Æ

 

   
æ

Æææ
æ

æ
 

 

ÆÆ

æ æ

æ , æ æ æ æ, æ ææ æ æ. æ ææ æ æ æ . æææ æ, ææ æ æ. æ æ ææ æ, ææ æ æ æ. Ææ æ æ æ æ. ææ æ æ. æ æ ææ ...

æææ ææ æ æ. æ æ æ æ : æ æ , æ, æ æ æ, æ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ .

Æ æ æ. æ æ ææ? æ æ 'æ æ , æ æ æ æ ææ æ.

æ æ ææ æ æ. æ æ æ , æ æ æ. ææ ææ ææ. æ , æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ æææ.

æ æ . æ ææ æ . ææ , ææ æ-æ . æææ æ æ .

æ æ æ, æ æ ææ ææ ææ .

æ æ ææ æ æ æ, ææ, æææ.

æ æ æ æææ ææ, æ ææ æ, æ . æ æ . ææ-ææ æ æ æ ææ. ææ æ æ æ ææ ææ. ææ - æ. ææ ææ ææ ææ. æ æ. ææ ææ æ æ æ.

æ ææ æææ æ. æææ , ææ æ. ææ æ ææ. æ æ ææ æ .

, æ æ , æ æ ææ æ , ææ æ æ æ.

, ææ, æ ææ æ , ææ æ æ ææ ææ æ æ, ææ ææ æ . ææ ææ æ , ææ æ æ æææ æ æ.

æ-ææ æ æ æ ææ æ. , ææ æ . , æ æ, æ ææ ææ. æææ æ , ' ææ æææ æ...

æ æ ææ æ , æ ææ æ, æ, ææ 'æ.

æ-æ ææ ææ ææ æææ ææ, æ æ æ æ, . æ æ æ: - - æ .

æ æ æ æ æææ. ææ- ææ æææ, æ- ææ æ ææ æææ æææ. Æ ææ æ æ?

æ æ, ææ ææ æ æ æ: ææ - ææ , æ .

æ æææ æ ææææ . æ æ æ æ. æ ææ æ ææ æ , æ . ææ ææ æ , æ æ , ææ-ææ æ.

æ ææ æ ææ æ æ, æ æ ææ , æ ææ ...

æ æ æ æ ææ æ ææ : æ, æ ææ , æ ææ ææ, æ ææ - . æ æ æ æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ, ææ æææ . æ æ ææ æ æ ææ æ , ææ æ æ: æ . ææ , æ . æ æ ææ ? ææ ææ æ æ, ææ . æ ææ æ æ æ æ, æ ææ ?

ææ : æ æ æ, æ, æ æ ææ æ... æ æææ ææ , æ æ æ .

æ ææ , ææ æ æ ææ ææ æ ææ, æ, æ æ, æ ææ, æ æ æ...

æ - æ, - æ. ææ æ ææ æ ææ æ. æ æ ææ .

ææ , ææ æ æ æ, æ 'æ æ , æ ææ ? æ æ æ æ ææ æ ææ ... æ æ æ æææ æ. æ, æ, æ æ æ æ æ, æææ ææ : æ ææ æ ææ , ææ æ æ ææ.

Æ æ ææ , ææ æ æ æ æ ææ æææ æ :

æ-æ-æ!..

æ æææ , , æ ææ ææ. æ æ æ ææ, ææ æ ææ, æ æ æ. æ æ ææ æ . æ æ ææ æ æ ææ æ . æ æ ææ , ææ æ æ æ æ :

æ æ æ ææ, æ ææ ææ, ææ, ææ ææ.

æ ææ ææ ææ æ, æ ææ ææ, æ ææ æ , æ ææ æ ææ . æ æææ ææ æ , æ ææ æ.

, ææ, æ æ, ææ æ ææ æ. æ ææ æ æ æ. æ ææ , ææ æ æ æ æ . æ æ æ ææ ææ æ ææ , æ æ , .

æ , æ æ æææ. ææ, ææ, æ , ææ , æ , ææ æ æ æ , . æ ææ 'æ, æ æ .

æ , æ ææ, ææ æ æ æ æ ææ . æ ææ , æ æ ' ææ æ , ææ. æ ææ ææ ææ : æ æ ææ ææ æææ, æ -æ . æææ æ , æ æ æææ , , æ ...

æ æ , æ.

æ ææ æ ææ? .

æ! æææ, æ æ æææ æ æ, ææ æ .

, ææ æ æ?

.

æææææ æ?

æ æ æ æ .

ææ æ 'æ æ æ æ æ, æ æ æ, æ æ æææ.

æ æ æ æ. æ, æ ææ ? æ æ . æ æ! ææ ææ, ææ æ. æ æ æ æ , æ æ æ. !..

