Æ, ÆÆ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

ÆÆÆ ÆÆ

. Æææ ææ.
ææ: , 1992.

[ææ]

æ:

, 60- .

ÆÆ-ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
Æ Æ
Æ ÆÆ

Æ Æ
Æ

ÆÆÆ

 

Æ

ææ , ææ æ æææ ææ æ æ. Ææææ, ææ ææ, ææ æ æ , æ æ æ ææ ææ . ææ ?

æ æ æ. Æææ æ, ææ æ æ æ, ææ. æ ææ ææ . , ææ, ææ . ææ æ, ææ ææ , ææ æ æææ æ. æææ ææ, , ææ . æ ææ æ , ææ æ ææ æ. æ æ æ æ. Æ æ ææ æ, æ , æ , ææ ææ. Ææ ææ æ æ: æ, ææ, ææ , ? ææ æ æææ æ, ææ ææ æ ææ, æ ææ . æ æ æ : ææ æ , æ ææ , æ , ææ æ.

Æ ææ æ ææ æ, ææ æ ææ æ ææ æ . ææ ææ æ æ ææ, æ, ææ æ , ææ, ææ, æ , , æ æ ... ææ æ æ æ ææææ ... æ æ ææ ææ ææ . æ æ æ, ææ ææ... ææ , æææ æ...

æææ æ æ ææ, æ , æ. æ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ ææ . Ææ æ, ææ æ æ ææ, æ ææ æ æ ææ.

æ ææ, ææ æ, æ æ ææ, ææ æ, ææ, æ æ æ æ. Ææ æ ææ æ, ææ æ æ, , ææ ææ-æ æ ææ, ææ æ ææ æ , æ , æ æ ææ, æ-, æ æ æ ææ , ææ.

æ æ, æ æ æææ, ææ æææ ææ, ææ ææ , ææ, æ æ æ æ ææ æææ ææ , æ.

æ æ æ æ æ æææ ææ , æ æ æ: ææ ææ ææ ææ ææ. ææ æ æ , æ æææ æ ææ, ææ: æ æ æ æ æ , . æ æ æ , ææ- æææ æ :

ææ, æ æ, ? æ æ æ ? æ æ æ æ æ, æ æææ æ ? Ææ æ ææ , æ æ æ æ? ææ, , æ æ , ææ ææ æ æ, ? æ, æ ææ æ. æ æææ, æ ææ, æ ææ 45 æ .

ææ æ æ . æææ æ, ææ æ æ æ ææ, ææ ææ ææ ææ æ ææ.

æ, æ æ , ææ æ , æ ææææ, ææ ææ æ æ ææ , æ æ æ . æ , æ æææ , ææ æ æ, æ ææ, æ , æ, æ æ ææ ææ. Ææ, ææææ, æ - æ, ææ æ . Ææææ, : æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ. æ , ææ æ æ , ææ æ æ æææ. æ æ æ æ æ 18591865 , ææ, .

æ æ æ 118119 æ , 1860 12 æ æ ææ ææ æ æ , :

...Æ ææ ææ æ æ, ææ, ææ ææ ææ æææ ææ , æ æ æ æ...

æ ææ ææ ææ , æ æææ æ, æ ææ ææ, æææ æ , ææ. æ ææ, æ æ æ æ ææ ææ , æ æ æ. ææ æ æææ ææ æ , æ , ææ æ æ, æ æ æ æ, ææ.

 

ÆÆÆ ÆÆ

æ æ æ ææ æ , , 1879 , æ æææ , æ . ææ æ æ æ , æææ ææ . æ æ ææ ææ, æ æ æ æ æ .

æ æ æ , ææ ææ ææ. æ , ææ, æ æææ ææ, ææ. Æææ æ æ ææ ææ, ææ , æ ææ ææ ææ æ. ææ , , æ æ æ æ ææ , ææ æ æ æ æ æ . æ æ æ æ , ææ æ æææ ææ , æææ , ææ æææ æ æ æ ææ .

æ æ, -, æ æ ææ æ æ, æ æ æ, æ æ , ææ.

æææ æ æ æ. æ æ , ææ æ.

æ ææ, æ (), æ æ æ. æ æ æ, æ ææ æ - :

... , .

æ, ææ !

æ ,

æ æ .

æ ,

æææ æ.

æ æ

æ ææ...

æ æææ ææ, ææ ææ æ æ æ æ ææ . ææ, æ æ æ, ææ, ææ ææ ææ æ æææ æ æ æ ææ, ææ æ ææ .

1872 850 æ[1], æææ æ æ æææ æ , ææ, æ ææ ææ æ æ æ. æ æ æ : ... æ ææ æ . æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ. æ , æ ææææ æ, , æ ææ æ, ææ æ ææ æ æ... æ æ æææ 850 æ ææ ææ ææ æ æ æ , ææ æ æ æææ ææ. æ æ æ, æ, æ æ æ æ æ.

æ . 12, 6995-æ , 15 ææ.

ææ æ æ æ æ æ , ææ æ æææ æ. Ææ æ 1873 II , æ æææ : æ æ æ ææ.

ææ æ ææ æ æææ æ . ææ- , æ æ, æ ææ, ææ æ æ. æ- æææ æ, ææ- æ æ æææ æ ææ æ æææ .

1866 æ æ, æ ææ ææ æææ æ æ æææ , æ æ . æ æææ ææ ( ææ , ææ æ æ , ...), (ææ ) , Æ ææ æ æ æ. Æ æ, æ æ æ. æ æ æ æ æ , æ æ æææ .

1860 æ , æ ææ ææ, ææææ æ, ææ. æ æ, æ æ, ææ, ææ æ ææ æ. ææ æ , , æ. æ æ ææ æ æ.

æ ææ æ , ææ ææ æ ææ, ææ. æ æ æ æ ææ, æææ æ æ.

æ æ æ .

æ ææ æ æ . -ææ æ , ææ æ æ . , ææ æ æ æ , ææ ææ æ æ æ .

æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ, ææ æ . ææ ææ æ æ , ææ æ æ ææ æ æ. æ æ æ ææ æ, ææ æ , æ æ, , , æ, ææ ææ ææ, æ ææææ . æ æ , ææ æ, ææ, æ æææ æ æ, ææ æ æ æ æ:

, æ !

æ æ

æ , ,

Ææ æ æ æ .

 

æ , æ , æ æ

ææ æ æ .

æ æ, æ æ

Æ æ æ .

 

ææ æ ææ

æ æ æ,

æ æ ææ

æ...

æææ æ æ æ. ææ ææ 82- æ æ :

æ (æ æ æ ) æ , , æ æææ, æ, , æ æ. æ. - æ , ææ æ æ, æ ææ , ææ ææ . ææ, æ ææ æ, æ æ, , æ æ, æ ææ æ . , , ææ ææ, ææ, æ æ , æ æ æ, ææ ææ, æ æ . ææ æ æ æ, æ æ æ . - æ, ææ æ æ, æ æ ææ æ , æ ææ. Ææ ææ ææ æ .

æ, ææ æ ææ , æ æ ææ ææ ææ æ . , , æ æ æ ææ , ææ æ æ æ ææ. æ ææ æ æ æ æ æ æ ( æ, æ , ææ. . .).

æ æ ,

æ æ .

[2] æ, , [3].

æ æ :

æ æ æ

æ æ .

æ æ æ æ ææ,

æ æ æ

ææ æ ææ ææ!

ææ ææ æ.

æ :

æ æ,

æ æææ...

ææ ææ æ æ æ:

, , !

æ ææ.

ææ!

æ ææ,

ææ ææ!

ææ!

-ææ ææ!

æ æ æ,

ææ , ææ?

æ-, æ, ?

æ æ! (æ æ).

Ææ æ æ æ æ, æ ææ ææ æ ææ æ æ. æ æ, æ æ æ æ æ , ææ æ.

ææ ææ , æææ , æ? æææ æ ææ æ? ?

, . æ æææ æ , æ æ -ææ , , , ææ, ææ, æ ææ ææ æ .

æ æ . 18771878 ææ ææ æ æ æ æ æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æ ææ ææ.

æ æ ææ æ æ æ æ æææ.

æ ææ æ ææ . Ææ . ææ æ. æ , ææ, , æ æ. ææ æææ, ææ æ æ æ. æææ æ æææ, ææ .

ææ æ æ . ææ ææ æ æ, ææ, æ ææ ææ . ææ æ æ æ ææ æ: æ æ, æ, æ, æ, ææ æ, æ, æ ææ æ æ æ, æ ææ æ.

ææ æææ, ææ æææ æ : æ æ æ? Ææ æ , ææææ, æ æ, æ ææ æ æ æ ææ æ. ææ æ , æ ææ ææ , ææ æ, ææ æ æ æ æ?

ææ æ ææ.

1932-æ æ æ , æ æ, æ ææ æ æ æ . æ ææ æ æ æ , æ 1975 æ ææ æ 65 æ æ. ææ 85- , æ ææ ...æ - ææ. ææ æææ ææ æ ææ æ æ. ææ æææ, . ææ æææ , ææ ææ æ .

, æ æ æ, , ææ æ. æ , , , ææ æ æ æ æ æ . . ææ æ. Ææ æ ææ æææ æ.

ææ æ ææ æ æ, ææ ææ æææ. æ æ æ æ. ææ ææ æææ æ, æ ææ ææ æ æ - . æ ææ ææ æææ , æ . ææ ææ æææ æ æææ æ æ .

, ææ æ æ æ ææ. æ æ ææ, æ ææ ææ ææ . ææ æ, ææ : æ æ , æ æ æ æ æ æ ææ. æ æ ææ æ ææ æææ æ æ, æ, æ æ, ææ æææ ææ , æ ææ æ . ææ , æ æ , ææ æ: Æ ææ æ æ ææ æ . æ æ æ, æ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ, .

æ æ ææ , , æ ææ ææ , æ æ ææ-æ ææ æ, , , æ, , , æ. ææ æ , ææ æ æ æ æ, æ æ?

Ææææ, ææ æ, æ æ, æ, æ, æ æææ æ , æ æ , ææ ææ. ææ æ æ æ , ææ æ æ ææ ææ. ææ æ. æ, æ, æ ææ , , æ æ . , æ, , æ , æ 71 . æ, ææ æ , ææ æ æ æ , æ æ æ.

ææ æ ææ æ ææ , æ. æ, æ ææ, æ, æ æ æ æ . ææ , , , ææ æ, ææ æ .

æ æ .

ææ æ , æ, æ, , æ æ ææ æ æ ææ. Ææ æ , ææ æ æ, ææ.

æ æ æ ææ æ ææ æ. æ ææ æææ ææ æ æ . æ ææ æ ææ æ. æ ææ æ, ææ ææ , æ æ ææ . Ææ æ æ æææ æ æææ æ.

æ æ æ æ . Æææ ææ æ. Ææ ææ . ææ æ æ.

Ææ æ , æ ææ ææ æ , ææ : æ ææ æ æ. æ æ ææ: æ ææ æ æ æ- æ! ææ æ æ , æ ææ æ ææ æ?..

ææ æ æ æ æ. , æ æ ææ ææ æ æ, æ æ . ææ æ , æ ææ. ææ , ææ æææ ææ . æ æ æ æææ æ. æ æ , æ ææ , ææ. ææ æ æ . æææ , ææ æ æ.

... ææ . ææ-ææ ææ. Ææ æ æ æ æ. æ æææ, æ æ , æ, æ. æææ æ æ æ æææ . Ææ ææ æ ææ æ, æææ ææ.

æ æ ææ æ. æææ , æ , ææ æ . æ æ æææ, ææ æ , ææ ææ , æ æ, æ ææ æ æ æææ, : , -. æ æ. æ æ ææ, , æ - æææ æ.

æ æ æ... æææ , æææ æ ææ. ææ , æ . ææ, æ ææ . Ææ ææ æ ææ æ , æ æ æ, æ æ æ æææ æ , æ ææ æ , æ æ, æ.

, ææ æ , ææ ææ æ, æ. Ææ ææ æ : æææ . æ ææ æ ææ æ æ: æ, ææææ, ææ . ææ æ ææ , ææ æ , -, , ææ æ æ. æ æ; .

æ æææ æ, ææ ææ æææ , ææ. æ æ æ. ææ æ æ æææ? æ æ ææ-æ. ææ æ . æ ææ, ææ æ æ ææ : ææ æ æ ææ æææ.

, ææ! æ æ, æææ æ: æ ææ, æ ææ , æ æ , æ æ , .

ææ æ ææ , æ ææ, æ æ , . æ, æ ææ æ æ? æ æ æææ æ, æ æ æ. æ æ æ ææ , æ , ææ. æ æ ææ ææ æ .

ææ . æ æ æææ. æ æ . ææ æ æ æ . , æ (ææ ææ ææ) æ ææ (æ æææ, æ æ æ) ææ æ, ææ, , ææ , æ ææ, , ææ æ æ .

ææ æ :

æ ææ æ (æ ææ) ?

æ æ. , ææ æ ææ æ æ , . ææ ææ æ ( , ææ). æ , æ ææ æ æ.

æ æ- æ ( ), æææ æ ææ æ æ æ , æ ææ æ- æ æ. æ .

æ æ. æ æ æ æ. -æ æ, ææ, æ ææ ææ, æ.

æ . æ æ æ ææ æ æ, æ æ æ.

Æææ ææ æ, , ææ æ ææ æ . æ æ , ææ ææ - æ, , æ , ææ ææ ææ æ æ . æ -æ æ. æ ææ æ æ æ, ææ æææ æ . æ æ æ, ææ æ .

ææ , æ, ææ, æææ æ ? æ æ, ææ æ æ æ , ...

æ æ æ. æææ . æ æ ææ . æ æ ææ æ. æææ æ ææ ææ æ , , , æ... ææ. Ææ æ æ æ ææ.

æææ-æææ æ ææ æ-æ ææ. æ æ ææ ææ æææ æ. ææ æ ææ , ææ, ææ, ææææ, ææ. ææ æ , æ æ, æ æ æ. æ ææ æ æ ææææ. æ æ æ, æ, æææ, æ. æ æ æ æ , ææ æ. æ, æ, æ æ , æ æ æ æ. Ææ æ æ æ ææ. æ æ æ æ æ æ æ.

