æ

Æææ
æ

æ
 

 

Æ Æ
 

Æ ÆÆ
ÆÆÆ
Æ Æ ÆÆ...

 

Æ ÆÆ

æ , ææ , ææ æ. æ æ æ æ ææ. , æ æ , ææ-, ææ, æ æ . ææ æ æ æ .

, æ æ, ææ æ, , ææ æ. æ ææ æ ææ æ æ. æ æ, æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ ææ æ? æ æ ææ? æ æææ .

ææ æ æææ. ææ æ æææ . ææ , æ. æ ææ , æ . æ ææ , æ æ æ ææ.

æ ææ æ . æ æ.

æ . Æ ææ æ æ æ ææ æ. Æ ææ, ææ ææ ææ æææ, æ æ. æ æ ææ , ææ ææ. æ æ æ æ æ æææ.

ææ æ æ:

Æ ææ æ , æ æ æ æ, . æ æ, æ æ æ æ, æ?

, æ æ æ. æ ææ æ æ æ æææ ææ - ææ.

ææ ææ æ æ ææ æ.

, æ æ æ. Ææ æ... æ æ ææ æ.

æææ, æ æ æ . ææ , ææ æ æ æææ æ æ. æ æ æ æ , ææ æ . ææ ææ æ æ æ . ææ ææ, æ . ææ. æ æ æææ. æ æ æ ææ, æ. æ æ æ . ææ æ æææ æ, æ æ . æ æ. æ æ, ææ æ ææ æ ææ æ. æ ææ . æ ææ æ, ææ æ ææ æ æ æ . æ æ æ. . Ææ æ! æ, ææ æ, æ ææ. æ ææ æ æ, æ æ æ.

æ æ , æ æ, , æ ææ æ , ææ æ æ æ . ææ ææ ææ ææ æ. æ ææ æ. æ æ , æ ææ æ . æ , ææ ææ ææ ææ, æ æ . æ æ æ. Æ æ æ æ æ. ææ æææ ææ, ææ æ æ . æ, æ ææ , æ æ æ æ æææ æ:

! Æ æ æ!

ææ - . , æ, . Ææ æ æ æ. æ æ æ , æ æ ææ, ææ , æ .

Æ . !.. ææ! ææ ææ ææ... ææ !

æ . Æ ææ æ æ.

ææ æ?! æ æææ ?

ææ æ æ , æ æ æ. Æ æ æ .

ææ æ, æ ?

. Æ æ . æ æ æ æ, æ æ ææ æææ. æ , æ æææ æ, æ, ææ... æææ ææ æ æ. Ææ . æ , æ æ , æ , æ æ. æ æ, æ æ, æ æ æææ æ æææ . ææ ææ æ. æ æ . ææ , ææ æ æ . æ ææ æ, ææ æ ææ . æ æ ææ æ . æ æ. æææ æ ææ æ. Ææ æææ æ æ æ. æ, ææ ææ æ ææ ! ææ æ . æ ææ. æ æ æ, ææ, , æ æ æ æ. æ æ . ææ æææ, æ æ . æ æ ææ, æ, ææ.

ææ ææ æ æ ? .

æ æææ æ æ æ. æ ææ æ. æ ææ, æ æ ææ æ, ææ æ. æ æææ æ æ æ, æ . æ æ æ æ. Æ æ ææ. æ æ ææ.

æ æ?

, ææ ææ æ , ææ... æ ææ ææ æ. æ, æ æ æ æ .

æ æ , æ, æ, .

æ æ. æ ææ ææ . - æ æ, .

, æ æ :

Ææ æ æ ææ æ . æ æææ æ ?

æ æææ ææ ææ. æ , æ . æ, æ. æ ææ æ. Æææ æ æ , æ æ . æ æ ææ. æ.

Ææ æ , æ æ?

- æ , æ ææ æ . æ æ æ.

æ æ?

.

æ æ ææ æ. æ æ æ. æ æ , æææ, , æ æ.

æ æ æ æ, , , æ. æ æ æ. æ æ æ, ææ æ.

æ! . æ ææ æ. .

. ææ æ . æ æææ æ æ ææ- . æææ ææ , æ æ . æ , ææææ, æ .

Ææ æ? .

. Ææ æ æ , æ æ, ææ. æ, , æ ææ , ææ æ æ. Æ æ ææ æ, ææ... æ ææ. Æ, ææ ææ æ, æ æ æ. ææ , æ ææ . æ ææ æ æ ææ æ. Ææ æ æ. æ - æ. æ æ æ. æ, ææ , æ. æ æ, ææ, æ æ æ ææ æ. æ ææ. æ æ- æ æ, æ- ææ æ æ æ æ.

