ÆÆ

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

Æ ÆÆÆ

Æ ÆÆÆ


(æ )
ÆÆ


Æ

ÆÆÆ

            æ ææ ææ ææ ææ ææ ææ. æ æ ææ, ææ ææ ææ ææææ æ ææ æææ , æ æææ æææ æ.
            æ- æææ æ, - ææ ææ (, , æ, , ææ), . ææ æ æ æ , , , ææ ææ ææ, æ ( ææ æææ). - æ ææ æ ææ æææ æ ææ- æ. æ , ææ æ ææ æ, æ ææ æ , ææ, æ ææ , æ æ æ æ. - , æ- æ ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ. - æ ææ æ ææ ææ ææ æ æ. ææ æ, æ æ ææ æ ææ æ, æææ. ææææ, æ æ. æ æ æ ææ- ææ ææ.
            æ æ æ . ææ - æ ææ. ææ æ ææ æ ææ. æææ æ æ ææ, ææææ, æ . æ- ææ, æ- æ æ , ææ- æææ , æ æææ , .
            ææ - æ ææ, æ- æ æ , æ- , æ ææ. - æ , æ- , æ æ æ ææ- æææ æ æ .
            æ - ææ æ æ æ, æ ææ æ, æ.
            æææ ææ æ æ (). ææ æ ææ ææ æ æ , æ . , ææ 'ææ ææ, . æ , ææ, æ , æææ æ æ ææ æ. ææ æ. æ æ, ææ æ ææ æ ææ . æ æ . Æ æææ æ æ, æ , æ æ , , æ ææ- æ - ææ æ æ ææ.
            ææ , æ ææ ææ ææ æ ææ æ , æ , ææ æ æ æ , .
            æææ æ æ (ææ ææ) ææ æ , ææ æ æ.
            æ æ æ æææ ææ æ ææ .

            æ æ æææ . æ - . ææ æ æ æ: , æ , ææ æ .
            ææ æ ææ ææ . æææ-æ æ, ææ ææ æ æ, 'æ æææ æ ææ.
            ææ æ ææ æ, ææ - æ, - ææ .
            ææ æ. æ- ææ ææ. æ æ æ , æ , . , æ æ , æ ææ. æ- æææ æ , æ æ ææ æ. æ , æ. Ææ ææ , ææ æ , æ. æ- æ , ææ- æ æ. Æææ - æ æ æ, - æ ææ. ææ ææ ææ.
            æææ , ææ æ . æ æ æ , æ ææ . ææ æ æ æ, æ, æ æ , æ ææ æ . æ- æ , . æ ææ , æ æ , æ- æ æ , æ.
            æ ææ æ æ - ææ ææ .

Æ

            æ æ æ -æ æ ææ æ. ææ ææ æ ææ ææ ææ æ, æ æ æ, ææ æ ææ ææ ææ æ æ ææ ææ.
            . ææ æ, ææ, æææ æ æ æ æ: æ- æ, æ- æ æ ææ ææ, æ æ- æ æ, æ æ æ æ ææ.
            æææ- æ ææ æ æ. æ- æææ æ ææ æ æ æ ææ ææ ææ. ææ - æææ æ ææ æ ææ, æ ææ . ææ æ æ æ æ: æ ææ ææ, æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ. ææ æ, ææ æ ææ æ æ æææ, ææ . ææ æææ æ æ ææ æ.
            æ æ. , ææ, ææ ææ ææ , æ æ ææ æ ææ æ æ æ.

Æ

            æ ææ æ. ææ æ ææ ææ, ææ ææ æ - æææ æ. æ- æ æ. æ æææ- æ, æ æææ æ æ. æ æ æ æ + æ.
            æ æ æ : ææ ææ .
            ææ æ æ æææ . æ æ , ææ- æ ææ , æ ææ æ æææ æ æ .
            æ æ æ æ : æ æ, æ æ, ææ- ææ ææ . ææ- ææ, æ, - æ æ. - æ æ , æ ææ æ , æææ æ æ æ, . æ æ æ. æ æææ ææ æ æ. æ- æ æ æ æ -. - æ æ . æ æ æ , , , æ æ æ.

