Æ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

Æ

(1871 1937)


Æ


Æ ÆÆ Æ ÆÆ Æ Æ

æ
Æ Æ

 

Æ

æ æ ææ, æ æææ ææ Æ . æ, æ ææ Æ æ .

æ æ æ Æ æ . æ ææ æææ ææ æ ææ.

Æ æ ææ ææ ææ; æ æ æææ; æ æ . ææ æææ æ æ , æ æ æ ææ æ æ ææ . ææ æ æ ææ, æ ææ æ , ææ æ æ æ. æ æ æ æ Æ , æ ææ æ ææ æ, ææ æ æææ.

Æ æ . æ æ æ æ æ æ æ æ æææ ææ æ ææ æ æææ ææ.

ææ æ æ æ ææ.

æ æ, æ, æ. æ ææ ææ æ æææ æ . æ æ ææ æææ æææ. æ æ æ æ, æ æ ææ æææ. æ æ æææ, æ æ æ æ.

æ æ æ æ . æ æ. æ æ ææ-ææ æ ææ æ æææ; æ æ; æ ææ , - ææ ææ, æ ææ ææ, æ ææ ... æ ææ-ææ æ æ æ .

æ æ æ æ æ æ. Æ æ æ æ ææ . Æ ææ æ .

æ æ . . æ ææ æ ææ æ, ææ ææ æ æ ææ . Æ æææ.

Æ æ æææ æ æ ææ. æ : ææ ææ.

ææ Æ æ . æ æ æ ææ. æ , æ ææææ æ æ , æ æ ææ æ æ.

æ Æ ææ æ , ææ æ æ . ææ æ æ æ æ.

Æ ææ æææ ææ . æ æ .

æ ææ æææ æ- æ . æ æ æ æ æ æ æ æ, ææ æ æææ.

æ æ æ æ, æ æ æ. , æ ææææ, æ æ æ æ.

ææ æ æ æ, æææ æ . ææ ææ, æ ææ æ æ ææ ææ. ææ , æ æ ææ æææ æ .

æ ææ , æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ.

Æ æ æ æ . æ æ , ææ æ æ ææ . Æ æ æ æ æ . Ææææ, æ æ æ æææ, ææ æ æææ.


1925

 

 

Æ ÆÆ Æ ÆÆ Æ Æ

Æ , æ, , æ æ æææ, ææ ææ æææ. æææ-æææ æ æ æ æ æ æ æ ææ æ, ææ, ææ æææ æ , ææ. æ ææ æ æ ææ æ æææ. æ æ æ ææ ææ æ , ææ æ æ. æ 1937 æ æ æ ! æ æ. ææ æ æ : Æ æ æ, æ æ , æ æ , ææ. 1899 æ æ ææ æ æ, : ... æ æ æ æ:

æ, , æ, ææ æ, ææ !... , ... ! ! æ æ.

æ æ æ , æ , ææ ææ æ ææ æ æ . , æ æ æ æ .

ææ æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ æææ-:

Æ . æ , æ . æ æ æ 1923 . æ æ æ, ææ æ æ æ ææ .

æ ææ æ ææ ææ æ.

, ææ , æ, æ æ æææ. æ æææ æ, ææ æ æ, æ æ, æ ææ æ. ææ æ.

1924 æ . æ , æææ æ æ ææ ææ . æ æ. æ æ ææ æ.

æ æ æ, æ . æææ æ , ææ ææ ææ . æ æ æ æ æ, æ ææ æ, æ. æ æ ææ ææ , ææ ææ æ .

æææ æ, æ , æ , ææ .

ææ æ .

æ æ! , æ ææ , ææ æ ææ , æ æ æææ æ ææ. æ æ, æ æ, æ , æ æææ æ ææ æ æ æ ææ.

æ æ æ æ, æ æ.

æ ææ ææ, , ææ æ ææ ææ, æ æ æ. ææ . æ ææ æ . æ ææ æ. æ æ ææ æ: ææ æ ææ! æ æ æ Æ ææ æ æ. -- æ æ æ æ. æ . : , , .., .. , ..  .. , .

, ææ ææ , æ ææ: ææ. , ææ!

Æ 1871 Æ. æ 1891 . - æ, æ ææ , ææ ææ æ. Ææ æ .

ææ ææ ææ æ æ æ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ æ. æ æ æ ææ æ ææ . 1924 . æ æ ææ æ æ æ. æ . ææ . æ æ (æ ææ æ æ), ææ æ æ æ æ. ææ æ, æ .  æ.

æ . ææ æ : æææ, æ æ ææ. æ , æ Æ æ æ . Ææææ ææ 1906 , 23 , æ æ . ææ ææ, -æ æ ææ. æææ ææ æ. ææ æææ æ.

1924 æ ææ æ æ Æ- . Æ æ æ æ : 1925 ææ . .. -- ææ æ æ. ææ æ ææ æ . æ æ æ æ, æ æ Æ .

æ æ æ æ. æ æ , , - ææ ææ. æ æ æ ææææ æ-æ.