ææ æ ææ. ææ-æææ æ ææ ææ ææ. ææ , ææ æ, ææ- æ æ, æ, æ , ææ ææ æ æ . æ æ æ æ , . ææ ææ æ. Ææ ææ, æææ. Ææææ, ææ æ ææ, ææ -, . æ ææ ææ, æ . ææ æ . æ æ, ææ: ææ æ ææ : ææ ææ . ææ - æ ææ æ æ. æ , æ æ, ææ æ æ æ: æ . æ æ ææ æ ææ ææ ææ. æ , , æ æ, æææ ææ ææ æ, æ æ: æ, ææ æ æ , æ æ æ æ, ææ.

æ æææ ææ æ ææ æ : ( ). æ ææ ææ . æ æ . æææ æ. Ææææ ææ , ææ æ æ ... æ . ææ æ æ æ æ æææ æ , æ ææ æ.

ææ ææ. æ æææ æ . , ææ .

æ ææ æ. Ææ æ , æ ææ æ . æ æ æ ææ, æ :

, æ,. æ æ, æ- æ.

æ æ. æ æ æ ææ- ææ æ ææ æ æ . æææ æ æ . æ , , æ , ææ æ æ æ. æ ææ. æ. æ ææ æ æ æ , .

æ æ æ æ . æ æ, ææ æ ææ æ æ æ , æ ææ ææ æ ææ. ææ, æææ æææ, , ææ æ , æ. ææ æ ææ æ æ æ , ææ æ.

æ ææ æ ææææ . æ æ ææ ææ. æ æ. æææ , ææ æ. æ æ :

Ææ ææ æ (æ) ? ææ æ ? æ æ?

.... æ, ææ ææ æ ææ . ææ , æ ææ, æ æ ææ ææ ææ ææ , . æ ææ ææ æ, æææ æ æææ, æ æ ææ æ , æ.

Ææ æ æ. , ææ , . ææ æ æ ææ. æ æ æ. 1923 æ æ æ æ. ææ ææ æ ææ ææ ææ , æ æææ .

æ æ æ æ ææ. ææ ææ æ æ ææ . Ææ æ æ, ææ ææ, æ ææ æ. æ ææ æ æ æ æ 140 æ. æ ææ,. æ æ æ æ ææ æ-æ æ , ææ æ æ , æ æ æ- æ ææ æ æ.

ææ æ. æ . ææ.

ææ æ ææ æ æ ææ æ æ . æ æ æ . ææ ææ, ææ, ææ æ, æ æ ææ æ, ææ æ ææ.

æ ææ ( ) . æ ææ æ ææ ææ ææ. æ æ ææ , æ æ ææ æ. æ ææ æ æææ æ æ æ. Æææ , ææ æ æ, . ææ, æ æ æ, ææ , æ ææ ææ ææ æ æ ææ. Æ æ , æ...

ææ æ æ æ æ, æ æææ . æ æ-æ ææææ æ ææ. æ æ æææ. æ , æ. æ æ æ, æ æ æææ æ æ. æ ææ æææ. , ææ, ææ æææ, æ æ æ, æ æ, ææ, æ æ æ ææ. ææ æ ææ æ , æ æ æ, æ æ æ ææ.

, ææ æ , æææ æææ æ, , ææ æ ææ æ æ æ æ, ææ æ æ æææ ææ æ ææ æ ææ . æ æ ææ æ , æ ææ, ææ æ , æ ææ ææ æ, ææ, ææ ææ æ, æ æ æ æ, ææ æ.

æ æ æ ææ æ. æ , æææ æ æ æ æ. ææ ææ æ æ . æ æ-æ æ æ æ, æ ææ. ææ æ æ æ. æ æ . æ ææ æ æ : æ . ææ æææ ææ æ . æ æ, ææ æææ, ææ æ æ ææ æææ æ, æ æææ æ ææ , æ. æææ æ ææ æ . Ææ -ææ æ æ. æ, æ æ æ æ.

 

ÆÆ

æ æ , ææ æ, . æ æ æ, ææ, , æ æ æ æ æ.

ææ æ , ææ ææ. , æ æ ææ æææ æ æ , æ .

æ æ ææ ææ , , , ææ. ææ æ , ææ ææ æ. æ , æ, ææ æ. æ æ , ææ 31 æ.

ææ æ . æ æ. ææææ , æ æ æ æ. æ æææ, ææ ææ. æ æ , ææ æ æ æ æ .

ææ æææ ææ , æ æ æ æ:

æ, ææ æ , ææ æ æ æ æ ææ.

, æ ?

æ æ.

æ æ æ, ææ ææ ææææ æ æ æ.

, æ æ.

ææ . æ Ææ .

ææ .

æ æ æ æææ æ. æ ææ æ æ.

ææ-, ææ æ ææ æ æ, æ æææ ææ æ æ:

, æ æ

.

ææ ææ ææ æ, ææ æ ææ .

Æ æ , æ, ææ æ ææ æ æ, æ . æ ææ æ, æ æ æææ æ, æææ ææ... ææ , æ æ, ææ . æ, ææ æ ææ , æ , ææ æ æ , æ, , æ æ . æ æ , ææ æ ææ ææ, æ æ ææ.

ææ ææ æ ææ æ ææ ( ). æ æ 58 . æ æ.

Ææ-æ ææ, æ .

 

ÆÆ

æ, æ æ ææ?

æ , æ æ , . æ ææ æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ æ ææ æ ææ . ææ æ æææ æ æ . Ææ æ æ æ æ. Æ æ æææ , . ( æ ) æ , ææ , æææ ææ æ, æ ææ. æ æ ææ ææ æ ææ . æ æ ææ , æ æ æ , æ , ææ æææ .

æ. Ææ ææ, ææ , æ ææ ææ æ, ææ ææ æ . æ ææææ ææ ææ æ æ : æ æ, æ æ æ æ. ææ æ æ æ. æ æ æ , ææ ææ æ æ ææ æ æ . ææ , ææ æ æ æ ææ ææ æ. ææ ææ ææ , æ.

ææ æ ææ ææ æ æææ æ . æ ææ . Ææ ææ æ æ. Ææææ, , , æ æ æ æ, æ æ ææææ .

Æææ ææ ææ . ææ, æ æ, 150 æ. æææ , æ æ æ , ææ ææ æ . Æææ æ æ , æ æ æ æ , , ææ æ æææ æ.

ææ 100110 æ. ææ æææ ææææ ææ !

æ æ æ æææ. æ , ææ ææ. æ , æ æææ. æææ æ æ , ææ æ æ ææ ææ ææ æ: æ , æ ææ æ, æ , æ ææ .

ææ - æ, æ æ ææ, æææ ææ ææ æ:

æ, æ ææ æææ æ æ ææ, æ (ææ æ , æææ æ, æ æ æ ), ææ æ, æ , æ æ, æ ææ, æ ææ æ !..

æ æ ææ ææ æ æ , æ æ æ . æ æ, æ æ-æ æ ææ æ ææ ææ æ.

æ ææ ææ , æ æ , ææ æ æ , æ ææ ææ, æææ ææ æææ æ . - ææ ææ, æ æ , ææ æ æ, æ æ æææ ææ :

æ æ æ æ æ æ. æ æ æ! ææ æ, æ æ ææ æææ. æ æ ææ æ , ææ æææ æ. ææ æ æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ ...

Æææ æ æææ , ææ æ ææ æ , æ ææ æ . æææ æ æ . æ ææ æ æ æ ææ , ææ, æ ææ 200 æ æ. æ æ , ææ.

æ æ: æ , æ æ ææ æ ææ. æ ææ . æ æ æ ææ , æ. ææ ææææ ææ æ , æ æ 65 ææ æ æ , . ( ææ æ : 109 æ ).

æ æææ ææ æ, ææ ææ. ææ æ æææ æ. æ æ æ æ, ææ , -, æ . æ ææ ææ æ, æ, ææ æ æ.

Ææ , æ ææ ææ æ ææ ( ). , æ, , æ , ææ ææ , æ æ æ. ææ æ æ æ , æææ æ . , , æææ. æ , æ æ æ, , ææ æ , ææ, æææ, ææ. æææ , æ æ, ææ . ææ æ æ ææ æ, - æ, æ - ææ .

ææ ææ ææ æ, ææ , æ, ææ ææ, , æ æææ , . æ-æ , ææ, æ æ !

, æ æ æ æ, æ æ æ æ. æ æ. , ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ. æ , æ-ææ æ ææ æ æ æ æ. ææ æ æ æ æææ ææ , æ, , æ, æ æ . Ææ , æ æ.

æ ææ ææ ææ. æ , æ æ , æ æ æ æ ææ æ, , ? æ æ. æ æ æ , ææ ææ. æææ ææ ææ ææ æ ææ . æ æ æ, æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ æ æ ææ æ, ææ ææ æ.

æææ æ, æ æ æ . Ææ ææ æ , æææ æ æ. ææ, æ æ , æ æææ æ æ æ, ææ ææ ææ æææ ææ , ææ æ. æ æ æ æ æææ , ææ ææ æ ææ, æ æ ææ ææ ææ æ æ, ææ ææ , ææ, ææ . ææ æææ æ æ æææ ææ æææ. ææææ ææ...

ææ ææ, ææ ææ, æ æ æ æ. æ æ . æ ææ æ æ. æ æ , ææ æ æ ææ. æ æ ææ, æææ æ ææ ææ æ.

æ æ . æ ææ æ. , . ææ, æææ ææ ææ æ, . ææ æ , ææ æ æ .

ææ æ . Ææ , æ æ ææ ææ. æ æ. ææ ææ- æ ææ æ æ æ . æ æ æ æ? ææ ææ, æ æ. æ æ æ , æ ææ æ ææ ææ ææ æ ææ :

, æ! ææ ææ, ? æ , æ. æ . æ ææ æ , æ æ æ æ. ææ ææ ææ ææ æ. æ æ æ: æ. Ææ ææ æ æ æ. æ, ææ æ ææ æ ...

Ææ æææ æ æ . æ . ææ æææ æ, ææ æ æ æ ææ æ ææ ææ.

ææ. æ æ æ. æ æ æ æ. ææ. æ æææ ææ, ææ æ æ æ æ . æ æ ææ ææ :

Ææææ, ææ, ææ æ æ . ææ , - ææ, æ æ...

æ æ, æ æ æ ? æ æ ææ æ.

æ...

æ ææ , , , ææ æ æ æ ææ, æ æ æ . ææ æ ææ ææ :

ææ æ, , æææ, æ æ. æ ææ . æ æ ? ææ. Æ æ , æ æ. æ ææ , ææ æ æ æ, æ æ ææ. æ æ ææ æ, ææ , ææ æ, ææ æ, ææ . æ æ , æ , ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ æææ æ ææ æ æ. æ, æ. æ æ , æ- æ æ ææ æ ææ ææ æ æ...

ææ , ææ æ, æ æ æ æ, ææ. ææ ææ æ æ æææ (ææ ææ æ æ, ææ æ ææ). -, ææ æ, ææ æ æ æ æ !..

Ææ æ, -, æ ææ æ æ , . ææ æ ææ æ ææ ææ ææ. ææ ææ ææ æ ææ ææ æ ææ , æ æ æ æ ææ , æ æ, ææ-, æ æ æ , æ æææ æ æ...

ææ : æ ææ æ æ. Ææ æ ææ æ ææ æ , æ ææ æ, ææ æææ æ, æ , æ , æ, , æææ...

 

Æ Æ

æ æ ææ æ æ æ. æ ææ ææ ææ æ , æ . ææ æ æ ææ æ. æ , ææ æ æ æææ æ, æææ æ, ææ, æ æ æ. ææ, æ, æ æ , æ ææ æ æ ææ æ ææ, ææ ææ. Ææ ææ , æ ææ æ æ . æ ææ , æ æ æ ææ, æ æ æ æ æ. ææ , ææ, æ, æææ ææ , æ æ . æ æææ æ ææ, æææ , æ æ æ. Ææ æ ææ.

ææ æ ææ ææ æ , ææ , æ æ ææ ææ. æ ææ æ , æ æææ . ææ æææ ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ , ææ æ æ ææ , æ. æææ æ æ, æ æ æ, æææ. ææ ææ , æ ææ ææ ææ .

ææ æææ æ , ææ æ, æ æ æ . æ ææ ææ æ, æ æ æ, æ æ.

ææ ææ æ. , æ æ ææ, æææ æ æ, ææ æ æ.

ææ æ æ ææ. æ ææ æ . æ, ææ æ æ. Ææ æ æ, æ æ ææ ææ, æ. æ- , - æ æ æ, ææ æ- ææ æææ ææ :

, ææ ! æ æ ææ æ. æ , æ! æ æ ææ æ , æ , æ æ ææ æææ ææ ææ æ æ ææ. ææ ææ...

æ ææ ææ, æ , æ æ æ æ , æ æ. ææ æ æ æ æ. Ææ ææ æ æ.

æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ æ ææ, , , æ æ , æ ææ, ææ ææ. æ ææ ææ. ææ , ææ æ æææ ææ ææ. æ ææ ææ ææ ææ. ææ. æ æ , ææ æ æ, æ æææ, , æ æ ?

ææ, æ, ææ ææ ...

æ æ æ ææ æ æ æ , ææ æ æ æ æ ææ, æ ææ æ, æ , ææ :

æ æ!.. ææ æ æ æææ æ ææ ææ. æ æ æ æ æ, æææ æ !..

ææ, æ æ æ, ææ, æ æ . Æ æ æ æ æ.

æ ææ , ææ ææ , ææ ææ æ ææ .

ææ ææ ææ ææ , æ æ æææ ææ :

æ ææ æ ææ, ææææ!..

æ ææ -æ æææ. æ ææ æ . ææ , ææ æ , ææ æ æ æ. æ ææ ææ æææ æ æ ææ. , æ ææ ææ æ. ææ æ . æ æ ææ æ æ ææ, æ. æ, æ, æ, æææ. æ ææ, æææ æ, æ æ æ æ. Ææ æ æ æ ææ. ææ æ æ æææ. ææ æ . Ææ , ææ æ. æ æ , ææ æ æ æ æ. æ æ ææ æææ, æ æ ææ æ æ æ , ææ.

ææ æ ææ . æ , ææ æ . Ææ .

