Æ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

æ æ

(1869 1937)

       æ ææ ææ æ æ ææ , æ, æ æ æææ æ æ æ , æ Æ æ. æ ææ æ æ ææ æ, ææ ææ . æ æ , ææ æ ææ æ æ ææ, æ - æ æ ææ. , , æ æ æ ææ ææ , æ ææ. æ ææ æ æ æ æ.

       æ 1962 æ. æ , æ, æ ææ æææ æææ æ æ ææ ææ ææ. æ æ æ æ . æææ ææ ææ , ææ . æ æ æ ææ . æ ææ, æ æ ææ, 'æ æ æ ææ æ , . ææ æ æ æ æ , ææ æ æ . æææ , ææ æ.

ææ ææ æ. æ æ æ , ææ æ æ ææ æ æ æ æ, æ æ æ. æ ææ , æ æ æ ææ ææ æ . ææ ææ æ ææ æææ ææ. , ææ ææ , ææ æ ææ æææ æ. Ææææ æ æ, ææ ææ æ æ, æ æ.

æ, , æ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ ææ æ. Ææ æ æ -ææ ææ æ æ æ æ æ ææ ææ .

æ æ æ æ ææ, æ æææ, æ æ. æ, ææ, . æ æ, æ æ æ , ææ æ æ ææ æææ æ ææ, ææ. , æ ææ æææ ææ, ææ æ æ æ ææ æ æ ææ æææ æ æ, æ æ, æ æ æ.

æ æ æ æ , æ æ. æ ææ ææ æ æ , æ ææ ææ, æ æ.

æ æ 1869 æ , æ. æ æ æ æ æ. æ ææ æ . æ æ æ, æ æ æ æ , ææ ææ ææ æ ææ æ. ææ, æ æ æ . æ æ æ, ææ æ, æ æ æ, æ æ.

æææ æ ææ, æ æææ æ.

1890 . æ ææ æææ 200 æ. æ æ æ æ . æ æ ææ. æ æ ææ æ æææ æææ æ . æ æ , ææ æ æ æ .

æ ææ ææ æ , ææ æ ææ. æ æ Ææ æææ 1890 : 0 , . , , , , , 40 16 .

æ ææ æ æ æ ææææ. 1935 æ ææ æ æ æ. :

       æ ææææ æ æ , æ , ææ ææ 7-æ æ ææ, ææ, æææ : æ, , ææ ææ. -æ æ æ ææ æ .

       æ æ æ æææ ææ æ æ , æ , æ æ æææ, ææ-, - æ æ, æ ææ , æ ææ- . æ æ æ ææ æ æ ææ æ .

       - ææ, æ æ æ, æ æ ææ ææ æ, ææ. ææ ææ-æ ! æ æ , æ æ æ, æ æ æ æ , ææ ææ ææ , ææ ææ æ æ æ ææ æææ, .

       æ æ æææ Æ æææ ææ æ æ ææ ææ ææææ. æ æ æ æ æ æ æææ, æ æ ææ æ ææ æ æ.

       ææ æ æææ ææ æ ææ æ . ææ, ææææ, æ, æ ææ æææ ææ, æ æ , ææ æ æææ. Æ , , æ.

       æææ ææ. ææ ææ æ ææ. - æ æ, æ: æ ææ ææ , ææ ææ ? æ æ ææ æ?

æ æ ææ , æ æ ææ ææ æ ææ , æ æ æ æ æ, .

æ, æ æææ ææ æ æ ææ. æ æ æ æ ææ. , æ æ æ æ æ æ . ææ æ æ, ææ æ æ , æ æ.

æ æ ææ , æ æææ, ææ æ æ æ ææ. æ , æ æææ. æ æ æ æææ, æ æææ æææ . , æ , ææ æææ æ æ, æ æ æ æ æ ææ æ ææ ææ æ æ. ææ- æ , æ æ æææ , . æ ææ ææ æ æææ. æ ææ ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ, æ æ, æ.

Æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ ææ?

æ æ ææ ææ, ææ æ ææ, æ ææ, ææ æ ææ æ æ .