            ææ ææ- æ ææ . - æ æ æ ææ æ ææ. æ æ æ æ æ, ææ æææ ææ ææ. æ- ææ , , ææ ææ, ææ. ææ - æ æ æææ æææ æææ ææ . æ- ææ æææ. æ , æ ææ, ææ æææ. ææ æ, æ . æææ- , ææ- æ æ æ .
            æ- æ æ, æ- æ æ ææ æ , ææ- , æ- ææ ææ æ æ . æ-æ æ , æ, ææ æ ææ æ ææ ææ æ.
            ææ æ æ , ææ- æ-æ æ ææ æ.
            æ ææ ææ . æ - æ ææ ææ ææ æ. æ æææ æ æ ææ æ .
            ææ ææ. - æ ææ . æ æ. ææ æææ æ æ æ æ æ. - æ æ , æ- æ ææ, ææ, æ æ ææ.
            æ æ , , , ææ æ.
            ææ ææ . æ . æ - æ ææ æ-æ, ææ- æææ æææ ææ æ æ æ.
            , æ ææ, æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ. æ ææ, ææ ææ æ ææ, ææ ææ æ ææ.
            æ ææ ææ æææ. æ æ , ææ æ , æ ææ. æ , æ æ æ: .
            æææ æ æ ææ ææ æ. . , ææ, -, æ æ æ, æ ææ æ æ , æ, -, æææ æ æ ææ, ææ- æ , ææ ææ- , ææ, , æ æææ æ ææ ææ .
            ææ ææ æææ , æ, æ. æ æ æ ææ æ, æææ ææ æ.
            æ æ æ, ææ- ææ . æ æ ææ æææ æ æ æ. , ææ, æ æ ææ æææ, ææ æ ææ ææ æææ ææ ææ ( æ) ææ æ ææ æææ æ .
            ææ- ææ æ æ , æ æ , ææ, ææ- (æ, æææ ææ . .) æ , ææ æ ææ ææ . - , æ, ææ ææ æ æææ.

            æ . ææ- æ. æ æ ææ æ ææ . ææ æ ææ æææ æ, ææ- æææ æææ.
            ææ æææ æ æææ æ , ææ æ , æ æ æææ æ. ææ, æ , ææ- æ æ æ æ ææ æ, - ææ: ææ æ, ææ ææ. Æ æ- ææ ææ ææ, - ææ æ æææ. æ- æ æ æ ææ ææ- ææ : , ææ æ ææ , æææ. æ- æ æ ææ æ. æ- 'æ , æ æ æ , , ææ- æææ.
            æ æ ææ æ æ, , æ , . æ æ ææ æ. æ - ææ æ ææ- æ - ææ ææ , æ ææ , æ. Ææ æ- æ , æ- æ æ, ææ- æ ææ ææ æ. æ æ- , æ ææ, , æ æ æ ææ æ , æææ, ææ æ .
            æ æ æ, æ ææ ææ , æ, æææ æ .
            ææ æ æ æ æ ææ, æ ææ æ , æ æ ææ æ ææ ææ , æ æ (æ, æææ), ææ æ ææ . æ ææ ææ æ. æ, ææ æ ææ (æ ææ ææ).
            ææ æ æ , æ- ææ æ æ , æ ææ- æ, æ- æ, ææ- æææ æ , æ- æ æ æ ææ- : æ æ æ æ, æ , ææ. ææ ææ æ. ææ, ææ ææ , æ- ææ ææ æ æ . ææ- ææ æ ææ- : æ ! æ ææ æ æ ææ ææ , æ æ, æ æ. æ æ , æ, ææ æ ææ-ææ æ æ, æ æ æ , ææææ ææ æ ææ æ æ, æ æ æ. æ ææ.
            æ ææ æ , , , ææ, ææ ææ ææ ææ æ.
            æ ææ æ ææ, ææ, ææ æ ææ , æææ æ .
            æ æ, æ- æ æææ æ ææ , æ. - ææ æ æ ææ ææ.
            ææ ææ æ. æ æ- æ, ææ æ ææ æ æ ææ. - ææ æ æ ææ æ ææ æ, æ - æ æ ææ ææ æ æ.
            æ æ ææ, ææææ æ , æ æ, ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ. æ ææ æ æ ææ æææ (, ææ, æ, ææ ææ . .) æ . æ æ æ ææ, æ ææ, æ æ: ææ, ææ, æææ, ææ ææ . . æææ (ææ æ ææ æ, æ æ æææ , æ æ - æ ), æ æ ææ, ææ , , , ææ æææ æ æ . ææ æ æ ææ , ææ æææ æ, . æ ææ ææ ææ ææ , ææ- æ , ææ- æ æ , æ, æ æææ æ ææ ææ ææ æ ææ. ææ - æ æ ææ æ æ. - ææ æ æææ, æ ææ . æ æ æ æ ææ , æ æ . æææ æ æ æ , æ æ æ. æ æ:

     æ .
     ææ æ æ ',
     æ ' æ,
     æ ææ æ.
     æ ,
     æ ,
     æ æ,
     æ æ æ.

