..), æ, ææ, æ (æ ææ æææ æ æ ? æ æææ æ ææ :

æ æ æ æ: ææ æ.

 

ææ æææ: ææ ææ æ .

 

ææ ææ æ: ææææ ææ ææ æ ææææ æ.

 

51 . æ æææ, æ æ æ æ ææ, æ:

æ ææ æ æ: Æ æææ , æææ, ææææ ææ ææ æ æ ææ æ ?

( )

Æ æ ææ æ :

,

ææ

Æ ææ, !

( )

 

VII.

 

52 . æææ æ æ æ ææ, ææ æ (æææ æ - æ æ) æ, æ æ:

æææ ææ,

æææ ææ.

(æ )

æææ - ææ.

(Æ)

æ æ æ æ.

(Æ)

 

53 . æææ æ æ:

æææ æ æ, ææ æ æ.

(æ ææ)

æ ææ æææ, æ - æ .

(æ ææ)

ææ æ .

(-)

54 . æææ æ ææ æ:

ææ æ æ æ ææ æ ææ ææ, ææ ææ, ææ æ.

( )

 

55 . æææ æ, æ æ ææ (æ, ææ, , æ, ) ææ, æ æ æ æ æ ææ, æ:

æ ææ: æ æ, æ æ æ ææ.

 

ææ æ, : ææ, æ, æ ææ - ææ æ æ ææ.

 

56 . æææ æ æ æ æ ææ ææ æ, æææ æ, ææ æ æ æ æ æ ææ æææ , æ (ææ ææ æ æææ æ ææ ):

Ææ æ æ æ ææ .

 

æ ææ æ , ææ, æ.

 

57 . æææ æ ææ æ, ææ æ, æ æ æææ æ, æææ æ, æ (ææ æ æææ æ ææ ):

æ æ ææææ æææ æ .

 

ææ æ æ æ.

 

ææ ææ æ ææ - æ æ æ æ æææ æ æ.

 

58 . æ æææ æææ æ æ, æ æ æ æææ ææ æ æ , æ (ææ ææ æ æ ææ, æ ææ 30-34 ):

æ æ æ-æ æ-æ ææ ææ, ææ ææ æ æ ææ.

( ææ)

ææ ææ ææ æ æ æ ææ æ.

( )

 

59 . æ æ æ æ ææ ææ ææ, æ ææ æ æ æ ææ ææ ææ, æ:

æ æ , , ææ æ.æ. æ ææ æ.

 

æ ææ ææææ ææ, ææ, ææ æ æ ææ - æ æ æ æ.

 

60 . æ æ æ æ ææ ææ ææ æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ æ æ æ , æ (ææ æ æ ææ æ ææ æ æææ æ ææ ææ, æ ææ 38, 72 ):

æ ææ! æ ææ æ.

 

61 . æææ æ æ æ æ æ ææ, æ , æææ æ æ, æ ææ, ææ , æ:

Æ ææ æ æ æ æ.

 

æææ æ æ æææ ææ, æ æ æ æ.

 

æ æ æ æ.

ææ æ æ ææ.

 

æ ææ   æææ.

(Æ)

 

. ææææ æææ æ æ æææ æ :

æ æ æ, ææ.

 

ææ æ ææ.

 

æ æ æ æææ.

 

62 . æææ ææææ æ æ ææ, æ æ æ æ æ æ ææ æ, æ:

ææ æ æ æ æææ æ?

 

63 . æææ ææææ æ ææ, æ æ ææ ææ æ , æ:

æ æ.

 

æ æ æ.

 

æ ææ ææ æ ææ.

 

, .

(Æ)

 

64 . æææ (æ æ), æææ æ æ, ææ æ æ æ æ ææ, æ:

Æ , ææ æ, æ æ, ææ ææ ææ ææ æ æ ææ æ ææææ ææ æ, æ æ, æ ææ æææ æ .

 

æ æææ, æææ ææ ææ, æ æ, æ æ, æææ æ, æææ æ, æ æ æ æ æ, ææ æ æææ ææ , æ æ æ æææ æ æ.

