Æ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

..

(06.06.1799 10.02.1837)

æ ææ æ æææ
 

            ææ æ ææ æ æ 1107 . æ æ æ ææ æ ææ æ . æ, ææ æ æ æ.
            ææ æ 12 æ, æ ææ æ ( ). æ æ , ææ æ, æ ææ , æ æ .

            æ ææ ææ æ. æ æ æææ æ. æ æ ææ æææ, æ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ ææ æ . æ æ æ æ: æ , ææ æ æ ( ). æ, ææ æ , ææ æ , æææ .

            æ æ III-æ ææ æææ ææ , .. . æ æ æ æ ææ æ .. . ææ æ æææ, . ææ . æ æ æ æ. æ " "- æ æ ææ æ æ : " , " ææ ææ : " ".

            ææ æ æ æ , æ æ æ ææ. ææ , æ ææ æ æææ æ æ æ ææ æ æææ. ææ ææ , ææ, æ ææ æ . ææ æ æ , ææ- æ æ æ æ - ææ, ææ, æ , ææ æ æ æ æææ .

            . ææ æ æ æ, ææ, , æ ææ ææ æ æ æææ ææ æææ. æ æ ææ ææ æææ. ææ æ ææ . ææ. ". æ".

            1799 6 (æ æ 26 ) æ æ æ. æ æ , æ ææ æ æ æ æ.

            æ , æ æ XIII ææ ææ æ ææ æ æ. æ æ 'æ æ æ . æ æ. æææ ææ ææ I æææ, .

            ææ æ æ æ, æ ææ ææ - ææ . æ ææ æ. æ æ, æ ææ . æææ ææ ææ ææ, æ ææ æ æ ææ æææ æ, ææ æ æ. Ææ æ . æ ææ æ æ.

           
           

           
(æ æ )
           
(æ æ )
           
æ (æ æ )
           

           
(æ æ )
           
1772 æ, æ æ æ 1796 .

            .. æ ææ, , æ æ ææ ææ ææ : " ". , ææ æ ææ ææ æ æ: " "-, " "-, æ "", " "-. æ ææ " "- ( æ æ ææ ææ) æææ æ ææ ææ æ, æ æ æ , æ , æ, æ.

            æ ( 1721 , 1790 ) æ -, ææ æææ I æ, . æ 1742 æ æ æ, æ ( 1717 3 , 1777 5 ).

            æ æ æ .. æ æ æ ææ . æ æ æ ææ , æ æ æ, æ æ ææ .

           æ æ ææ æ æ ( 1745 , 1818 ). 1775 æ æ æ. æ ææ æ , æ æ æ, ææ æ æ ææ, æææ ææ . æ .. " "- æ: " , . , , . . 1807 . . . ".

            æ æ ææ æ ææ æ æ. æ ææ æ æ ææ ææ æ æ æ. æ , , æ , æ. æ ææ æ æ ææ, æ ææ, æ , æ æ. ææ æ æ æ 1796 28 . æææ ææ æ æ æ æ 40 (æ 1836 ).

            1770 23 . ææ, æ æ -æ. , , ææ -. 1798 æ æ ææ æ æ æ ææ ææ. 1800 , 1814 æ ææ æ ææ æ æ. æ æ æ æ æ ææ æ. æ æ 1817 æ ææ ææææ ææ .. æ.

            æ æ æææ .. æ æ æ æ ææ .. , æ .. ææ .. , æ æ. æ æ ææææ , ææææ, æ , æ æ æ. æ ææ , æ, æ æ æ æ æ, æ æ ææææ. ææ æ æ, æ æ æ. æ , æ , æ ææ ææ æ æ æ æ æ ææ ææ æ.

            ææ æ æ æ. æ , , , ææ æ æ. æ æ æ ( 1797 20 , 1868 2 ). , æ 1805 17 . æ ææ æ , ææ æææ æ æ. æ æ æ æ æ ææ. ææ æ æ  . ' æ æ ææ æ. 1811 æ ææ æ æ ææ. 1814 æ æ æ æ , æ ææ æ 'æ - ææ æ. æ ææ " ". æ, æ 1817 æ æ . ææ, æ æ, æææ ææ.

            æ ææ .. æ, .. æ ææ æ æ. Æ ææ, æ æ ææ æ æ. .. æææ æ æ æ æ , ææ æ æ ææ æ æ æ .

            'æ ææ , æ ææææ æ, æ . æ - .. æ æ æ, æ æ , ææ , æ æ æææ æ, ææ ææ æ , æ æ .

            æ 'æ .. æ ææ: " , , , , , . : . , ".