( æ æ, 2 , 334 .)

            ææ ææ ææ æ ææ æææ, æ æ. æææ æ æ. Ææ æ - .
            æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ ææ æ , æ æ æ æ æ ææ, æ ææ æ æ, ææ æ æ.
            ææ ææ ææ. ææ ææ æ æ æ, æ, , æ æ ææ. ææ æ , æ, æ, , æ æ æ. ææ æ æ ææ æ æ æ.
            æ æ ææ, æ æ æ , æ, , æ , ææ , æ æ æ. æ æ, , æ æ, ææææ ææ æ. ææ æ , æ æ . - æ , æ- æ æ , æææ ææ , æ . ææ æ æ ææ ææ ææ æ , ææ, æ , æ æ , , ææ æ .
            æ æ æ æ, ææ æ æ, æ ææ - æ.
            æ æ æ æ , æ ææ , ææ - - æ ææ æ , æ æ. ææ ææ æ- æ, æ, ææ, æ æ.
            æ- æ ææ ææ æ æ æ . æ , ææ, æ, æææ ææ æ ææ æ æ. ææ , ææ- æ 'æ. ææ ææ æ æ æ. ææ æ æ æ ææ æ.
            - ææ, ææ æ æ, æ æ. æ ææ. ææ ææ ææ æææ ææ æ æ . æ æ æ æ ææ, ææ, ææ ææ ææ. æ æ- æ æ ææ, ææ æææææ. æ- ææ-æ æ æ æ, æ æ. - ææ, æ- æææ.
            æ æ ææ æ æ æ , ææ ææ.
            æ ææ æææ æ æ æ. æ æ æ æ, ææ- ææ æ. æ ææ æ, ææ æ æ ææ ææ, æ- ææ æ æ.
            æ æææ æ æ , , æ ææ æ , æ.
            ææ æ æ, ææ ææ ææ æ æ, æ æ æ, ææ , ææ ææ æ ææ. ææ æ, æ æ, ææ , ææ , , æ, ææ ææ ææ. ææ æ (æ æ) ææ æ æ. æ æ æ : , æ, , , . æ æ æ æ .
            ææ ææ æ ææ. ææ , ææ ææ ææ æ æ æ æ, æ ææ ææ ææ.
            ææ ææ æ ææ ææ ææ. ææ æ . ææ- ææ æ-, æ- ææ ææ, æ æ æ æ- æ æ .
            æ ææ æ æ. æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ ææ, æ ææ .
            æ ææ æææ , æ ææ , ææ , æ . ææ, ææ æ æ ææ æ æ ææ æ æ. æ, ææ, æ- æ, æ ææ , æ. ææ ææ ææ ææ ææ ææ, ææ ææ æ æ æ æ æ. ææ, ææ ææ ææ æ ææ æ ææ, æ- æ æ æ æ æææ, ææ- ææ æ æææ æ, æ- æææ æææ æ æ æ.
            - æ æ ææ , æææ- æ æ (ææ, æ ææ, ) ææ- æ , ææ , æ. æ æ ææ , æ æ. ææ æ , æææ - æ , ææ æ, æ æ- æ æ æ ææ, , ææ ææ æ ææ- æ æ, æ, æ. æ ææ æææ æ æ æ , ææ, æ ææ- ææ æ .
            ææ Ææ æ ææ ææ æ æ. , æ æ ææ ææ , . æ æ- æ æ æ, æ. ææ ææ- æææ ææ æ æ, - , ææ æ æ , ææ æ æ æ. æ ææ æ.
            - ææ æ ææ- , ææ ææ æ. æææ æ ( æ, æ) ææ æ .
            ææ ææ ææ , æ æææ ææ, ææ æææ ææ , æ æ, æ ææ æ æ ææ: ææ æ æ æææ ææ æ æ ææ æ. æ ææ ææ : ææ æ- ææ æ æ æ ææ æ , æ. æ ææ æ. æ ææ æ æ ææ, æ ææ æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ, æ æ ææ. æ ææ ææ , æ ææ æ ææ ææ.
            æææ æææ æ. æ æ. ææ æ æ ææ , ææ æ ææ ææ .
            - æ ææ æ æ æ æ. . æ -æ, ææ, ææ . ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ æææ ææ ææ . æ -æ, æ æ æ, æ -æ æ.
            æ ææ. æ, ææ, æ æ ææ æ ææ æ æ, æ æ , æ ææ ææ ææ æ. æ æ æ æ æ: æ æ . æ æ æ, æ , ææ, æ ææ æ ææ, æ æ æ æ, ææ æ æ æ , ææ æ æ . æ ææ æ æ æ æ.
            æ æ . ææ æ ææ ææ ææ æ æ. Ææ æ æ. ææ , , æ æ æ : -. æ ææ, æ æ. æ æ æ , ææ æ ææ , ææ, ææ æ æ . æ æ æ æ æ ææ- æ ææ .
            æ æ ææ æ . æ æ æ æ æ , æ, , ææ ææææ æ æ. , , æ ææ ææ ææ æ æ æ æ . æ ææ æ ææ.
            æ æ, æ æ æ æ æ. ææ ææ æ, æ æ æ æ æ ææ. æ ææ æ æ, æ , ææ æ ææ. æ æ æ , æ ææ æ æ. æ æ , ææ ææ ææ æ æ æ æ , æ æ æ æ æ. ææ ææ, æ - æ æ æ ææ, ææ- ææ . æ ææ ææ, ææ æ æ, ææ, , ææ ææ æ æ ææ.
            ææ æ , æ æ , - æ , ææ- æ .
            ææ æ æ æ æ æ ææ ææ . , ææ, ææ ææ , æ- æ , , æ ææ- æ, æ ææ , ææ. æ - , æ æ - , ææ æ. ææ æ æ ææ æ. æ ææ æ, ææ æ æ . æ æ æ æ æ, ææ æ æ. ææ ææ , æ ææ ææ , ææ ææ ææ - ææ.
            æææ ææ, æ , æ æ æ æ æ , . , æ ææ æææ ææ, æ: æææ , , æ ææ æ æ, æ ææ , -ææ ææ æ æ, ææ ææ æ æææ. æ ææ æ æ, æ æ æ æ: æ ææ, æ æ , æ æ æ ææ, ææ.
            æ ææ æ æææ æ , ææ æ æ æ æ. æ , æ æ æ . æ æ ( æ ææ æ æ æ) æ . æ æ ææ æ ææ æ ææ ææ æ, æ ææ æ ææ æ ææ æ ææ.