ææ æ æææ . æ ææ , æ. ææ ææ æ, æææ ææ æ, ææ æææ æææ ææ . æ æ, ææ æææ ææ.

, æ, æææ æ æ, æ æ æ æ, æ æ ææ ææ æ æ æææ, ææ. Ææ ææ æ æ, æ æ ææ æ ææ , ææ ææ æ. æ , æ æ æ ææ æ æ ææ æææ.

æ , æ æ æ æ, ææ, æ ææ , æ, , ææ æ .

æ æ æææ . æ, æ ææ . ææ ææ . æ æ æ æææ , ææ æ æ æ æ. æ æ , æ æ æææ ææ ææ, -æ ææ æ æ æ. Ææ æ ææ æ æ.

ææ æ , ææ æ ææ æ :

ææ, æ æ, ! , æ, æ ææ æ æ!..

, æ .

æ æ æ. Ææ æ ææ æ, ææ ææ, æ ææ, æ ææ æ ææ, . Ææ æ. Ææ æ æ ææ æ æ.

æ æ , æ, , æ æææ . ææ ææ ææ , ææ æ. æ æ, æ ææ ææ æ , - : ææ, æ, æ æ æ , æ æ æææ. æ, æ ææ æææ ææ , æ ææ æ æ, æ æ, ææ. Ææ æ , . ææ æ ææ . æ æ æ, æ æ ææ , æ ææ æ æ. ææ , æææ, æ æææ, ææ ! æ æ , ææ æ ææ ææ æ, æ ææ æ, ææ æ ææ æ æ æ! æ æ æ ææ æ æ. æ æ, æ æ æææ ææ , . Ææ æææ , æ ææ ææ æ?!

ææ æ? ææ ææ, æ . Æ ææ æ ææ, æ æ æ , æ æ æ æ, ææ. ææ æ , , æ ææ æ, ææ ææ , æ. æ, , , ææ æ æ, æ - æææ . æ-ææ , ææ , æ æ æ ææ .

ææ , æ æ æ æ æ , æ. , , ææ æ ææ ææ . Ææ æ æ ææ. æ æ æ æ æ, æ æ æ ææ: æ, , æ ææ æ. Ææ æ æææ æ, æ æææ æ ææ , æ ææ æ æ , ææ æ æ, ææ ææ æ æ, . æ , æ æ ææ æææ æ æ æ æ æ, , ææ ææ æ .

æ æ æ æ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ , æ æææ ææ æ æ ææ. æ æ æ, æ æ , æ , ææ. æ ææ?

ææ æ æ æ . æ ææ- æ , æ, æ- æææ æ æ, ææ- æ , ææ æ æ . æ- æææ, æ, ææ . ææ æ æ æ ææ æ. æææ æ ææ æ , -, - . , æ æ , æ ææ. æ , æ æ æ, ææ æ ææ.

ææ- æ -ææ ææ , æ æ æ? æ. ææ, æææ- æ æææ , - æ, ææ, æ æ- ææ, æ æ- . æ æ æ. ææ æ- ææ. ææ, æ , æ æ ææ æ æ.

æ ææ ææ.

Ææ ææ æ. Ææ æ, ææææ, ææ æ , æ: æææ æææ æ æ , æ æ, æ æ æ æ, ææ . Ææ , ææ ææ æ , æ. æ , æ æææ.

æ æ, æ æ æ æ , æ , ææææ, æ æ, æ æ æ. æ ææ æææ æ, æ æææ, æ ææ . , ææ, æææ æ-æ æ æ æ , æ, æ, æ, , æ æææ, æ æææ. æææ, æ æ æ , ææ. -æ. æ æ, æ æ, ææ, ææ , æ æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ æ æ! ææ æ æ, æ.

ææ ææ æææ , æ æ æ, ææ , ææ æ æ æ æ, , ææ æææ æ . Ææ -æ æææ æ æ æ. æ æ. æ æ, æ æ , ææ æ , ææ. ææ æ æ ææ æ, ææ ææ æ ææ , æ æ ææ ææ ææ , ææ æ: æ æ, ææ æ, ææ . ææ ææ æææ æ, ææ æ æ æ ææ.

ææ ææ ææ æ æ æææ, æ ææ æ. Ææ ææ æ æ ææ. æ-æ , ææææ, ææ æ ææ æ æ æ æ, ææ. æ æ ææ æ, ææ ææ æ , ææ. æ æ. Æ ææ æ, æ (æææ , ææ ) . æ æ æ ææ æ... æ æ æææ æ æ. æ æ æ æ. æ æ æ æ . æ ææ, . æ æ æ æææ æ. æ æ æ æææ æ æ, æ .

æ ææ æ, æ æ æ, ææææ, æ æ ææ ææ æ. æ ææ æ æ ææ æ . , æ . Æ æ ææ , ææ ææ æ æ, ææ, æ æ æ, . æ æ æ æ .

æ æ æ æ æ, æ . æ ... ææ. ææ, ææ æ , , ææ ææ ææ , æ æ. æ æ æ , ææ æ æ æ ææ æ . ææ æææ, æ ææ æ æ æ æ , , ææ.

, ææ ææ æ , .

Ææææ æ ?

æ.

ææ æ?

æ , æ , ææ æ ...

æ æ ææ æææ , ææ, æ, æ ææ .

ææ æ, æ, ææ æ . æ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ æææ ææ æ æ.

æ æææ æ, ææ ææ, ææ æ æ æ æ ææ. Ææ æ ææ. ææ , ææ ææ æ. æ æææ æ, , æ . æ, , æ æ æ ... æ. æ ææ .

æ æ æ. æ ææ. ææææ, , æ, æ.

æ (æ æææ). æ ææ ææ æ. ææ, ææ, , .

æ ææ æ , ææ æ . æ ææ æææ . æ ææ æ , ææ æææ æ æ, æ ææ æ , . ææ , -, æ ææ, æ æ, æ æ æ æ. Ææ .

1915 , , ; æ () æ æ, æææ æ æ ææ , ææ. æ ææ æ , ææ æ æ.

æ æ æ. ææ æ . æ æ ææ. ææ , æ ææ æ æ, ææ æ , æ . ææ æ ææ:

æ æ æ .

: ææ æ æ

æ .

æ ææ,

æ æ

æ ææ.

æ æææ æ.

: æ

æ æææ æ.

æ æ ææ,

æ ææ æ æ.

æ ææ ææ æ. æ æ ææ. æ æ, , æ, ææ 1969 . æ ææ æ , ææ ææ ææ . æ æ , æ- æ , ææ . Ææ, , æ :

æ æ æ ! æ ææ , , æ æææ . æ æ , ææ ææ . æ , æ æ æ ææ. æ ææ - æææ- æ æ, æ, ææ æ , æ.

æ , æ æ ææ. æ , æ æææ æ , ææ æ ææ ææ æ ææ , ? Ææææ, æ.

æ æ æ ææ æææ, æ æ æ æ . æ , ææ æ ææ , æ æ. ææ , æ æ æææ, æ æ æ ææ æ æ .

æ . æ, ææ æ æ æ. æ æ ææ , ææ æ , æ æ æ ææ.

æ ææ . Ææææ, æ æ , ææ æ æ æ . ææ, , ææ ææ ææ. ææ . æ , , ææ æ ææ ææ, ææ æ æ.

ææ æ , ( ), , , , æ, , æ () æ ææ æ æ , ?

, æ. , ææ æ æ , æ æ æ æ æ, . Ææ æ æ . æ , , æ æ, æ , . Ææ, , æ ææ ææ æ: ææ æ æææ . æ ææ- , æ æ æ æ . ææ- æ ææ , - ææ , ææ- æ æ . Æ æ ææ æ , æ æ ææ æ, . ææ- æ æ æ æ.

æ , æ ææ, , æ : æ æ æ æ æ , ææ æ æ æ ææ. æ æ æ æ æ æ æ, æ , ææ. æ, æ, ææ. - , ææ- æ æ .

æ æ æ æ ææ. Ææ æ , æ æ , æææ æ ææ . ææ æ æ .

æ æ æ, æ æ æ . ææ æ, . æ æææ æ , ææ, , æ æ æ . ææ æ æ , æ ææ æ æ. æ æ æ , æ æ :

1 æ. 2 æ . 3 ææ 4 æ ææ . 5 æ. 6 æ. 7 , ææ. 8 . 9 .

æ : æ æ, æ, , ææ. æ æ æ æ, æææ ().

ææ æ ææ . ææ æ æ .

ææ æ ææ (ææ- ), ææ æ . æ æ . ææ æ æ æææ , æ æ æææ.

æ æ : æ æ ææ, æ æ ææ. ææ æ , æææ ææ æ æ. æ , æ æ ææ ææ , æ æ, æ æ æ, , æ æ ææ æææ æ æ. Ææ æ .

ææ ææ , æ æ ææ ææ æ æ æææ æ, æ , ææ æ æ, ææ. ææ, , æ æææ ææ, ææ ææ æ , ææ, , æ æ ææ .

æ ææ, æ. ææ æ, ! ææ , ææ , ææ æ æ : Æ æ, æ ææ æ, æ æ . æ æ æ æ, æ- ææ . ææ , æ æ ææ.

ææ , ææææ , æ æ , æ ææ ææ . æ ææ æ , æææ ææ . ææ æ æ, æ æ, æ ææ ææ æ ææ æ, ææ , æ ææ . æ æ æ ææ æ æ . æ æ ææ , æ æ æ æææ ææ ææ . æ æ æ æ, æ, æ æ . ææ, , æ æ , ææ æ æ . æ æææ ææ æ ææ , ææ æ æ æ, æ æ , ææ. æ æ, ææ æ æ:

æ ææ, æ ææ, ææ, ææ æ, æ?!

æ æ æ ææ æ , æ æ, , ææ, æ .

. Ææ, æ ææ :

ææ, ææ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ, ææ æ, æ ææ æ, æ . æ æ æ æ æ. Ææ- ææ , æ æ æ æææ æ, æ ææ , ææ.

æ ææ æ. Ææææ, ææ æ æ, æææ æ , ææ.

ææ ææ æææ æ æ. æ.

æ ææ ææ . Æææ ææ ææ æææ. Ææ æ, , æ . , æ, æ æ, ææ , æ . ææ ææ ææ æ. . Ææ æ, æ , æ ææ ææ : æ æ ææ , ? æ æ æ æ ... ææ æ ææ, æ.

, ææ æ æ æ.

æ æ , ææ ææ ææ . æ æ æ æ æ, ææ , æ æ.

, , æ æ . æ æææ, æ, ææ , ææ æ æ. æ ææ æ ææ. ææ , æ æ æ æ ææ æ. æ ææ , æ æ æ, æ . ææ æ æ . ææ ææ ææ , æ æ. Ææ æ , ææ . ææ æ , ææ ææ æ , æ æ æ .

ææ æ æææ. ææ æ æ ææ æ æ ææ .

æ æ æ æ , æ æææ æ, æ æ æ, æ æææ æ. Ææ- æ æ æ . ææ æ ææ æ, æ æ æ ææ. ææ ææ ææ, ææ æ ææ, ææ, ææ , æ ææ, ææ. Ææ ææ...

æ, æ ææ æ. æ ææ , ææ ææ ææ æ: æ, æ æ ææææ æ ?

, ææ ææ . ææ æ æ ææ . ææ æ ææ æ ææ. æ æ æ, ææ æ, æ æ ææ æ æ , æ ææ ææ , æ æ. æ æ, æ ææ æ , ææ æ æ . æææ æ æ ææ, æ æ æ, æ æ , ææ. Ææ ææ , ææ ææ æææ æ, æ æ ?

ææ ææ ææ ææ æ. æ ææ æ, ææ æ , æ.

æ æ æ ææ, æ æ æ, , æ.

Æ æ æ, æ æ ææ, æ ææ æ .

æ, ææ æ: ææ æ æææ, ææ, ææ æ :

Æ ææ ææ æ æ, æ æ æ!..

æ , æ ææ æ ææ , .

æ æ æ æ.

ææ æ æ , æ æ . ææ æ æ æææ , ææ æ æ, æ æ ææ . ææ æ ææ ææ æ , ææ æ , ææ ææ æ æ, æ æææ æ æ, ææ.

æ æ ææ æ. æ . æ ææ, : , æ!

. æ æ æ æ ææ æ , æ , æ.

æ ææ , æ æ æ, ææ.

ææ æ, , ææ æ ææ æ ææ ææ , æ ææ æ.

, æ æ ææ . Ææ æ æ æ æ æ , . Ææææ, æææ æ , æ...

æ ææ æ æ æ ææ æ .

 

Æ ÆÆ

æ æ, æ ææ , æææ ææ , æ , æ æ æ. ææ æ ææ æ, ææææ, ææ æ æ .

ææ ææ æ , æ ææ .

ææ æ æ ææ. 85 , æ æ æ, æ. æææ æ æ ææ, æ, ææ æ . ææ æ ææ , ææ æ æ æ . æ æ , , , ææ æ æ ææ . æ æ.

æ ææ æ æ æ ææ , ææ ææ ææ æ æ ææ .

ææ æ æ ææ:

- æ æ æ: æ, æææ, æ, æ ææ ææ, ææ æ æææ æ æ æ . æ æ æ ææ æ æ, ææ, , ææ æ æ æææ æ æ æ. ææ æ æ, æ ææ ææ æ, ææ, æ æ, æ æ . ( æ ææ ææ; , ææ æ æ: æ æ , ææ , æææ ; æ ; ææ ; æ ; æ , æ . ææ æ æ.)

æ æ æ, æ ææ ææ æ, ææ æ. ææ ææ æ ææ æ, æææ æ æ æææ æ-æ æ ææ æ ææ æ æ.

Ææ æ æ ææ æ . Ææ , æ æææ, æ ? æ æ! æ æ, ææ , ææ æ, ææ æ ææ , . Æ æ æ ææ, æ, æ. ææ æ æ æ æææ æ. æ ææ æ, æææ ææ, ææ ææ ææ ææ ææ æ!

ææ, ææ ææ æ, æ æ æ ææ.

æ æ, æ ææ. ææ æ ææ æ ææ æ. ææ æ, æ . . æ ææ ææ ææ . Æ , ææ æ, æ. Ææ ææ æ æ ææ. æ æ æ, ææ æ ææ æææ æ ææ ææ, ææ æ .