            æ æææ æ æ æ ææ . æ ææ æ æ æææ ææ . 1766 27 . .. æ : ". æ " " (1811 ) ææ æææ æ ""- . .. ææ ""- æ, " "- æ, ææ æ ææ æ æ, ææ , ææ  æææ æ. , , . æ .. , æ æææ æ ææ. æ æææ- æ æ æ .. , .. , .. , .. , , .. , .. ææ æ ææ æææ. ææ .. æ ææ, 1830 20 , æ ææ ææ æ ææ.

            1828-1829 æ .. æ æ æææ . " , . , ", æææ . æ , æ 'æ, æ æ æ æ . æ æ , ææ "æ" æ æ . æææ æ æ æ ææ, , ææ æ , ææ æ ææ æ, æ æ æææ æ. æ. 1829 æææ æ, æ æ æ æ.

            1830 æ æ æ, ææ . ææ æ æææ æ ææ. Æææ , æ ææ, æ æ æ æ , .. æ . æ ææ æ æ 'æ - æææ, , æ æ. æ æ æ æ æ ææ. æ æ æææ ææ . , ææ æ ! æ æ æ . 1831 10 æ æ .. æ : " 30. , , ". æ æ ' , æ æ æ.

            1812 27 . æ æ æ æ . æ æ, æ , æ æ æ æ æ æ: ææ æ, æææ, æ ææ. æ (æ æ æ) , æ æ ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ ææ æææ. , ææ æææ, æ ææ æ, , ææ ææ ææ . ææææ, , .

            æ ææ æ, æ ææ æ æ. æ ææ æ æ æ ææ æ , ææ , ææ . æ 'æ æ ææ æ . .. æ ææ æ, æ ææ ææ. " , , , ", æ æ æ. Ææ æ ææ, æ æææ, ææ æ ææ.

            1837 æ ææ æ, ææ ææ , æ ææ. æ , ææ æ æ æ . æ æ ææ æ æ æ æææ. æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ, 'æ .. æ. ææ 'æ  æ ææ . æ æ æ æ ææ 1841 æ æ æ. æ , æ æ æ æ æ æ æ. æ æææ æ æ æ . 1848 29 , æ æ æ æ æ ææ æ æ æ.

            1844 æ æ- æ. æ ææ . æ ææ æ. .. æ, æ ææ. æ æ ææ æææ , æ.

            æ , æ ææ 1863 26 . æ æ - ææ.

            æ 1832 19 . æ æ æ æ , æ, æ æ, ææ, ææ , æ. ææ æ æææ æ æ ææ æ . -, æ æ ææ æ ææ. æ æ æ. æ ææ , ææ æ æ ææ , ææ 1852 æ .

            1860 æ æ. æ æ æ ææ æ . 1877 .. ææ æ æ ææ, ææ æ . , æ , ææ æ ææ, æ 'æ ææ æ, æ ææ. æ ææ æ æ .. æ. æ æ æ æ , ææ æ æ æ.

            æ æ æ æ æææ. Æææ æ, ææ , , . 1919 7 , ææ æ æ ææ.

            æ 1833 6 . .. æ æ æ : ", - , . , , ! , ".

            ææ æ ææ, æ, æ , ææ æ æ æææææ. ææ ææ æ æ- . æ æ ææ æ æ æ æ: "æ æ". æ, 1877-1878 æ æææ - æ æ , æ.

            .. æ æ æ ææ, æ æ, æ. æ , ææ . 1914 19 æ . æ ææ ææ æ æ ( æ ).

            1835 14 . æ æ ææ æ ææ æ æ. æ æ æ -. ææ - , æ æ ææ, ææ . 1860 ææ ææ æ æææ . 1866 , æ ææ æ ææææ. æ, æ, ææ æææ æ. 'æ æ æ , ææ æ ' ææ ææ æ æ. 1883 .. , ææ æ .

            100 æ æ æ æ æ æ æ æ . æ æ,æ æ æ æ ææ ææ . æææ æ æ ææ æ æ æ ( æ). æ æ æ ææ . 1905 15 , ææ æ æ .

            æ æ , 1836 23 . æææ æ ææ, æ æ . æ, ææ æææ æ, ææ ææ . æææ æ æ. Ææ ææ, æ, æ æ æ æ, ææ æ III æ. ææ æ, ææ ææ æ æ, æ, ææ æ æ , ææ æ æ , æ. æ ææ æ æ ææ. æ æ , ææ .

            æ ææ æ ææ æ. æ æ æ .. æ, ææ æ " "-. ææ æ æ æ æææ. 1913 10 . æ ææ ææ æ ææ æ æ æ .

            æææ æ . ææ æ , æ æ æ, æ æ æ ææ: " , , ".


æ

 

 

 

      
       
  * æ * ææ *