 

65 . æææ (æ æ) ææ ææ æ ææ, æææ æ æ æææ æ æ ææ, æ:

æ, æ, .

 

Æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ , æ æ æ æææ, æ æ .

 

, æ , æ æ ææ ææ æ.

 

67 . æææ æ æ æ ææ, æ, æ ææ æ, æ:

.

Æææ ææ.

.

 

VIII. ÆÆ

 

68 . ææ æææ æ, æ æææ æ , æ. ææ æ æ æ ææ (æ ææ æ æææ, ) æ æ:

æ æ æ

æ?

( æ)

ææ ææ ææ,

æ æ

( æ)

ææ æ ææ Ææ æ æ. æ ææ æ? æ æ æ?

( æ)

 

69 . ææ æææ, æ æ æ, ææ æ æ æ ææ , æ:

æ æ æ æ æ. æ æ Æ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ æ ææ æææ æ æ , æ æ, æ æ ææ æ æ

( æ)

ææ æ æ ææ.

 

70 . ææ æææ æ, æ ææ, æ:

, æ æ æ æ æ, : æ æææ ææ ææ æææ æææ.

 

æ æææ ææ : æ æ ææ æ ææ ææ - æææ, ææ, ææ æ æ, æ ææ æ.

 

æ æ æ ææ æ æ æ: ææ ææ 酔.

 

: æ æ ææ æ æ æ ææ, æ æ, æ ææ ææ:

, ææ, æ æææ ææ ææ ææ æææ.

 

æ æ ææ æ : ææ ææ .

 

IX. ÆÆÆ

 

71 . ææ æ æ ææ, ææ ææ æ æ, æ æææ ææ æ, æ æ ææ, æ ææ æææ ææ æ ææ æ æ æ æ æ , æ æ ææ æ ææ (ææ æ æ ææ ææ æ æ æ ææ ææ, æ ææ 38, 64 ):

æ æ æ æ ææ ææ, ææ æ æ æ, æ æ æ, æ ( æ), æ æ æææ æ ææ ææ ?

( )

æææ æ æ æ, æææ æææ ææ æææ (æ, æææ, æææ) æ æ æ æ (, ææ æ æ æ, ææ æææ æ, æ æ æ), æ ææ æ ææ.

( æ)

æ (æ ææ ) , æ ææ ææ, æææ æ, æ.

( )

 

72 . ææ æ æ ææ, ææ ææ æ, ææ æææ, æææ, æ , æ, æ æ ææ æ ææ:

æ æ æ (æ ææ æ æ ææ, æ æ).

( )

æ æ æ æ ( ææ æ ), ææ æ æ æ

( )

 

73 . ææ æææ æ æ ææ, æææ, æ ææ ææ, æ:

æ , æ æ æ ææ, æ. (æ æ æææ æ , ææ æ æ - æææ.)

( æ)

 

74 . ææ æææ, æ æ æ æ ææ (æ), :

(Ææ).

( æææ)

( ææ. Æææ ææ.)

 

75 . ææ æææ, æ ææ æ (æ, ææ æ...) æ æ æ æ æ, :

ææ: æ (?) æ ææ ææææ.

 

æ : ææ (!) æ

 

76 . ææ æææ, æ ææ ææ, æ ææ, æ æ:

æ ææ æ,

æ ææ æ!

, ææ æ,

ææ æ !

( æ. ).

æææ 200 æ æ, æ ææ æ 6 æ æ.

( æ, 2003 , 4- , 247 .)

 

77 . æææ æææ, æ æ, :

(). ææ ææ æ . ææ

( æ)

. , , ? (Æ ææ .)

( æ)

 

X. ÆÆ

 

78 . ææ æ æ, æ ææ æ æ æ, æ, æ ææ æ æ:

æ æ æ æ æ ææ: æ ææ ææ, æ ææ!.

(æ æ)

- æ ææ, æ æ æ ææ: æ æ æ, æ æ æ.