            æ æ ', 'æ, æ æ æ ææ æ æ. ææ æ æ, æ æ æ, ææ æ , ææ æ æ . ææ æ, æ ææ æ , .

*   *   *

            æ æ æ æ æææ , ææ æææ æ æ ææ: ææ æ æ æ ææ. ææ ææ æ ææ æ æ, ææ æææ æ ææ ææ. ææ- æ , æ ææ- ææ ææ æ ææ.
            æ æ ææ æææ æ ææ ææ , ææ æ ææ æ æ , æ, ææ æ æ æ. , ææ - æ ææ ææ , æ æ æ ææ æ. æ æ æ ææ æ.
            æ ææ æ æ , ææ, æææ æ æ.
            æ æ- ææ, , æ- æ æ æææ ææ. æ æææ æ , æ .
            æ æ , , æ æ æ, æææ æ æ ææ ææ æ æ , æ.
            æ æ æ , æ æ æ ææ æ . æ æ æ ææ , æ æ ææ æ æ, æ, . æ ææ æææ æ - æ ææ æ æ ææ æ. æ , æ æ ææ ææ æ ææ æ ææ æ. æ , ææ, æ æ, æ æ, æ æ , æ , .
            , , , 'ææ ææ æ æ, , æ æ, ææ, ææææ æ , ææ. æ ææ æ æ æ, æ æ. æ - æ , æ ææ ææ æææ, æææ æ æ, æ . æ, æææ , æ ææ , æ, æ.
            ææ æ ææ æææ , æ æ ææ æ æææ .
            ææ, æ ææ æ ææ æ, æææ æ, æ æ, æ æ. æææ æ ææ æ . æ æææ, æ ææ æ ææ , ææ æ ææ , ææ æ ææ, æ æ æ.
            æ ææ æ ææ ææ, æ, ææ, æææ. æ- ææ æ æ: æ æ, æ æ ææ . . ææ, æææ æ æ ææ ææ, æ æ ææ, ææ æ æ ææ: ææ æ æ, æ ææ æ. æ ææ ææ, æ ææ ææ, æ ææ æ , æ æ æ ææ, , æ æ æ ææ æ .
            æ æ æææ æ.
            ææ æ, ææ æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ , æ . æ - ææ ææ , æ ææ ææ æ æ æ æ ææ ææ æ ææææ. Ææææ æ æ æ ææ, æ, ææ æ ææ æ-æ ææ æ ææ 'æ - ææ æ , æ.

      
 

     
  * æææ *