æ æ, æ , æ æ.

, ææ æ ææ , æ æ ææææ æææ æ. æææ ææ , æ...

æ æææ , æ . ææ æ ææ , ææ ææ æ æ , .

æ æ æ, æ ææ?! ææ . æ æ, ææ æ æææ æ ææ... ææ æ ææ ! æ ææ ææ, æ æ æ , æ!

Ææ æ æ æ æ:

æ æ æ æ , æ æ æ æ, æ, æ ææ æ ææ , æ, ææ ææ æ æ , æ æ, ææ ææ ææ æ, ææ æ æ æ: æ æ ææ ææ æ! æ æ , ææ , ææ æ , ææ æ . ææ, æ æ . æ , æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ , æ æ.

æ æ , æ .

æ ææ æ æ , ææ ææ æ , ææ ææ , ææ æ æ , æ ææ ææ, ææ æ æ ææ æ æ æææ ææ æ æææ, æ , æ.

, æ , æ æ æ, ææ æ æ æ ææ æ æ, ææ æ æææ ææ æ, ææ ææ æ æ æ æ. æ, æ æ æ , ææ : æ æ æ, ææ æ æ ææ æ æ æ, æ . æ ææ æ æ æ: æ ææ æ ææ ææ ææ æ ææ, ææ æ æ æ, æ ææ æ æææ æææ. æ æ ææ æ! æ æææ æ æ ææ ææææ ææ.

æ æ ææ æ æ , æ ææ :

æ æ æ. Ææ æ æ æ, 'æ , ææ æ ææ. Ææ æ , æ ææ, æ æ æææ æ æ æ.

ææ, æ ææ æ , æ æ æ æææ, æ æ ææ , æ ' æ æ æ.

æ æ, æ æ ææ æ æ, ææ æ æ.

æ, æ, æ æ, ææ , æ æ , æ ææ æ ææ æ- .

Ææ æ .

'æ æ æ æ ææ ææ. æ, , æ æ æ æ æ . ææ æ æ ææ æ, ææ ææ æ , ææ, æ æææ æ .

ææ æ æ æ ææ æ . æ- ææ æ, ææææ- æ æ , æ. æ - ææ ææ- ææ æ . Ææ- æ ææ ææ æ æ , ææ- ææ æ.

æ-æ æ ææ ææ . Ææ æ ææ æ æ . Ææ, æ æ , ææ æ æ æ, æ ææ , ææ æ ææ.

ææ æ...

æææ æ æ, ææ æ æ ææ æææ æææ. æ æ æ æ, ææ æææ ææ .

æ æ æ, æ : æ ææ. æ ææ æ ææ 'ææ æ.

Æ æ æ æ.

æ æ ææ ææ , æ æææ . æ æ æ ? æ ææ æ æ æ æ? æ ? ææ ææ æ . æ ææ æ, ææ æ ææ æ , æ æ æ æ.

æ æ ææ æææ, ææ æ . æ æ , æ æ æ æ, . Ææ æ æ ææ ææ , æ æ æ.

æ æ æ ææ, æ ææ æ æ ææ æ ææ . ææ æ æ, ææ æ æ, ææ æ æ æ , æ æ ææ ææ ææ ææ æ. æ .

ææ æ æ, æ æ æ æ , æ ææ ææ ææ. æ . Ææ æ æ æ .

æ, æ æææ . æ æ æ, ææ, ææææ, æ ææ , æ æææ æ. æ æ, æ æ æ æ æ . ææ ææ æ æ æ... æ æ , ... æ ææ ææ, æ!..

æ ? æ ææ æ æ æ, ææ... æ .

ææ æ ææ, æ ææ æ ææ, æ . ææ æææ æ æ , ææ æ æ. ææ æ...

æææ æ ææ :

æ æ , ææ ææ ... æ æ æ. æ , æ æ æ ææ æ, ææ æ.

, æ æ æ ææ æ æ ææ, æ æ æ, æ , . æ æ , ææ æ æ æ, æ , æ , æ æ, æ , æ æ . æ ææ æ , æ æ æ æ , æ æ ææ æ . æ æ æ æ , æ æ. ææ , ææ , æ æ æ. ææ æ æ æ ææ æ . æ ææ æææ æ ææ ææ æ æ æ æ ... æ æææ æ æ æ æ, æ æ, æ . Ææ æ , ææ æ , , ææ, æ æ æ. æ ææ, æ , æ ææ æ æ, æææ ææ , æ 'æææ, æ -ææ , æ æ . æ æææ æ æ æ æ. æ, æ. æ, , æ ææ , ææ æ æææ... , æ ææ æ, æ æ æ . , ææ æ ææ æ æ æ . æ æ - , ææ æ æ æ, æ. ææ-æ- æ ææ , æ æ ææ- æ . æ æ æ , æ. Æ ææ ææ, æ æ- æ æ, æ- æææ ... æ - æ æ ææ , æ æ. æ, , æ æ æ æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ, ææ. æ ææ æ ææ 'æ æ æ æ æ , æ æ æ ææ æ ææ , æ æ æ, ææ. æ , 'æ, , ææ æ ææ ææ æ æææ ææ , æ æ ææ æ . æ ææ æ æ æææ ...