( æ)

ææ æ æ æ æ æææ æ æ. ææ ææ, æ ææ æ.

( )

: æ æ æ æ æ ææ:

æ ææ ææ, æ ææ!.

(æ æ)

 

- æ ææ, æ æ æ ææ:

æ æ æ, æ æ æ.

( æ)

 

79 . ææ æææ æ æ, , , , , æ.æ.. æ:

æ.

æ.

-.

 

ææ: ææ ææ:

1. æ æ ææ , :

ææ æ ææ.

2. æ, ææ æ ææ (æææ æ æ æ æ):

æ , , , .

3. ææ, , æ æææ, æ:

æ . æ . Æææ. æææ, 1991.

 

. . (Ææ æ ææ). æææ, 1948.

4. æ ææ:

, .

5. æ ææ ææ:

Ææ, , .

6. æ ææ ææ, ææ æ æ ææ æ ææ:

æ æ, .

: æ , æææ æ 622.

 

80 . æ æ, ææ æ æ æ æ æ ææ ææ ææ, æ ææ ææ ææ ææ, æ ææ æ æ æ ææ ææ æ , ææ æ:

ææ ææ æ ææ ææ, æ, æ, æ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ æ, .

( æ)

1918-1920 æ æ, æ ææ æ æ ææ , æ æ ææ æ æ æ ææ, æææ æ æææ, æ æ

( æ)

 

XI.

 

81 . æ, æ æ æ æ æ æ æ, æ:

-, æ-æ, ææ-ææ, -.

82 . æ, ææ æ æ ææ, æ, æ æ, æ æ, ææ: ææ-ææ, -, -, æ-æ, æ-æ, æ-æ, ææ-ææ.

83 . æ ææ æ æ ææ:

-, -, -, -, -, -.

84 . æ -ææ æ æ æ ææ, æ æ æææ æ ææ, ææ æææ æ æ ææ:

-, æ æ æææ.

ææ-ææ, ææ ææ æ æ.

æ-æ, æ æ æ ?

 

85 . æ æ æ - æ ææ æææææ æ -- æ:

-, ææ ææ-, æ- , ææ- æ.

 

86 . æ ææ æ æ ææ: ææ-, æ-, æ-æ.

 

87 . æ æ æ æ ææ æ: æ- ææ, -, æ- .

 

88 . æ, ææ æææ æ ææ, æ ææ: æ-, æ-, æ-æ, -.

89 . æ ææ æ ææ æ : æ -, - , -, -.

 

XII. ÆÆÆ ÆÆ
Æ Æ Æ

 

90 . æ ææ æ , æ æ æ æææ :

ææ æ:

æ æ ææ ææ æ.

 

91 . æ ææ æ æ , æ æ æ, æ æ æææ æ, æ æ æ æ æ, æ æ æææ, æ æ , æ ææ æ æ , æ æ :

æ ææ : æ, æ æ, æ, ææ , , æ æ, æ æ, æ, ææ ææ酔

( )

æ æ æ :

æ æ?

( æ)

ææ æ:

ææ ææ æ!

( æ)

 

92 . æ æ ææ, æ æ æ æ æ æ, æ æ æææ, æ æ , æ ææ æ æ , ææ æ æ (æ æ), æ :

, æ ? æ æ .

( ææ)

æ! æ, æ æ -æ æ .

( æ)

æ, æ æ, æ æ? æ ææ.

( )

 

93 . ææ æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ; æ æ æ , æ æ ææ æ æ æ, æ æææ æ æ , æ æ æ æ æ, æ æ æ æææ, æ æ , æ ææ æ æ , æ ææ æ æ, æ æ æ æ :

æ, æ, ææ æ æ æ.

( )

æ ææ, æ æ. æ ææ.

( )

 

94 . æ æ æ ææ æ , æ æ æ ææ , ææ æ æ, æ æ æææ æ:

Æ æ, æ, æ æ æ, ææ æ ææ ææ, : ææ ææ æ, æ?

 

ææ: 1. æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ æ:

æ æ? æ æ æ ææ. æ , æ æ : æ æ ææ, ææ ææ æ æ .