æ æ ææ æ, ææ æ . æ æææ Æ ææ . 1937 æ ææ ææ æ æ. æ, æ, ææ... ææ æ æ , æ ææ ææ... æ. æ ææ ææ ææ... ææ, æ-æ ææ æ, æ ææ ææ æææ, , : æ ææ ææ , æ æææ æ, æ ææ , æ æ æ ææ ææ æ æ ææ : æ ææ, , æ!

ææ æ æ æ ææ æ, æ , ææ æ æ ?! æ æ ææ æ æ ææ, æ æ, æ æ æ ææ æ ææ æ æ. æ æææ æ. Ææ æ ææ ææ: ææ æ æææ , , æ , æææ, ... ææ æ æææ . Ææ æ ææ.


æ

 

 

Æ Æ

[ ææ æ:
Æ
. æ. ææ: , 1991.]

æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ... æ, æ, æ æ, ! æ ææ ææ , æ æ æ, æ æ! æ æ ææ , ææææ , ææ æ , ææ æ , ææ æ ææ, æ æ æ æ .[1]

æ ææ æ æ æ æ, æ æ æ , æ Æ . æ æ æ æ ææ-ææ æ æ ææ æ, æ ææ, ææ, æææ ææ æ ææ ææ æ æ.

ææ, æ ææ æ, æ æ. , , æ ææ æ æ. æ ææ , ææ, : ... ææ æ æ ææ æ æ: ææ, ææ æ æ ææ , æ æ , æ æ, æ æ ææ, æ ææ, æ æ. Ææ æ ææ ... æ æ, æ æ, ææ. ææ æ æ: æ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ ææ æ, æ , ææ æ.

æ æ, æ æ... Æ ææ æ , æ æ ææ ææ, æ æ æ æ, æ æ æ, æ, æ æ ææ.

æ æ ææ, æ Æ (). 17 1870 Æ. æ æ æ . , æ . ææ æææ æ ææ. æ æ æ , ææ ææ æ . æ æ æ: æ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ.

... , ..., , ææ 1879 æ. , , . , , [2].

æ æ ææ æ ææ æææ, æ ææ Æ æ. æ æ , æææ æ. æ ææ æææ æ æ æ ææ, ææ æ, ææ æ æ ææ ææ. 1891 , ææææ, æ ææ .

æ æ æ æ æææ. æ 90-æ æ æ æææ æ ææ ææ æ ææ æ.

æ : æ ææ æ ææ. æ , ææ![3]

æææ ææ, æ æ ææ, æææ ææ æææ. æ ææ æ ææ æ æææ, ææ, ææ, æ, æ, ææ.

19051907 æ æ ææ æ æ .  ææ æ ææ . ææ æ .. æ.

æ 19051907 , æ. Æ ææ æ æ æ æ ææ, ææ ææ ææ æ ææ æ æ ææ æ.

1907 æ æææ ææ ææ, ææ æ ææ ææ æ æ æ. ææ ææ ææ ææ ææ , æ æ æ , , , æ ææ æææ. æ æ ææ æ, æææ æ. Æ ææ æ æ æ æ. æ æ æ ææ, æ æ, . ææ æ , æ æ ææ æ æ. æææ æ . æ æ .

æ 90-æ ææ æ æ ææ. æææ Ææ ææ (1897), æ (1899), æææ, æ ææ ææ æææ. ææ æææ æ æææ , æ .

ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ Æ-. ææ æ æ :

1906 , æ. , æ , ææ ææ-ææ æ , æ æ... æ, æ æ æ ææ æ æ, æ , æ æ æ, , ææ æ æ, æ æ, ææ . ææ æ æ, ææ æ æ, æ æ ææ ææ , æ. æ æ æ æ ææ, ææ æ ææ æ æ , .

æ æ-æ æ ææ æææ : , æ !

... 22 , , ææ æ æ ææ æ. æ æ æ æ, æææ æ.

, æææ, æ æ ææ. æ , æ Æ æ æ [4].

æ ææ æ . ææ , æ æ ææ: æ, , æ, æ ææ æ. Ææ æææ æ . ææ æ æ, , ææ æææ, ææ ææ, æ . æ æ... Ææ æææ ææ! æ æ æ, æ ææ æ[5].

æ æ ææ 1906 Æ ææ ææ ææ.

1907 æ ææ ææ æ . æ. æ, æææ , æ æ æ , æ, ææ æ :

æ æ æææ. æ æ, æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ . . æ æ ææ æ æ æææ. æ æ, . ææ , æ , [6]

æ æ æ, æ æ æ æ, ææ ææ æ æ ææ æ ææ, æ æ æ.

1907 . æ . ææ æ æ æ, æ æ ææ æææ, ææ. ææ ææ æææ , æ æ , æ ææ æ . ææ æ æ: , , æ æ ææ , , , ææ æ æ æ ææ, æ æ.

æ : ææ æææ æææ æææ æ, ææ æ æ æ æ![7]

æææ ææ æ æ ææ æ.

1911 , Æ ææ ææ æ æ æ æ -ææ æ. æ æ æ æ .

-ææ æ æ æ æ æ , æ ææ . æ æ 19051907 , æ æ .

æ- ææ : , , ... , . [8].