æ . æ 'æ æ æ. æ , ææ æææ æ, æ ææ, æ. Æ æ æ ææ :

æ ?

? æ æ. æ , ææ æ, æ æ, æ ... æ æ...

ææ . ææ æ æææ .

æ æ :

, æ æ æ ææ æ æ æ ?..

æ æ, ææ , æ, æ æ , æ æ , ææ æ æ ææ æ æ . æ æ æ, æ æ ææ , . æææ , æ ææ æææ ææ æ æ æ æ æææ.

, , ææ æ æ ææ æ æ, æææ ææ.

ææ æ ææ æ . æææ . ææ ææ æ æ æ æ. Ææ æ æ æ, ææ...

Æ , , æ , æ . Æ , æ æ æ, æ æ æ.

æ ! . æ æ. æ .

æ, æ, æ æ, ææ ææ æ æ. æ ææ !

æ ææ æ . æ æ , æ æ æ æ æ, , æ æ, ææ .

æ ææ ææ æ: æ , æ ææ æ ææ, æ ææ...

Æ æ ææ, æ ææ ææ æ, ææ æ ææ æ ææ æ.

ææ . æææ æ ææ ææ, æ æ æ ææ, æ æ æ æ , ææ æ æ ææ , .

æ æ æ, æ æ. ææ ææææ æ . æ æ æ ææ æ ææ. æ, æ, æ æ ææ æ ææææ. ææ ææ æ ææ (æ ) æ æ .

æ æ ææ ææ ææ, , , , æ æ. æ æææ æ æ æ . Æ , ææ ææ æ , æ æ ...

. ææ æ æ æ, æ , æ ææ æ, ææ æ ææ æ . æ æææ æ æ æ æ, ææ ?

æ æ æ ææ æ, æ æ, . ææ : Ææ æ . ææ æ ææ æ æ æ ææ æ. æ æ æ æ æææ æææ? æ ææ æ ææ?..

Æææ æ æ, ææ æ æ, æ. æ, ææ, æ æ - æ æ ææ æ æ ææ æ æ , ææ ææ, ææ . Æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ ææ æ.

Æ æ æ ææ æ , æ ææ æ. æ, ææ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ. - æ æ æææ æ . æ æ ææ æ. æ æ ææ ææ æ æ æ . æ æææ æ, ææ ææææ ææ .

æææ æ ææ, æ  æ æ ææ æ .

æ ææ æ ææ æ æ æ, æ ææ ææ, ææ æ , ææ...

æææ æ, ææ ææ ææ æ æ ææ. æ æ æ. Æææ ææ æ ææ æ æ . æ æ æ , æææ ææ. ææ æ ææ æ æ-æ æ, æ æ æ.

æ, æ ææ ææ æææ æ, ææ æ æ.

ææ ææ æ æ ææ æ. æææ æ ææ ææ. æ ææ æ æ. æ æ æ æ, æ ææ. æ æ æ ææ, ææ æ , æ æ æææ - .

. Æ æ ææ :

æ, æ ææ, æ æ æ ...

æ æ , æ æ , ææ æ.

...æ æ, ææ æ ææ, ææ æ ææ...

ææ æ æ æ æ æ, æ æ æææ .

æ - æ, æ ææ ææ æ, ææ æ ææ , æ æ, ææ æ , æ, æ ææ ææ æ ææ æ , æ. æ æ æ æ ææ. æ æ ...

Ææ æ æ æ .

æ æ æ æ æ æ, æ ææ... æ æ, æ?

æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ æ.

æ æ - æ æ, æ, æ, , 'æ æ , æ æ æ æ , . æ , æ æ æ æ , æ æ æææ æ , ææ æ æ ææ , ææ æ ææ ææ . æ ææ , æ æ , æ ææ æ . æ, æ æ æ æææ æ, æ æ ææ æ , ææ.

æ æ æ ææ, æ ææ æææ æ ææ æ .

Æ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ. æ æ æ, æ , æ ææ æ æ ææ æ ææ, æ æ ææ æææ.

Æ æ , æ ææ æ ææ æ æ , æææ : ææææ æ æ æ æ...
 

ææ ææ ææ æ
, 2007, 6

      
         
  * æææ *