2. æ æææ ææ ææ æ æ æææ ææ, æ ææ ææ ææ ææ æ.

 

95 . æ æ ææ ææ æ ææ æææ, æ æ æ ææ æ, æ æææ :

æ æ? ææ. æ æ? æ ææ. æ æææ? æ æ . æ ææ? æææ æ. ææ ææ? ææ æ æ.

(æ ææ)

 

XIII. ÆÆÆ Æ
ÆÆÆ ÆÆ ÆÆ

 

96 . æ æ ææ, ææ, æ æ ææ æææ, æ æææ æ æ:

æ æ , æ æ æ : Æ æ ææ æ æææ æ.

 

: æ æ ææææ ææ æ ææ æ æ (ææ, ææ æ), æ æ ææ:

æ, , æ æ, ææ ææ æ ææ æ.

 

97 . æ, æ, æ æ ææ, æ, æææ, æææ ææ æææ, ææ, æ æ æ æ æ:

æ æ, æ æ æ, ææ ææ æ æ -; ææ æ æ æ.

 

ææ æææ ææ ææ æ: æ æ -æ æ ææ.

 

98 . , æ æ ææ, æ æ ææ ææ ææ æ, æ æ æææ æ æ, æ ææææ ææ ææ æ, æ æ æææ æ æ:

æ æ æ æ Æ .

 

æææ æ?

 

: ææ ææ æ ææ, ææ酔

 

: æ ?

ææ æ, æææ, !

æææ æ ææææ æææ: , æ, Ææ

 

99 . æ æ æ ææ æ æ , æ ææ, æ ææ æææ ææ æ æ æ æææ (ææ ææ æææ):

æææ æ æ æ?

æææ : æ!

 

: æææ æ æ æ?.

: æ!.

 

100 . æ æ æ æ ææ æææ, æ æ ææ ææ ææ ææ (         ):

: æææ æ æ æ 디æ

 

101 . ææ æ æ æ ææ æ æ ææ æ, æ æ ææ, æ æ . æææ ææ æææ æ ææ æ:

æ ææ ææ æ æ ( æ ææ, ææ æææ æ æ ), æ ææ æææ, , .

( æ)

 

Æ æ æ ( æ æ æ): æ ææ ææ æ ææ.

 

102 . æ, , æ æ ææ, æ ææ ææ ææ æ, æ æææ æ ææ æ, æ ææ ææ æ, æ æ æææ æ æ:

æ æææ ( æææ ææ, æ æ æææ æ.)

()

æ ææ (æ æ ææ æ æ?) 1- ææ ææ ææ .

 

ææ (æ !) æ æ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ ææ.

 

æ (ææ, æ, æ) ææ æ.

 

: æ æææ æ ææ (-æ).

 

æ æ ææ (æ ææ æ æææ)?

 

103 . æ æ ææ ææ, æ æ æ æ æ æ ææ, , æ ææ æ æææ , æ , ææ (æ ææ; æ æ æææ, æ ææ 95 , ), ææ æ æ:

æ æ ææ æ,

ææ æ æ æ æ. (æ . ææ ææ?)

 

æ ? æ ææ

æ æ ææ .

æ æ æ,

æ æ ææ . ( . æ æ .)

 

104 . æ ææ ææ æ æ (æ), æ ææ æ æææ, æ æææ ææ, æ ææ , æ , ææ (æ ææ), ææ æ æææ æ:

æ æ æ æ ææ

(Ææ).

 

æ æ, æææ? (æ æ æææ).

 

Æ ææ 9- ! ( ææ).

 

: æ æ æ æ æ æ æ ææ ææ æææ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ æææ æ:

ææ ææ. (Ææ.)

 

æ æ, ææ ææ æ æ, æ æ ææ æ. ( . æ: æ ?)

 

105 . ææ ææ æææ ææ, æ æ ææ ææ ææ æææ ( æ ):

æ æ æ æææ [æ ææ æ, æ ææ æ셔 ()].

 

      
         
  * æææ *