Æ

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

""

mp3

æ

æææ æ æ,
: "æ æ æ."
æææ æ,
ææ æ .

:
   æ, ææ,

   , æ æ?
   æ æ,

   æ
   æ æ.

æ æ ,
æ æ .

, ææ æ ,

æ æ æ.

.

æ æ æ,
æææ æ.

ææ æ æ æ,

æ æ æ .

   ☺ æ, æ æ,
   ææ ææ,

   æ æ æ,

   Ææ æ
   æ ææ.
(2 )

 

* æ *