ææ-æ ææ æ æææææ æ æ. , æ . ææ æ ææ , æ ææ ææææ æ. æ ææ æ æ æææ, ææ æ æ, ææ æ ææ æ. æ æ æ æ. æ æ. æ æ æ æ ææ . æ ææ ææ æ æ , ææ, æ æ. ææ ææ æ æ æ æ , æ . ææ ææ, ææ æææ æ æ , æ æ æ æ æ æ . ææ ææ. Ææ æ æ , æ ææ æ ææ æ, æ. æ ææ æ æ. , ææ, -, , . , ææ æ ææ æ. æ ææ ææ æ æ æ ææ, 1937 æ æ ææ ææ æ, ææ.

æ æ ææ æ. æ æææ ææ , ææ . ææ, æ, æ. Ææ ææ ææ æææ æ æ.

1934 æ æææ ææ æ æ . , æ æ , ææ ææ ææ æ. , æ æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ ææ ææ ææ ææ. Ææ, ææææ, æ æææ æ æ ææ æ æ æææ , æ , æ æ, æ æ æææ ææ æ. Ææ- æ ææ, æ æ æ, æ æ .

ææ æ æææ ææ ææ ææ ææ, ææ æ æ, æ æ æ , æ ææ æ æ , æ, æ. Ææ ææ æ . , æ æ-æ æ æ ææ ææ. æ æ-ææ ææ ææ ææ. Æ æ æ. æææ æ ææ æ æ æ ææ , æ æ: æ ææ æææ! æ, æ ? ææ æ æ ææ æ, ææ æ æ? ææ æ æææ, æ æ.

ææ æ æ . æ æ æ. æ æ .

1999 æ- æ ææ æ æ æ æ. , æ æ, Æ , , , æ, , æ, Æ , , , -, , æ , , æ , , , , æ, æ, , , , , , , æ , , , æ, æ æ, , , æ , , , , , , æ , , æ , , (), æ .

æ 1936 æ ææ æ æ ææ.

ææ æ æ, æ ææ , æ æ ææ . æ æ-æ æ æ , æ æ æ . , ææææ, ææ æ ææ-ææ æ æ, Æ , , , . , æ ææ ææ æ æ æ æ æ, . æ æ æ ææ æ æ æ æææ æ. æ ææ ææ 'æ -æ. æ æ æ ææ æ æ æ ææ, ææ æ , æ ææ , æ æ æææ ææ æ, .

, ææ æ ææ æ æ :

       æ æ æ æ ææ. æ ææ æ æ ææ.

       ... æææ, æ æ æ æ. æ ææ, æ æ æ æ , æ ææ, æ. ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ: æ æ æ. ææ æ æ æ, ææ ææ ææ æ æ. æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ. ææ æ æ æ ææ.

æ æ æ æ 1961 æ . æ ææ æ æ æ.

       æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ , ææ æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ . æ ææ, æ æ æ æ, ææ æ æ . æ æ æ æ æ æ æ, ææ æ æ, æ ææ ææ æ, , æ æ æ æ æ, ææ... æ ææ ææ æ æ æ æ æ æ... æ æ æ, æ æ ææ æ æ, æ .

æ , ææ ææ æ ææ. æ . 1910 æ - :

       . - . , . . .

æ æ ææ ææ. æææ æ æ æ. æ ææ æ. æ æ æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ , æ æ æ.

æ , ææ, æ - 1966 :

       æ æ , æ æ æ, æ. æææ , æ , ææ æ æ ææ æ , ææ ææ: æ ææ æ . æ ææ æ æ æ, æ æ:

       Ææ æ æ? Æ, æ æ? æ æ æ, æ, æ æææ æ æ. , æ ææ æ æ ææ, æ ææ, æ? æ ææ ææ æ æ ææ æ æææ æ , æ ææ. æ ææ, æ ææ æ æ æ , æ æ æ æ æ, ææ, ææ æ. ææ , ææ æ æ, ææ ææ æ .

æ ææ æ æ :

       æ æ ææ æ æ ææ: ææ æ æ, æ . æ æææ ææ æ ææ . 1929 æ ææ æ. æ ææ ææ. , æ æ ææ æ, , . æ æ, ææ.