æ æ : æ æ æ ææ ææ æ ææ æ. ææ, ææ. æ ææ ææ ( æ, 1983 ), æ ææ æ . æ ææ ææ æ , æ, , ææ, . ææ ææææ æ , æ ææ ææ ææ æ.

ææ , ææ æ . æææ. æ æ æ ææ æ æ ææææ : , æ æ, æ.

Æææ æ. æ, ææ. , . ææ æ , ææ æ ææ ææ , ææ æ . ææ , æ æ æ æ , ææ ææ ææ æ æ æ . æ , ææ ææ ææ æ æ, ææ æ æ , æ æææ æ.

, æ æ æ , æ. æ æ ææ. Ææ æ æ. æ- , æ: æ æææ, æ æ, ææ æ æ æ. æ æ æææ. æ æ, æ , æ æ, ææ æ æ ææ æ æ. Ææææ, æææ æ æææ æ , .

Ææ ææ æ ææ . æ, æ ææ æ , æ ææ æ æ æ . , æææ :

æ ææ æææ æ, æ ? , æ, , ææ, æ ææ æææ æ , æ æ. ææ ææ ææ , æ ææ æ?!

æ ææ ææ, æ - . ææ æ æ æ ææ, æ , æ æ, ææ, æ ææ.

æ æ æ æ ææ, ææ ææ æ, æ . æ æ, ææ æ æ æ ææ æ. æ æ æææ, æ æ æ æ ææ ææ , ææ ææ. æ, æ æ, ææ æ ææ æ , æ æ. æ ææ æ æ, ææ- æ æ æ æ ææ æ. Ææ æ ææ æææ æ, , ææ æ æ æ . æ- ææ ææ ææ æ , ææ æ. , , æ æ æ, æ ææ æ æ. ææ æ æ, ææ ææ æ ...

ææ æ æææ ææ . ææ æ ææ ææ ææ , æ æ ææ, ææ ( æææ ææ).

æ, - ææ, æ æ .

- æ æ . ææ, ææ æ... æ æ , æ æææ æ . æ ææ-æ ææ æ æ, æææ æ æææ, æ . æ, ææ æææ æ-æ ææææ æ æ. , ææ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ, æ ææ æ.

ææ æ .

Æ ÆÆ

, æææ æ.

æ æ ææ æ .

æ æ ææ,

æ æ ææ æ .

 

ææ? æ æ,

ææ, æ æ ææ,

æ , æ,

æ ææ ææ...

 

æ ææ æ ,

ææ æ, !..

æ- æ

æ æ!

***

æ æ æ ææ,

æ æ ææ.

æ æ ææ ææ æ,

æ ææ æææ ææ.

æ æ ææ, æ ææ æ? æ ææ æ ææ ææ-æ æ. ææ æ ææ æ æ æ æ, æ, æ-æ æ. æ æ æ, æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ ææ æææ æ.

Ææ ææ, æææ æ ææ æææ æ æ ææ ææ ææ. ææ ææ æ , æ æ . Ææ ææ -æ , æ ææ , æ ææ æ. æ, ææ ææææ æ ææ æ, æ æ , ææ. æ ææ æ æ ææ .

ææ æ æææ. æææ æ æ æ ææ, ææ æ æ, ææ ææ, ææ. æææ æææ æ ææ.

ææ æ ææ, æ ææ . æ ææ æææ æ ææ , æ ææ æ. æ æ æ æ, ææ, æ, ææ æ ææ , æ ææ. , æ æ ææ æ æææ æ. æ æ ææ æ ææ: æ, æ, , ææ æ æ. æ, æ, æ æ , .

æ ææ æ ææ æææ æ æ. æ ææ æ ææ æ, æ ææ, ææ. æ æ ææ . Ææææ æ æ æ æ ææææ ææ , æ ææ, æ: ææ ? æ æ æ æ æ ææ . æ æ æ æ , ææ ææ .

æ æ , ææ æ ææææ . æ æææ . æ ææ æ, ææ æææ æ æ. æ ææ æ , ææ, æ , , æ æ, æ æ æ, æ ææ ææ æ æ ææ ææ æ æ, ææ. Ææ æ ææ, æ ææ, æ æææ æ , æ æææ æ , æ ææ æ .

æ æ æ. ææ æ , æ æææ ææ æ æ æ , æ ææ æ, æ , , æ ææ æ , ææ, æ æ æææ: æ, , æ æ ææ æ, æ æ , ææ æ æ æ , ææ æ , æ æ æ, ææ.

æ : , æ æ æ, æææ æ æ æ, ææ æ æ æ æææ æ, æ æ ææ æ, ææ. æ æ æ. ææ æ, ææ æ æææ, ææ æ ææ æ : ææ æ æ æ ?

, æ æ ææ, , ææ, æ æ ææ. æ æ æ : ææ æ æ æ , æ æ , ? æ æ ææ. æ æ æ æ ææ æ , ... æ æ, . ææ . Ææ æ . Ææ, , æ æ?

æ ææææ . Ææ æ, ææ, , ææ æ æ, ææ æ ææ , ææ æ , æ. ææ, æææ æ , ææ, ææ æ ææ, ææ æ.

æ æ æ . æ æ, æææ æ æ æ . æ ææ, æ ææ æ : ææ æ æ, ææ æ æ , ææ æ, ææ, æ ææ æ æ ææ, æ æ , ææ ææ , æ æ .

, æ æ æ æ æ. Ææ æ æ, ææ æ æ , æ æ ææ : æ , æ-ææ, æ æ , æ, æ , æ . æ æ ææ æ æ , æ æ æ æ, æ ææ ææ!

æ : , æ æ æ ææ æ ææ æ! æ æ, æ æ æ ææ ææ æ æ, æ æ ææ æ, æ æ, æ æ, ææ!

æ , æ, æææ, ææ æ. æ æ æ , ææ æ ææ ææ. æ æ æ: æ ææ æ ææ ææ ææ æ, æ æ . Ææ ææ æ, æææ æ, æ æ æ æ , ææ æ æ , ææ æ ææ æ æ æ. Ææ æ ææ ...

æ, ææ æææ, ææ. æ æ æææ æ . æ ææ , ææ æææ , æ ææ æææ. , ææ, , æ æ . æ æ. æ æ æ: ææ æ , ææ ææ, æ æ æ, æ, æ , ææ, æ , æ ææ, ææ æ æ.

æ æ æ æ æ. æ ææ ææ æ æ ææ ææ æ æ æ. æ, ææ, æ ææ æ, æ æ, ææ æ æ, æ æ. æ , ææ ææ, æ æ æ. æ ææ ææ æææ, æææ æ ææ ææ , . Ææ , ææ- æ ææ æ , ææ ææ æ , æ , ææ, æ , æ æ æ , ææ- æææ , æ , æ æ æ æ, . æ æ ææ , æ, ææ. æ, ææ, ææ æ , , æ, , æ , ææ æ , ææ ææ æ ææ, ææ, æ æ ææ. , æ, æ, æ ææ ææ, ææ ææ ææ, æ æ , æ!

æ æ ææ , æ æ . æ , æ, ææ æ. ææ æ æ æææ æææ æ æ , æ æ æ ææ æ æ , æ æ ææ ææ æ .

æ , æ , æ æ æ , æ æ, æ : æ, ææ, ææ æ æ, ææ æ æ ææ ææ æ, ææ ! æ , ææ æ æ , æ æææ ææ æ æ æ æææ, . Ææ æ æ, æ, ææ æ æ...

æ æ : æ , æ æææ ææ ææ, , ææ , æ- æææ, æ . æ æ, ææ ææ, æ ææ. æ æ æ æ . Ææ æ æ æææ ææ æ, æ, ææææ, ææ æææ æ , æ , æ .

ææ ææ ææææ æ, ææ, ææ æ ææ. æ æ, , æ, æ æ, æ æ æ æ, . ææ æ, , æ æ, ææ .

ææ , , æ, ææ . æ, æ , æ æ ææ æ æææ æ æ . ææ, ææ æ æ ææ ææ æ æ , .

æ ææ , æ æææ , æ , ææ æ. Æ æ æ, ææ. ææ æ ææ ææ æ æ ææ ææææ æ ? æ æ æ ææ æ, æ æ ææ, æ, ææ, æ ææ ææ. ææ æ æ æ æ æ, æ æ , , æ æ .

<>

Ææææ, æ , æ æ ææ, ææ æ æ.

æ æ æ, æ æ æ. æ æ ææ æ ææ . ææ æææ ææ, ææ æ. æ 1922 æ æ. : æ 22 , ææ ææ æ . æææ æææ, æ æ æ æ ææ, æ æ æ-æ : æ, æ, æ, æ, æ, æ... Æ æ æ ææ , 49 ææ æ æ æ æ, æ æææ, ææ æ æææ æ ææ ææ æ , æ. æ ææ . Ææ æ æ æ . ææ æ æ , æ .

æ æ, ææ æ , æ ææ, æ æ æ æ. ææ æ æ, , æ æ æ, æ æ, æ 71- æ ææ æ.

æ æ. æ æ æ æ , , , æ, æ . ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ , æ ææ æ, . ææ - æ, æ, æ æ æ. ææ, , æ, ææ æ.

Æ , ææææ æ, æ, æ, æ æ , . Ææ ææ æ. ææ æææ , æ ææ ææ , æ. æ, ææ æ ææææ æ-æ , ææ æ æ , æ æ , ææ. ææ ææ, æ ææ ææ, æææ æ æ æ æ æ , æ æ , æ æ ææ ææ æ, ææ æ , æ...

æ æ . æ æ , æ æ . ææ æ æ æ .

æ ææ æ ææ æææ 1922 . ææ æææ æ æ ææ ææ : æ ææ ææ æ æ æ æ . ææ, 48 ææ, 70- ææ , æ ææ æææ æ , æ .

... æ , , æ æ. ææ, ææ æææ æ , æ æ . ææ , . Ææ æ æ æ, ææ æ ææ , æ æ æ æ æ ææ æ, . ææ æ æ , æ æ æææ æ.

ææ æ, ææ , æ ææ : æ ! æ ææ. Æ æ, ææ æ æ æ æ ææ, æ æ ææ. Æ ææ æ æ ææ æ.

Ææ æ æ ææ æ ææ æ, ææ ææ . æ ææ , æ æ æ, ææ, æ : , , , .

æ æ, ææ, ææ . æ æ æ , æ æææ ææ ææ æ æ, . æ æ , æ ææ, æ æææ ææ æ, æ ææ æ æ ææ æ æ : æ æ, æ! æææ , æ . æ , æ æ æ , æ æ ææ ææ ææ.

... æ æ . æ æ æ æ, ææ ææ, æ æ ææ æ. æ æ . , æææ æ, , æ æ æ, æææ ææ ææ æ .

ææ æ, æ ææ , ææ æ , æ æ , ææ. Ææ . æ ææ , 51 æ ææ ææ, æ. 73-æ. Æææ æ æ æ, æ ææ .

æ æ, æ ææ . ææ æ, ææ, ææ æ, ææ æ . æ , ææ æ, ææ, ææ æ æ æ . æ ææ æ , ææ, ææ.

æ æ æ æ. æ æ ææ, æ ææ æææ æ ææ ææ ææ æ .

? æ æ , , æ æ , æ.

Ææææ ææææ æ æ , ææ 51 æ æ , æ ææ æ æ? æ. ææ æ æ æææ æ , æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ , æææ æ æ æ , .

ææ æ æ ææ æ æ . æ æ, æææ, , æ. æ ææ, æ æææ æ, ææ æ æ æææ ææ æ.

æ. æ æ æææ. æ æ ææ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ, æ ææ æ ææ , æ, , æ .

, æ æ , ææ æ , æ æ æ , .

æ æ, ææ æ æ. æ æ æ . 1905 . æ æ , . Ææ , , æ , æ æ , . ææ æ 51 æ æ æ ?! ææ æ ææ æ æ! æ æ æ æ æ, ææ ææ æ? æææ...

ææ æ æ æ. æ æææ, ææ æ ææ æ ææ ææ: æ , ææ æ , ææ , æ , æ.

æ ææ ææ æ æ, æ, æ ææ æ. æ æ ææ æ, æ æ æ , ææ æ æ, , , .

æææ- æ , .

æ æ æ ææ æ, æ ææ æ:

æ æ, ?..

æ, . Ææ æ æ, ææ . Æ ææ ææ, æ æ æ æ ( ææ æ , æ, , ), ææ, æ , æ . . æ æ ææ . æ ææ æ. æ æ æ , ææ, ææææ, - , æ ææ, æææææ . æ æ ææ æ æ ææ, ææ æ ææ . ææ æææ æ æ , æ æ ææ ææ æ æ , æ ææ ææ ææ. ææ æ , ææ, æ, æ æ , ææ , æ æ ææ æ, ææ.

ææ æ ææ , æ æ ææ ææ, ææ æææ æ . Ææ æææ, , , æ ææ ææ æ æ, æ æ, æææ æ æææ æ. , ææ- æ , æ æ . ææ ææ , ææ æ æ æ æ , æ, , æ æ æ , æ , ææ, ææ ææ, ææ æ , ææ .

ææ ææ... ææ æææ ææ , æ æææ æ æ æ , ææ, ææ, æ æææ æ æææ, æ ææ ææ ææ ææ ææ, ææ.

æ, ææ, æ, æ æææ æ .

- æ, æ æ, æ ææ. ææ æ ææ ææ æ, æ ææ ææ :

ææ , æ æææ ææ æ, æ æ . Æ æ æ æ æ. æ ææ æ : æ, æ æ æææ æ ææ. ææ æ æ , æ æ æ , , , , æ æ æææ æ. æ æ æ æ, ææ æ , æ æ æ!

Ææ ææ æ, ææ- æææ ææ æ æ ææ ææ , æ æ- æ ææ , æ æ, ææ æ , ææ , æ, æ, , æ , ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ . æ æ ææ æ ææ ææ.

æ, æ æ æ æ, æ...

ææ ææ , ææ æææ, ææ, æ æææ, ææ ææ ææ æ æ : æææ ææ æ æ æ æ ææ .

Ææ æ æ . æ, æææ ææ.