æ? .

, - æ æ , æ.

, ææ æææ ææ, æ æ ææ. æ æ æ . æ ææ æ , æ æ æ:

Æ ææææ , æ, æ, æ ææ.

æ ææ æ æ . æ :

æ æ, æ , æ æ æ æ æ , ææ æ æ! æ æ æ æ . æ æ, æ æ æ , . Æ æ æ . , æææ æ ææ æ æ. æ æ. æ :

æ æ ææ ææ æ æ, ææ, , æ ææ, , . ææ... ææ æ æ.

æ , -. æ æææ ææ. æ æ . æææææ .

ææ , æ æ . æ ææ -æ æ. æ æ.

æ æ. æ æ æææ ææ, æ æ æ æ, ææ æ - . æ æ æ, æ æ. æ ææ æ, æ ææ, ææ, æ, æ, ææ. æææ ææ æ, ææ ææ, æ æ ææ, æææ æ, æ æ, ææ æ . æ æ æ , æ ææ ææ ææ. æ æ æ æ ææ æ æ æææ . æ... æ æ æ, æ æ, æ æ. Ææ æ æ æ -ææ æ æ .

ææ ææ, : , æ ææ, ææ æ ææ æ . æ , æ , , æ æ æ ææ æ æ, æ æ æ.

ææ æ æ . æ . æ æ æ ææ ææ , ... æ æ, æ æ æ ææ æ ææ , æ æ.

æ ?! æ ææ æ. ææ æ, æ ææ ææ ææ .

ææ æ æ. æ æ ææ , æ æ ææ ææ æ æ æ æ , æ ææ : , æ æ æ ææ, æ.

Ææ æ ææ æ , æ ææ .

æ æ, æ ? æ.

æ.

Ææ æ æ, æ...

Æ æ æ . ææ, æ æ, æ æ . æ ææ æ, ææ...

æ æ . ææ ææ æ , æææ æææ æ æ æ. æ , æ . æ æ æ æ .

ææ! æææææ ?! , æ ææ ?! æ æ ææ! æ , ææ ææ æ æ , æ æ. ææ ææ ææ. æ æ ææ . ææ... ææ . æ-ææ , ææ æ æ. æ . æ æ æ, æ, æ æ æ. ææ æ æ. ææ . æ. æ æ æ ææ æææ æ. ææ æ æ æææ. æ . æ . æ æ æ. Ææ ææ ææ. ææ æ æ. æ æ æææ æ æ . æ æ. æ ææ:

Æ æ! æ !

æ ?!

æææ ææ ! ææ æ.

ææ æ! , æ æææ æ æææ. æ, æ, æ æ , æææ ææ.

 

ÆÆÆ

æ æ ææ æ æ æ. æ ææ æ , ææ, ææ ææ æ æ æ . ææ , æ æ æææ , æ , æ, æææ , æ. æ æ: æ! æ! Ææ !

ææææ æ æ . æ æ æ, æ ææ æ. æ æ æ æ, æ æ, æ æ.

ææ æ ææ?! æ?! æ! æ! ææ , ææ!

ææ æ æ æ . ææ æ æ. æææ æ æ ææ æ, æ , ææ. ææ , ææ . æ æ-æ æ . æ æ æ æ æ, æ ææ ææ.

æ ææ?!

æ ?!

ææ! ææ! æ ææ.

Ææ , ææ ! ææ ææ, ææ æ, æ ææ.

æ ææ æ. æ ææ ææ. æææ ææ. ææ æææ ææ ææ æ æææ æ. ææ æææ ææ ææ æ . æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ :

æ æ! ææ æ æ, ææ! æ æ! ææ æ ?! æ ! Ææ ææ æ ææ, æ æ . æææ , ææ ææ... æ æ . æ æ, æ æ , ææ...

? æ ææ.

!

æ ææ! æ æ! æ æ æ æ ææ æ, æ æææ ææ .

ææ æ ææ . æ æææ æ ææ æ æ .

?! ?! - æ. æ:

ææ æ ææ... Æææ !

æ?! Ææ , ! æ æ æ æ.

æ, æ ! ææ æ æ, ! ææ! , æ æ , æ æ ææ æ æææ, .

ææ . Æææ , , ææ æ, æ ææ æææ ææ æ ææ. ææ æ æ æ ææ.