æ . æ æ ææ ææ. Æ ææ æ ææ æ . æ æ æ : Ææ æ æ ææ? Æ : æ æ ææ æ. Ææ æ ? æ. ææ ææ æ? æ, æ ? æ ææææ.

æ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ. Æ æ æ , æ æ. , æ, , ææ æ, ææ æ, . Æ æ ææ ææ ææ æ. æææ æ - ææ. æ ææ æ ææ.

ææ æ æ æ æ æ. æ ææ, ææ.

æ æ , æ æ ææ æ æ.

ææ æ ææ æ æ...

       æ , ææ æ , æææ æ æ, ææ æ ææ æ æ.

       Æ æ , æ æ æ , æ. æ æ ææ ææ , æ æ æ æ. æ ææ ææ æ, æ æ æ. 1930 æ . æ ææ æ æææ æ æ. æ æ æ æ. æ æ æææ æ. , æææ æ. æ, 30-æ æ ææ æ ææ æ . æ æ-æ æ æ, æ æ , æ æ. æ æ æ. æ ææ æ æ ææ .

ææ æ , æ ææ , æ. æ ææ ææ, ææ- æ æ , æ ææ æ æ, ææ . æ æ, æ , ææ æ æææ æ . ææ, æ æ æ.

æ, æ æ æ æ æ .

æ æææ, æ æ æ . æ ææ ææ æææ. æ æ æææ æææ. 1905 Æ Æ æææ æ æææ æ , ææ æ ææ , æ, ææ, æ æ: æ æ ææ æ , æ , æ æææ, æ æ æ ææ æ æ æ æ æ . Æ æ æ ææ æ ææ. ææ æ ' . Ææ , æ æ æ.

æ ææ ææ. æ ææ ææ æ æ æ ææ ææ æ, æ æææ, Æ ææ æ.

ææ æ, æ , ææ æ ææ æ, ... æ æ, æ æ æ , æ ææ ææ.

æ æ æææ æ ææ-æ æ , æ ææ æ æ ææ æææ æ , æ æ æ ææ æ æ . æ æææ. æ , ææ æ ææ ææ, ææ . æ æ ææ æ æ ææ, ææ æ ææ æ, . ææ- æ æ æ, æ æ ææ æ ææ ææææ æ æ, æ.

æ æ æ ææ æ æ æææ? æ ææ æ ? ææ ææ, 1937 7-æ - æ æ , . æ ææ æ. Ææ æ . æ- æ ææ æ ææ. æææ ææ æ ææ æ . æ ææææ æ æææ. æææ æ ææ æ æææ . ææ? ææ æ , æ. Ææ æ æ æ. æ æ, ææ æ æ æ æ æææ æ æ. æ æ, æ ææ æ æææ æ æ .

ææ ææ. æ æ, æ æææ æ. æ æ, æ æææ æ æææ. æ æææ ? æ æ? ææ æ? æ æ æ æ? Ææ æ æ æææ-æææ æ ææ æ æ æææ . æ æ-ææ æ æ , æ æ æææ, æ æ æ, æ ææ ææ. ææ, ææææ, , æ ææ æ æææ æ æ, , æ , Æ , , ææ æ æ æ æ æ æ. æ ææ ææ æ æ ææ æ æ æ.

æææ ææ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ, ææ, æ æ æ, æ æ ææ æ æ. æ æ æ æææ æ, æ æ æ, . , ææ æ æ æ æ æ æ æ æ? . ææ ææ ææ æ, ææ æææ. æ ææ, æ, æ æ. Ææ æ ææ æææ æ , æ æ, æ ææ æææ æ, æ æ æ æ. , æ æ æ æ . æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ æ. æ ææ æ ææ ææ ææ. , æ æ , æ. æ ææ æ ææ æ. , ææ ææ, æ æ. æ æ æ æ æ æ , æ æ æ æææ, æ æ ææ. æ ææ æ , æææ æ ææ.

æ
æ, 2008 , 12 , 24

      
       
  * æ * ææ *