 

Æ Æ

ææ æ, , ææ æ æ. æ æ , ææ ææ æ æ æ . ææ, æ æææ æææ, æææ æææ ææ , ææ æææ, æ æ æ æ. ææ æ æ æ æ ææ æ æææ . æ æ æ æ æ æ .

 

Æ

, æ, ææ ææ . ææ æ . æ æ ææ æ , .

æ. æ . , ææ...

æ æ æ, ææ , æ æ æ æ , . Ææ- æ ææ æ, - æ -æ æ. - æ æ, æ - , ææ æ ææ : æ, , æ ææ æ ææ, æ æ æææ . Æ-, ! æ æ ææ, æ æææ ææ ææ: æ , æ æ æ æ , æ ææ . æ, . ææ æ ææ æ æææ æ æ ...

ææ- ææ ææ, æ ææ- æ , ææ æ ææ ææ, æ ææ.

Ææ . ææ æ æ æ ææ, ææ æ , æ , ææ æ, ææ æ , æ æ æ, æ æ æ . ææ æ , ææ ææ æ æ ææ, æ ææ æ æ æ, . Ææ- æ æ æ ææ æ. æ ææ ææ æææ , æ æ , æ , ææ... ææ æ æ!

... ææ . , æ . æ æ æ æ , ææ æ ææ . ææ æ æ , ææ æ æ. æ æ æ-æ æ æ . æ . æ ææ , æ ææ . ææ æ , æ æææ æ.

ææ ææ æ æ æ æ , ææ æ æ , æ ææ ææ ææ æ .

æ æ æ æ, ææ æ ææ, æ æ . ææ æ æ ææ, æææ , ææ æ æ ææ æ ææ ææ æææ æ, æ, æ æ æ æ ææ, æ æææ æ æ ææ æ æ æ , æ æ .

æ, æ ææ, ææ, æ æ æ. æ ææ æ ææ æ æ æææ, ææ .. æ æ , ææ æ ææ æ æ: ææ , ææ æ , ææ , . ææ æ æ ææ æ .

1914 æ æ æ æ æ , æ æ æ æ, æ æææ, æ ææ ææ æ ææ , æ . ææ æææ æ ææ . æ æ, æ æ, æææææ æ æ æ, æ ææ. ææ æ , ææ æ æ .

, ! æ ææ æ æ.

Æ, æ ææ æ æ !æ . æ æ æ .

æææ æ æ, æ æ æ æ. æ ææ æ æ æ, æ ææ æ, æ ææ.

æ æ , æ æ. æ ææ æ , æ æ æ ææ æ, æ æææ. - æ æ, - ... æ æ æ: æ æ æ, æ æ æ .

æ æ, æ æ ææ. ææ æ ææ , , æ . æ æ æ æ , ææ æææ æ, æ æ æ, ææ.

æ ææ , æ ææ æ. æ ææ ææ æ .

æ æ, ææ æ , æ, , æ. Ææ ææ , ææ Æ , , æ, ææ, æ ææ , , æ æ 200 .

ææ , æ- ææ æ æ æ, æ æ. ææ æ . ææ æ æ ææ , æ ææ æ , , ææ æ æ. Æ ææ æ ææ. Ææ æ ææ , æ- æ , æ, ææææ æ, æ .

æææ æ, æææ, , æ ææ , æ, æ æ , æææ ææ æææ.

Æ- æ, ææ æ, æ æ æ æ , ææ, ææ æ æ æ ææ .

ææ æææ. ææ , æ , , , æ , æ æ. æ ææ, æ ææ æ æ, ææææ, æææ æ æ, ææ, æ æ æ : æ æ ææ ! æ æ æ , æ æ æ . ææ æææ ææ ææ ææ æææ ææ. ææ, æ æ ææ, ææ æææ ææ ææ :

, æ æ æ æ, ææ æ æ, æ ææ ææ æ. æ æ , æ æ, æ æ æ.

æ . æ , æ æ. ææ , ææ, ææ æ æ ææ, .

 

Ææ æ æ . ææ æ æ æ , æ- æ æææ : æ ææ . Ææ- ææ æ, .

æ æ . æ ææ ææ : ææ æ , ææ æ æ æ, æ ææ. æ æææ, æ æ æ ææ æ ææ æ ææ æ æææ, ææææ æ. ææ . æ æ ææ ææ ææ, ææ æ ææ æ, æ æ. æ, æ æ ææ æ æ ææ æ.

ææ æææ æ æææ æ . æ æ, ææ æ, ææææ æ ææ æ. æ æ ææææ ææ æ, æ æ æ ææ ææ æ æ :

æ, æ ææ æ , ? æ æ. æ, æ æ ææ æ ææ ææ æ...

. Ææ æ æ. æ æ æ ææ æ ææ æ . æ , ææ, ææ æ ææ , æ æ æ æææ æ æ.

ææ ææ ææ æ æ ææ , æ æ, . ææ æ ææ æ æ , ææ æ ææ æ æ .

 

ÆÆÆ

, æ æ ææ æ æ ææ æ æææ ææ ææ æ ææ æ.

æ æææ, æ æ æ æ æ æææ. ææ , ææ æ æ ææ, ææ ææ ææ- æ æ .

ææ æ æææ æ ææ æ, ææ æ æ .

æææ æ æ , æ , , ææ, ææ, æ ææ ææ æ .

æ æ , æ æ, æææ , , æ, ææ ææ , ææææ, .

ææ . ææ , ææ, æææ, ææ : æ æ, ææ ææ ææ æ , ææ, ææ æ . æ ææææ æ ææ ææ ææ æ æ ææææ æææ !

æ æ æ ææ æ : ææææ æææ æ, æ æ ææ , æ æ æ. ææ ææ æ æ . æ ææ ææ , ææ ææ ææ .

ææ æ æ æ , æ ææ .

ææ ææ , ææ, æ, æ , æ æ. æ . Ææææ æ æ , ææ :

æ ææ, æææ æææ ææ æ æ. ææ ...

Ææ æ , ææ ...

æ æ æ ææ æææ. æ ææ æ æ æ- æ? Ææ æ æææ æææ . ææ æ æ ææ æ ææ æ, æ æææ æ, ææ, æ æææ æ ! ææ æ æ æ , æ æ , æ æ, . æ ææ , ææ æ ææ æ æ æææ æ ææ ææ. ææ, ææ ææ.

ææ æ æ æ æææ, ææ æ æ æ æ ææ, ææ, æææ. æææ æ , æ æ ææ æ ææ ææ .

æ æææ, æææ æ, æ.

ææ æææ ææ ææ æ æ , æ . æ æ æ æ. æ ææ æ , ææ æææ æ ææ æ .

æ æ æ , æ æ , ææ, ææ ææ æ æ ææ, æææ æ- , : æ æææ æ ææ ? æ æ , , ææ æ , æ æ æ ææ æææ æ. æ æ æ ææ æ . æ ææ æ.

æ, ææ? Æ æ æ, , ææ ææææ æ: ææ ææ æ, æ . ææ , , ææææ, æ æ æ. , æ æ , ææ æ æ æ æ, .

æ æ, æ æ æ.

ææ, ææ æ, ææ æ æ . æ ææ. ææ æ- ææ. æ, æ - æ , . æ , æ ? . æ æ æ ææ .

<>

***

æ ææ æ, : æ . ææ ææ æ , ææ æ æææ æ æ , æ ææ ææ, . , ææ. , æ æ ææ , æ æ ææ ææ , æ ææ . Ææ æ æ ææ æ-æ æ æ, æ ææ , ææ æ ææ ææ, æ æ æ ? æ æ ?

ææ , æææ ææ, æ æ æ æ.

æ æ ææ æææ . æææ æ , ææ æ æ ææ. ææ æ æ , æææ æ æ. 1913 1914 , æ æ-ææ . ææ æ, æ 1973 ææ æ æ 72- ææ, ... .

æ æ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ, æ æ æææ æ æ æææ.

æ æ ææ , æ æ ææ æ, ææ æ æ, æ æ æ , ææ: ææ æ . , æ , . æ æ. .

1973 æ , æ ææ æ, ææ æ æ . æ , æ , æ ææ, , æ ææ æ æ : ææ æ ææ æ. æ æ, ææ, æ æ æ æ, ææ æ ææ æ.

... æ . æ ææ, ææ æ , æ æææ æ . æ æ: ææ æ. æ , ææ ææ æ , æ æ -æ ææ æ æ. ææ ææ æ æ ææ æ ææ æ. Ææ æ æ . Æ ææ æ æ æ ææ æææ æ. æ, , æ ææ . æææ ææ æ , ææ æææ æ : æ-, æ ææ æ æ æ ææ...

æææ æ æ. æ , ææææ, æ . æ æ , æ, ææ. Ææ... . æ æ æ æ ææ æ. ææ, ææ æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ: æ ææ, ææ ææ!

æ ææ æ ææ , æ ææ ææ , æææ. Ææ æææ æ, ææ æ ææ æ æ æ , æ æ æ. ææ æ , æ æ ææ æ æ, : ææ ææ , ææ æ æ ææ æ æææ æ, æ ææ, ææ ææ.

æ, , æ ææ. æ ææ æ æ ææ, , æ æ . Ææææ æ æ æ æææ æ æ, ææ ææ , æ, ææ.Ææ æ . æ ææ ææ æ æ ææ ææ ...

æ æ ææ ææ æ, ææ æ , æ ææ. ææ ææ æ , æ ææ æ ææ æ. æ . æ ææ æ: . æ ææ æ , , ææ. æ ææ ææ æ . 1942 ææ. Ææ- , æ ææ , .

ææ , ææ æ , ææ. æ æ ææ æ , æ æ æ, æ , ææ , æ æ ææ æ æ ææ æ , æ æ æ. Æ æ æ, ææ æ æ, æ ææ æ, ææ . Ææ ææ: ææ ææ æ æ ææ æ , ... Ææ æ æ, æ.

Æ æ, æ ææ ææ ææ , . ææ æææ , æ ææ .

...æ æ æ æææ ææ . ææ æ ææ ææ æ, æææ . æ ææ æ æ , ææ æ æ æ ææ: ææ æ æ, æ? ææ æ æ , ææ -æ æ æ? æ æ æ æææ, æ æ æ ?..

æ æ , æ æ ææ , , æææ æ : , æ ææ æææ æ æ, æ ææ æ æ ææ ææ ææ. ææ ææ æ æ æ, æ , æ æ ææ æ æ æ æ: .

æ, ææ , æ æææ æ æ æ æ æ, ?! æ æ ææ æ . æ æ . æ æ, æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ, . ææ æ , ææ æ, .

æ æ æ æ , æ æææ ææ æ æ ææ, æ æ ææ ææ . æ æ , æ . æ æ æ , æ æ æ ææ , .

æ ææ , , ææ. Ææ æ æ æ æ ææ. Ææææ, æ æ æ ææ. æ ææ æææ...

ææ æ ææ æ. æ , ææ , æ æ , æ (æææ æ æ, æ ææ æ ). æ æ æ æ æææ æ æ æ ææ ææ. æ ææ, ææ ææ . ææ æ æ æ æ æ ææ æææ æ , æ æ , æ, æ æ æ .

...æ æ . æ ææ . æ , æ æ æææ , æ æ æ. æ æ æ . æ æ æææ , ææ , æ æ, ææ, æææ æ æ æ æ, æ, æ æ æ. ææ ææ æ .

æ. æ æ æ, æ æ æ , ææ æ ææææ æ ...

æ ææ, æ æ æ ( ææ ) , ææ , æ ææ æ...

æ ææ ææ ææ , , ææææ, ææ æ æ æ ææ , ææ æ ææ æ . ææ , æ æ æ ææ, æ ææ æ , æ æ ææ æææ , æ æææ æ æ ææ .

, ææ æ æ æ æ æ, ææ æ ææææ. 1965 æ ææ æ ææ. æ æ, ææ, æ æ : ææææ æ æ , æ . æ ææ ææ æ æ. ææ æ, æ ææ æ , æææ ææ , ææ. Ææ æ æ æ, , , æ æ, æ æ æ ææ . æ æ æ . 18771878 ææ ææ æ æ , æ æ ææ æ æ. æ æ , æ .. æ æ æ ææ , . Ææ ææ æ .

æ æ: ææ æ , ææ æ, ææ æ ææ . , æ æ æ ææ æ æ . æ æ ææ. æ , ææ ææ: ææ æ. æ , , æ æ . Ææ 1939 ææ, æ ææ æ ææ :

æ æ æ , æ æ æ æ. Ææ , æ æææ, æ , , . ææ æ ææ æ. Æ æ . æ æ ææ , æ æ. æ æ æææ: æ æ æ, æ æ ææææ. æ , æ æ æ , , æ æææ . æ, , ææ . æ æ æ. æ , æ æ æ æ , ææ æ , , ææ æ æ , æ, , æ æææ ææ, æ æ æ. ææ æææ æ æ æ. , æ , . . æ æ , æ æ . ææ æ æ æ .

Ææ ææ, ææ æ ææ ææ æ, æ, æ æ, æ ææ , æ ææ ææ.

æ ææ æ æ: æ ææ . Æ æ, æ ææææ æ æ. æææ ææ ææ. æ æ æ , ææ .

æ ææææ ææ : æ, æ æ æ ææ , , ææ . ææ ææ æ , æ æ æ ææ. æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ , ææ æ æ ... æ. æ æææ æ æ, ææ , æ æ, æ ææææ ææ .

æ æ, æ ææ æ, , æ .

æ æææ ææ æ æææ. æ æ ææ ææ æ, ææ æææ æ æ . æ æææ : ææ æ , ææ æ. Æææ æ æ æ : æ. Ææ : ææ æ æ , æ æ æ ææ æ. ææ æ æ æ?

Ææ æ æ : ææ ææ, ææ æ , æ æ. æ æ, æ æ ææ æ .

, ææ, æ ?æ ææ æ . æ , ææ æ æ æ ææ æ, æ :

æ æ , ææ æ æ .

æ, æ ! .. ææ æ?

æ, æ ...

æ æ æ æ æ , æ . Ææ æ ææææ . ææ æ æææ æææ æ ææ æ æ æ, ææ ææ-ææ æ , æææ æ .

ææ æ æ æ , æ æ .

æ æ æ æ æ ææ ææ , æ æ æ. ææ æ æ, ææ, æ.

ææ æ æ? .

æ ææ æ ææ æ. æ æ, ææ æ !