æ-, æ æ ? .

ææ ææ! . æ æ æææ:

æ , æ?!

. ææ.

æ ! æ æ æ .

æ ææ æ, ææ . æ æ ! ææ æ ææææ.

ææ æ ? æ .

ææ ææ . æ æ ææ ææ . æ, æ æ æ .

Æ æ æ, ææ, æ æ ? ææ.

ææ ææ ææ ææææ æ. æ æ ææ.

æ , ææ?! ææ æ! æ æ æ æ.

æææ æ æ, æ ææ , .

æ æ æ æ æ ææ :

æ ææ, ææ æ! æ!

æ, ææ ææ ææ , æ ææ ææ æææ.

Æ æ æ ! Æææ æ ææ, æ æ! ææ æ æ æ.

æ æ æ, ææ! æ æ .

ææ ææ ææ ææææ æ. æ æ ææææ, æ æ.

ææ æ ææ, æ ææ æ, ææ.

ææ ææ ? ææ æ ææ ? æ æææææ, ææ .

, ææ æ ! æ æ ææ.

æ æ ææ ææ ææ æ. Æ ææ æ æææ. æ æ. æ ææ æ æææ . æ æ ææ:

æ æ! . ææ æ , æ æ , æ ææ ææ æ :

Æ , ææ ææ æ, ææ. æ , æ. æ ææ ææ, æ... æ ææ æ ææ ææ . , æææ æ æ ææ ææ æ, ææ ææ ææ æ æ. æ... æ ææææ ææ æ æ æ æ æ, ææ . æ æ , ææ, æ . ææ 34 . æ, æ æ 250 æ. ææ æ ææ -æ .

ææ æææ æ! æ æææ ææ ææ . Ææ, æ, ææ , ! æ ææ æææ . æ æ ææ , æ æ æ. ææ- æ æ æ , æ æ ææ æ æ.

, , ! ææ æ æ æ ææ æ ææ æææ æ ææ æææ!

Ææ æ æ ææ æ æ æ?! Ææ æ æ-æ æ. æ æ , ææ ææ. ææ æ æ æ. æ æ ?

æ ? , æ ? æ .

Ææ æ ææ ææ, ææ æ æ æ æ, æ æ ææ, æ! æ æ ææ ææ.

 

Æ Æ ÆÆ...

æ æ æ, æ æ æ æææ æ æ æææ æ. æ. æ . ææ , æ æ æ ææ æ æ:

æ æ æ æ æ, æææ æ, ææ æ ææ æ. æ , æ æ æ ææ .

æ ææææ æ ææ:

ææ æ!.. æ- æææ!

ææ ææ æ ! æ æ! æ æ ææ! ææ æ æ ? æ æææ æ, æ æ æææææ.

æ æ æ! æææ æ! æ æææ æ, æ . æ æ æææ , ææ, ææ , , ?

æ æ, æ ! æ ! æ! æ æ æ æ! Æ æ? æææ ææ, æ, æ?

! æ æ , . ææ ææ æ æ. æ, æ æ æ ææ . Æ- !

æ æ æ. æ æ æ, ææ ææ ææ! æ æ , ... æ æ ææ! æ æææ æ ææ. æ , æ , æ æ-æ ææ.

ææ , æ . æ . æ æ æ.

Ææ ææ æ æ æ ? æ æ æ ææ ææ æ?

Ææ æ æ .

æ æ æ , æ . Æ ææ, æ ææ. Æææ æ æ æ ææ. ææ æ ææ. æ, æ , ææ, ææ - ææ .

, æ æ æ æ?

æ æ æ æ. æ :

æ æ , æ æ ææ æ . æ æææ , ææ, æ, æ æææ . ææ æ æææ æ, æ ææ, ææ æ ææ æ .

æ ææ ææ æ ?

æ. ææ ææ , æ æ æ æ ææ æ ææ .

æ æ æ?

æ ææ.

æ ææ.

æ ææ æ, æ æ æ æ æ?

. Ææææ, æ ææ æ .

æ æ æ, ææ ææ ææ æ . æ æ æ. æ æ æ, æ ææ æ.

æ! ææ æ! , æææ ææ , .

Ææ æ ? .

æ ææ æ ... æ , æ æ. ææ æ , æ æ ?

æ ææ ææ ææ æ ææ æ æ æ æææ æ. æ æ æ æ æææ.

æ æ æ æ æ æ, ææ... , æ æ ææ .

, 2006, 11

 

      
         
  * æ * * ææ *