ææ æ æ æ æ ææ æ æ , æ æ ææ æ. ææ ææ ææ ææ æææ.

1911 . , æææ, æ æ . Ææ ææ ææ æ, Æ :

, , , , !.. , .

æ æ æ æ, æ æææ æ, æ æ, æ æ , æ æ æ , æ.

, , ! . , , ! , , . . , [9].

æ æ æ, ææ ææ , ææ ææ æææ æ æææ. Ææ æ æ.

1917 , æææ æ , ææ ææ æ æ.

ææ ææ, æ ææ , æ . æ, æææ 26 1917 .

ææ ææ, æ æ æ æ, ææ æ æ æ . Ææ æææ æææ: æ ææ æ, æ æ ææ æ , ææ æ æ æ , æ ææ æ, ææ æ. æ æ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ ææ æ, æ ææ æææ æ, æ . æ æ, ææ æ. Æ , ææ ææ æ æ æ æ, æ, æ, æ , ææ, æ æ ææ æ, ææ æ[10]

æææ . æ æ ææ , ææ ææ , æ æ æ ææ æ.

, æ . , , - , , , . [11]

æ, ææ ææ ææ, æææ æ ææ æ, ææ æ æ æææ, æææ 1921 æ æææ , :

ææ!

ÆÆ: ææ æ æ ?

: æ æ æ æ æ æ æ ææ , æ, æ æ , ææ æ æ æ æ, æ æ æ ææ .

ææ, ææ æ ææ æ æ , æ æ æ, æ ææ æ.

æ , ææ ææ æ æ , æ æ: æ æ , æ æ æ æ æ æ.

æ æ æ æ æ æ: ææ æ æ æ, æ æ æææ, [12]

20-æ Æ- æ æ ææ æ, ææ ææ æ ææ æ æ æ ææ, æ, ææ ææ æææ. ææ æ æ æææ ææ, ææ, æ æ æ æ æ.

æ æ æ æ, ææ æææ æ , ææ æ . ææ ææ æ ææ : æ , æ ææ æ æ æ æ ææ ææ, æ .

æ æ ææ æ æ ææ æ , , ææ, , , æ ææ , , , , , , , , . , - , , . , , , ; , III IV 퓻[13].

æ , æææ æ, æ æ æ æ ææ . æ æ æ ææ æ ææ .-. æ, .. æ, .. æ, .. æ, .. æ, æ (.. æ) ææ æææ. 1924 æ . æ .

ææ Æ , æ . æ ææ æ ææ ææ æ æ æ ææ æ, æ æ æ... æ ææ æ æ ææ, æ ææ Æ ææ æ[14]

æ æ æææ, æææ æ æ æ æææ. ææ æ ææ ææ , ææ æ , æ ææ æ- æ: 1) æ æææ- , æ ææ æ æ æ ææ; 2) æ æ æ ææ: æææ ææ ææ.

.-. ææ ææ, ææ ææ æ ææ , æ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ, æææ, æ.

æ æææ æ æ æ . æ -- ææ æ. Ææ æ æ æ ææ, ææ. æ, 1925 æ 1932 æ, ææ , ææ .

, [15] . .

æ æ æææ. .  æ æ æ: æ æ æ æ æ æ ææ æ æ , æ æ ææ æ, æ. ææææ :

Æ... Æ æ æ...

, ææ æ æ æ ææ æ, , æ æ, æ æ æææ, ææ æ ææ ææ æææ. æ Æ .

æææ æ æ æææ æ ææ. æ æ æ, æ , æ-, ææ æ , . æ-æ æ æ . ææ æ, ææ ææ ææ æ . æ æ , æææ ææ ææ ææ, æ æ , æ. Æ-æ æ æ . æ - , æ- ææ æææ ææ æ æ. , æ æ æ æ .[16]

æ , æ æ æ. æ æ æææ, æææ.

1928 . ææ æ :

æ æ Æ æ æ ææ æ. æ æ æ, æ ææ æææ .

æ æ, ææ æ æ , æ æ ææ , æ æ ææ æ , æææ æææ æ ææ æ æ;

æ ææ æ - , æ ææ, ææ æ , , ææ æ, ;

æ æ æ æ, ææ æ æ , æææ æ æ.[17]

æ Æ , ææ æ æ æ , æ æææ æ ææ æ æ æ æ.

æ


[1] æ. ( ?) Æ , 1920, 13.

[2] - , 12 æ 7, . 298, . 20.

[3] . . . . 5- , ., 1961, . 5, . 135

[4] æ . æ. , 1959, . 390394.

[5] , 1906, 4.

[6] æ, 1963, 90.

[7] , 1907, 50.

[8] - , . 199, æ 1, . 203, . 20.

[9] . æ æ. , 1963, . 235237.

[10] , 1917, 1.

[11] , . III , 1928, . 2.

[12] - , 30, æ I, . 13, , 2.

[13] . . () . . æ, 45.

[14] æ, 1924, 8.

[15] . . -- . .1, . 1927, . 5.

[16] æ, 1974, 4.

[17] Æ , 1928, 16.

 

      
       
  * æ * ææ *