, : æ æ, æ ææ æ æ, æ æ æ. æ æ æ ææ ææ æ , ææ æ æææææ æ, æ ææ æ, æ æ. ææ, æ æ , æ æ?

æ æ ææ ææ æ. æ ææ æ æ , æ æ æ æ ææ . , , æ æ , ææ æ , æ, æ æ , ææ. Ææ ææ ææ æ æ. æ æ, æ æ , ææ ... ææ- æ æ ææ , æ æ æ æ , æ ææ...

ææ æ ææ æ, æ, ææ æ , æ æ ææ .

æææ ææ, ææ- ææ æ æ æ æ æ . æ æ-æ æ-æ æ æ ææ, æ æ , ææ. Ææ æ æ æ æ. Ææææ, ææ . Ææ æ . ææ : æ, ææ æ æ ææ 300 æ æ ææ æ? , æ æ æ . ææ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ, ææ , æ æ æ ? Æ ææ æ æ, ææ, ææ, æ, æ ææ æ? æ æ æ æ: æ, æ, . Ææ æ æ ææ æ æ, ææ ææ æ , æ?..

æ ææææ ææ ææ . æ ææ æ ææ, ææ .

ææ ææ æ , ææ, æ æ æ æ ææ, æ æ æ æ, ! ææ ææææ æ: æ ææ ææ æ ææ æ æ æ, æ ææ ææ , ... ææ æ æ ææ æ , æ æ æ ææ.

æææ æ ææ ææ æ æ . Æ æ æ . æ ææ ææ , æ æ æ ææ , ææ æ æ. , -, æ. ææ æ æ, æ ææ, æ æææ , æ.

ææ æ æ . ææ æ . æ æ æ æ æ ææ ææ . æ ææ ææ , æ æææ æ æææ æ , . ææ ææ ææ æ, æ æ . æ æ æ, ææ- ææ æ æ æ æ ææ... æ , ææ æ , æ, ææ ææ . æ æ , æ æ ææ æ æ æ.

æ æ ææ. æ ææ ææ æ, ææ æææ æ.. æ æ æ ææ æ ææ : æ- ææ ææ ææ æ, æ æ æ æ ææ ææ , æ æ , æ, ææ, ææ - . ææ , ææ . ææ , ææ æ æ . ææ ææ æ ææ æ æ . æ æ æ (æ æ ), ææ æ æ, æ æ ææ ææ . æ æ ææ æ . ææ , ææ æ : æ æ ææ, ææ æ , ææ æ . ææ æ , æ æ æ . æ æ, ææ ææ.

æ æ æ ææ . æ æ æ ææ: æ, ææ? æ ? æ æ æ æ æ ... Ææ ææ ææ æ æææ: ---.

æ æ, æ æ , æ ææ , æ . Ææ æææ æ , . ææ æ , æ æ æ ææ æ æ , .

ææ ææ ææ æ æ, æ æ æ æ æ ææ æ æ.

... æ ææ æ ? ææ , ææ æ æ . ææ () æ , , , æ ææ . æ æ æ.

, æ , æ æ . æ ææ , ææ, æ, æ æ ææ æ æ æ ææ æ . æ ææ , ææ , -, æ æ , , , ææ . æ ææ æ æ , æ ææ æ æ æ æ æ , æ æ æææ ææ, ææ, ææ, , æ æ æ æ. ææ æ æ .

, ! æ æ, æ, ææ æ? Ææææ, æ , æ æ ææ æ æ ææ, æ, æ . , æ ææ æ , ææ æ ææ æ. æ , æ ææ , , æ ææ æ ææ æ æ.

, , æ æ, æ æ æ æ, ææ? æ æ æ?

Æ æ, ææ ææ æ ææ æ , æ ææ æ ? æ æ æ, æ æ æ , æ æ ææ , æææ?

æ æ - æ æ. ææ æ ææ. Ææ , æ, ææ æ. ææ ææ æ æ, ææ æ. æ ææ, æ ææ ææ ææ , æ æ ææ , ææ æ æ æ æ æ, æ æ, æ æ æ .

æ , æ æ æ, æ æ ææ æææ æ , . æ æææ. Ææ æ, 1907 , æ ææ ææ æ . æ æ : ææ , æ , æ æ æææ ææ æ æ æ. ææ æææ æææ æ æ, æ æ. æ ææ, æ æ æ...

ææ , æææ æ . ææ ææ æ . -ææ æ. ææ æ æ , æ æ æ æ æ æ, ææ.

æææ æ 68 ææ 1975 æ æ ææ, ææ æ: , æ æ. æ ææææ , ææ. æ æ , æ æ æ, ææ æ . æ ææ ææ ææ, æ æ æ æ, æ æ ææ!

æ ææ æ æ æ æ, æææ æ æ ææ æ ææ æ æ .

æ ææ æ ææ, æ æææ, æ æ. æ æ ææ æ æ . , æ æ ææ æ, ææ æ æ . æ ææ ææ æ (æ æ) , æ. Æ æ æ æ æ ææ æ. æ æ .

æ æ , æ, æ. ææ- æ æ æ. æ æ, æ , æ ææ, æ æ æ ææ æ æ ææ, ææ, ææ.

æ æ æ , æ , æ æ æ , . Ææ, æææ, æ æ ææ æ . æ ææ , ææ æ æ , ææ, æ æ æ, , ææ.

æ, . ææ ææ æ æææ ææ æ , ææ ææ ææ ææ , æ . æ ææ ææ ææ.

æ ææ, . ææ æ, æ æ æ .., ææ æ , æ æ æ , æ ! Ææ ææ æ , æ æ æ æ æ æ ææ... æ ææ æ æ : ææ ææ æ ! æ- æ . Æ ææ , æ- æ, æ, æ æ , , ææ ææ , æ æ æ, ææ. ææ . Ææ æææ æ , æ ? æ æ .

æ æ æ æææ, æ- æ æ æææ æ ææ (æ ææ æ æ, æ æ æ, ææ), æ. Ææ ææææ æ ææ . ææ æ ææ æ æ æ , æ æ ææ, æ. æ - ææ æ? æ æ? Ææ æ æ : , æ æ æ æ, ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ ææ ... æ ææ æ æ, æ æ, æ.

æ , æ æ , ææ æ æ ææ, æ-æ æ æ æ , æ æ ææ æææ æ. æ ææ , , , æ æ æ? æ æ æ, ææ æ æ. æ æ æ ææ æ, ææ æ ææ. ææ æ æææ , ææ æ æ æ, æææ ææ, æ æ . Ææ : æ ææ, æ æ. ææ, ææ æ , ææ æ. ææ æ æ ææ ææ æ æ .

æ æ æ æ: ææ æ ææ, æ æ æ, æ æ ææ æ ææ , ææ ææ, ææ, æææ, ææ, ææ, ææ, æ, ææ, ææ, æææ... ææ æ, æ æ, .

ææ æ- ææ , ææ- : æ, ææ , ææ æ æ? æ ææ ææ , ææ æææ!

. ææ æ æ-æ æ. , æ æ, ææ æ æææ æ æ . æ , æ ææ æ æ: æ æ, ææ æ!

ææ ææ: - ææ æ æ ææ ææ, . æ æ æ ææ . æ, æ, æ . æ æ æææ æ æ, ææ æ, æ, æææ ææ æ , æ æ, ææ æ æ , ææ æ æ.

ææ æ æææ æ æ ææ ææ , ææ æ ææ ææ æ, ææ ææ, , æ .

æ æ æ æ ææ. ææ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ, æ ææ. Æ æ æ æ, ææ æææ , æ æ æææ æ. Ææ æ æ ææ æ æ æ, ææ, æ ææ ææ , ææ -æ æ æ, æ æ.

... ææ æææ æ , . æ , æ æ ææ ææ ææ. æ æ . æ , ææ æ æ æ æ ææ æ æææ. æ æ , æ æ , . ææ ææææ, ææ, ææ æ. - ææ æ ææ, ææ æ æ . ææ, ææ , .

Æ æ æ æ, æ ææ æ æ. æ æ æ ææ, ææ æ æ . æ , . ææ æ æ, æ . ææ æææ æ ææ æ ææ, æ .

... ææ, ææ æ . ææ æ æ æ ææ, æ , ææ ææ æ, æ æ, - æ, æ ææ æ, æ.

æ æ ææ, æ æ æ æ (æ æ æ, 78-æ) ææ æ æ , æ. ææ æææ . æ æ æ, ææ æ ææ- ææ. Ææ æ ææ æ, ææ æ , ææ. æ æææ.

æ ææ æ æ ææ . æ, ææ æ æ . ææ, æ ææ ææ , æ æ , ææ, , ææ. æ , ææ æ æææ æ ææ æ æ. ææ , ææ æ æ, , ææ.

æ æ æ ææ ææ , ææ , æ ææ æ æ, , , æ æ.

æ æ æ æ æ . æææ, æ æ æ , æ. æ æ ææ æ : æææ æ , , , æ æ.

, ææ æ . ææ æ (ææ æ , ææ æ æ æ), ææ æ æ , æ æ æ: æ æ ææ æ æ, ææ ææ ææ æ æ.

Ææ æ ææ , ææææ, æææ ææ, æ ææ, ææ,ææ æ æ æ: ææ æ ææ , æ ææ æ ææ , æ æ ææ, ææ æ æ, æ ææ . æææ, æ, æ, æ æ.

æææ æ æ , æ æ ææ æ æ æ . Æ æ æ . æ æ æ æ, ææ æ...

ææ ææ , æ æ æ æææ, æ æ, æ: , æ æ, æ ææ æ æ, ææ æ ææ, ææ ææ ?

æ æ, æ , ææ æ æ ææ . Ææ ææ ææ , ææ , æææ æ æ æ, ææ, ææ . ææ æ æ, æ æ æ , ææ æ æ: ææ, ææ ææ æ!

, , , æ æ æ ææ æ æ, æ æ, ææ æ æ ææ , æ ææ ææ æ, ææ ?! Æ æ æ, æ, ææ æ, æ ææ ææ, æ ææ æææ, æ æ æ . ææ ææ, ææ æ, æ æ æ æ, ...

æ æ, ææ æ æ ææ ææ æ, æ. -æ æææ æ . , æ ææ.

æææ æ , æ ææ , ææ: , æ æ æ. ææ... ææ? æ ææ æ. ææ . ææ æ æ ...

æ, æ-æ æ æ æ æ æ , . Ææ æ æ . æ ææ æ, æ æ, æ , ææ, æ æ ææ . æ - æ æ æ ææ. æ æ æ!

æææ æ :

...Æ æ æ, , ? æ æ æ æ æ. æ æ, , , æ æ æ, ææ, æ, æ, æ . æ æ ... , æææ , æ .

æ, æ æ æ ææ. æ æ ææ ææ !ææ æ , æææ æææ æ, . æ, ææææ, æ , æ, æ, æ , æ æ (æ ææ) æ, ææ æ æ æ æ ææ.

ææ ææ æææ æ: , æ æ æ æ æ, æ æ- æ æ æ . ææ , ææ æ æ æ , . æ æ æ . , æ æææ æ ææ æ ææ ææ æ ææ .

æ æ æ æ. , æ æ . -, æææ, æ æ æ.

Ææ æ æ ææ: ææ æ æ ææ - ...

ææ ææ ææ. æ ææ æ, æ. æ ææ . ææ æ æ æ , ææ . ææ æ ææ ææ, .

æ, ææ, æ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ æ æ: ææ ææ æ.

æ , ææææ, æ æ , ææ æ ææ æ : æ æ , æææ ææ æ , ææ , , æ , - ææ ææ ææ ææ ææ...

ææ æ æ, ææ æ æ æ, ææ, , æ- : æ, ææ , ææ æ, æ , æ æ æ ææ .

æ , ææ æ æ . , ææ ææ æ. ææ ææ æ æ æ ææ æ ææ. æ, , æ, æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ. æ æ æ æ, æ æ. , ææ ææ , ææ æ æ æææ æ. ææ æ. æ ææ æ æ . æ æ æ, æ æ ææ ææ . Ææ ææ-ææ æ æ, , ææææ, æ æ, æ ææ . æ æ æ , ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ . æ æ, æ æ ææ, æ æ æ; æ æ æ æ, æ? æ æ ææ æ æ. ææ æ æ, -. æ , ææææ, , æ æ æ ææ ææ æ. ææ æ, æ , ? , !

æ æ æ, -. æ æ ææ æææ æ , ææ æ. ææ æ æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ æææ, æ æ. Ææ ææ æ , ææ, æ ææ æ æ . æ ææ ææ ææ, æææ æ æ, . æ . æ æ æææ æ.

ææ æ , æ æ ææ, æ, , æ æ æ. Ææ æ ææ ææ , æ æ æ æ ææ æ , æ, æ æ æ æ: æ æ æ æ... æ æ . ææ æ æ æ, æ , , æ ææ æ, ææ æææ æ, ææ æææ æ ææ æ.

æ- ææ æææ æ æ: æ æ ? æ æ ææ æ, ææææ, ææ ææ æ æ æ ææ æ ææ. æ, æ æ æ ææ æ , æ , æ. ææ æ æ , æ æ æ æ æ æ. ææ æ , æ æ ææ æ . æ æ ææ æ ææ : æ ææ, æ ææ. æ ææ ææ æææ, ææ ææ . , æ æ , .

ææ , æ æ æ, æ , æ . æ æ æ, ææ æ æ æ.

ææ æ , æ, æ æ . ææ , æ , ææ æ . æ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ, ææ æ , æ . Ææ æ , ææ æææ, æææ æææ, æ ææ ?. , æ , ææ, ææ -ææ æ æ, æ æ æ, æ æ æ ææ ææ æ : ?

ææ ææ æ æ , æ æ æ ææ æ æ.

ææ, ææ, ææ ææ æ , ææ æ ææ , æææ?

ææ æ æ æææ, ææ æ , ææ ææ æ - ææ æ æ. ææ æ , ? Ææ ææ , , ææ, ææ ææ ? æ æ æ ææ: () , æ (æ) ().

æ , æ æ æ ææ, , , ææ ææ , æ æ . æ æ æ ææ æ ææææ ææ, æ æ. ææ æ, .

æ æ æ, æ æ, æ æ æ.

<>

Æ æ, æ æ æ . æ æ , ææ æ , æ ææ æ æ. , æ æ æ æ ææ, æ ææ æ. ææ æ æ æ æ. . æ , æ, , æ æ æ , æ, ææ æ . ææ . æ ææ ææ æ . , , æ (ææææ, æ ). æ æææ ææ , , , æ ææ , æ ææ æ . ææ æ ! æ , ææ æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ . æ ææ æ æ æ , , æ æ , ææ- æ , ææææ, - æ , - ææ æ ææ æ , æ ææ.

æ æ , æ æ æ æ, æ æ, ææ, ææ æ, æ æ æ, ææ æ æ æ æ ææ.

ææ æ - æ? ææ, æ, æ ææ æ æææ, ææ , æ , æ æ æ. Ææ ææ, , æ æ æ æ æ , . ææ ææ. , æ æ ææ æ , ææ, æ æ æ. ææ - , æ æ ææææ, ææ æ æ , æ ...

ææ ææ, æ æ æ æ. ææ- ææ æ, æ, ææ æ æ æ æ .

æ æ -, æ , ææ æ ææ æ æ ææ, æ æ, æ æ, , æ ææ æ . Ææ ææ. æ æ : ææ ææ ææ ææ æ æ æ .

ææ, ææ æ æ, æ , . æ , ææ ææ , æ ææ .

æææ æ æ , ææ ææ , . æ , ææ æ æ æ, , ææ . ææ æ, æ ( æ , ææ æ ææ) æ æ æ æ , , ææ æ : ææ æ æ æ (æ, ææææ, æ æ ), æ ææ , æ æ æ ææ !

æææ æ, ææ æ æ , æ æ æ æ , æ æ : æ æ æ, æææ, , æ æ æ æ ææ æ æ æ!.. æ ææ æ ææ æ æ ææ ææ æ. ææ , æææ æ æ...

ææ ææ , æ æ, æ æ, æ æ, æ, , æ æ æ.

ææ . ææ , æ ææ æ. ææ, æ, , æ , ææ , æ æ æ , ææ, æææ .

æ ææ æ æ, æ, æ æ æ , ææ æ æ ææ, æ , ææ æ æ æ æ æ...

ææ æ æ. ææ ææææ æ ææ ææ , æ æ ææ ææ , ææ. ææ, ææ æ , ææ æ, æ . ææ, æ ææ ææ ææ æ, æ. Ææ , æ æ æ ææ ææ æ æ, æ æ æ ææ. Ææ æ, ææ.

ææ æ æ æ æ , æ æ æ ææ . æ æ æ, æ æ æææ.

æ æ æ æ. , æ, , æ , ææ æ æ æ æ. æ æ æ (æ æ æææ æ ) ææ ææ æ , -, æ ææ.

ææ æ æ æææ æ ææ. ææ , ææ , ææ æ æ æ , æ æ, ææ , æ, æææ æ, æ ææ æ æ .

, ææ ææ: Æ æ, æ, æ . æ . æ !

Æ æ : æ, ææ ææ æææ, ææ ææ æ ææ æ æ æ æ, æ ææ . , ææ, æ-æ æ : , æ, æ , ææ æ, .

***

ææ æ æ, æ æ, æ æ ? ææ æ æ. æ æ æ: æ æ, . æ- æ æ æ. ææ, , æ æ æ , ææ æ ææ æ. æ æ, , æ: æ , æ ææ. ææ æ æ, ææ, æ, æ æ ææ æ ææ ææ æ. æ æ æ æ æ æ , æ æ æ , æ . , ææ æ æ, ææ, ææ æ, ææ ææ , ææ æ, , æ æ æ æ, æ æ æ æ, .

ææ ææ, , æ æ . ææ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ, æ.

Æ æ æ , ææ- æææ-æææ æ , æææ æ æ, æ æ. æ æææ . ææ æ æ æ ææ, æ-, æ æ , æ æ, ææ æ æ æ . æ æ, ææ ææ , æ , æ ææ , ææ , ææ, æ æ ææ. æ (, , æ æ, ææ æ ) æ æ . Æ æ æ, æææ æ æ æ, æ ææ , æ, ææ æ. Ææ æ æ , ææ, ææ æ æ æ æ, æ æ æ.

æ æ æ , æ, ææ æ æææ æ æ ææ æ ææ, æ.

æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ æ æ æ. Ææææ æ ææ æ æ ææ. ææ: æææ æ æ , ææ æ æææ ææ æ. ææ æ æ æ, ææ ææ, æ æ æ , ææ æ ææ æ.

ææ æ , -æ æ æææ: æ æ æ, æ æ æ , æ , æ æ. ææ æ, ææ æ æ ææ æææ æ ææ æ, æ ææ æ. æ æ, æ æ...

ææ , æ , ææ æ , æ. Ææ æ ææ ææ æ ææ æ æææ æ .

æ , , æ æ ææ, æ æ, æ æ ææ ææ . æ ææ, æ æ ææ , æ, , æ æ, æ æ. æ , æ æ ææ , æ æ .

æ ææ æ, ææ . æææ ææ ææ æ æ : æ æ, æ . æ ææ, æ æ ...

æ æ æ . æ æ æ æ , æ- æ æææ-æææ æ , , æ. ææ , ææ. æææ æ , ææ æææ ææææ æ æ , æ- ææ , æ æ ææ ææ. ææ æ æ ææ. ææ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ æ æ æ . æ æ æ æ , æææ æ , æ æ æ ææææ. ææ, , æ æ æ, ææ, æ æ æ . æ , ææ, æææ ææ, æ æ ææ æ. æ æ , ææ æ. æ-æ ææ æ æ æ , æ ææ. æ . ææ æ , æ æ ææ ææ, ææ : æ æ. æ æ . Æ æ , ææ, æ, æææ ææ æ ( æ ), æ ææ, æ æ æ, æ æ, æ , æ æ æ-ææ æ, ææ. ææ ææ æ ææ , æ ææ , . Ææ æ... ææ æææ, ææ æ æ.

æ ææ ææ æ, ææ æ æ æ , æ æ ææ æ: ææææ æ æ-æ æ , ææ æ , æ ææ æ æææ æ æ , æ. æ, ææ æ, æ , æ æ æ ææ æ, æ ææ. Ææ æ, æ ææ, ææ æ æææ æ æ, æææ, ææ, æ .

ææ æ, æ æ ( ) æ , . æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ , æ æ . æ- æææ æ æææ . æ æ, ææ æ æ æ æ. ææ æ æ. Ææ- æ .

æ æ æ ææ æ æ . æ, , , , æ æ æ ææ æ æ, æ æ æ ææ, .

æ æææ æ æ æ? æ .

æ æææ æ æ æ, æ. æ æ ææ æ æ æ , æ ææ æ ææ æ æ. ææ æ æ æææ æææ ! æ æ æ æ æ .

, æ æ æ ææ æ æ , . æææ æ æ æ ææ , ææ æ ææ, ææ . Æææ , ææ- æ , ææ, ææ æ æ. ææ æ æ æ , æ æ , æ æææ æ ææ. , æ, ææ æ æ æ, æ -æ . Ææ æ æ , , ææ æ , ææ. Ææ æ æ æ : ? æ? ææ æ æ ææ.

Æ æ æ, æ æ , æ ææ æ, ææ æ æ, æ . æ , æ-æ æ ææ.

ææ æ æ ææ . æ æ æ æ, ææ ææ æ. æ, æ, , æææ æ æ æ, ææ ææ. æ æææ æ æææ, ææ æææ. , , æ ææ, æ æææ ææ æ æ, ææ æ ææææ , ææ æ æ æ.

ææ æ æ æ ææ, æ æ æ, æ æææ .

æ ææ æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ ?

æ, , æææ æææ æ æ æ ææ æ æ æ æ: ææ ææ æ æ æ!

Æ æ æ, æ ææ æ, æ æ ææ æ, ææ . æ , ææ , æ æ, æ æ. æ æ æ æ æ, æ ææ æ!

Æææ æ æ, æ æ, ææ æ ææ ææ æ ææ æ ææ ...

ææ æææ æææ æ æ, æ , ææ ææææ , , ææ.

ææ ææ æææ ææ ææ æ æ ? Ææ æææ ææ æ-æ æ æ, , , æ ææ æ , ææ æææ æ, æ æ. æ æ ææ: æ æ æ, æ . æ ææ æ ææ , æ ææææ æææ ææ æ ææ, æ æ, æ ææ , æ. ææ æ æ, æ , æ ææ , æ ææ æ æ æææ æ . æ ææ æ æææ, ææææ, æ æ æ , ææ, .

æ æ æ ææ, æ æ æ ææ. æ æ æ æ, æææ æ. ææ æ æ ææ æ. æ æ, æ ææ æ, æ : ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ .

æ æ ææ , æ æ æ , ææ æææ æ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ , æ ææ æ . æææ æ ææ ææ : æ. Ææ æ æ ææ æ æ .

<>

æ æ , ææ, ææ æ . ææ æ ææ, ææ ææ , æ æ ææ. æ ææ æ æ ææ æ ææ æ. ææ æ ææææ æ æ ææ æ . ææ- æ, -ææ æ ææ - æ ææ, æ. æææ. æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ ææ ææ ææ. æ æ æ æ . ææ æ æ æ . Ææ æ: æ, æ, ææ ææ ææ, ææ , æ æ . æ æ æ ææ ææ æ æ æ. ææ æ æ? æ æ, æ, æ æ. æ æ? æ æ, æ, æ. ææ ææ æ æ æ , æ æ ææ. æ æ. æ æ æ , æ ææ æ ææ, æ æ æ ææ.

Ææ ææ , ææ ææ ææ ææ æ æ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ!

æ , æ æ , ææ æææ. æ ææ ææ æ ææ æ :

ææ æ æ . æ ? æ æ æ æ. æ æ æ, ææ æ æ...

, æææ æ , æ æ , æ , ææ æ ææ æ ææ ææ æ æææ, ææ æ æ , ææ æ æ, ææ . æ æ .

æ ææ, ææ , æ, ææ, , æ ææ ææ. æ æ æ, ææ æ ææ , ææ æ æ : æ ææ æ, æ æ . æ ææ æ æ ææ , ææ æ. æ æææ ææ, ææ æ æ æ , æ æ ææ ææ .

ææ æ ææ æ æ, æ æ, ææ. æ , æ ææ æ æ , æ æ. æ, æ , æ æææ , æ . æ æ ææ æ, ææ æ, æ. æææ ææ ææ- æ ææææ ææ ææ . æ æææ ææ æ æ ææ ææææ . ææ æ æ æ æ, æ- æ æ æ. Ææ , æ æ ææ æ æ, æ . æ ...

æ æ æ ææ æ ææ. æ æ æ-æ . Ææ æ æ æ ææ ææ.

æ- æ, æ.

æ , ææ æ æ æææ, ææ æ.

ææ ææ æ æ æææ æ-æ ææ æ: æ æ ææ æ , æ ææ æ . Ææææ, æ æ æ æ æææ æ , æ ææ. Æ æ, æ ææ - , ææ, ææ , . æ æ æ , æ . æ ææ, æ, æ æ ææ æ. Ææ ææ , æ ææ æ ææ æ ææ , æ æ æææ.

æ ææ æ æ. æ . ææ æ æ, æ æææ, , æ- , , , ææ . æ ææ , ææ ææ : æ æ æ , æææ !...

æ æ æææ ææ. Æ æ æ æ, ææ æ æææ æ, ææ æææ æ, æ æ ææ æ. ææ ææ æ , æ æ ææ , æ æ æ æ .

æææ, æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ . () æ æææ æ æææ, æ æ, (æ-ææ ææ). æ , æ æ ææ æ . ææ æ æ æ, æ æ æ . æææ ææ ææ æ ææ ... : æ ææ æ ææ, ææ ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æææ. ææ 120 æ ææ ææ ææ , æ , ææ æ, ææ æ. æ æ æ ææ . Ææ æ, æ ææ, ææ æ æ æ, : 1680 æ æ. æ æ æææ æ ææ .

æ æ : æææ . Ææ ææ ææ æ æ , æ ææ ææ , ææææ, æ . ææ ææ æ-æ æ ææ. æ, ææ æææ æ ææ ææ ææ æ. Æææ ææ æ æ. Æææ, ææ æ æ ææ æ: æææ æ æ , æ æ æ...

ææ ææ! Æ, ææ æ. æ æ, -, ææ æ , ææ ææ. Ææææ, æ æææ , ææ æ æ æ , æ ææ æ, æ æ ææ æ æ . æ æææ, ææ æ æ ææ.

æ ææ æ, æ æ ææ æ æ ææ , æ æ ææ. ææ ææ, æ æ æ. æ æææ æ, ææ æ æ, ææ æ, æ ææ. Ææ ææ 500 ææ æ æ, , 200 æ æ æ, æ . ææ æ æ æ, , æ , , æ ææ ææ 1200300 , æ æ æ - ææ, ææ ææ æ æ 600700 æ æ æ æ. æ æ æ ææ. ææ æ æ ææ æ , æ . æ. æ , æ, , æ , æ. ææ , æ æ, .

Æ æ, æææ, ææ æ æ æ ææ. ææ æ , æ ææ æ æ.

ææ æ æ? æ æ, . , æææ ææ , æ ææ æ, . ææ, æ , ææ æ ææ æ, æ æ ææ. Ææ æææ æ ææ ææ æ. æ ææ ææ æææ æ ææ ææ, ææ æ æ æ ææ æ ææ æ, æ. Ææ æ , ææ æ, æ ææ...

æ , æ æ æ ææ æ. 1988 ææ ææ æ . æ æ, æ æ æææ, æ æ æ æ, ææ æ æææ . ææ, æ æ æ. . Æ ææ, æ, ææææ. æ æ æ æ .

, æ, , ææ :

-æ æ æ, æ ææ æ æ æ, æ , ææ æ.

æ , ææ æ , æ, .

?

æ , æ- æ æ ...

æ æ æ. æ ææ æ ææ . æ æ ææ æ, ææ- æ æ, ææ . æ æ æ æ. æ, æ . ææ æ :

æ, æ æ æ æ ! æ æ, æ . æ , ææææ?

, æ.

ææ æ æ, æ, , æ æ.

æ æ æ æ æ, æ ...

ææ ææ æææ æ.

æ- ææ æ. æ, , , æ æ . æææ- , ææ- æ æ æ æ æ. æ æ æ. æ æ æ , æ :

æ- ææ æ !

Ææ , æ æ æ, ææ æ æææ æ æææææææ æ .

æ , ææ æ æ ææ æ æ , . æ æ æ , æ æ æ. æææ-æææ æ æ, ææ , æ ææ æ , æ ææ ææ ææ . æ æ , æ. ææ . , æ ææ æ ææ ææ ææ, . æ æ .

, æ æ æ æ æ, æ æ æ æ . ææ, æ æ, æ æ ææ æ æ æ æ ææ. æææ , ææ æ ææ æ ææ æææ ææ æ ææ æ æ, æ ææ , ææ , æææ. æ æ ææ æ æ ææ æ , ææ æ ææ æ , .

æ æ ææ æ ææ. , æ , æ , , æ. Ææ æ æ æ ææ æ. , æ. Æ æ æ æ . æ æææ æ æ ææ æ , æ æ æ ææ æ æ : , æ , æ æ ææ æ æ ææ, ææ æ æ , æ ææ ææ æ. ææ æ æ, æ ææ æ . ææ æææ , æ æææ, ææ ææ, æææ æ æ? æ æ æ?

-æ ææ. æ . æ , æ , æ æ æ æ æ.

æ æ æ æ æ , æ ææ , ææ æ æ . ææ æ ææ .

ææ æ æ æ , æ ææ ææ æ æ æ æ . ææ ææ ææ.

æ æææ æææ æ . æ æ , ææ ææ: ææ, æ, æ æ, æ æ æ æ ææ ææ æ æ ææ. æ æææ ææ æ?!

. ææ ææ æ ææ æ. æ æ ææ, æ , æ æ. ææ æ , æ æ æ, æææ æ , ææ . æ æææ ææ ææ ææ-ææ . æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ. ææ : æ? Ææ æ æ. æææ æ æ.

- æ ææ ææ æ æ æ ææ æ : æ æ æ æ, æ : æ-, æ æ, ææ ! æ æ, æ æ, ææ æ æ æ æ. ææ æ æ ! , æ æ ææ æææ... æ æ ææ , æ, ææ. æ æ æ ææ æ ææ æ , æ æææ æ æ ææ æ , ææ æ ææ, æææ æ , æ æ æ , ææ ææ æ ææ æ. æææ æ ææ, ææ ææ æ, ææ ææ ææ æ .

æ, æ æ, æ æ ææ. æ æ , ææ æ æ. Ææ æ æ ææ æ æ æ, æ æ .

ææ , ææ , æ æ æ. æ. æ æ æ æ , æ , æ . ææ, æ æ ææ æ, æ. Ææ, ææ ææ, æ æ , ææ ææ ææ , æ. æææ æ æ æ æ .

æ æ, , ææ æ, , . æææ æ ææ æ ææ æ. Ææææ, æ . , æ æææ ææ , ææ . æ ææ æ æ , ææ. Ææ , æ æ ææ æ .

ææ æ æ ææ, æ æ , ææ æ æ æ æ æ æ ææ æææ: æ, , , ææ .

ææ ææ ææ? ææ æ æ , æ æ ææ, æ æ. Ææ æ æ , æ æ ææ ææ æ æ . ææ æ, , , ææ æ æ .

æ ææ æ æ æ . æ , , Æ, ææ , æ , æ .

æ æ æ æ æ , . ææ æææ ææ ææ , æææ ææ æææ æ. ææ æ æ, ææ, æ.

æ æ , æ æ æ, . æææ ( æ), ææ, , , ææ æ ææ ææ, æ ææ. æ, ææ. Ææ , -, æ æ ææ . , æ ææ, æ æ æ , æ ææ ææ æ.

ææ , ææ æ æ ææ æ , ææ æ æ æææ æ.

- æ æ æ , æ, æææ æ ææ, æ æ æ æ æ æ ææ æ . Ææ , ææ ææ, ææ ææ æ .

ææ , , æ æ.

***

æ Æ æ : ææ æ, , æ æ æ. Æ Ææ æ æ æææ æ. ææ æ.

:

æææ æ ææ ææ, æ , æ ææ æ æ æ ææ ... ææ æ ææ æ æ æ , æ æææ ææ-ææ , æ ææ æ ææ . Æ æ æ æ, æ æææ æ æ. æ ææ æ , æ ææ æ ææ æ æ , .

æ æ æ, . ææ æ æ æ æ ææ æ æææ.

:

æ æ æ æææ, ææ æ. æ æ ææ ææ æ æ ææ. Æ æ æ ææ æ . æ ææ æ, æ æ æ ææ æ æ .

ææ :

æ æ , ææ æ ææ æ æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ ææ , . æ æ ææ æ, ææ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ.

:

ææ æ æ ææ æ æ. ææ , æ æ æ.

:

ææ ææ, æ ææ.

ææ æ. ææ æ æ , æ :

Æ æ 1957 . æ ææ ææ ææ . æ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ . æ æ, ææ æ æ, ææ , æ- : æ ææ æ æ æ? Ææ- ææ , ææ æ . ææ, , æ .

æ . æ æ , ææ æ æ . æ æ , ææ æ æ . æ æ ææ, ææ æ æ, æ ææ æ ææ. æ , æ æ.

ææ æ æ ææ . ææ , ææ , æ ... æææ æ æ æ æ... æ- æ, æ æ æ , æ æ æææ , æ æææ. æ , ææ ææ æ : ææ æ ææ æ æ. æ æ æ ææ æ.

æ ææ . æ- æ , æ æ , æ æ æ ææ æ- . æ æ æ æ ææ: , , ææ ææ æææ. 1978 æ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ , æ æ æ: , ææ æææ? æ , ææ æ æ . ææ , ææ ææ æ .

æ ææ æ æææ ææ æ. æ æææ , ææ ææ (ææææ, ææ ææ æ æ ) . æ ææ æ, æ ææ ææ æ ææ, æ æ ...

æ æ ææ? 1987 æ, æ æ æ. æ æ, , æ æ ææ æ. æ ææ, æ æ æ æ æ æ . æ æ æ æ ææ : Æ æ æ æ. ææ, ææææ, æææ ææ æ . Ææ æ æææ , æ æ ææ ææ æ æ æ...

ææ æ : , æ ææ, æ ææ, ææ æ ææ! æ æ , æ æææ æ ææ , ... æ æææ ææ ææ, ææ æ, æ, æ æ æ ææ æ æ æ æ...

æ æ æ, ææ ææ, æ ææ æ æ æ æ. ææ æ ææ , ææ æ æ, æ æ æ, æ æ. æ ææ ææ æ ææ ææ. æ ææ, ææ , ææ æ æ . æ : æ 60 æ , ææ æ. æ, ææ æ ææ æ ææ , ææ æ. ææ æ æ , æææ. æ æ: æ æ , ææ æ.

Æ æ æ, , ææ ææ æ ææ æ . ææ ææ ææ æ, æ. - æ , , ææ æ . ææ , æ ææ, æ ææ æ, æ æ æ æ .

, æ æ æ ææ, æ æ ææ, æ æ, æ æ æ, æ æ æ, ææ æ ææ. ææ æ ææ ææ æææ.

æ æ æ, ææ æ æ: æ , æ , æ æ . Æ æææ æ æ æ.

æ æ æ, ææ æ æ æ æææ ææ, æ æææ æ ææ, ææ æ ææ æ. æææ æ æ , ææ ææ æ . æ æ , æ æ ææ. æ ææ æ. æ ææ, ææ æ, æ æ - æ. ææ æ. æ æ æ, æææ ææ æææ æ, ææ ... æ æ ææ æ , ææ æ. æ ææ ææ æ æ æ æ, æ ææ æ , æ æ , ææ æ ææ ææ, æ, ææ æ æ æ . ææ æ æ ææ æ , æ æ æ. Æ ææ ææ æ æ ææ , æ æ , æ æ . ææ ææ, æ , æ ææ, , ææ , , ææ , æ . æ æ. æ , æ. Ææ ææ æ æ ææ æ, æ æ æ æ: æ ææ æ, , æ æ æ æ ææ æ ææ æ . Ææ æ: ææ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æææ æ ææ... ææ æ æ æ, ææ æ æ æ, æ æ ææ. ææ æ ææ, ææ, æ æææ æ æ æ? Æ ææ æ æ æ æ ææ. æ æ æ æ ææ ææ ææ æ .

Æ ææ æ æ, ææ æ ææ, , ææ æ æ æ, ææ æ, æ ææ æææ ææ, , æ , æ. Ææ æ æ æææ æ. ææ æ æææ.

Æ

æ , æ æ , ææ æ

æ æ æ,

æ ææ æ æ

æ ææ æ...

 

æ

ææ æ ææ,

æ ææ æ æ

æ æ æ æ.

æ Æ æ- , æ æ æ, , æ ææ æ ææ. æ . Ææ æææ æ æ æ , ææ æ æ. æ ææ . Æ æ -, æ æææ æ, æ ææ, æ æ , ææ æ:

...ææ æ æ æ ææ, æ æ , æ, ææ æ æ æ. æ æ, æ æ ææ , æ .-æ, , Ææ ææ æ- ææ æ. æ ææææ æ, ææ æ æ , æ æ æ . , æ æ æ æææ ææ.

æ ææ ææ ææ , æ- æ æ æ æ æ, ææ æ ææ , æ. æ , ææ ææ æ æ æ æ ææ æ . Ææ æ , ææ æ æ æææ , æ æ , æ æææ æ , æ. ææ æ æ ææ , , .

æ , æ æ æ , ææ æ ææ . æ ææ æ . ææ, , æ æ ææ : æ æ æ ææ æ , æ ææ ææ ææ æ . æ æ , æ , , ææ , ææ æ æ æ æ. Æ æ, ææ . æ æ, ææ æ æ æ , ææ æ ææ ææ æ...

Æ æ . æææ , ææææ, ææ , ææ æ, æ æ æ æ ææ, ææ æ æææ , ææ. ææ æ æ ææ, æ æ æ æ ææ ææ æ.

ææææ, ææ ææ æ æ æææ, æ ææ æ æ, æææ æ æ ææ æ æ æ. æ æ ææ æææ.

æ 1908 . æ ææ, ææææ, æ æ ææ ææ, æ æ æ , 1880 . æ, ææ æ æ æ æ æ , ææ æ æ æ æ. æ, ææ æ æ , æ æ æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ. ææ ææ . æ.

æ æ æ æ, , æ æ æ , æ, ææ, ææ- æ ææ . Ææ æ ææ æ: æææ ææ æ æ, æ æ æ ææ æ ææ æ ææ, ææ æ æææ!

æ æ . Ææ æ æ. æ æ ææ , æ , ææ ææ, , , æææ, æ æææ æææ æææ. ææ . æ æ æ æ ææ æ æ , æ . æ , æ æ , æ æ æ .

1986 , æ æ æ æ , æ æ , æ æ ææ æ , æ , ææ æ ææ ææ æ æ. æ ææ æ , æ æ æ æ, : ææ ææ æ ææ, æ æ ææ æ . ææ æ æ? æ , æ æ æææ .

, æ æ æ ææ . ææ ææ æ . ææ æ ææ . æ æ. æææ æ , æ, , æ ææ. Ææ ææ æ . ææææ. æ ææ , æ ææ ææ æ æææ ææ, æ æ ææ æ æ æ . ææ æ æ æ , æ ææ æ, ææ æ .

1989 æ æ , æ - ææ æ ææ, æ ææ, æ æ. ææ æ ææ ææ æ æææ . Ææ æ, ææ, , ææ æ : æ æ- æ æ æ ææ .

æ , ææ æ æ, ææ ææ æ , æ ææ æ ææ æ ææ .

æ, ææ ææ æ æ æ ææ ? ææ æ , ææ ææ ææ æ, æ æææ. , ææ æ, ææ æ æ æ , ææ æ ææ , ææ æ æ . ææ ææ: æ, ææ, Ææ, Ææ, Ææ, Ææ, æ, æ, æ, æ, æ, ææ, æ, æ, æ, æ, æ, ææ, æ, æææ, ææ, ææ, æ, æ, æææ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, ææ, æ, æ, æ (æ), æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, ææ, æ, æ, æ, ææ, æ, æ, æ, æ, æææ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, ææ, æ, æ, æ, æ, ææ, æ, ææ, ææ, æ, æ.

. , æ æ æ . æ æ ææ æ æ, æ æ. Æ æ , Æ æ . æ ææ , ææ æ æ ææ æ æ. ææ æ , ææ æ . Ææ æ æ æ æ, ææ , ææ, . ææ æ ææ æ æ, æ æ æ æ, æ ææ, æææ, æ æ æææ æ , æ ææ æ æ , ææ. ææ æ ...

***

æ æ æ, ææ æ æ ææ. Ææ æ . æ, , æ . æææ æ ææ æ . æ æ æ ææ. æ æ æ, æ æ, æ æ, 1961 . Ææææ , ææ ææ , ææ æ, ææ, ææ æææ ææ æ , æ ææ æ.

æ ææ ææ æ, æ! æ ææ æ æ æææ æ .

Æ ÆÆ

Æ ææ, æææ,

, , ææ ææ.

æ ææ ææ.

æææ .

 

Ææ æ, ææ

æ æ.

æ æ

æ .

 

æ , æ æ ææ,

æ, ææ, ææ

ææ æ. ææ

æ ææ.

æ æ æ

 

Ææ ææ, æ!

æ ææ æ æ

æ-æ, æ æ,

æ . , æ,

Ææ æ ææ .

ææ ææææ, ææ æ, æ , ææ æ , ææ ææ. æ æ æ, æææ æ æ ææ , .

æ ææ , ææ- æ æ , æ æ æ. ææ æ æ æ , æ- æ ææ , ææ .

æ æ : , æ, æ æ , . æ æ ææ æ æ æ, ææ Æ ææ , 1982 æææ æ , æ ææ. æ æ æææ æ , æ æ . æ ææ æ æ Æ ææ æ æ. ææ æ.
 


[1] æ æ ææ , ææ, ææææ, ææ, ææ, ææ, ææ, ææ, æ æ æ (. .)

[2] æ .

[3] æ.

      
         
  * æ * * ææ *